Modlitwa do Wszystkich Świętych.

Wszyscy Święci od Boga ulubieni, w księgi żywota już wpisani, bądźcie od nas uczczeni, którzyście stanęli na brzegu szczę­śliwej wieczności, jedni przez morze krwi swojej męczeńskiej, inni przez morze łez pokutnych przepłynęliście, i pijecie teraz potok rozkoszy, inni przez stosy ognisk, miecze i inne męczeń­skie narzędzia przeszliście jak po moście do widzenia najwyższego dobra Pana Boga, z którym się cieszycie, już nie jak słudzy, ale jako przyjaciele Boscy, i jego samego macie w zapłacie. Osiągnęliście chwałę niebieską bez żadnej bojaźni utracenia jej, bo póki Bóg Bogiem, dotąd Wy szczęśliwemi i błogosławionemi zostawać będziecie. Winszujemy Wam błogosławieństwa, ale nie zazdrościmy i owszem, radzibyśmy przy­czynili, tak Waszej czci pragniemy; uważając przytem swoje nędze na pado­le płaczu, grzechy nasze ciężkie, dokąd się mamy uciec, jeżeli nie do Was, ziomkowie kiedyś nasi, a teraz Dziedzice Nieba i Patriarchowie nasi. Wy przez miłość Boską przyczyńcie się do Majestatu Boskiego i uproście nam grzechów odpuszczenie, złego wszystkiego oddalenie i kochanie Boga. Udzielcie nam choć po jednej cnocie swojej, Bogu się najbardziej podobającej! Bądźcie pocieszycielami w smutkach, obrońcami w niebez­pieczeństwach, patronami w godzinę śmierci. Ty, Królowo Wszystkich Świę­tych, pierwej święta niż zrodzona Maryo Panno, między Świętemi prym trzy­mająca. Ty Najświętsza, Najczystsza, najmilsza Bogu, miej od nas, niewolni­ków Swoich cześć i chwałę, i nas weź w opiekę macierzyńską, ze świętemi się wraz przyczyniaj w potrzebach naszych doczesnych i wiecznych, upraszaj łask jako najwięcej. A Ty, Boże miłosierny, i na Świętych łaskawy, przez godność i przyczynę Maryi Panny, przez wielkie zasługi wszystkich Świętych i Patrona mego N., daj nam naśladować ich w cnotach, a potem stać się uczestnikami tej chwały, w której oni Ciebie chwalą, Wielbią i czcić będą na wieki. Amen.

 

 

II modlitwa do Świętych Pańskich.

O błogosławieni Mieszkańcy Nieba, najmilsi Słudzy i Przyjaciele Jezusa Chry­stusa, którzy względem nas jesteście jako bracia pierworodni i wybrani, Króle­stwo Ojca dziedziczący! O Święci Pańscy! raczcie rzucić braterskie wejrzenie ku nam nędznym i płaczącym potomkom Ewy. My na ustawiczne boje wy­stawieni, ucisku i trwogi pełni, w Upadek godzący: Wy palmę już posiadłszy, w koronie zwycięstwa i pokoju, kosztujecie! Wiekuistej chwały, o święci? i uwielbieni Bracia nasi, i Wy wszystkie Święte Pańskie, błogosławione Siostry nasze! okażcie nad nami zmiłowanie! jako możecie, będąc w chwale i w możności; jako chcecie, będąc w doskonałej łasce i miłości; jako umiecie, będąc w źródle wszelkiej umiejętności, mocy i szczęśliwości. Pomnijcie, bło­gosławieni Obrońcy nasi, że, jak my teraz, byliście także obleczeni ułomno­ścią, pokusami, uciskami, i na też same niebezpieczeństwa i szkody niegdyś wystawieni. Jezus Chrystus Was wspomógł, Jego łaska dla was się otworzyła, zasługa Najświętszej Męki Jego przybrała Was w wieniec; a przetóż przez miłość Jezusa Zbawiciela, wspólnego Ojca naszego, błagamy Was pokornie, i modlitw się za sobą u Was dopraszamy. Sprawcież nam miłosiernie, iżby zasługa Krwi Przenajdroższej Tego, który Was wybrał, przyozdobił i cieszy we wieczności, odwróciła i od nas sprawiedliwe karania, abyśmy w gniew Jego nie wpadli. Sprawcie nam modlitwami i przyczyną Waszą, iżbyśmy wszelkie zło­ści z serc swych złożywszy, odstąpili na zawsze wszelkich grzechów, a zapaleni miłością Jezusa Chrystusa, nigdy w niej nie zemdleli, aż do doko­nania tej drogi ziemskiej, ani śmiercią onej nie przerwali; iżbyśmy, podobni do Was naturą ludzką w tym żywocie, któryście także ponosili, mogli Wam zo­stać podobni i równi w życiu przyszłem, i byli wraz z Wami godnymi nagrody i chwały wiecznej, jakiej używacie w Niebie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021