Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 19.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE.  ANIOŁ ZWIASTOWANIA I WCIELENIA.

 

 

„Posłany jest Anioł do Panny…, a Imię Panny Marya” — (Łuk, I. 1).

 

1. Z pomiędzy Niebian, Gabryel, Moc Boża, wybrany został do objawienia ziemi najpiękniejszej Tajemnicy Zwiastowania i Wcielenia. Te dwie tajemnice razem się zespalają, pierwsza jednak uprzedza drugą; w chwili bowiem,
kiedy Anioł zwiastował wielką nowinę, w chwili kiedy Marya rzekła: Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego“, Słowo rzeczywiście stało się Ciałem. Kościół tak wielce szanuje tę Tajemnicę Zwiastowania, tak pragnie, iżby ona nieustannie była przytomną pamięci wiernych, iż codziennie we Mszy Świętej dwakroć Ją ogłasza, kapłan na jej wspomnienie dwakroć kolano zgina; a nadto rano, w południe i wieczór z każdej wieżycy kościelnej odzywa się głos dzwonu, co wiernym przypomina to Zwiastowanie Anielskie, do czci Wcielonego Pana, Królowej Aniołów i samegoż Anioła Gabriela pobudza; i jak szeroka jest ziemia i jak daleko sięga Chrześcijanizm wierne jego dzieci padają na kolana, nucą hymn Pozdrowienia, dziękują za tę wielką Łaskę. Któż z nas nie zna tej modlitwy Anioł Pański? Któryż z Chrześcijan nie odmawia jej codziennie? Cudny powab w tej modlitwie, ona się nie starzeje, wionie z niej piękna woń nienaruszoności, co nam Niepokalaną Dziewicę uprzytamnia.

O! ilekroć odtąd powtarzać będę tę śliczną modlitwę, niechże ją powtarzam w tym uczuciu, co Anioł Gabryel, co wierni, dobrzy Chrześcijanie po całej ją powtarzają ziemi! O! niech raczej zaschnie język w ustach moich, niech raczej zapomniana będzie prawica moja, niżbym miał zapomnieć odmawiania codziennie tej modlitwy anielskiej.

2. Tajemnica Zwiastowania i Wcielenia, od początku świata, zaraz po upadku zapowiedzianą była na ziemi. Wskazano Przeczystą Niewiastę, powiedziano, że ona zetrze głowę węża. Co więcej, w starem przymierzu wyraźnie
oznaczony był nawet czas, kiedy się spełnić miała ona Tajemnica Zwiastowania. Anioł Gabryel zawsze jej był zwiastunem. Kiedy bowiem żydzi uprowadzeni byli w niewolę, kiedy z powodu smutku i tęsknoty za ukochaną Palestyną zawiesili swe lutnie nad rzekami Babilonu, a tam siedząc i płacząc mówili: Jak będziemy śpiewać pieśń Pańską? Kiedy Daniel zasyłał do Nieba swe gorące modły, wtedy powiada tenże prorok, „jeszczem nie skończył modlitwy, a oto Gabryel, któregom widział w widzeniu z początku, prędko lecący dotknął się mnie czasu ofiary wieczornej i rzekł: Danielu, przyszedłem oznajmić tobie i wiedz, że od wyjścia, mowy odbudowania Jeruzalem aż do Chrystusa tygodni siedem i 62“ (Ks. Dan. IX).

A kiedy już ubiegły owe tygodnie lat, już niedługo Chrystus się miał narodzić, na sześć wprzód miesięcy posłany był znowu Anioł Gabryel do Zachariasza, kapłana starego przymierza, który był wszedł do świątyni czasu kadzenia i oznajmił mu, że Elżbieta żona jego porodzi syna, który będzie napełnion Duchem Świętym w żywocie matki i będzie Uprzedzicielem Jezusowym.

O Panie i Boże! co przez wszystkie wieki nie przestajesz czuwać nad biednym człowieczeństwem, owszem, przygotowujesz, oznajmiasz czas Swego Przyjścia, Wcielenia, Ty, Któryś wybrał szczególniej Anioła Gabryela, aby on był wielkim zwiastunem Tajemnicy Wcielenia, daj nam Łaskę, abyśmy za Zwiastowaniem Anielskim poznawszy tę Tajemnicę, skutków także onej dostąpić mogli.

