Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczv Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała św. Teresa, a ja mu obiecuję niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia św. za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 3.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

ROZWAŻANIE. WIELKA LICZBA ANIOŁÓW.

 

Izali jest liczba żołnierzy (aniołów) Jego? (Hiob, XXV, 3).

 

1. Liczba Aniołów bardzo jest wielka. Nie podobna zliczyć gwiazd na firmamencie, tym bardziej nie podobna zliczyć czystych Duchów na Niebiosach. Daniel prorok w widzeniu Nieba powiada: Tysiąc tysięcy służyło Mu, a po dziesięć tysięcykroć sto tysięcy stało przed Nim” (Ks. Dan. VII, 10). A jednak jak rybka w wód oceanie, pomimo bystrości swego wzroku, nie przenika całego wód ogromu; tak i Daniel nie przenikał całego Nieba, wszystkich czystych Duchów, ale tylko cząstkę Nieba, cząstkę widział aniołów; tym bardziej, że Bóg w tym życiu całej Swej Chwały i wspaniałości Wybranym Swoim nie pokazuje, lecz tylko odblask, iskierkę Swego Majestatu. Aniołowie są stworzeni, aby asystowali przed Tronem Boga, stanowili niby Chór Jego Dworzan, Orszak Domu Jego, a ponieważ Majestat Boży jest Nieskończony, więc i liczba Aniołów niezmiernie wielka, prawie niezliczona być winna, wedle wyrażenia Pisma: „Po wielkości ludu, godność królewska“ (Ks. Przyp. 14). I dlatego Św. Jan w Objawieniu powiada: „Widziałem i słyszałem głos wielu Aniołów koło stolicy, a była ich liczka tysiące tysiąców“ (Ks. Objaw. 11).

Boże Wielki, jeśli takie niezliczone mnóstwo masz Aniołów, istot tak szlachetnych, cóż ja jestem, iż raczysz zwracać się ku mnie, przedstawiać mi Serce Twoje? Masz sług tyle, my zaś sługami niepożytecznymi jesteśmy. Nie racz jednak gardzić stworzeniem Twoim, o Boże!

2. Nie dlatego Bóg stworzył tak wielką liczbę Aniołów, aby ich potrzebował, aby Mu dodawali szczęścia lub błogosławieństwa. Bóg jest szczęśliwy Sam w Sobie i ubłogosławiony, i wpierw nim Aniołowie stworzeni zostali, Majestat Jego był nieogarniony. Bóg nie jest podobny władcom i królom ziemi, których potęga na wielości dworzan, na licznych zastępach rycerzy zawisła; którym gdyby odjęto te zewnętrzne wielkości okazy, rycerstwo i wojsko, znikłaby ich chwała, staliby się innym podobnymi ludziom. Bóg ma szczęście Sam w Sobie, a jeśli stwarza te Aniołów Zastępy, to dlatego, że jest pełen Dobroci, że pragnie, aby miliony milionów, miliardy stworzeń szczęśliwymi, ubłogosławionymi były.

O duszo moja, jeśli Aniołów, tym bardziej ciebie Bóg nie potrzebował, uczynił cię jedynie z Miłości: bądźże więc wdzięczna temu Wszechpotężnemu Panu, składaj Mu najgłębsze dzięki, staraj się służyć najwierniej.

3. Teologowie niektórzy utrzymują, iż w samym najniższym porządku hierarchii niebiańskiej, czyli w samym ostatnim Chórze Aniołów, z którego każdy z ludzi ma Anioła Stróża, jest ich liczba bez porównania większa, niż było, jest i będzie ludzi na ziemi. Lecz jeśli tak liczny jest ten ostatni Chór Aniołów, daleko liczniejsze są następne: im bowiem bliżej są Boga, tym większa Jego Chwała, tym większa liczba Dworzan Jego, liczba Aniołów; tak iż zdziwiony pyta się Hiob: „Izaliz jest liczba żołnierzy Jego? A to jest: Któż zliczy sługi, Zastępy Twe, o Boże? „Tobie tylko, o Panie, wiadoma jest liczba gwiazd na niebie i wszystkie ich znasz imiona” (Ps 150/149/). Tobie też wiadoma liczba Aniołów, Tobie wiadome imię każdego.

Nie dla ciekawości przeto pytamy się o liczbę Aniołów, bo choćbyśmy wiedzieli takową, choćbyśmy znali i język nawet Aniołów, na cóżby to nam się przydało, gdybyśmy miłości, pokory nie mieli? Wystarczy nam jednak Panie, gdy wiemy, że liczba ich jest prawie niezliczona, ta wiadomość upokarzając nas, niech zachęca do coraz większego uwielbiania Ciebie, o Boże! Do miłowania, do składania Ci podzięk, żeś i nas raczył zamieścić w rzędzie istot rozumnych, przeznaczonych do wielbienia w Chwale Majestatu Twego.

 

PRZYKŁAD.

 

Święty Dionizy w dziele o hierarchii niebiańskiej, przywodząc liczne ustępy Pisma Świętego, gdzie Bóg „Panem Zastępów”, „Panem Wojska“ jest nazywany i wyrazy Pana Jezusa do Piotra wyrzeczone: „Czy mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca, a zesłałby Mi teraz więcej niż dwanaście hufców Aniołów?” (Mat. XXVI, 53) — powiada, że ich liczba większa, niż piasek ziemi, niż kropel wód w oceanie, niż gwiazd na niebie, niż wszystkich ludzi razem. Wszechmocny, nieogarniony, nieskończony jest Pan; do nieskończoności prawie zbliża się liczba sług Jego.

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniele Boży, błogosławiący Jakuba Patryarchę i Wy Anioły, których on tak wiele widział, iż zawołał, Manahaim Obóz to Boży (Ks. Rodz. XXII), wyproście nam u Pana Błogosławieństwo Boże.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023