Panno Najczystsza, Niepokalana, piękna i wolna od zmazy w pierwszej zaraz chwili Poczęcia Twojego! Maryjo chwalebna i łaski pełna. Ciebie, któraś jest Matką Boga mojego, Królową Aniołów i ludzi, wielbię z pokorą, bo mię Bóg mój i Zbawca miłością, uszanowaniem i posłuszeństwem ku Tobie, nauczył jako ja Ciebie czcić i kochać winienem.
Racz przeto, najpokorniej cię proszę, przyjąć hołdy, które Ci składam w tej odprawianej przeze mnie Nowennie.

Przed Maryją nie było nikogo, kto by mógł powstać ku zatrzymaniu korzącej Prawicy Bożej, ale Maryja zatrzymuje Syna swego, by nie uderzał grzeszników; w Maryi więc cała nadzieja i obrona nasza.

  1. O Maryjo! wszystkim nam Bóg Ciebie dał za lekarza, bo wszyscy źle się i bardzo źle mamy. Zniszcz więc wszystkie grzechy nasze, ulecz niemocy nasze, wszak chcesz i możesz, czekasz tylko, abyśmy się szczerze za chorych uznali, zdrowia naszego szczerze zapragnęli i do Ciebie się, o Matko! z miło­ścią garnęli. Otośmy u nóg Twoich! Wejrzyj na nędzę i na niemoc naszą; grzech nas przygniata i gnębi; dźwigaj nas, wspomóż nas, o Matko! Matko zbaw nas, bo giniemy! Zdrowaś Maryjo.
  2. O Maryjo! bogactwa Twoje, to bogactwa nasze, a balsam cnót i chwały Twojej, to balsam na rany nasze. Jesteś Wspomożeniem wiernych, bo bez Twej pomocy, któż może być wiernym? A i wspomożeniem grzeszników musisz być koniecznie, bo któż bez Ciebie z grzechów powstać może? O Maryo! Tyś Wspomożenie jednych i drugich, aby nas wszystkich, za łaską Bożą, drogą prawdziwej pokuty, z ziemi wygnania do prawdziwej doprowadzić. O Maryjo, Matko moja, tak wierzę, tego pragnę i tego się nędzny grzesznik od Ciebie spodziewam! Zdrowaś Maryjo…
  3.  O Matko miłości! Ty na każdy czas nas miłujesz. O Maryjo! na każdy czas nas wspomagaj, na każdy czas nas utrzymuj w miłości Twojej i Twojego Syna, aż do dnia wieczności, aby w Dzień Sądu Wszyscy, widząc nas u nóg Twoich, wołali zdziwieni: grzesznicy przez Maryję ubłagali Boga i są zbawieni. Amen. Zdrowaś Maryjo…

 

Modlitwa na zakończenie 

  • O Panno Maryjo! Niepokalaną jesteś w swoim poczęciu,

Módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego i Jezusa Chrystusa porodziłaś z poczęcia Ducha Świętego.

Modlitwa. O Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w Łonie Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania. A jako przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie, daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Modlitwa O Boże! któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Swych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawym na sługę Swego Leona, któremu być rozkazałeś głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.  Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Maryjo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!