Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 18.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE. CHÓR ANIOŁÓW.

 

„Jemu (Chrystusowi) się kłaniają Wszyscy Anieli Boży” — (Żyd. I, 6).

 

1. Przystępujemy już do rozważania najniższego Niebian chóru, do Aniołów: tego Chóru, z którego Bóg przeznaczył Niebiańskich Duchów, aby codziennie czuwali nad nami, mieli nas w swej osobliwszej straży, pieczy, wedle wyrazów Psalmu (Ps. 91/90/): Aniołom swoim rozkazał Pan o tobie, aby cię strzegli we wszystkich drogach twoich. To ostatnie ogniwo, nas biednych ziemian łączy z Niebianami. Mało co mniej, powiada Dawid, odróżnieni jesteśmy od Aniołów, jako pośród pogodnej nocy, odbija się całe niebo, księżyc, gwiazdy w maluczkim wód strumyku, tak żywe nieba gwiazdy, Aniołowie, już nie przez odbicie, ale rzeczywiście obecnością swoją są przy nas maluczkich, otaczają nas, w wszystkie, nasze wglądają sprawy. Anioł Pański otacza nas wszystkich bojących się Boga w około (Ps 34/33/, 8) . Wszystkie dobre sprawy nie robimy sami, ale w obecności Aniołów, dlatego powiada Dawid: „Przed Obecnością będę śpiewał, będę się kłaniał Tobie, Panie” (Ps 138/137/, 6). A Sam Pan Jezus dodaje: „Żniwiarze są Aniołowie“ (Mat. XIII, 39) zbierają oni kąkol i plewę na spalenie, a dobre, czyste ziarno wnoszą do stodół, przed Tron Najwyższego Gospodarza.

O Panie i Boże, coś otworzył oczy pacholęciu Elizeusza Proroka i pokazałeś mu mnóstwo Zastępów Wojska Anielskiego, pełną górę koni, wozów ognistych w około Elizeusza (2 Ks. Król.  VI, 17): otwórz mi także oczy, abym poznał, szanował otaczających mnie Aniołów, pamiętał na ich obecność i zawsze wszystko w obliczu ich wykonywał.

2. Znamię szczególne Chóru Aniołów jest pokora. Na ostatnim szczeblu Niebiańskiej Jeruzalem stojący, kontentują się miejscem, na którym ich Opatrzność postawiła, z zupełnym świętym poddaniem przyjmują stan takowy. Oni, powiada Św. Dionizy, uzupełniają, dokończają, zamykają wszystkie szczeble i porządki niebiańskich istot, a stąd jakąż wielką dają nam naukę pokory! Jakkolwiek wszyscy Aniołowie, którzy wytrwali w Łasce, poprzestają na swym stanowisku, godności nie pragnąc wyższej, jednakże łatwiej daleko poprzestać w Łasce większej nad tę, jakąśmy otrzymali. W Serafach, w Cherubach zatem nie może oko ludzkie dopatrzeć pokory, ale oko rozumu dostrzega ją w Aniołach ostatniego Chóru i dlatego Św. Augustyn mówi: „W błogosławionym Mieście Boga widzimy wielkie cudo: najniższy nawet nie zazdrości wyższemu nad siebie. Jak mały palec nie zazdrości światła oku, tak Anioł nie zazdrości Cherubowi”.

O duszo, czemu tak się smucisz z stanowiska twego, czemu narzekasz przeciw Opatrzności, cóż ci to szkodzi, że zajmujesz na ziemi niższe od innych miejsce, jeśli Pan na Niebiosach do Swoich przyjąć cię raczy Przybytków? Patrz na Aniołów ostatniego Chóru i chętnie obieraj ostatnie miejsce. Miej te uczucia, co Dawid, gdy mówił: „Obrałem być najpodlejszym w Domu Boga mojego, niźli mieszkać w pałacach bezbożnych; oh! lepszy jest jeden dzień w Przybytkach Twoich nad tysiące” (Ps. 84/83/).

3. Przedstawiliśmy dziesięć Chórów Anielskich, aleśmy o nich mało powiedzieć mogli. Lecz chociażby się przed nam i otworzyło Niebo, jak przed Izajaszem, Danielem, Janem Apostołem, Szczepanem, chociażbyśmy jak Paweł Święty porwani zostali do Nieba i tam widzieli Aniołów, jeszcze byśmy nie znaleźli ani stosownych obrazów i słów do opowiedzenia ich szczęścia i Chwały, ani dostatecznego rozumu do jej pojęcia.

Nie tyle zatem zaciekawiać się i badać mamy przyrodę Aniołów, której z ludzi nikt jeszcze nie zbadał, jako raczej wzorem Maryi wszystko w Sercu Swym zachowującej, z drobnych szczegółów, jakie nam Pismo Święte 0 Aniołach przedstawia, starajmy się dla siebie uszczknąć odpowiednie nauki. Mówi Pismo Boże o Aniołach pokoju (Ks. Iz. XXXIII): starajmy się zachować spokój i zgodę z sumieniem, z bliźnimi; wspomina aniołów światła; usiłujmy siebie i innych oświecać w prawdy zbawienia. Przedstawia nam Anioła prawdy, grożącego Balaamowi, aby nie przeklinał nie złorzeczył Izraelitom (Ks. Liczb XXII, 22); i my zamiłujmy prawdę, nie przeklinajmy, nie złorzeczmy nigdy. Siedmiu Aniołów, stojących zawsze przed Panem, niech nam wszędzie przypomina Obecność Bożą. Aniołowie nie mający odpoczynku w śpiewaniu Chwały Panu, niech nas nauczą, abyśmy wszystkie sprawy nasze, każde uderzenie serca ofiarowali Bogu; Aniołowie Sądu niech nam przywodzą do pamięci ów dzień straszny; samo nawet wspomnienie o złych i ciemności duchach niech nas zbawienną napełnia bojaźnią i trwogą.

Powiada nam Księga Sędziów: „Anioł Pański mówił do Synów Izraelskich”; wypowiedział im wszystkie Dobrodziejstwa Boże i wszystką niewdzięczność i zbrodnie, jakie przeciw panu popełnili i dodaje ta księga: „Podnieśli głos Izraelici i płakali” (Ks. Liczb XXII, 22).

O Panie, rozkaż aniołowi Twemu, niech w sumieniu moim przypomni mi te skarby i Łaski, te niezliczone Dobrodziejstwa, jakimiś mnie od początku dróg moich obsypał; te czarne niewdzięczności i zniewagi, jakie Ci, Panie, wyrządziłem, abym je gorzkimi opłakał łzami i odtąd szedł zawsze za głosem Anioła. Amen.

 

 

PRZYKŁAD.

 

(Z Dziejów Apostolskich rozdz. 27).

 

Po nawróceniu się cudownym Św. Pawła, żydzi stali się jego najzaciętszymi wrogami. Na ich poduszczenie uwięziono w Cezarei Pawła i żądali żydzi, aby go odesłano do Jeruzalem i czynili już zasadzki na jego życie. Lecz Paweł, jako obywatel rzymski, apelował do cesarza. Agryppa i starosta Festus postanowili go posłać do Rzymu i wydali go już pod straż rotmistrza roty Augustowej imieniem Juliusza. Na okręcie wiozącym Pawła do Italii znajdowała się niemała liczba kupców i podróżnych i cała osada okrętowa wynosiła dwieście siedemdziesiąt sześć osób. W czasie żeglugi powstał gwałtowny huragan, straszna burza zaczęła miotać okrętem, czarne chmury zaciemniły widnokrąg, przez wiele dni i nocy nie widać było ani słońca, ani gwiazd na niebie; już wszystek ładunek, kosztowności i sprzęty okrętowe wrzucono w morze i wszelka nadzieja ocalenia zginęła. Kiedy wszystkich ciężka, paniczna ogarnęła trwoga, Paweł Święty z pogodą, spokojem na twarzy i w duszy staje w pośrodku i tak do zalękłych przemawia: „Bądźcie dobrej myśli, nie nastąpi zguba żadnej z dusz waszych. Oto tej nocy stanął przy mnie Anioł Boga, któregom ja jest i któremu służę; on mnie zapewnił, mówiąc: „Nie bój się Pawle, potrzeba abyś stanął przed cesarzem; a oto Bóg ci darował wszystkich, którzy płyną z tobą”. Bądźcie przeto dobrej myśli, rzekł dalej Paweł, albowiem wierzę Bogu, że tak będzie, jak mi Anioł Pański powiedział.

W rzeczy samej skutek pomyślny okazał, że Pawła nadzieja i wyrazy Anioła były niemylne.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniele Boży, któryś poruszył wody Betsaidy i pierwszy w nie wstępujący odzyskiwał zdrowie (Jan V), wyproś nam Łaskę, abyśmy wiernie i ochotnie szli za pierwszym poruszeniem Łaski, za pierwszym Natchnieniem Bożym.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *