Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczv Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia św. za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 5.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 5. OZDOBA ZAKONU NORBETAŃSKIEGO.

 

Każdy Zakon w pełni rozkwitu porównać można do pięknego ogrodu, w którym wspaniałe kwiaty stanowią Święci. Zakon norbertański w ciągu ośmiu wieków swego istnienia wydał mnóstwo Świętych i świątobliwych Sług Bożych, o których pisze Daniel Kraszewski w dwutomowym dziele pt. Życie Świętych i świątobliwych Sług Bożych Zakonu premonstrateńskiego. 1752.

W litanii do Bł. Bronisławy odmawiamy wezwanie: „Różo wonna w Zakonie norbertańskim, módl się za nami!” Róża jest królową ogro­dów, a kształt i woń tego kwiatu należy do najpiękniejszych. Jakże więc zaszczytne miejsce w gronie Świętych norbertańskiego Zakonu zajmuje Bł. Bronisława! Przypatrzmy się choć pokrótce mistycznym kwiatom te­go białego ogrodu, by się przekonać, czy słuszne jest to porównanie.

14  stycznia staje przed nami Św. Gerlak, pustelnik i wielki pokutnik, a przedtem pan możny i rycerz zbrojny, który rozdawszy swój wielki ma­jątek ubogim, służył za pokutę siedem lat w klasztorze, pasając trzodę, a potem mieszkał w wydrążonym dębie, a na ciele nosił żelazny pancerz.

16 stycznia Bł. Godfryd – książę i pan licznych włości, którego serce wyrywało się od ziemskich marności ku Bogu i dlatego opuszcza młodą małżonkę i mimo silnego oporu rodziny, oddaje swe warowne zamki na klasztory, a serce swoje wypala w seraficznej miłości ku Bogu.

10 lutego Bł. Hugo opat i pierwszy generał zakonu, ukryty przez osiem wieków i dopiero za dni naszych wyniesiony na ołtarze.

17 lutego Św. Evermod, biskup zaszczycony darem języków i mocą czynienia cudów, który pokropieniem wodą święconą pokruszył kajda­ny Fryzyjczyków i cudownie udarował ich wolnością.

l marca Bł. Fryderyk, opat, który takie mnóstwo klasztorów założył, że zapełnił nimi całą Fryzję, nazywając je ogrodem Maryi. Wielki czci­ciel Matki Najświętszej modlitwą swoją wskrzesił do życia umarłe bez Chrztu Świętego dziecię.

29 marca Św. Ludolf biskup, męczennik w obronie praw Kościoła.

5 kwietnia Bł. Julianna z góry Kornelio – która mnóstwem ofiar, za ustanowienie święta Bożego Ciała, jej objawionego, usłała kwiecistą drogę Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i krocie uwielbień Mu przysporzyła.

10 maja Bł. Herman, który udarowany był nadzwyczajnymi Łaskami Matki Najświętszej.

15  czerwca Św. Isfryd, biskup, który dobrocią serca nawrócił mnóstwo dusz do Chrystusa, a modlitwą swoją przywrócił wzrok przyjacielowi.

9 lipca Św. Adrian i Jakub, męczennicy w obronie wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

11 lipca Św. Norbert założyciel Zakonu, apostoł i obrońca Najświęt­szego Sakramentu. Wsławiony wielkimi dziełami w Kościele, pokonał sektę sakramentarzy, schizmę papieską i jako anioł pokoju przeszedł przez ziemię czyniąc dobrze.

19 lipca Bł. Hroznata, męczennik za dobro fundowanego przez siebie klasztoru. Cieszył się szczególną opieką Matki Najświętszej, która kilka razy uratowała mu życie.

13 sierpnia Bł. Gertruda, dziewica, córka Św. Elżbiety, która szczegól­nie cnotę czystości kochała. Obdarzona niezwykłym darem godzenia powaśnionych.

l września Bł. Bronisława, dziewica, ubogacona wielkimi Darami Ła­ski, która po cierniach umartwienia i krzyżów wszelakich wzniosła się ku Bogu i rozwinęła prześlicznie kwiat swojej miłości, napełniając tę ziemię wonią swych cnót i łask wyproszonych u Pana Boga za jej przy­czyną.

26 października Św. Gilbert, opat, który po nieudanej wyprawie krzy­żowej złożył Panu Bogu w ofierze ukochaną córeczkę i małżonkę, i dla nich dwa klasztory wystawił, a sam zamknąwszy się w trzecim klaszto­rze, służył ubogim i chorym w zbudowanym przez siebie szpitalu.

27 listopada Św. Syard opat i wielki jałmużnik, który pracowitością i sercem miłosiernym dla biednych tyle czynów miłości rozsiał dokoła siebie przez życie, że stał się dla nas wzorem życia prawdziwie Bogu od­danego.

Tyle kwiatów z norbertańskiej niwy zdobi Pańskie Ołtarze, a tych, którzy pozostali w ukryciu jest niezliczona liczba; lecz poznamy ich w Niebie.

Niech i dusze nasze rozwijają się w piękne Boże kwiaty, starannie pielęgnowane, odświeżane codziennie i często rosą Łaski Bożej, czerpa­nej w modlitwie, w promieniach Eucharystycznego Słońca Miłości!

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023