3. Gdy już nadszedł czas przez proroków wskazany, chwila Zmiłowania Bożego nastąpiła, „posłany jest Anioł Gabryel od Boga do miasta galilejskiego, do Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu imię Józef, a Imię Panny Marya. I wszedłszy Anioł do Niej rzekł: Bądź pozdrowiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą. Marya zatrwożona myślała, co by to było za Pozdrowienie. Anioł Jej powiada: „Nie bój się Maryo, znalazłaś Łaskę u Boga; oto poczniesz i porodzisz Syna, nazwiesz Imię Jego, Jezus. Ten będzie wielkim, Synem Najwyższego. Duch Święty zstąpi na Cię, Moc Najwyższego zaćmi Tobie, przeto co się narodzi z Ciebie Święte, nazwane będzie Synem Bożym.

W dziejach całego człowieczeństwa nie masz posłannictwa ani zwiastowania bardziej dla dusz błogiego, albo raczej to jest jedyne Zwiastowanie połączone zaraz z rzeczywistością, z samymże Wcieleniem, które nam zbawienie, Odkupienie niesie. Przez urzeczywistnioną tę Tajemnicę Jezus stał się nam podobnym człowiekiem, stał się Bratem naszym i nas podniósł do godności synów Bożych, wyniósł wyżej niż Anioły. Marya stała się Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa, a zarazem i Matką naszą. Ona przy W cieleniu podała Duchowi Świętemu Serce Swe, Ciało, Krew dla ukształtowania Ciała i Krwi Jezusowej; a my znowu pożywając Ciało i Krew Jezusową, pożywamy Ciało wzięte z Niepokalanego Łona Maryi.

Św. Archaniele Gabryelu, ileż podzięk i uszanowania winienem Ci za Zwiastowanie tak pięknej nowiny, Tajemnicy Wcielenia, w której i ja także, nędzne stworzenie, udział biorę, przyjmuję Wcielonego Jezusa, abym był uczestnikiem Jego Chwały, Jego Bóstwa.

 

 

PRZYKŁAD.

 

 

Miasto Praga pod Warszawą, do ostatnich czasów, do chwili przydzielenia go do jurysdykcji miasta Warszawy, miało prześliczny herb: domek Najświętszej Dziewicy Maryi, unoszony przez Aniołów, dwóch po bokach, trzeci zaś Anioł w środku domku. Szaty Aniołów, jak nam przedstawia kopia tego herbu, są czerwonej i niebieskiej barwy: dla oznaczenia ich płomiennej miłości i stałości. Na domku zasiada Najświętsza Dziewica, trzymając na lewem ręku Najsłodsze Dziecię Jezus, światła niebiańskie otacza cały domek. Chociaż ten herb i chluba miasta Pragi, już dziś poszedł w zaniedbanie, przecież jeszcze na Pradze wznosi się kościółek pod nazwą Najświętszej Panny Loretańskiej, który dotąd przypomina wiernym cudowny domek Najświętszej Maryi Panny dziś w Loreto, na włoskiej ziemi będący, a który niegdyś był w Nazaret, w którym się urodziła i mieszkała Najświętsza Dziewica, do którego właśnie Anioł Gabryel, jako posłannik Boga przybył, zwiastował Maryi wielką Tajemnicę Wcielenia. Tam Słowo Ciałem się stało, tam Serce Pana Jezusa pierwsze tętna człowieczego życia wydawać zaczęło, w nim Jezus najdłużej w czasie pobytu Swego na ziemi przebywał. Sam Bóg, aby upamiętnił Tajemnice w tym świętym domku dokonane, zachowuje go Opatrznością swoją aż do dni naszych. Ręka Aniołów przeniosła ten święty domek najpierw do Dalmacji, a stamtąd do Loreto, na włoską ziemię, gdzie dotąd jest przedmiotem uszanowania wiernych i liczne doń odbywają się pielgrzymki.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Św. Gabryelu Archaniele, któryś zwiastował Maryi Niepokalane Poczęcie (Łuk. I.), wyproś nam Łaskę, abyśmy tej Tajemnicy osobliwszymi czcicielami byli.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *