Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 28.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE. CZEŚĆ ANIOŁÓW.

 

„Poślę Anioła Mego przed tobą — szanuj Go” — (Ks. Wyj. XXIII)

 

1. Cześć przede wszystkim i nade wszystko oddawać mamy Bogu, jako Stwórcy i Najwyższemu Panu naszemu. Lecz i Świętych Aniołów, Sług i Dworzan Bożych szanować czcić i wielbić mamy: nie tak, jak gdyby co z siebie samych dla nas uczynić mogli, ale jako Przyczyńców naszych, Patronów i osobliwszych opiekunów. To Sam Bóg zaleca i rozkazuje: „Poślę Anioła Mego przed tobą, szanuj Go, słuchaj głosu Jego, bo Imię Moje jest w Nim” (Ks. Wyj. XXIII). Dlatego czytamy w Piśmie Bożym, iż Abraham, Lot, Mojżesz, Jozue i inni Patryarchowie kłaniali się, padali na twarz przed Aniołem. Tak czynili Święci Pańscy, tak Św. Grzegorz Nanzjanzeński, który opuszczając kościół w Konstantynopolu, oddawszy pokłon Bogu, zwraca się potem do Aniołów tego kościoła, im cześć i hołd składa. Tak czyni Św. Jan Apostoł, który powiada o sobie: „Upadłem do nóg Anioła, abym mu złożył pokłon” (Ks. Ap. XIX).

Panie! jam dotąd tak mało czcił Sługi Twoje, Aniołów Twoich, lecz teraz stanowię nagrodzić to przez gorące do nich nabożeństwo. O Boże! wszak Anieli, to są jakby pierworodne dzieci Twoje; pierwsi, co mieli szczęście oglądać Oblicze Twoje; to są czyste, białe lilie w pośród, których napawasz się i spoczywasz; daj mi Łaskę i naucz mnie, abym umiał i czcił ich, jak nędza moja zdobyć się na to może najlepiej.

2. Nie dość, abyśmy wiedzieli, iż należy oddawać cześć Aniołom: poznać nadto mamy, w jaki sposób ich uwielbić możemy najlepiej. Cześć Aniołów nie powinna kończyć się z dniem uroczystym, który Kościół na 2-go października naznaczył; nie powinna się kończyć z miesiącem Aniołom poświęconym, ale oprócz tego często w ciągu życia ma być modłów naszych przedmiotem. Ah! czemuż byśmy i co dzień krótkiego westchnienia do tych Świętych Duchów zanieść nie mieli.

Cześć zaś Aniołów niech się zasadza szczególniej:

a) abyśmy poznawali ich szczęście, wielkość, doskonałość, dzięki nieśli Bogu, że tak czyste, święte stworzył duchy; abyśmy poznawali wielką cenę duszy naszej, kiedy tak doskonałe istoty, Bóg na straż jej posyłać raczy;

b) abyśmy unikali bacznie tego wszystkiego, co by się nie podobało Bogu i Aniołom Jego: jeśli bowiem dobre dziecię wobec nauczyciela spełnia pilnie swe powinności, nie śmie czynić, co by okazywało dlań nieuszanowanie: tym bardziej, my dzieci Boże, wobec Anioła spełniajmy wiernie nasze powinności, a nade wszystko unikajmy grzechu, przez który największe dlań okazujemy nieuszanowanie.

c) Jeśliśmy mieli nieszczęście upaść w grzech jaki, powstańmy z niego co prędzej; pocieszmy rychłym nawróceniem się naszego Anioła, albowiem Sam Pan Jezus nas zapewnia: „iż wielka radość Aniołów nad grzesznikiem pokutę czyniącym (Łuk. XV, 10).

d) Bądźmy baczni na ich natchnienia, na ich głosy, i błagajmy, aby takowych w każdej potrzebie udzielać nam raczyli.

e) W pokusach i niebezpieczeństwie wzywajmy ich, ufając w sercu i mówiąc z Elizeuszem, iż „większa jest z nam i liczba“, potęga, niż wszelka moc nieprzyjaciół naszych.

Poznaj duszo moja wielkość i doskonałość Aniołów, a zarazem i wielką cenę twoją, gdy Aniołowie ci asystują, służą, i pobudzaj się do ich czci i uszanowania: niech dzień żaden nie upłynie, żebyś nie wezwała ich skutecznej pomocy.

3. Akty czci i uszanowania względem Aniołów, do czterech w ogólności mogą się odnieść punktów:

a) rozważać mamy ich doskonałości, a stąd pobudzać duszę naszą do pobożnych westchnień i podzięk gorących;

b) zanosić do nich modły;

c) Ich naśladować;

d) Przez wzgląd na Aniołów, bliźnich naszych kochać.

Nie widzieliśmy Aniołów ani ich czynów nie znamy dokładnie, a stąd zdawać by się mogło, iż nam ludziom tych czystych duchów naśladować nie podobna. Z tym
wszystkim, alboż nam Pismo Boże, Kościół nie przedstawia ich świętości, posłuszeństwa, spełniania natychmiastowego i ochotnego Woli Bożej, słodyczy, pospieszności w niesieniu pomocy ludziom? Ah? w tym wszystkim naśladować ich możemy: możemy być aniołami ziemskimi, możemy przyświecać innym przykładem! Śpieszyć z pomocą, jeśli nie inną, to przynajmniej z pociechą i modlitwą.

Bliźni nasz także ma duszę, ma anioła,
co go strzeże, dlań przeto również szacunek okazywać winniśmy, jeśli chcemy oddać cześć Aniołom; nade wszystko, szacunek ten dla bliźniego i jego Anioła ma na tym polegać, abyśmy nikogo, zwłaszcza z maluczkich nie obrazili, nie zgorszyli, nimi nie wzgardzili. Zbawiciel nas w tym upomina: „Biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi… patrzcie, abyście nie wzgardzili jednego z tych maluczkich, albowiem Aniołowie ich w Niebiesiech zawsze widzą Oblicze Ojca Mego”.

O Panie i Boże, niech Cię uwielbię w Świętych Twoich, a gdy najlepszym Świętych Aniołów uszanowaniem jest ich naśladowanie, dajże mi, Panie, Łaskę, abym wiódł żywot święty i niepokalany, Aniołom podobny. Jeśli bowiem do jednej z Nimi jestem powołany Chwały, niechże też będzie równie cnotliwe me postępowanie.

 

 

PRZYKŁAD.

 

Z Świętych, szesnastego stulecia (1568—
1591), szczególniej cześć Aniołom oddawał Św. Alojzy Gonzaga; nie tylko wdzięczną do nich modłą, ale nade wszystko ich naśladowaniem. Już na dworze Marii austriackiej aniołem
nazwany i takimże mianem przez Kościół i Benedykta XIII. Papieża przy kanonizacji zaszczycony. Sama postać młodziana niewinność wyrażała. W dziewiątym roku życia ślubował czystość swoją Bogu przed Ołtarzem Niepokalanej Dziewicy w Florencji. Zmysły tak na wodzy trzymał, iż sami dworzanie aniołem go zwali.

Piękna jest modlitwa Kościoła do przyczyny Św. Alojzego, którą tu zamieszczając, szczególniej młodzieży zalecamy: Niebiańskich Darów Dawco, Boże! Któryś w anielskim młodzianie Alojzym, cudną życia niewinność, z osobliwszą zespolił pokutą: spraw przez Jego zasługi i modlitwy, abyśmy jeśli nie w niewinności, to w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniele Boży, coś się ukazał Zachariaszowi w czasie ofiary (Łuk. 1), wyproś nam Łaskę, abyśmy przy Najświętszej Króla Aniołów Ofierze z taką bojaźnią i uszanowaniem przytomnymi byli, jak Św. Jan Chrzciciel, który rzekł: Nie jestem godzien dotknąć się rzemyka obuwia Chrystusowego.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *