Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 20.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE. ANIOŁOWIE PRZY ŻŁÓBKU.

 

 

Rzekł Anioł: „Znajdziecie Niemowlątko, położone w żłobie“ — (Łuk. II).

 

1. Szczęśliwa noc, szczęśliwi owi pastuszkowie, którzy strzegli trzód swoich w okolicy Betlejem, którym Anioł przyniósł błogą nowinę Narodzenia Pańskiego. Usłyszeli oni nagle niebiańską muzykę w powietrzu i „oto Anioł Pański stanął podle nich, a Jasność Boża zewsząd je oświeciła… i rzekł im Anioł: Opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam narodził Zbawiciel, Chrystus Pan, w mieście Dawidowym; a ten wam znak: znajdziecie Niemowlątko uwinione w pieluszki, położone w żłóbku. Pobiegli pastuszkowie i znaleźli Maryę i Józefa i Niemowlątko położone w żłobie i ujrzawszy, poznali Słowo” (Łuk. II, 17).

O dajże Panie, abym i ja poznał to Słowo, co Ciałem się stało; abym słuchał głosu Anielskiego, biegł gdziekolwiek Zbawiciel, Chrystus Pan się rodzi. Miasto owo Dawidowe nie jest daleko; żłobkiem, gdzie Zbawca położony spoczywa, są nasze Przybytki, Ołtarze: tu jest Jezus nie w pieluszki uwiniony, ale skromnymi postaciami chleba osłoniony.

2. Nie tylko jeden Anioł pastuszkom się był ukazał, ale wyraźnie św. Łukasz w Ewangelii powiada: „z Aniołem było mnóstwo wojska niebiańskiego chwalących Boga, mówiących: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łuk. II, 13-14). Radość starszych naszych na niebiosach braci-Aniołów, z powodu Narodzenia Pana tak była wielką, iż nie mogli nie podzielić jej z nami, i dlatego zstępują z Nieba, otaczają skromną grotę, wyśpiewują Chwałę Panu, wielbią Boga, a ziemi pokój ogłaszają. To też i Kościół, ukochana Matka nasza, zachowała tę błogą pamiątkę ukazania się Aniołów przy żłobku; uchwyciła ich hymn: „Chwała na wysokości Bogu”… i tenże codziennie we Mszy Świętej na wstępie powtarza. Chce, aby ta pamiątka uwiecznioną była, aby ją nieustannie powtarzano. Pragnienie Matki wysłuchane zostało: Narodzenie Pańskie nieustannie się powtarza. Co dzień tyle Mszy Świętych się odprawia: na każdej z nich zstępuje z Nieba na ziemię, rodzi się Jezus na Ołtarzach; słusznie zatem Kościół uwiecznił ów hymn, słusznie jego synowie tylekroć na dzień go powtarzają.

O! ilekroć znajdować się będę przy Najświętszej Ofierze, ilekroć kapłan zaśpiewa lub odmówi: „Chwała na wysokości“ niech dusza moja zaraz się podnosi do Aniołów. Ci sami bowiem Aniołowie, którzy owej nocy śpiewali ten hymn Panu, są przytomni przy tym nowym rodzeniu się Jego: niech się zatem mój glos, me serce z ich uczuciami, z ich śpiewem zespoli, niech wspólnie nucimy: „Chwała, Chwała Bogu”.

3. Aniołowie nie odstępowali żłobka, ale po wielekroć tam się jeszcze ukazywali ludziom; a Jezus ubożuchny, co przyszedł zbawić świat; raczył objawić się w żłobku nie tylko żydom, ale i poganom. Pastuszkowie na głos Anioła biegli pokłonić się Dziecinie; a gwiazda cudowna prowadziła tam i królów. Wstąpili oni naprzód do Jeruzalem, do Heroda, a ten rzekł: „Idźcie, pokłońcie się Dziecinie, a wracając, oznajmcie mi, abym i ja się Mu pokłonił” (Mat. II, 12). Kłamstwo to było, chciał on raczej zabić Niemowlątko. Lecz Aniołowie czuwali nad Dziecięciem: jeden z nich, pokazuje się we śnie królom, ostrzega: aby nie wracali do Heroda, lecz inną drogą wrócili do krainy swojej. Kiedy zaś odjechali, oto znowu Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: „Wstań, weźmij Dziecię i Matkę Jego, uciekaj do Egiptu, bądź tam aż ci powiem” (Mat. II, 13).

O Aniołowie, coście służyli Panu w żłobku położonemu; coście tam przyprowadzili pastuszków, mówili do Mędrców, do Józefa Św.: raczcie przemówić do mojego serca i do Serca Jezusowego, abym znaleźć mógł Ukochanego mego, a znalazłszy, nigdy, już nigdy nie był oddalon od Niego. Amen.

 

 

PRZYKŁAD.

 

Św. Ambroży w księdze o dziewicach, powiada. Trzynastoletnia dzieweczka Agnieszka do domu nierządu wprowadzona, znajduje tam prześlicznej jasności Anioła, który ją osłania, staje się jej niewinności przed wszelką sprośnością i skażeniem obrońcą i stróżem. Na stos włożona w pośród ognia płomieni, ogień nie pali jej niewinnego ciała, dopiero mieczem ścięta, żywot kończy.

Św. Katarzyna Bonońska, której święto Kościół 13 marca obchodzi, wedle świadectwa w Officium na ten dzień zamieszczonego, w czasie Mszy Świętej, często, w chwili zaś Prefacji codziennie słyszała po trzykroć Aniołów śpiewanie: Święty… O, gdyby dłużej to Anielskie pienie, powtarzała ona, słyszeć się dało, dusza moja tej radości bez odłączenia się od ciała znieść by nie mogła.

Kiedy Św. Gertruda, której Kościół poświęca 17 marca, w dniu już naprzód przez Sługę Bożego Ultana zapowiedzianym kończyła życie, Błogosławiony Patron Irlandii Patrycy, i wielki orszak Aniołów jej zabiegł.

Te Aniołów zwłaszcza przy śmierci ukazywania się, bardzo często w żywotach Świętych napotykamy, a Kościół w Officium na każdą świętą pannę męczenniczkę wyraźnie opiewa, iż każda z nich nie inaczej, jeno otoczona gronem Aniołów do Raju, do Oblubieńca swego przychodzi. Et cum Angelis in paradisum introisti. (Com. Virginum Mart. resp. 1).

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Święte Chóry Anielskie przy Narodzeniu Pana pieśń nucący, pastuszków do żłobku prowadzący (Łuk. II.), prowadźcie nas zawsze i prosto do Pana Jezusa, do Maryi.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *