Miesiąc Luty poświęcony ku czci Matki Boskiej Bolesnej – dzień 16

 

 

Źródło: Matka Bolesna wzór dla cierpiących wolne tłumaczenie dzieła O. Fabera Oratorianina pod tytułem: „U Stóp Krzyża” przez O. Prokopa Kapucyna, 1895r.

 

 

 

 

Zachęta Św. Alfonsa Marii Liguori’ego o nabożeństwie do Matki Boskiej Bolesnej.

Źródło: Arka pociechy 1880

Kto pragnie żywe w sercu swoim przechowywać do Przenajświętszej Panny nabożeństwo, powinien często Jej Boleści rozpamiętywać. Nimi to bowiem pozyskała Ona te niezmierzone zasługi swoje przed Bogiem, które po Zasługach Męki Pańskiej są największym Skarbem Kościoła; przez nie stała się najpodobniejsza do Boskiego Syna Swojego i przez nie dostąpiła tytułu Współodkupicielki rodu ludzkiego, jak ją Ojcowie Święci nazywają.

Święty Alfons Liguori, zachęcając dusze pobożne do nabożeństwa do Matki Bolesnej, przytacza dwa następujące objawienia. Jedno, w którym Pan Jezus tak przemówił do pewnej duszy Błogosławionej: „Drogimi są w oczach moich łzy wylane nad rozmyślaniem Męki Mojej; lecz tak kocham Matkę Moją, że gdy kto rzewnie rozpamiętywa Jej Boleści, jeszcze Mnie to więcej ujmuje“.

Drugie objawienie przytoczone przez tegoż Świętego jest następujące, a wyjęte z najpoważniejszych podań pierwszych wieków Chrześcijaństwa: Wkrótce po Wniebowzięciu Przenajświętszej Panny Święty Jan Ewangelista ujrzał Pana Jezusa i Matkę Bożą, proszącą Go o szczególne Łaski dla wszystkich mających nabożeństwo do Jej Siedmiu Boleści. Chrystus Pan zadość czyniąc Jej prośbie przyrzekł:

 1. Że ktokolwiek uciekać się będzie do Zasług Boleści Matki Bożej i przez nie prosić będzie o potrzebne Łaski, może być pewnym, iż nie umrze bez szczerej pokuty za grzechy.
 2. Że uwolnionym będzie od przerażenia i ucisków wewnętrznych, ostatniej godzinie życia zwykle towarzyszących.
 3. Że będzie miał Łaskę serdecznego nabożeństwa i do Męki Pańskiej i za to szczególną nagrodę otrzyma w niebie.
 4. Na koniec, że wszyscy pobożną cześć oddający boleściom Matki Przenajświętszej mieć Ją będą za swoją szczególną Panią i Władczynią, i że Marya nimi rozporządzać będzie według Najmiłościwszej Woli Swojej w sposób szczególniejszy.

Wyżej przytoczony Św. Alfons dodaje w końcu, że różne poważne dzieła liczne przytaczają przykłady i wypadki na stwierdzenie tego podania.

Duszo pobożna weź to do serca twego.

 

 

ODPUSTY:

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Miesiąc LUTY na cześć Matki Boskiej Bolesnej.

Odpust: 1) 300 dni za każdy dzień, gdy kto przez miesiąc luty według jakiejkolwiek książki o Boleściach Maryi, aprobowanej przez kościelną władzę, odprawi to nabożeństwo z sercem skruszonym i pobożnie.

Pius IX Brew. z 3 kwietnia 1857. Reskr . Św. Kongr. Odp. z 26 listop. 1876).

2) Odpust zupełny raz w dniu dowolnie obranym dla wiernych, którzy codziennie przez miesiąc luty odprawiają pobożne rozmyślanie o Boleściach Matki Boskiej, bądź wspólnie, bądź też osobno.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, modlitwa przez jakiś czas na intencję Papieża.

(Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. 27 styczn . 1888, Acta S. Sed. XX. 478).

Odpust zupełny raz na rok w dniu, w którym kto odprawia godzinę modlitwy na cześć Matki Boskiej Bolesnej, rozważając Jej Boleści i odmawiając inne modlitwy odpowiadające temu nabożeństwu.

Warunki: Spowiedź i Komunia Święta.

(Klem. XII. Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 4 lutego 1736).

