Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 25.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE. ŚW. MICHAŁ.

 

 

„Pomocnikiem moim we wszystkim jest Michał książę” — (Daniel X . 2)

 

1. Z pomiędzy siedmiu Aniołów, o których wspomina Pismo Boże, jako stojących najbliżej Boga, otaczających Tron Jego, stanowiących niby pierwszych Ministrów i Książąt Niebiańskiego Dworu, najpierwszym i jakoby wodzem Wojska Anielskiego, jest Michał Święty. Jemu Pismo Święte, Ojcowie osobliwsze przyznają nazwy, przywileje, dzieła. On pierwszy ujął się za cześć Boga, zwalczył anioła pychy lucyfera, zdeptał jego dumę i wyniosłość. Ten smok uniesiony nieporządną miłością samego siebie, mówił: „Wstąpię na Niebiosa, wyżej nad gwiazdy położę stolicę moją, będę równy Najwyższemu” (Ks. Iz. XIV). „I stała się wielka walka na Niebie, powiada Jan Święty, walczył Michał i Aniołowie jego, i znów ów smok i aniołowie jego” (Ks. Ap. XII). Lecz Michał Święty, potęgą swego imienia, które znaczy: „Któż jak Bóg!” zwalczył smoka; i nie tak szybko piorun spada z obłoków na ziemię, jak duch pychy strącon jest z Nieba w przepaści piekła, i nie masz śladu po nim na Niebiosach.

Duszo moja, pamiętaj na tę dewizę Michała Archanioła: „Któż jako Bóg!” Niech ona wyrytą będzie na sercu moim. Ona zwalczyła pychę lucyfera, niech także zwalczy wszelką dumę, jaka w tobie objawić by się mogła; pamięć na to godło utrzymało Aniołów dobrych w szczęściu i błogosławieństwie; niechże te wyrazy i w mojej będą pamięci, niech mnie uczą uszanowania, miłości i poddawania się we wszystkim Woli Boga, bo „któż jak Bóg!?”…

2. Anioł Michał często w Imieniu Boga ukazywał się Mojżeszowi i innym Starego Przymierza świętym mężom, a zwłaszcza Danielowi. On szczególniej opiekował się starą synagogą i narodem żydowskim. On też czuwa i nad Kościołem Bożym, nad Papiestwem, walczy za Kościół. Michała Archanioła, Paweł Święty, wedle wykładu Św. Tomasza, nazywa duchem ust Pana Jezusa (II Tes. 2), który jak rozpoczął, zadał najpierwszy cios lucyferowi, tak również zada śmierć i cios przeciwnikowi Chrystusa, jakkolwiek z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwymi  przychodzącemu i przeciw Kościołowi powstającemu i krwią, Świętych, krwią Męczenników Jezusowych upojonemu. Dzielnie ten Wódz i Niebiański Książę sprawuje swe posłannictwo; jeszcze, mimo ciągłych i nieustannych miotań się na Kościół mocy piekielnych, nie został wzruszony; owszem, coraz świetniej jaśnieje chwała jego i ta dewiza. „Któż jak Bóg?“…

O Boże, dzięki niech Tobie będą, iżeś mi dozwolił urodzić się i zostawać na Łonie prawdziwej Wiary i jedynie zbawczego Kościoła; pod Twoją się opiekę garnę, Św. Michale, ilekroć burze, przeciwności, zwłaszcza przeciw Wierze miotać umysłem mym będą, Ty potęgą swojego imienia umacniaj mnie, dodawaj siły i wytrwania.

3. Walka mężna i prawa, dla Boga i w Imię Boga wymaga wytrwania do końca; potem następuje dzień odpłaty, wymiar sprawiedliwości, ukoronowanie. Św. Michał przeto, który walczył i walczy za Boga i Kościół Jego, w dzień ostatni zatrąbi, zwoła z wszystkich stron ziemi żyjące i umarłe. Na głos jego, wszelkie zmartwychwstanie ciało. Ludzie i Aniołowie, samo nawet piekło posłuszne temu głosowi na Sąd Pana stawić się musi. On wtenczas rozwinie sztandar zwycięski Lwa z pokolenia Judy, rozwinie chorągiew Krzyża Jezusowego. Ostatnią stoczy walkę, strąci raz jeszcze lucyfera i anioły jego w przepaść odrzucenia, zepchnie wszystkich nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego w ogień wiekuisty! Wszystkich zaś przeznaczonych do Nieba wprowadzi do krainy błogosławionych, aby tam tryumf wieczny Baranka opiewali: „Godzien jest wziąć i Moc i Bóstwo i Mądrość i Siłę i Cześć i Chwalę i Błogosławieństwo po wszystkie wieki wieków” (Ks. Ap. V).

O Boże, niech usta moje wysławiają Chwałę, Miłosierdzie Twoje i na Dzień ów straszny. „Książę przedniejsze ludu Bożego, Michał Święty niech powstanie na naszą obronę. On we wszystkim pomocnikiem naszym niech będzie” (Ks. Dan. 21). O Św. Michale, najzacniejszy Patronie Nieba i ziemi, gdy się zbliży smutna chwila skonu mego, bądź mi tarczą i obroną; przybądź i ratuj mą duszę, abym nie wpadł w paszczę smokowi strasznemu, ale raczej powiedź mnie wraz z Świętymi Aniołami na miejsce spoczynku wiecznego. Amen.

 

 

PRZYKŁAD.

 

Św. Michał osobliwie był zawsze czczony i wielbiony w Kościele Bożym. Dzieje wspominają nam często o jego ukazywaniach się ludziom. Za czasów Św. Jana Apostoła, wyprowadził zdrój wody. Konstantyn Wielki okazując swą wdzięczność za odniesione zwycięstwa za przyczyną Św. Michała, wzniósł pod Konstantynopolem wspaniałą na cześć Św. Archanioła Świątynię. W samymże Konstantynopolu, miało być naprzód cztery, a potem aż piętnaście Kościołów czci Św. Michała poświęconych. W królestwie Neapolitańskim, na górze Gargano, wskutek ukazania się Św. Michała, biskup diecezji Syponto za Gelazego I-go Papieża, wzniósł kościół słynny z pielgrzymek, a nawet i święto, na pamiątkę tegoż ukazania się, dnia 8-go maja Stolica Apostolska ustanowiła.

Na naszej ziemi polskiej, ukazał się takoż Św. Michał Leszkowi Czarnemu, w okolicy dzisiejszego Lublina. Na pamiątkę tego widzenia, Leszek fundował kolegiatę lubelską, pod wezwaniem Św. Michała, której ślady w Lublinie dziś jeszcze pokazują.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Św. Michale Archaniele coś skruszył pychę lucyfera, skrusz w sercach naszych wszelki zaród pychy i zarozumiałości.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023