Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 20.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 20. ZWIERCIADŁO POSŁUSZEŃSTWA.

 

 

Pan Bóg tak stworzył serce ludzkie, że musi miłować i do kogoś na­leżeć. Dlatego człowiek, który by siebie tylko miłował i sam sobie wy­starczał, byłby najgorszym potworem na świecie. Dzieje ludzkości po­twierdziły to niejednokrotnie, że spośród takich samolubnych jednostek rekrutowali się najokrutniejsi tyrani. Na szczęście są to jednostki tylko, które tak potrafiły zniekształcić Dzieło Boże w sobie, że trudno w nim odszukać śladu pierwotnej szlachetności. Są jednak ludzie, dla których takie zdeprawowanie ludzkiego serca zdaje się być ideałem wolności. Nie tak jednakże myśleli Święci, a życie ich wykazało, że nie zawiedli się, idąc za Głosem Boga, Który każdemu człowiekowi wskazał drogę przez życie.

Bł. Bronisława zrozumiała już od zarania życia, że kochać Boga i peł­nić Jego Wolę jest to największe i jedyne szczęście człowieka na tej zie­mi. Miłość Boża nie jest to jednakże bezowocne uczucie. Dlatego Pan Bóg, nakazując człowiekowi miłować Siebie i bliźniego, dał mu również Przykazania, aby Wola Jego kształtowała się na tych Świętych Prawach. Miłość bowiem streszcza się w woli, a w miłości cały człowiek. Potwier­dzają to słowa Św. Augustyna: „Powiedz mi, co kochasz, a ja ci powiem, kto jesteś”.

Miłować więc Boga, znaczy oddać Mu serce swoje, by nim kierował według Świętych Praw Mądrości Swojej – to spełniać ochotnie Jego Wo­lę w tym stanie i na tym miejscu, gdzie nas Opatrzność postawiła, w zdrowiu czy w chorobie, w powodzeniu czy przeciwnościach, spoglą­dając na Wolę Bożą jak żeglarz na morzu na kompas. Gdybyśmy tak po­stępowali, bylibyśmy naprawdę szczęśliwi mimo licznych krzyżów tego życia.

Pan Bóg wybiera Sobie niektóre dusze, by żyjąc w stanie zakonnym, jeszcze większą ofiarę złożyły Mu z swej woli w posłuszeństwie. Mało ludzi pojmuje wartość tej ofiary i jej cel. Jednak Święci, którzy nieraz pod koniec swego życia porzucali nawet wysokie godności kościelne, by móc choć kilka chwil swego życia spędzić na pełnieniu w ten sposób Woli Bożej, mówią nam o wartości posłuszeństwa zakonnego. Celem tej ofiary z własnej woli jest zjednoczenie duszy z Panem Bogiem tym ści­ślejsze, im doskonalej zlewają się dwie wole w jedno: wola Stwórcy i wola stworzenia. Owoce tego zjednoczenia są bardzo bogate; to nie tyl­ko uświęcenie własnej duszy, ale wypływające stąd czyny naprawdę wielkie, bo wtedy działa przez tę osobę sam Bóg.

W litanii do Bł. Bronisławy odmawiamy wezwanie: „Bł. Bronisławo, Zwierciadło ochotnego posłuszeństwa – módl się za nami”. Czcimy w ten sposób tę ofiarę, jaką złożyła Bł. Bronisława z własnej woli Panu Bogu i spełniała ochotnie aż do śmierci. Jest to wielka ofiara: pozostawać przez całe ży­cie jakby w stanie dziecięctwa, mimo rozwoju władz duszy, nie posługi­wać się własnym sądem, choćby najbardziej trafnym i wyrobionym, umartwiać ustawicznie swawolę, choć w rzeczach dobrych, by stosować się do cudzej woli i za nią postępować w tej wierze niezachwianej, że to jest Wola Boża. Jest to pewnego rodzaju duchowe męczeństwo, krzyżu­jące poniekąd więcej niż męczeństwo ciała, zwłaszcza gdy chodzi o jednostki więcej rozwinięte duchowo, póki nie dojdzie dusza do tego stanu, że nie ma już innego pragnienia prócz Boga Samego i tej Jego Woli, ja­ka się jej przedstawi w danej chwili. Wtedy osiąga dusza pełną miarę prawdziwej wolności.

Prawdziwa wolność nie polega zatem na pełnieniu własnej woli, ale zamyka się w miłości Najświętszej Woli Bożej i ochotnym jej pełnieniu. Człowiek bowiem zostawiony samemu sobie, mając wolę osłabioną i złe skłonności, które go silnie pociągają do złego, nie może być ani sam szczęśliwy w tym stanie, ani też nikogo nie uszczęśliwi. Musi więc oprzeć się na Bogu i Jego Świętych Prawach, aby mógł żyć na pewnym poziomie dobra i osiągnąć w ten sposób szczęście i zadowolenie z życia.

Święci, którzy w wyższym stopniu zjednoczyli się z Panem Bogiem przez pełnienie Jego Świętej Woli, osiągnęli większą miarę doskonałości i szczę­ścia i mogą się z nami swoim skarbem miłości podzielić. Dlatego czcimy Bł. Bronisławę i z takim zaufaniem spieszymy do niej nie tylko po dobra ziem­skie, które wraz z życiem naszym na ziemi przeminą, ale przede wszystkim po dobra nadprzyrodzone, które nam pozostaną na wieki.

Za przykładem Bł. Bronisławy starajmy się więc zawsze pełnić i przyjąć wszelką Wolę Bożą ochotnie, choćby ona czasem ciężką ofia­rą dla nas się wyrażała, bo w ten sposób zbliżymy się do Boga i w Nim znajdziemy bezmiar szczęścia.

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *