Guardian-Angel

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

DZIEŃ 7.

 

 

CZYTANIE DUCHOWNE.

 

ROZWAŻANIE. RUCH, POTĘGA ANIOŁÓW.

 

„Idźcie Aniołowie prędcy” (Ks. Iz. XVIII, 2).

 

1. Pan Bóg jest wszędzie, pełne są Niebiosa i ziemia Chwały Jego. On jest niezmierzony, nieporuszony. Anioł zaś nie zapełnia Niebiosów, ani ziemi; doskonałość przeto Anioła nie zależy na tym, aby ogarniał wszystko, bo to jest jedynie własność Boga, ale to stanowi jego doskonałość, iż z największą łatwością z miejsca na miejsce przenosić się może. Nie tak szybko i lekko ptaszyna przeszywa powietrze; wichry i para nie pędzą tak gwałtownie; światło i iskra elektryczna nie przebiega tak nagle, jak prędko i snadnie Anioł niezmierzone przebywa przestrzenie. W jednej chwili, tak jak oko człowieka, zaledwie je otworzę, już sięgnąłem aż do słońca; tak jak myśl nasza, zstępuje on z Nieba na ziemię, jest przy człowieku i wstępuje na Niebiosa; żadna przeszkoda nie staje mu na zawadzie. Przy dworze wielkiego wszechświata Pana, potrzeba, aby słudzy Jego służyli Mu z szybkością, z rączością i gotowością. Co większa, to szczególniej w ruchu Aniołów podziwienia jest godne, iż oni wedle zdania Św. Bonawentury, zawsze są zatopieni w Bogu. Czyli wstępują na Niebiosa, aby się napawać widokiem Boskiej Chwały; czyli zstępują na ziemię, aby ludzi strzegli i nad nimi czuwali, zawsze im przytomne twarz w twarz Oblicze Boga.

O Boże! daj mi Łaskę, abym mógł naśladować Aniołów w rączości i gotowości na wszystko; abym nie odkładał sprawy dobrej na jutro, nie lenił się w spełnianiu obowiązków, jakie Ty, Panie, i sumienie na mnie wkłada; ale jako jeleń do wody, abym się kwapił do służenia Tobie; a w każdym poruszeniu i czynie, w każdym mym tchnieniu, aby myśl moja skierowana była ku Tobie.

2. Anioł gdziekolwiek jest, nie tylko ma przytomne Oblicze Boga nieustannie, ale jeszcze w każdym ruchu i działaniu swoim, wszystko działa, kieruje do Boga, dla Boga, dla Jego Miłości. On poznaje i spełnia najdokładniej tę Prawdę Ewangelii „nie można dwom panom służyć”. On wie, że wszystko, co nie jest Bogiem, jest mamoną, próżnością, nicestwem; i jakże mogłoby być choć na chwilę inaczej, jakżeby mógł nie miłować całą istotą swoją, nie służyć Bogu całkowicie?… Dobrze pojął tę Prawdę ów anioł ziemi, Św. Franciszek Salezy, kiedy się odzywał do Boga: „O! gdybym wiedział, że jedna cząsteczka mego serca nie miłuje, nie służy Panu całkowicie, wyrwałbym ją — odrzucił od siebie”.

O Boże! tak małe me serce, a miłość w nim mniejsza jeszcze — i tego jeszcze serca i tej małej miłości nie oddaje Ci całkowicie!… O Panie, daj mi potłumić wszystkie w tym względzie przeszkody, a serce, dusza moja chęć nędzna, niech Ci służy ze wszystkich sił, ze wszystkiej mocy swojej na zawsze, na wieki.

3. Obok tak szybkiego ruchu, Aniołowie posiadają jeszcze wielką moc, potęgę, mogą poruszać i ciała fizyczne i duchy. Michał Archanioł strącił zbuntowanych aniołów z Nieba; Aniołowie ponieśli ubogiego Łazarza na Łono Abrahama. Anioł Habakuka przeniósł z odległej krainy na dół lwi, gdzie był wrzucon Daniel. Anioł jednej nocy pobił po całym Egipcie wszystkie pierworodne Egipcjan. Sam jeden Anioł położył trupem 185.000 wojska Sennacheryba. Anioł pobił powietrzem za czasów i za grzech Dawida 70.000 najdzielniejszych w Izraelu rycerzy. Aniołowie wzruszają morza i oceany, wzruszą w dzień ostatni gwiazdy i słońca.

O duszo moja, podziwiaj wielką potęgę Aniołów i dziękuj za nią Bogu. Przy tak potężnych obrońcach, nie mamy potrzeby bać się czyhających na zgubę naszą złych duchów; nic oni przeciw nam nie mogą; ani włos z głowy naszej nie spadnie bez dozwolenia Pańskiego, i oni drżeć muszą przed Panem, przed Aniołami. Daj mi Panie straż dobrego Anioła, który by mnie bronił od wszelkich pocisków szatana w życiu, a nade wszystko przy śmierci. Amen.

 

 

PRZYKŁAD.

 

Pewien Sługa Boży zatopiony w rozmyślaniu, widział całą przestrzeń ziemi zasłaną jakby siecią, wszędzie sidła i zasadzki rozciągnięte przez ducha ciemności i przestraszony rzekł: O Panie, któż uniknie, uchronić się podoła tych zasadzek? I usłyszał głos: Ci, którzy są posłuszni Łasce Mojej, których strzegą Aniołowie, którzy słuchają natchnień Anielskich.

Pismo Boże przedstawia nam rozliczne przykłady ocalenia przez Aniołów. Anioł wybawił Lota i córki jego z Sodomy. Anioł Daniela ratuje od lwów paszczęki. Anioł Pański w Babilonie, wrzuconym w piec ognisty trzem pacholętom sprowadza jakoby wiatr rosisty, i sprawia, że płomienie ognia ani się ich dotknęły, ani im żadnej nie sprawiły przykrości.

 

 

Westchnienie do Aniołów.

Aniołowie Święci wybawiający Lota z Sodomy, (Ks. Rodz. XIX), uproście nam Łaskę, abyśmy wybawieni byli od potępienia i śmierci wiecznej.

W. Wstawiajcie się za nami wszystkie Aniołów Chóry.

O. Aby Król Aniołów przyjął nas w Niebian grono.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który cudownym porządkiem różne posłannictwa między Anioły i ludzie rozdzielasz, racz sprawić łaskawie, aby ci, którzy nieustannie przed Oblicznością Twoją są obecni i służą Tobie na Niebiosach, nas także na
ziemi nieustannie w swej straży i pieczy mieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, usłysz nas!

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu mój;

Święty Aniele, Opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;

Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;

Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;

Święty Aniele, mój nauczycielu;

Święty Aniele, mój przewodniku;

Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;

Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;

Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;

Święty Aniele, miłujący czystość;

Święty Aniele, miłujący niewinność;

Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;

Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;

Święty Aniele, wzorze czystości;

Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;

Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;

Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;

Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! Któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać Swoich Aniołów jako naszych Stróżów, spraw łaskawie, byśmy my pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023