Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 29.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 29. PATRONKA POLSKI.

 

 

Bł. Bronisława odbierała hołdy i dowody czci od przedstawicieli wszystkich stanów w naszym narodzie; otaczała go też swą opieką i wy­praszała u Pana Boga Łaski potrzebne. Nie zabrakło wśród dowodów czci i hołdów królewskich.

Gdy król Jan III Sobieski wyruszył z rycerstwem na odsiecz Wiednia, spieszyli krakowianie słynni z pobożności i wiary na błagalne nabożeń­stwo do grobu bł. Bronisławy w kościele PP. Norbertanek na Zwierzyń­cu i na miejsca uświęcone pobytem i modlitwami Bł. Bronisławy na Si­korniku. Był to dzień 3 września 1683 r. W nabożeństwie tym wzięła też udział królowa Maria Kazimiera z książętami i panami swego dworu. I Bł. Bronisława broniła sławy królestwa polskiego, rosła jego potęga, bo żywa i głęboka była wiara w narodzie naszym.

Jeszcze ostatni król polski Stanisław August Poniatowski składa swój hołd Bł. Bronisławie, nawiedzając Jej kaplicę na Sikorniku w towarzystwie licznych dostojników duchownych i świeckich 23 czerwca 1786 roku.

Następują smutne czasy rozbioru Polski. Osłabła Wiara, rozluźniły się obyczaje i Ojczyzna traci swą niepodległość dlatego, że zabrakło jej we­wnętrznej spójni miłości i zgody, opartej na silnych ogniwach moralno­ści chrześcijańskiej i wyrzeczeniu się osobistych korzyści dla dobra wspólnego.

Zrywały się orle duchy jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski i inni, by zrzucić jarzmo niewoli, lecz nadaremnie. W odpowiedzi na te szlachetne porywy serc polskich wysyłano na Sybir bohaterów narodu, więziono w cytadelach, a płynącą krew i niekrwawe męczeństwo zbie­rali Aniołowie i zanosili przed Tron Boży, jako okup za winy narodu. Zaś z piersi ludu polskiego i niewinnych dziatek po zakładach i szkołach pły­nęła ku Niebu błagalna pieśń:

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Gdy podczas wojny ogólnoświatowej rozgrywały się losy naszego narodu, odprawiały się błagalne nabożeństwa u ołtarzy Patronów pol­skich. Nie zapominano wtedy i o Bł. Bronisławie.

14 marca 1915 roku odprawiono nabożeństwo błagalne przed Ołta­rzem Bł. Bronisławy, na którym wystawiony był na podwyższeniu Naj­świętszy Sakrament, a u stóp Jego trumienka z relikwiami Świętej Patronki. Odprawiali też liczne Msze Święte przed tym ołtarzem kapłani patrioci o wolność narodu.

Pan Bóg wysłuchał tych błagań i wrócił nam wolność upragnioną. A Bł. Bronisława unosiła się nad walczącymi o niepodległość, jak to opi­suje pięknie Kazimierz Lubecki w pieśni ku czci naszej Patronki, ułożo­nej podczas wojny: Świetna w niebie Bronisławo…

Z Świętym Jackiem i Czesławem

Świecisz nad walk polem krwawym,

Niosąc Boży mir niebawem…

Słusznie czcimy tych bohaterów, co własne życie złożyli w ofierze za wolność narodu, lecz nie zapominajmy o Bogu, Który wzbudził tych bo­haterów, dal im natchnienie i siły do walki, do cierpienia i poświecenia siebie za świętą sprawę! Nie zapominajmy też o naszych Świętych Pa­tronach, którzy te Łaski uprosili im u Boga swymi modlitwami.

Wielkie zasługi w przechowaniu ducha polskiego i polskiej mowy pod­czas długiej niewoli pod trzema zaborami położyło polskie duchowień­stwo. Kapłani uczyli polskie dzieci pacierzy i Religii w ojczystym języku, a także i historii polskiej nieustraszenie nawet wtedy, gdy siły świeckie dawno już odstąpiły od tego obowiązku pod naporem przemocy. W ten sposób duchowieństwo polskie przygotowało ojczyźnie zmartwychwsta­nie. Dlatego wielką krzywdę wyrządzają narodowi ci, którzy występują przeciw duchowieństwu, snując bezbożne plany. Polska bez Boga i bez Religii, a więc i duchowieństwa nie ostoi się, bo zabraknie jej wewnętrznej spójni i siły, jaką czerpać musi każdy człowiek, a tym więcej społeczność ludzka z łączności z Panem Bogiem. Bez tego nie można myśleć nawet o pełnym rozwoju i dobrobycie narodu, bo Pan Bóg jako Władca wszech­świata, przed którym narody są jako ziarnko piasku i kropla wisząca u wiadra (wedle słów Proroka), będzie chłosta! zawsze hardą pychę tych, którzy będą chcieli podnosić przeciwko Niemu głowy swoje.

Módlmy się więc do Bł. Bronisławy, aby broniła naszą Ojczyznę nie tylko od nieprzyjaciół zewnętrznych, ale od tych stokroć gorszych wrogów wewnętrznych, którzy chcą ją pchnąć w nowy grób bez Boga i Re­ligii, by już z niego nigdy nie powstała.

Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie,

W wolnej ojczyźnie odnów ducha, Panie!

Niech Polska będzie zawsze wierna Bogu i Kościołowi i wzrasta w potęgę i sławę u Boga i u ludzi!

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023