Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 19.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 19. KWIAT BIAŁEJ LILII.

 

 

Lilia jest symbolem niewinnej duszy. Jej niepokalana biel, wspania­łość i delikatność tego kwiatu, jak również niezwykle silny zapach, którego ukryć nie można, dają niejakie pojęcie, jak piękna i drogocenna jest ta anielska cnota.

W litanii do Bł. Bronisławy odmawiamy wezwanie: „Bł. Bronisławo, Lilio czystości, módl się za nami!”. Tymi słowy czcimy nieskalaną niewinność serca i duszy tej Świętej Dziewicy, jej czystość liliową.

Czyste może być serce, skalane niegdyś grzechami, lecz obmyte w Krwi Niepokalanego Baranka; niewinne jednak już być nie może, jak nie można delikatnego kwiatu lilii zanurzyć w błocie, a następnie dopro­wadzić go do pierwotnej piękności. Dlatego niewinność ma szczególny urok i wdzięk, którego nic zastąpić nie może; nie potrzebuje ona żadnej ozdoby, albowiem sama stanowi piękno królewskie. Któż z nas nie do­znał błogiego uczucia na widok niewinności?

Małe dzieci posiadają niewinność bez żadnej zasługi z ich strony, gdyż nie czynią żadnego wysiłku, aby ją zachować. Jest to jakby pro­mień Bóstwa, którym Łaska uświęcająca ozdabia te duszyczki, obmyte w wodzie Chrztu Świętego z grzechu pierworodnego. Trójca Przenajświętsza, obierając Sobie mieszkanie w tym nowym przybytku, z pewnością do­znaje niewymownych rozkoszy.

Niewinność u dziatek to brak rozwoju władz duszy i ciała, nieświa­domość, której jednak roztropnie powinni bronić rodzice i wychowaw­cy, gdyż ona jest matką niewinności. Jest to jakby biała karta, niezapisana jeszcze, która jednak przez całe życie pozostać taką nie może, albo­wiem o nią toczy się zacięta walka w życiu ludzkim. Na tej karcie chce pisać Pan Bóg przez działanie Swej Łaski i Święte Natchnienia, chce pisać świat, szatan i ciało przez pokusy do złego. Dlatego niewinność zacho­waną przez całe życie można by określić jako rodzaj męczeństwa, zwy­cięstwo po walce, prowadzonej nieustannie. I to określenie daje nam również zrozumienie wartości tej anielskiej cnoty.

Jak wielkim skarbem jest niewinność duszy poznać możemy z postę­powania Samego Boga, który obiera sobie w chwili Wcielenia na Matkę najpiękniejszą lilię tej ziemi, Najświętszą Maryę Pannę. Patrząc na tę Najczystszą Dziewicę, mimo woli jesteśmy oczarowani Jej Niepokalanością, która jakby niebiańskie tchnienie wnika do naszych dusz i budzi nieopisaną tęsknotę za czymś wyższym, czego ta ziemia dać nam nie może. Święci, idąc za tym promykiem Łaski, postanowili niewinność ser­ca i duszy złożyć Panu Bogu w ofierze i dochowali wiernie tej ofiary przez całe życie. Tą drogą szła również i Bł. Bronisława. Nie sądźmy jednak, że ją to nic nie kosztowało!

Bł. Bronisława zachowała niewinność serca, ale za cenę wielkich i małych ofiar z tego, co schlebia naszej biednej naturze, a za czym wszyscy tak chciwie uganiają: z przyjemności życia. Przy tym surową pokutą, cierniami umartwienia chroniła swą czystość przed zepsuciem świata. Jeśli w rękach tej anielskiej dziewicy widzimy tak ostre narzę­dzia pokuty, jak włosiennice, dyscypliny, paski kolczaste, widać stąd, jak zaciętą musiała toczyć walkę, aby zachować niewinność Bogu poślubio­ną. I może dla tej niewinności życia Pan Bóg otoczył Ją czcią wieków, mimo głębokiego ukrycia, prawie cudownie chroniąc Ją od zapomnie­nia.

Piękność duchowa tej Lilii czystości błyszczy jak gwiazda na niebie już siedem blisko wieków, a napełniając serca niebiańską pociechą, znie­wala je i do naśladowania pociąga. Dowodem tego te liczne zrzeszenia zwłaszcza polskiej młodzieży w szkołach i stowarzyszeniach, które obrały sobie Bł. Bronisławę za Patronkę i pod Jej sztandarem idą przez życie.

Wprawdzie świat zmysłowy nie docenia piękna niewinności, którego odczuć nie potrafi, mimo to dusze niewinne są największym skarbem świata i chlubą ludzkości. One to powstrzymują karzącą Prawicę Boga i jak anioły ziemskie stanowią niepokalaną straż u stóp Świętego Przy­bytku. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Utajony niczego od nas z tej ziemi nie żąda. Jeśli jednak co mogłoby wynagrodzić Jego niepoję­te wyniszczenie się z Boskiego Majestatu dla nas, to miłość niewinnych dusz, które oddają Mu całe serce swoje.

Niewinność to wolność od każdego grzechu, o ile słabość ludzka po­zwala, przynajmniej w woli, by nie było przywiązania do niczego z tej ziemi. Aby ją zachować, trzeba unikać okazji do grzechu, obcować czę­sto i chętniej z Panem Bogiem niż ze stworzeniami, miłować serdecznie Najświętszą Maryę Pannę, umartwiać zmysły, zwłaszcza wzrok i mo­wę, przystępować często do św. Sakramentów, zwłaszcza do Najświęt­szego Sakramentu, gdyż Boska Eucharystia jest „winem, które rodzi dziewice” – mieć nabożeństwo do Świętych, którzy w szczególności odznaczali się anielską cnotą.

Za przykładem Bł. Bronisławy używajmy tych wszystkich środków, a wtedy i na nas spocznie z upodobaniem Wzrok Ojca Niebieskiego i otrzymamy spełnienie tej obietnicy: Błogosławieni czystego serca, al­bowiem oni Boga oglądać bada (Mt 5, 8).

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *