Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczv Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia św. za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 5.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

ROZWAŻANIE. WIEDZA ANIOŁÓW.

 

 

„Choćbym miał wszelką naukę, mówił językami Anielskimi, a miłości nie miał, nic mi nie pomoże” (I. Kor. XIII).

 

1. Prawda, wiedza najwyższa wszystkiego jest w Bogu. Im kto zaś bliżej tego Źródła Prawdy i Wiedzy — Boga, tym więcej też zna prawdę, większe posiada światło, wiedzę. Aniołowie widzą Boga, są duchami. Duch ich przeto widzi, przenika rzeczy od Boga stworzone, przyrodę całą. Oni znają wielkie tajemnice filozofii, istotę Niebios, własności żywiołów, przymioty istot rozumnych i nierozumnych. Oni i Boga, chociaż ogarnąć, pojąć nie mogą, znają Go jednak lepiej i Jego doskonałości, niż najbieglejsi teologowie na ziemi. Bóg stwarzając Anioły, wlał w nich zaraz bezpośrednio tę wiedzę; my zaś z trudem nabywamy wiadomości nawet przyrodzonych i te jeszcze w największej części przez nas są niezbadane, niedocieczone.

Mądrości Przedwieczna, jakże nic znacząca moja wiedza, umiejętność, gdy ją porównam z Anielską! Duszo moja, nie wynoś się w dumę, ani zasmucaj, gdy ludzie twe ubóstwo rozumu i ducha poznają; i owszem, sama wyznawaj niedołęstwo twoje, wzywaj pomocy i światła z Nieba. Umiej oceniać wzniosłą wiedzę Aniołów, którzy nie zrażają się nieuctwem naszym, ale i słabe modły z słodyczą i uprzejmością przyjmują, onych słuchają, tak samo jak starsi bracia słuchają mowy swego maluczkiego braciszka, który zaledwie kilka słabych zdań do nich wypowie.

2. Wiedza Aniołów pod wielu względami wyższa jest od naszej.

a) My do poznania rzeczy niewidzialnych, duchowych, wznosimy się dopiero przez rozważanie rzeczy widzialnych, zmysłowych. Aniołowie zaś i niewidzialne i duchowe rzeczy od razu bezpośrednio znają.

b) My nabywamy wiadomości przez rozumowanie, doświadczenie. Aniołowie bez długich rozumowań, widząc, przenikają do głębi całą istotę rzeczy.

c) Aniołów poznanie zawsze jest czynne, bezpośrednie, nigdy nie słabnie; nasz zaś umysł odbiera wrażenia przez zmysły, często tępieje, potrzebuje wypoczynku, i gdy zmysły omdleniem, snem zasypiają, on jest wówczas bezczynnym.

d) Na koniec anioł o czymkolwiek by myślał, czy o sobie, czy o innym stworzeniu, myśl jego nie zapomina, nie spuszcza z uwagi Boga, owszem, wszystko widzi on w Bogu, wszystko zawisłe od Boga, wszystko stworzone dla Boga, i dlatego zawsze jest przed Oblicznością Bożą. Biedny zaś człowiek, jakże się często zapomina, myśląc o sobie, nie myśli, że jest w ręku Boga.

O Panie i Boże! oświecaj mnie Łaską Swoją. O duszo moja, naśladuj, o ile możesz, Aniołów. Wsparta Łaską, miej wszędzie i zawsze Pana i Boga na względzie.

3. Aniołowie posiadając wielką wiedzę, nic sobie nie przyznają, ale wszystko do Boga odnoszą, Jemu za to dzięki składają. Nadto, całą swą wiedzę i mądrość opierają na miłości, kierują miłością, nie tylko bowiem pod względem ludzi, ale nawet odnośnie i do Aniołów prawdą są wyrazy Pawła Św.: „Chociażbym, miał wszelką naukę, mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości nie miał, nic mi nie pomoże”. I znowu: „Umiejętność nadyma, a miłość buduje“ (1 Kor. VIII). Umiejętność bez miłości Święci Augustyn i Bernardyn nazywają przeklętą, szatańską, bo — dodaje Bernard Św., jak pokarm potrzebuje ciepła, aby był strawionym, inaczej wyrzuconym być musi, lub przyniesie zepsucie, zgniliznę ciału; tak i nauka nieogrzana ogniem miłości, nie doprowadzi nas do Boga, wyrzuci nas z rzędu wybranych, którzy są zawsze pokornymi i miłującymi, zgotuje nam zgubę i potępienie.

Szanuj przeto duszo moja nauki, usiłuj je nabywać, ale nade wszystko i przede wszystkim usiłuj, aby serce twoje płonęło ogniem miłości. Miłość zawsze na pierwszym stawiajmy miejscu. Bóg nas nie odrzuci, jeśli bez winy własnej, wiele rzeczy w przyrodzie, w świecie wiedzieć nie będziemy, ale odrzuci niezawodnie, jeśli miłości, pokory w nas nie znajdzie. Nie umiejętni, nie mędrcy, ale miłujący Boga, powiada Augustyn Święty, co dzień wznoszą się, porywają Niebo; my zaś z całą nauką naszą, bez miłości w sercu, czołgamy się w błocie i śmieciach ziemi, biegniemy ku potępieniu. Daj, Panie, mi Łaskę, abym odtąd za najpierwszą poczytał Naukę, Miłość Twoją, o Boże!

 

PRZYKŁAD.

 

Pismo Święte pełne jest przykładów, jak wielka jest wiedza Aniołów. Oni są tłumaczami Tajemnic Bożych; oni nieraz ostrzegają, pouczają ludzi, co czynić mają. Anioł zwiastuje Przeczystej Dziewicy Tajemnicę Wcielenia; Anioł przynosi z Nieba słodkie Imię Jezus, i objawia je wpierw, nim było poczęte Dziecię. Anioł objawia Tajemnicę Poczęcia Józefowi; Święci Aniołowie głoszą pastuszkom Narodzenie Pana Jezusa; ostrzegają Trzech Króli, aby się nie wracali do Heroda; ostrzegają Józefa, aby z Dziecięciem i Matką Jego uchodził do Egiptu. Anioł każe wracać Józefowi z tymże Dziecięciem i Matką do Nazaret. Aniołowie oznajmiają niewiastom Tajemnicę Zmartwychwstania. Anioł wzywa poganina Korneliusza Rotmistrza, aby posłał po Piotra do Joppy, i Piotrowi rozkazuje, aby ochrzcił Korneliusza, oznajmiając mu, że i poganom dał Bóg pokutę ku żywotowi (zob. Dz. Ap. X, XI). Anioł wszystkie tajemnice przyszłości przedstawia i pokazuje Św. Janowi Apostołowi, i tenże Jan Święty wyraźnie zapewnia, że „Jezus posłał Anioła, aby dawał świadectwo w Kościołach” (Ks. Ap. XXII, 16).

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniele Boży, pouczający Św. Józefa o Tajemnicy Wcielenia (Łuk. II), wyproś nam poznanie Tajemnic Wiary.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *