Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 27.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 27. PRZYJACIÓŁKA NASZA.

 

 

Serce ludzkie szuka przez życie serca bratniego, które by go zrozu­miało, z którym mogłoby podzielać radości w chwilach wesela i znaleźć słowo pociechy w chwilach smutku. I nie ma w tym nic złego, bo i Chry­stus Pan, gdy chodził po ziemi, okazywał niekiedy więcej zaufania i mi­łości niektórym jednostkom, które otwierały przed Nim na oścież swe serca. Stąd te wyrażenia, zapisane w Ewangelii Świętej, że Łazarz był przy­jacielem Jezusa, że go Jezus miłował.

Mówią (za Pismem Świętym), że kto znalazł wiernego przyjaciela, znalazł wielki skarb, lecz niestety jest to dosyć rzadki wypadek na tym świecie, a w poszukiwaniu za przyjacielem krwawi się często serce ludz­kie z powodu różnych cierpień i zawodów. Dzieje się to często dlatego, że Pan Bóg pociąga ku Sobie niejedno serce, ofiarując mu cenny nad wszelki wyraz dar Swojej przyjaźni, ale człowiek nie rozumiejąc tego szczęścia, odtrąca je i zwraca swój wzrok koniecznie ku ziemi.

Bł. Bronisława inny zrobiła wybór. Wprawdzie i ona miała towarzy­szki w zakonnym życiu, z którymi dzieliła nieraz swoje radości i smut­ki, ale głównym powiernikiem Jej serca był Sam Bóg, a wszystko inne istniało dla niej tylko w Bogu i dla Boga. I to jest tajemnica dobrej przy­jaźni, dosyć trudna w zastosowaniu, bo człowiek z natury tak szuka sie­bie, że oczyszczenie się z tego ludzkiego pierwiastka w przyjaźni wyma­ga wiele wysiłku światła nadprzyrodzonego, a nawet cierpienia.

Dobry przyjaciel jest ten, który szuka w przyjaźni dobra swego przyja­ciela, ale ten najlepszy, który szuka dobra jego duszy. Taką przyjaciółką jest Bł. Bronisława.

W litanii do naszej Patronki odmawiamy wezwanie: „Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Cie­bie szczerze miłujących, módl się za nami!” Miłować szczerze Świętych nie znaczy to odmówić niekiedy westchnienie lub jakąś modlitewkę, zwłaszcza gdy nas niedola przyciska i potrzebujemy jakiej nowej łaski, gdyż wtedy kieruje nami więcej miłość własna, pragnąca pozbyć się cierpienia.

Bł. Bronisława ma wielu takich czcicieli, ale ma też prawdziwych miło­śników, którzy bardzo ofiarnie dla niej pracują, by rozszerzać Jej kult i przy­spieszyć przez to chwilę kanonizacji. Do takich należy przede wszystkim ks. Antoni Gonet, proboszcz w Lyndora Pa, który urządza uroczyste nowenny i nabożeństwa ku czci Bł. Bronisławy w parafiach polskich w Ameryce, umieszcza artykuły w tamtejszych pismach, życzliwie usposobionych dla sprawy szerzenia kultu naszych polskich Świętych.

U nas w Polsce: Katolicka Agencja Prasowa (K.A.P.) zasługuje pod tym względem na szczególne uznanie za chętne umieszczanie w swych biuletynach komunikatów w sprawie kultu Bł. Bronisławy . Najprzewielebniejsi Księża Biskupi interesują się również żywo postępem ruchu w sprawie kanonizacji.

Gdybyśmy jednak chcieli umieścić tu wszystkie szczegóły, z których prze­bija prawdziwa miłość dla Bł. Bronisławy, choćby tylko z szeregu lat ostatnich, byłoby to niemożliwe, a jednak one są nieraz tak piękne i tak głęboko wzru­szające. Są to ofiary złożone na fundusz kanonizacyjny nieraz w bardzo trud­nych warunkach; to prawdziwa ofiara serca, choćby ona nie wynosiła wiele. Są to świece ofiarne złożone na ołtarzu lub przy furcie klasztornej, by paliły się przed św. relikwiami Ukochanej Patronki lub grosz na ten cel nieraz zbierany długo przez odmówienie sobie niejednej przyjemności; to także piękna ofiara serca kochającego. Są to kwiaty złożone na ołtarzu jako wyraz swych uczuć serdecznych lub obrazki nabyte w tym celu, by rozdawać je innym i tak roz­szerzać cześć tej niebieskiej Przyjaciółki; czynią to nie tylko kapłani ale i oso­by świeckie. Jeden z takich miłośników Bł. Bronisławy zaopatruje się w kilka setek obrazków każdego roku, a gdy te rozda, przychodzi po nowe; jak sam wyznał, pragnie w ten sposób przyspieszyć kanonizację Bł. Bronisławy.

Ubiegłego roku zaprowadzono Skarbiec Bł. Bronisławy, celem zbie­rania ofiar duchownych: modlitw, Mszy Świętych, Komunii Świętych, oraz różnych dobrych uczynków dla uproszenia u Pana Boga przyspieszenia kanoni­zacji Bł. Bronisławy. Ileż i tu dowodów miłości dla naszej Patronki moż­na podziwiać! Osoby świeckie potrafiły uzbierać na otrzymane ulotki setki Mszy Świętych wysłuchanych w przeciągu kilku miesięcy, tysiące mo­dlitw, dobrych uczynków, godzin pracy, a nawet ofiarowały Msze Święte za­mówione w intencji kanonizacji mimo obecnego kryzysu.

Ma więc Bł. Bronisława takich czcicieli, którzy ją szczerze miłują, a Ona im daje również dowody serca kochającego.

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *