Dusze Czyśćcowe

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 3

 

 

Źródło: Książka do nabożeństwa za dusze zmarłych 1886r.

 

 

O INNYCH MĘKACH W CZYŚĆCU.

 

 

Oprócz ogniowych męczarń w Czyśćcu, są też jeszcze i inne męki zmysłów, albo uczucia – najpierw jest ciemność. Ów bowiem nadprzyrodzony ogień, tak, jako i piekielny, żadnej światłości ze siebie nie wydaje, dlatego też od Kościoła ciemnością nazwany bywa. Nadto też w Czyśćcu, jako i w piekle, wszystkie zmysły, a osobliwie te, którymi się najwięcej grzechów popełniło, szczególnie dręczone bywają, według owych słów Pisma Świętego: “Przez co kto grzeszy, przez toż karan bywan” (Sap. 11, 17). Muszą też dusze często na tymże miejscu cierpieć, na którym zgrzeszyły, co się nazywa “zmianą miejsca”.

Św. Tomasz z Akwinu, nauczyciel Kościoła Bożego, mówiąc o zwyczajnym Czyśćcu, tak pisze: “Jest też jeszcze inne miejsce czyśćcowe, według szczególnego rozporządzenia, a tak bywają, jako czytamy, niektórzy na różnych miejscach karani, albo dla nauczenia żyjących, albo dla wspomożenia zmarłych, tj. aby ich kara, gdy się o niej żyjący dowiedzą modlitwami Kościoła zmniejszoną była”. “Wreszcie też i od złych duchów mniej albo więcej katowane bywają, według tego, jak Pan Bóg dopuszcza”. O tym mówi Św. Bernard tymi słowy: “Którzy się w Czyśćcu znajdują, spodziewają się wybawienia, lecz wpierw muszą przez gorący ogień, albo przez ostrą zimę, albo przez inną jaką ciężką boleść być karani. Najdobrotliwszy Ojciec oddaje tam Swoje na wieczną Chwałą przeznaczone dziatki w ręce pokusiciela, nie dlatego, aby je zabić, lecz dlatego, aby ich oczyszczać, nie na gniew, lecz na Miłosierdzie, nie na zgubę, ale na przywrócenie, gdyż już nie są naczyniami zapalczywości, zgotowanymi na zgubę, ale naczyniami zmiłowania, zachowanymi na wieczną Chwałę.

 

 

ROZMYŚLANIE.

 

I. Pan, mówi Prorok, wezwał na ministra Swej Sprawiedliwości ogień, który owładnął otchłań nieprawości, również jak niedoskonałości sprawiedliwych. “Ogień, dodaje Apostoł, próbuje czynności każdego, pożera złe, oczyszcza dobre, a wybawieni wychodzą poza ogień”. Ze zdań tych ważnych rodzi się pewność, że kary czyśćcowe, to są kary zmysłu, wywarte przez ogień. Jest to zdanie łacinników; do zdania tego przyczynia się po większej części zdanie Greków, ponieważ w jednym i drugim kościele modlą się za te święte dusze i proszą, aby ich Pan Bóg wyzwolił z płomieni oczyszczających. Złączmy ducha naszego z duchem Kościoła i stojąc, jako Aaron w czasie pożaru obozu Izraelskiego, między Panem Bogiem i drogimi naszymi zmarłymi, prośmy Pana, aby ich co prędzej z ognia, co ich pali, uwolnił.

 

II. Ogień czyśćcowy, jak nas mędrcy uczą, nie jest urojony i zrozumiany w przenośni, ale prawdziwy i dotykający – jest daleko więcej czynny i więcej przenikający, jak ogień tego świata, bo ten jest tylko cieniem i słabym odblaskiem wobec ognia, który pali się i goreje w otchłani.

Płomienie rozżarzone na wieżach Bianitów, przez Machabeuszów, które obróciły owe wieże w popioły w kilku godzinach – piec, rozpalony z woli Nabuchodonozora 7 razy silniej, jak zwykle; pożar Pentapolu, który w kilku minutach pochłonął tę obszerną prowincję, wszystkie te przykłady, małym są tylko cieniem ognia karzącego.

Któż więc wytrzymać potrafi żar tych płomieni?

 

III. Nie tylko że te płomienie są palące, lecz są zarazem mądre i sprawiedliwe, według wyrażenia Ojców Świętych; bo stają się tam przenikliwsze i okropniejsze, gdzie złość była większa, nikt przed ich karą ujść nie może. Wykonawcy surowej Sprawiedliwości Bożej, obchodzą się z każdym według miary win jego, a członki, które więcej winom podpadły, doznają także więcej kary. Człowiek wśród rozrywek światowych nie myśli o tym; ale rozważajcie Chrześcijanie, co jest jeden grzech więcej lub jeden mniej, to jest jedna męczarnia więcej lub mniej, to jeden ogień więcej lub mniej.

 

 

Przykład.

 

 

Świątobliwa siostra Paula Teresa, kiedy się jednej soboty modliła za dusze w Czyśćcu, była porwaną duchowo i ujrzała Najświętszą Pannę w towarzystwie Anioła, zachodzącą do tego więzienia głębokiego, dla wydobycia dusz kilku, które za życia miały do Niej nabożeństwo, i wprowadziła je ze Sobą do Raju; ale kiedy serce Sługi Bożej napełnione było rozkoszą melodyjnych hymnów, śpiewanych przez te dusze uwolnione i wchodzące w Wiekuistą Chwałę – ucho jej uderzonym było jękami dusz, które zostawały wśród płomieni, zaczęła się więc im mękom przypatrywać. Jeden i ten sam ogień je palił, ale męki były różne. Zdziwiona różnym skutkiem jednego żywiołu, święta, prosiła swego Anioła Stróża, który ją prowadził, aby jej to wytłumaczył. On jej odpowiedział, iż każda dusza odbiera karę, na jaką zasłużyła, a rodzaj winy jest miarą kary. I tak: ten, który za życia upajał się dymem chwały i zaszczytów, był więcej upokorzony bolesną hańbą, ten, który oddawał się cielesnym zbytom, silniejszego i przenikliwszego doznawał palenia; małe przewinienia były karane lekkimi cierpieniami, a większe silniejszymi. Pan Bóg jest Sprawiedliwy i w Czyśćcu wypełnia największą Sprawiedliwość – jeżeli chcemy Jej uniknąć, unikajmyż grzechów, przez które na nią zasługujemy.

 

 

MODLITWY.

 

Odmówmy na intencję wiernych zmarłych 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya Wieczny odpoczynek ku pamięci Męki Pańskiej; prośmy Ojca Przedwiecznego, aby się zmiłował nad ich duszami, przez Krew Przenajświętszą, wylaną przez Boskiego Syna i na ten cel odmówmy modlitewkę gorącą:

Litości, o Ojcze Przedwieczny, przez Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nimi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya, Wieczny odpoczynek. (*)

Dodajmy 1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za tych, którzy to nabożeństwo rozpowszechniają.

 

* Do odmówienia tych Pacierzy przywiązanym jest odpust dla tych, którzy odmawiając przez cały miesiąc, będą się spowiadać i do Komunii Świętej przystąpią. (Brev. de Pie VII, du 7 Fevrier 1817r.)

 

 

MODLITWA NA ZADOSYĆUCZYNIENIE.

 

 

Sustulisti mortuum ab inferis in ferbo Domini. (Eccl. 43, 5).

 

Jeden zakonnik, Franciszkanin, ukazał się raz wśród płomieni bł. Konradowi z Offidy, zakonnikowi tejże samej Reguły, i prosił go, aby go modlitwami swymi trochę uwolnił od cierpień, jakich doświadczał. Święty odmówił zaraz Ojcze nasz i Wieczny odpoczynek; a umarły uczuł wielką ulgę i prosił, aby modły powtórzył, co ten Święty uczynił natychmiast. Czując męczarnie zmniejszone, ta dusza zawołała: “Przez Serce Miłosierne Boga powtarzaj Konradzie tę modlitwę, która mi przynosi tyle pociechy”. I Sługa Boży powtórzył ją sto razy, za setnym razem prośba umarłego zmieniła się w dziękczynienie i radość, był zupełnie uwolnionym od kary czyśćcowej i powołany do Chwały Niebieskiej.

Odmówmyż jak największą liczbę: Ojcze nasz Wieczny odpoczynek za dusze zmarłych, a bądźmy pewni dobrego skutku.

 

 

 

MODLITWY KOŃCOWE.

 

Omnium finis appropinquavit, itaque vigilate in orationibus, mutuam charitatem habentes (1 P 4, 7).

Dla utrzymania spójni miłości chrześcijańskiej z duszami zmarłych, módlmy się szczególniej, odmawiając Psalmy i litanię.

Ojciec D. Giampaolo Montorfano Theatyn, chcąc przekonać światowego człowieka, jakie wypływają zasługi z modlenia się za umarłych, położył na wadze wielką sumę pieniędzy, a na drugiej wadze na małym arkusiku Psalm 129 “De Profundis”, z wielkim zdziwieniem przytomnych ten lekki kawałek papieru, przeważył srebro. Niechże nas to więc pobudza do odmawiania częstego owego Psalmu za dusze zmarłych, i niech od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca wieńczy nasze modlitwy.

(P. D. Ioseph Siloa, Hist. ord. theat. i. part. lib. 15. ad ann. 1580).

Psalm 130 (129) De Profundis

1. De profundis clamavi ad Te Domine: * Domine, exaudi vocem meam:

2. Fiant aures Tuae * intendentes in vocem deprecationis meae.

3. Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?

4. Quia apud Te propitiatio est, * et propter legem Tuam sustinui Te, Domine.

5. Sustinuit anima mea in verbo * Eius, speravit anima mea in Domino.

6. A custodia matutina * usque ad noctem, speret Israel in Domino.

7. Quia apud Dominum Misericordia, * et copiosa apud Eum redemptio.

8. Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

9. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, * Et lux perpetua luceat ei (eis).

10. Per Misericordiam Dei. * Requiescant in pace. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

2. Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

4. Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

5. Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

6. Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

7. U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

8. On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

9. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

10. Przez Miłosierdzie Boże * Niech odpoczywa(ją) w pokoju wiecznym. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

Litania za Dusze wiernych zmarłych 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad jego (ją, ich) duszą(ami)!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za jego (ją, ich) duszą(ami)!

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci Niewinni Młodziankowie,

Wszyscy Święci Męczennicy

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nim (nią, nimi).

Bądź im miłościw, Przepuść mu (jej, im), Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw go (ją, ich), Panie!

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez utrapione Życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

My grzeszni Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś duszy jego (jej / duszom zmarłych) przepuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) winy jego (jej, ich) odpuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś go (ją, ich) z czyśćca wybawić raczył,

Abyś go (ją, ich) do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie! (3 razy)

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

V. Wysłuchaj Panie, za nim (nią, nimi) nasze błagalne wołanie.

R. Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Racz, miły Panie, nakłonić Ucha Twego do próśb naszych, którymi Miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś dusze sług i służebnic Twoich, którym z tego świata zejść rozkazałeś, w krainie pokoju i światłości umieścił, i do towarzystwa Świętych Twoich przypuścił. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *