Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

MACIERZYŃSTWO MARYI.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Maryo, Matko Boga, przyjmij moje pokorne hołdy i spraw, abym mógł dostąpić słodkich owoców Twojego Macierzyństwa.

Rozważanie.

1. Uroczystość dzisiejsza uzasadnia najwspanialszy przywilej Maryi, najpiękniejszy tytuł: Matki Boga, tytuł i przywilej uroczyście ogłoszony przez Sobór w Efezie, przeciw herezji Nestoriusza. Dzisiaj Kościół Święty raduje się Maryą z powodu tej najwyższej Jej godności, stawiającej Ją ponad wszelkie zwykłe stworzenie, na progu nieskończoności i czyniącej Ją nie tylko Królową ludzi, lecz także Aniołów. Cała Msza Święta dzisiejsza opiewa tę Tajemnicę. Introit przypomina proroctwo Izajasza, który już w Starym Testamencie przewidział wielkość tej niezwykłej Niewiasty: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię jego Emanuel”, to znaczy Bóg z nami. Lekcja (Ks. Ekli. 24, 23-31), stosując do Matki Bożej pochwałę Mądrości, wysławia Jej Boskie Macierzyństwo: Marya jest płodną winnicą, Która wydała najpiękniejszy Owoc, Jezusa. Marya jest „Matką Pięknej Miłości”, w Której jest „wszelka Łaska drogi i prawdy, cała nadzieja żywota i cnoty”, ponieważ tylko przez Jej Pośrednictwo Pan Bóg dał światu Swojego Jednorodzonego i tylko przez Nią ludzie otrzymali Zbawiciela. Kto pragnie Pana Jezusa, musi Go szukać na Łonie Maryi; kto chce, aby Zbawiciel był mu łaskaw, powinien uciekać się do Niej, gdyż Ona jest Jego Matką. Jakże więc słodko brzmi dla ucha to wezwanie matczyne: „Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, i nasyćcie się owocami moimi”. Tak, idźmy do Maryi, nie zawiedziemy się, w Niej znajdziemy to, co nas może nasycić, albowiem Marya daje nam Pana Jezusa Odkupiciela, Ojca, Pokarm dusz naszych, i nie tylko daje Go nam, lecz przykładem swojego cudownego życia uczy nas miłować Go, naśladować, iść za Nim i korzystać jak najpełniej z Jego Dzieła zbawczego i uświęcającego. Właśnie w ten sposób Marya rozciąga również na nas Swoje Macierzyństwo, wypełnia także względem nas obowiązek Matki, a my możemy powtórzyć z całą ufnością modlitwę, jaką Kościół Święty wkłada nam w usta: „Boże… spraw, aby możnym było u Ciebie wstawiennictwo tej, w Którą, jako prawdziwą Bogarodzicę, wierzymy” (Kolekta).

2. Uroczystość Macierzyństwa Maryi powinna rozbudzić w sercach naszych ufność do Tej, Która z powodu Swojej Godności Matki ma największą Moc u Swojego Boskiego Syna. Oddając Jej cześć jako Matce Boga, prośmy Ją, aby korzystała ze Swego Macierzyństwa dla naszego pożytku: „Święta Maryo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi”. Czyż znajdziemy większą Orędowniczkę? Czyż może nam ktoś być możniejszą Opiekunką? Pan Jezus nie może oprzeć się prośbom Matki Swojej, a Marya nie może się oprzeć tym, którzy Ją wzywają tym najsłodszym mianem Jej Macierzyństwa. Jeżeli każda niewiasta wzrusza się słysząc, że się ją nazywa „matką”, o ileż więcej wzruszy się Marya słysząc, że się Ją nazywa „Matką Boga?” Wzywajmy Ją więc w ten sposób, odnośmy się do Niej jako do Matki, Matki Boga przede wszystkim, a potem również jako do Matki naszej. Pan Jezus bowiem umierając na Krzyżu, pragnął zostawić dla naszego użytku Skarby Jej Macierzyństwa. Matka Boża ma do wypełnienia względem naszych dusz Macierzyńskie zadanie. Sam Pan Jezus Jej to powierzył, dlatego jest ono Jej tak drogie, że nie pragnie niczego, jak tylko je wypełnić. Tak, Marya pragnie być naszą Matką, pragnie obrócić na naszą korzyść Przywileje i Skarby Swojego Macierzyństwa, lecz nie może tego uczynić, dopóki my nie oddamy się Jej jako posłuszne i kochające dzieci. Nawet wśród dusz poświęconych Panu Bogu, nie wszystkie i nie zawsze rozumieją należycie konieczność oddania się. Maryi za dzieci, otwarcia duszy na Jej wpływ Macierzyński, uciekania się do Niej z bezgraniczną ufnością, wzywania Jej Pomocy we wszystkich trudnościach i niebezpieczeństwach, oddania swego życia wewnętrznego pod Jej Opiekę. Jak w porządku naturalnym dziecko potrzebuje matki, a kiedy jej zabraknie, cierpi moralnie i duchowo, tak samo dusze w porządku nadprzyrodzonym potrzebują Matki, Najświętszej Maryi Panny. Bez Niej, bez Jej Opieki Matczynej, dusze cierpią, ich życie duchowe jest nędzne, często marnieje albo przynajmniej nie jest tak głębokie, jak by być mogło. Kiedy natomiast dusze oddają się Maryi, szukają Maryi, powierzają się Jej, ich życie wewnętrzne rozwija się szybko, a dążenie ku Panu Bogu staje się żywe i szybkie, wszystko staje się łatwiejsze, albowiem Ręka Matczyna kieruje nimi a serce matczyne je umacnia.

Rozmowa.

„Twoje Imię, o Matko Boga, jest pełne wszystkich Łask i Błogosławieństw Bożych. W Swoim Łonie nosiłaś Tego, Którego Niebo ogarnąć nie może. Karmiłaś Tego, Który wszystko karmi. Pan Wszechświata potrzebował Ciebie, Ty dałeś Mu to Ciało, którego przedtem nie miał. Raduj się, o Matko i Służebnico Boga! Raduj się! Ty masz dłużnikiem Tego, Który daje życie wszystkim stworzeniom; my wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, lecz Bóg jest dłużnikiem Twoim!”

„O Najświętsza Dziewico, Ty masz większą Dobroć, większą miłość niż Wszyscy inni Święci i bliżej niż wszyscy przystąpiłaś do Tronu Boga, albowiem jesteś Jego Matką. Błagam Cię więc, wysławiając Twoją Chwałę i Twoją wielką Dobroć, abyś pamiętała o mnie i o mojej nędzy” (Św. Metody).

„O wielka Matko Boga powiem Ci również i ja za Św. Bernardem: „Mów o Pani, albowiem Syn Twój słucha Cię, a o co Go prosić będziesz, wszystkiego Ci udzieli. Mów więc, mów, o Maryo, Orędowniczko moja, za mną nędznym. Pamiętaj, że również dla mego dobra otrzymałaś tak wielką Moc i Godność. Bóg raczył się stać Twoim dłużnikiem, przyjmując od Ciebie naturę ludzką, abyś Ty mogła swobodnie udzielać nędznym bogactw Jego Boskiego Miłosierdzia”.

„Jeśli Ty, niewysłowienie Dobra, czynisz dobrze wszystkim, nawet tym, którzy Cię nie znają ani nie czczą, o ileż więcej mamy ufać Twojej Łaskawości my, którzy pragniemy Cię czcić, miłować i ufać w Twoją Pomoc? O Maryo, chociaż jesteśmy grzesznymi, możesz nas zbawić, albowiem Bóg obdarzył Cię Miłosierdziem i Mocą większą nad wszelką naszą nieprawość. O Matko Najsłodsza, oddaję Ci duszę moją, abyś ją oczyściła, uświęciła i uczyniła całkowicie Jezusową” (Św. Alfons).  Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 11
  2. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w dniu Jej Święta: Nabożeństwo ku czci Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *