Najświętsze Dzieciątko Jezus

MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS

 

 

Źródło: Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

 

 

Przeciąg czasu — od Narodzenia Pańskiego aż do Święta Oczyszczenia Matki Bożej — może być uważany jako czterdziestodniowy miesiąc Najświętszego Dzieciątka Jezus. Wszystkie dusze gorące w Miłości Bożej, a szczególnie pobożne dziatki obchodzić by mogły ten miesiąc święty na uczczenie Narodzenia Pańskiego. Stąd niezmierne korzyści dla duszy wypłyną. – Dzieciątko Jezus w żłóbku położone tak silnie pociąga ku Sobie serca nasze; taki łatwy do niego przystęp; takie słodkie z Nim pieszczoty; tak mało od nas wymaga to Dziecię Najświętsze, a tylu Łaskami nas napełnia. – O! jak szczęśliwe są dusze, które w szkole żłóbka Chrystusowego przebywają! – rosną one nieustannie, pomnażają się ciągle w mądrości i w Łasce, a tak w krótkim czasie wstępują na sam szczyt doskonałości. A jako naśladowały Dziecię Jezus w żłóbeczku — tak potem naśladując ukrzyżowanego Jezusa na Kalwarii – z Nim razem w Niebo wstąpią.

Ćwiczenie pobożne miesiąc Dzieciątka Jezus.

  1. W każdym dniu wszystkie czynności swoje wypełniać jak najdokładniej i wszystkie przykrości łączyć z tym, co uczynił i co ucierpiał Pan Jezus w latach Dziecięctwa Swojego. Z rana wzbudź w sobie tę intencję i często ją w ciągu dnia ponawiaj, mówiąc z Świętym Ignacym: „Wszystko na większą Chwałę Bożą”.
  2. Ołtarze Pańskie uważać za nowy żłóbek, gdzie istotnie i prawdziwie spoczywa Dzieciątko Jezus w Najświętszym Sakramencie Utajone. Dlatego z największym uszanowaniem, pobożnością i miłością zachowywać się w tych miejscach świętych.
  3. Szczególnym sposobem naśladować Posłuszeństwo Dzieciątka Jezus, i z jak największą pilnością i ochotą wypełniać rozkazy starszych; poddawać się chętnie woli nawet równych albo młodszych od siebie, jeśli to można uczynić bez narażania sumienia swego i bez szkody dla drugich. Posłuszeństwo było najulubieńszą Dzieciątka Jezus cnotą. O nim tylko Ewangelia wspomina, a o innych cnotach Jego zamilcza, bo wszystkie zawierają się w Jego posłuszeństwie. Codziennie więc składajmy Dzieciątku Jezus na ofiarę jakieś umartwienie własnej woli.
  4. Zawsze zachowywać skromność anielską, bo dusza – przyozdobiona tą cnotą – jest rozkoszą Serca Jezusowego.
  5. Ćwiczyć się w pokorze Dzieciątka Jezus; w zamiłowaniu pracy, bo to Boskie Dziecię w pracy było od młodości Swojej; obudzać w sobie gorliwość świętą o zbawienie bliźnich i modlić się za nawrócenie grzeszników.
  6. Codziennie, chociaż krótką chwilkę, poświęć rozmyślaniu przy żłóbku Chrystusowym, odmawiając Litanię albo Koronkę, lub jakąś inną modlitwę na cześć Dzieciątka Jezus.
  7. Biedne dziatki i sieroty polecać opiece Najświętszej Maryi Panny i o ile możność pozwala, okazywać miłosierdzie biednym dziatkom.

Westchnienie do Najświętszego Dzieciątka Jezus

O Dziecię Najświętsze! Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje. Tobie się cały(a) ze wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu! żem Twój (Twoja)! Strzeż mnie jako Twej własności, i spraw, abym Twój (Twoja) był(a) na wieki. Amen.

 

 

Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

 

 

Rozważanie IV. Sakrament Betlejemu. Cz. 1

 

 

Źródło: O. D. Jeret, dominikanin – Dziecięctwo duchowe 1935r.

 

 

Intime Christo infanti adhaerentes.

Przylgnąć jak najściślej do Dzieciątka Jezus. (J.-J. Olier, Pietas seminarii X.)

 

Dusza nasza odnosi korzyść wielką, jeśli długo rozmyśla o Dzieciątku Jezus: Ono ukazuje nam zespół najpiękniejszych cnót, które praktykować powinniśmy, a rozsiewa te cnoty w każdej duszy, która z miłością nań spogląda i wystawia się na wpływ Boskich Jego promieni.

Wedle teologii Sakrament polega na tym, że jest widzialnym znakiem i źródłem niewidzialnej Łaski chrześcijańskiej, czyli skutecznym symbolem uświęcenia. Sakramentów jest siedem, lecz wszystkie sprowadzają się do jednego, podobnie jak siedem kanałów, pochodzących z tego samego Źródła. Pan Jezus Sam jest tym pierwszym Sakramentem, którego działanie uświęcające udziela się przez siedem środków, z Niego wszelką moc czerpiących.

Jako małe Dziecię, Pan Jezus nie ustanowił żadnego z tych Sakramentów, ale posiadał w Sobie wszelką ich Moc i udzielał duszom, które Doń się zbliżały. Marya i Józef otrzymali tę Moc w obfitości. Elżbieta i Jan Chrzciciel zadrżeli przy pierwszym spotkaniu ze Słowem Wcielonym, ukrytym w Łonie Matki. Ileż to innych jeszcze dusz odczuło siłę, zeń wychodzącą!

Chrystus Pan nie przestaje uświęcać świata. Największy z pośród siedmiu Sakramentów, nazwany Najświętszym Sakramentem, niczym innym nie jest, jak samym Chrystusem we własnej Osobie, Dzieciątkiem Jezus, dostępnym dla wszystkich. A jeśli mimo wszystko są dusze, które nie mogą zbliżyć się doń, czyż Pan Jezus nie udziela im się z daleka, wedle gorącości ich pragnienia, w Komunii Świętej duchowej?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024