Pielgrzymka

 

 

Zawartość strony

 

 

Nauka o pielgrzymkach.

Uwaga I.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Co to są pielgrzymki?

Pielgrzymki są to dobrowolnie podjęte podróże w celu zwiedzenia odległych świętych miejsc, relikwii albo obrazów Świętych Pańskich i Najświętszej Panny Maryi, ażeby oddać im tam cześć i prosić Boga w duchowych i cielesnych potrzebach o przyczynę Świętych.

Poznaj dalszą naukę

Czy pielgrzymki w nowszych powstały czasach?

Pielgrzymki odprawiano już w starym zakonie; istniały one u wszystkich ludów. Już Abraham odbył trzydniową podroż, ażeby na rozkaz Boży spełnić ofiarę. Żydzi podróżowali w pewnym czasie do Betel, które to miejsce niegdyś uświęcił Jakob; tak samo podróżowali na rozkaz Mojżesza co rok trzy razy do arki przymierza, a później do świątyni Jerozolimskiej. Czyż nie są to religijne pielgrzymki? W nowym zakonie pielgrzymowali do .Jerozolimy co rok świeci Rodzice Jezusa z Boskiem Dzieciątkiem, pielgrzymowało wielu innych, jak Apostołowie i pobożne niewiasty, ażeby zwiedzić Grób Chrystusa; Św. Paweł, chociaż był już Chrześcijaninem, podążył do Jerozolimy, ażeby obchodzić tam uroczystość Zielonych Świątek. Dowiadujemy się także z historii, że pielgrzymki do miejsc świętych. mianowicie do grobu świętego w Jerozolimie, do grobów Męczenników były w użyciu już w pierwszych czasach Kościoła i do naszych czasów bez przerwy istniały.

Jak należy pielgrzymować?

W czystym świętym zamiarze oddania czci Bogu w Jego Świętych i w duchu prawdziwego nabożeństwa i pokuty. Nie powinniśmy więc zwiedzać miejsc świętych dla zabawy i rozrywki, a w drodze i na miejscu unikać wszelkich próżnych rozmów, wszelkiej rozpusty zmysłowej, natomiast znosić cierpliwie wszelkie uciążliwości, podroży, złe powietrze, chętnie sypiać na twardych łożach w celu umartwienia ciała, odmawiać sobie zbytku w jedzeniu, modlić się pilnie w skupionym duchu, ze skruchą i szczerze wyspowiadać się z grzechów i z czcią przyjąć Najświętszy Sakrament Ołtarza, dziękować gorąco za wszystkie Łaski, jakie nam Bóg wyświadczył, powziąć święte postanowienia, a dobre wrażenia, jakie odnieśliśmy z pielgrzymki, i później zachować w sobie i z wielka gorliwością okazywać je w życiu pobożnym. Kto tak pielgrzymuje, odniesie stad prawdziwą korzyść.

Uwaga II.

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju [Mikołów 1889]

Pielgrzymki, z prawdziwej strony uważane, są zaiste wybornym środkiem, aby dopomóc potrzebie serca ludzkiego, ducha religii świętej ożywiać, ufność wzmacniać, uciśnionemu sercu ulżyć i je pocieszyć, i na kraj i lud obfite sprowadzić błogosławieństwa.

Jeśli pielgrzymki mają przynieść takie owoce, powinny się odbywać w myśli w duchu Kościoła Świętego. Kościół Święty zaś wymaga, żeby pielgrzymki:

1) Odbywały się w czystej intencji, to znaczy, każdy pątnik powinien mieć chwałę Boga i Jego chwalebnej Matki, oraz zbawienie swojej duszy na celu, a potem może mieć nadzieję, że i pomocy uzyska w potrzebie.

Dlatego powinien też trudy podroży w duchu pokuty i z cierpliwością znosić i Bogu je ofiarować. Pobożni pielgrzymi żądają też przed rozpoczęciem pielgrzymki błogosławieństwa kościoła, a otrzymawszy je, wyruszają dopiero w drogę.

2) W czasie podroży ma pątnik unikać wszelkiego złego towarzystwa, ducha nabożności zawsze w sercu zachować, a nie przez płoche rozmowy, śmiechy i inne lekkomyślności utracać owoce swej modlitwy i swego nabożeństwa.

3) Przybywszy na miejsce pątnicze, ma ile możności jak najprędzej oczyścić swe sumienie, aby modlitwa jego szła do Boga z czystego serca i prędzej była wysłuchaną. Lekkomyślna, nieważna spowiedź, niegodnie przyjęta Komunia nie sprowadziłaby na niego błogosławieństwa, ale owszem klątwę boską.

4) Po Komunii pobożny pątnik skorzysta z drogiego czasu, dopóki Jezus w sercu jego mieszka, i w gorącej modlitwie przedłoży Zbawicielowi z pokorą i wiarą swe sprawy, i mianowicie teraz wzywać będzie przyczyny Najświętszej Panny,

5) Pomiędzy wszystkimi modlitwami, które pątnik na cudownym miejscu ma do odmówienia, chce Kościół święty, aby głownie modlił się o zbawienie swej duszy, a żartem aby prosił o odpuszczenie grzechów, o żal prawdziwy, o gorliwość w dobrem, o pomoc we walce, o siłę w pokusach, o wytrwałość i o szczęśliwą godzinę śmierci.

6) Pątnik, ponieważ jest członkiem Kościoła Świętego, ma się modlić na cudownym miejscu za cały Kościół święty, za Głowę Kościoła Papieża, za biskupów i kapłanów za grzeszników, o nawrócenie heretyków, za chorych i zasmuconych, za utrapionych i dusze w czyśćcu zostające.

7) Ofiara, którą pątnik przynosi, ma być z uczuciem zupełnego poddania się Bogu i Matce Boskiej, i z uczuciem serdecznej wdzięczności za odebrane łaski połączoną.

8) Pątnik na miejscu cudownym i w podroży po domach zajezdnych albo mieszkaniach, gdzie odpoczywa albo nocuje, zachowa jak największą skromność, i unikać będzie wszelkiego nieporządku. Niechaj pamięta, że Oko Boskie wszystko widzi, a Anioł Stróż stoi przy nim.

9) W końcu chce Kościół aby pielgrzymki nie za często i nie ze zaniedbaniem wyższych obowiązków przedsiębrano. Kto wiele pielgrzymuje, raz tu, raz tam biega, ten też częstokroć zaniedbuje nabożeństwa parafialnego, nie korzysta z nauk własnego pasterza i staje mu się obcym.

Jeśli pielgrzymować chce ojciec lub matka, niech się wpierw przekona, czy dzieci w domu nie poniosą szkody i czy gospodarstwo na tym nie ucierpi. Jeśli to służebny, czeladnik, dziewka, to ci nigdy bez pozwolenia przełożonego lub chlebodawcy pielgrzymki podejmować nie powinni, boby zgrzeszyli.

W ogóle wszyscy, którzy pielgrzymkę mają na myśli, powinni dobrze rozważyć, czy czasem jakiego chrześcijańskiego obowiązku przez to nie zaniedbają, dlatego też zawsze lepiej, jeśli się wybierający na pielgrzymkę rozmówi z proboszczem, albo ze swym spowiednikiem, zamiast tak bez wszystkiego pójść za pociągiem swego serca.

Taką jest myśl i taki duch, jakich Kościół Święty od wszystkich pątników wymaga, i chce, aby warunki były dopełnione, a temu, który tak uczyni, zaiste na łasce niebios zbywać nie będzie.

 

 

Chrześcijański sposób pielgrzymowania

Książka do nabożeństwa na cześć Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 1892

Z postanowieniami pielgrzymowania, osobliwie na dalekie miejsca, bądź nader ostrożny. Rozważ najpierw, czy przyrzeczenie twoje będziesz mógł dotrzymać i czy przez to nie zaniedbasz jakiejkolwiek powinności twego stanu. Ale coś raz z rozwagą przyrzekł, to dotrzymaj ściśle. Niewierne i nierozważne przyrzecznie Bogu się nie podoba. „Lepiej jest nie ślubować, jak nie dotrzymać”. Miej w pielgrzymce zawsze skromność Maryi przed oczyma; połącz wszystkie cierpienia i utrapienia twego pielgrzymstwa z Jej ucieczką do Egiptu, z Jej podróżą na święta wielkanocne do Jeruzalem, z Jej bolesną drogą na Kalwarią. Przyłącz się  do osób cnotliwych i skromnych twego rodzaju. Uciekaj przed wszystkimi rozrywkami, jako gra i taniec. Staraj się, aby nic przeciwnego skromności i czystości, a mianowicie nic przeciw Przykazaniom Boskim i Kościelnym się nie stało; gdyż twoja pielgrzymka więcej by na zatracenie jak na zbawienie ci była. Gdyby podczas podróży modlitwa przerwaną została, wtedy nie wdawaj się w niepotrzebne rozmowy, lecz użyj czasu tego na przygotowanie się do dobrej spowiedzi, bo pierwszym warunkiem Bogu podobającej się pielgrzymki powinna być postanowienie poprawa życia. Przyszedłszy na miejsce pielgrzymstwa, odwiedź najpierw miejsce cudowne i odnów stosowne modlitwy. Głównie, aby być wysłuchanym jest szczera pokuta i ufna modlitwa.

 

Wskazówki dla pobożnych pątników

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju [Mikołów 1889]

Jak do wszystkiego, tak i do pielgrzymki trzeba się przygotować, trzeba znać niektóre reguły i przepisy, aby potem na miejscu cudownym się nie błąkać. Poniższe wskazówki niech sobie każdy pątnik kilka razy przeczyta i według nich sobie potem postępuje. Będzie miał także zasługę przed Bogiem, jeśli o owych wskazówkach pouczy swych bliźnich, którzy czytać nie umieją.

 1. Jeśli kto Bogu lub Najświętszej Pannie ślubował, że odbędzie pielgrzymkę, odbyć ją powinien, skoro tylko mu to możebnym, w przeciwnym razie pozbawia się wielu Łask, których by dostąpił.
 2. Wybierając się na miejsce cudowne trzeba się w domu należycie przysposobić do spowiedzi, aby na samem miejscu potem nie zapomnieć jakiego grzechu.
 3. Zanim wychodzisz na pielgrzymkę odmów wszystkie modlitwy przygotowawcze, jak je masz dalej w tej książce podane, przeproś wszystkich tych, których obraziłeś, a odpuść ze serca tym, którzy ciebie obrazili; nagródź wszelkie krzywdy, abyś sumienie miał czyste.
 4. Zarządź wszystko w domu, aby nieobecność twoja nie dała okazji domownikom twoim do grzechu, nie wpłynęła niekorzystnie na wychowanie dzieci i nie przyniosła uszczerbku w gospodarstwie twoim, ani sąsiada.
 5. Zaopatrz się w potrzebne pieniądze i potrzebną żywność, abyś w drodze nie potrzebował stać się ciężarem innych ludzi.
 6. Idąc na miejsce cudowne lub wracając z niego możesz odmawiać Koronkę, albo Różaniec, albo śpiewać pieśni razem z drugimi, a pilnie wystrzegać się w drodze grzechu.
 7. Przybywszy na miejsce udaj się zaraz do kościoła na podziękowanie, że cię zdrowo na święte miejsce doprowadził i proś Boga, aby ci ta pielgrzymka wyszła na duszne i cielesne zbawienie.
 8. Przystępując do spowiedzi, nie tłocz się naprzód, nie odpychaj drugich, bo to znieważa świętość miejsca i Przenajświętszego Sakramentu, raczej czekaj spokojnie aż na ciebie przyjdzie kolej.
 9. Toż samo pamiętaj gdy przystępujesz do Komunii Świętej.
 10. Spowiedź wielkanocną winieneś odprawić w parafii, a na miejscu cudownym Spowiedź odpustową; spowiedź wielkanocną na miejscu cudownym można tylko odprawić za wyraźnym pozwoleniem własnego proboszcza.
 11. Ponieważ na miejscu cudownym kilka razy można dostąpić odpustu, przeto jeden ofiaruj za siebie, a drugie za dusze w czyśćcu cierpiące.
 12. Na wielkie odpusty nie brać ze sobą dzieci, bo mogłyby w natłoku zaginąć, albo szkodę ponieść, a wreszcie troska o nie przeszkadza rodzicom w skupieniu ducha.
 13. Obchodząc drogę krzyżową rozmyślaj z prawdziwym żalem tajemnice męki Pana Jezusa.
 14. Gdy dla natłoku nie można się dostać do kaplicy, trzeba modlitwy odmówić przed kaplicą, a dostępuje się tego samego odpustu.
 15. W nabożeństwie żywy trzeba brać udział i pilnie kazań słuchać.
 16. Na noclegach, kwaterach i w natłoku miej się na ostrożności, bo pomiędzy dobrymi są i źli ludzie, którzy by cię mogli okraść.
 17. Jeślibyś co zgubił, donieś o tym do zakrystii, a kapłan na ambonie to ogłosi; gdybyś co znalazł, oddaj również do zakrystii, albo do samego przełożonego, a nie zatrzymuj sobie, boby to było kradzieżą.
 18. Z kupionymi rzeczami (krzyżykami, szkaplerzami itd. stań na tym miejscu, gdzie kapłan zwykle poświęca, o czym łatwo można się od sług kościelnych dowiedzieć.
 19. Z powrotem do domu idź z taką samą pobożnością, z jaką szedłeś na święte miejsce i wystrzegaj się grzechu, aby ci owoc pielgrzymki twojej nie przepadł.
 20. Przybywszy do domu najpierw podziękuj Bogu, że cię znowu szczęśliwie przywiódł i proś Go, aby sprawił, żebyś te Łaski, które otrzymałeś na świętem miejscu, mógł zatrzymać w twym sercu aż do śmierci.

 

Nauka o zachowaniu się w podróży

Katolik na modlitwie i nauce 1887

 1. Zacznij podróż twoją z Bogiem, mówiąc:

W Imię Pana Jezusa udaję się w drogę, On mnie niech błogosławi, prowadzi, zachowuje i do żywota wiecznego doprowadzi. Amen. O Jezu, Tyś przez trzydzieści i trzy lat podróżował dla mnie na ziemi, towarzysz mi w tej podróży mojej, udziel wszystkim zatrudnieniom moim pomyślnego skutku, doprowadź mnie wolnym od nieszczęścia do miejsca zamierzonego, i dozwól mi w czasie, po trudnej pielgrzymce życia tego, osiągnąć stałe mieszkanie w Niebie. Amen.

 1. Wezwij Św. Anioła Stróża twego, i Archanioła Rafała za towarzyszów twej podróży, mówiąc:

Dobry Anioł niech mi będzie towarzyszem, zachowuje mnie we wszystkich drogach moich, abym szczęśliwie i zdrowo mógł do domu powrócić. Amen.

 1. Wezwij Maryi i Józefa Świętego, aby cię tam i na powrót szczęśliwie prowadzili, jak to uczynili z Dzieciątkiem Jezusem w drodze do Egiptu i na powrót.

Podczas podróży ważnych, niebezpiecznych i uciążliwych, postanów sobie wykonać jaki szczególny dobry uczynek, jak skoro szczęśliwie do domu twego powrócisz, np. dać jałmużnę, wyspowiadać się i komunikować. Przyrzeczenie takowe nie potrzebuje być ślubem.

Podczas podróży uważaj na następujące nauki:

1) unikaj wszelkich myśli nieskromnych, rozmów grzesznych i strzeż się nieumiarkowania w potrawach i napojach;

2) Zastanawiaj się czasem nad dziełami Boskimi spotykanymi w naturze, nad górami, dolinami, łąkami i polami, lasami i wodami, pamiętając jak Stwórca tych rzeczy jest potężnym, mądrym i dobrotliwym. Zajmując się takimi myślami zapobiegniesz przystępowi złych myśli do serca twego, a uczynisz sobie podróż twą budującą i przyjemną;

3) Jeśli sam odbywasz podróż, możesz się modlić niekiedy, odmawiając np. odmawiać jaką Litanię albo też śpiewać pieśń jaką pobożną;

4) spotkawszy kaplicę w drodze lub krzyż, mów stosowne akty strzeliste;

5) w czasie upału lub zimna, podczas śniegu lub deszczu, i we wszystkich nieprzyjemnościach, na których w podróżach nie zbywa, powtarzaj sobie zwyczajne przysłowie: „Wszystko dla Chwały Boga i dla miłości Pana Jezusa!”, a natenczas wszystkie niewygody zniesiesz cierpliwie.

Po odbytej szczęśliwie podróży, złóż Bogu serdeczne podziękowanie, i wypełnij co sobie podczas niej postanowiłeś.

 

 

 

Przygotowanie się do pielgrzymki

Pobożny pielgrzym 1898

Aby z swej pielgrzymki jak najobfitszych czerpać korzyści, bardzo pożyteczne jest przygotowanie się do niej odprawieniem Nowenny, tj. nabożeństwa dziewięć dni trwającego. Taką nowennę 6 lub 7 lub 8 dni przed zaczęciem pielgrzymki rozpocząć i na miejscu cudownym zakończyć można. Do tego celu służyć ci mogą nowenny na cześć Najświętszej Panny Maryi i Św. Anny itp. Ale możesz też odprawić przez dni dziewięć tylko Litanię do Najświętszej Panny Maryi albo do Św. Anny, albo inne jakie modlitwy. Gdy zaś się już wybierasz na drogę, odpraw najpierw następujące modlitwy:

 

 

Nabożeństwo dla Pielgrzymów.

Pobożny pielgrzym 1898

Ranne polecenie się opiece N. Maryi Panny.

O Pani moja, Święta Maryo, ja się Twojej łasce i osobliwej straży i wnętrznościom miłosierdzia Twego, dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę zejścia mego, dusze moją i ciało moje polecam, wszystką nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i dolegliwości moje, żywot i koniec żywota mego Tobie poruczam, aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę i przez Zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone, według Twojej i Syna Twego Woli. Amen.

Modlitwa przed pielgrzymką na cudowne miejsce.

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny! — Oto pragnę się udać do . . . (tu wymień miejsce, dokąd się wybierasz), aby Ci Cześć oddać powinną, aby Cię przebłagać za grzechy, aby Ci podziękować za doznane dobrodziejstwa i prosić Cię o potrzebne mi łaski doczesne i wieczne, których jesteś jedynym Dawcą. O Boże dobry, pobłogosław memu zamiarowi i spraw, aby ta zamierzona pielgrzymka stała się dla mnie początkiem zbawienia.

Strzeż mnie, Ojcze Niebieski, w podroży od wszelkich pokus, przygód i niebezpieczeństw, a jakoś młodemu Tobiaszowi dodał Rafała za obrońcę, tak i mnie niech prowadzi i strzeże Twój Anioł święty.

Błagam i Ciebie, Najświętsza Panno Maryo, o wstawienie się za mną do Syna Twego, ażeby ta pielgrzymka, którą zamierzam odbyć, szczęśliwie się dokonała. Proszę i Ciebie, Rafale Święty, Patronie podróżnych, wyjednaj mi Łaskę u Boga i prowadź mnie nie tylko na miejsce święte, ale i przez całe życie w pielgrzymce do Nieba, aby mnie Bóg Wszechmocny raczył przyjąć do Chwały Swojej. Amen.

Modlitwa dla tych, którzy się wybierają na miejsca pątnicze.

O słodki Jezu, Odkupicielu mój! Któryś dla mnie okrutne wycierpiał Męki i Śmierć sromotną na krzyżu ponieść raczył: oto ja grzeszny i nikczemny człowiek, który przez grzechy moje byłem przyczyną tej Męki i Śmierci Twojej, za Niepojętą Miłość Twoją ku mnie niegodnemu, chcąc okazać najżywszą miłość i wdzięczność moją ku Tobie Stwórcy i Odkupicielowi memu, postanowiłem nawiedzić miejsce święte, abym tam mógł rozważać gorzką Mękę Twoją i rzewnie opłakiwać sprośność grzechów moich; idę więc, o Panie mój! w tę świętą podroż, pobłogosław mnie niegodnego sługę Twego, abym tam szczęśliwie zaszedł i do domu mego w Łasce Twej Świętej powrócił. Lecz gdy mnie ciężar moich grzechów tłoczy i zawstydza przed Tobą, abym w tej drodze nie ustał i od nieprzyjaciół dusznych nie był zawstydzony, upadam przed Twoim Nieskończonym Majestatem, Najświętszy, nigdy Nieograniczony w Istocie i Dobroci Twojej Boże, żebrząc Miłosierdzia Twego, abyś mi odpuścił wszystkie grzechy moje, za które z całego serca żałuję, i brzydzę się nimi na wieki, nie dla bojaźni piekła, ani dla utraty Nieba, lecz dla Ciebie Samego i dla miłości Twojej, żem Cię, Najwyższe Dobro moje, wiecznego kochania godne, najnieszczęśliwszy grzesznik obraził; kocham Cię nad wszystka stworzenie, i już Cię więcej nigdy obrażać nie chcę. Nie pamiętaj więc, Panie! na przeszłe nieprawości moje, racz mnie niegodnego przyjąć do Łaski Twojej; teraz zaś, gdy tę drogę krzyżową, krwawymi Jezusa Śladami wydeptaną, wielorakimi odpustami ubogaconą, (których dostąpić pragnę), chcę na większą Cześć i Chwałę Twoją odprawić; o Boże, Dawco wszelkiego dobra, ześlij dla mnie pomoc z nieba, udziel mi Twej Łaski, abym ją odprawił z pożytkiem na zbawienie duszy mojej, przez Jezusa Chrystusa Syna Twego, a Zbawiciela naszego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Przy rozpoczęciu pielgrzymki.

Nadszedł nareszcie czas, o Boże, za którym tak dawno tęskniłem. Pojdę przeto za głosem serca mego i poświęcę czas niejaki zupełnemu staraniu o duszę moją; opuszczę dom i wszystkie doczesne sprawy, a pójdę na ono miejsce, aby sobie przypomnieć zadanie życia mego. Czymże jest to życie moje całe, jeżeli rownież nie pielgrzymką, a czem to niebo, jeśli nie onym świętem miejscem, w którem mam na wieki zamieszkać?

Dozwól mi przeto, o Ojcze Niebieski, abym świętą tę pielgrzymkę w prawdziwym zamiarze, z pobożnym usposobieniem rozpoczął.

Oddal ode mnie wszystko, co by się Tobie mogło nie podobać. Odeprzyj wszystkie roztargnienia, wszystkie światowe myśli, a dozwól, abym ja, co miałem to nieszczęście tak wiele dni życia mego światu tylko, a Tobie, mój Boże, albo wcale, albo bardzo mało służyć, w tych chwilach pielgrzymki Tobie samemu się oddał. Powierzam się całkowicie Twej Opiece i tych, których w domu pozostawiam. Strzeż i zachowaj ich, o Panie, i dozwól znowu zdrowym na ciele, a co ważniejsza, zdrowym na duszy, do nich powrócić.

Niech Twój Anioł Święty ich i mnie strzeże!

Ty zaś, o Matko Boża, Matko moja, Matko Łaski Bożej, dopomóż mi do uproszenia sobie Łaski u Boga na tym świętym miejscu, na którym tylekroć Wspomożeniem wiernych się okazałaś. Na Twoją cześć i chwałę udaję się ja grzesznik w tę drogę. A choć jestem grzesznikiem, jednak ufam mocno, że mnie Syn Twój wysłucha, skoro tylko Ty za mną przemówisz.

O nie opuszczaj mnie, Matko, teraz, kiedy do Ciebie tak szczerze wołam, tak szczerze z Synem Twoim pojednać się pragnę. Nie odmawiaj tak mnie, jak wszystkim wiernym Twojej wszechwładnej przyczyny. Amen.

Intencja.

Wszechmogący Wieczny Boże! spojrzyj łaskawie i miłosiernie na mnie niegodnego sługę Twego, który się teraz wybiera do pielgrzymki na Chwałę Twoją, na cześć Najświętszej Panny Maryi i N. (np. Św. Anny lub wymień Świętego, gdzie udajesz się z pielgrzymką). Prowadź mnie na drodze mocną Łaską Twoją i do wszystkich nabożeństw moich udziel mi Twego Świętego Blogosławieństwa. – Chroń, o Panie! duszę moją od wszystkich marnych i światowych myśli, oświeć mój rozum, zapal w sercu świętą gorliwość i dodaj woli mojej siłę, abym Tobie, Najwyższemu Panu i Dawcy wszelkiego dobrego godnie zdołał pokłon oddać, Ciebie chwalić i wielbić. – Ofiaruję Ci pokornie wszystkie moje modlitwy i nabożeństwa, wszystkie kroki, które czynić, wszelką fatygę, wszelki niedostatek i wszystkie przykrości, które na drodze znosić będę. Połączam to wszystko z nabożeństwem i z fatygami, z fatygą i Męką Syna Twego, Twojej Najświętszej Matki i N. (np. Św. Anny lub wymień Świętego, gdzie udajesz się z pielgrzymką), Wszystkich Świętych i wszystkich pobożnych ludzi. Także z nimi ofiaruję wszystko Tobie – przez ręce Anioła Stróża mego – dla wiecznej Twojej Chwały, dla powiększenia radości Wszystkich Świętych, dla podwyższenia Kościoła Katolickiego, dla nędznej duszy mojej zbawienia, dla uratowania dusz w Czyśćcu cierpiących, dla szczęśliwości całego mojego rodzeństwa i moich rodziców, i całego Chrześcijaństwa. Daj, o Boże! abym tę pielgrzymkę tak odprawił, żeby te korzyści w jak największej mierze nastąpiły. – O Chryste Jezu! Któryś tak często do Jerozolimy pielgrzymował i w całym życiu Swoim tyle mozolnych kroków dla Chwały Ojca Twego i dla zbawienia naszego uczynił, otóż, złączam z tymi Twoimi krokami, a przede wszystkim z owymi, któreś dla mnie czynił niosąc Krzyż Święty na Kalwarię i proszę Cię, abyś przez te Twoje kroki raczył mi udzielić Łaskę, abym tę pielgrzymkę na Kalwarię z pożytkiem odprawił i przede wszystkim owej Łaski N. (wymień tę Łaskę) dostąpił. Oby Twój Święty Anioł był moim towarzyszem, oby Duch Święty raczył do wszelkiego dobrego mnie pobudzać i sił mi dodać!

Do Ciebie też, Błogosławiona Matko Jezusa, Panno wsławiona, Marya, zwracam się z miłością i dziecinnym zaufaniem. Racz uprzejmie przyjąć te moje trudności i cierpienia mojej pielgrzymki, które z miłości ku Tobie chętnie chcę ponieść. Daj łaskawie, abym zasłużył być poczytanym pomiędzy wiernych czcicielów Twoich; napełnij serce moje pragnieniem do dóbr wiecznych, i bądź moją Orędowniczką u Twego Boskiego Syna. Módl się za mną, abym tej osobnej Łaski odebrał, dla której otrzymania tę pielgrzymkę odbywam. Okaż się nam wszystkim łaskawą i dobrotliwą, o słodka Panno Maryo.

O Święta Anno i Wszyscy Święci Patronowie moi, módlcie się za mną! Amen.

 

 

Modlitwa przed podróżą

Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Hymn Świętego Zachariasza. Benedictus (Łuk. 1, 68).

Błogosławiony Pan Bóg Izraelski, * iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego.

I podniósł róg zbawienia nam, * w domu Dawida, służebnika swego.

Jako mówił przez usta świętych, * którzy od wieku są prorokami Jego.

Wybawienie od nieprzyjaciół naszych; * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Aby uczynił miłosierdzie z Ojcy naszymi; * i pamiętał na przymierze swoje święte.

Na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, Ojcu na szemu, * iż nam to dać miał.

Iżbyśmy wybawieni z ręki nieprzyjaciół naszych, * bez bojaźni Mu służyli.

W świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim; * po wszystkie dni nasze.

A ty dzieciątko Prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, * bo uprzedzisz przed Oblicznością Pańską, abyś gotował drogi Jego.

A iżbyś dał naukę zbawienia ludowi Jego * na odpuszczenie grzechów ich.

Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego; * przez które nawiedził nas, wschód z wysokości.

Aby zaświecił tym, którzy w ciemności i w cieniu śmierci siedzą: * ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu; * jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.Amen.

Antyfona. W drogę pokoju i szczęśliwości niech nas prowadzi wszechmocny a miłosierny Pan, a Rafał, aniół Jego święty, niech nam będzie towarzyszem w drodze, abyśmy się w pokoju, w zdrowiu, z weselem wrócili do domu naszego.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

Ojcze nasz itd.

V. Zachowaj sługi Twoje,

R. Boże mój! mające nadzieję w Tobie.

V. Poślij nam, Panie! pomoc z mieszkania Twego świętego.

R. A z Syonu racz nam być obroną.

V. Bądź nam, Panie! wieżą niedobytą,

R. Od twarzy nieprzyjaciela.

V. Niechaj nic nie zyska nieprzyjaciel na nas,

R. A syn nieprawości niech nam nie śmie szkodzić.

V. Błogosławiony Pan na każdy dzień,

R. Niech nam szczęści drogę Bóg zbawienia naszego.

V. Pokaż nam. Panie! drogi Twoje,

R. A ścieżek Twoich naucz nas.

V. Daj, Boże! aby wyprostowane były drogi nasze.

R. Na zachowanie Sprawiedliwości Twoich;

V. Będą krzywe prostymi,

R. A ostre drogami równymi.

V. Aniołom Swoim rozkazał o Tobie,

R. Aby cię strzegli we wszystkich drogach twoich,

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Któryś syny Izraelskie przez środek morza suchymi nogami przeprowadził, i któryś trzem Mędrcom drogę do Ciebie prowadzeniem gwiazdy utorował; prosimy Cię, racz nam dać drogę szczęśliwą i czas pogodny, abyśmy w towarzystwie Anioła Twego Świętego na miejsce, do którego ciągniemy, a na koniec do portu zbawienia wiecznego szczęśliwie przyjść mogli.

Boże! Któryś Abrahama z Ur Chaldejskiego wywiedzionego, po wszystkich drogach pielgrzymowania jego, zachował zdrowego, prosimy Cię, abyś i nas, sługi Twoje, zachować raczył.

Bądź nam, miły Panie! na wyprawie pomocą, na drodze pociechą, w upaleniu zasłoną, w deszczu i zimie przykryciem, podporą w utrudzeniu, w przeciwności obroną, na śliskich miejscach podporą, w rozbiciu okrętu portem, abyśmy za Twoim prowadzeniem tam, dokąd żeśmy umyślili, szczęśliwie dojść mogli, a potem się zdrowi do domu wrócili.

Usłysz, prosimy, Panie! prośby nasze, a drogę sług Twoich w szczęściu zbawienia Twego racz sprawować, abyśmy między wszystkimi odmianami drogi i żywota tego, Twoim zawsze Wspomożeniem byli obronieni.

Spraw, prosimy, Wszechmogący Boże! aby czeladka Twoja drogą zbawienia chodziła, a napomnienia błogosławionego przesłańca Twego naśladując, do Tego, Którego on opowiadał, bezpiecznie przyjść mogła, do Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

Drogi kalwaryjskie czyli Książka do nabożeństwa służąca 1893

Boże! któryś Abrahama na wszystkich drogach pielgrzymki jego zdrowego zachował, któryś narodowi żydowskiemu morze czerwone suchą nogą przejść pozwolił, a Mędrców ze Wschodu za przewodnictwem gwiazdy do poznania Syna Twojego doprowadził, prosimy Cię, abyś i nas, sługi Twoje w tej podróży zachować raczył. Bądź nam w niej o Najłaskawszy Panie pomocą, pociechą, przewodnikiem, tarczą i zasłoną przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, w upałach ochłodą, w deszczu i zimnie pokryciem, w niedostatku pokrzepieniem, w trudach posiłkiem, w przeciwnościach obroną, na śliskich miejscach podporą, abyśmy za Przewodnictwem Twoim, dokąd dążymy, szczęśliwie dojść mogli, i znowu się zdrowi do domu naszego wrócili. Wysłuchaj, Panie, prośby nasze, a drogę sług Twoich w szczęściu i zbawieniu racz sprawować, abyśmy między wszystkimi drogami i kolejami życia tego, zawsze Twoim Wspomożeniem obronieni byli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Idźmy w pokoju.

R. W Imię Pańskie! Amen.

 

Należy odmówić trzy pacierze do Świętego Rafała Archanioła, Patrona podróżujących.

 

Królowi Wieków Nieśmiertelnemu i niewidomemu samemu Bogu, cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń o Opatrzności Boskiej: Kto się w Opiekę odda Panu swemu itd. jest bardzo zalecona w czasie podróży i w niebezpieczeństwie.

 

 

Litania o uproszenie miłości i błogosławieństwa Maryi.

Wspomożenie wiernych 1856

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryo, Córo Ojca niebieskiego, błogosławiąc mnie grzesznemu, napełnij serce swoją miłością.

Święta Maryo, Matko Syna Bożego, błogosławiąc mnie grzesznemu, napełnij serce swoją miłością.

Święta Maryo, Oblubienico Ducha Świętego, błogosławiąc mnie grzesznemu, napełnij serce swoją miłością.

Święty Gabryelu, który pozdrawiając najczystszą Dziewicę zwiastowałeś Jej że w Błogosławionym Swym Łonie pocznie Syna Bożego, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Wszystkie Zastępy niebieskie których Maryja jest najdostojniejszą Królową, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Józefie, Oblubieńcze Jej najchwalebniejszy, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Joachimie, Ojcze najczcigodniejszy, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Janie Chrzcicielu, zwiastunie Chrystusowy, który w łonie swej matki zadrżałeś na głos Rodzicielki Zbawcy swojego, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Janie Apostole, Synu przybrany Matki najświętszej, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święci Cyryli i Epifaniuszu, którzy z żarliwością największą przeciw kacerzom broniliście najszczytniejszych Jej przywilejów, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święci Bernardzie i Bonawenturo, Jej najpobożniejsi, najgorętsi czciciele, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Ludwiku królu francuski, Św. Henryku cesarzu niemiecki, którzy zasiadając na tronach wspaniałych, najpokorniejszymi sługami Jej byliście, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Dominiku, pogromicielu kacerstwa, rozszerzycielu pobożności przedziwnej przez ustanowienie Różańca Świętego, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Franciszku Seraficki, założycielu zakonu, któryś z taką żarliwością bronił chwalebny przywilej niepokalanego poczęcia, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święty Brunonie, który dla pomnożenia chwały najświętszej Dziewicy, postanowiłeś, by bracia twego zakonu co dzień Oficjum o Niej mówili, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Błogosławiony Szymonie Stock, któremu Sama Panna Najświętsza Swój Szkaplerz podając, przez owe nabożeństwo zbawienne, nastręczyła środek do ściągnięcia na wiernych Skarbu Łask Bożych, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Filipie Benicjuszu i inni założyciele Zakonów ustanowionych ku Jej Chwale największej, uproście mi to błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Piotrze Nolasco i Św. Rajmundzie, założyciele Zakonu Braci Miłosierdzia, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Janie od krzyża reformatorze Zakonu Najświętszej Panny Karmelitańskiej, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Ignacy Lojola, założycielu towarzystwa Jezusowego, które tak żarliwie i pomyślnie rozszerza chwałę Panny najświętszej, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święci Stanisławie Kostko i Alojzy Gonzago. Którzy w nagrodę za szczególniejsze ku Niej nabożeństwo, szczególniejsze też odbieraliście Łaski i Dary, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Anno, Matko najdostojniejsza Bogarodzicy, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Elżbieto, Matko zwiastuna Chrystusowego, która Jej nawiedzeniem się zaszczycasz, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Joanno Valezianka, założycielko Zakonu od Zwiastowania, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Tereso, odnowicielko Zakonu Najświętszej Panny Karmelitańskiej, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Św. Joanna Franciszko de Chantal, założycielko Zakonu Panien od Nawiedzenia, uproś mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Święci i Święte Pańskie, którzy już to mową, już to na piśmie, albo przykładem, przyłożyliście się do rozszerzenia Chwały i pomnożenia nabożeństwa ku Najświętszej Dziewicy, uproście mi błogosławieństwo i miłość Maryi.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść mi, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj mnie, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nade mną!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się… itd.

Pacierz jeden do Św. Rafała, aby przewodnikiem Twoim zostawszy, jako Tobiasza szczęśliwie cię doprowadził do celu twojej podróży.

 

 

Błogosławieństwo przed podróżą

— Schyl teraz głowę przed Obrazem Matki najświętszej, jak gdybyś rzeczywiście z Jej Ręki Błogosławieństwo przyjmował.

Beata Maria intercedénte, bene ambulémus: et Dóminus sit in itínere nostro, et Ángeli eius comiténtur nobíscum.

In Nómine Patris †, et Fílii †, et Spíritus † Sancti. Amen.

Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, prosimy o szczęśliwą podróż; niech Pan będzie z nami w drodze, i niech Jego Aniołowie nam towarzyszą.

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

A gdy modlić się skończysz, pożegnaj twych domowników oddając wszystkich w ręce Boga samego, a polecając siebie ich pobożnym westchnieniom, puszczaj się w drogę z mocną i błogą nadzieją, że łaska Boża towarzyszyć ci będzie, że skutek pomyślny odniesie pielgrzymka w tak świętem usposobieniu zaczęta.

 

 

Modlitwy przed podróżą

Arka pociechy 1880r.

Ciebie, Panie Boże wszechmogący, na każdym miejscu obecny! biorę sobie z ufnością za Stróża i Przewodnika, i Towarzysza mojej podróży. W Ojcowską Opiekę Twoją i w nieuśpioną straż Świętych Aniołów Twoich polecam pokorną modlitwą dom mój i wszystkich moich, czuwaniu ich i Rozrządzeniom Twej Boskiej Opatrzności bezpiecznie oddając. Racz mnie prowadzić, Panie, szczęśliwie i łaskawie, jakoś przed wieki prowadził miłego Tobie syna Tobiaszowego: abym, gdziekolwiek się obrócę i czegokolwiek z Woli Twojej doświadczam, na każdym miejscu Ciebie, Pana i Ojca mojego, pokornym sercem czcił(a) i chwalił(a), wszędy Przykazania Twoje wypełniał(a), pamiętał(a) statecznie, iż dla nas całe to doczesne życie jest tylko podróżą nie trwałą. Abym zasłużył(a) sobie na szczęśliwe przybycie do błogosławionego domu Świętych Twoich, i z nimi chwalił Cię wiecznie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Boże! którego Miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra, niechaj Cię chwalę, Ojcze Litościwy! w każdym czasie i miejscu, i w każdej sprawie mojej: niechaj Ci najgłębsze dziękczynienie daję za wszystkie Twe Dobrodziejstwa i wszelkie Twoje rozporządzenia. Nie wypuszczaj mnie z Twej Obrony Najświętszej, nie dozwalaj, iżbym się bez niej miał(a) gdziekolwiek rozumieć bezpiecznym(ą); miej dom ten pod skrzydłem Twej Opieki. Tobie Samemu, Panie, polecam duszę moją i ciało moje; teraz i przy śmierci, i na wieki wieków. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Matki Boskiej. Amen.

***

Bóg miłością moją wszystkiem mojem całe nabożeństwo 1887

Ciebie Panie, Wszechmogący Boże, na każdym miejscu Obecny, biorę sobie z ufnością za Przewodnika i Towarzysza mej podróży. W Ojcowską Opiekę Twoją i nieuśpioną straż Świętych Aniołów Twoich powierzam pokorną modlitwą dom mój i wszystkich moich. I Twej Opiece Najświętsza Panno Maryo, Św. Józefie i Święci Patronowie polecam siebie, moich i tę podróż moją, bądźcie mi Opieką i Pomocą. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Odmów: „Pod Twoją obronę uciekamy się… itd.”

***

Boże bądź miłościw 1891

Wszechmocny Boże! nim odbędę tę podróż, pozwól niech się polecę Opiece Twojej i błagam, aby Anioł Twój towarzyszył mi w niej jako niegdyś Tobiaszowi. Ty Jeden, o Panie! ratować mnie możesz kiedy niebezpieczeństwa zagrożą; Ty Jeden oddalisz choroby, nieszczęścia, przypadki, pomożesz w potrzebie. Z zupełnym zaufaniem oddaję się Opatrzności Twojej; wzmacniaj siły moje, dodaj staranności i uwagi, udzielaj szczęśliwych natchnień jak mam postępować, i dozwól pomyślnego tej podróży końca. Polecam Twojej Świętej Opiece drogie mi osoby, które opuścić muszę, niechaj je w nieobecności mojej żadna choroba, żadne nieszczęście nie nawiedza, dozwól nam zobaczyć się w zdrowiu i radości. Amen.

***

Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Wszechmogący Boże, nim do tej podróży przystąpię, polecam się Świętej Straży Twojej, i proszę Cię, ażeby Błogosławieństwo Twoje towarzyszyło mi w całej drodze mojej, bo Ty tylko w razie niebezpieczeństw ratować mnie, Ty Sam nieszczęścia odwracać i w potrzebie pomagać mi możesz. Z mocnym wtedy w Twej Nieskończonej Dobroci zaufaniem, oddaję Ci w opiekę szczęście i doczesne dobra moje. Wzmacniaj moje siły, szczęść pilności i pozwól, abym szczęśliwie znowu do mego powrócił ustronia. Polecam także Świętej Twej Opiece krewnych i przyjaciół moich; niechaj ich nie zasmuca żaden przypadek i nędza nie uciska; a gdy, powróciwszy, w dobrym ich zobaczę powodzeniu, wtedy serce moje z gorącą wdzięcznością najpowinniejsze złoży Ci dziękczynienie. Amen.

***

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Panie! powinnam każdy krok mój w Imię Twoje rozpocząć, a tym więcej kiedy się do dalszej gotuję podróży. Wołam więc do Ciebie z psalmista Twoim: „Błogosławion Pan na każdy dzień, niech, nam szczęści drogę Bóg zbawienia naszego!”

Pokaż nam Panie, drogi Twoje, a ścieżek Twoich naucz nas!

Daj Panie, aby wyprostowane były drogi nasze na zachowanie Sprawiedliwości Twojej! Będą krzywe prostymi, a ostre drogami równymi, bo Aniołom Swoim rozkazał o tobie, aby Cię strzegli po wszystkich drogach Twoich. Boże! miej nas w Opiece.

Panie! wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

W drogę pokoju i szczęśliwości niech nas prowadzi Wszechmogący a Miłosierny Pan i Rafał Anioł Święty niech nam będzie towarzyszem w drodze, byśmy w pokoju i z weselem wrócili do domu.

Bądź nam, Panie, na wyprawie pomocą na drodze pociecha, w upaleniu zasłona, w deszczu i w zimnie pokryciem, w spracowaniu posiłkiem, w przeciwnościach obroną, na śliskich miejscach podpora, w rozbiciu statku portem, abyśmy za przeprowadzeniem Twoim, tam, dokąd dążymy, szczęśliwie dojść mogli i znów się zdrowo do domu wrócili.

Usłysz, Panie! prośby nasze, a drogę sług Twoich w szczęściu i zbawieniu racz sprawować, abyśmy między wszystkimi drogami i życia tego odmianami Twoim Wspomożeniem, Twoim Miłosierdziem obronieni byli, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Modlitwa w czasie podróży

Boże bądź miłościw 1891

Boże, Któryś lud Twój Izraelski, z niewoli egipskiej uchodzący, przez morze suchą nogą przeprowadził; Boże, któryś ukazaniem gwiazdy trzem Mędrcom przewodniczył, racz nam dać drogę szczęśliwą i czas pogodny, abyśmy w towarzystwie Anioła Twego Świętego na miejsce do którego zdążamy, a na koniec do zbawienia wiecznego przyjść mogli.

Boże, Któryś Abrahama i Jakuba po tylu drogach ich pielgrzymowania zdrowymi zachował, proszę Cię, abyś podobnie i nas sługi Swoje zachować raczył. Bądź nam, Panie, na wyprawie pomocą, na drodze wytchnieniem, w upale zasłoną, w deszczu i zimnie okryciem, w spracowaniu posiłkiem, w niebezpieczeństwie obroną, na śliskich miejscach podporą, w rozbiciu okrętu portem, abyśmy za Przywództwem Twoim, tam gdzie dążymy szczęśliwie dojść mogli, a zdrowi do domu wrócili.

Usłysz, proszę Cię, Panie, prośby moje, a drogę naszą w kierunku zbawienia racz prowadzić, abyśmy wśród wszystkich sytuacji i odmian życia tego pod Tarczą Łaski Twej zostawali.

Daj prosimy, wszechmogący Boże, aby dziatwa Twoja drogą zbawienia postępowała i aby idąc za upewnieniem Świętego Jana Chrzciciela, bezpiecznie przyszła do Tego, którego on ogłaszał, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa, gdy w drogę jedziesz lub idziesz

Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

O Panie Boże, któryś syny Izraelskie środkiem Morza Czerwonego cudownie przeprowadził; a trzech Króli do Twego żłobu miłościwie doprowadził, racz nam dać, prosimy Cię, drogę szczęśliwą i czas pogodny, abyśmy za towarzystw em Anioła Twego Świętego mogli tam przyjść, kędy dążymy, a potem, abyśmy do portu wiekuistego zbawienia byli przywiedzeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za podróżnych.

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

O Boże wielki, Ojcze Miłosierdzia! który wszystko stworzywszy, wszystko opatrujesz, chowasz, i nad wszystkim z dziwną miłością czuwać nie przestajesz. Ty każdemu stworzenia Twemu naznaczasz pokarm i dajesz przytułek. Ty ptaków szukających żywności uczysz dróg powietrznych, i szczęśliwie na powrót do gniazda je przywodzisz; Ciebie prosimy, Panie! dobroci nieskończona! bądź miłościw podróżnym (pielgrzymom naszym) ubogim i strapionym; miej ich w Opiece Twojej Ojcowskiej, pocieszaj we wszelkich złych przygodach, udaruj je męstwem do znoszenia wszelkich przeciwności, uzdrawiaj w chorobach, broń od zwątpienia w Opatrzności Twojej, zasłaniaj od wszelkich niebezpieczeństw, daj im Aniołów Twoich za stróżów i przewodników, i powróć je szczęśliwie do domu w rodzinne progi. Bądź im, Panie! miłościw pośród obcych, jakoś był miłościw Tobiaszowi i trzem Mędrcom ze Wschodu. Bądź dla nich Ojcem i Matką oraz Przewodnikiem, bo w Tobie jednym obronę i bezpieczeństwo znaleźć mogą; Boże Miłosierdzia! nie wypuszczaj ich z Twojej Świętej Opieki i pociesz nas wszystkich, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

***

W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem polecam Opiece Twej w podróży zostających N. N. Niechaj Twe Błogosławieństwo towarzyszy im w całej drodze. — Odwracaj od nich nieszczęścia, w niebezpieczeństwach ratuj, wspomagaj w potrzebie i pozwól, aby szczęśliwie wrócili do domu.

***

Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Skłoń ucho Twoje Panie, na modlitwy nasze, a drogę sług Twoich N. N., racz tak sprawić, aby się zdrowo i szczęśliwie odprawiła, aby między wszystkimi przypadkami żywota tutejszego, i drogi swej, Twoim poratowaniem byli zawsze obronieni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Na drodze.

Nauka.

Pobożny pielgrzym 1898

Na drodze unikaj wszelkie roztargnienia, ducha pobożności zawsze w sercu zachowaj i staraj się, abyś nie utracił przez płoche rozmowy, śmiechy i inne lekkomyślności owoce swojej modlitwy i swego przygotowania.

Odmawiać można na drodze Różaniec Święty, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i śpiewać pieśni podane w książeczce, gdy zaś spotkasz Krzyż Święty na drodze wystawiony, pozdrów go nabożnie odmawiając np. 5 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya na cześć Pięciu Ran Świętych albo śpiewających jedną z pieśni o Krzyżu Świętym.

Przestroga i wsparcie na drogę.

Wspomożenie wiernych 1856

W jakikolwiekbądź sposób odprawiasz swoją pielgrzymkę, czy pieszo, czy jadąc z osobami tobie nieznajomymi, powiedz sobie zawczasu, że prawie niepodobnym ci będzie uniknąć nieprzyjemności a może i zgorszenia, niestety! jakie w zgromadzeniu tak licznym, a złożonym z osób zupełnie obcych, nieraz przytrafić się mogą; i w niezwyciężoną uzbrój się cierpliwość strzegąc pilnie swych zmysłów, a w każdej chwili grożącej ci jaką przykrością, ratuj się jak możesz, to modlitewką strzelistą, to gorącem westchnieniem do Matki najświętszej spoglądając na Jej Obrazek lub medalik, którym w czasie podróży radzę mieć przy sobie. Jeśli chcesz błędu i grzechu wszelkiego się ustrzec, i w skupieniu ducha wytrwać do końca, rozmyślaj ustawicznie nad celem twojej pielgrzymki, rozważaj o pożytkach niezmiernych i skarbach duchownych jakie nabyć tam możesz, a od rozmów próżnych, niepożytecznych, Boga obrazić, bliźnich ukrzywdzić mogących, uciekaj jak najstaranniej; i wtenczas dopiero usta ochotnie otwieraj gdy ci wypadnie Boga pochwalić, Pannie najświętszej cześć oddać, albo nieumiejętnego współbrata jakiejbądź religijnej prawdy nauczyć. Może, niestety! zdarzy się ze mowa gorsząca, dwuznaczna, rozwiązła, obrazi twe uszy, że nieprzystojny uczynek zasmuci twą duszę, przyciśnij wówczas do serca medalik Maryi i z pobożnością wielką zawołaj:

Przez Twoje Najświętsze, Dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje, o Panno Najświętsza, oczyść i uświęć serce moje i zmysły, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Jeśli ci będzie dokuczać brak rzeczy koniecznie potrzebnej, odmów z zaufaniem dziecięcym skuteczną modlitewkę Bernarda Świętego: Pomnij, o Przenajświętsza Panno Maryo… itd., a nadzieja twoja zawiedzioną nie będzie, stanie się tobie wedle pożądania twojego. Wierz mi, z ust kapłana, który dzisiaj już w Bogu spoczywa, to trzymam, że ilekroć nagłego potrzebował ratunku, tej cudownej modlitewki się chwytał i prędko nadspodziewanie wysłuchiwanym bywał, bo w tejże prawie chwili, a czasem przed dokończeniem jeszcze modlitwy Bóg i Nieba ratunek mu zsyłał. Jeśliby, Boże uchowaj, niebezpieczeństwo jakie ci grozić poczęło, proś o ratunek Maryę mówiąc z ufnością: Pod Twoją obronę... itd.

Ona zaprawdę zechce cię poratować, bo Matką jest twoją, a może wszystko, bo jest Nieba i ziemi Królową i Panią.

Kiedy serce pocznie ci stygnąć i z boleścią uczujesz, że się z rąk Pana wyrywa, z gorącością ducha zawołaj:

Boże ku wspomożeniu mojemu wejrzyj!

Panie, ku ratunkowi mojemu pośpiesz się.

Jezu w ręce Twoje polecam ciało moje, dusze i zmysły, bądź mi Zbawicielem łaskawym!

Ażeby wdzięczniejsze Bogu były twoje westchnienia, wzywaj przyczyny Matki najświętszej, mówiąc:

Ucieczko grzesznych, o Maryjo bez zmazy poczęła, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy! Pamiętając wreszcie na ofiarowanie jakie uczyniłeś przygotowując się do podróży, uchowaj cię Pan Bóg, abyś nie dotrzymał słowa swojego, żebyś narzekał lub niecierpliwił się szemrząc; owszem, skoro jaka bądź przykrość lub zła przygoda ciebie udręczą, ofiaruj je w tej chwili Panu Jezusowi i Matce najświętszej, wołając: Panie Jezu Chryste, przez Pięć Ran Twoich, które Ci Miłość Twoja ku nam, na krzyżu zadała, ratuj sługi i służebnice Twoje, któreś najdroższą krwią swoją odkupił. Amen.

O przenajświętsza Panno Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy z łaski Boga naszego uratowani i wybawieni zostali. Amen. A gdy tak w każdej chwili będziesz wzywał ku ratunkowi swojemu Zbawiciela drogiego, gdy błagać o Wsparcie nie ustaniesz opiekunki twojej Maryi, błogo ci będzie, a pełen łask i zasług przybędziesz do miejsca świętego, co ci daj Boże, i czego z pełności serca życzę polecając jeszcze’ raz i siebie i Bożych kapłanów, o których na początku wspomniałem pobożnym modlitwom twoim.

Patronami twymi w czasie podróży będą: Św. Archanioł Rafał, Anioł stróż, Św. Józef. W każdej wiosce którą przebywać będziesz, witaj Aniołów stróżów tego miejsca, przy każdym cmentarzu westchnij za dusze zmarłych braci; przy każdej figurze na drodze proś Boga, aby męka Chrystusowa ulżyła cierpieniom naszym, a krew Jego zgasiła nieczyste płomienie Co palą serca nasze i płomienie co palą dusze w Czyśćcu będące.

 

 

DLA ODWIEDZAJĄCYCH MIEJSCA ŚWIĘTA

Zbiór pieśni nabożnych : śpiewnik dyecezyi warmińskiej 1900

Po przybyciu na miejsce święte.

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju [Mikołów 1889]

Z Twojej to Łaski, Wszechmogący Boże, stanąłem szczęśliwie u celu mej świętej pielgrzymki. Tyś mi dodał sił i wytrwałości do pokonania niektórych uciążliwości. Jakim szczęśliwy, żem się na to święte miejsce dostał, a przez to do nieba się niejako przybliżył!

Taka teraz radość i szczęście przenika mą duszę, jakiej Święci tylko w Niebie kosztują. Niech przecież szczęśliwość ta tym się uzupełni, abym z wszystkimi, z którymi tu przybyłem, mógł się rzucić w objęcia Twego Miłosierdzia i dostąpić odpuszczenia grzechów.

O Najświętsza Maryo Panno, Matko wszelkiej pociechy, któraś mnie Swą Macierzyńską Miłością tu na to miejsce wiodła, nie odmawiaj wstawienia się Twego! Nie dozwól, o Matko Miłosierdzia, ażeby pielgrzymka ta była daremną dla mnie, obecność moja przed Twym Obrazem bezowocną, a pobyt mój na tym tu miejscu świętym był bez błogosławieństwa. Zanoszę błagania moje za sobą i za wszystkimi, którzy się modlitwom moim na tym miejscu polecili. Spraw, o Panno Święta, aby tak ja, jak wszyscy, którzy tu przybyli, u Syna Twego posłuchanie znaleźli. Amen.

Przy wprowadzaniu ofiary.

V. Wejrzyj Boże na to nasze zgromadzenie,

R. A daj nam w drodze Twoje wspomożenie.

V. Niech będzie z nas chwała Tobie Bogu naszemu,

R. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

Hymn

Gdy z Opatrzności Twojej złożylim się na ofiary, * Przyjmij Boże dobre serce bardziej, niż te szczupłe dary. * Z chęciąś my to uczynili, pełniąc przodków naszych śluby, * Abyś nas ubronić raczył * Od wszelkiej twych darów zguby.

Gdy się za tym wybieramy * W drogę z tą szczupłą ofiarą, * Bądź nam, Boże! w niej pomocą. * Bądź i kroków naszych miarą; * Napełnij nas Duchem Świętym, * Wlej nam w serce myśli czyste, * Ażebyśmy tam dążyli, * Gdzie jest szczęście wiekuiste.

 

Pieśń, którą śpiewają przychodzący do Kalwarii pątnicy.

Drogi kalwaryjskie czyli Książka do nabożeństwa służąca 1893

Witaj przezacna Góro, nad inne wybrana, * Tyś od wieków u Boga została przejrzana, * Byś na sobie Jezusa Mękę wyrażała, * W sercach przez rozmyślanie żałość odnawiała, * Do płaczu wzbudzała.

Witaj prześwięta Góro, na którą z daleka, * Gdy okiem spoglądamy, tonie w łzach powieka; * Ty bowiem serca nasze wzbudzasz do żałości, * Do serdecznych zachęcasz afektów litości, * Z Jezusa miłości.

Tyś jest całego świata wspaniałą ozdobą, * My cię chcemy nawiedzić dziś naszą osobą, * Tyś u Pana Zastępów w cenie położona, * Gdy na tobie jego Syna wyrażona, * Męka odnowiona.

Tylko Jezu najmilszy, wzbudzaj w nas wzdychanie * Ty zaś Matko bolesna, daj serdeczne łkanie, * Byśmy politowaniem Ciebie pocieszyli, * I Tobie w tak niezmiernych boleściach ulżyli, * Siebie odnowili.

Pospieszajmyż skwapliwie na to miejsce święte, * Wszak nam tam wystawione dzieła niepojęte, * Tam się nasza zbawienia figuruje sprawa, * Tam czym prędzej żałośne niechaj serce stawa, * Tam jego zabawa.

Witajmy też i Ciebie, miejsca tego Pani, * Matko cudy wsławiona, Twoi my poddani, * Przed Twoją tu obecnością na twarzy padamy, * Niechaj od grzechów wolne serca mamy, * Łaski doznawamy.

 

 

MODLITWY PRZED CUDOWNYM OBRAZEM

Modlitwa do Pana Jezusa przed Jego Cudownym Obrazem

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Boże wszechmogący, Stwórco i Rządco wszystkiego, wierzę, iż wszędy i zawsze jesteś obecny; lecz dozwól miłosiernie, iżbym z większą jeszcze i doskonalszą jak gdziekolwiek miłością i ufnością chwalił Cię i czcił w tym miejscu, które Ci się upodobało szczególniejszymi Bóstwa Twego uświęcić Łaskami. Wierzę, Panie, z całej duszy mojej, iż jak od początku i zawsze czyniłeś cuda, od żadnego stworzenia niepojęte i niezbadane, tak i dziś i na nieskończone czasy, tąż samą Władzą i Wszechmocnością Bóstwa Swego, podobnież one sprawiać i okazywać możesz, boś Ty jest Przedwieczny i Najmocniejszy, Stworzyciel i Pan wszystkiego, Którego Wielmożność i Chwała nie znają miary, ni kresu, i będą bez końca, jak są i były, bez początku; i rozkazanie Twoje wszechwładne i straszne, i Miłosierdzie Twoje nieprzebrane. Jakżeby, Panie, mogła wiara moja w Twe cuda kiedykolwiek osłabnąć, gdy jestem nieustannie cudami Twymi otoczony, gdy wszystko na co spojrzę, co usłyszę, czego się dotknę, nie jest niczym, jak Twoim cudem. O Boże wszechmogący, w tym świętym miejscu Twojego Upodobania i Twoich Łask szczególnych i widomych, korzę się przed Majestatem Twym najgłębszą modlitwą ducha mego i żebrzę u Ciebie Miłosierdzia. Wierzę, Panie, wiarą moją żyję, wiara moją spodziewam się i pocieszam się, lecz błagam Cię, pomnóż wiarę we mnie, uczyń ją doskonalszą, uczyń ją w dobre i przyjemne Tobie uczynki obfita. Boże Święty, Boże Przedwieczny, obdarz mię ta łaska; niech wiara moja będzie tak żywa i skuteczna, jak była Twoich Patryarchów i Proroków, Twoich Apostołów i Męczenników, jak była ucznia Twojego, gdy zawołał: Pan mój i Bóg mój! O Boże i Panic mój, Jezu Chryste, ulituj się nade mną niegodnym, według wielkiego Miłosierdzia Twego; a ratuj mię we wszystkich potrzebach i wołaniach moich nie według mej prośby, lecz według Woli Twojej Najświętszej i na zbawienie duszy mojej: abyś ją litościwie do Królestwa Twego doprowadzić raczył, Który w Społeczności Ojca i Ducha Świętego, Bóg w Trójcy Jedyny, żyjesz na wieki. Amen.

 

 

PIEŚŃ PODCZAS WYCHODZENIA Z MIEJSCA ŚWIĘTEGO:

Pieśń przy wychodzeniu.

 1. Już się podnosim, już w drogę idziemy * Z przodków ślubami i nasze łączymy. * Bądź z nami, Boże! w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu i Ty, Duchu Święty.
 2. Najmilszy Jezu, Człowiecze i Boże! * Niech nam idącym Twoja Moc pomoże. * Tyś tu na ziemi wiele dróg przechodził; * Prosim, abyś nam tę podróż osłodził.
 3. W dziecinnym wieku już dla wyżywienia * Chodził Pan Jezus, aż do podziwienia, * Co robił Józef, to Jezus roznosił: * Chodził z ochotą i żywności znosił.
 4. Lecz do kościoła tym bardziej się spieszył, * Szedł z Rodzicami i w drodze je cieszył. * Cieszże też i nas, Jezu! w tej podróży; * Niech się tu o nic żadne z nas nie trwoży.
 5. Po lat trzydziestu obrał Apostoły * I one przyjął do Swej Boskiej szkoły: * Nauczże i nas, mądry Mistrzu, Chryste; * Drogi zbawienia w czasy wiekuiste.
 6. Z Apostołami chodził Pan po świecie, * A to bez zmiany i w zimie i w lecie. * Niechże, o Jezu! nam w drodze zbawienia * Ciepło lub zimno nie czyni zwątlenia.
 7. Gdy się czas zbliżył Jego gorzkiej Męki, * Szedł do ogrójca, czynić Ojcu dzięki, * Że miał wypełnić dzieło odkupienia, * Być Zbawicielem ludzkiego plemienia.
 8. Jakie miał Jezus drogi podczas Męki, * Co w nich ucierpiał od katowskiej ręki, * Ewangelia dość jasno ogłasza, * Do zlitowania nas wiernych zaprasza.
 9. Ostatnia była Jezusowa droga, * Gdy nastąpiła śmierć krzyżowa sroga. * Swój krzyż na górę Sam Pan Jezus dźwigał, * Tak Mu był miły, iż się go nie wzdrygał.
 10. Przez te, o Jezu! przykre Twoje drogi, * Niech ma w swych drogach ulgę człek ubogi. * Daj się nam, Jezu! wszystkim naśladować, * Nie bać się krzyża, owszem go miłować.
 11. Bądźże, o Jezu! i w tej z nami drodze, * Abyśmy żadnej nie podpadli trwodze, * Ty jesteś Prawda, Ty Drogą prawdziwą, * Tyś jest Żywotem, Ty i wiarą żywą.
 12. Najświętsza Panno! nie gardź i Ty nami, * Któraś chodziła różnymi drogami. * A naprzód, gdyś już miała w sobie Boga, * Nieprzykrać była w górne strony droga.
 13. Druga twa podróż była do Betlejemu, * Czyniąc zadosyć prawu cesarskiemu; * Poniosłaś w ten czas ciężkości nie miało, * Gdy porodzenia Chrystusa zbliżało.
 14. Trzeci Twa podróż wiele smutku miała, * Gdyś do Egiptu z Synem uciekała; * Sam tylko Józef był Twym opiekunem, * Chociaż sam musiał w smutku Ci być równym.
 15. Czwarta Twa podróż była bardzo miła, * Gdyś do kościoła Jezusa nosiła; * A jeszcze bardziej, gdy Sam z Tobą chodził, * Swą Obecnością wszystkie drogi słodził.
 16. Piąta Twa podróż znowu smutek miała, * Gdyś zgubionego Jezusa szukała, * Aż dnia trzeciego znalazłaś w kościele, * Praw uczącego wśród nauczyciele.
 17. Szósta podróż do Nazaretu była, * Gdzieś na mieszkanie stałe już dążyła, * Z Dzieciątkiem Jezus, świeżo znalezionym, * Z Świętym Józefem, mężem poślubionym.
 18. Siódma Twa podróż była nader smutna, * Gdy nastąpiła Syna Śmierć okrutna. * Chodziłaś za Nim i gorzkoś płakała; * Co On w Ciele, Tyś w Sercu cierpiała.
 19. Te Twoje drogi smutne i przyjemne, * Dla nas czynione, niechże nie daremne * Będą też dla nas, niech będą przykładem, * Abyśmy zawsze chodzili Twym śladem.
 20. Książe najwyższy niebieski Michale, * Któryś zwojował myślące zuchwale, * Oddalże od nas pychę i złe myśli, * Abyśmy skromno, dokąd dążym, przyszli.
 21. Niezmierna droga, Święty Gabryjelu, * Któryś zwiastował nam o Zbawicielu, * Niechże nie długa zdaje nam się droga, * Którą czynimy szczególnie dla Boga.
 22. Święty Rafale, wodzu Tobiasza, * Niech w twojej straży będzie droga nasza; * Prowadź nas zdrowych i zdrowych zaprowadź, * Do mieszkań naszych, zdrowych znów zaprowadź.
 23. Was Święci nasi, wzywamy, Stróżowie, * Was prosim z sobą, Święci Patronowie, * Idźcie wraz z nami, śpiewać nam pomóżcie, * Do naszych pieśni, wy wasze przyłóżcie.
 24. I Was wzywamy cni Apostołowie! * Wy wiary naszej jesteście przodkowie: * Bądźcież w tej drodze naszymi przodkami; * Prosim do Boga, módlcie się za nami.
 25. Módlcież się i wy, Święci Męczennicy! * Za nami, bo my niegodni grzesznicy, * Aby Bóg przyjął nędzne prośby nasze, * A przyjmie, gdy wy przyłączycie wasze.
 26. Święci Wyznawcy, Święci Zakonnicy, * Panny i Wdowy, Święci Pustelnicy. * My prośby nasze z waszymi prośbami * Łączymy prosząc: módlcie się za nami.
 27. Lecz o cóż najpierw prosić będziem Boga, * Aby nam była skuteczna ta droga? * Prośmyż najbardziej, o co Kościół prosi * I swych zwyczajnie próśb dziatek odnosi:
 28. Prosim więc, Boże! przez drogie zasługi * Jezusa, daruj grzechów naszych długi: * Toż przez zasługi Jezusowej Matki, * I tych coś przybrał w niebieskie dostatki.
 29. Zachowaj Kościół w jedności i zgodzie, * Utrzymuj Głowę Kościoła w swobodzie; * Umacniaj w wierze duchowne godności, * Świeckie, zakonne, w świętej pobożności.
 30. Poniż, o Boże; te nieprzyjacioły, * Którzy precz wyszli z chrześcijańskiej szkoły; * Nie daj nam, Panie! tym się dawać zwodzić, * Którzy nam w wierze usiłują szkodzić.
 31. Daj zgodę królom, panom chrześcijańskim, * Nie daj górować narodom pogańskim, * Użycz nam wiernym jedności i zgody, * Daruj pokojem i broń nas od szkody.
 32. Utwierdź nas, Boże! w służbie twej statecznej; * Daj zawsze myśli mieć o chwale wiecznej. * Daj dobrodziejom wiecznych dóbr obfitość, * Przeto że mieli nad ubogim litość.
 33. Pamiętaj, Boże! i też naszych braci, * Niechże z nich żaden swej duszy nie straci. * Otóż prosimy i sami za sobą, * Abyśmy wszyscy królowali z Tobą.
 34. Tym, Panie! duszom wiernych, co doczesne * Cierpią karanie, spraw im wyjście wczesne, * Aby czym prędzej Ciebie oglądały * I cieszyli się z Twojej Wiecznej Chwały.
 35. Nam zaś żyjącym udziel łaski, Panie! * Abyśmy byli w niewinności stanie, * Ale że dusza w ciele być nie może * Bez swych pokarmów, użycz nam ich, Boże!
 36. Daj, Panie, ziemi dobre urodzaje, * Błogosław wzrostem te ubogie kraje; * Niech się z płonności zboża ucieszymy * A tak ochotniej chwalić Cię będziemy.
 37. Błogosław, Boże! i bydełka nasze, * Daj im potrzebne do żywności pasze: * Bez tego robić i żyć nie możemy, * Broń je od szkody, pokornie prosimy.
 38. I domy nasze Twojej Opatrzności * Oddajem, Boże! i wsze nasze włości: * Broń nawałności, broń ognia pożarów, * Niech używamy w nich od Ciebie darów.
 39. Wszystko co mamy, Tobie polecamy, * Mocny Boże! ku Tobie ufamy. * W Ciebie wierzymy, Ciebie miłujemy, * Tobie umrzemy bo Tobie żyjemy.
 40. Baranku Boży! który grzech wrodzony, * Przez Chrzest wygładzasz, bądź błogosławiony. * Za nasze zbrodnie na wieki karanie * Zgładź przez pokutę i przepuść nam, Panie!
 41. Baranku Boży! Ty przez żal serdeczny * Darujesz winy, gasisz ogień wieczny, * Daj nam serdeczne win obżałowanie * I w naszych prośbach wysłuchaj nas, Panie!
 42. Barnaku Boży! który za rozpusty * Po rozgrzeszeniu gładzisz przez odpusty * Kary doczesne, odpustu z łaskami * Daj nam dostąpić, zmiłuj się nad nami.

Lub w Kalwarii:

Pieśń, którą śpiewają odchodzący z Kalwaryi pątnicy.

Drogi kalwaryjskie czyli Książka do nabożeństwa służąca 1893

Już wprawdzie cię żegnamy o Kalwaryjska Góro! * Na swój tron panowania Matka sobie którą * Obrała na tym miejscu, by łaski świadczyła, * Mękę Syna swojego w ludziach odnowiła, * W pamięci utkwiła.

Po wtóre was żegnamy, dość wysokie skały, * Któreście Tajemnice Męki wystawiały, * Niech wasz Stwórca wszechmocny nam pobłogosławi, * Niechaj się po narodach Imię Jego sławi, * Przez nas samych jawi.

Was po trzecie żegnamy, lasy drzewa gęste, * Tak knieje jako doły i pagórki częste, * Niechaj wasz Stwórca nam i rządzi i kieruje, * Niech ręka jego w drodze z nam i postępuje, * Od złego ratuje.

Zegnamy i was Święci, Franciszka Zakonu, * Bądźcie nam Patronami do samego zgonu, * Od najazdów szatańskich bądźcie nam zasłoną, * Tak w życiu jak przy śmierci bądźcie upewnioną, * Szczególną obroną.

Zegnamy już i Ciebie Święty Patryarcho, * Franciszku Seraficki, twych braci Monarcho, * Na twym ciele najświętsze blizny wyrażone, * Niech teraz w naszym sercu będą utajone, * Na zawsze złożone.

Dajem dzięki pokorne, Tobie Matko święta, * Niechaj każdemu zawsze, Twoja niepojęta * Opieka i obrona w wszelkiej sprawie sprzyja, * A nigdy nas ułomnych ludzi niech nie mija, * Matka twa, Marya.

Dziękujemy i Tobie, Panie Jezu Chryste, * Że stąd odchodząc, mamy nasze serca czyste, * Tylko nam daj zawsze w łasce utwierdzenie, * Przeciw wszelkim pokusom daj nam sił wzmocnienie. * Na ich zwyciężenie.

 

 

MODLITWY PO POWROCIE Z PODRÓŻY

Arka pociechy 1880r.

Modlitwa po powrocie z podróży

Ant. Oto tak błogosławiony będzie człowiek.

Psalm 128(127)

Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana: którzy chodzą drogami Jego.

Prace rąk Twoich że pożywać będziesz: szczęśliwyś jest i dobrze się mieć będziesz.

Żona twoja jako winna latorośl: płodna w ścianach domu twego.

Synowie twoi jako latorostki oliwne: dokoła stołu twego.

Oto tak ubłogosławion będzie człowiek: który się boi Pana.

Niechżeć błogosławi Pan z Syjonu: i oglądaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni żywota twego.

I oglądaj syny synów twoich: pokój nad Izraelem.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto tak błogosławiony będzie człowiek.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…, Chwała Ojcu…

V. Błogosławieni, którzy przychodzą w Imię Pana.

R. Błogosławieni od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

V. Wejrzyj, Panie, na sługi Twoje i na dzieła Twoje.

R.I prowadź ich drogą Przykazań Twoich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Udziel, prosimy Cię, Panie, sługom Twoim przebaczenia i spokoju, abyśmy od wszelkich przewinień oczyszczeni, swobodnym umysłem służyć Ci zdołali.

Wszechmogący, Wieczny Boże, naszego czasu i życia Rozporządzicielu, udziel sługom Twoim Łaskę ciągłego pokoju, abyś, których bez szkody powróciłeś do ich właściwych zatrudnieni, Twoją Opieką zabezpieczył.

Boże, który nawiedzasz pokornych, a nas miłością braterską obdarzasz, osłoń zgromadzenie nasze Łaską Twoją Świętą, abyśmy przez tych, w których zamieszkujesz, uczuli i w sobie Twoje przybycie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste! niechaj przy pokornym wstąpieniu naszym do tego domu razem wnijdzie wiekuiste błogosławieństwo, boska szczęśliwość, prawdziwa wesołość, spokojna nadzieja, płodna miłość, zgodliwa wierność i zawsze trwające zdrowie. Niechaj nie ma do tego domu diabeł przystępu, ale niech tu przybędą Aniołowie pokoju, a wszelkie szkodliwe przeciwności niech ten dom opuszczą.

Uczyń wielkie nad nami Panie święte Imię Twoje, a błogosław sprawom naszym. Poświęć to pokorne wejście nasze do tego domu, któryś świętym na wieki wieków.

R. Amen.

Módlmy się i prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby on błogosławieństwem swoim błogosławił ten dom i tych, którzy w nim mieszkają; dał im dobrego anioła stróża i sprawił to, żeby Jemu służyli w rozmyślaniu cudownych dzieł Jego prawa. Niech precz oddali od nich wszelkie przeciwne mocy. Niech ich od wszelkiego strachu i smutku wybawi a zdrowych w tym pomieszkaniu zachowa. Który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Odmów: „Te Deum”- „Ciebie Boże chwalimy” jak na profesję wyżej.

 

 

Modlitwa po powrocie z pielgrzymki.

Modlitwa po pielgrzymce.

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju [Mikołów 1889]

Otóż wróciliśmy szczęśliwie do naszej zagrody. Dzięki Ci, Panie, że nam dozwoliłeś odbyć szczęśliwie tę pielgrzymkę i korzystać z Darów, jakich w miejscu świętem doznaliśmy. Spraw, Boże, aby te Łaski i Błogosławieństwo, jakie na nas spłynęły, wciąż nas pobudzały do cnotliwego i pracowitego życia. Niech Wiara moja staje się coraz mocniejsza, miłość coraz gorętszą, a nadzieja coraz trwalszą. Błogosław, Ojcze Niebieski, nas wszystkich i mnie niegodnego i drogie osoby sercu mojemu, błogosław memu całemu domowi, błogosław mej pracy, aby obfite wydawała plony.

Matko Boża, Pani świata, Ty błagasz dobrego Boga za nami, Ty przyjmujesz nasze modły i natchnienia. A jakoś nam dopomogła do uzyskania łask świętych w miejscu, któreś sobie upodobała, tak wyjednaj nam u Boga, aby i ta pielgrzymka życia, którą odbywamy, zakończyła się wejściem do chwały wiekuistej, przez zasługi Syna Twego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwy po podróży.

Głos duszy 1881

O Boże! Którego Miłosierdzie czuwa nad nami nieustannie, którego rozrządzenia są zawsze dla naszego dobra: niechaj Cię chwalę, Ojcze Litościwy! w każdym czasie i miejscu, i w każdej sprawie mojej; niechaj Ci najgłębsze daję dziękczynienie za wszystkie Dobrodziejstwa Twoje, i wszelkie rozrządzenia. Nie wypuszczaj mnie z Twej Opieki Najświętszej; nie dozwalaj, iżbym się bez niej miała gdziekolwiek rozumieć bezpieczną: miej dom ten pod skrzydłem Twej Opieki. Tobie Samemu, Panie! powierzam duszę moją i ciało moje, teraz i przy śmierci, i na wieki wieków. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Przyczynę Matki Boskiej. Amen.

***

Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Dzięki Ci składam, Najłaskawszy Ojcze, żeś mi na łono rodziny i krewnych szczęśliwie powrócić dozwolił. Wdzięczność moja za doznaną od Ciebie Łaskę i Błogosławieństwo nie ma granic. Groziło mi niekiedy niebezpieczeństwo, ale je zawsze ode mnie łaskawie odwróciłeś.

Wrócony rodzinie i przyjaciołom moim, mogę znowu cieszyć się razem z nimi i wychwalać Ojcowską Dobroć Twoją. Z ich westchnieniami połączę modlitwę moją; a ofiarę wdzięczności naszej wspólnie Ci poniesiemy. Ufność moja w Tobie jest niezachwianą i nic jej zmniejszyć w sercu mym nie potrafi. Amen.

 

 

Modlitwa w oddaleniu od domu i ukochanych osób

Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Panie! Wola Twoja rozdzieliła mnie z tymi, którzy najwięcej dla mego serca potrzebni, nie mogę, pod dachem swoim zostając, mieć ciągle obok siebie wszystkich mi ukochanych i raz za tymi, którzy mnie opuścili, drugi raz za tymi, których w swym domu zostawiam, tęsknić mi nieustannie przychodzi. Tak zapewne dla dobra duszy mojej potrzeba, aby tęsknota wiodła me serce ku Tobie, o mój Boże, bo w niepokoju o zdrowie i los moich drogich do Ciebie, Panie, co chwila z prośbą się zwracam! Weźże ich, Panie, w Opiekę stokroć od mojej mocniejszą! osłoń nią mój dom i zostających w nim, gdy ja go muszę opuścić; czuwaj za mnie nad tymi, od których jestem z daleka! strzeż ich od choroby i nieszczęśliwej przygody; broń w razie niebezpieczeństwa, jakie im może zagrażać; ratuj, gdy pomoc własna niedostateczną im będzie; czuwaj nad nimi tak w chwilach pracy jak i nocnego spoczynku! Osłoń od wszystkiego złego na duszy jak i na ciele! W duszę zaś moją wlej, Panie, spokój o bezpieczeństwo pod Twą Opiekę oddanych; naucz mnie cicho znosić tęsknotę mą za nimi i obywać się bez radości i pociech, jakie bym przy nich mieć mógł (mogła); naucz opierać się tylko na Tobie jedynie i obchodzić się bez wsparcia drogich mi, lecz słabych, jako i ja stworzeń. Niech ten rozdział wyrobi duszę moją! uczyń ją mężną i odważną w noszeniu bez ich pomocy ciężaru życia mojego; niech mnie ufność w Tobie położona uczyni silną, gdy serce niepokoić i troskać o oddalonych się zacznie; niech zdawszy się na Twoją nad nimi Opatrzność, nie lękam się dla nich niczego, nie przewiduję nic złego, ale ich i siebie na Wolę Twą oddaję i czekam na chwilę tego szczęścia, gdy mi się z nimi w zdrowiu i radości połączyć, i razem za tę pociechę wielbić i miłować Sobie pozwolisz. Amen.

 

 

Modlitwa podczas długiego oddalenia od domu i w przygodach.

Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Odłączyłeś mnie, Panie! od domu i od moich, od widoku i pociechy osób mi drogich; jestem opuszczony(a) i smutny(a); podobny(a) pisklęciu samotnemu i bez gniazda: wszystkie dni moje są pełne jednakowego utęsknienia; w żalu moim nikt mi ulgi nie przyniesie! O Boże wszechmogący! bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi! niechaj Ci za to wszystko będzie dziękczynienie; niech Cię błogosławi dusza moja, Ojcze Najłaskawszy! iż za grzechy i ciężkie winy moje raczysz mnie niegodnego (niegodną) karać w tym życiu znikomym; iż odpychając mnie od szczęścia ziemskiego, pociągasz miłosiernie do zasługiwania sobie przed Tobą na łaski, i dobra Twoje wiekuiste. Spraw, Panie! Miłości Najłaskawsza, iżbym czuł(a) i znał(a) to z jak najgłębszą .serca mojego pokorą, że przeciwności i smutki, które mnie ogarnęły, nie są rzeczą przypadku żadnego, ani poszły z woli ludzkiej; lecz Wolą i Rozkazaniem Twoim sprawione, są dla mnie karą Ojcowskiej Ręki Twojej. Nie dopuść, Najłaskawszy Ojcze! iżbym kiedykolwiek miał(a) szemrać na los mój, na który przed Tobą zasłużyłem(am). Daj mi znosić cierpliwie wszelkie gorycze i uniżenie, wszelkie niedostatki i opuszczenie, wszelkie dolegliwości i smutki, którymi mnie nawiedzasz; daj mi je znosić bez rozpaczy, bez wyrzekania, na zgładzenie grzechów moich i przebłaganie Twojej Sprawiedliwości dla mnie, i dla wszystkich moich. Uczyń tę łaskę nade mną, Boże mój, Litości nieprzebrana! iżbym ze wszystkiej duszy mojej wierzył(a), pamiętał(a), i Tobie Ojcu Najlepszemu, z najgłębszą wdzięcznością dziękowała: że i w tych strapieniach i uciskach moich, w tym smutku i opuszczeniu, nie zostawiasz mnie, o Panie mój! sierotą; bo Opatrzność Twoja rządzi wszystkim. Racz wysłuchać, Miłosierny Boże! prośby i błagania moje za wszystkimi, z którymi dziś jestem rozłączona, a którym winna jestem miłość, opiekę i staranie. W Twoje Ojcowskie Ręce powierzam ich i oddaję; Twojego Miłosierdzia dla nich żebrzę, Ojcze wszystkiego stworzenia! Niech Dobroć i Łaska Twoja, o Boże nasz! raczy z nimi zamieszkać, i będzie im obroną, pocieszeniem i nadzieją. Racz ziścić, o Boże! Zmiłowanie Twoje nad domem naszym. Czy mnie do niego, litości Twojej zrządzeniem, szczęśliwie powrócić raczysz; czy też radości tej doznać nie mam, jak owi, co byli niegodni dojść do ziemi obiecanej i już widzianej od Mojżesza i góry Abarim, a wszyscy przed dokonaniem pielgrzymki swej zginęli: okryj go, Panie Boże Wszechmogący! przemożną tarczą Twej Boskiej Opieki, a nie będzie się bał żadnego złego, i żaden go przeciwnik nie pokona. Pod skrzydłem Opatrzności Twojej miej go, o Panie! niech będzie cały bezpieczny, pocieszony, i w Dary Twoje zamożny, aby w nim Chwała i Cześć Najświętszego Imienia Twojego nigdy nie ustawała; przez Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela naszego. Amen.

 

 

Modlitwa podczas rozłączenia się z drogą sobie osobą.

Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Panie Jezu Chryste, Boże nasz! który się za cały rodzaj ludzki, przez miłość najdoskonalszą na mękę i śmierć ofiarowawszy, jednak szczególniejszą miłością ukochałeś Wybranych Twoich, i nad śmiercią Łazarza płakałeś, i Przenajświętszą Głowę Swą na piersiach Ucznia ukochanego oprzeć raczyłeś: uchowaj łaskawie w Boskiej Twej Opiece, a od wszelkich złych przygód i niebezpieczeństw strzeż i osłaniaj służebnicę Twoją (sługę Twego), za którą (którego) najpokorniejszą modlitwę w miłosierdzie Twoje składam. Daj nam, Panie! znosić cierpliwie to rozłączenie się doczesne; daj nam połączyć się, w pomnożonej bojaźni i miłości Twojej, i w tak gorliwym chowaniu Przykazań Twoich, abyśmy w sobie nawzajem znaleźli budujący przykład, a miłość swoją i całe serce do pełnienia Woli Twojej obrócili. Niech nas Aniołowie Twoi na każdy dzień, od wszelkiego grzechu i wszelkiego złego bronią, a do Królestwa Boskiej i nieustającej Chwały Twej doprowadzą, na Wiekuiste z Świętymi Twymi pojednanie się. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego Najmilszego. Amen.

 

 

Pielgrzymki duchowe.

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu maju [Mikołów 1889]

Nauka.

Pielgrzymkę można odbyć rzeczywiście, to jest, osobiście się udać na miejsce pątnicze, albo też duchowo, czyli duchem przenieść się na to miejsce i wystawiwszy sobie żywo, że się tam jest, odprawić stosowne nabożeństwo. Nie każdy bowiem może iść lub jechać nieraz do bardzo odległego miejsca, bo mu już to zdrowie, już to stan, już to wreszcie fundusze stoją na przeszkodzie.

Książka niniejsza ułatwia każdemu nabożnemu taką pielgrzymkę duchową. Zmów więc najpierw modlitwę przygotowawczą, potem przeczytaj sobie z uwagą i nabożeństwem opis miejsca pątniczego, wyobraź sobie, żeś tam jest, i odmów modlitwy pod każdym miejscem pątniczym podane. Czytanie możesz odbyć na każdym miejscu, natomiast trzeba zmówić na klęczkach przed obrazem Najświętszej Panny Maryi czy to w domu czy w kościele stosowne modlitwy i prośby i powziąć postanowienia, których dotrzymać trzeba, ażeby ta duchowa pielgrzymka wyszła na zbawienny pożytek. Duchową pielgrzymkę można odbyć każdego dnia w roku i do każdego miejsca, które sobie nabożny obierze. Najstosowniejszym jednakże jest Maj, jako miesiąc poświęcony Maryi, i pielgrzymki te uważać za nabożeństwo majowe, albo przynajmniej część jego, skoro się nabożeństwo majowe odprawia w kościele wspólnie z kapłanem i z wiernymi.

— Dla ułatwienia nabożnym odprawienia tych pielgrzymek, podaje się poniżej rozkład pielgrzymek na trzydzieści i jeden dni podzielony, który posłużyć może do odprawienia ich z planem. Rozkład taki jest potrzebnym, gdyż nie każdy i nie zawsze byłby w możności szybko wybrać sobie miejsce pątnicze i wybrać stosowne intencje. —Prawda, że według tego rozkładu nie potrzeba się trzymać niewolniczo, lecz można wybierać miejsca i intencje, jak to każdemu nabożnemu własne serce podyktuje.

Już we wigilią nabożeństwa majowego, to jest 30. Kwietnia, postanów sobie, że przez miesiąc Maj będziesz się starał być Maryi kochanym dzieckiem i ku Jej czci odprawisz pielgrzymki duchowe, oraz przystąpisz do Sakramentu Spowiedzi świętej i Ciała i Krwi Pańskiej.

Rozkład pielgrzymek duchowych na dni miesiąca.

Dzień 1. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Częstochowie, i proś Maryi o Łaskę, abyś Ją mógł gorąco kochać, wielbić i sławić.

Dzień 2. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Piekarach, i proś Maryi o gorącą Wiarę.

Dzień 3. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi Ostrobramskiej we Wilnie, i proś Maryi o mocną nadzieję.

Dzień 4. Do cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny w Starejwsi, i proś Maryi o gorącą miłość.

Dzień 5. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Starym Borku pod Rzeszowem, i proś Maryi o czystość.

Dzień 6. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi na Piasku w Krakowie, i proś Maryi o pokorne serce.

Dzień 7. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Latyczowie, i proś Maryi o oświecenie duszy.

Dzień 8. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Berdyczowie, i proś Maryi o przyjęcie Cię na Jej sługę.

Dzień 9. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi we Lwowie, i proś Maryi o sprawiedliwość.

Dzień 10. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Szydłowie, i proś Maryi o łaskę chętnego modlenia się.

Dzień 11. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Tursku, i proś Maryi o wyjednanie miłosierdzia u Boga.

Dzień 12. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Dąbrówce kościelnej, i proś Maryi o miłość do Jezusa.

Dzień 13. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Rokitnie, i proś Maryi o Jej przyczynę u Boga.

Dzień 14. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Chełmnie, i proś Maryi o serce skłonne do pojednania.

Dzień 15. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi we Frydku, i proś Maryi o cierpliwość w znoszeniu, co Bóg zsyła.

Dzień 16. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Górce Duchownej, i proś Maryi o żal serdeczny za grzechy.

Dzień 17. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Św. Lipce, i proś Maryi o skruchę i poprawę.

Dzień 18. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Gietrzwałdzie, i proś Maryi o przebaczenie grzechów.

Dzień 19. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Lubaszu, i proś Maryi o zachowanie od grzechu.

Dzień 20. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Skępem, i proś Maryi o wytrwałość w dobrem.

Dzień 21. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Gostyniu i proś Maryi o pomoc w potrzebie.

Dzień 22. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Łąkach, i proś Maryi o pomoc w potrzebie.

Dzień 23. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Przemyślu, i proś Maryi o pomoc w utrapieniu.

Dzień 24. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi na Górze Chełmskiej (Św. Anna), i proś Maryi o Jej miłosierdzie.

Dzień 25. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Kościele Św. Jana w Krakowie, i proś Maryi o pomoc w godzinę śmierci.

Dzień 26. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Kalwarii Pacławskiej, i proś Maryi o doskonałość w cnotach.

Dzień 27. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Kalwarii Zebrzydowskiej, i proś Maryi o rozkrzewienie Wiary i za Kościół Święty.

Dzień 28. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Kaliszu, i proś Maryi o zachowanie od ognia piekielnego.

Dzień 29. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Pszowie, i proś Maryi o Niebo.

Dzień 30. Do cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi w Albendorf (Wałbrzych), i proś Maryi o wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.

Dzień 31. Di cudownego obrazu Najświętszej Panny we Warcie, i proś Maryi o Błogosławieństwo dla siebie i dla wszystkich.

Modlitwa, którą co dzień przed rozpoczęciem nabożeństwa majowego, albo pielgrzymki duchowej, zmówić należy.

Najświętsza Panno, chwalebna Matko Boska, Maryo! Otóż tu jestem, aby Ci okazać moją cześć i moją miłość. Cieszę się z Twojej wysokiej godności i chwały, jaką Cię Bóg Wszechmogący otoczył. Sławię i uwielbiam Boga, który Cię nam dał za Matkę, i Który Twe najświętsze Serce najdoskonalszą przyozdobił miłością. Oddaję Ci, o Pani! moje serce, moje ciało i moją duszę. W Twoje ręce składam wszystkie moje nadzieje i pociechy, wszystkie smutki i utrapienia. Tobie polecam całe moje życie, a mianowicie ostatnią jego godzinę. Polecam Ci cały Kościół Święty Katolicki, mianowicie Ojca Świętego, Papieża N., naszego biskupa diecezjalnego N. N., wszystkich biskupów i kapłanów, moich krewnych, dobrodziejów, przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkie dusze w Czyśćcu ratunku potrzebujące, wszystkie sprawy moje teraźniejsze i przyszłe, duszne i cielesne. Niechaj Litościwe Serce Twoje czuje radość z mych hymnów, rozmyślań i modlitw. Łączę je w tym miesiącu z modlitwami wszystkich pobożnych chrześcijan, jako też z hymnami, które Anieli Tobie, jako swej Najmilszej Królowej śpiewają. Wyjednaj mi ową najwyższą ze wszystkich Łask: abym Synowi Twemu i Tobie pozostał wiernym do śmierci, a potem osiągnął to niewypowiedziane szczęście, żebym z Aniołami i ze Świętymi w Niebie Tobie dziękować i Ciebie kochać, i z Tobą pospołu chwalić i sławić Boga mógł na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *