Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 31.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

 

ROZWAŻANIE. ANIOŁOWIE SĄDU.

 

 

Kto się nie nalazł napisany w księgach żywota, w rzucon je st w jezioro ogniste” (Ks. Ap. XX, 14).

 

1. Jak od początku Bóg stworzył obiedwie natury Aniołów i ludzi, jak od początku we wszystkich Tajemnicach Religii Świętej spotykamy się z Aniołami, tak i przy końcu, gdy ten świat zniszczony zostanie, a nowe Niebo, nowa ziemia nastąpi, również i Anioły wielki udział w tych ostatnich wypadkach mieć będą. Zobaczymy wówczas Anioła, o którym Św. Jan powiada: „Widziałem Anioła zstępującego z Nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki” (Ks. Ap. XX, 1). Usłyszymy głos Anioła straszny, niby trąby, przenikający aż do krańców ziemi, aż do głębi przepaści, wołający: „Wstańcie umarli, pójdźcie na Sąd!” Głos ten rozbudzi wszystkie martwe prochy i Potęgą, Wszechmocą Boga, Który wszystko z nicestwa wyprowadził wszystkich ludzi do życia powoła. „I morze i śmierć i piekło wydadzą umarłe, którzy w nich byli i stawią się wszyscy przed Oblicznością Stolicy, księgi podwójne otworzone zostaną, osądzą każdego wedle uczynków jego” (Ks. Ap. XX).

Duszo moja, pamiętaj zawsze na ten głos anielskiej trąby, przelęknij się i zadrżyj na straszne wezwanie, dniem i nocą na Sąd się gotuj. Słuchaj Głosu Boga i Anioła Bożego, który na cię woła w Piśmie Świętym: „Wstań, który śpisz, podnieś się, powstań z pośrodku zmarłych, a oświeci cię Chrystus“ (Efez. V. 14), bo On nie chce śmierci grzesznika, ale raczej aby się nawrócił, powstał z nieprawości i żył.

2. Gdy już zgromadzi głos anioła z czterech kończyn ziemi i z piekieł nawet wszystkich przed Stolicę Sądu, wtenczas przyjdzie Sędzia żywych i umarłych, nie tak jak przy pierwszym przyjściu w ubóstwie, ale zstąpi z Nieba w blasku Chwały i Majestatu, przyodziali ciałem przemienionym, jaśniejącym bardziej niż na Taborze, ukoronowany Chwałą, otoczon światłością przewyższającą nieskończenie światło gwiazd, księżyca i słońca. Przyjdzie z orszakiem Niebian, ze Wszystkimi Zastępami Wojska Anielskiego, z wszystkimi trzema hierarchiami, z ich dziewięciu Chórami, takoż więcej nad słońce i gwiazdy jaśniejącymi. Tak nas sam Zbawca zapewnia, mówiąc: „Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Majestacie Swoim, wtenczas przyjdą, żadnego nie wyłączając, Wszyscy Aniołowie z Nim (Mat. XXV, 31). Ukaże się wówczas i Znak Syna Człowieczego (Mat. XXIV, 30), sztandar Królewski, purpurą Krwi Najdroższej zdobny, Krzyż Chrystusowy, Boskim światłem opromieniony, rozwinie go Archanioł Michał. Krzyż, jaka to pociecha, wesele dobrym i Krzyż, jaka to okropność, przerażenie złym, którzy Krzyżem gardzili, świętokradzko go deptali.

O duszo moja, zwracaj zawczasu swe łzawe oko serca na ten Znak Syna Człowieczego, na Krzyż, stawaj zawczasu pod Krzyżem, przyciskaj, przytulaj do serca, umiłuj go; uciekaj się do przyczyny Świętych Aniołów, zwłaszcza Michała Archanioła; błagaj, aby ta Chorągiew zbawcza w dzień ostatni była ci pociechą, rozradowaniem ducha.

3. Sędzia księgi sumień otworzy, tajemnice serca objawi, cokolwiek dziś jest zakryte, na jaw przed wszystkimi aniołami i ludźmi okazanym zostanie i Wyrok będzie wydany. Jakiż Wyrok? Zbawca, Bóg Prawdy, już go ogłosił: jest on zapisany w Ewangelii, oto osnowa jego: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie Królestwo od początku świata wam zgotowane“. I znowu: „Idźcie ode Mnie przeklęci, idźcie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego” (Mat. XXV). Jak pocieszająca, jak słodka pierwsza część; jak przeraźliwa, rozpaczliwa część druga. Pójdźcie błogosławieni do Królestwa, abyście królowali ze Wszystkimi Chórami Aniołów, z moją Matką, Królową Aniołów, ze Mną Panem, Zbawcą wszelkiego stworzenia. „Idźcie w ogień wieczny zgotowany diabłu i aniołom jego “.

Zstąp duszo moja duchem i myślą w głębie otchłani piekła, przypatruj się tej od początku stworzenia przygotowanej, głębokiej, ziejącej przepaści, pełnej ognia pożerającego, jako rzeka siarki, podmiatanej wichrem i kamieniem gradowym (Ks. Iz. XXX), przygotowanej diabłu i aniołom jego, tym wściekłym duchom pychy, którzy sobie i drugim są nieustannie katami, o których powiada Dawid: „Niech się rzuci śmierć na nie, niech żywcem zstąpią do piekła” (Ps. 55/54/). Straszna to mowa Jana Świętego: „I diabeł i piekło, i ci wszyscy, których imiona nie są znalezione w księdze żywota, są wrzuceni w jezioro ognia i siarki, gdzie będą we dnie i w nocy dręczeni wraz z bestią antychrystem, z fałszywymi proroki, po wszystkie wieki wieków (Ks. Ap. XX).

O! zadrżyj duszo na głos i wyrok tej drugiej śmierci i błagaj modlitwą i czynami Zbawcy Jezusa, niech raczej tu prowadzi cię Pan przez wszystkie ognie doświadczenia, byłeś unikła tej rozpaczliwej kaźni. O Aniołowie światłości,
o Królowo aniołów Maryo, ratuj mnie teraz i w godzinę śmierci i sądu.

 

 

PRZYKŁAD.

 

 

Sąd jest jedną z tych rzeczy, o której bez wzruszenia w duszy wspomnieć niepodobna. Pismo Święte mówi: pamiętaj o Rzeczach Ostatecznych, a nie zgrzeszysz. Doświadczył tego Hieronim Święty, jak samo sobie pisze: Na dzikiej pustyni… przy słońca skwarze… w samotni, twarz od postów zapadła, a chuć w ciele wrzała, tańce dziewic wyobraźni się przedstawiały… Nie wstydzę się wyznać mej nędzy… Leżałem u Nóg Jezusa, łzami je zlewałem… Przykrą dolinę lub stromą skałę na więzienie memu obierałem ciału… dzień i noc biłem się w piersi, aż póki na zaraniu nie wróciła pogoda do duszy… Świadkiem mi Bóg, iż trąba Anioła Sądu w uszach mi brzmiała… po długim jęczeniu, wznosząc w niebo oczy, zdało mi się, że otoczony Chórami Aniołów śpiewam wesoło: Za Tobą, Panie, za wonnością Twoją pobiegniemy.

Bogorys, król Bułgarów, prosił cesarza wschodu o biegłego malarza, który by jego pałac niezwykłymi, zachwycającymi przyozdobił malowidłami. Malarzem tym był Metody Święty, przedstawił on w obrazie Sąd Ostateczny, Chrystusa otoczonego Zastępami Aniołów, na Tronie, jaśniejącego Chwałą jako Sędziego, poniżej ludy z przerażeniem wyczekujące Wyroku, a wreszcie piekło przyjmujące potępieńców. Ten obraz takie uczynił wrażenie na królu, iż się nawraca, przyjmuje Chrzest Święty i od tej chwili Bułgarowie swe także nawrócenie do Wiary Świętej datują.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

O Anioły Święte, w których orszaku Jezus przyjdzie świat sądzić, niech nam za waszą przyczyną Sąd wypadnie łaskawy, abyśmy wprowadzeni przez was do Chwały, łącznie z wami wiecznie Pana Jezusa i Maryę wielbili.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023