 

Pobożne ćwiczenie na cześć Matki Boskiej Bolesnej w Wielki Piątek i inne piątki roku.

Odpusty: 1) Odpust zupełny dla tych, którzy we Wielki Piątek w czasie od (około) godziny trzeciej po południu aż do godziny 11. rano w Wielką Sobotę zajmują się publicznie lub prywatnie przez godzinę albo przynajmniej przez pół godziny rozmyślaniem lub pobożnymi modlitwami, współbolejąc nad boleściami Najświętszej Panny po śmierci Zbawiciela. Odpust ten zyska się w dniu, w którym czyni się zadość obowiązkowi wielkanocnemu.

2) Odpust 300 dni w każdym tygodniu, gdy kto podobne ćwiczenia odprawia przez godzinę lub pól godziny w czasie od 3. godziny po południu w piątek aż do rana niedzieli.

3) Odpust zupełny co miesiąc w jednym z ostatecznych dni dla tych, którzy w tydzień nabożeństwo to odprawiali.

Warunki: Spowiedź i Komunia Święta.

(Pius VII Reskr. Sekret. Memoryał. 24 25 lut. i 21 marca 1815, najprzód na 10 lat, potem Reskr. Św. Kongr. z 18 czerwca 1812 na zawsze).

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

ROZWAŻANIE.

Trzecia Boleść.
ZNIKNIĘCIE TRZYDNIOWE PANA JEZUSA.

 

§. IV. Czego nas uczy Przenajświętsza Matka w Swojej trzeciej Boleści.

 

Chociaż ta trzecia Boleść Matki Bożej, zatrzymała uwagę naszą nad najgłębszymi Tajemnicami Jej Przenajświętszej duszy, i objawia nam najszczytniejsze działania w Niej łaski, wynoszącej Ją po nad wszystkie nie tylko najświętsze dusze ludzkie ale i nad Najwyższe Duchy Anielskie — to jednakże, obok tego. tak pełną jest zbawiennych i potrzebnych nam nauk, że pomiędzy niemi trudny jest wybór, a wszystkie wyszczególnić byłoby niepodobieństwem. Nie możemy jednakże pominąć najważniejszych.

Najpierw wtedy ta Tajemnica trzeciej Boleści Przenajświętszej Panny uczy nas, że strata Pana Jezusa, chociażby na najkrótszy przeciąg czasu, jest ze wszystkich spotkać nas mogących nieszczęść największym i najrzeczywistszym nieszczęściem. Strata to bowiem Pana Jezusa, a strata takowa bez najmniejszego cienia z Jej strony winy, była dla Maryi największym jakie kiedy doznała cierpieniem, była w Jej trzeciej Boleści taką boleścią, że tylko Cudem Wszechmocności Boskiej zachowaną została przy życiu, gdyż inaczej umrzeć by była musiała od tego. Niezmierność więc tej Boleści, a widzieliśmy do jak przechodzących wszelkie nasze pojęcie rozmiarów ona dochodziła, jest skalą, według której oceniać powinniśmy wielkość nieszczęścia duszy tracącej Pana Jezusa, a nie tak jak Marya najniewinniej, lecz jedynie z rozmyślnej, dobrowolnej własnej winy. A tymczasem, jakaż to ogrom na liczba ludzi, inaczej zapatruje się na to! Jak wielu widzimy na pozór najszczęśliwszych, opływających w uciechy tego świata i za nimi namiętnie goniących, a którzy postradali Pana Jezusa, którzy zmusili Go wyjść z ich duszy, a którzy, pomimo tego, nie wiedzą, albo raczej nie chcą wiedzieć, jaką stratę ponieśli, jakiemu strasznemu podpadli nieszczęściu. Inni znowu, a i takich liczba wielka, chociaż dobrze wiedzą, że stracili Pana Jezusa, obojętni są na to; nie odszukają Go wcale, i odmętem światowego życia, jakby umyślnie, zagłuszają w sobie głos sumienia pobudzający ich do tego. I to jest najopłakańszym stanem duszy. Bo chociaż zdawałoby się, że nie masz większego i prawdziwszego nieszczęścia nad postradanie Pana Jezusa, to w istocie jeszcze jest rzeczą okropniejsza, nie oceniać tej straty nad stratami, nie czuć tego nieszczęścia nad nieszczęściami.

Do postradania zaś Pana Jezusa i do tak strasznej obojętności na to, najwięcej dusz przywodzi świat, który dlatego właśnie, że sam nie posiada Jezusa, że Go nigdy nie posiadał i nigdy posiadać nie będzie, bo o nim Sam Pan Jezus powiedział że: on Go nie zna (J 17, 25) jest tak dla nas niebezpiecznym i tak godnym najwyższej nienawiści. Świat bowiem, tak dalece sam nie posiada i posiadać nie może Pana Jezusa, i o postradanie Go najłatwiej przywodzi dusze z nim się stykające, — że Pan Jezus przewidując, iż on Go nigdy nie przyjmie, modląc się za wszystkich, co do świata uczynił straszny i pamiętny wyjątek, kiedy wyraźnie powiedział: Nie za światem proszę (J 16, 18). Chciał snać w sposób tak uroczysty i pamiętny, ostrzec nas czym świat jest i będzie zawsze dla nas, jakiego w nim nieprzebłaganego wroga mamy, jak się go strzec, jak od niego stronić powinniśmy.

Samo więc już zamiłowanie świata jest postradaniem Pana Jezusa, gdyż Pan Jezus nie może przebywać w duszy miłującej Jego wroga, który Mu najwięcej dusz, Krwią Jego odkupionych, wydziera i na wieki gubi. Serce się też kraje, gdy widzimy jak wielu zwolenników ma świat, a wiemy że on jest obcym Panu Jezusowi tak jak prócz piekła nic mu bardziej obcym nie jest. Zapatrując się na świat pod tym względem, wygląda on jak owe wielkie obszary ziemi nieurodzajnej pokryte bagniskami, na których wylęgają się tylko gady i najobrzydliwsze płazy. Jest to kraina, której żaden promień niebieskiego słońca nie przyświeca; posępna w swoje dnie najpogodniejsze, a okazująca się tym ohydniejszą, im właściwiej, im ściślej według Zasad Chrześcijańskich na nią się zapatrujemy. Takim zaś jest świat, dlatego że Pana Jezusa nie posiada, a stąd i od swoich zwolenników wyraźnie lub mniej otwarcie wymaga, żeby się g0 wyparli. Pan Jezus i świat, w żaden sposób pogodzić się ze sobą nie mogą, tego nas uczy najwyraźniej sama Ewangelia. A czyż już to samo jeśli zmuszeni jesteśmy mieć ze światem stosunki, nie powinno i przerażać nas i przekonać, że koniecznym jest dla nas mieć się na wielkiej baczności. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że granica pomiędzy stosunkiem ze światem, którego uniknąć osobom w nim żyjącym nie podobna, a zlaniem się z nim na dobre, — jest niezmiernie trudna do zakreślenia. Łatwiej to jak się nam zdaje, przekracza się ona, i ani się spostrzegamy jak pragnąc mieć tylko te stosunki ze światem, od jakich z położenia naszego uchylać się nie możemy, powoli i nieznacznie coraz bardziej zasadami się jego przejmujemy.

Prawym Chrześcijaninem, to jest prawdziwym uczniem Chrystusa jest ten, kto na Niego zapatruje się ciągle jak na swego Najwyższego Mistrza, a więc w którego nie tylko jako w Pana Boga wierzy, lecz Którego i w Jego Człowieczeństwie przez Niego przyjętym, wedle swojej możności we wszystkim stara się naśladować A pytam: czyż z naśladowaniem Pana Jezusa da się pogodzić to, co główną cechę życia światowego stanowi i to nawet w jego jeszcze nie najbardziej ujemnej stronie? Czy oddając się wesołym rozrywkom, co najmniej czas dla każdego drogi marnującym można sobie powiedzieć, że się naśladuje Pana Jezusa? Czy wyprawiając wystawne uczty lub w nich z upodoba nim uczestnicząc, naśladuje się Pana Jezusa? Czy przesadne przestrzeganie tego, co nazywają modą; czy chęć odznaczania się we wszystkim; czy te usiłowania zajmowania bądź co bądź jakiegoś wyższego stanowiska; czy owe rozmowy próżne albo i płoche, a jakże często nie oszczędzające bliźniego, albo najdelikatniejszą z cnót, cnotę czystości już to obrażające, już narażające; czy to ukrywanie swoich zasad ściśle katolickich w stosunku z ludźmi ani tych zasad ani na prawdę żadnych nie mającymi, żeby sobie nie robić nieprzyjaciół i nie obrazić grzeczności światowej małpującej miłość chrześcijańską, a w takich razach w istocie ją obrażającą, — czy to wszystko jest naśladowaniem Pana Jezusa? Słowem, czy wszystkie podobne główne cechy życia światowego, mogą się zgodzić z obowiązkiem każdego Chrześcijanina naśladowania swego Boskiego Mistrza? Czy nie są najprzeciwniejsze Jego Duchowi, a Który to Duch ożywiać powinien każdego Chrześcijanina nie z imienia tylko należącego do Kościoła? I niestety! ileż to tego rodzaju odstępstw od Ducha Pana Jezusowego zawiera świat w sobie, a za nic złego to sobie poczytując. Przebranie miary w używaniu rozrywek jest złem; zbytek i wyszukane wygody, dogadzanie we wszystkim zmysłowości jest złem; nie mieć w każdej sprawie i w każdej chwili na pierwszym względzie Pana Boga jest złem; zaprzątywać umysł błahostkami doczesnymi jest złem; wyradzające się z tego samolubstwo, szukające osobistych tylko korzyści i zadowoleń miłości własnej jest złem. Ale przynajmniej jest to zło jawne, nie podszywające się pod pokrywkę czegoś godziwego, albo nawet pozornie chwalebnego. Gdy się czegoś podobnego dopuszczamy, byleśmy nie zatarli w sobie wyobrażeń Chrześcijańskich, wiemy co czynimy: czujemy, że w mniejszym lub większym stopniu tracimy Pana Jezusa, zmuszamy Go do skrycia się przed nami, a co najmniej zapominamy o Nim, chociaż może jeszcze niezupełnie odłączyliśmy się od Niego. Ale co jest największym niebezpieczeństwem grożącym w świecie nawet osobom pobożnym, zmuszonym żyć wśród tej nieszczęsnej Babilonii, to chęć przypodobania się wszystkim, a niebezpieczeństwem tym większym, że ukrywającym się pod przybraną szatą miłości chrześcijańskiej. A tymczasem, już sam takowy zamiar zamyka w sobie rozbrat z Panem Jezusem. W istocie bowiem, komuż to zamierzamy się przypodobać? Światu, który jest otwartym wrogiem Pana Jezusa? Jakim osobom pragniemy się podobać! Tym, które najzupełniej za nic sobie mają przypodobanie się Panu Bogu, i w których Pan Jezus upodobania mieć nie może. W czym usiłujemy podobać się? W płochych zajęciach, w lekkomyślnych rozmowach, w doczesnych zabiegach nie mających najmniejszego związku z Panem Bogiem, nie ożywioną żadną wyższą pobudką, żadną religijną intencją, którą uświęcone być winny wszelkie sprawy nasze? Kiedy ulegamy temu rodzajowi chęci; wskutek jakiego to wtedy wewnętrznego usposobienia naszego? Oto gdy najmniej zaprzątnięci jesteśmy tym, przez co moglibyśmy przypodobać się Panu Jezusowi: gdy zaniedbujemy się w modlitwie, w ćwiczeniach pobożnych, w uczęszczaniu do Sakramentów Świętych w rozżywianiu w sobie ducha skruchy i skupienia; to jest gdy zaniechaliśmy tego wszystkiego, co dla każdej duszy jest potrzebnym zawsze, a bardziej jak kiedy niezbędnym, gdy się jest zmuszonym żyć wśród świata. I wreszcie, gdzież to usiłujemy się przypodobać światu? W miejscach, w zebraniach, w towarzystwach, w rozrywkach, wśród których Pan Bóg znika jakby zupełnie z oczów i pamięci naszej; gdzie wszystko na wskroś przesiąknięte jest duchem świata, będącym dla duszy tym, czym są zbyt silne woniejące kwiaty, przyprawiające nieostrożnych o odurzenie, o omdlenie, a czasami i o śmierć nawet.

Tak jest bez wątpienia: świat skoro ulegamy pragnieniu przypodobania się mu, posiada w sobie własności odurzające, usypiające wszystkie wznioślejsze władze duszy, zaślepiające nasz wzrok wewnętrzny na wszystko, co do Pana Boga się odnosi. Stąd też często, a tak iż prawie tego nie czujemy, odwraca nas od Pana Boga i w końcu odłącza od Niego zupełnie.

Lecz jeśli tym sposobem przyszło do tego, że na nasze nieszczęście, utraciliśmy Pana Jezusa, cóż nam czynić wypada? To czego właśnie uczy nas trzecia Boleść Przenajświętszej Panny, kiedy Ona straciła Go była bez najmniejszej ze Swojej strony winy. Strata takowa powinna przyprawić nas o największą boleść, jak było to najcięższą z Boleści Maryi; i powinniśmy tak jak Ona to uczyniła, odszukiwać Tego, Któregośmy stracili i nie ustawać aż Go odnajdziemy. Powinniśmy wszystkiego innego zaniechać, o nic innego się nie troszczyć. Wszystko bowiem inne, chociażby się nam wydawało najważniejszym i najpilniejszym, powinno ustąpić przed takowym jak tylko być może najusilniejszym staraniem. Jednakże obok tego, należy to robić nie z gorączkowym pośpiechem, z jakim zabierają się ludzie światowi do spraw doczesnych więcej ich obchodzących, lecz z wewnętrznym skupieniem, zabezpieczającym wewnętrzny bądź co bądź spokój i rozwagę, wtedy szczególnie potrzebne. Powinniśmy, tak jak Marya, odszukiwać Pana Jezusa z największą usilnością, ale bez cienia rozpaczy, owszem z nadzieją że byleśmy Go szczerze szukali, da się nam On odnaleźć. Powinniśmy przy tym szukać Go tam gdzie Go szukała i znalazła Matka Przenajświętsza: to jest w Świątyni do której udawała się na modlitwę, dla wyproszenia u Pana Boga szczęścia odszukania Pana Jezusa. Powinniśmy więc modlić się i gorąco się modlić o Łaskę doskonałej skruchy i szczerego nawrócenia się, żeby co prędzej przez godne przystąpienie do Sakramentów Świętych, odzyskać w duszy utraconego Pana Boga. Straciwszy Pana Jezusa, ściągnąwszy na siebie to największe jakie może spotkać nas na ziemi nieszczęście, nikt Go nie odszuka inaczej jak przez środki wskazane do tego przez Kościół, którego obrazem, zapowiednim, figurą była świątynia Jerozolimska, w której Go Marya szukała i odnalazła.

Wszakże wydarza się, że tracimy Pana Jezusa nie zupełnie, a przynajmniej nie wyraźnie, z naszej winy. A wtedy strata takowa podobniejsza jest nieco do stracenia Pana Jezusa przez Maryę, bo nie tyle jest karą, jak raczej polem wielkiej zasługi i ostateczną próbą przez którą Pan Bóg widzi potrzebę przeprowadzać niektóre z dusz najwybrańszych, uzdalniając je przez to do jeszcze ściślejszego z Nim zjednoczenia. W takich razach nie postradało się Pana Jezusa, nie zmusiło się Go, żeby nas odstąpił, tylko zasłonił On przed nami Swoje Boskie Oblicze i jakby się ukrył, odejmując nam uczuciowe wrażenie Swojej nas i przy nas obecności: Wydaje się nam wtedy żeśmy Go stracili, bo Go oczami duszy, jak to mogło być przedtem, nie widzimy; bo nie czujemy Go w sobie jak tego dotąd doświadczaliśmy. Spotyka to często i bardzo często, osoby po drogach wyższej pobożności zdążające; a gdyby one pilną na to zwracały uwagę, nie masz wątpliwości że odkryłyby powody, dla których następuje takowe jakby zniknięcie przed nimi Jezusa. A nawet przyszłoby i do tego, że rozpoznałoby się i te okoliczności wśród których wydarza się takowe opuszczenie duszy, i te od których zależy dłuższe lub krótsze onego trwanie, i wreszcie odkryłyby się i powody powrotu uczuciowej obecności w nas Jezusa. Pan Bóg bowiem wszystko pod miarą i liczbą i wagą rozrządził (Ks. Mdr 11, 21); a gdy to stale zachowuje w całym święcie widzialnym, w porządku Swoich stworzeń materialnych, tym bardziej gdyby w tern jakie stopniowanie przypuszczać godziło się, z tą właściwą miarą i liczbą i wagą, sprawia lub dopuszcza wszelkie zjawiska w naszym życiu duchowym, w rzeczach odnoszących się do duszy. Odwieczne Wyroki Boskie obejmują wszystko w nich więc i każda dusza ma wytkniętą drogę swego życia wewnętrznego. Na drodze tej cokolwiek nas spotyka, dzieje się nie ślepym trafem, lecz według tych praw najwyższych, którymi Pan Bóg według powyższych słów Mędrca Pańskiego wszystko pod miarą i liczbą i wagą rozrządził, chociażby to dla nas było czymś niespodziewanym, a stąd łatwo nas o niepokój przyprawiającym.

Wszelako, rozpoznanie dokładne bezpośrednich, najbliższych powodów dla których jakaś ważna, a niespodziewana dla nas, zaszła w życiu naszym wewnętrznym zmiana, jest rzeczą bardzo trudną. Nie możemy też dojść z pewnością, czy w danym jakim razie, zniknięcie przed nami Pana Jezusa, odjęcie nam uczuciowego wrażenia Jego w nas i przy nas obecności, nastąpiło z naszej winy, czy z innych powodów w Wyrokach Boskich przewidzianych i zesłanych, lub tylko dopuszczonych, na naszą próbę. Chociaż zdaje się, że prócz Przenajświętszej Panny, przed którą trzydniowe zniknięcie Pana Jezusa nie było spowodowane ani najmniejszym cieniem jakiej winy z Jej strony — ukrycie się Pana Jezusa przed duszą na drogach wyższej pobożności będącą, nigdy bez jakiegoś przyczynienia się jej do tego nie następuje. Lecz chociażby to było tylko próbą zesłaną na nas przez Pana Boga, nie chce Pan Bóg żebyśmy wtedy o tym z pewnością wiedzieli. Pewność bowiem, że nie zachodzi w tern żadna z naszej strony wina, odjęłaby takowej próbie całą jej doskwierającą własność, przez zapewnienie że jest to tylko próba.

Wszelako cokolwiek bądź, i w razach w których zniknięcie przed nami Pana Jezusa, byłoby w istocie nie czym jak próbą zesłaną na nas przez Niego, nie wolno nam zachowywać się tylko biernie. Nie wolno nam ograniczać się wtedy na cierpliwym i pokornym znoszeniu doznawanego cierpienia, bez usilnego starania o odszukanie Pana Jezusa. Uczy nas bowiem tego Przenajświętsza Matka w tej trzeciej Swojej Boleści, gdy widzimy jak po zniknięciu przed Nią Pana Jezusa, przez całe trzy doby, a jak się Sama wyraziła żałośnie (Łuk. 2, 35), to jest z największą Serca Boleścią, odszukiwać Go nie przestawała. Gdy więc skryje się przed nami Pan Jezus, a chociażby jak przed Maryą, bez naszej winy, i wtedy bezczynnymi być nie powinniśmy, jak nie była bezczynną Matka Przenajświętsza. Trzeba tak jak Ona chodziła szukając Go po ulicach Jerozolimy, — i nam chodzić i chodzić po różnych ulicach życia wewnętrznego, aż Go odnajdziemy, a to prędzej lub później, jak widzieć będzie tego potrzebę Jego Mądrość Najwyższa i Dobroć Nieograniczona. Dopóki zaś to nie nastąpi, nie szukajmy na to nigdzie i u nikogo pociechy, ani nawet u naszych przewodników duchownych, a tym mniej współczuciu dusz nam przychylnych lub w czymkolwiek ziemskim i doczesnym. Gdy Pan Jezus uznał potrzebę skrycia się przed nami, nic bardziej nie utrudziłoby nam Jego odszukanie, jak przypuszczenie, że cokolwiek innego, jak On Sam, mogłoby nas pocieszyć. A byłoby rzeczą najsmutniejszą, gdyby w istocie coś takiego się znalazło.

Takie to więc są nauki, zawarte w trzeciej Boleści naszej Przenajdroższej Matki, a która przebywszy ją, cieszyła się już odtąd, w ubogim dom ku Swoim Nazareńskim, przez lat osiemnaście, bez żadnej przerwy, obecnością Swego Boskiego Syna. A i w tym pozostawiła nam naukę, że do jak najściślejszego zjednoczenia duszy z Panem Bogiem, do mniej więcej stałego cieszenia się uczuciem Obecności Pana Jezusa w sercu, nie dochodzi się inaczej jak przez mężne, cierpliwe i pokorne przeniesienie Boleści Jego zniknięcia przed nami, a to na czas dłuższy lub krótszy, jak dla duszy jakiej widzi On tę próbę potrzebniejszą.

 

 

 

Uczcijmy Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny modlitwą Św. Bonawentury oraz Koronką i Litanią do Matki Boskiej Bolesnej:

 

 

Uczczenie Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

Źródło: Arka pociechy 1880

 

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 1. Użalam się nad Tobą, O Matko najboleśniejsza, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twe najczulsze w chwili proroctwa Świętego Starca Symeona. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje tak zasmucone, uproś mi cnotę pokory i dar Świętej Bojaźni Bożej.

 

Ave Maria Doloribus plena, Crucifixus tecum, lacrimabilis tu in mulieribus et lacrimabilis Fructus Ventris Tui, Iesus.

— Sancta Maria, Mater Crucifixi lacrimas impertire nobis crucifixoribus Filii Tui, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zdrowaś Maryo, Boleści pełna, ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejsza między niewiastami i bolesny Owoc Żywota Twojego, Jezus.

— Święta Maryo, Matko Ukrzyżowanego, módl się za nami krzyżującymi Syna Twojego, i wyjednaj nam łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej naszej. Amen.

100 dni odpustu za każdy raz pozwolił Pius IX dnia 23 Grudnia 1847r.

 

 1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, dla tej trwogi, która przejmowała Twe Serce najtkiwsze w ucieczce do Egiptu i w czasie Twego tam pobytu. O Maryo najmilsza! przez Serce Twoje tak zatrwożone uproś mi litość względem ubogich i dar pobożności.

Zdrowaś Marya.

 1. Użalam się nad Tobą, o Maryjo najboleśniejsza, dla tej tęsknoty, w jaką popadło Twe najtroskliwsze Serce czasu zgubienia drogiego Jezusa Twojego. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje taką tęsknotą ściśnione, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności.

Zdrowaś Marya.

 1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, dla tej boleści, którą jęknęło Macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa Krzyż dźwigającego. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje tak pełne miłości a tak rozbolałe, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy.

Zdrowaś Marya.

 1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje patrząc na konanie ukochanego Syna Twego. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje tak współ umęczone, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady.

Zdrowaś Marya.

 1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, dla tej Rany, które litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w Serce Syna Twego. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje tak okrutnie przeszyte uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu.

Zdrowaś Marya.

 1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, dla tego ostatniego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa Syna Twego. O Matko najmilsza! przez Serce Twoje tą ostatnią boleścią do szczętu złamane, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości.

Zdrowaś Marya.

 

 

Litania o Siedmiu Boleściach Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Wianek różany 1853

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, Matko Bolesna, módl się za nami!

Święta Maryo, Któraś nie znalazła miejsca w gospodzie,

Święta Maryo, Któraś zmuszona była szukać przytułku w stajence,

Święta Maryo, Któraś Twego Pierworodnego w żłóbku złożyła,

Święta Maryo, Któraś krwawemu Obrzezaniu Syna Twojego obecną była,

Święta Maryo, Której powiedziano, że Syn Twój położon jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

Święta Maryo, Której wyprorokowano, że duszę Twą własną miecz boleści przeszyje,

Święta Maryo, Któraś z Synem do Egiptu uchodzić musiała,

Święta Maryo, Któraś rzezią niewiniątek przerażoną była,

Święta Maryo, Któraś dwunastoletniego Syna Twego w Jeruzalem zgubionego przez trzy dni żałośnie szukała,

Święta Maryo, Któraś ciągle na nienawiść żydów ku Synowi Twemu patrzała,

Święta Maryo, Któraś Męki i Śmierci Syna Twojego obraz bezustannie w sercu nosiła,

Święta Maryo, Któraś w dniu Ostatniej Wieczerzy Syna do Jeruzalem na Mękę idącego ze smutkiem pożegnała,

Święta Maryo, Któraś Mękę Ogrójcową i krwawy pot Syna Twojego na modlitwie wylany, Sercem Matki przeczuwała,

Święta Maryo, Któraś o Synu przez Judasza zdradzonym, a powrozami skrępowanym, z Ogrójca wiedzionym wieść odebrała,

Święta Maryo, Któraś Syna jakoby złoczyńcę przed sąd kapłanów stawionego widziała, Któraś na Syna fałszywych świadków zeznania słuchała,

Święta Maryo, Któraś okrutny policzek przez Najdroższego Syna Twojego odebrany na Sercu uczuła,

Święta Maryo, Któraś obelgi od żydów i żołnierzy na Syna Twego bezbożnie miotane słyszała,

Święta Maryo, Któraś Syna biczami sieczonego i cierniem koronowanego ujrzała,

Święta Maryo, Któraś bezbożny, a haniebny wyrok śmierci na Syna Twego wydany słyszała,

Święta Maryo, Któraś Syna Twego Krzyż niosącego spotkała,

Święta Maryo, Któraś łoskotu przybijania gwoźdźmi Rąk i Nóg Syna Twojego słuchała,

Święta Maryo, Któraś ostatnie słowa Syna Twojego na Krzyżu do Serca przyjmowała,

Święta Maryo, Któraś konaniu Syna Twojego obecną była,

Święta Maryo, Któraś zmarłe Ciało Syna Twojego z Krzyża zdjęte na Macierzyńskie Łono Swoje przyjęła,

Święta Maryo, Któraś od grobu Syna Twojego cała zbolała do domu wracała,

Święta Maryo, Królowo Męczenników,

Święta Maryo, Zwierciadło wszystkich utrapień,

Święta Maryo, Morze goryczy,

Święta Maryo, Opiekunko bolejących,

Święta Maryo, Wspomożycielko stroskanych,

Święta Maryo. najszczodrobliwsza pocieszycielko chorobą złożonych,

Święta Maryo, mocy najpotężniejsza słabych,

Święta Maryo, pewna Ucieczko grzeszników,

Przez okrutną mękę i śmierć Syna Twojego, wybaw nas, o Królowo Męczenników.

Przez najcięższe Boleści Serca Twojego,

Przez największe smutki i utrapienia Twoje,

Przez straszne uciski Twoje,

Przez łzy i łkania Twoje,

Przez wszystkie Macierzyńskie współubolewania Twoje,

Przez przemożne pośrednictwo Twoje,

Od niepomiarkowanego smutku,  Zachowaj nas, o Matko Najboleśniejsza.

Od upadku na duchu,

Od trwożliwego umysłu,

Od niechętnego znoszenia wszelkich cierpień,

Od rozpaczy i braku nadziei w Miłosierdziu Bożym,

Od wszelkiej okazji i niebezpieczeństwa zgrzeszenia,

Od sideł szatańskich,

Od zatwardziałości serca,

Od ostatecznej niepokuty,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiecznego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko!

Abyś nas w wierze prawdziwej, nadziei i miłości Świętej Opieką Twoją utrzymywać raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko.

Abyś nam u Syna Twojego za grzechy nasze doskonałą skruchę i pokutę wyjednać raczyła,

Abyś wzywającym Cię, pociechę i ratunek Twój udzielać raczyła,

Abyś nas w chwili konania wspierać najszczególniej raczyła,

Abyś nam w stanie łaski zejście ze świata tego wyjednać raczyła,

O Matko Boska, pełna Łaski, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Matko najboleśniejsza, Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej przez trzy godziny na Krzyżu wisiał przez boleści tejże Matki Twojej w ten czas doznane, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej Bogu Ojcu Ducha oddał, przez boleści tejże Matki Twojej w ten czas doznane, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, któryś wobec Matki Twojej z Krzyża nieżywy zdjęty, na Jej Łono złożony został, przez boleści tejże Matki Twojej w ten czas doznane, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Matko najboleśniejsza.

R. Teraz i w godzinę śmierci naszej.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Niech raczy wstawić się za nami, prosimy Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej do miłosierdzia Twojego, Błogosławiona Marya Panna, Matka Twoja, której Przenajświętszą Duszę w chwili Męki i Śmierci Twojej miecz boleści przeszył. Przez Ciebie Jezu Chryste, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *