Różaniec

 

 

 

 

Źródło: Czytania różańcowe dla ludu napisał Ks. Wawrzyniec Puchalski, Rzeszów 1885r.

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. względem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzie indziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 22.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

 

 

ROZWAŻANIE. Tajemnica I Chwalebna — Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Rozmyślanie.

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Który z martwych powstał.

 

Pan Jezus Zmartwychwstał — trzeciego dnia po Swej Śmierci krzyżowej wyszedł z Grobu żywy. A tak ani kamień na Grobie Pana Jezusa, ani straż, ani pieczęcie grobowe nie zdołały przeszkodzić Zmartwychwstaniu Jego. Raniutko o świcie wyszedł Pan Jezus z Grobu, wyszedł stamtąd żywy własną Mocą Swoją jako Bóg. — Zmartwychwstał — a wieść o tym rozchodzi się szybko — jedni drugim podają z ust do ust tę nowinę wesołą — Chrystus Zmartwychwstał. I słyszą o tym żydzi arcykapłani i kapłani i faryzeusze i lękają się i trwożą. I do uszu Apostołów i kochanych uczniów Pana Jezusa dochodzi ta wieść o Jego Zmartwychwstaniu, a oni cieszą się i radują niezmiernie. Po łzach i smutku głębokim wesele wielkie wstąpiło w ich serca. I Serce Maryi całe się rozpływa z radości na widok Zmartwychwstałego Pana Jezusa Syna Jej najukochańszego.

A twoje serce jak też wygląda, kiedy powtarzasz tę Tajemnicę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa? — Może się trwożysz jak żydzi? — Lękasz się może, bo Pan Jezus Zmartwychwstały pokazuje ci jawnie, że jest Bogiem prawdziwym. Pokazuje ci, że w Jego Rękach życie i śmierć, że On jest teraz Panem twym i Stwórcą, a kiedyś będzie Sędzią Sprawiedliwym.

Ale się nie trwóż mój drogi, ani się lękaj. Niechaj się ci trwożą, co w Pana Jezusa nie wierzą. Nam się raczej weselić z Apostołami ze Zmartwychwstania Zbawiciela świata. Nam razem z Maryą wesołe jeno śpiewać Alleluja, że Pan Jezus Zmartwychwstał.

Tak — Zmartwychwstanie Pana Jezusa to radość to wesele nasze. Bo gdyby Pan Jezus został był w grobie, toby i Wiara nasza była w grobie została, i nadzieja nasza byłaby pogrzebana w grobie. I razem z Panem Jezusem zostałyby pogrzebane na zawsze i Cuda Jego i Nauka Jego i całe Życie Jego. Bo jeno Zmartwychwstaniem Swoim położył Pan Jezus pieczęć Boską i na Życie Swoje i na Swą Naukę i na Cuda Swoje. Inaczej któżby kiedy wierzył w Pana Jezusa jako Boga prawdziwego, jako w Tego, Który przyszedł zbawić świat cały. Mówiono by wtedy o Jezusie, że był to Prorok potężny w mowie i w uczynku — ale tylko Prorok i człowiek jeno śmiertelny, jak każdy. Mówiono by o Panu Jezusie, że mądrze nauczał, ze czynił rzeczy wielkie uzdrawiając chorych, umarłych wskrzeszając — ale skoro umarł na krzyżu, a umarłszy nie zmartwychwstał, nie jest więc tylko wielkim człowiekiem. Tak by mówiono o Panu Jezusie, gdyby był nie Zmartwychwstał. A teraz inaczej. Teraz każdy, co ma rozum zdrowy, musi wyznać tę prawdę koniecznie — Pan Jezus jest Bogiem, bo Zmartwychwstał dnia trzeciego po Swej Śmierci haniebnej na krzyżu.

Ale powie kto — przecie nie Sam jeno Pan Jezus Zmartwychwstał.

Wiemy przecie, że i ów młodzieniec z Naim zmartwychwstał i owa córka Jaira i Łazarz brat Magdaleny i Marty — i ci, których groby się pootwierały przy śmierci Jezusa, wyszli stamtąd żywi. — To prawda. A jednak wielka jest różnica między ich zmartwychwstaniem, a zmartwychwstaniem Pana Jezusa.

Bo najpierw żaden z nich nie przyszedł do życia po śmierci swoją własną mocą, tylko Mocą Pana Jezusa. Bo do młodzieńca z Naim rzekł Pan Jezus: — Młodzieńcze tobie mówię wstań — i wstał. A oną córeczkę Jaira ujął Pan Jezus za rękę i powstała dzieweczka. A nad grobem Łazarza zawołał Pan Jezus: — Łazarzu wynijdź z grobu — i wyszedł i żył. Otóż ci wszyscy nie swoją mocą powrócili do życia, ale Mocą Pana Jezusa. A Pan Jezus własną Mocą wyszedł z grobu żywy bo powiedz, kto wskrzesił Pana Jezusa.

To jedno — a drugie uważ jeszcze, czy który z tych, co zmartwychwstali kiedykolwiek, umierając wiedział dokładnie o tym, w którym dniu zmartwychwstanie? Czy wiedział o tym Łazasz, albo córka Jaira, albo ów młodzieniec z Naim, albo ktokolwiek inny? — bynajmniej. A Pan Jezus inaczej. Żyjąc jeszcze w ludzkim ciele na ziemi głośno to powiadał — i nie raz powiadał, że po śmierci swej zmartwychwstanie, a nadto powiada, że dnia trzeciego Zmartwychwstanie. I kiedy raz żydzi domagali się znaku od Pana Jezusa, przyrzekając Mu, że Weń uwierzą, rzekł im Pan Jezus: Znak nie będzie wam dany, jeno znak Jonasza proroka. A wiemy, że Jonasz był trzy dni we wnętrznościach wieloryba — tak i Pan Jezus trzy dni miał pozostać we wnętrznościach ziemi, a potem Zmartwychwstać. I stało się tak. A kiedy znowu razu pewnego wyganiał z kościoła kupujących tam i sprzedających, a oni pytali, skąd by miał moc po temu — rzekł im Pan Jezus: Rozwalcie ten kościół (zabijcie mnie), a w trzech dniach zbuduję go (a w trzech dniach zmartwychwstanę) I do Apostołów mówił o tym Pan Jezus wyraźnie. Kiedy krótko przed Swoją Męką wstępował z nimi do Jeruzalem rzekł im: Oto wstępujemy do Jeruzalem, a Syn Człowieczy będzie naigrywan i ubiczowan i uplwan — a ubiczowawszy zabiją Go, a dnia trzeciego Zmartwychwstanie.

A tak za życia jeszcze wyznawał to Pan Jezus o Sobie, że po Śmierci Swej Zmartwychwstanie dnia trzeciego, czego nikt nigdy z tych, co zmartwychwstali kiedy, nie powiadał 0 sobie. Pan Jezus więc Zmartwychwstał nie przypadkowo, ale w czasie dokładnie przez siebie oznaczonym. I Zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

I jeszcze jedno a bardzo ważne. Powiedz mi, gdzie ów młodzieniec z Naim, a owa córka Jaira, a Łazarz gdzie jest dzisiaj? Ciała ich w ziemi w proch się rozsypały, a dusze ich w wieczności. Powstali oni z martwych, ale i napo wrót poumierali i ciała ich spoczywają dziś w grobach. A czyś słyszał kiedy, że Pan Jezus po Zmartwychwstaniu Swym powtórnie znów umarł? — Nie słyszałeś tego, bo jak mówi Paweł Święty: — Jezus raz umarłszy, więcej nie umiera — raz wyszedłszy z grobu, już tam nie powrócił więcej. Zmartwychwstał, a w czterdzieści dni potem z Ciałem Swym Chwalebnym wstąpił na Niebiosa na Łono Ojca Swojego.

Widzisz więc mój drogi, że Zmartwychwstanie Pana Jezusa było nie takie, jak innych łudzi. I właśnie to przedziwne i cudowne Zmartwychwstanie dowodzi, że Pan Jezus jest Bogiem prawdziwym. I my też na tym Zmartwychwstaniu Jego opieramy całą naszą Wiarę. Dlatego wierzymy, że Pan Jezus jest Bogiem, dlatego wierzymy, że i Nauka Jego jest Boską, że to wszystko jest Prawdą Nieomylną, co kiedy Pan Jezus przepowiedział ludziom na ziemi.

Poznajże z tego, jaka to Prawda ważna, a wielka, to Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bez niej nie mielibyśmy tej naszej Świętej Wiary, bez niej żylibyśmy bez wszelkiej nadziei. Odrzuć tę prawdę, a wszystko z nią odrzucisz. Powiedz, że Pan Jezus nie Zmartwychwstał, a wtedy musisz i to powiedzieć, że Pan Jezus nie jest Bogiem. I Nauka Jego nic wtedy nie warta i Sakramenty, które ustanowił, nic też nie wartają. To też Paweł Święty mówi: Jeżeli Jezus nie Zmartwychwstał próżne jest przepowiadanie nasze i próżna jest wiara nasza. Jeżeli Pan Jezus nie zmartwychwstał, to nie jest Bogiem, to cię i nie odkupił bynajmniej. I wtedy tyś nie Katolik, ale chyba Turek, albo gorszy jeszcze. I wtedy Niebo dotąd jeszcze zamknięte dla ciebie, a piekło jeno otwarte. I wtedy nie wołaj do Pana Boga — Ojcze — bo On nie twój Ojciec, tyś nie Jego dziecko. — I wtedy sama jeno trwoga i niepewność cię gniecie — niepewność o życie teraźniejsze, a trwoga o przyszłość za grobem. I wtedy lepiej byłoby i nie żyć człowiekowi na świecie.

Ale tak nie jest, bo Pan Jezus Zmartwychwstał, a prawdziwie Zmartwychwstał, a przez to i Bóstwo Swe jawnie wszystkim okazał i Wiarę w nas umocnił i serca nasze napełnił nadzieją szczęśliwej wieczności. Niechże Ci, Panie Jezu nasz, cześć będzie za to zmartwychwstanie Twoje od wszego stworzenia, z pokolenia na pokolenie, aż do końca wieków.

Ale zapytałbyś może, od kogoż my to wiemy, że Pan Jezus Zmartwychwstał? — Któż nam to powiedział? — Nie kto inny jeno ci, którzy widzieli Pana Jezusa po zmartwychwstaniu na swe własne oczy. Powiedzieli nam to Apostołowie. A oni nie tylko widzieli Pana Jezusa, ale i dotykali się Go i jedli z Nim razem po Zmartwychwstaniu. A tak było nie raz jeden i nie dwa, ale całych dni czterdzieści, bo tak długo pozostał Pan Jezus na ziemi po Swym Zmartwychwstaniu. I dlatego to Piotr Święty w kazaniu swoim do żydów mówi wyraźnie: Myśmy z Nim jedli i pili, gdy wstał od umarłych. A ten sam Piotr na głos niewiasty zaparł się niedawno po trzykroć Pana Jezusa, a teraz Go wyznaje tak śmiało przed tysiącami żydów. I nie jeno językiem wyznawał Pana Jezusa, ale i krwią swoją, bo śmierć męczeńską poniósł za Wiarę. A powiedz, czy byłby położył życie swe za Pana Jezusa, gdyby Go był nie widział jako Zmartwychwstał? A jak Święty Piotr tak samo i inni Apostołowie najsroższe znosili katusze i krew swą przelali za tę prawdę, że Pan Jezus Zmartwychwstał. I któżby takiemu nie uwierzył świadectwu?

To też świat cały uwierzył rychło w Zmartwychwstanie Pana Jezusa, uwierzył, że Pan Jezus jest Bogiem prawdziwym, że i Nauka Jego jest Boską.

Ale ta Prawda przekonuje nas nie tylko o Bóstwie Pana Jezusa o Boskości Jego Nauki, ale i o tym, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Wyznajemy to wyraźnie w Składzie Apostolskim tymi słowy: Wierzę w ciała zmartwychwstanie.

Chrystus Pan Zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy. A chwila ta przyjdzie niezawodnie, a przyjdzie przy końcu świata. W tedy to zabrzmi trąba Anielska, a na głos tej trąby otworzą się groby i umarli wyjdą stamtąd żywi. Prędziuchno — mówi Paweł Święty — we mgnieniu oka na trąbę Anielską (albowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni. Bo musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność, a to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność. I wtedy dusza połączy się znowu z tym ciałem, z którym się rozłączyła przy śmierci, aby się już więcej nigdy nie rozłączyć.

A pośród tych, co z grobu powstaną, ujrzysz tam wszystkich. Ujrzysz tam Adama pierwszego rodzica naszego i tego ostatniego człowieka, który się kiedyś po nas narodzi. Ujrzysz tam ojca i matkę swoją, siostrę i brata swego, i tych sąsiadów i znajomych swoich. Wszystkie pokolenia ziemi wtedy wychylą się z grobów, ani jednego tam wśród nich nie zabraknie — nie zabraknie tam i ciebie. Zmartwychwstaniesz i ty, a Pan Bóg Sam Mocą Swoją podźwignie cię z grobu. A nie dziwuj się temu, bo u Pana Boga nie jest nic niepodobnym.

Nie dziwuj się temu, bo przecie, po ludzku mówiąc, łatwiej Panu Bogu z prochów wzbudzić ludzi na nowo do życia, a niżeli świat tak wielki stworzyć z niczego. A tak ciało twoje, choć w grobie zgnije i w proch się rozsypie, zmartwychwstanie kiedyś. Podobnie stanie się z tobą, jak z tym ziarnkiem zboża, które siejesz w roli. Rzucasz ziarno na twoją rolę i zagrzebujesz je i ono tam spoczywa jakoby w grobie i próchnieje tam i gnije. I przychodzi wiosna, a ziarno to choć spróchniałe przecie się zieleni i strzela ku górze i zdobi się w kłos i wydaje ziarno to samo. Tak będzie i z ciałem twoim. Zgnije ono w grobie i w proch się rozsypie, a na Rozkaz Pana Boga dusza znów do tych prochów powróci, i będziesz znowu człowiekiem żyjącym jak teraz.

A tak zmartwychwstaniesz z pewnością. I nie frasuj się o to, jak to się stanie, bo w tym będzie już moc i ręka Samego Pana Boga. Raczej oto ci się frasować, jakie też będzie to zmartwychwstanie twoje. A chcesz wiedzieć jakie? — Łatwa na to odpowiedź. Jakie życie takie i zmartwychwstanie. Co teraz siejesz, to wtedy żąć będziesz. Siejesz teraz pszeniczkę dobrych uczynków, pszeniczkę też zbierzesz wtedy ku zapłacie szczęścia wiecznego. A jeżeli teraz siejesz jeno kąkol grzechów i rozpusty, kąkol też zbierzesz wtedy ku spaleniu. Bo jakże — chciałbyś może z kąkolu zbierać tam pszenicę? Ale przecież i tu siej kąkol, a kąkol mieć będziesz. A tak nie oszukuj się mój drogi, a nie sądź, że się tam jako wykręcisz przed Panem Bogiem. Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni (uwielbieni) będziemy — mówi Paweł Święty.

Zmartwychwstaniesz — to pewne, ale i to pewne, że jak żyjesz, tak i zmartwychwstaniesz. Wszyscy co są w grobach, usłyszą Głos Syna Bożego i wynijdą, którzy dobrze czynili na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili na zmartwychwstanie Sądu — mówi Pan Jezus. I gdyby śmierć dziś cię zaskoczyła, i gdyby ci przyszło umierać z takim sumieniem, jakie masz teraz — powiedz, czy na żywot wieczny, czy na Sąd i wieczne potępienie wyszłoby zmartwychwstanie twoje?

Zmartwychwstaniesz — i to w tym samym ciele, w którym teraz żyjesz, tylko nie wiedzieć jak to ciało twoje wyglądać tam będzie. Jak wygląda twe życie, tak i ciało twoje będzie wyglądało. Jeśli życie twoje podobne do nocy, podobne do kałuży, gdzie się gnieździ jeno szkaradne robactwo — to i ciało twoje po zmartwychwstaniu będzie czarne jak noc, a brzydkie jak szatani. A znowu jeśli chodzisz teraz w światłości życia pobożnego, to i ciało twoje jaśnieć będzie wtedy jak te gwiazdy nieba, jak to słońce wspaniałe. Wtedy sprawiedliwi świecić będą, jako słońce w Królestwie Ojca ich — mówi Pismo Święte.

A ty po zmartwychwstaniu jakżebyś chciał wyglądać? Teraz to pragniesz wyglądać i pięknie i ładnie na twarzy, aby się każdemu podobać, i chronisz się od wszystkiego, co by cię mogło oszpecić. A przecie to wyglądanie twoje, choćby najładniejsze, do czasu jeno potrwać tu może — a po zmartwychwstaniu piękność twoja potrwa na wieki, ale i szkarada twoja na wieki szpecić cię będzie. Ale od szkarady stokroć gorszy ten ogień wieczny, co palić będzie po zmartwychwstaniu wnętrzności ciała potępionych. Bo tym Wyrokiem: Idźcie precz przeklęci w ogień wieczny — strąci Pan Bóg i ciała i dusze potępionych w otchłań piekielną po Sądzie Ostatecznym.

Ach! Boże nasz chroń nas od tego Wyroku! Daj nam Boże teraz jeszcze poznanie grzechów naszych i żal szczery za nie i poprawę żywota naszego. Daj nam to Boże Miłosierdzia, abyśmy w Łasce Twej zeszli z tego świata, a kiedyś zmartwychwstali chwalebnie — do Nieba — do szczęścia i Światłości Wiecznej.

 

 

Na zakończenie odmów Różaniec Święty wraz z litanią Loretańską. 

Różaniec Święty codzienny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *