Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczv Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia św. za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 4.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

ROZWAŻANIE. RÓŻNOŚĆ ANIOŁÓW.

 

 

Gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności (I Kor. XV, 41).

 

1. Jeśli na ziemi widzimy rozliczne w stworzeniach różnice od małego robaczka, co pełza po listku trawki, aż do olbrzymiego słonia; od drobnego kolibra do strusia; od mdłego powoju do dębu lub cedru na Libanie; jeśli gwiazda od gwiazdy, wedle wyrazów Św. Pawła, różna jest w jasności, tym bardziej w świecie Aniołów, wśród niezliczonej mnogości, jest przecudna rozmaitość. Stopniowo jedni od drugich wyżsi, zacniejsi, im bliżej Boga, Jego Tronu postawieni. Jeśli u władców ziemi są stopnie godności, różne ludy, różne stany: daleko bardziej u Króla królów, Który rozmaitość roztoczył w przyrodzie, w barwach kwiatów, w mnogości roślin, w królestwie kopalnym, w wodach oceanu, jest niepojęta różność, rozliczność Aniołów.

Duszo moja, spoglądaj okiem Wiary w Niebo, ciesz się z doskonałości i rozlicznej piękności Anielskich Duchów. O! co za radość widzieć na Niebiosach te rozliczne, zachwycające Niebian Zastępy. Niech uwielbiona będzie cudowna Potęga Twoja, o Boże! O! jakaż to Chwała dla Wybranych, kiedy ujrzymy tę cudowną rozmaitość, te Duchy Błogosławione, coraz to doskonalsze. Przyłącz nas, Panie, przyjmij do ich grona, do górnej Jerozolimy, abyśmy Cię tam z Aniołami na wieki wielbili.

2. Św. Dionizy Areopagita nauczony przez Św. Pawła, który był zachwycon aż do trzeciego Nieba, dzieli Aniołów na trzy wielkie święte oddziały, czyli hierarchie, a każdą z tych trzech hierarchii dzieli znowu na trzy wielkie Chóry. Ten podział jest zgodny i z świadectwem Św. Pawła i z Pismem Bożym i z tymi modłami, jakie Kościół zatwierdził na uroczystość Wszystkich Świętych. Tam w antyfonie na pierwsze nieszpory, wymienione są od najniższego do Najwyższego Chóru Duchy Niebiańskie, następującym porządkiem: Aniołowie, Archaniołowie, Trony; ci stanowią najniższą Hierarchię; potem następuje pośrednia Hierarchia, a w niej: Panowania, Książęta, Władze; dalej idzie najwyższa Hierarchia i w niej Chóry: Potęg Niebiańskich, Cherubów i Serafów. Trzy Hierarchie, trzy Chóry w każdej Hierarchii odpowiadają Trójcy Przenajświętszej, dla Której Chwały te Duchy są stworzone.

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny! jakże wielkie, cudowne, niewypowiedziane Dzieła Twoje!… Gdy rozważam takowe, nawet w drobnym, o ile pojąć zdołam odblasku, zdumiewam się cały, pogrążam w nicestwie, gdy się porównuję z Aniołami najniższego nawet Chóru; jakże słabą jestem istotą, czymże będę w porównaniu z Serafem, czym w porównaniu z Tobą, o Boże?… Przepaść nędzy wzywa przepaści Majestatu, wielkości Miłosierdzia Twego, nie zagładzaj mnie, Panie, ale daj cząstkę w Przybytkach Twoich między Świętymi.

3. Św. Dionizy i Św. Doktor Anielski nie poprzestają jeszcze na tym podziale, na tej różnicy. Pierwszy mówi, że każdy Chór ma także swój podział, swój porządek najwyższy, średni i najniższy, a w każdym porządku niezliczone są jeszcze różnice. Drugi powiada, że różnica między Aniołami tak wielka i cudna, że zachwycić może umysł nawet anielski. Wystawmy sobie, że ziemia cała należy do jednego monarchy, że jest podzielona na trzy wielkie królestwa, a każde królestwo na trzy wielkie prowincje. W każdej zaś prowincji powiatów, okręgów, miast bez liku i wszystkie zaludnione mieszkańcami. Oto słaby odblask, cień Królestwa na Niebiosach, Potęgi Boga, niezliczonych Zastępów Jego Dworzan, Jego Aniołów, tak że i Pismo Święte na wielu miejscach mianuje Boga: Bogiem Zastępów.

Któż Panie podobnym Tobie, któryż władca miał kiedy podobne królestwo, tylu dworzan, tylu poddanych? O duchy anielskie! Wy wielbicie wszystkie Boga, hymn Mu śpiewacie, cześć składacie: niech i ja proch ziemi wtóruję Waszemu głosowi, niech duch mój wychwala Święte Imię Pańskie.

 

PRZYKŁAD.

 

Św. Bonawentura w rozmyślaniu o Wniebowstąpieniu Pańskim, przedstawia Chóry Anielskie, jako najpiękniejsze Hufce Niebiańskie i wywodzi zarazem początek odprawiania Nowenn, jako zabytek Kościoła najdawniejszy; wykazuje, że on powstał na cześć Dziewięciu Chórów Niebiańskich, że pierwszą nowennę odprawiało Niebo, Chóry Anielskie na cześć Zwycięzcy piekła i śmierci, Jezusa, co wstąpił w Niebo i dopiero po tak uroczystej nowennie, dziesiątego dnia Duch Przenajświętszy na Apostołów zstąpił. Oto jego wyrazy: „O trzeciej godzinie (w czwartek) Pan z uczniami wieczerzał; o szóstej w Niebo wstąpił i chociaż wszyscy wówczas Anieli radowali się, weselili, przecież aż do szóstej godziny dnia następnego, szczególniejszą uroczystość obchodzili Aniołowie i Pan im niezwykłych pociech udzielał. Następnego dnia Archaniołowie, potem Księstwa, Potęgi, Moce, Panowania, Trony, Cheruby, Serafy, tak aż do soboty, do Wigilii Zesłania Ducha Świętego, do szóstej godziny takową święcili. Od szóstej zaś do trzeciej następnego dnia, tj. do chwili, kiedy Duch Święty zstąpił, Ojcowie i Święci w połączeniu z całym Niebem weselili się”.

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniele Boży, Któryś wywiódł lud Pański z Egiptu, (Ks. Wyjścia XIV, 19), wyproś nam Łaskę, abyśmy trzymając się w dali od zboru grzeszników, do Świętych Przybytków Pana dojść mogli.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *