Dusze Czyśćcowe

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 16

 

 

Źródło: Książka do nabożeństwa za dusze zmarłych 1886r.

 

 

WSPANIAŁOMYŚLNE PRZYJĘTE CIERPIENIA POMAGAJĄ DUSZOM CIERPIĄCYM.

 

Czytamy w żywocie Błogosławionej Urszuli, zakonu Teatynów, że miała wielkie politowanie nad konającą siostrą Krystyną, dla mąk, które ją w Czyśćcu czekać mogły. A ponieważ z przykładu Św. Katarzyny Sieneńskiej wiedziała, że żyjący człowiek karę duszy zmarłego cierpieć może, prosiła wtedy gorąco Oblubieńca swego Boskiego o tę Łaskę, aby to za nie uczynić mogła. I została wysłuchaną. Gdy bowiem tymczasem konająca Panu Bogu ducha oddała, ona zachwyconą została, a przyszedłszy do siebie, tymi słowy radośnie przemówiła: ,,Dziękuję Ci, Panie i Boże mój, za to wielkie Miłosierdzia, któreś siostrze Krystynie wyświadczył, żeś dla jej wspomożenia i wybawienia ofiarowanie moje przyjąć raczył”. Potem kazała zaśpiewać: ,,Ciebie Boże chwalimy! i została nagle wielkimi boleściami nawiedzona, które ją przez całe życie nigdy nie opuściły. Czytamy też o Św. Filipie Nerreuszu, fundatorze Kongregacji Oratorii, że dla pociechy cierpiących dusz, których był wielkim miłośnikiem, od Pana Boga tę Łaskę otrzymał, iż w jednej nodze długi czas dokuczający ból cierpiał, który cierpiącym duszom na ulgę, jemu zaś do przypomnienia sobie ich mąk miał służyć. Powiada też Budon, że za jego czasów pokazał się pewien mąż jego pokrewieństwa, który twierdził, że jego wnuczka, jeszcze bardzo młoda i od czasu jego śmierci zawsze chora, za niego cierpi, według osobliwego Boskiego Rozporządzenia i Opatrzności, która jej boleści zsyła. Na dowód tej prawdy przydał, że ona umrze, skoro ją tylko owa osoba, której się był zjawił, ujrzy; co się rzeczywiście stało. Bardzo także wspomaga dusze zmarłych – jałmużna. Pamięci godne jest, co w tym względzie czytamy w historii Św. Idy z Toggenburgu. Po śmierci brata swej matki, rzekła do jego dziatek: ,,Ach jak okropnie wasz ojciec cierpieć musi, wiem ja to z Objawienia Boskiego. Proszę was w jego imieniu, dawajcie przez cały rok ubogim jałmużny z mięsa, chleba i masła”. A gdy się to było stało, usłyszał, że ich ojciec dla uczynionej szczodrobliwości i dla modlitw Św. Idy, już z połowy swych mąk jest wybawiony. Dlatego wyświadczały cały rok jeszcze tęż miłość ku niemu, a za rok powiedziała im Święta, że ich ojciec jest z mąk wybawiony, a że tylko jeszcze szaty potrzebuje. Dlatego jeszcze przez cały jeden rok przyodziewały ubogich, po czym usłyszały pocieszną nowinę, że ojciec już jest w wiecznym odpoczynku. Bolandus mówi w żywocie tejże Świętej, że owa szata, której jeszcze potrzebował, była szatą Wiecznej Chwały, którejże nie posiadał, to go jeszcze trapiło.

– W objawieniu Św. Brygidy czytamy, że jej małżonek Ulfo, po swej śmierci zjawił się jej, prosząc, aby pozostałe srebrne naczynia i konie, w których się był za wiele kochał, dla jego wybawienia sprzedała, a zebrane za to pieniądze ubogim rozdała; przeto też i srebrne kielichy ubogim kościołom na potrzebę ołtarza darowała, gdyż taka jałmużna Panu Bogu bardzo jest miłą.

Wreszcie też i w żywocie Św. Katarzyny z Kortony czytamy, że się jej Roj Gomez, książe Pasterny zjawił, i rzekł: ,,O, gdyby ludzie wiedzieli, z jak wielkich mąk szczodrobliwość dla ubogich wybawia, i jak wielkie skarby gotuje, pewnie by wszystko między ubogich i pobożnych ludzi rozdali, aby w ich modlitwach uczestnictwo mieli”.

 

 

ROZMYŚLANIE.

 

I. Dwoma sposobami duszom zmarłych pomagać można, drogą Łaski, kiedy Kościół przez partykularne modlitwy, prosi Najwyższego Boga o uwolnienie, szczególnie, kiedy Głowa Kościoła Pan nasz Jezus Chrystus, staje się niejako Pośrednikiem w Świętej Ofierze Mszy, gdzie się powtarza Kalwaryjska Ofiara i gdzie Krew, Ciało i Człowieczeństwo Zbawiciela są ofiarowane na nasze Odkupienie. Ta, nieskończenie cenna Ofiara, gdyż w Niej Sam Pan Bóg się ofiaruje, byłaby Sama  przez Się dostateczną na Odkupienie wszystkich dusz czyścowych, ale ponieważ Owoc Jej przywiązany do intencji ofiarującego, do przyjęcia, z jakim Ją odbiera Pan nasz i do usposobienia samychże dusz, powinniśmy ofiarować Ich, jak można najwięcej.

II. Jest jeszcze inny rodzaj wstawienia się publicznego, tj. kiedy Kościół łączy się w zgromadzenie i w swych nabożeństwach blaga Miłosierdzia Bożego za umarłymi. Ach, jakże są użyteczne duszom czyścowym modlitwy wspólne. Kościół prosił o uwolnienie Św. Piotra, a Anioł, błyszczący światłem, skruszył więzy i łańcuchy krępujące Apostoła i wydobył go bez uszkodzenia z rąk Heroda. Podobne cuda powtarzają się często w Czyśćcu, kiedy Kościół modli się za umarłych, i prosi, aby byli uwolnieni z więzów ich win. Przez zasługę modlitw ogólnych, Anioł Pokoju i Światła, spuszcza się do ich ciemnego więzienia, kruszy ich łańcuchy i prowadzi do szczęścia niebieskiego. Pan Bóg zapewnia przez usta Dawida, iż jeżeli lud wierny wzywa Go, błagając za nieszczęśliwymi, On nie może prośby bez skutku zostawić. Łączmy się więc i wznośmy ręce do Nieba, dla otrzymania ich wolności, za którą tak wzdychają.

III. Pojedyncze modlitwy wiernych, służą także do otrzymania duszom czyścowym pomocy zbawienia. W miarę, jak prośba nasza wznosi się do Pana Boga, Miłosierdzie Jego zstępuje do Czyśćca. Modlitwa jest kluczem Nieba, środkiem najlepszym ujęcia Serca Boskiego. Za prośbą Eliasza otworzyły się wodospady nieba, i rozlały tak obfite wody, iż cała spustoszona okolica Samarii, przyszła do życia. Zatem za prośbą żyjących, Miłosierdzie Boże rozbudzone i poruszone, zlewa na dusze zmarłe potoki, tak przebaczenia, jak wolności, Łask i Chwały! O, jakże łatwo pomóc duszom w Czyśćcu! Może ktoś powiedzieć, że nie ma sposobu dania jałmużny, lub pościć, bo zdrowie mu nie pozwala, ale któż powie, że się modlić nie może? Zasyłajmy więc do Pana Boga modlitwy, czy to ogólne, czy szczególne, i prośmy o zmiłowanie nad umarłymi.

 

 

Przykład.

 

 

Cesarz Teofil, będąc prześladowcą jawnym obrazów świętych, uznał błąd swój przed śmiercią i znienawidził winy swoje, ale nie mógł w ostatnich chwilach pokutować za nie, i pokutę musiał odbyć w Czyśćcu.

Małżonka jego, która go nawróciła, więcej jeszcze zrobiła, bo go uwolniła od kary na tamtym świecie. Nie tylko łzy gorąco wylewała i modliła się serdecznie z całym dworem swoim, ale prosiła o Msze i modlitwy we wszystkich klasztorach, a za wstawieniem się Św. Metodiusza, Patryarchy Konstantynopolitańskiego, pomnożyła modlitwy ogólne i szczególne w duchowieństwie i ludzi. Serce Pana Boga nie mogło się oprzeć sile próśb tylu, a zacny kapłan, modląc się w kościele Św. Zofii, ujrzał posłańca Boskiego, który mu rzekł: ,,Biskupie! modły są wysłuchane, Teofil Łaskę otrzymał”. W tej samej chwili Teodora miała widzenie, które ją zapewniło, iż modlitwy jej i księży, uwolniły Teofila z Czyśćca. I prośby zmieniły się w dziękczynienia, a całe miasto Konstantynopol uradowało się, iż otrzymało chwałę zmarłego cesarza.

Taki to jest skutek wiernych modlitw za dusze zmarłych w Czyśćcu; – ażeby drogie nam osoby mogły dostąpić uwolnienia – nie ustawajmy w modlitwach.

(Genn. in Defens. conc. Florent., lut. 3).

 

 

MODLITWY.

 

Odmówmy na intencję dusz wiernych zmarłych 5 Pacierzy i Wieczny odpoczynek na pamiątkę Męki Jezusa Chrystusa, Pana naszego; błagajmy Ojca Przedwiecznego, aby miał litość nad nimi przez Przenajświętszą Krew Syna Jego i w tym celu odmówmy 5 razy gorącą modlitwę:

Miłosierdzia dla nich, Boże Wieczny! przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, wybaw je z mąk czyścowych!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya, Wieczny odpoczynek. (*)

Dodajmy 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za tych, którzy to nabożeństwo rozpowszechniają.

 

* Do odmówienia tych Pacierzy przywiązanym jest odpust dla tych, którzy odmawiając przez cały miesiąc, będą się spowiadać i do Komunii Świętej przystąpią. (Brev. de Pie VII, du 7 Fevrier 1817r.)

 

 

ZADOSYĆUCZYNIENIE.

 

 

Ofiarujmyż za dusze w Czyśćcu Mszę Świętą, a miejmy nadzieję, że za pomocą Miłosierdzia Boskiego przyniesiemy im pomoc i pokój.

Bł. Henryk Suzo, ujrzał zakonnika swego klasztoru, wołającego o litość tymi słowy: ,,Bracia, Krwi trzeba do zgaszenia płomieni Czyśćca które nas pożerają. Krwi Boskiego Baranka, ofiarowanego przy Mszy Świętej”. Ofiarujmyż więc Msze ku pomocy dusz czyścowych. Niech będzie dzisiejszą naszą intencją, kazać odprawić za nie Mszę Świętą.

(Ferd. de Cast. part. 2. cap. 18. Hist. S. Dominici).

 

 

MODLITWY KOŃCOWE.

 

Omnium finis appropinquavit, itaque vigilate in orationibus, mutuam charitatem habentes (1 P 4, 7).

Dla utrzymania spójni miłości chrześcijańskiej z duszami zmarłych, módlmy się szczególniej, odmawiając Psalmy i litanię.

Ojciec D. Giampaolo Montorfano Theatyn, chcąc przekonać światowego człowieka, jakie wypływają zasługi z modlenia się za umarłych, położył na wadze wielką sumę pieniędzy, a na drugiej wadze na małym arkusiku Psalm 129 “De Profundis”, z wielkim zdziwieniem przytomnych ten lekki kawałek papieru, przeważył srebro. Niechże nas to więc pobudza do odmawiania częstego owego Psalmu za dusze zmarłych, i niech od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca wieńczy nasze modlitwy.

(P. D. Ioseph Siloa, Hist. ord. theat. i. part. lib. 15. ad ann. 1580).

 

Psalm 130 (129) De Profundis

1. De profundis clamavi ad Te Domine: * Domine, exaudi vocem meam:

2. Fiant aures Tuae * intendentes in vocem deprecationis meae.

3. Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?

4. Quia apud Te propitiatio est, * et propter legem Tuam sustinui Te, Domine.

5. Sustinuit anima mea in verbo * Eius, speravit anima mea in Domino.

6. A custodia matutina * usque ad noctem, speret Israel in Domino.

7. Quia apud Dominum Misericordia, * et copiosa apud Eum redemptio.

8. Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

9. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, * Et lux perpetua luceat ei (eis).

10. Per Misericordiam Dei. * Requiescant in pace. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

2. Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

4. Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

5. Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

6. Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

7. U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

8. On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

9. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

10. Przez Miłosierdzie Boże * Niech odpoczywa(ją) w pokoju wiecznym. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Litania za Dusze wiernych zmarłych 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad jego (ją, ich) duszą(ami)!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci Niewinni Młodziankowie,

Wszyscy Święci Męczennicy

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nim (nią, nimi).

Bądź im miłościw, Przepuść mu (jej, im), Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw go (ją, ich), Panie!

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez utrapione Życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

My grzeszni Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś duszy jego (jej / duszom zmarłych) przepuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) winy jego (jej, ich) odpuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś go (ją, ich) z czyśćca wybawić raczył,

Abyś go (ją, ich) do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie! (3 razy)

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

V. Wysłuchaj Panie, za nim (nią, nimi) nasze błagalne wołanie.

R. Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Racz, miły Panie, nakłonić Ucha Twego do próśb naszych, którymi Miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś dusze sług i służebnic Twoich, którym z tego świata zejść rozkazałeś, w Krainie pokoju i światłości umieścił, i do towarzystwa Świętych Twoich przypuścił. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *