Krzyż Aniołowie Bł. Bronisława

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 9.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

Rozważania od 1-30 z: S. Augustyna, norbertanka, Miesiąc błogosławionej Bronisławy 1935r.

 

 

ROZWAŻANIE 9. POCHODNIA MIŁOŚCI.

 

 

Miłość Boga, aczkolwiek streszcza się w woli, jest jednakże płomie­niem, który z ogniska swego, to jest serca, rozchodzi się i obejmuje ca­łą istotę człowieka. Wtedy rozum wysila się, by sprawić przyjemność ukochanemu Bogu, nogi biegną, ręce pracują, by spełnić nie tylko Jego Najświętszą Wolę, ale nawet najmniejsze życzenie. Miłość Boża jest więc tym słodkim płomieniem, który porywa serca nasze ku Bogu i sprawia, że wszystko, co się do Niego odnosi, jest nam miłe i drogie. Dlatego to dusze rozpalone Miłością Bożą, miłują także Świętych jako przyjaciół Bożych, odczuwają jakby dług wdzięczności względem nich za to, że oni tak gorąco umiłowali Pana Boga.

W litanii do Bł. Bronisławy odmawiamy wezwanie: „Pochodnio, przed Tronem Boga gorejąca, módl się za nami!” W ten sposób chcemy uczcić wielki żar Miłości Bożej, jaki palił się w sercu Bł. Bronisławy, gdy żyła na ziemi, a teraz w niebie niby pochodnia goreje przed Tronem Pa­na Boga. Zgodnie z tym głosi podanie ludowe, że Bł. Bronisława ukazy­wała się często nad górą Sikornika, gdzie zakończyła życie podczas na­padu tatarów na Polskę, w postaci rozmodlonej wśród gorejących po­chodni.

Jak płomień świeci i grzeje, tak Miłość Boża oświeca duszę i zagrze­wa ją do czynu. Ona czerpie Swe światło w modlitwie i rozmyślaniu o Bogu i rzeczach niebieskich. Z tego też źródła czerpała obficie światło i ciepło miłości Bożej Bł. Bronisława. Jakkolwiek mało szczegółów z Jej życia przekazały nam zamierzchłe wieki, to jednak wiemy, że Bł. Broni­sława oddawała się z zapałem modlitwie i w czasie modlitwy wielkie Ła­ski otrzymywała od Boga.

Pewnie, że nie wszystkim duszom udziela Pan Bóg takiego daru modlitwy, ale każdy według możności powinien z tego źródła czerpać dla siebie Miłość Bożą. Mamy niedziele i święta wolne od pracy, by­śmy mieli więcej czasu na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Kto jed­nak ukochał już więcej Pana Boga, temu nietrudno będzie i w dniu powszednim znaleźć kilka chwil czasu, by porozmawiać z czcią z Panem Bogiem poza obowiązkowym pacierzem rano i wieczorem. Zresz­tą modlić się możemy zawsze w głębi serc naszych przy każdym zaję­ciu, podnosząc swe myśli ku Bogu. Wtedy wszystkie uczynki nasze bę­dą natchnione Miłością Bożą, a całe życie obejmie płomień Świętej Miłości.

Miarą Miłości Bożej w nas jest czystość serca. Bł. Bronisława dlate­go tak gorąco umiłowała Pana Boga, że swe niewinne serce już od zara­nia życia zwróciła ku Niemu i świat nie mógł go już zaprzątnąć zamiłowaniem próżnych uciech i przyjemności. Nie wszystkie dusze prowadzi Pan Bóg tą drogą, ale wszyscy możemy odwracać serca nasze od ziemi i kierować je ku Bogu w chwili, gdy Łaska nas wzywać będzie do tego. Serce czyste – to serce pełne Boga jedynie!

Nieprzyjacielem Miłości Bożej jest grzech. Szatan, zazdroszcząc nam Skarbu Miłości Bożej, pobudza nas ustawicznie za pomocą świata, ludzi i naszych złych skłonności do grzechu, by nam odebrać Miłość Bożą przez grzech ciężki lub przynajmniej osłabić i ostudzić ją przez liczne grzechy powszednie. Dlatego Święci tak zaciętą walkę prowadzili z pokusami, a w rękach Bł. Bronisławy spostrzegamy tak ostre narzędzia po­kuty jak: dyscypliny, paski kolczaste itp.

Unikajmy więc każdego grzechu, jeśli chcemy kochać Pana Boga, a z upadków codziennych oczyszczajmy często dusze nasze w Sakramen­tach Świętych! Niech nie będzie nigdy w życiu naszym chwili, w której by serce nasze przedstawiało popielisko, którego szatan z triumfem pilnuje!

Każdy płomień musi się zasilać jakimś materiałem, aby mógł istnieć. Żertwą Miłości Bożej to życie nasze, które wypala się na ofiarę Panu Bo­gu przez codzienne ofiary i krzyże, trudy i walki, znoszone w duchu mi­łości. Cierpienia nie brakuje nikomu na tej ziemi, ale mało jest takich, którzy by umieli użyć tej konieczności życia dla zasilenia ognia Miłości Bożej w sercu swoim. Większość ludzi oburza się na każdą przeciwność, cierpienie, szuka zemsty na nieprzyjacielu, a nie pomyśli nawet, by zło­żyć z tego ofiarę Panu Bogu i na ołtarzu serca swego rozniecić ogień Miłości Bożej. Dlatego na świecie tyle goryczy, płynącej z miłości własnej, a słodyczy Miłości Bożej tak mało… Nie dziw jednak, bo Miłość Boża – jak każde wielkie dzieło – zdobywa się walką długich lat, ale za to owo­cami jej będziemy się cieszyć na wieki.

Słodki, a głęboki spokój nawet wśród burz tego życia to przedsmak wielkiego szczęścia, jakie zgotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Rozpalajmy więc płomień Miłości Bożej w sercu naszym na każdy dzień życia naszego za przykładem Bł. Bronisławy, by kiedyś podzielać Jej szczęście miłowania Pana Boga na wieki!

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich Wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo, oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny,

Bł. Bronisławo, siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo, córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo, Różo wonna w Zakonie norbertańskim,

Bł. Bronisławo, Chlubo i strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo, Profesko Zgromadzenia zwierzynieckiego,

Bł. Bronisławo, w młodym wieku na Służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo, Pochodnio przed Tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo, Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo, pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo, za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo, z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo, straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo, orlico w rozważaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo, krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo, obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo, Miłośnico ubóstwa,

Bł. Bronisławo, Lilio czystości,

Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo, Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo, mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo, siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo, Opiekunko do Ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych,

Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo, w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo, od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo, Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam Obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w Łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, Wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023