Modlitwa na Dzień Zaduszny

 

 

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

 

 

Modlitwa Kościelna.

Boże, Stworzycielu i Odkupicielu wszystkich wiernych, racz dać duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenie wszystkich grzechów, aby przez modlitwy pobożne, upragnionej litości co prędzej dostąpiły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Boże, Dawco wszelkiej Łaski i Miłośniku zbawienia ludzkiego, który nie chcesz, ażeby dusze raz na zawsze od Oblicza Twego oddalone były, ale owszem, aby się nim cieszyły, żebrzemy Miłosierdzia Twego za duszami rodziców naszych, braci sióstr, dobrodziejów, nauczycieli, krewnych przyjaciół, którzy nas z tego świata do wieczności poprzedzili, lecz oddaleni od Ciebie w Czyśćcu zatrzymani zostają. Łącząc modlitwy nasze z Przyczyną Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych, prosimy, abyś ich jak najprędzej dziedzictwa i zażywania upragnionej wiecznej szczęśliwości domieścić raczył. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

„Ja jestem zmartwychwstanie i żywot: kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyw będzie: a wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki.“

„Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają, odtąd już mówi duch, aby odpoczęli od prac swoich, albowiem uczynki ich za nimi idą.“

„Bóg nie jest Bogiem zmarłych, lecz żywych; Wszyscy bowiem Jemu żyją.“

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani.“

„Módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.“

Zmiłuj się nad nimi, Panie, a daj im wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista niech im świeci.“

Modlitwa.

Ojcze Miłości i Miłosierdzia! Boże Łaskawy i Sprawiedliwy! Idę modląc się, za głosem Kościoła Twego Świętego, wzywającego mnie do przypomnienia sobie braci i sióstr naszych w Jezusie Chrystusie, którzy chociaż w Bogu życie zakończyli, przez Sakrament Pokuty zgładziwszy grzechy swoje, dla tego jednak, że jeszcze za nie doskonale nie wypłacili się Sprawiedliwości Twojej, do oglądania Oblicza Twojego dotąd nie przypuszczeni. Ach, sam(a) ci ja jestem grzesznik(ca) zewsząd nędzą ściśniony(a), Twej niegodzien (na) Łaski, i o siebie samego(ą) lękający(a) się. Przecież Ty chcesz, Najłaskawszy Ojcze, aby synowie Twoi jeden za drugiego modlili się i nawzajem się miłością braterską kochali. Jesteśmy członkami Jednego Ciała Jezusa Chrystusa, śmierć nie zrywa tego Świętego Obcowania pomiędzy nami. Są to nasi kochani rodzice, dobrodzieje i przyjaciele, nasi krewni, bracia i współdziedzice Królestwa Twojego. Kochasz miłosiernych, nie gardzisz modlitwą, którą jako świętą powinność na nas włożyłeś. Skończyli pielgrzymstwo swojego życia, wierząc w Ciebie doskonale; małe tylko winy są im przeszkodą do szczęśliwości wiecznej, gdyż nic zmazanego przed Obliczem Twoim stać nie może; i Sameś powiedział, że synowie Twoi przed Oblicze Twoje przypuszczeni prędzej nie będą, aż się zupełnie i doskonale wypłacą.

Ach! Ojcze, zmiłuj się nad nimi, poratuj ich! Spoglądasz na ich dręczące pragnienia, nie oddalże od nich Oblicza Twego, którego oglądanie jednym jest przedmiotem ich życzeń i pragnienia. Przyjmij ich do Królestwa Swego świętego! Boże, Twojej Sprawiedliwości wyrównywa Miłosierdzie. Pomnij na moją modlitwę: niech ta Ofiara Mszy Świętej będzie przejednaniem Ciebie, a Krew Syna Twego Najmilszego niech obmyje ich zupełnie z brudu grzechowego! Mnie zaś, o Boże, niech ta pamiątka o zmarłych napełni zbawienną bojaźnią. Gdybyś, Panie, chciał wchodzić w ścisły obrachunek wszystkich grzechów naszych, któż się ostoić potrafi! A jednakże, o jak wielka różnica Sądów Twoich od sądów naszych! Jakże wcale inaczej sam(a) o moich sprawach myśleć będę, gdy na Stolicy Sędziowskiej zasiądziesz! Moje mniemane cnoty, jakże niedoskonałymi okażą się, gdy je postawisz w świetle prawdziwym, i zaczniesz roztrząsać zamiary próżne, i oziębłość w wykonaniu ich! Boże mój, udziel mi teraz takowych myśli, dopókąd mam czas do poprawy i pokuty; daj mi Łaskę uskutecznienia w ten moment tego, co później pragnął(ęła)bym nadaremnie wykonać. Karz i pal mnie tu, abyś mi tam Wiecznie przepuścił!

Z pokorą i posłusznością wszelką poddaję się pod karzącą Rękę Ojcowską Twoją. Wtenczas świętą i zbawienną będzie myśl dla mnie, modlić się za umarłych, gdy przez to, sam(a) na siebie baczny(a) i o zbawienie wieczne moje własne troskliwy(a), nie zapomnę także o braci mojej żyjącej na ziemi, okazując jej w skutku litościwe serce.

Wysłuchajże więc modlitwy moje, Boże, i bądź nam miłościw przez Jezusa Chrystusa, który stał się błagalną Ofiarą za grzechy moje i całego świata. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *