Duch ŚwiętyNABOŻEŃSTWO KU CZCI DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

 

Zawartość strony

 

 

Nauka o nabożeństwie do Ducha Świętego

Fałszywą naukę i zgubne zasady usiłują w naszych czasach źli ludzie wprowadzić w codzienne życie człowieka, i ciągną go różnymi sposobami i obietnicami na drogę przewrotu i nieszczęścia. A tak podstępnie umieją zarzucać swe sieci, że i sprawiedliwy, łatwo zwiedziony być może.

Trzeba nam światła, siły i odwagi w walce z nimi! A gdzie znajdziemy tę obronę? Kościół Święty uczy, że Duch Święty jest Źródłem Prawdy, światła, siły i mocy. I dlatego to Namiestnik Chrystusowy Leon XIII, patrząc na te nasze czasy przewrotu i fałszu, wezwał nas wiernych swoich do gorącego nabożeństwa do Ducha Świętego, bo On jest Dawcą wszelkich darów, i Encykliką z dnia 9 maja 1897r. poleca całemu światu katolickiemu, aby się we wszystkich kościołach odprawiało uroczyste wspólne nabożeństwo do Ducha Świętego przez dziewięć dni przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Równocześnie udzielił wszystkim, którzy uczestniczą w tej publicznej nowennie lub ją prywatnie odprawiają, odpustu 7 lat i 7 kwadragen codziennie, oraz odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, w którykolwiek dniu nowenny lub w oktawie Święta Zesłania Ducha Świętego (Racc. 46). Za odprawienie zaś nowenny do Ducha Świętego w innym czasie roku już Pius IX Reskr. 5 stycznia 1849 r. udzielił odpustu 300 dni za każdy dzień nowenny, i odpustu zupełnego, który można zyskać pod zwykłymi warunkami raz w czasie nowenny albo w jednym z ośmiu dni następnych (Recc. 45).

Dla dostąpienia powyższych odpustów za odprawienie nowenny do Ducha Świętego przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego, czy też w innym dowolnym czasie roku, Stolica Święta nie przepisała żadnych stałych modlitw. Aby więc ułatwić wiernym odprawienie tej nowenny, podajemy tu wybór modlitw do Ducha Świętego, które także służyć mogą do zwykłego codziennego nabożeństwa do tegoż Ducha Świętego.

 

 

GODZINKI O DUCHU ŚWIĘTYM

 

 

Godzinki o Duchu Świętym I

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Intencja.

Przybądź Duchu Święty, a napełnij mnie dziś Łaską Twoją, żebym nic nie myślał(a), co by nie było na Twoją większą Chwałę, od tej godziny na osobliwszą Służbę Tobie się oddaję, upraszając żebyś Boże mój śluby moje przyjąwszy i z Rąk Twoich Pomocy mi dodawszy, Miłości Twojej ogniem mnie zapalił, tak, żebym się od Ciebie nigdy nie odłączał(a), daj mi to Panie dziś, co przykazujesz, a przykaż co chcesz; przeraź serce moje bojaźnią, abym Ci czystą służył(a) myślą i ciałem. Amen.

Jutrznia.

Zapal serce Święty Panie,

Na wieczne Ciebie kochanie,

Niech w miłości liczę lata,

Niechaj i w niej schodzę z świata.

Zacznijcie usta moje chwalić Stwórcę swego,

Zacznijcie wzywać Miłosierdzia Jego.

Przybądź nam Duchu Święty na wspomożenie,

Aby Ci usta nasze oddały uczczenie.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i nie minie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Przybądź Duchu Stworzycielu,

Nawiedź mnie Nauczycielu,

Nasyć serce Łaską Twoją,

Któreś stworzył Mocą Swoją.

V. Duchu Święty Pocieszycielu strapionych,

R. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.

V. Wysłuchaj, Duchu Święty, modlitwę naszą,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Przez Miłosierdzie Twoje, pokornie Cię proszę Duchu Święty, oświeć Łaską Twoją zmysły i serca nasze, a w potrzebach naszych racz nam być Pocieszycielem, teraz i w godzinę śmierci naszej.

R. Amen.

V. Wysłuchaj, Duchu Święty, modlitwę naszą,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Pryma.

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Któryś pociechą nazwany,

Najwyższego dar zesłany,

Zdrój żywy, ogień miłości,

Uzdrów nasze ułomności.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

Tercja.

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Ty siedmioraki darami,

Ręki Ojcowskiej palcami,

Tyś od Ojca obietnicą,

Bądź mi łask twoich krynicą.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

Seksta.

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Zapal w zmysłach swe jasności,

Wlej w serce me dar miłości,

I krewkość ciała mojego,

Stwierdź mocą Bóstwa twojego.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

Nona.

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Nieprzyjaciół odpędź wady,

Zgodę, pokój, daj cne rady,

Za powodem łaski twojej,

Niech się strzegę szkody swojej.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

Nieszpory.

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Przez Cię poznać daj wiecznego

Boga Ojca, z Synem jego,

I Ciebie Ducha świętego

Od obu pochodzącego.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

Kompleta.

Nawróć Pocieszycielu człowieka każdego,

Odwróć gniew twój srogi od nas ludu swego

Przybądź nam Duchu Święty… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,

I Synowi wraz Wiecznemu,

Z Duchem Świętym cześć społeczna

Niechaj będzie na wiek wieczna.

Wiersz i modlitwa jak wyżej.

 

 

Godzinki o Duchu Świętym II

Źródło: Godzinki o Duchu Świętym 1930

Na Jutrznię.

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje opowiadać będą Twą Chwałę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

 1. Przenajświętszy Duchu Boże,

Co od Ojca i od Syna

Życiodajnych świateł zorze

Czerpiesz, Miłość Ich jedyna,

 1. Tyś Ich obu Tchnieniem żywym,

W którem pełnia Bóstwa gości,

Niezniszczalnym Tyś Ogniwem

Wiekuistej Ich Jedności!

 1. Pocałunkiem Tyś Rodzica

I Syna — nieogarnioną

Ich lic krasą — twoje lica

Jak jutrzenka cudna płoną!

 1. Tyś westchnieniem, co w zachwycie

Raz wydane, nie zagasa,

W Tobie radość, pełne życie,

Nieśmiertelna Trójcy krasa!

 1. Moc, potęga, wielkość cała,

Jaka w Ojca lśni Osobie

I bezmierna Syna Chwała

Przez Nich Obu dana Tobie!

 1. Tyś okrzykiem świętych zdumień,

Jakie nieci piękno Boga,

Niewymownych ekstaz strumień

I korona Trójcy błoga!

 1. Tyś bezmiernej czar ponęty,

Uśmiech, którym Trójca płonie…

Tyś ukojeń bezmiar Święty

W wiecznie płodnym Bóstwa łonie..

 1. Któż z nas, ludzi pojąć zdoła

Twój Majestat, Duchu Boży?

W uniżeniu jeno czoła

Myśl przed Tobą w proch się korzy!

Antyfona. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, Który od Ojca pochodzi, On o Mnie świadectwo dawać będzie.  (J 15, 26)

V. Duch mój słodszy nad miód.

R. A dziedzictwo moje nad miód i plastr miodu. (Ekkl. 14, 27.)

V. Módlmy się: Boże, Któryś serca wiernych Światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w Tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. Wszechmoc Bóstwa, Mądrość samą

Do dzieł — Dobroć skłania szczera:

Tyś jest, Duchu, szczęsną bramą,

Co stworzenia brzask otwiera…

 1. Przez Cię wielkie świata dzieło

W wiekuistym błysło planie,

Przez Cię w czasie się zaczęło

Twórczej myśli wykonanie…!

 1. Tyś rzekł: „Stań się!“ — i wnet łuną

Rozświecając dał bez końca,

Przez szafiry niebios suną

Gorejące żarem, słońca…!

 1. Tyś zastygłe lawy ziemi

Skruszył, rozwiał mgły w przestworze,

Rozdzielając dłońmi swymi

Zręby czarnych skał — i morze…!

 1. Na Twe Słowo uśmiechnięta

Zieleń skryła pól rozłogi,

Ożywiły bór ptaszęta,

Tłum ryb w morze pomknął nogi…!

 1. Wiecznych zórz odbłyski blade

Wieńcząc, Ty, miłości rzeka,

Z Ojcem, z Synem wszedłeś w radę:

„Stwórzmy obraz nasz, człowieka!”

 1. Ulepione z gliny ciało

Tyś ożywił w mgnieniu powiek

Iskrą duszy: „Stań się!“ — Stało.

W błękit—pierwszy spojrzał człowiek!

 1. W sercu jego kwitnie cnota,

W oczach rajskie świecą blaski:

Z ziemskim życiem wziął żywota

Dar nadziemski — życie Łaski…!

 1. Za świat i za prarodzica

Niech Ci, Duchu, ród nasz cały,

Kornie w ziemię chyląc lica,

Pieśń wieczystej głosi Chwały!

Antyfona. Utworzył tedy Bóg człowieka z mułu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek w duszę żyjącą. (Rdz 2, 7)

W: Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R: I odnowisz oblicze ziemi. (Ps 103,30)

Módlmy się: W umysły nasze, prosimy Cię, Panie, wlej łaskawie Ducha Świętego, Którego Mądrość nas stworzyła, a Opatrzność zawsze się nami opiekuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Prymę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. W jakież szczęście ród człowieczy

Łaska Święta Ducha woła?!

Ujrzeć Stwórcę miał wszech rzeczy

Nie zaznając śmierci zgoła.

 1. Gdy zaś, zdradą zwiedzon piekła,

Przez grzech Adam Łaskę traci,

Litość Boża mu przyrzekła

Zbawcę w ludzkiej dać postaci.

 1. Duch Najświętszy w Panny Łonie

Niewymowne sprawia dziwy:

Do ludzkości ściąga dłonie

W ciele ludzkim — Bóg prawdziwy!

 1. Wziąwszy Ducha namaszczenie,

Słowa płodne rzuca ziarno,

Leje zbawczej Krwi strumienie

I ponosi śmierć ofiarną…

 1. Zgon nasz — swym niwecząc zgonem,

Krwią Swą — winy gładząc świata,

W ciele żywym, uwielbionym

Do niebiańskich krain wzlata.

 1. Tron przy Ojcu biorąc Chwały,

Król, którego wszechświat słucha,

Z Łona Ojca — na świat cały

Zlewa hojnie Łaski Ducha…

 1. W blaskach, w wichrze, pełen mocy,

Karcąc szpetną złość bezprawia

I radując ród sierocy

Ojciec biednych, Duch się zjawia…

 1. Ach, ten wicher, ognia błyski

Wiek ci nowy głoszą, świecie:

To zakwilił wśród kołyski

Świeżo zrodzon Kościół — dziecię..

 1. Sławiąc Duchu, twoje dzieła,

Pieśń Ci dzięki ślem radosną,

Żeś ludzkości, co zginęła,

Odrodzenia błysnął wiosną.

Antyfona. I stał się z prędka z Nieba szum, jakoby przypadającego wichru gwałtownego i ukazały się im rozdzielone języki, jakoby ognia i napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym. (Dz. Ap. 2, 2—4)

V. Duch Pański napełnił okrąg ziemi.

R. A to, co wszystko ma w sobie, ma świadomość głosu. (Mdr 1,7)

V. Módlmy się: Od Kościoła Twego, który Duch Święty zgromadził, oddal, prosimy Cię, Miłosierny Boże, wszelkie napaści wroga. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Tercję.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. Na Piotrowej stawion skale

Kościół boży — Ty przez wieki,

Duchu Święty, chronisz stale

Płaszczem tkliwej Swej Opieki. . .

 1. Moc Twa prawdy pilnie strzeże,

By nie ćmiła jej ułuda,

Moc Twa na świadectwo wierze

Czyni znaki, dziwy, cuda…

 1. Twa przedziwna, Duchu, władza

Zapładniając wód strumienie,

Nowe z nurtów wyprowadza

Synów bożych pokolenie.

 1. Dwóch serc związek oblubieńczy

Twa Moc, Duchu, Tchnieniem Świętem

Rajskich świateł tęczą wieńczy,

Czyniąc „wielkim Sakramentem”.

 1. Przez ciąg wieków nieprzerwany

Twa moc, Duchu, zawsze żywa

Śle biskupy i kapłany,

Żeńce twe na wielkie żniwa…

 1. Przez nich wiernym gładzisz grzechy,

Krzepisz, by w bój biegli śmiało,

A na pokarm, w zdrój pociechy,

Zbawcy dajesz Krew i Ciało…

 1. Przez burz fale — ludy świata

Ku zbawienia wiodąc mecie,

Ty, dusz Wódz, po wszystkie lata

Niewidzialny władasz w świecie…

 1. O, rządź nami, Wodzu błogi,

Kieruj w życiu, strzeż przy zgonie,

A zmęczonym — trudem drogi

Wian zwycięstwa włóż na skronie!

Antyfona: W jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni i wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni. (I, Kor. 12, 13)

V. Duch Pocieszyciel.

R. Nauczy was wszelkiej prawdy (J 15, 26; 16, 13).

V. Módlmy się: Spraw, o Panie, niech Duch Święty serca nasze Bożymi naprawi Sakramentami, gdyż On jest odpuszczeniem wszystkich grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Sekstę

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. Czyż najtwardszych serc nie wzruszą

Dzieła, Duchu, Twej Dobroci?

Duszy zbożnej Tyś jest duszą,

Zorzą, co jej błękit złoci…!

 1. Bóstwa wpływem tajemniczym

Ty, światłości serca błoga,

Sprawiasz, że się w szereg liczym

Przywłaszczonych synów Boga…!

 1. Ludzkich złości niepamiętna

Dobroć Twoja, Duchu Boże,

Bożych lic w nas jawi piętna,

Bożych uczuć nieci zorze…!

 1. Nieśmiertelne Swymi Dary

Twa Dłoń w duszy ziarna sieje:

Ty w nią światło wlewasz wiary,

Żar miłości i nadzieję.

 1. Na poświęceń drogę szczytną

Nęcąc, w znojnych walk pomroce,

Przez Cię cnoty pąki kwitną

I rumienią się owoce…

 1. Ty, jak rosa w róż kielichy,

Gdy wkrąg burza wały spiętrza,

Ty, jak wiosny podmuch cichy

W serc zbolałych wchodzisz wnętrza!

 1. O, jak słodką jest rozmowa,

Jaką darzysz, Gościu miły,

Błogie natchnień Twoich Słowa

Ileż światła ślą i siły!

 1. Duchu Łaski, niech nam świeci

Lice Twoje najłaskawsze,

By przybrane Boże Dzieci

Życiem Bożym żyły zawsze…!

Antyfona. Boście nie wzięli ducha niewolnictwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przywłaszczenia za synów, przez którego wołamy: „Abba Ojcze!“ (Rz 8, 15.)

V. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.

R. Przez Ducha Świętego, Który nam jest dany. (Rz 5, 5)

V. Módlmy się: Spraw, o Panie, by Duch Święty serca nasze oczyścił i zlewając na nie tajemniczą rosę Swej Łaski, do rodzenia plonu zbawiennych uczynków zdolnymi je uczynił. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Nonę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. Darząc duszę tkliwą pieczą

Co tak wielkie dziwy działa,

Ty w moc, Duchu, nadczłowieczą

Krewkie nasze zbroisz ciała…

 1. Któż Twój zbawczy wpływ wysłowi,

Co żądz ślepych nie uśmierca,

Ale daje człowiekowi

Moc nad każdym drgnieniem serca?

 1. Kto miłości bezmiar pojmie,

Co lęk śmierci z serc odgania,

Już dziś dając nam rękojmię

Chwalebnego zmartwychwstania?

 1. A gdy spłynie nad zgliszcz próchno

O drodzenia zorza złota,

Prochy naszych ciał prędziuchno

Twa Moc wskrzesi do żywota…

 1. Twa Moc, Duchu, je przemieni,

Da im pełnię kras uroczą,

Iż, jak gwiazdy, Twych promieni

Czarujący wdzięk roztoczą…!

 1. Odrzuciwszy ziemskie nędze,

Jak żar, co ze słońc wybucha,

Wzlecą w rajski brzask w potędze,

Obleczone w jasność Ducha…!

 1. Na Baranka szczęsne gody

Ty nas, Duchu, w żywym ciele,

Wwiedziesz tam, gdzie uśmiech młody

I wieczyste lśni wesele…!

 1. O, spraw, byśmy depcząc zbrodnie

Do ostatniej życia chwili

I w czyn męski bieżąc godnie,

Na ten wieniec zasłużyli!…

Antyfona: Jeśli Duch Tego, który, Jezusa wzbudził z martwych w was mieszka, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha Jego w was mieszkającego. (Rz 8, 11)

V. Duch jest, Który ożywia.

R. Ciało nic nie pomaga. (J 6, 64)

V. Módlmy się: Spraw, prosimy, Wszechmogący i Miłosierny Boże, by Duch Święty, przyszedłszy do nas i zamieszkawszy łaskawie w sercach naszych, świątynię Chwały Swej w nas uczynił. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. O Stolicy Niebios błoga

Jakąż radość gród ten nieci,

Którym Wieczna Miłość Boga

Swe przybrane darzy dzieci

 1. Drobna Iskra Bożej Łaski,

Co dziś kryje wdzięk swój cały,

Tam — pełnymi strzeli blaski,

Nieśmiertelnym Światłem Chwały

 1. W światła tego jasnym żarze,

Pełnym krasy i ponęty,

Duch Miłości nam ukaże

Lic Swych Bożych uśmiech Święty!

 1. W nim odsłoni nam Swe Lica

Odblask Ojca Chwał, Syn Boży,

W nim ujrzymy Twarz Rodzica,

Brzask Przedwiecznej Bóstwa Zorzy!

 1. Z Matką — Panną Bóg Wcielony

Dłoń wyciągnie do Swych braci,

Wiecznych nagród da im plony,

Swym Dziedzictwem ubogaci…

 1. Dziewięć Chórów nam w uciesze

Powitania rzuci słowo,

Bliskich sercu drogie rzesze

Dłoń uścisną nam na nowo…

 1. Ach! łzy wtenczas Bóg osuszy

I kajdany serc pozrywa,

Z dna zachwytem zdjętej duszy

Pieśń dobędzie się szczęśliwa…

 1. Duchu Święty, na sierocą

Rzeszę, którą sm utek rani,

Spójrz łaskawie i swą mocą

Do niebiańskiej wwiedź przystani…

Antyfona. Najmilejsi, teraz synami bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, iż, gdy się okaże, podobni Mu będziemy, iż Go ujrzymy, jako jest. (I J 3,2)

V. Ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iż jesteśmy synami bożymi.

R. A jeślić synami wtedy i dziedzicami. (Rz 8, 16—17)

V. Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, Panie, by Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, umysły nasze oświecił i jak Syn twój obiecał, przywiódł je do poznania wszelkiej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

Na Kompletę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd.

Hymn.

 1. Duchu Święty, Światło Boże,

Uwieńcz wielkie dzieło Słowa:

Niech nad światem jasne zorze

Rozpłomieni światłość nowa!

 1. Niech przybrane Boże Dzieci

Jedność uczuć łączy szczera,

Niech w nich bratnią tkliwość nieci

Miłość, która nie umiera…

 1. Spal swym żarem pleśń pogaństwa,

Jad zawiści i niezgody,

Zwiąż braterstwem wrogie państwa,

Ludy, szczepy i narody…

 1. Niech ustaną krwawe wojny,

Grabież, ucisk, gwałt, pożoga,

Niech odetchnie świat spokojny,

Sławiąc Dar Miłości Boga…

 1. Ty, coś jeden w sercach wielu,

Bądź jedności wszech ogniwem,

Świat miłości, Stworzycielu,

Stwórz miłości tchnieniem żywem…

 1. W znoju walki, broń od zguby,

W smutkach — zlej pociechy zdroje,

Po ziem krańce, Gościu luby,

Prosim, przyjdź Królestwo Twoje

 1. W błogie Prawdy prowadź wrota

Tych, co dotąd trwali w błędzie,

Niech się spełni serc tęsknota,

Niech pieśń szczęścia zabrzmi wszędzie

 1. Krwi Chrystusa ziść nam plony,

Skrusz na wieki win obroże,

I bądź zawsze pochwalony

W szczęściu ludów, Duchu Boże!

Antyfona. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A kto słyszy, niech mówi: „Przyjdź!“ „A kto pragnie niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. (Obj. 22,17.)

V. My wszyscy odkrytym obliczem na Chwałę Pańską w zwierciadle patrząc.

R. W toż wyobrażenie przemienieni bywamy z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego. (II Kor 3. 18)

V. Módlmy się: Boże, Któryś Apostołom swym dał Świętego Ducha, spraw, by lud Twój uzyskał to, o co pobożnie błaga i tych, którym dałeś Wiarę, uczyń uczestnikami Swego Pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wezwania jak po modlitwie na Jutrznię.

 

Godzinki o Duchu Przenajświętszym III

Źródło: Cały złoty Ołtarz 1829r.

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

NA JUTRZNIĘ.

V. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemie.

V. Panie, otwórz wargi moje.

R. A usta moje będą opowiadać Chwałę Twoją.

V. Pan da słowo opowiadającym Ewangelią.

R.  Mocą wielką.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jako było na początku etc.

Antyfona. Nawiedził Pan ziemię i upoił ją, i rozmaicie ubogacił ją.

V. Duchu, Który Swoim Światłem Aniołów oświecasz.

R. Ciemnościom strasznym z naszych serc ustąpić rozkaż.

Benedykcyja

Błogosław nam, Wszechmocny Panie. Niechaj Łaska Ducha Świętego oświeci zmysły i serca nasze. Amen.

Lekcja I

Duchu Święty, Któryś na Apostołów zstąpił, Miłością i Mądrością serca ich napełniając, proszę Cię przez niewymowne miłosierdzie, abyś raczył duszę moją napełnić Łaską Twoją i Miłości Twej słodkością wnętrzności moje oblać, ozdob sobie, Pocieszycielu dobry, komórkę serca mego, w którym bym Cię godnie przyjęła ze wszystkimi Dostatkami Twymi; napój mnie darem mądrości, oświeć wyrozumieniem, rządź poradą, utwierdź męstwem, ćwicz umiejętnością, zrań pobożnością i przebij serce moje Darem świętej bojaźni. Ty zaś, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Benedykcyja

Błogosław nam, Wszechmocny Panie, ogniem wdzięcznej Twojej Miłości, zapal, Boże, nasze wnętrzności. Amen.

Lekcja II

O najłaskawsza Miłości czystych serc ludzkich, rozpal wszystkie moje wnętrzności ogniem rozkosznego kochania Twego, aby rozgorzałe do Ciebie się gwałtem porywały. O najwdzięczniejszy dusz naszych Kochanku, Duchu Przenajświętszy, wiesz dobrze, że ja z siebie samego(ej) nic nie mogę bez Ciebie, wyciągnijże nade mną rękę Twoją, a spraw, abym odszedł (odeszła) od siebie, a do Ciebie się przybliżył(a), umartwij we mnie i zagaś wszystko, co być się nie podobało, abym się we wszystkim z wolą Twoją zgadzał(a), tak żeby żywot mój przed Tobą był żywą ofiarą ogniem Miłości Twojej spaloną. Ty zaś, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.

Benedykcyja

Błogosław nam, Wszechmocny Panie, niech nam Dobroć Ducha Boskiego otworzy skrytości Mocy Jego. Amen.

Lekcja III

O, kto by mi to dał, abym Daru Twego Przenajświętszego, Duchu Przenajświętszy, dostąpił(a). Wejrzyj, Ojcze ubogich i Opiekunie sierot opuszczonych, jako ja, ubogie stworzenie Twoje, we dnie i w nocy wzdycham do Ciebie i Twojej pociechy żarliwie pragnę, i kiedyż mnie napełnisz radością twarzy Twojej? I kiedyż mnie nasycisz Przytomnością Twoją? Kiedyż wybawisz od pokus? Rychłoż z Pomocą Twoją zwyciężę skłonność śmiertelności nikczemnej? OSstudnio nieprzebrana Wiecznej Światłości! Przyprowadź mnie do przepaści wiecznego dobra, do któregom jest stworzona, abym Cię poznał(a), jakoś mnie Ty poznał, abym Cię miłował(a), jakoś mnie Ty umiłował, abym Cię widział(a) i uznał(a) w towarzystwie Wszystkich Wybranych, jakoś i Ty mnie widział od wieków. Ty zaś, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Tu zmówić Te Deum laudamus.

NA LAUDES.

V. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemie.

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

R. Panie, ku ratunku memu pokwap się.

V. Chwała Ojcu i Synowi etc.

Psalm [116]

Chwalcie Pana, wszyscy poganie; chwalcie Go wszystkie narody.

Albowiem umocniło się nad nami Miłosierdzie Jego, a Prawda Pańska trwa na wieki.

Chwała Ojcu etc.

Capitulum

V. Stał się nagle z Nieba wielki szum, jakoby przychodzącego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie Apostołowie siedzieli.

R. Bogu Chwała.

Hymn

Już znam rozkosz świata tego

I marną obłudę jego,

Rzeczy, które nas trzymają,

Widzę, że nie długo trwają.

Przeto, Przedwieczna Światłości

I najprawdziwsza Miłości,

Proszę, oświeć mnie co prędzej,

Niech się tu nie błąkam więcej.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego. Amen.

V. Duch Pocieszyciel.

R. Nauczy nas wszystkiego.

V. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych za oświeceniem Ducha Świętego wszystkiego dobrego nauczył, daj, abyśmy też za tymże Duchem mądrze sobie wszędzie postępowali i z Jego się pociechy zawsze weselili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Oczyść skrytość duszy mojej,

Darem wielkiej łaski Twojej.

A ogniem wiecznej światłości

Oświeć serdeczne ciemności.

Wiem, żem w okowach u mego

Nieprzyjaciela chytrego,

Ale wzdychając do Ciebie,

Rada zrzucam jarzmo z siebie.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego. Amen.

V. Napełnieni Duchem Świętym.

R. I poczęli mówić różnymi językami.

V. Módlmy się. Napełnij Duchem swoim serce moje, Miłosierny Boże, abym nigdy nie myślał(a) ani mówiła, ani czynił(a), jedno co by Tobie przyjemne było i zeszło się ku czci i Chwale Imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana etc.

R. Amen.

NA TERCJĘ.

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Duchu Święty, daj mi siły,

Bym czyniła profit miły,

W nabożeństwie doskonałym

Ciebie czciła sercem całym.

Pocieszycielu jedyny,

Odpuść ciężkie moje winy,

Niech przepadną wszystkie złości,

Cnota święta we mnie gości.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego. Amen.

V. Duch Pański napełnił okrąg świata.

R. A to, co na nim jest, umiejętnością jest napełnione.

V. Módlmy się. Boże, któryś apostołom Ducha Świętego zesłał, użycz ludowi Twojemu, aby prośba jego skutek swój odebrała, aby ci, którzy prawdziwą otrzymali wiarę, od Ciebie także odebrali uspokojenie. Przez Pana etc.

R. Amen.

NA SEKSTĘ.

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Patrz, o Duchu, co się dzieje,

Że świat w grzechach ciężkich mdleje.

Spuść Twej Łaski krople wody,

Tak nabędzie świat ochłody.

Niech zbawienny wiatr zawieje,

A przybędzie nam nadzieje,

Że nas przykrość czasu minie

Teraz i w śmierci godzinie.

Ojcu i Synowi Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego.

V. Rozmawiali różnymi językami apostołowie.

R. O wielmożności Boga swojego.

V. Módlmy się. Niech przyjdzie do nas, prosimy Cię, Panie, Moc i Łaska Ducha Świętego, która serca nasze od wszystkich grzechów łaskawie oświeci i od wszystkich szkodzących przeciwności nas obroni. Przez Chrystusa etc.

R. Amen.

NA NONĘ.

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Biją na mnie pokus fale,

Więc Cię wzywam poufale,

Duchu Święty, w Twej obronie

Ufam bardzo w każdej stronie.

Użycz szczęścia przyjaznego,

Niech do portu szczęśliwego

Łódka mego życia płynie,

Gdzie wielkość Twej Chwały słynie.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego.

V. Stał się nagle z nieba głos wielki.

R. Jakoby przychodzącego Ducha wielkiej mocy.

V. Módlmy się. Najczystsza, niestworzona Gołębico, Duchu Przenajświętszy, któryś się zaraz na początku świata nad wodami unosił, onym błogosławiąc, oto ja żegluję na burzliwym tego obłudnego świata morzu, nie dopuszczajże mi w tych wodach tonąć i w marnościach nikczemnych się zatapiać, ale tak steruj życiem moim, abym za łaską i błogosławieństwem Twoim do świętego zapłynęła Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana etc.

R. Amen.

NA NIESZPORY

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Niechaj Cię w mym sercu widzę,

Niechaj sobie grzech obrzydzę.

Przybądź, wykorzeń sprośne złości,

A nasiej boskiej miłości,

Niechaj będzie serce moje

Pałac pomieszkanie Twoje,

Dla Twojej zaś przytomności

Będę pełna niewinności.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego. Amen.

V. Jak nagle Duchem napełnieni byli.

R. Wszyscy różnymi językami mówili.

V. Módlmy się. Największe upragnienie serca mego, i najpożądańszy i najprzyjemniejszy Gościu, Duchu Przenajświętszy, gotowe serce moje, nie mijajże przygotowanej gospody dla Ciebie, a jeżeli w nim co nieporządnego i niewygodnego Tobie zobaczysz, Ty Sam uprzątnij i powyrzucaj Boską Łaskawością Twoją. Przez Pana naszego etc.

R. Amen.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz,

A oddal Gniew Twój od nas.

Wypuść Ducha Twego… itd. jak wyżej na Laudes.

Hymn

Witam Cię, Duchu łaskawy,

Boże mocny, Boże prawy,

Wypuść promień światła Twego,

Do serca w grzechach śpiącego.

Obudź ze snu duszę moją,

Niech powita Łaskę Twoją.

A gdy Cię kocham serdecznie,

Kochać także pragnę wiecznie.

Ojcu z Synem Chwałę dajmy,

Tę i Duchowi przyznajmy,

A prośmy Syna Bożego,

Że Dar ześle Ducha Swego.

V. Ziemski okrąg napełnion Ducha Twego, Boże.

R. Przed Nim nic skrytego zataić się nie może.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Miłosierny Boże, daj Kościołowi Twojemu, w Duchu Świętym zgromadzonemu, aby się żadnej nieprzyjacielskiej napaści nigdy nie lękał, ale pokoju teraźniejszego, a potem wiecznego zażywał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Te Godzinki niegodnie ode mnie zmówione,

Niech Tobie Duchu Święty będą zupełnie oddane.

Byśmy Twoim Natchnieniem byli napełnieni,

I w Królestwie Niebieskim zawsze ożywieni. Amen.

 

 

Godzinki o Duchu Świętym IV

Źródła: Poradnik Niebieski 1876

Coeleste Palmetum 1741

NA JUTRZNIĘ.

Spiritus Sancti Gratia, illuminet sensus et corda nostra. Amen.

V. Domine labia mea aperies.

R. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

V. Deus in adiutorium meum intende.

R. Domine ad adiuvandum me festina.

V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Ducha Świętego Łaska niech oświeci zmysły i serca nasze. Amen.

V. Panie, otwórz wargi moje.

R. A usta moje głosić będą chwałę Twoją.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Nobis Sancti Spiritus gratia sit data,
De qua virgo virginum fuit obumbrata,
Cum per sanctum Angelum fuit salutata,
Verbum caro factum est, virgo fecundata.
Niech nam da Duch Święty Swej Łaski promienie,

Który Zbawiciela był sprawcą Wcielenia.

Gdy Anioł Maryi przyniósł pozdrowienie,

Słowo Ciałem się stało na ludzkie zbawienie.

Antyfona (odmawia się klęcząc):

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis ignem accende.

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat

V. Oremus: Adsit nobis, quaesumus Domine, virtus Spiritus Sancti: quae et corda nostra clementer expurget, et ab omnibus tueatur adversis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogien Twojej Miłości w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Niechaj będzie z nami, prosimy Cię, Panie, Moc Ducha Świętego, Która by i serca nasze oczyściła i od wszelkich strzegła nas przeciwności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.

NA PRYMĘ.

Spiritus Sancti gratia, illuminet sensus et corda nostra. Amen.

Deus in adiutorium meum

Ducha Świętego Łaska niech oświeci zmysły i serca nasze. Amen.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu…. itd. jak na Jutrznię.

Hymn

De Virgine Maria Christus fuit natus,

Crucifixus, mortuus, atque tumulatus:

Resurgens discipulis fuit demonstratus,

Et ipsis cernentibus, in caelis elevatus.

Z Maryi Dziewicy Chrystus był zrodzony,

Ukrzyżowan, umarł, w grobie położony.

Zmartwychwstawszy był od Uczniów widziany,

I w ich oczach cudem do Nieba zabrany.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Spiritus Sancti gratia, illuminet…Ducha Świętego Łaska niech… itd. jak na Prymę.

Hymn

Suum Sanctum Spiritum Deus delegavit.

In die Pentecostes Apostolos confortavit.

Et de linguis igneis ipsos inflammavit:

Relinquere orphanos eos denegavit.

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zesłany,

Skarb wlał w Apostołów wiary niezachwianej.

W językach ognistych wstąpił do serc skrycie,

Uświęcił i wzmocnił miłość w nich obficie.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Spiritus Sancti gratia, illuminet…Ducha Świętego Łaska niech… itd. jak na Prymę.

Hymn

Septiformem gratiam tunc acceptaverunt,

Quare idiomata cuncta cognoverunt.

Ad diversa climata mundi recesserunt:

Et fidem catholicam tunc praedicaverunt.

Siedmiorakie dary wtedy otrzymali,

Rozmaite ludzkie języki poznali.

W różne świata strony zaraz się udali,

Wiary Katolickiej wszędzie nauczali.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

NA NONĘ.

Spiritus Sancti gratia, illuminet…Ducha Świętego Łaska niech… itd. jak na Prymę.

Hymn

Spiritus paraclitus fuit appellatus,

Donum Dei, caritas, fons vivificatus,

Spiritalis unctio, ignis inflammatus,

Septiformis gratia, charisma vocatus.

Bóg Duch Święty jest Pocieszycielem zwany,

Dar to Boży Miłość, zdrój Łask nieprzebrany.

Namaszczenie duszy, Ogień płomienisty,

Siedioraki w łaskach i Wódz Wiekuisty.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Spiritus Sancti gratia, illuminet…Ducha Świętego Łaska niech… itd. jak na Prymę.

Hymn

Dexterae Dei digitus, virtus Spiritalis,

Nos defendat, eruat ab omnibus malis.

Ut nobis non noceat daemon infernalis:

Protegat, et nutriat, foveat sub alis.

Palcem On to Bożym męstwa duchownego,

Nas obroni, wyrwie od wszelkiego złego,

By nam nie szkodził szatan potępiony,

Pod skrzydły Boskimi doznamy obrony.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

Spiritus Sancti gratia, illuminet sensus et corda nostra. Amen.

V. Converte nos, Deus salutaris noster.

R. Et averte iram tuam a nobis.

V. Deus in adiutorium

Ducha Świętego Łaska niech oświeci zmysły i serca nasze. Amen.

V. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

R. A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Spiritus paraclitus nos velit iuvare,

Gressus nostros regere et illuminare:

Ut cum Deus venerit omnes iudicare,

Nos velit ad dexteram omnes appellare.

Pocieszyciel Święty raczy zawsze, wszędzie,

Wspierać nasze kroki i oświecać w błędzie.

By, gdy Bóg na Sąd powoła nas przed Siebie,

Dał nam po Prawicy zamieszkanie w Niebie.

Antyfona z modlitwą jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Has horas canonicas cum devotione

Tibi Sancte Spiritus pia ratione

Dixi, ut nos visites inspiratione,

Et vivamus iugiter caeli regione. Amen.

Te modły pobożne Tobie, Duchu Święty,

Kornie ofiaruję, byś litością zdjęty.

Nawiedzać mnie raczył Twym Bożym natchnieniem.

W życiu i przy śmierci był moim pragnieniem. Amen.

 

 

LITANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Litania do Ducha Przenajświętszego I

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący,

Duchu Święty przez Syna zesłany,

Duchu Święty w językach ognistych na Apostołów wstępujący,

Duchu święty Prawdy,

Duchu Święty Mądrości Niebieskiej,

Duchu Święty Mądrości,

Duchu Święty rozumu,

Duchu Święty męstwa,

Duchu Święty świętobliwości,

Duchu Święty rady,

Duchu Święty nauki,

Duchu Święty Bojaźni Bożej

Duchu Święty miłości,

Duchu Święty wesela,

Duchu Święty pokoju,

Duchu Święty cierpliwości,

Duchu Święty łaskawości,

Duchu Święty dobroci,

Duchu Święty łagodności,

Duchu Święty Łaski i Miłosierdzia,

Duchu Święty wiary i nadziei,

Duchu Święty pokory i czystości,

Duchu Święty skruchy i żalu,

Duchu Święty skromności,

Duchu Święty sumienia,

Duchu Święty czystości,

Duchu Święty rozmaitej Łaski,

Duchu Święty Światłości serca,

Duchu Święty, Oświecenie Proroków,

Duchu Święty, Mądrości Apostołów,

Duchu Święty, Wesele Wybranych,

Duchu Święty, Czystości Panieńskiej,

Duchu Święty, Pocieszycielu nasz,

Duchu Święty, ożywicielu nasz.

Duchu Święty, Wodzu i Przewodniku nasz,

Duchu Święty, największy Darze z Nieba,

Duchu Święty, napełniający niewymownemu łaskami swoimi.

Duchu Święty, ogniu oświecający.

Duchu Święty, światło serca.

Duchu Święty, napełniający ziemię.

Duchu Święty, mający wszelką moc

Duchu Święty, Sprawco wszelkiej rzeczy dobrej.

Duchu Święty, przyjemny i nad miód słodszy.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od wszelkiego grzechu i pokusy do niego, wybaw nas, Duchu Święty Boże!

Od sprzeciwiania się uznanej Prawdzie Wiary Świętej,

Od zuchwałej ufności w Miłosierdzie Boga,

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom Łaski Bożej,

Od wszelkiej rozpaczy,

Od złości i nienawiści,

Od zatwardziałości serca,

Od wszelkiego niedbalstwa,

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Dary i Bóstwo Twoje,

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże!

Abyś Kościołem Twoim Świętym rządzić i Go zachować raczył, Ciebie prosimy,

Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich duszpasterzy w świętej pobożności utrzymywać raczył,  Ciebie prosimy,

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nam stałości i męstwa udzielać raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Ciebie poświęcić raczył, Ciebie prosimy,

Aby myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, Ciebie prosimy,

Abyś nas w Łasce Twojej utwierdzać i zbawić raczył,  Ciebie prosimy,

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa chwały wiekuistej doprowadzić raczył, Ciebie prosimy,

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, Ciebie prosimy,

Duchu święty oczyszczający dusze nasze, Przebij świętą bojaźnią serce moje, Ciebie prosimy,

Duchu święty myśli naszych sprawco, Oświeć i napełnij rozum mój świętobliwością, Ciebie prosimy,

Duchu święty korono doskonałych, Ciebie prosimy,

Duchu święty daj mi twoję łaskę i przepuść nam, Ciebie prosimy,

Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna:  wysłuchaj nas, o Panie!

Przez Poczęcie Maryi Dziewicy Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa,

Przez Przyjście Twoje w postaci języków ognistych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Serce czyste stwórz we mnie Boże!

R. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się.

Przybądź, Duchu Święty! napełnij serca Twoich sług wiernych i Twojej Miłości ogień racz w nich zapalić; Ty, który wszystkie narody w jedności Wiary zgromadziłeś, spraw, aby Łaska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła, i od wszelkiego złego nas chroniła.

Nakłoń ucha Twojej miłości, najłaskawszy Boże, na prośby nasze i Łaską Ducha Świętego oświeć serca nasze, abyśmy Święte Twoje Tajemnice godnie rozważali i zasłużyli miłować Cię miłością wieczną.

Prosimy Cię, Panie! racz łaskawie napełnić umysły nasze Duchem Świętym, którego Mądrością stworzeni, a Opatrznością rządzeni jesteśmy.

Niech oświeci, prosimy Cię, Panie! umysły nasze Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, i doprowadzi do wszelkiej prawdy wedle Obietnicy Syna Twojego.

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący, a Miłosierny Boże! aby Duch Święty przez Swe nawiedzenie uczynił nas godnym Twej Chwały przybytkiem, w którym byś przemieszkiwać raczył.

Spraw, Wszechmogący Boże! aby jasność Twej Światłości spłynęła na nas i Światło Twoje oświeciło za Łaską Ducha Świętego serca tych, co się odrodzili przez Łaskę Twoją.

Prosimy Cię, Panie! niech nas wspomoże Moc Ducha Świętego, która by i serca nasze odrodziła i od wszelkich przeciwności nas obroniła.

Boże! któryś serca wiernych Światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu, co prawe jest, zawsze utrzymać i pociechą, którą nam zsyła zawsze się radować.

Boże! Któremu są jawne myśli, pragnienia serca i wszelka wola, przed Którym nie ma nic zakrytego, prosimy Cię my grzeszni; racz oczyścić nas przez wlanie Ducha Świętego do serca naszego, abyśmy Ciebie doskonale miłować i godnie chwalić mogli.

Zmiłuj się, Panie Boże nasz, wszystkich sierot opiekunie i wszystkich ludzi smutnych potrzebujących pocieszenia.

Zmiłuj się Duchu Święty, ratuj nas od wszystkich przypadków. Wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas, prosimy Cię przez Miłość Twoją, którą najcięższych grzeszników z przepaści ich miłościwie dźwigasz, i teraz proszę, abyś się nade mną zlitował, a raczył mi to dać, bez czego ja żyć nie mogę. Proszę Twojej Świętej Miłości, wejrzyj dzisiaj na moje sieroctwo, a pociesz mnie Duchu Święty Boże! teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Zmiłuj się, Panie Boże nasz, wszystkich sierot Opiekunie, wszystkich ludzi smutnych, potrzebujących Pocieszyciela: Zmiłuj się, Duchu Święty, ratuj nas od nieprzyjaciół i wszystkich przypadków: wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas, prosimy przez Miłość Twoją, która największych grzeszników z przepaści miłościwie wydźwigasz, i teraz proszę abyś się nade mną zlitował, a raczył mi to dać, bez czego ja żyć nie mogę: proszę Twej Świętej Miłości, wejrzyj dzisiaj na moje sieroctwo, a pociesz mnie Duchu Święty Boże ! teraz i w godzinę śmierci mojej, Amen.

Miłosierny Boże! prosimy Cię, racz udzielić pomocy Kościołowi Twemu, aby przez Ducha Świętego zgromadzony, nie był natarczywościami nieprzyjaciół niepokojony.

Boże! Któryś Apostołów Twoich Duchem Świętym oświecił, na pokorne prośby ludu Twego wejrzyj łaskawie, abyś powoławszy nas do Wiary Świętej, świętym spokojem Twoim obdarzyć także raczył.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Modlitwa. Napełnij, o Boże! Duchem Twoim świętym następców Apostolskich, Nauczycieli i Pasterzów naszych, Rządców i przełożonych naszych: pobłogosław ich urząd i sprawy. Poślij Twego mocnego Pocieszyciela wszystkim smutnym i strapionym, wszystkim, którzy są w pokuszeniu i trwodze, albo się do grobu zbliżają. Błędnych naprowadź na drogę prawdziwą, oświeć wszystkich ludzi Światłością Twej Prawdy, a serca nasze rozpal ogniem Miłości Twojej.

R. Amen.

 

 

Litania do Ducha Najświętszego II

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Duchu Święty, od Ojca i od Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, na początku stworzenia unoszący się nad wodami,

Duchu Święty, wszystek świat napełniający,

Duchu Święty, którym natchnieni Prorocy przyszłe rzeczy przepowiadali,

Duchu Święty, strofujący świat z grzechów, z sprawiedliwości i z sądu,

Duchu Święty, mądrości i rozumu,

Duchu Święty, rady i męstwa,

Duchu Święty, pobożności i umiejętności,

Duchu Święty, bojaźni Bożej,

Duchu Święty, łaski i miłosierdzia,

Duchu Święty, uświęcający,

Duchu Święty, wiary, pokoju i miłości,

Duchu Święty, pokory i czystości,

Duchu Święty, łaskawości i cichości,

Duchu Święty, cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości,

Duchu Święty, skruchy i żalu,

Duchu Święty, wieloraki w darach i łasce,

Duchu Święty, wesele wybranych,

Duchu Święty, ożywiający nas,

Duchu Święty, pocieszycielu nasz,

Duchu Święty, ogniu oświecający,

Duchu Święty, światło serca,

Duchu Święty, mający wszelką moc,

Duchu Święty, naprawicielu wszelkiej rzeczy dobrej,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszystkiego,

Duchu Święty, który przenikasz wszystko,

Duchu Święty, nauczający wszelkiej prawdy,

Duchu Święty, mieszkający w nas,

Duchu Święty, ocieniający najświętszą Niepokalanie Poczętą Maryę Pannę,

Duchu Święty, którego dziwną sprawą Wcielenie Syna, Bożego w Żywocie Panieńskim cudownie sprawiło się,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana od Jana Świętego chrzczonego w wodach Jordanu, w postaci gołębicy zstąpił,

Duchu Święty, na Chrystusie spoczywający,

Duchu Święty, któryś na uczniów Pańskich w dzień Świąteczny zstąpił,

Duchu Święty, którym napełnieni Apostołowie, odważnie Chrystusa Pana wyznawali,

Duchu Święty, w którym się odradzamy,

Duchu Święty, przez którego wylana jest miłość Boża na serca nasze,

Duchu Święty, przysposobienia synów Bożych,

Duchu Święty, proszący za na nami jęczeniem,

Duchu Święty, wspomagający słabość naszą,

Duchu Święty, przyjemny i nad miód słodszy,

Duchu Święty, wiarą oczyszczający serca nasze,

Duchu Święty, łaski i dary Twoje różnie rozdzielający,

Duchu Święty, udzielający z osobna każdemu jako chcesz,

Duchu Święty, przenikający myśli i intencje serca ludzkiego,

Duchu Święty, karności, uciekający ani mieszkający w ciele poddanym grzechowi,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu wszelkiego,

Od pokus i sideł szatańskich,

Od zbytniej ufności, bojaźni i rozpaczy,

Od opierania się i walczenia przeciwko uznanej prawdzie,

Od zazdrości Miłości Bożej, braciom naszym,

Od wszelkiej zatwardziałości serca i niepokuty,

Od wszelkiej duszy i ciała nieczystości,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej niezgody,

Od herezji i wszelkich błędów,

Od ducha nieczystego,

Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i od Syna,

Przez cudowną Sprawę Twoją przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

Przez zstąpienie Twoje na Chrystusa ochrzczonego,

Przez ukazanie się Twoje przy Przemienieniu Pańskim,

Przez Przyjście Twoje w językach ognistych na Uczniów Chrystusowych,

W Dzień Sądu Pańskiego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyśmy w duchu chodzili jako chodzimy duchem,

Abyśmy sprawy ciała naszego umartwiali duchem,

Abyśmy nie zasmucali Cię Duchu święty,

Abyśmy Duchowi Łaski, zelżywości nigdy nie wyrządzali,

Abyśmy starali się zachować jedność ducha w związku pokoju,

Abyśmy chodząc i postępując w duchu, żądz ciała nie wypełniali,

Abyśmy nie każdemu duchowi wierzyli; ale doświadczali ducha, gdyż jest od Pana Boga,

Abyśmy pomnąc, żeśmy kościołem Ducha Świętym onego gwałcić nie dopuszczali,

Abyśmy błądzących, w duchu miłości i cichości nauczali, pracowali,

Abyśmy śpiewając w duchu, na żywot wieczny

Abyś nas Duchu Święty do ubóstwa zachęcający, zachować raczył,

Abyś nas cichymi i pokornego serca uczynić raczył,

Abyś szczere miłosierdzie ku bliźnim w serca nasze wlać raczył,

Abyś ducha prawdziwego odnowić i czyste serce stworzyć w nas raczył,

Abyś nam pobożnego żalu i świętych łez użyczyć raczył,

Abyś w nas pragnienie czystej sprawiedliwości zapalić raczył,

Abyśmy byli pokój czyniący i godnymi synami Bożymi zwani,

Abyśmy wszelkie prześladowania dla sprawiedliwości, mężnie wytrzymali,

Abyś nas od trudnego do odpuszczenia bluźnierstwa Ducha Świętego zachować raczył,

Abyśmy Ducha Świętego, w którym jesteśmy naznaczeni, nie zasmucali,

Abyś nam w wierze, nadziei i miłości do końca wytrwanie dać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa. Zmiłuj sią nad nami, Panie Boże nasz, wszystkich sierot opiekunie i wszystkich ludzi smutnych, potrzebujących pocieszenia. Zmiłuj się, Duchu Święty, ratuj nas od wszelkich przypadków! Wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas, prosimy Cię przez Miłość Twoją, która największych grzeszników z przepaści ich, miłościwie dźwigasz; i teraz proszą, abyś sią nade mną zlitował, a raczył mi to dać, bez czego ja żyć nie mogą; proszą Twej Świetej Miłości, pociesz mnie, Duchu Święty Boże,  teraz i w godziną śmierci mojej.

R. Amen.

 

 

Litania do Ducha Świętego III

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Duchu Święty, Trzecia w Trójcy Przenajświętszej Osobo,

Duchu Święty, Przedwieczna Ojca do Syna, a Syna do Ojca Miłości,

Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący,

Duchu Święty, Źródło wiekuiste wszelakiego światła,

Duchu Święty, Dawco Łask wszelkich,

Duchu Święty, Mistrzu prawdziwej mądrości i wiedzy,

Duchu Święty, pobudko zbawiennej bojaźni Bożej,

Duchu Święty, ukrzepienie wiary, miłości i nadziei,

Duchu Święty, Panie pokoju błogiego i ognisko pobożności,

Duchu Święty, podstawo męstwa,

Duchu Święty, szafarzu dobrej rady,

Duchu Święty, kierowniku roztropności,

Duchu Święty, fundamencie pokory,

Duchu Święty, zadatku łagodności,

Duchu Święty, miłośniku czystości,

Duchu Święty, zaprawo cierpliwości,

Duchu Święty, przewódco do skruchy i żalu,

Duchu Święty, ukojenie ran serca,

Duchu Święty, oświecenie rozumu,

Duchu Święty, wesele duchowne,

Duchu Święty, obrońco w pokusach,

Duchu Święty, rękojmio wytrwałości w dobrem,

Duchu Święty, nauczycielu dobrej modlitwy i źródło dobrych natchnień,

Duchu Święty, siło sakramentów świętych,

Duchu Święty, duszo obrzędów kościelnych,

Duchu Święty, Rządco Kościoła całego,

Duchu Święty, ciągły gościu dusz Świętych,

Duchu Święty, wytrwałości Wyznawców,

Duchu Święty, mocy Męczenników,

Duchu Święty, mądrości Apostołów,

Duchu Święty, nauczycielu Doktorów,

Duchu Święty, oświecenie Proroków,

Duchu Święty, płomieniu miłości Serafinów,

Duchu Święty, Sprawco niezrównanej świętości i chwały Przenajświętszej Maryi Panny,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boże Duchu Święty,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boże Duchu Święty,

Od wszelkiego grzechu, wybaw nas, Panie.

Od zaniedbywania natchnień Twoich,

Od upadku na duchu,

Od opierania się uznanej Prawdzie,

Od zuchwałej ufności w Miłosierdzie Boże,

Od rozpaczy o zbawienie,

Od bluźnierstwa i wszelkiej złej żądzy,

Od ducha nieczystego,

Od złości, nienawiści i wszelkiej goryczy,

Od zatwardziałości serca,

Od błędnego sumienia,

Od zaślepienia na duszy,

Od ostatecznej niepokuty,

Przez odwieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna,

Przez niewidzialne Namaszczenie Twoje,

Przez pełność Łask wszelkich, Którymi Przenajświętszą Maryę Pannę miałeś zawsze w posiadaniu,

Przez niezrównaną Świętość, Którą Matkę Przenajświętszą w chwili Poczęcia przez Nią Słowa Bożego przepełniłeś,

Przez ukazanie się Twoje przy Chrzcie Chrystusa Pana,

Przez cudowne Twoje na Apostołów zstąpienie,

My grzeszni, Ciebie Boże Duchu Święty prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś Kościół Twój Święty, Oblubienicę Twoją rządzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie,

Abyś namiestnika Apostolskiego i wszystkich dusz Pasterzy w świętej pobożności i w duchu Twoim utwierdzać raczył,

Abyś serca i myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył,

Abyś dusze nasze godnymi dla Ciebie przybytkami uczynić raczył,

Abyś nas w smutkach wszelkich i utrapieniach wewnętrznych wspierać i pocieszać raczył,

Abyśmy Cię nigdy i najmniejszymi grzechami nie zasmucali,

Abyś nas wszystkich do Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci nie opuszczać raczył,

Duchu Święty Boże,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zlej na nas Ducha Świętego,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, ześlij nam Ducha, Który od Ojca i od Ciebie pochodzi.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Duchem Pocieszycielem, Któregoś nam przyrzekł.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Serce czyste stwórz we mnie Boże.

R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

V. Módlmy się. Dawco Łask wszelkich, i wszelkiego uświęcenia dusz naszych, Źródło Najwyższe. Duchu Święty, racz miłościwie odpuścić mi, o Boże mój, niezliczone złości moje, których dopuściłem(am) się przez nieposłuszeństwo Natchnieniom Twoim nie odmawiaj mi ich jednak nadal, i spraw, obdarzając mnie w każdej potrzebie duszy mojej łaską skuteczną, abym Cię odtąd nigdy opieraniem się Natchnieniom Twoim nie zasmucał(a), i nigdy a nigdy grzechem z serca mojego Cię nie wydalił(a); ażebym odtąd przez całe życie moje, wiernie słuchając Głosu Twego, w godzinę śmierci Łaską ostateczną wsparty(a), chwalił(a) Cię, kochał(a) i uwielbiał(a) w Niebie wraz z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem na wieki.

R. Amen.

 

 

Litania o Duchu Świętym IV

Źródło: Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Panie zmiłuj się nad nami.

Ojcze Wszechmogący i Wieczny, zmiłuj się nad nami.

Jezu Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie!

Święta Trójcy, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, Wstąp w nas!

Duchu Święty, Który jesteś Równy Ojcu i Synowi,

Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca,

Duchu Święty, największy Darze Nieba,

Duchu Święty, Promieniu czystej światłości,

Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra,

Duchu Święty, Źródło wody żywej,

Duchu Święty, Namaszczenie duchowe

Duchu Święty, Miłości i Prawdy,

Duchu Święty, Mądrości i jedności,

Duchu Święty, rady i mocy,

Duchu Święty, rozumu i pobożności,

Duchu Święty, bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Łaski i miłosierdzia,

Duchu Święty, pokoju i miłości,

Duchu Święty, pokory i czystości,

Duchu Święty, Pocieszycielu nasz,

Duchu Święty, Uświęcicielu nasz,

Duchu Święty, Przewodniku Kościoła,

Duchu Święty, Który napełniasz cały świat,

Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie,

Duchu Święty, oświeć nas Swoim Światłem,

Duchu Święty, wyryj Swoje Prawa w naszych sercach,

Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej Miłości,

Duchu Święty, otwórz Skarby Twojej Łaski,

Duchu Święty, oświeć nas Swoim blaskiem natchnieniem,

Duchu Święty, wyjednaj nam naukę potrzebną,

Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze,

Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty,

Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego,

Duchu Święty, bądź naszą wieczną nagrodą,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Modlitwa. Przybywaj, Duchu Przenajświętszy Boże! utwierdzaj we mnie wiarę i nadzieję ku Tobie, Mądrością Wieczną rozum mój objaśniaj, abym wiedział, czym się mam przypodobać Tobie; ogniem Miłości Twojej jej serce me rozpalaj, abym wszystko czynił ochotnie, co jest przyjemnego Tobie, a osobliwie broń mnie od grzechu przeciwnego Tobie, w smutkach ciesz, w utrapieniach ratuj, w niebezpieczeństwach wspomagaj, w wątpliwościach objaśniaj, błądzącego kieruj, rządź mną według Wiecznej Twojej Miłości, i doprowadź z tego świata do szczęśliwej wieczności, abym Ci tam dziękczynienie i powinną Chwałę oddawał na wieki.

R. Amen.

 

 

Litania do Ducha Przenajświętszego V

Źródło: Miesiąc Aniołów czci nieba ziemi Królowéj Najświętszej 1865

Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Duchu Święty usłysz nas. Duchu Pocieszycielu, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Duchu mądrości i prawdy,

Duchu rozwagi i rady,

Duchu potęgi i wiedzy,

Duchu pobożności i bojaźni Boga,

Duchu miłości, wesela, spokoju,

Duchu cierpliwości, dobroci, łaskawości,

Duchu łagodności i słodyczy,

Duchu czystości i wstrzemięźliwości,

Duchu pokory i roztropności,

Duchu życia i zbawienia,

Duchu cnoty i Łask wszelkich,

Duchu przysposabiający nas na syny Boga,

Duchu Łaski oczyszczającej serca nasze,

Duchu Święty Boże co zgłębiasz serc tajniki,

Duchu Święty Dawco darów niebiańskich,

Duchu Święty wspomożenie niezawodne w utrapieniu,

Duchu Święty słodyczy tych, co Tobie służyć zaczynają,

Duchu Święty mocy i męstwo w cnotach postępujących,

Duchu Święty korono doskonałych,

Duchu Święty, szczęśliwości Aniołów,

Duchu Święty, Światłości Patryarchów,

Duchu Święty, Natchnienie Proroków,

Duchu Święty, kierujący ustami i rozumem Apostołów,

Duchu Święty, Zwycięstwo Męczenników,

Duchu Święty, Mądrości Wyznawców,

Duchu Święty, Czystości Dziewic,

Duchu Święty, Namaszczenie Wszystkich Świętych Pańskich,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący,

Duchu Święty, coś się unosił nad wodami przed stworzeniem świata,

Duchu Święty, co utwarzasz serca ludzkie,

Duchu Święty, napełniający Niebo i ziemię Miłością,

Duchu Święty, miłość przez Proroków nam zwiastujący,

Duchu Święty, ocieniający Niepokalaną Maryę Dziewicę,

Duchu Święty, niepojęty Sprawco Wcielenia Słowa Przedwiecznego,

Duchu Święty, w obłoku w postaci gołębicy, przy chrzcie Jezusa ziemi objawiony,

Duchu Święty, na Apostołów w językach ognistych zstępujący,

Duchu Święty, Który przez Apostołów Kościół, czyli zgromadzenie wiernych utworzyłeś,

Duchu Święty, Który tenże Kościół uświęcasz,

Duchu Święty, Który ten Kościół utrzymujesz,

Duchu Święty, Który nam objawiasz przez Kościół Swą wolę świętą,

Duchu Święty, Który przez Maryę i z Maryi dałeś nam Serce Przenajświętsze Jezusa,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Duchu Święty!

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Duchu Święty!

Od wszelkiego złego, Wybaw nas, Duchu Święty!

Od grzechu każdego,

Od wszelkiej natarczywości i ułudy szatana,

W Dzień Sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty!

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś nasze dusze Duchem Twoim napełnić raczył,

Abyś dusze miłością Boga rozpłomienić raczył,

Abyś serca nasze wedle Serca Jezusowego utworzyć raczył,

Abyś serca nasze miłością bliźniego napełnić raczył,

Abyś w sercach naszych politowanie nad braćmi błądzącymi wzbudzić raczył,

Abyś serca nasze gotowe przebaczać nieprzyjaciołom uczynić raczył,

Abyś serca nasze Światłem Twoim objaśnić  raczył,

Abyś serca nasze gotowością na wszystko obdarzył,

Abyś serca nasze dobrą radą i do skutku przywodzeniem dobrych zamysłów umacniał,

Abyś sercom naszym dał łaskę znoszenia cierpliwie i mężnie wszelkich przeciwności,

Abyś serca nasze ciągiem i stałem pragnieniem doskonałości chrześcijańskiej zapalił,

Abyś tęskne serca nasze spokojem wewnętrznym i prawdziwą ducha swobodą ukrzepił,

Abyś serca nasze Swymi Łaskami do ostatniego tchnienia wspierać raczył,

Abyś serca nasze szczególniejszą czcią i nabożeństwem ku Sercu Jezusowemu zapalił,

Abyś na serca nasze Skarby Twoich Siedmiu Darów wylać raczył,

Abyś serca zatwardziałe grzeszników zmiękczyć, skruszyć i do służby Bożej pociągnąć raczył,

Abyś wszystkich wiernych serca Chlebem Aniołów zasilał,

Abyś nas w liczbę Wybranych przyjąć raczył,

Abyś niegodne wołania nasze przyjąć raczył,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Dary Ducha Świętego.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, ześlij nam obiecanego Ducha Świętego, od Ojca i Ciebie pochodzącego.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, daj nam Łaskę Ducha Świętego.

Duchu Święty usłysz nas. Duchu Pocieszycielu, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Miłość Boga niech będzie rozpłomieniona w sercach naszych,

R. A Duch Najświętszy, Duch miłości, niech w nas zamieszka.

V. Módlmy się: Duchu Święty Boże, który w ognistych językach na Apostołów zstąpić raczyłeś, serca ich niebiańskim światłem oświeciłeś i miłością rozpaliłeś, racz także oświecić, zapalić zimne serca nasze, aby miłością Miłości Bożej cale rozgorzały. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Litania do Ducha Świętego VI

Źródło: Zbiorek modlitw dla Zgromadzenia ss. Służebniczek 1947

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący,

Duchu Święty o Chrystusie świadectwo wydający,

Duchu Święty władco ludzkości,

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi,

Duchu Święty, w Którym jest Moc wszelka, Który wszystko dobre sprawujesz i o wszystkim masz pieczę,

Duchu Święty, nauczający nas wszelkiej prawdy,

Duchu Święty, mieszkający w sercach naszych,

Duchu Święty, Który przenikasz najskrytsze tajniki serca,

Duchu Święty, Który poddajesz dobre i zbawienne myśli,

Duchu Święty, Dawco Łaski i Miłosierdzia,

Duchu Święty, w Którym się odradzamy,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu rady, męstwa i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej i roztropności,

Duchu Święty, pod Którego Natchnieniem  przemawiali słudzy Boży,

Duchu Święty, przepowiadający rzeczy przyszłe,

Duchu Święty, Którym napełnieni Apostołowie odważnie wyznawali Chrystusa,

Duchu Święty, Pocieszycielu nasz,

Duchu Święty, wiarą oczyszczający serca nasze,

Duchu Święty, ożywiający nas i przysposabiający na syny Boże,

Duchu Święty, pociecho mieszkająca z nami na wieki,

Duchu Święty, wspomożenie niezawodne w utrapieniu,

Duchu Święty, słodyczy tych, co Tobie służyć zaczynają,

Duchu Święty, Mocy i męstwo w cnotach postępujących,

Duchu Święty, korono doskonałych,

Duchu Święty, pełen cichości i łaskawości,

Duchu Święty, Źródło ożywiające i wzmacniające,

Duchu Święty, Któryś Sędzią, ale też zbawieniem i radością wiernych,

Duchu Święty, Dawco wiary, pokoju i żarliwości,

Duchu Święty, Szczęśliwości Aniołów.

Duchu Święty, Światłości Patriarchów.

Duchu Święty, Natchnienie Proroków,

Duchu Święty, kierujący ustami i rozumem Apostołów,

Duchu Święty, Zwycięstwo Męczenników,

Duchu Święty, Mądrości Wyznawców,

Duchu Święty, Czystości Dziewic,

Duchu Święty, Namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich,

Duchu Święty, Twórco Kościoła Katolickiego,

Duchu Święty, Który Tenże Kościół uświęcasz i utrzymujesz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Duchu Święty!

Od grzechu każdego,

Od wszelkiej natarczywości i ułudy szatańskiej,

Od zaniedbania Natchnień Twoich,

Od gardzenia Łaskami Twymi,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty!

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś dusze nasze Swą Łaską napełnić raczył,

Abyś serca nasze Miłością Bożą rozpromienić raczył,

Abyś serca nasze na wzór Serca Jezusowego utworzyć raczył,

Abyś nas miłością bliźniego napełnić raczył,

Abyś w serca nasze Boże Swe światło i pociechę wlać raczył,

Abyś nas do walki z nieprzyjaciółmi duszy umacniać raczył,

Abyś na nas skarby siedmiu Swych darów wylać raczył,

Abyś serca zatwardziałe zmiękczyć, skruszyć i do służby Bożej pociągnąć raczył,

Abyś nas w liczbę wybranych przyjąć raczył,

Abyś Kościół Twój Święty i Jego Pasterza Opieką Swą otaczać raczył,

Abyś błądzących do jedności Wiary sprowadzić raczył,

Abyś niegodne wołania nasze przyjąć raczył,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone,

R. A odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się: Boże, Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego napełnić raczył, daj nam w tymże Duchu, co dobre jest poznawać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Litania o Duchu Świętym VII

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Duchu od Ojca i Syna pochodzisz,

Duchu o Chrystusie świadectwo wydający,

Duchu Prawdy dodający wszystkiego,

Duchu nauczający nas wszystkich prawdy,

Duchu zstępujący na Maryą Pannę,

Duchu, którego dziwną mocą Wcielenie Syna Bożego, a Pana naszego w Żywocie Panieńskim odprawiło się,

Duchu Pański świat wszystek napełniający,

Duchu Boski mieszkający w nas,

Duchu mądrości i rozsądku,

Duchu rady i modlitwy,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu Bojaźni Bożej,

Duchu Łaski i Miłosierdzia,

Duchu uświęcający,

Duchu cnoty, miłości, trzeźwości,

Duchu wiary i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu łaskawości i cichości,

Duchu cierpliwości, skromności, wstrzemięźliwości,

Duchu skruchy serdecznej,

Duchu wielorakiej Łaski,

Duchu Pański, na początku stworzenia unoszący się nad wodami i one płodne czyniący,

Duchu, Którym Natchnieniem mówili Święci Boscy,

Duchu, Którego Namaszczenie uczy nas wszystkiego,

Duchu, Który przenikasz wszystko i same głębokości serca,

Duchu, proszący za nami, jęczeniem niewypowiedzianym,

Duchu, Któryś na Chrystusa, od Jana chrzczonego w postaci Gołębicy zstąpił,

Duchu, w Którym się odradzamy,

Duchu, wszystko przenikający i głębokości Boskie,

Duchu, przez Którego wlana jest Miłość Boża na serca nasze,

Duchu Pański, na Chrystusie spoczywający,

Duchu przysposobienie synów Bożych,

Duchu wspomagający słabości nasze,

Duchu wdzięczny, łaskawy, nad miód słodszy,

Duchu początkowy, utwierdzający nas,

Duchu, Któryś w Dzień Świąteczny na Uczniów Pańskich w ognistych językach zstąpił,

Duchu, Którym napełnieni Apostołowie odważnie Chrystusa wyznawali,

Duchu strofujący świat z grzechu, sprawiedliwości i sądu,

Duchu wiarą oczyszczający serca nasze,

Duchu ożywiający nas,

Duchu Łaski i Dary różnie rozdający,

Duchu podzielający z osobna każdego jako chcesz,

Duchu roztrząsający myśli i intencje serca ludzkiego,

Duchu pociecho mieszkający z nami na wieki,

Duchu karności uciekający od zmyślonych i nieszczerych, ani mieszkający w ciele poddanym grzechowi,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Od wszystkiego złego, wybaw nas, Duchu Święty!

Od grzechu wszelkiego,

Od pokus i sideł czartowskich,

Od wszelkiej zbytniej ufności, bojaźni, rozpaczy,

Od sprzeciwiania się przeciwko uznanej prawdzie,

Od zazdroszczenia miłości braterskiej,

Od wszelkiej zaciętości niepokuty,

Od wszelkiej duszy i ciała nieczystości,

Od ducha gniewu, zwady i niezgody,

Od ducha herezji i błędów wszelakich,

Od wszelkiego ducha złego,

Przez Wieczne od Ojca i Syna pochodzenie Twoje,

Przez cudowne Poczęcie Syna Bożego przez Ciebie sprawione,

Przez zstąpienie Twoje na Chrystusa ochrzczonego,

Przez pokazanie się przy Pańskim Przemienieniu,

Przez Przyjście Twoje na Uczniów Chrystusowych,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty!

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyśmy w Duchu chodzili, jako chodzimy duchem,

Abyśmy umartwili Duchem sprawy ciała,

Abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego Boskiego,

Abyśmy Duchowi Łasi, zelżywości nie czynili,

Abyśmy się starali zachować jedności Ducha w związku pokoju,

Abyśmy chodząc i postępując w Duchu, skłonności ciała nie pełnili,

Abyśmy nie każdemu duchowi wierzyli, ale doświadczali ducha, jeżeli jest z Boga,

Abyśmy pomnąc, żeśmy Kościołem Ducha Świętego, Onego gwałcić nie dopuszczali,

Abyśmy błądzących nauczali, w Duchu łaskawości i cichości,

Abyśmy zasiewając w Duchu żęli także życie wieczne,

Abyś w nas ubóstwo w Duchu wzbudzający zachował,

Abyś nas cichymi i łaskawymi uczynił,

Abyś szczere miłosierdzia i miłości afekty w nas wlał,

Abyś Ducha prawdziwego odnowił i serce czyste w nas stworzył,

Abyś nam daru pobożnego, żalu i świętych łez użyczył,

Abyś w nas prawdziwej sprawiedliwości pragnienie zapalił,

Abyśmy byli pokój czyniący i godni zwani być Synami Boskimi,

Abyśmy prześladowanie dla sprawiedliwości mężnie i statecznie ponosili,

Abyś nas od bluźnienia Ducha, która na tym i na drugim świecie z trudna odpuszczona bywa, zachował,

Abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego Boskiego, w którym jesteśmy naznaczeni,

Abyś nam aż do końca w Wierze, Nadziei i Miłości wytrwać dopomógł,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wlej na nas Ducha Świętego!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Ześlij na nas obiecanego Ducha Ojcowskiego!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Daj nam Ducha pokoju!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.

R. I Ducha prawdziwego odnów we wnętrznościach moich.

V. Nie odrzucaj mnie od Twarzy Twojej.

R. A Ducha Świętego nie odbieraj ode mnie.

V. Przywróć mi radość zbawienia mojego.

R. I Duchem początkowym utwierdź mnie.

V. Ducha Świętego Łaska.

R. Niech oświeci zmysły i serca nasze.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA.

V. Boże, Któremu wszelkie serce otwarte i wola wszelaka wiadoma; przed Którym żadne nie tają się skrytości, oczyść przez wlanie Ducha Świętego, myśli serc naszych, abyśmy Cię doskonale miłować i godnie wychwalać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech z nami, prosimy, będzie Moc Ducha Świętego, która by i serca nasze łaskawie oczyściła i od wszelakich obroniła przeciwności.

R. Amen.

V. Wszechmogący, Wieczny Boże, Którego Duchem wszystek Kościół uświęca się i rządzi, wysłuchaj nas ze wszystkimi stanami proszących, aby za Darem Łaski Twojej, od wszelakich stanów, Tobie Chwała oddana była. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Ducha Świętego VIII

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,

Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz,

Duchu Święty, Który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,

Duchu Święty, Który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,

Duchu Święty, Który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, Który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,

Duchu Święty, Który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,

Duchu Święty, Który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,

Duchu Święty, przez Którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi,

Duchu Święty, Który wlewasz miłość Boską do serc naszych,

Duchu Święty, Który nas uczysz prawdziwej pobożności,

Duchu Święty, Źródło radości,

Duchu Święty, Strażniku sumień naszych,

Duchu Święty, obecny w nas przez Łaskę Swoją,

Duchu Święty, Dawco mądrości i rozumu,

Duchu, Święty, Dawco rady i męstwa,

Duchu Święty, Dawco umiejętności i pobożności,

Duchu Święty, Dawco bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Dawco wiary, nadziei i miłości,

Duchu Święty, Natchnienie skruchy i żalu wybranych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,

Od braku serca wobec bliźnich naszych,

Od zatwardziałości w grzechach,

Od zaniedbania pokuty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim Świętym rządzić i zachować go raczył,

Abyś nas w Wierze Katolickiej utwierdzić raczył,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,

Abyś nas w Łasce Twojej utwierdzić raczył,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

R. I odnów we mnie moc ducha.

V. Módlmy się: Duchu Święty, Który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług Łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej Miłości i chroń od wszelkiego złego.

R. Amen.

 

 

Hymny do Ducha Świętego

 

 

Hymn do Ducha Świętego (I)

Źródło: Panie, wysłuchaj modlitwę moją! – wybór modlitw z książek do nabożeństwa 1869

Już dusza moja, więzień — dzwoni w pęta;

Ku początkowi swojemu się miota,

Gołąbko Nieba! przeczysta, prześwięta,

Piastunko różdżki cudownej żywota,

Duchu! ku duszy mojej wioń oblaski!

Błogosław ku niej strumieniem Twej Łaski!

Och! dusza moja — jak spalona niwa,

Z jutrznią, o Duchu! drży pod skrzydły twemi:

Niechże co wsiane w głębiach jej spoczywa,

W kwieciu na owoc bujnie się rozpłemi;

Co mętne — brudne — niechaj zamrze na dnie,

Co mętne — mgławe — niech w rosie opadnie!

Myśli — uczynki — kwiecia i owoce,

Czym z dożywocia wkupujem się w czasy;

Co jeno zdołam zebrać na opoce,

Kwiecie i owoc — co najświeższej krasy,

Wonne co ranek podniosę ku Tobie,

Ku równej z Ojcem i Synem Osobie!

Już dusza moja, więzień, dzwoni w pęta,

Ku początkowi swojemu się miota,

Gołąbko nieba! przeczysta, prześwięta,

Piastunko różdżki cudownej żywota,

Duchu! ku duszy mojej wioń oblaski!

Błogosław ku niej strumieniem Twej Łaski!

 

***

 

Hymn o Duchu Świętym (II)

Źródło: Cały złoty Ołtarz 1829r.

Łaska Ducha Świętego niech nam będzie dana,

Którą Panna nad panny była zaślubiona.

Natenczas, gdy z poselstwem Anioł z Nieba zstąpił,

A wnętrzności Panieńskie po Ciało Bóg wstąpił.

Chrystus na świat z Maryi żywota wyniknął,

A na krzyżu zabity, nam w ziemi zakwitnął.

Gdy powstał z martwych Uczniowie Go widzieli,

Gdy wstąpił do Nieba, ciż na to patrzyli.

Ducha Swego Świętego z Nieba nam Bóg zesłał,

W świąteczny Dzień Łaską Apostołów obesłał.

Językami ognistymi serca ich rozpalił,

Aby od nich sieroctwo duchowne oddalił.

Siedmioraką Łaskę Apostołowie wzięli,

Z którą wszystkich Narodów języki przyjęli.

Z Nią się na różne świata części rozdzielili,

Aby powszechną Wiarę ludziom powiedzieli.

Duchu Święty pociechą naszą nazywamy,

Darem Bożym miłością żywymi wodami.

Namaszczenie Duchowne ogień pałający,

I siedmioraką Łaskę dar ofiarujący.

Prawdziwy Boski palec Moc Ducha Świętego,

Niech nas broni i wyrwie od wszystkiego złego.

Aby nam nic nie szkodził szatan zazdrośliwy,

Broń i zachowaj nas, Duchu Świątobliwy.

Duchu Pociecho, bądź nam ku pomocy,

Chciej nas rządzić, oświecać, tak we dnie, jak w nocy.

Aby Pan Bóg przyszedłszy ludzi wszystkich sądzić,

Chciał nas wedle Swojej Prawicy posadzić. Amen.

 

 

Modlitwa na uproszenie Obecności Ducha Świętego

Źródła: Mszał Rzymski dla wiernych 1874

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda Fidelium, et Tui Amoris in eis ignem accende: qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in mitatem Fidei congregasti, populum Tuum in fide simul et pace benigne inspirando confirma.

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R. Et renovabis faciem terrae.

V. Oremus. Deus, Qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.     

R. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, a napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich Ogień Twej Miłości: Ty, który przez różność języków zgromadziłeś narody w jedności Wiary, umacniaj lud Twój w wierze i pokoju słodyczą Twoich Natchnień.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się: Boże! Któryś serca wiernych oświeceniem Ducha Świętego nauczył: daj nam w tymże Duchu co prawe jest, zawsze wiernie rozpoznawać i Jego pociechą zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Modlitwa kościelna o uproszenie Łask Ducha Świętego

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952 r.

Concede, quaesumus, omnipotens Deus, Sanctum nos Spiritum votis promereri sedulis: quatenus Eius Gratia, et ab omnibus liberemur tentationibus, et peccatorum nostrorum indulgentiam percipere mereamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, abyśmy wytrwałą modlitwą zasłużyli na otrzymanie Ducha Świętego; Jego Łaska niech nas uwolni od wszelkich pokus i udzieli nam odpuszczenia grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Odpust pięciu lat.

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dowolnym dniu, jeżeli modlitwa odmawiana jest przez cały miesiąc. (Św. Pen. Ap., dn. 22 listopada 1934r.)

 

 

Wezwanie Ducha Świętego

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Przybądź Duchu Pocieszycielu, napełnić Łaską serca nasze; ogniu miłości, uświęcenie duchowne, źródło życia, przybądź nawiedzić nas! Ulecz dusze nasze; oczyść je na godny przybytek Bóstwa Twojego; napełnij je światłością Twoją, utwierdź obroną Twoją i Mocą.

Duchu święty Boże! daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem dusz naszych; Tchnieniem Twym nas przeniknij; oblej nas zdrojem pociech Twych Boskich, pokojem Twoim nas obdarz; i bądź nam przewodnikiem do szczęśliwego żywota Świętych; który z Ojcem i z Synem, Bóg jeden we trzech osobach, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Koronka o Duchu Świętym

Źródła: Ołtarz złoty modlitw i pieśni na chwałę Boga i cześć Najświętszej Maryi Panny 1894

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Aniół Stróż chrześcianina katolika 1888

(Tę koronkę odmawiają, prócz środowego dnia, na rok przez dni 40, po Komunii Duchownej lub sakramentalnej, tj. przez sześć tygodni, w niedzielę zaczynają i w niedzielę kończą i co niedzielę się spowiadają, a jeżeli w inne dni nie komunikują sakramentalnie tylko duchownie to jednak tę koronkę odprawiają co dzień po Komunii kapłańskiej i swojej duchownej.

Sposób odprawiania tej koronki. Najpierw przeżegnawszy się odmów:

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

3x Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… 1x Wierzę w Boga…

Na cześć Trójcy Przenajświętszej.

Następnie będziesz następującą modlitwę podczas której trzykroć uderzywszy się w pierś będziesz odmawiać raz:

Modlitwa I.

Duchu Święty Boże! przybądź a racz napełnić serca wiernych Twoich ogniem Miłości Boga, a jakoś zgromadził rozmaite narody do jedności wiary, tak też wolę naszą zjednocz z Wolą Twoją Przenajświętszą. Amen.

Modlitwa II.

Tę następującą modlitwę mówić trzeba dziesięć razy:

Duchu Przenajświętszy Boże! rządź i sprawuj to, o co Cię prosimy i jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów Świętych, zstąpiwszy z Nieba, tak też uwesel duszę i ciało moje, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Ofiarowanie Koronki.

Ofiaruję Ci, Boże mój! tę Koronkę małą, przyjmijże ją ode mnie za Swą Świętą Ofiarę, a mnie do serca sprowadź Siedem Darów Twoich, ogniem Miłości duszę oczyść z grzechów moich, wypal ją, napełnij ją wszem dobrem, niech się stanie mieszkaniem Ducha Świętego. Amen.

 

 

Akt do Ducha Świętego.

Źródło: Cały złoty Ołtarz 1829r.

Duchu Przenajświętszy, Boże Istotna, nieskończona, nie stworzona Dobroci, całego serca mego i wszystkich afektów przepaścią, upadam przed Tobą Bogiem moim, wyznaję żywą wiarą, ze bez Twojej Łaski, bez Twojej Pomocy, nic nie jestem, nic nie mogę. Tyś słabości mojej umocnienie, Tyś ślepoty i ciemności mojej oświecenie, Tyś żalów i płaczów moich uspokojenie, Tyś ginącej duszy zbawienie. Dobrotliwa Łaska Twoja od pierworodnego grzechu, na Chrzcie mnie obmyła, w dalszym życiu od niepoliczonych uczynkowych grzechów tyle razy, przy Pokucie uwolniła, w tak wielu okazjach, od wiecznej zguby chroniła. Przez oświecające, wzbudzające, dopomagające i skuteczne Łaski, zbawienie moje, dotąd nie ustając sprawowała.

O Przedwieczna Dobroci, bądź za te wszystkie Dary, po wszystkie wieki, od wszelkiego stworzenia pochwalona. Na zawdzięczenie i jakiekolwiek zasłużenie, tak wielkich Dobrodziejstw Twoich, całego życia mego, osobliwie jednak dnia dzisiejszego, wszystkie myśli, słowa, sprawy Tobie poświęcam i ofiaruję N.N.

Spraw skuteczną Łaską Twoją, wszystko mogący Boże, ażeby to wszystko przyjemne było Majestatowi Twemu. Łączę to wszystko z nieskończonymi zasługami Najdroższej Męki Jezusa mojego, łączę z doskonałymi aktami, kiedyżkolwiek Tobie od stworzenia ofiarowanymi.

Przepraszam Cię, Nieskończona Dobroci, za wszystkie nie ochotne posłuszeństwa zbawiennym instynktom i natchnieniom Twoim, którym, ach! jak wiele razy w życiu moim, nieszczęśliwy(a) sprzeciwiałe(a)m się. Niechże to Dobrotliwości Twojej niepojętej, ode mnie nie odraża. Nie przestawaj, najmiłosierniejszy Boże, i dalej aż do końca sprawować zbawienie moje, przez wszystkie dni i momenty życia mego, we wszystkich okazjach bądź mi pomocą, bądź światłością, obroną, pociechą, umocnieniem, ożywieniem i w życiu i przy śmierci. A ja, póki ducha mego stawać będzie, chwalić Cię nie przestanę po wszystkie wieki.

Najświętsza Krwi Jezusowa, i ty krwi wszystkich Świętych Męczenników, opłucz to wszystko, co w sercu i w duszy mojej znajdziesz nieczystego. Łzy Chrystusowe, Łzy Matki Najświętszej, łzy wszystkich pokutujących, obmyjcie serca, zmysły i dusze wszystkich ludzi, żeby się zgładziło to, co się myślą, mową, zmysłami i całą duszą zgrzeszyło. Wodo z Boku Jezusowego wytryskująca, zostańże się w duszy mojej, a zalej i ugaś wszystkie upały we mnie od piekła, świata i ciała wzniecone. Amen.

 

 

Modlitwy do Ducha Świętego Św. Alfonsa Liguori.

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Duchu Święty Boże, upadam przed Tobą i czczę z pokorą Twój Majestat. Wierzę mocno żeś jest Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, że od Ojca i Syna pochodzisz, że i Ojcem i Synem jedną jesteś Istotą cenną nieskończoną, Jednym Bogiem. Tyś w ognistych językach zstąpił na Apostołów. Ile tylko jest sprawiedliwych Wybranych Bożych, Tyś ich uświęcił, usprawiedliwił, nauczył, ożywił i utrzymał Łaską Swoją. Tyś Ojcem ubogich, Pocieszycielem strapionych. Tyś jest prawdziwym światłem, pochodnią i mistrzem wszelkiej prawdy, ogniem Boskiej Miłości, który w jednej chwili oświeca, zapala i umacnia serca. Duchu Przenajświętszy, zstąpże do serca mego, uświęć je Łaską Swoją, uczyń je godnym Ciebie przybytkiem, mieszkaj we mnie i poświęcaj wszystkie słowa, myśli i uczynki moje; oświecaj mnie światłem Swoim, rozrządzaj wszystko we mnie mądrością Swoją, ożywiaj mnie ogniem Swojej miłości, prowadź mnie do dobrego Natchnieniami Swymi, utrzymuj mnie Mocą Swoją, bądź Pocieszycielem w smutku i utrapieniu, uleczaj rany serca mego namaszczeniem Swoim, uspokajaj mnie Obecnością Swoją, przysposób mnie do żywota wiecznego udzieleniem wszystkich Darów Swoich, zbaw mnie przez Miłosierdzie Swoje, podnieś mnie od ziemi do Nieba, abym Cię chwalił(a), błogosławił(a) i kochał(a) na wieki. Amen.

***

Źródło: Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r.

Duchu Święty, Ojcze ubogich, Pocieszycielu strapionych, Uświęcicielu dusz, oto jak najgłębszą, cześć Ci oddaję. Wierzę mocno, iż jesteś Bogiem Przedwiecznym, współistotnym z Ojcem i Synem Bożym, kocham Cię z całego serca, nade wszystko. Ponieważ zaś ja, niewdzięczny i nieczuły na Twe natchnienia, tyle razy grzechami Cię obrażałem, proszę Cię pokornie o przebaczenie i brzydzę się nade wszystko zniewagami, jakie Ci wyrządziłem, Dobro Najwyższe.

Składam Ci w ofierze swe biedne serce i pro­szę, byś je oczyścił wodą życia wiecznego, użyź­nił rosą niebiańską, aby stało się godnym mieszkaniem Bożym i tylko w Bogu znalazło odpocznienie. Tyś ogniem; zapal mnie swą świętą miłością; więzami jesteś; zwiąż mnie więzami miłości; jesteś potęgą; użycz mi siły przeciw złym duchom. Ponieważ jesteś skarbnicą wszelkiego dobra, wzbogać mnie we wszystkie niebiańskie przywileje, jak nimi wzbo­gaciłeś Najświętszą Pannę i Świętych Apostołów.

O tę Łaskę proszę Cię również, Ojcze Przed­wieczny. „Boże, Któryś w dniu dzisiejszym serca wiernych światłem Ducha Święty oświecić raczył, daj mi w tymże Duchu poznać co prawe i pociechą Jego zawsze się weselić. Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Maryi. Amen.

 

 

Modlitwy Św. Augustyna do Ducha Świętego.

Prośba o Łaski Św. Augustyna. 

O Najdobrotliwszy, Najłaskawszy i Najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako Najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza Łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił Swoich Łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie. Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi Swą Łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o Najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę – nie mogę powstać; gdy jestem w smutku – nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen Łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste – lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości – lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde – lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie – lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe – lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche – Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie.

Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym.

O Duchu Święty, uświęć mnie, o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen Łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie Swymi Łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło. Wylej Twą Rosę Niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej Miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, Który dusze obmywasz z ich plam i Który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen

Modlitwy Św. Augustyna do Ducha Świętego.

Modlitwa pierwsza.

O Boska Miłości! o Związku Święty, jaki Ojca łączysz ze Synem, Duchu Wszechmogący, Pocieszycielu! strapionych, przeniknij głębokie serca mojego przepaści i roztocz nam światło Swe jasne! Wylej Twą Rosę Niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Spuść Iskrę Twej Miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz udręczonych. Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź o Ty, Który dusze z plam ich obmywasz, i który leczysz ich rany! Przyjdź siło słabych, upadających podporo! Przyjdź Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich! Przyjdź siło żyjących i umierających zbawienie! Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną, i bądź dla mej słabości pobłażliwym z taką dobrocią, ażeby moja małość znalazła Łaskę przed Twoją niewypowiedzianą wielkością, moja niemoc przed Potęgą Twoją, a grzechy moje przed ogromem Miłosierdzia Twego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa druga.

Duchu Święty Boże, uwielbiam Cię w Trójcy Przenajświętszej i we wszelakich Jej dziełach. Uwielbiam Cię w Tobie samym, a także w Twych darach i łaskach. Zstąpiłeś do mej duszy przy Chrzcie i Bierzmowaniu i tyle razy oddałeś mi się w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, aby być życiem życia mojego i duchem ducha mojego; sprawże więc we mnie wszystko dobre, jakiego po mnie wymagasz, bo bez Ciebie jestem tylko do złego zdolny(ą), a do dobrego nieusposobiony(ą) bynajmniej, gdy przeciwnie z Tobą i w Tobie mogę wszystko, co rozkazujesz, uczynić. O Światło żywe i przedwieczne, oświeć mnie! przemień mą słabość w niezwalczoną siłę; ustrzeż mnie od wszelkiej złej myśli; ogrzej mnie, i taką miłość zapal w duszy mojej, aby przez nią wszelkie krzyże życia mojego lekkimi mi się wydały; wspomagaj mnie w walkach z własnym moim sercem i nie opuszczaj mnie teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Modlitwa Św. Katarzyny ze Sieny o miłość roztropną

O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, o Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej Służbie. Daj mi Miłość Twoją! Amen.

 

 

Modlitwa O. Ludwika z Grenady.

O Duchu Święty, Pocieszycielu, Któryś w dzień Świątek zstąpił na Apostołów i napełnił ich Miłością, Łaską i Mądrością, proszę Cię, abyś w Nieskończonym Miłosierdziu i Dobrotliwości Swojej raczył napełnić i moją duszę Łaską, a serce miłością ku Tobie. Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć duszę moją promieniami Swojej Światłości. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco wszelkiego dobra, Który jesteś światłością serc. Przyjdź Pocieszycielu prawdziwy, najsłodszy Gościu duszy mojej, który jesteś serca ochłoda Przyjdź, Lekarzu chorych, który złe odganiasz, słabych pokrzepiasz, grzechy odpuszczasz. Przyjdź, Nauczycielu pokornych, pogromco pysznych, ozdobo cnót, Pocieszycielu umierających. Przyjdź, Boże mój, i daj mi poznać Ciebie w Miłosierdziu Twoim, udziel mi mądrości, utrzymuj rozum mój, kieruj mymi przedsięwzięciami i dodaj mi sił do ich wykonania; miej Miłosierdzie nade mną grzesznym, i napełnij serce moje bojaźnią Twoją.

O najsłodszy Miłośniku wszystkich serc świata, napełnij serce moje ogniem najgorętszej miłości ku Tobie, bo Ty jesteś ogniskiem wszelakiego dobra i najdoskonalszym celem moim. O najsłodszy Miłośniku wszystkich serc świętych, nie zapominaj i o mojej duszy, bo sam z siebie nic nie mogę; wyciągnij Rękę Twoję nad głową moją, i spraw, abym siebie opuściwszy, Ciebie mógł posiąść; uśmierć, wygładź, zniszcz we mnie wszystko, co Ci się nie podoba. Ukształć we mnie wszystko według przenajświętszej Twej woli, aby życie moje stało się przed Tobą ofiarą doskonałą, jako wonne kadzidło zapalone ogniem Twojej Miłości.

O jak wielka jest żądza moja tego nieskończonego dobra! Panie, wysłuchaj mnie i patrz, jako nędzne stworzenie Twoje we dnie i w nocy wzdycha do Ciebie i modli się do Ciebie, Boga mego. Kiedyż będę mógł stawić się przed Tobą? Kiedyż będę mógł wnijść do Przybytku Twego, aby być bliskim Tobie? Kiedyż napełni się serce moje radością? Kiedyż będę mógł przed Obliczem Twoim napawać się Chwałą Twoją. Kiedyż będę wybawionym od pokus przez Ciebie; kiedy przestanę być kruchym i śmiertelnym stworzeniem? O Źródło Nieskończonego Majestatu, zanurz mnie w morzu Nieskończonej Dobroci Twojej, abym wrócił do Ciebie, bo przez Ciebie stworzonym jestem, abym Cię oglądał i był z Tobą w towarzystwie Wszystkich Wybranych Twoich na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego za Kościół Święty.

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1957

Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

O Creator Sancte Spiritus, adesto propitius Ecclesiae catholicae eamque contra inimicorum incursus tua superna virtute robora et confirma, tua caritate et gratia spiritum famulorum tuorum, quos unxisti, renova, ut in te clarificent Patrem Filiumque eius Unigenitum Iesum Christum Dominum nostrum. Amen.Duchu Święty, Stworzycielu! przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu przeciw napaściom nieprzyjaciół. Utwierdzaj Go i wzmacniaj Twą Mocą z Wysokości! Odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Miłością i Łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Odpust 300 dni. (Św. Kongr. Odp., dn. 26 sierpnia 1889r.; Św. Pen. Ap., dn. 14 października 1935r.)

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o jedność wiary.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

Duchu Święty, dawco darów niebieskich, Przewodniku, Pocieszycielu i Opiekunie nasz, Rządco i Zawiadowco Kościoła Świętego Katolickiego — prosimy Cię pokornie, abyś zmiękczył serca błądzących braci naszych, którzy się od Rzymskiego Kościoła oderwali; nakłoń ich wolę, aby się stali posłusznymi natchnieniom Twoim; oświeć ich umysły światłem niebieskiem, aby przejrzeli i przekonali się, gdzie jedynie jest nieomylna Prawda; stwórz w nich serce chętne i skłonne do pojednania się i powrotu do łona macierzyńskiego, z którego wyszli, aby już nie istniała żadna herezja — ale aby wszystkie narody zgromadziwszy się w jedną wspólną, prawdziwą wiarę, jednem byli w Jezusie Chrystusie, aby był jeden pasterz i jedna owczarnia na ziemi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa o pomoc do Ducha Świętego przed rozpoczęciem soboru i synodu

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1957

Ta modlitwa, którą zwykle odmawia się na początku świętego zebrania, jest wzbogacona odpustem cząstkowym. Modlitwa pochodzi z Pontyfikatu Rzymskiego.

Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos et esto nobiscum et dignare illabi cordibus nostris; doce nos quid agamus, quo gradiamur et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto solus suggestor et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre et eius Filio nomen possides gloriosum.

Non nos patiaris perturbatores esse iustitiae qui summam diligis aequitatem; non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio muneris vel personae corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuae gratiae dono, ut simus in te unum et in nullo deviemus a vero; quatenus in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut et hic a te in nullo dissentiat sententia nostra et in futurum pro bene gestis consequamur praemia sempiterna. Amen.

Przybyliśmy, Boże Duchu Święty. Przyszliśmy przed Ciebie skrępowani naszymi wieloma i ciężkimi grzechami, ale wyraźnie zebrani w Twoim Imieniu. Przyjdź do nas, bądź z nami, wlej swoją Łaskę w nasze serca! Naucz nas, co powinniśmy robić, wskaż nam, dokąd powinniśmy iść, pokaż nam, nad czym musimy pracować, aby z Twoją pomocą mogli we wszystkim Ci się podobać! Tylko Ty powinieneś chcieć naszych sądów i je wykonywać, bo tylko Ty nosisz imię chwały z Ojcem i Synem.

Nie pozwól nam zakłócić ładu sprawiedliwości, który miłujesz sprawiedliwość ponad wszystko! Niech ignorancja nie prowadzi nas na kręte ścieżki. Niech stronniczość nie kieruje naszymi umysłami ani szacunek dla bogactwa, ani osób nie wypacza naszego osądu! Ale zjednocz nas skutecznie z Tobą jedynie przez dar Twojej łaski, abyśmy byli jedno w Tobie i nigdy nie porzucali prawdy; ponieważ jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu, abyśmy we wszystkim trzymali się sprawiedliwości hartowanej miłosierdziem, aby w tym życiu nasz sąd nie był w żaden sposób sprzeczny z Tobą, a w przyszłym życiu osiągnęliśmy wieczność nagrody za dobrze wykonane uczynki. Amen.

Odpust 5 lat. (Św. Pen. Ap., dn. 8 marca 1934r. i dn. 20 maja 1949r.)

 

 

Ofiarowanie się Duchowi Świętemu Piusa XII

Źródło: Przedwojenne ulotki luzem.

Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej Łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych Siedmiu Darów, Owoców i Błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Zaofiarowanie się Duchowi Świętemu

Źródło: Chwała Boża 1910

Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz, i równy Im jesteś w Bóstwie, Istności i Chwale. Ty jesteś życiem i światłości mej duszy, poznaję, iż w Tobie przez Chrzest Święty narodziłe(a)m się dla Nieba, żem przez Wiarę prawdziwą z Tobą, Bogiem moim, została zaślubiona, a potężny wpływ i Opieka Twej Mocy i Dobroci, rządzi mną i zasłania od złego. Cóż Ci oddam za nieprzeliczone dobrodziejstwa Twoje? Oto pomiędzy wszystkimi stworzeniami, nie ma nic, co by Ci milszym było, jako ja sam(a) i nie żądasz ode mnie nic, tylko mnie samego(ej). To też ofiaruję na Twoją służbę moje serce, rozum i wszystko co we mnie jest. O Związku wiecznej miłości, połącz mnie na wieki z Sobą, z Ojcem i z Synem, rozpal i oczyść mnie ogniem Swej Miłości, abym Ci czystym ciałem i sercem służąc, Tobie się mógł (mogła) po wszystkie czasy podobać. Amen.

 

 

Modlitewka bardzo skuteczna do częstego odmawiania.

Źródło:  Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Przenajświętszy Duchu Boże, rządź i sprawuj to, o co Cię prosimy, a racz napełnić serca nasze spokojem, i jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostoły Święte, będąc z Nieba zesłany, tak uwesel duszę i ciało moje teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Wezwania do Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,

Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,

Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,

Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,

Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,

Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,

Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,

Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,

Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,

Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,

Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,

Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,

Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,

Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,

Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,

Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,

Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,

Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,

Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,

Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,

Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,

Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,

Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,

Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,

Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,

Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,

Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,

Duchu Święty Boże, czystości dziewic,

Duchu Święty Boże, namaszczenie Wszystkich Świętych Pańskich,

Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.

 

 

Prośba o Dary Ducha Świętego.

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

„Żaden nie może rzec: Pan Jezus, jedno w Duchu Świętym.” I. Kor. 12, 3.

Wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego; wierzę, że Duch ów, jest Bogiem prawdziwym odwiecznym; wierzę że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, bo jest Duchem Ojca i Syna; wierzę, że Bóg przez Ducha Świętego wszystko dobre w nas sprawuje.

Bóg Ojciec mnie stworzył, Bóg Syn mnie odkupił, Bóg Duch Święty mnie uświęcił i uszczęśliwi mnie, skoro Go Ojciec ześle do duszy mojej. Dlatego, Ojcze Niebieski! uciekam się do Ciebie i proszę Cię, o Ducha Twego Świętego. Wszelki datek dobry pochodzi z góry od Ciebie, Ojcze Światłości! Syn Twój Jezus Chrystus nauczył nas o Tobie i o Duchu Twoim Świętym; On nas upewnił, że z Nim wszystko dobre przybywa, i że Ty Ducha Twego Świętego chętnie tym udzielasz, którzy Cię o Niego proszą.

Wierzę z całego serca Słowu Syna Twojego; a że mi Duch Twój Święty bardzo jest potrzebny. Więc, błagam Cię pokornie i usilnie: Ojcze! ześlij Ducha Twego Świętego do duszy mojej. Bez tegoż Ducha Świętego chodzę w niebezpiecznych ciemnościach, i nie masz dla mnie pociechy. Duch Twój jest Duchem mądrości i prawdy, On jest w duszy mojej światłem niebieskim, przed którym wszelkie ciemności ustępują, On jest Duchem dobrej rady, który mnie od wszelkiego błędu ochroni. Ojcze! ześlij Ducha Twego Świętego, iżby mnie oświecił we wszystkim dobrem, abym Cię Boga i Ojca mojego, poznał i umiłował, abym oczy moje nie zamykał nigdy przed światłem prawdy, abym poznał, co jest ku wiecznemu pokojowi mojemu.

Ojcze! ześlij Ducha Twego, iżby z duszy mojej oddalił wszelkie ciemności niedowiarstwa, iżby mi nie dozwolił nigdy patrzeć na złe, iżby zamknął oczy moje, kiedy by je grzech chciał do siebie przyciągnąć, iżby je tylko otwierał wtedy, kiedy będę miał sposobność patrzeć na to, co dobre, i czynić dobrze. Duch Twój, Ojcze Niebieski! jest i niech będzie słońcem mej duszy.

Ojcze! ześlij Ducha Twego, iżby był Kościołowi obroną, iżby spoczywał nad pasterzami Ludu Twojego, aby Ci to czynili, co jest Wolą Twoją Świętą, ku Twej czci i chwale i na pożytek Twych dzieci.

Ojcze! ześlij Ducha Twego na wszystkich rządców i na wszystkie rządy, iżby nic innego nie czynili, jak co się Tobie podoba.

Ojcze! ześlij Ducha Twego do każdej duszy, iżby żadna nie zginęła, oświeć i zbaw wszystkich ludzi.

Ojcze Niebieski! Duch Twój Święty nie tylko jest Duchem prawdy, ale i duchem pociechy, radości, pokoju, miłości i zbawienia.

Ojcze! ześlij Ducha Twego, iżby z mojej duszy oddalił wszelkie niezadowolenie, iżby mnie uszczęśliwił, uwesełił, uspokoił; iżby obudził we mnie uczucie prawdziwej pokuty, udzielał mi pomocy do walki ze złymi skłonnościami i namiętnościami, iżby mnie pocieszał w troskach życia mojego, oddalał wątpliwości, koił boleści, smutek i utrapienie, iżbym Ciebie tylko, Najwyższe Dobro, nad wszystko miłował, a niczego więcej się nie bał, jak utraty Twej miłości.

Ojcze! uszczęśliwij mnie Duchem Twoim Świętym; niechaj uczuję, jak błogo być chrześcijaninem, chwalić Cię, żyć cnotliwie, i oczekiwać wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim.

Błagam Cię o to wszystko nie tylko dla siebie ale i dla wszystkich ludzi. Ojcze! ześlij Ducha Twego w każdą duszę strapioną, iżby Cię chwaliła; pociesz wszystkich w nieszczęściu, iżby się stale Ciebie trzymali, a grzeszników nawróć do Siebie.

Jezu Chryste, Synu Boga żywego! do Ciebie także uciekam się z prośbą. Tyś mnie nauczył, jak mam prosić o Ducha Świętego, Tyś najpierw prosił Ojca, aby nam zesłał Ducha Świętego. Składam Ci za to dzięki, i błagam Cię, iżbyś Ducha Świętego nigdy mi nie odebrał: zostaw mi Go, Panie, na zawsze, abym się coraz lepszym i szczęśliwszym stawał. Niech On w nas wszystkich zamieszka, iżbyśmy wszyscy poznali Ojca Twojego i Ciebie, a w tym poznaniu znaleźli pociechę i żywot.

Duchu Święty! Boże prawdziwy! Istoto najmędrsza! Duchu Ojca i Syna! zstąp i zamieszkaj we mnie. Wypełnij polecenie Ojca i Syna, abyś mnie oświecił i pocieszył. Jeżeli we mnie zamieszkasz, wtedy poznam Ojca i Syna Jego Jezusa, i będę miał żywot prawdziwy. Dary Twoje to, pokój i wesele duszy. Niechajże dusza moja będzie Ci mieszkaniem; Tyś ją uczynił sobie we Chrzcie Świętym domem czystym.

Przyjdź, a panuj we mnie, iżby duch świata nie opanował mnie; oddal ode mnie wszelkiego ducha niedowiarstwa i grzechu. Będę się strzegł z mej strony, aby mieszkania, do którego zawitasz, duszy mojej, grzechem nie skalać, iżbyś nigdy mnie nie opuścił.

Ty mi będziesz światłem, za którem iść pragnę; Ty mi będziesz pociechą, a ja nie uczynię nic co by mi tę pociechę odebrać było w stanie. Tobie się całości powierzam, prowadź mnie na drodze zbawienia, prowadź mnie bez szkody dla mej duszy przez wszystkie niebezpieczeństwa tego świata; nie dozwól, iżbym kiedykolwiek głupstwo poczytał za mądrość, a złe za dobre uważał; niechaj za sprawą Twoją doznam we wieczności, że Królestwo Niebieskie jest pokojem i weselem w Bogu Duchu Świętym.

Chwała Bogu Ojcu, który z Synem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Siedem próśb o Siedem Darów Ducha Świętego (łacina)

Źródło: Pietatis Exercita cultui divino 1846

 1. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Sapientiæ! Instrue cor meum, ut sciam æstimare et amare bona cælestia, eaque terrenis omnibus anteponere. Monstra insuper viam, qua illa consequi, æternumque possidere valeam.

Pater noster.

 1. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Intellectus! Illumina mentem, ut omnia salutis Mysteria percipiam et amplectar, clareque tandem in lumine tuo lumen æternum videre, plenamque Tui, Patris que ac Filii cognitionem obtineremerear.

Pater noster.

III. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus  * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Consilii! Assiste mihi in omnibus instabilis hujus vitæ negotiis, mentem in bonum inclina, et a malo absterre, meque per reclum mandatorum tuorum tramitem ad optatam salutis æternæ metam dirige.

Pater noster.

 1. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Fortitudinis! Da robur cordi meo illudque in omni perturbatione, et adversis casibus confirma virtutemque contra noxios inimicorum meorum conatus largire, ne umquam victus, a te Deo summo bono meo separer.

Pater noster.

 1. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Scientiæ! Fac ut caduca hujus mundi bona eorumque vanitatem perspiciam, et contemnam, neque aliter iis utar, quam ad tuam unius gloriam, meamque salutem; tua vero æterna præmia omnibus rebus terrenis anteponam.

Pater noster.

VI . Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus  * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Pietatis! Cor meum ad veram pietatem, et sanctum Domini Dei mei amorem impelle, ut hunc in omni devotione mea semper quæram, et in vera dilectione inveniam.

Pater noster.

VII. Veni, sancte Spiritus, * Et emitte cælitus  * Dona tuæ gratiæ.

Veni, o Spiritus Timoris Domini! Conſige timore tuo carnes meas, ut provideam te Dominum Deum meum in conspectu meo semper, omniaque solicite caveam, quae plicere possunt.

Pater noster.

 1. Veni, sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium.

R . Et tui amoris in eis ignem accende.

V. Domine , exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. OREMUS. Mentibus nostris, quæsumus, Domine, Spiritum Sanctum benignus infunde, cujus et sapientia conditi sumus, et providentia gubernamur. Per Dominum.

R. Amen.

V. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

R. Amen.

 

***

 

Siedem próśb o Siedem Darów Ducha Świętego

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Przenajświętszy Duchu, Duchu miłości, naucz serce moje, abym umiał(a) szacować godnie Dobra Niebieskie, i one poważnie kochać, a ziemskimi marnościami gardzić. Wskaż mi też drogę najprościejszą, prowadzącą najpewniej do zbawienia mojego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu rozumu, oświeć myśli moje, abym wszystkie tajemnice do zbawienia mego należące zrozumieć mógł (mogła) i za Twoją Łaską oświecony(a) będąc, do zupełnego widzenia Twojego, także i Ojca z Synem Przedwiecznym przypuszczony(a) był(a). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu rady, nie odstępujże mnie we wszystkich niedostatecznego żywota tego zabawach, myśl moją do dobrego nakłaniaj, od złego odstraszaj, i przez prawdziwą Przykazania Twego ścieżkę do pożądanej wieczności portu szczęśliwie prowadź. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu męstwa, daj siły sercu mojemu, które we wszystkich kłopotach umacniaj, w przeciwnych przypadkach posilaj, przeciw nieprzyjaciołom moim i Twoim pomocy dodawaj; abym nigdy zwyciężony(a) nie był(a); ani się od Ciebie Boga mego i najlepszego Dobra mojego nie oddalał(a). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu umiejętności, daj mi próżności świata tego obłudnego uznać i nimi wzgardzić, abym ich nigdy inaczej nie uznawał(a), tylko na Twoją Chwałę, a moje zbawienie, Twoje zaś wieczne Dary, niech mi smak i pociechę czynią. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu Pobożności, nakłoń serce moje, i duszę moją oziębłą, do prawdziwego nabożeństwa, do świętej Ciebie z Ojcem i Synem Boga mego miłości, abym Cię w ustawicznej pobożności szukał(a) i w prawdziwym kochaniu znalazł(a). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przenajświętszy Duchu, Duchu bojaźni Pańskiej, przeraź Bojaźnią Twoją serce moje, abym się zawsze obecności Twojej Pana mojego lękając, pilnie o Tobie zawsze miał(a) w pamięci, żebym nigdy w niczym najczystszych Oczu Twoich nie obraziła(a). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Modlitwa. Boże, Któremu wszelkie serca otwarte i wszelka wola jest wiadomą, przed którą nie są tajne żadne skrytości, oczyść przez wlanie Ducha świętego myśli i serca nasze, abyśmy Cię doskonale miłowali i godnie wychwalać mogli. Niech z nami, prosimy, będzie Moc Święta, która by i serca nasze oczyściła i od wszelkich przeciwności broniła. Wszechmogący, Wieczny Boże, Którego się Duchem wszystek Kościół Rzymsko-Katolicki uświęca i rządzi, wysłuchaj nas za wszystkimi stanami proszących, aby za Dary Łask Twoich, należyta cześć i Chwała Tobie oddawaną była. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Prośby o Siedem Darów Ducha Świętego przez Św. Alfonsa Liguori’ego

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, Dawco wszelkich nadprzyrodzonych Darów, racz zstąpić i do mnie z Łaską i Miłością Twoją i obdarzyć mnie Darem Bojaźni Boskiej, abym za jego najskuteczniejszą pomocą nie wracał się do moich przeszłych grzechów, za które z całego serca żałuję i błagam Miłosierdzia Twego o przebaczenie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, który najhojniej rozdajesz wszelkie dary, dusza moja do Ciebie wzdycha, jako do źródła wszelkiego dobra. Racz napełnić nędzne serce moje miłością Twoją i przeniknąć mnie zupełnie Darem Pobożności, abym odtąd gorliwiej Tobie służył, Natchnieniom Twoim posłusznym się stał i przykazania Twoje wiernie wypełniał.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, najhojniejszy Rozdawco wszelkich nadprzyrodzonych Darów; zmiłuj się nade mną i przybądź z Łaską i Miłością Twoją do mnie. Użycz mi daru Umiejętności, abym dobrze poznał rzeczy niebieskie i przy świetle Twoich świętych przestróg postępował prostą ścieżką wiecznego zbawienia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, hojny jesteś w darach Twoich, i wszelkie nadprzyrodzone Łaski od Ciebie pochodzą. Wylejże się Łaską i Miłością Twoją, o źródło wszelkiego dobra, do biednej i słabej duszy mojej, a obdarz mnie Darem Męstwa, abym wszystkie sidła piekielne i niebezpieczeństwa świata, przeszkadzające mi do zbawienia, z prawdziwym chrześcijańskim heroicznym męstwem zwalczyć mógł.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, Dawco wszelkich nadprzyrodzonych Darów, przybądź do mnie z Łaską i Miłością Twoją i udziel mi Daru Rady, aby mnie nauczył to zawsze obierać, co będzie z dobrem duszy mojej, i co zabezpieczyć może moje zbawienie, a odkrywał mi wszelkie omamienia i sidła szatańskie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże, przez Nieskończoną Dobroć Twoję i przez niezliczone Łaski, któremiś napełnił Najświętszą Duszę Przebłogosławionej Panny i Matki Zbawiciela mego Maryi, a Oblubienicy Twojej, błagam Cię, abyś do mnie z Łaską i Miłością Twoją wstąpić raczył i wlał we mnie Dar Rozumu, abym mógł dobrze wyrozumieć Tajemnice Boskie, a za pomocą rozmyślania Boskich Rzeczy oderwał serce moje od próżności świata.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, 3 Chwała Ojcu.

 1. Przenajświętszy Duchu Święty Boże! Dawco wszelkich Łask, racz przybyć do mnie z Łaską i Miłością Twoją i użyczyć mi Daru Mądrości Twojej, który sprawi, iż Bóg sam jeden będzie celem wszystkich czynności moich, jako jedyny i ostateczny koniec mój, abym Go miłując i służąc Mu w tym życiu, tak jak do tego obowiązany jestem, mógł Go posiadać w niebie na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, 3 Chwała Ojcu.

 

 

 Modlitwa o Siedem Darów Ducha Świętego

Źródło: Nauki o bierzmowaniu i modlitwy dla gotujących się do przyjęcia 1902

 1. O dar mądrości.

Duchu Święty Boże, Dawco wszelkich dobrych darów, udziel mi — proszę Cię — prawdziwej mądrości. Oświeć mój rozum i nakłoń moją wolę, ażebym wszystkie moje życzenia i prace jedynie Bogu jako ostatecznemu mojemu celowi ofiarował i tym sposobem zasłużył sobie na skarb wiecznej szczęśliwości. Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar rozumu.

Duchu Święty Boże, któryś Apostołów cudownie oświecił, by Twą Boską Naukę głosić mogli, oświeć także duszę moją, ażebym sercem wiertłem i dziękczynnem pojął wszystkie nauki Świętej naszej religii. Strzeż mnie od każdego błędu przeciw nieomylnej Świętej Wierze Katolickiej i zaprowadź mnie kiedyś przed Oblicze Boga Trójjednego. Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar rady.

Oświeć mnie, Duchu Święty, ażebym zawsze poznawał, co jest dobrem a co złem, co mam czynić, a czego unikać; pomóż mi we wszystkich wątpliwościach i kłopotach, uczyń mnie mądrym i ostrożnym, ażebym zwyciężył wszystkie zasadzki i napaści złego ducha i tychże uniknął. Pomóż mi też i radź mi w onej waźnej godzinie, gdy mam poznać, do jakiego stanu mnie Pan Bóg woła! Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar męstwa.

Wsparty Twoją Łaską, o Duchu Święty, wszystkiemu podołam, sam zaś przez siebie nic nie potrafię uczynić dobrego. — Wspieraj mnie przeto, Duchu Święty Boże, we wszystkich pokusach, ażebym je zwyciężył; umocnij mnie w prawdziwej wierze, ażebym się nigdy nie zachwiał; daj mi odwagi w cierpieniach i utrapieniach, ażebym je znosił cierpliwie! Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar umiejętności.

Kieruj, o Duchu Święty, moim rozumem, ażebym nie badał z ciekawości tego, co mi jest niebezpiecznym. — I pozwól mi dokładnie poznać marności ziemskie! Udziel mi tej Łaski, bym obowiązki mojej Świętej Wiary Katolickiej i mojego stanu coraz lepiej poznał i wykonał! Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar pobożności.

Napełnij, o Duchu Święty, serce moje miłością ku Bogu i udziel mi daru pobożności i bogobojności, ażebym zawsze Boga miał w sercu i tylko na chwałę Jego żył i działał! Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Marya, — Chwała Ojcu.

 1. O dar Bojaźni Bożej.

Napełnij świętą bojaźnią serce moje, ażebym Cię, mego Boga i Pana, zawsze miał przed oczyma i — pomny przyszłego sądu — wszystkiego się starannie wystrzegał, co w oczach Twoich mogłoby być ohydnym! Amen.

— Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo, — Chwała Ojcu.

 

 

Modlitwa o 7 Darów Ducha Świętego

Źródło: Bądź wola Twoja obszerny zbiór nabożeństw i pieśni 1927

Duchu Święty, napełnij duszę moją darem mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich Doskonałości Boskich.

Chwała Ojcu.

Oświeć mnie darem rozumu dla głębszego zrozumienia ducha Tajemnic Wiary Świętej.

Chwała Ojcu.

Wspieraj mnie darem umiejętności, bym umiał(a) także w sprawach doczesnych kierować się zasadami Wiary Świętej i przez nie wznosić się do Boga.

Chwała Ojcu.

Spraw, bym we wszystkich wątpliwościach u Ciebie szukał(a) rady i u Ciebie ją zawsze znajdował(a).

Chwała Ojcu.

Umocnij mnie darem męstwa, aby żadna bojaźń, ani względy ludzkie nie mogły mi w dążeniu do Ciebie przeszkodzić, ani mnie od Ciebie oderwać.

Chwała Ojcu.

Darem pobożności pobudzaj mą wolę do gorliwego chwalenia Ciebie i służenia Majestatowi Twojemu z synowską miłością.

Chwała Ojcu.

Wreszcie przeniknij serce moje darem bojaźni Sądów Twoich, abym ponmy(a) na obecność Twoją, zawsze tego unikał(a), co by Cię mogło obrażać.

Chwała Ojcu.

 

 

Modlitwa dla otrzymania Siedmiu Darów Ducha Świętego

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Wszechmocny i wiekuisty Boże! coś mnie już raczył odrodzić w wodzie i w Duchu Świętym, dopełnił niezmiernej Łaski Twojej, zsyłając na mnie Ducha mądrości, który mnie nauczy pogardy świata, a miłości dóbr wiecznych; Ducha rozumu, Który mnie oświeci i da mi zupełne wiary poznanie; Ducha rady, który mi poda Sposób podobania się Bogu i dostąpienia Królestwa Jego; Ducha męstwa, który mnie przyobleczone siłą potrzebną ku zwyciężeniu wszystkich przeszkód zbawienia; Ducha umiejętności, który mię wprowadzi na drogi Pańskie; Ducha pobożności, który służbę ku Bogu uczyni mi słodką i zawsze pożądaną! Ducha bojaźni Bożej, który mię natchnie bojaźnią i miłością Boga. Amen

 

 

Modlitwa o Siedem Darów Ducha Świętego

Źródło: Nauka o świętém bierzmowaniu oraz modlitwy dla gotujących się do przyjęcia tegoż św. Sakramentu 1885

Upadam przed Tobą na kolana i wielbię Cię, o Duchu Święty z Ojcem i Synem Wieczny i prawdziwy Boże. Wysławiam Cię z Aniołami Świętymi i całym światem, najserdeczniejsze składając dzięki za wszystkie Dobrodziejstwa i Błogosławieństwa, któreś ziemi dać raczył od początku jej istnienia. Ty jesteś Dawcą wszystkiego dobra, źródłem światłości, od Ciebie jest wszystko, cokolwiek ludzi uszczęśliwia. Więc Ciebie błagam pokornie, przyjdźże i do mego serca, wzbogać go Boską Twą Łaską i oświeć światłością niebieskiej mądrości, abym Ciebie, o Boże, Najwyższe Dobro moje, mógł (mogła) coraz lepiej poznawać i z całego serca miłować. Dajże, proszę, abym o wszystkim miał(a) takie pojęcie, abym wszystkiego tylko tak używał(a), jako się to zgadza z Najświętszą Wolą Twoją.

Oświeć rozum mój i pojęcie moje, abym coraz więcej zgłębiał(a) tajemnice świętej wiary i abym wszystkie jej nauki z coraz większą radością przyjmował(a), z większa ochotą pełnił(a), z coraz większym zamiłowaniem o nich rozmyślał(a) i rozmawiał(a), i tak już naprzód niecoś skosztował(a) z owych rozkosz, którymi Świętych Twoich w Niebie uszczęśliwiasz.

Udziel mi Łask dobrej rady, pouczaj mnie, abym natychmiast rozpoznał(a), kiedy do mnie głos samolubstwa albo podszepty złego ducha przemawiają. Spraw, abym łatwo rozróżniał(a) dobre od złego nawet w razie najtrudniejszym; prowadź mnie do tego stanu, który dla mnie od wieków przeznaczyłeś, trzymaj mnie ciągle mocną Prawicą Twoją, abym ani na najmniejsze nie zboczył(a) bezdroża i ułudzenia wiodące do przepaści wiecznej; wszak wiesz, że przy Tobie pragnę być na wieki.

Daj mi, o Duchu Święty, dar męstwa i odwagi, abym żadnymi największymi nawet trudnościami nie zwyciężony(a), nigdy nie stracił(a) nadziei i zaufania do Ciebie. Umacniaj mnie, o Panie! abym i natenczas kiedy mnie w najboleśniejszy sposób doświadczas będziesz, o Ojcowskiej Twej ku mnie Miłości nie wątpił(a) i na największe ofiary z gotowością się zgadzał(a). Szczególnie w godzinie śmierci mojej posilaj mnie męstwem, abym wszelkie najazdy nieprzyjacielskie zwyciężył(a).

Wzbogać mnie, Duchu Święty! darem umiejętności, abym w wszelkiej okoliczności wiedział(a), jako obowiązki moje do zadań świętej mej wiary mam zastosować, abym przykazania twoje zawsze i wszędzie uważał(a) na jedyną i najlepszą wskazówkę postępowania mego, od której by mnie ani przyjemności i powaby, ani też żadne trudności i udręczenia tego świata, odwieść nie mogły. Spraw to, o Pocieszycielu świata! abym zawsze ową drogę obrał za moją, którą mi ukrzyżowany mój Zbawiciel przewodniczy.

Obdarz mnie, Panie! łaską prawej pobożności, w której bym jako dziecko potulne i posłuszne jedynie Tobie służył(a) i Tobie podobać się pragnął (pragnęła). Obym zawsze czcił i szanował(a) Świętych Twoich! obym miłował(a) bliźnich moich, obym względem rodziców i duchownych przełożonych moich zawsze był(a) takim, jakim być powinienem (powinnam)! Spraw to, o Duchu Święty! abym miał(a) politowanie nad ubogimi grzesznymi, a miłosierdzie, abym okazywał(a) nędznym i opuszczonym, i tak stał(a) się godnym Miłosierdzia Twego. Bojaźni Bożej udziel mi Duchu Święty, abym Ciebie, Panie i Boże mój! zawsze miał(a) w pamięci. Napełniaj serce moje najpokorniejszym uszanowaniem Boskiego Majestatu Twego, abym z pogardą i w bojaźni Twojej unikał(a) wszystkiego, co się Tobie, Najświętszy, Najsprawiedliwszy nie podoba. Duchu Święty, przyjdź, a Łaski Twoje wszelkiej cnoty błogie zdroje, racz wprowadzić w serce moje. Amen.

 

 

Modlitwa o Dary Ducha Świętego

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Mądrości, oświeć serce moje, abym się nauczył, dobra niebieskie miłować, a nad wszystkie dobra ziemskie je przekładać. Daj mi, żebym to, co jest dobre rozumiał, i z Twego natchnienia zawsze się weselił.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Rozumu, oświeć rozum mój, abym Tajemnice Wiary chętnie przyjął i wiernie zachował. Daj mi tej Łaski, abym za oświeceniem Twoim Prawdę Niebieską poznał i w uczynkach wypełniał.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Rady, a bądź przy mnie we wszystkich sprawach tego życia niebezpiecznego i oddal ode mnie każdą złą radę. Daj mi poznać, co się Tobie podoba i racz mnie doprowadzić do żywota wiecznego.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Mocy, a daj sercu memu męstwa i posilaj mnie w każdym przeciwieństwie, abym się nigdy przez nieufność nie odłączył od Ciebie, Boga, Dobra mego najwyższego.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Umiejętności, uczyń, abym znikome dobra tego świata, a ich marności poznał i pogardzał, a nic innego wiedzieć nie pragnął, tylko Jezusa, a tego Ukrzyżowanego.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Pobożności, pobudzaj serce moje do prawdziwej pobożności i Miłości Bożej, abym Boga zawsze w najgłębszej pokorze szukali w gorącej miłości znalazł.

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Bojaźni Bożej, przeniknij wnętrzności moje Bojaźnią Twoją, abym Cię, Pana Boga mego, miał zawsze przed oczami i wszystkiego unikał, co by się Oczom Twoim nie podobać mogło.

Prosimy Cię, o Panie, wlej łaskawie do serc naszych Świętego Ducha Twojego, którego Mądrością jesteśmy stworzeni i Opatrznością bywamy rządzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o mądrość prawdziwą

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Duchu Święty Boże, Duchu Mądrości i Rady! w Tobie jest skarb nieprzebrany wszelkiej mądrości, a żaden człowiek z inąd prawdziwej mądrości uzyskać nie może, tylko od Ciebie. Tyś jest Źródło prawdziwej światłości, z którego się zlewają promienie dla oświecenia wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. Początek, ale Mądrości jest Bojaźń Boża.

„Dlategom Cię żądał, o Boże! i dana mi jest roztropność, i wzywałem Cię, i przyszedł na mnie Duch Mądrości. I przełożyłem ją nad królestwa i nad panowanie, a wszystkie bogactwa miałem za nic w porównaniu jej. A nim jej przyrównał do drogiego kamienia, gdyż wszystko złoto jej przyrównane jest trocha piasku, a jako błoto będzie poczytane srebro przeciwko jej.

Nad zdrowie i piękność umiłowałem ją, i umyśliłem, mieć ją zamiast światłości, gdyż światłość jej nigdy nie zgaśnie. A przyszły mi pospołu z nią wszystkie dobra i niezliczona poczciwość przez ręce jej” (Mdr 7, 7-12).

O Boże Wszechmogący! jak mądrze i podziwnie zabezpieczyłeś Chwałę Twoją, gdyż tylko ten człowiek od wszystkich ludzi jest czczony i chwalony, kto Ciebie czci i chwali; kto zaś Tobą wzgardzi, od wszystkich będzie wzgardzony. O jak słodko jest, Ciebie, o Boże! kochać, Tobie cześć i chwałę oddawać, a tę miłość ku Tobie przez ścisłe wypełnianie Przykazań Twoich okazywać. O zaiste! tylko przez Bojaźń Twoją, o Boże! przyjdą nam wszystkie dobra i niezmierna poczciwość i chwała przed Aniołami i ludźmi.

Więc ja rozradowałem się we wszystkim, bo przede mną szła ta Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest matką tego wszystkiego. Nauczyłem się jej bez obłudności, i użyczałem bez zazdrości, a nie kryję poczciwości jej. Nieprzebrany to bowiem jest skarb dla ludzi, którego którzy używali, stali się uczestnikami Boskiego przyjacielstwa dla darów umiejętności zaleceni. Amen.

 

 

Modlitwa o Naukę Boską.

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Mów Panie! bo słucha sługa Twój. Sługą Twoim ja jestem, udziel mi rozumu, abym zrozumiał świadectwa Twoje. Skłoń serce moje ku słowom ust Twoich, niech płynie jako rosa wymowa Twoja.

Mówili niegdyś synowie Izraelscy do Mojżesza: Mów ty do nas, a słuchać będziemy; niech Pan do nas nie mówi, byśmy snać nie pomarli. Nie tak, Panie! nie tak proszę, ale raczej z Samuelem Prorokiem pokornie i usilnie błagam: Mów, Panie! bo słucha sługa Twój.

Niech nie mówi do mnie Mojżesz ani który z Proroków, lecz Ty Sam, Panie Boże! do mnie przemawiaj. Ty, coś natchnął i oświecił wszystkich Proroków, natchnij i oświeć serce moje. Bo Ty Sam bez nich możesz mnie doskonale nauczyć, oni zaś bez Ciebie nicby nie dokazali.

Ludzie mogą wprawdzie mówić słowa, lecz nie dają Ducha. Pięknie mówią, lecz jeśli Ty milczysz, serca nie zapalą. Badają pisma i ogłaszają tajemnice, lecz Ty Sam otwierasz ich wyrozumienie. Wydadzą przepisy, Ty dopomagasz do ich pełnienia. Oni skrapiają słowy, Ty udzielasz urodzajność.

Mów do mnie, Panie Boże mój! Prawdo Wiekuista! Abym nie pozostał bez owocu, jeśli zewnątrz tylko będę napomniony, a nie wewnątrz zagrzany. Abym nie musiał słyszeć wyrzutu na Sądzie, żem usłyszał słowo, a nie dopełnił.

Mów przeto, Panie! bo słucha sługa Twój. Słowa bowiem Twoje są słowami żywota wiecznego. Mów do mnie ku pociesze duszy mojej i ku poprawie życia mojego; Tobie zaś ku Chwale i Sławie Wiekuistej. Amen.

 

 

Modlitwy o otrzymanie dwunastu Owoców Ducha Świętego

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Duchu Święty Boże, Miłości Przedwieczna, Ojca i Syna, racz mi zesłać owoc miłości, abym Cię godnie ukochał(a); i owoc radości, abym się pociechą świętą napełnił(a); owoc pokoju dla całkowitego duszy mej ukojenia; i owoc cierpliwości dla bezpiecznego wszelkich wyroków zniesienia. Udziel mi owocu gorliwości, abym bliźniego w potrzebie ratował(a); i owocu dobroci, co by mnie czynił miłym dla wszystkich; owoc mądrości, abym się zapamiętale w grzechy nie puścił(a); i owocu łagodności, abym pokornie przeciwieństwa i złe od moich bliźnich przyjmował(a). Ześlij mi, błagam, owoc wiary, bym wierzył(a) mocno Słowu Boga; i owoc skromności, bym się przykładnie we wszystkim urządził(a); i owoce wstrzemięźliwości i czystości, by uchowały ciało moje w świętości, jaka się należy Twemu Przybytkowi; spraw, abym chowając statecznie serce czyste i niepokalane na ziemi, zasłużył(a) oglądać Ciebie i cieszyć się z Tobą na wieki w Chwale Wiekuistej. Amen.

***

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego kochać umiał(a); daj wesele Twoje, abym w Tobie tylko szukał(a) pociechy i radował(a) się w łaskach od Ciebie odebranych! udziel mi pokoju Twego, aby żadna przygoda duszy mojej zmieszać i jedności z Bogiem i z ludźmi rozerwać nie zdołała! daj cierpliwość, abym wszystkie przykrości znosił(a) z uległością i łagodnie! Natchnij mnie dobrotliwością, abym był(a) dla bliźnich uczynnym (uczynna), usłużnym (usłużna), uprzejmym (uprzejma), użytecznym (użyteczna) ku ich radości i zbudowaniu, obdarz mnie Dobrocią Twoją, abym potrzebom bliźnich chętnie zaradzał(a)! daj mi nieskwapliwosć, abym wszystkie sprawy z potrzebną rozwagą i ostrożnością przedsiębrał(a) i wykonywał(a); daj cichość, abym znosił(a) wady i ułomności bliźnich moich cierpliwie i urazy obrażających mnie chętnie darował(a); i uzbrój mnie wiarą, abym był(a) daleki(a) od podejrzliwości przeciw bliźnim i z nimi szczerze i otwarcie się obchodził(a); udziel mi skromności, któraby wraz z pokorą panowała w słowach i myślach moich! daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy i najmniejszym grzechem, nie skaził(a) ani duszy, ani ciała mojego, ale w pokarmach i napojach, w odzieży i innych potrzebach niezbędnych do tego życia, skromność zachowując, a wszelkie nieporządne żądze do zbytku hamując, w wstydliwości dochował(a) niewinności serca. Amen.

***

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Duchu Święty Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Któryś jest Źródłem Doskonałości prawdziwej, wysłuchaj pokornych próśb moich i wzbogać duszę moją Darami Twymi Świętymi. Daj mi Miłość Twoją, abym Boga i bliźniego gorącym sercem ukochał(a). Daj mi Twoje wesele, abym w szczęściu cichy(a) i pokorny(a), radował(a) się w Bogu jedynie, a w smutkach i utrapieniu w Tobie pociechę znalazł(a)! Udziel mi Twego spokoju, abym we wszystkich życia przygodach, pogodę umysłu i duszy zachować umiał(a) i nie dał(a) się unosić żadnemu uczuciu, któreby ją zmieszać i od Boga oddalić, a z ludźmi rozerwać w sercu mnie mogło. Daj mi cierpliwość w smutkach i próbach bolesnych, abym przez nie, jak przez ogień oczyszczający, na duszy się wyrabiał(a), a nigdy nie upadał(a), zwalczony(a) i strawiony(a) nimi wewnętrznie. Daj dobrotliwość, abym była chętny(ą) do usługi dla bliźnich i umiał(a) nieść im radość i pociechę; daj mi dobroć Twoją, abym serdeczny(a) w obejściu się z ludźmi, był(a) dla nich wylany(ą) w uczuciu i pobłażania pełny(ą); daj mi roztropność, ażebym bez rozwagi nic nie mówił(a), ani też czynił(a); daj słodycz charakteru w stosunkach moich z bliźnimi i w łatwym odpuszczaniu im tego, coby goryczą i bólem przyszło mi od nich niesłusznie. Uzbrój mnie wiarą w Ciebie, abym się nie zachwiał(a) w mej duszy i wiarą do ludzi, abym zrażony(a) przez jednych nie podejrzywał(a) zacności i prawości drugich, a sam(a) zawsze szczery(ą) i otwarty(ą) został(a). Daj mi skromność w myślach i zachowaniu się moim, abym był(a) zbudowaniem i przykładem dla wszystkich; daj wstrzemięźliwość we wszystkich pragnieniach moich, abym umiał(a) hamować żądania moje i był(a) umiarkowany(ą) we wszystkich mych potrzebach. Daj mi czystość dla całej mojej istoty, abym nie skaził(a) nigdy niewinności duszy i zasłużył(a) Ciebie, mój Boże, oglądać w wiecznej chwały Przybytku. Amen.

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Św.

Źródło: Nauka o świętém bierzmowaniu oraz modlitwy dla gotujących się do przyjęcia tegoż św. Sakramentu 1885

O Najświętsza, Najczystsza Niepokalana Panno, Matko moja, Marya! Ciebie Duch Święty już przy Poczęciu od wszelkiej zmazy wolną zachował, prześliczną Duszę Twoją Łaską Swą napełnił, a serce twe najgodniejsze na mieszkanie Swoje obrać raczył. Teraz więc, kiedy do przyjęcia tegoż samego Ducha Świętego się przysposabiam, uciekam się do Ciebie, abyś mnie wspomagała Boskiemu Duchowi Świętemu przybytek taki urządzić, jaki by przeznaczenia tegoż choć niecoś był godzien. Ty znasz ubóstwo moje, znasz ułomności, znasz nędzę moją, wiesz dobrze, że sam ze siebie nic nie potrafię. Ty więc, o Najdobrotliwsza Matko moja, proś tegoż Ducha Świętego, aby On sam serce moje przekształcił i dla siebie przygotował, aby go Łaskami swoimi napełnił, a potem mnie prowadził przez wszystkie dni życia mego, iżbym niegdyś mógł (mogła) przyjść do Nieba i z Tobą i przy Tobie mógł (mogła) wielbić na zawsze tego Ducha Świętego, który z Bogiem Ojcem i Synem żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Westchnienie do Ducha Świętego.

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

O najmiłościwszy Duchu Święty, słodki Pocieszycielu serc strapionych i dusz pobożnych! Ach, przyjdź do mej biednej duszy i oświeć ją światłem łaski Twej świętej. Przyjdź, wierny Ojcze ubogich, i z Twego skarbca pełnego pociech udziel pomocy mej biednej duszy.

O najłaskawszy Duchu święty, najhojniejszy szafarzu łask wszelkich! Spojrzyj, jak obojętne i zimne jest serce moje. Udziel mi, proszę Cię, choćby iskierki Twej świętej miłości i prawdziwej pobożności. Do Ciebie zwracam się z całym zapałem mego serca, o najsłodszy Duchu święty i z głębi serca Cię błagam, racz się zlitować nade mną. Zwróć się łaskawie do mnie, zapal w mym sercu ogień świętej miłości i pociągnij mnie całkowicie do Siebie, ach, nie odrzucaj mnie, nie gardź mną, który Cię całym sercem wzywam. O najsłodszy Duchu święty Boże, trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej! przybądź do mnie i kropelką pociechy orzeźwij słabe i chore serce moje. O Tobie piszą, o Duchu święty Boże, żeś jest rozdawcą wszelkiego dobra i wszelkiej pociechy; dlatego przychodzę do Ciebie z serdeczną ufnością i nie odejdę od Ciebie, dopóki mnie nie wysłuchasz.

Proszę Cię, odnów we mnie Łaski Chrztu Świętego, które przez grzechy tak często utraciłem(am). Uczyń mnie znowu dziecięciem Twoim i bądź mi we wszystkich potrzebach Pomocnikiem i Obrońcą.

Proszę Cię, przez Krew Jezusa Chrystusa, wyciśnij znamię Twoje na sercu moim, abyś Ty o mnie, a ja o Tobie nigdy nie zapomniał(a), ale, abym złączony(a) z Tobą Najczystszej Miłości węzłem, pozostał(a) z Tobą na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa o otrzymanie Łask Ducha Świętego

Źródło: Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Duchu Święty! Miłości Przedwieczna Boga; udziel mi Miłości Twojej, abym Boga i bliźniego kochać umiał(a).

Daj Radość Twoją, abym w Bogu szukał(a) pociechy!

Daj pokój Twój, aby nieszczęście, duszy mojej zmieszać nie zdołało.

Daj cierpliwość, abym wszystkie przykrości znosił(a) łagodnie.

Daj Dobrotliwość Twoją, abym potrzebom bliźniego troskliwie zaradzała.

Daj Łaskawość Twoją, abym przebaczył(a) nieprzyjaciołom moim.

Daj słodycz, abym wady bliźniego znosić umiał(a).

Daj wiarę, abym przy Prawach Twoich i pobożności trwał(a) zawsze.

Daj czystość i wstrzemięźliwość, abym nie skaził(a) ciała i duszy mojej. Amen.

 

 

Modlitwy o uproszenie Łaski Ducha Świętego

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Modlitwa I

O Duchu Święty Boże! Nauczycielu, Wodzu i Przewodniku nasz! Ty nami rządzisz i prowadzisz nas, abyśmy z dróg niebieskich nie zbaczali; Tyś prawym Pocieszycielem w smutkach, tęsknotach i gorzkich zawodach, jakie co krok napotykamy na tej ziemi wygnania: wzbudzaj w sercach naszych zbawienne natchnienia i pragnienia, udzielaj mocy do ich wykonania. O Duchu Święty! zamieszkaj w sercu moim. O szczęśliwy! który się z takiego gościa weseli, u którego mieszkasz i przebywasz. Niechże to serce moje będzie domem Twoim; oddaję Ci, Panie! wszystko, co w nim jest, oddal z niego wszelkiego uczucia i myśli, które by się Bogu mojemu nie podobać się mogły; proszę Cię i błagam o umocnienie w wierze, o żarliwość w Miłości Bożej, o niezwłoczne powstanie z grzechów, o wytrwanie w pokucie, o gorliwość w wypełnianiu powinności moich oraz o pomnożenie i nieustanne wzrastanie w cnotach. Udziel mi, o Duchu Święty Boże! w nieszczęściu cierpliwości, w szczęściu pokory, w pokusach zwycięstwa, w smutku pociechy, w pracy wytchnienia, w tęsknocie ochłodzenie, w cierpieniach i chorobie cierpliwość i poddanie się niezbadanym Wyrokom Boga, aby mógł (mogła) Panu Bogu za Jego Łaskę dziękować. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Bogiem Ojcem, żyje i króluje wiecznie. Amen.

Modlitwa II

Boże, Duchu Święty! rządź mną i sprawuj Łaską Swoją Przenajświętszą. Wprowadź Swe Dary do serc naszych. Boże! przed którym nie masz nic zakrytego i który nieustannie rozpromieniasz w nas miłość do dobrego, Ty znasz wszystkie myśli i pragnienia moje, racz je tchnieniem swej łaski oczyścić i ogień Boskiej Miłości w moim sercu zapalić. A jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów Świętych, tak uwesel i uświęć duszę i ciało moje, i ulituj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej, abym Cię mógł (mogła) doskonale miłować i godnie chwalić przez wieki wieczne. Amen.

Modlitwa III

Sprawco uświęcenia dusz naszych, Duchu Święty miłości i prawdy! Ciebie czczę i w Tobie uznaję me szczęście wiekuiste. Dziękuję Ci jako wszechmocnemu rozdawcy dóbr niebieskich za wszystkie łaski; do Ciebie się uciekam, jako do źródła światła i mocy, których mi właśnie potrzeba dla poznania i wykonania, co jest dobre. Duchu światłości i mocy, oświeć rozum mój, umocnij w dobrym wolę moją, rządź sercem moim, a dla Boskich natchnień Twoich uczyń je posłusznym i wiernym. Duchu Łaski i Miłosierdzia! przebacz ustawicznym ułomnościom moim, przebacz złości i zaślepieniu, przez które tak często stawiałem(am) opór miłosiernym i słodkim Łaski Twojej wzywaniom. Pragnę, o Duchu Święty Boże! przy pomocy tejże Łaski Świętej iść odtąd za nią z tak uległą i chętną uległością, abym mógł (mogła) obficie kosztować wszystkich Twoich Owoców i Błogosławieństw Boskich, w tym życiu i przyszłym. Amen.

Modlitwa IV

Źródło: Chwała Boża 1884

Duchu Święty od Boga nam dany, bez Ciebie człowiek upada pod ciężarem nędzy i niemocy, Ciebie Zbawiciel obiecuje nam w Imię Ojca swego jako Pocieszyciela, mającego osuszyć łzy nasze, oświecić umysły w obowiązkach naszych, umocnić serca w wypełnieniu dobrego. Duchu Święty! przyjdź mi w pomoc i racz obdarzyć mię darem Mądrości, abym poznał(a) prawdę wiekuistą i w niej zamiłował(a); darem Pojęcia, abym przeniknął(ęła) o ile dozwala nieudolność ludzka, w prawdy objawione; darem Nauki, abym się przekonał(a) o nicości swojej, wszystko odnosił(a) do Boga według uczuć Serca Jezusowego, a wzgardziła) marnościami świata; darem Roztropności, abym przezornie postępował(a) wśród ciemności i niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniał(a) wolę Bożą; darem Mocy, abym przezwycięży](a) pokusy nieprzyjaciela, trudności w cnocie i znosił(a) prześladowania, na które mógłbym (mogłabym) być wystawiony(a); darem Pobożności, abym zamiłował w rozmyślaniu, modlitwie, rozpamiętywaniu i służeniu Bogu; darem Bojaźni, abym ze wstrętem unikał(a) wszystkiego, co by Cię obrazić mogło. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar łez, abym grzechy swoje opłakiwał; ducha umartwienia, abym zadość uczynił(a) Boskiej sprawiedliwości, a zwłaszcza wzbogać mnie Miłosierdziem, Łaską wytrwałości, abym żył(a) po chrześcijańsku i umarł(a) śmiercią świątobliwą. Amen.

 

 

Modlitwa o dostąpienie Łask Ducha Świętego

Źródło: Nauka o świętém bierzmowaniu oraz modlitwy dla gotujących się do przyjęcia tegoż św. Sakramentu 1885

O mój Jezu! Królu Wiecznej Chwały, który przed rozstaniem się z tą ziemią Pocieszyciela, Ducha Świętego na wspomożenie nasze zesłać obiecałeś, racz spojrzeć łaskawie na mnie nędznego grzesznika, któregoś (nędzną grzesznicę, którąś) Najdroższą Krwią Twoją odkupić, a przez Chrzest Święty do życia w Łasce Twej powołać raczył. Udziel mi tej Łaski, abym tajemnic dnia świątecznego mógł (mogła) się stać uczestnikiem (uczestniczką). Daj mi mocno wiarę, stałą niezachwianą nadzieję i gorącą miłość. Oczyść mnie z wszystkich grzechów, abym mógł (mogła) się stać godnym mieszkaniem Twego Ducha Świętego. Błagam Cię o to przez Najdroższą Krew i Rany Twoje. Amen.

 

 

Prośba o Łaskę Ducha Świętego do świętości życia.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan ks. J.A. Schneidera, Wrocław 1811

Świętym mam być, tak jak Bóg jest Świętym. Celem mego usiłowania jest, żeby być Bogu podobnym. Zupełnie nie dojdę do celu tego, ale się coraz bardziej do niego zbliżę; potrzeba mi się zrzec wszystkiego, co mnie od niego oddala. Jednakże mogęż to wszystko wypełnić bez wyższej mocy i kierowania? Co dzień poznaję słabość moją i niestateczność. Częstokroć błąd poczytałem za prawdę; przykład większej liczby za usprawiedliwienie moich błędów, a grzech godnym nie takiej kary, jakiej jest godzien przed wszystko widzącym Sędzią. Chociaż poznaję co jest słuszność i łagodność: jednakże często nie pełnię tego co poznaję, a tego nie czynię o czym jestem przekonany! Jakie często namiętności biorę na pomoc dla usprawiedliwienia moich postępków, kiedy rozum i sumienie mnie oskarżają!

Jezu! Tyś nas o mocy z wysokości zapewnił: Jeżeli rzekłeś swoim dzieciom dobre dary dać możecie którzyście sami do złego skłonni; tym bardziej Ojciec niebieski udzieli Ducha Świętego tym, którzy go miłują.

Z ufnością przeto proszę Cię: Ojcze, dajże i mnie Ducha Świętego! Ducha uświęcenia, aby co jest we mnie nieczystego ogniem Boskiej Miłości zniszczył; Ducha prawdy, abym zawsze poznawał wartość wszystko przewyższającej cnoty i nad wszelką korzyść ją przekładał; Ducha męstwa, abym się dzielnie opierał pokusom do grzechu; Ducha mądrości, abym przezornie i mądrze uchronił się niebezpieczeństw zbawiania, i chwycił sią należytych środków do mojej doskonałości; Ducha przedsięwzięcia i stateczności, abym, gdy przykład albo wzgarda, albo nadzieja znikomego dobra starają się mnie uwieść, stałego był przekonania: że tylko pobożność i cnota, prawdziwą chwałę i prawdziwe szczęście stanowią abym nieodmienny był w przedsięwzięciu niepozwalania sobie niczego, co Ci się nie podoba, i o czym mnie przez moje sumienie przestrzegasz.

Duchu Boski! uczyń mnie pojętnym na Twoje nauki i przestrogi, których głos często w mojej duszy słyszę. Daj mi poznać, że zawsze nie słusznie czynię, gdy się mu sprzeciwiam. Oświeć mnie, abym w chrześcijańskim poznawaniu postępował. Umocnij mnie, żeby mój rozum brał górę nad namiętnościami. Zgładź we mnie lenistwo do dobrego przez ożywienie gorliwości i uszanowania ku przepisom Religii. Uświęć moje serce, aby się coraz bardziej pozbywało grzesznych skłonności; aby nie tylko moje życie, w oczach świata nie było kary godnym, ale oraz, żeby wszystkie moje myśli, uczucia, chęci przed Tobą godnymi kary nie były. Dopomóż mi uprzątnąć przeszkody zbawienia. Uzbrój mnie przeciwko grzechowi czujnością, trzeźwością i nieustraszonym męstwem. Nie odmawiaj mi Twojej Łaski utrzymującej życie cnotliwe, a podaj mi zawsze środki, które ożywiają chęć do cnoty i w każdym pokuszeniu oziębłości, utrzymują. Przyrzekam Ci zupełną gotowość, korzystania troskliwie i skutecznie z Twojej pomocy. Ty któryś dał chęć, daj oraz dopełnienie. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie umysłu

Źródło: Poradnik Niebieski 1876

Oświeć umysł mój, o Panie najmiłosierniejszy, ześlij promień Doskonałości Twojej do serca mojego, i rozprosz grubą pomrokę, która zaległa duszę moją. Wstrzymaj rozum zaciekający się w krainę obłąkania, powściągnij pokusy gwałtownie mnie dręczące. Podnieś rękę Twoją i ujarzmij tę namiętność, ugaś ten ogień morderczy, który wewnątrz mnie goreje, abym znalazł(a) pokój w Mocy Twojej. Rozkaż wiatrom i burzom, powiedz morzu: uspokój się, wichrom: nie wiejcie, a uspokoją się zupełnie. Puść światło Twoje i Prawdę Twoją, ażeby mnie oświeciły, bom jest rola płonna, dzika, bez słońca. Ześlij Łaskę Twoją z Wysokości, i spraw to, abym w pobożności zawsze Tobie wiernie służył(a). Podnieś duszę moją obarczoną brzemieniem grzechów, zaspokój pragnienie moje do Nieba. Spraw, abym zasmakowawszy dobra wiecznego, brzydził(a) się doczesnym. Podźwignij upadłego(ą) na duchu, wypleń z serca mego znikome rozkosze, które nie potrafią ani zaspokoić, ani pocieszyć serca mojego. Połącz mnie z Sobą nierozdzielnym węzłem Miłości Twojej. Ty Sam wystarczysz dla tej, która Cię kocha, wszystko inne bez Ciebie jest mi niczym. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o mądrość i czystość serca

Źródło: Poradnik Niebieski 1876

Wesprzyj mnie Łaską Twoją, o Duchu Przenajświętszy, wlej czystość Swoją do duszy mojej, abym nie tylko uśmiercił(a) wszystkie chuci marności, wszystkie zgubne i nieczyste żądze, które zaległy moje serce, i nim ciągle miotają; ale nadto, abym wzgardził(a) rozkoszami tego świata, jakkolwiek zdawałoby się łudzące i miłe; abym każdą przyjemność cenił(a) właściwie, jaką jest w istocie, i pomniał(a), że razem z życiem moim prędko ulatuje; gdyż nie ma nic stałego pod słońcem; wszystko jest próżnością i utrapieniem ducha. Udziel mi, Panie mądrości, abym Cię umiał(a) szukać i znaleźć, abym w Tobie Samym znajdował(a) rozkosz i Ciebie nade wszystko kochał(a), a wszystko inne uważał(a) jako Dzieło Wszechmocnej Ręki Twojej. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o pokój sumienia

Źródło: Poradnik Niebieski 1876

Boże Duchu Święty, rządź mną i prowadź mnie Łaską Swą Przenajświętszą; wprowadź Swe Dary do serca mego. Boże, przed którym nie ma nic ukrytego i który nieustannie zagrzewasz w nas miłość do dobrego, racz serce moje napełnić spokojem i swobodą, jako skutkiem najzupełniejszego zastosowania się do Woli Twojej Przenajświętszej, którego najgoręcej pragnę i o nie Cię najpokorniej błagam. A jakoś uweselił niegdyś Matkę Syna Bożego i Apostołów Świętych, tak uwesel i uświęć duszę i ciało moje, teraz i w godzinę mej śmierci, iżbym Cię mógł (mogła) godnie chwalić przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o oddalenie złych myśli

Źródło: Poradnik Niebieski 1876

Duchu Przenajświętszy, pospiesz ku wspomożeniu memu, albowiem powstały we mnie wielkie trwogi, i sprzeczne myśli targają duszę moją. Jakoż wyjdę z nich bez szwanku? Jakże je pokonam? Ja pójdę przed tobą, mówisz do mnie, o Boże, i upokorzę pyszniących się na tej ziemi; otworzę bramy więzień i skrytości tajemnic objawię tobie. Uczyń, Panie, jakoś przyobiecał, i niech wszystkie złe myśli rozpierzchną się przed Tobą. Cała nadzieja i jedyna pociecha moja w tym jest, abym w każdym utrapieniu do Ciebie się garnął(ęła), Tobie się powierzał(a), Ciebie wzywał(a) z głębi serca mego, i na Twoje pocieszenie cierpliwie czekał(a). Amen.

 

 

Pozostałe różne modlitwy do Ducha Świętego

Źródło: Głos duszy 1881

Duchu Święty, uwielbiam Ciebie, wielbię Twe Dary, Łaski i wielkie czynności Twoje; Ogniu święty, zawsze gorejący, Duchu Uświęcicielu, Duchu prawdy, przybądź, napełnij, oczyść i uświęć serca nasze.

Duchu Wszechmogący, Tyś łaską Twoją stworzył świat nowy i napełnił go swym i dary: sieroty jesteśmy nędzne, słabość jest naszym udziałem, niemoc śmiertelna trawi nas; wśród otaczających nas szkopułów jesteśmy tak bliscy zguby, że nie zdołamy ujść przed nią, jeśli nie raczysz pośpieszyć ku ratunkowi naszemu, nie rozproszysz bojaźni naszej i nie wskrzesisz nadziei.

O Światłości żywa, co niewidomych oświecasz, a słabość w moc zamieniasz, utwierdź w upadającej duszy mojej dobro, którego od niej wymagasz, racz ją udoskonalić i spełnij to wszystko, co łaska Twoja w niej działać poczęła.

Obdarz mnie duchem skupienia i modlitwy, duchem miłosierdzia i gorliwości, a zniszcz we mnie ducha świata, rozkoszy, zmysłowości, nikczemności; odnów mój rozum i serce tak dalece, iżby myśli moje, skłonności, rozmowy i wszystkie czyny moje zupełnie się odmieniły.

Duchu prawdy i światła, mocy i świętości, zlej na nas zdroje Łask swoich; niech przez Ciebie czystość, miłość, pokój, pokora i wiara panują na zawsze w sercach naszych.

Panie, napełnij nas Duchem Twoim i zachowaj go w nas; bądź mocą naszą w walkach z nieprzyjacielem, a w godzinę śmierci bądź nam nagroda za odniesione zwycięstwa.

Mocą Twoją Ciało Syna Bożego utworzyło się w Łonie Przenajświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa, Zbawcy mojego; uczyń ze mnie stworzenie nowe, dla Jezusa Chrystusa, obróć na korzyść moje Zasługi Męki i Śmierć Jego; spraw, abym zamiłował w krzyżu i nauce Jego, i bądź podstawa wszystkich czynności moich.

Uczyń ze mnie doskonałego naśladowcę Jezusa Chrystusa, spraw, abym zbawienie moje uważał za rzecz najważniejsza, abym ciągle w tej mierze pracował, czyniąc wszystko, przez Łaskę Jezusa Chrystusa, dla większej chwały Boga mojego.

Spraw, abyśmy często przyjmowali Jezusa Chrystusa w Sakramencie Przenajświętszym, z sercem czystym, zdobnym wszelkimi cnotami, i potem stali się biesiadnikami uczty niebieskiej, gdzie Zbawca nasz nieustannie napawa słodyczą wiekuista tych. którzy Mu wiernie na ziemi służyli.

Niech będzie Chwała Ojcu, Chwała Synowi, niech będzie równa Chwała Tobie, Duchu Boży, za którego natchnieniem myśli ludzkie oświecają się i świętymi ogniami płoną. Amen.

***

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Zmiłuj się, Panie Boże nasz, wszystkich sierót opiekunie i wszystkich ludzi smutnych, potrzebujących pocieszycielu, zmiłuj się Duchu Święty, ratuj nas od nieprzyjaciół i wszelkich wypadków, wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas, prosimy Cię, przez Miłość Twoją, którą największych grzeszników z przepaści dźwigasz, i teraz proszę, abyś się nade mną zmiłował i raczył to dać, bez czego żyć nie mogę, proszę Twej Świętej Miłości, wejrzyj dzisiaj na moje sieroctwo i pociesz mnie Duchu Święty, Boże, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

***

Źródło: Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Duchu Święty, Oświecicielu duszy naszej, Duchu miłości i prawdy! czczę Cię jako początek mego wiekuistego szczęścia; dziękuję Ci jako Dawcy Łask wszelkich, którym kiedykolwiek otrzymał(a); upadam przed Tobą i błagam jako źródła wszelkiego światła, wzmacniającego i oświecającego moje niepewne kroki na tej ziemi, Duchu światła i siły, oświeć wnętrzności moje, wzmocnij mą wolę, oczyść serce, uporządkuj wszelkie jego uczucia, a przez to uczyń mnie godnym(ą) Twych Darów.

Przebacz mi, Duchu Łaski i Miłosierdzia; przebacz wszystkie nieprawości, które czynią mnie głuchym(ą) i nieczułym(ą) na Twoje natchnienia i rozkazy. Pragnę za pomocą Twej Łaski Najdroższej stać się Tobie najposłuszniejszym(ą), i postępować wskazaną mi przez Ciebie drogą, ażebym zakosztować mógł (mogła) owoców szczęścia niebieskiego w Chwale Twojej. Amen.

***

Źródło: Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Sprawco uświęcenia dusz naszych, Duchu miłości i prawdy, czczę Ciebie jako podstawę wiecznego szczęścia mego: składam Ci dzięki jako najpotężniejszemu Dawcy Łaski, jaką odbieram z góry, i wzywam Cię jako źródło światła i siły, jakiej potrzebuję dla poznania i wykonania dobrego. Duchu światłości i mocy, oświeć mój rozum, umocnij wolę moją, oczyść serce moje, rządź każdym poruszeniem jego i uczyń mnie uległym (uległą) wszystkim natchnieniom Twoim. Przebacz mi, Duchu Łaski i Miłosierdzia; przebacz mi nieustanną moją niewierność i to niegodne zaślepienie serca, z jakim, tak często opierałem(am) się najsłodszym i najtkliwszym porywom Łaski Twojej. Pragnę gorąco za pomocą tejże Samej Łaski, stać się jej godnym (godną) i iść za jej poruszeniem z taką uległością, abym mógł (mogła) kosztować jej owoców i cieszyć się tymi błogosławieństwami jakie na dusze nasze Dary Twe Święte ściągają. Amen.

***

Źródło: Katolik w modlitwie czyli Książka do nabożeństwa oraz śpiewnik kościelny 1895

Sprawco uświęcenia dusz, miłości i prawdy, Duchu Święty! dziękuję Ci, wszechmocnemu Rozdawcy dóbr niebieskich, za wszystkie łaski; do Ciebie się uciekam, Źródło światłości i mocy! oświeć rozum mój, umocnij w dobrem wolę moją, rządź sercem moim i dla Boskich natchnień Twoich uczyń je posłusznym i wiernym. Przebacz ustawicznym ułomnościom moim, przebacz, że tak często stawiłem upór miłosiernym i słodkim Łaski Twojej wzywaniom. Pragnę, o Duchu Święty Boże! przy pomocy tejże Łaski Świętej iść odtąd za nią z tak uległą i chętną posłusznością, iżbym mógł kosztować wszystkich Twych owoców, i Błogosławieństw Boskich w tym życiu i przyszłym. Amen.

***

Źródło: Wiara i Ojczyzna. Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Książeczka do nabożeństwa opr. Ks. Jan Więckowski 1918

Duchu Święty od Boga nam dany, bez Ciebie człowiek upada pod ciężarem nędzy i niemocy, Ciebie Zbawiciel obiecuje nam w Imię Ojca swego jako pocieszyciela, mającego osuszyć łzy nasze, oświecić umysły w obowiązkach naszych, umocnić serca w wypełnieniu dobrego. Duchu Święty! Przyjdź mi w pomoc i racz obdarzyć mię darem Mądrości, abym poznał prawdę wiekuistą i w niej zamiłował; darem Pojęcia, abym przeniknął, o ile dozwala nieudolność ludzka, w prawdy objawione; darem Nauki, abym się przekonał o nicości swojej, wszystko odnosił do Boga podług uczuć serca Jezusowego, a gardził marnościami świata; darem Roztropności, abym przezornie postępował wśród ciemności i niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniał wolę Bożą; darem Mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela, trudności w cnocie i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; darem Pobożności, abym zamiłował w rozmyślaniu, modlitwie, rozpamiętywaniu i służeniu Bogu; darem Bojaźni, abym z wstrętem unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar łez, abym grzechy swoje opłakiwał; ducha umartwienia, abym zadosyć czynił boskiej sprawiedliwości, a zwłaszcza wzbogać mię miłosierdziem, łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen.

***

Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947

Duchu Święty, Boże! Nauczycielu, Wodzu i Przewodniku nasz, Ty nami rządzisz i prowadzisz nas, abyśmy z drogi niebieskiej nie schodzili. Tyś prawdziwym Pocieszycielem w smutkach naszych i nędz w tęskności i odmianie świata tego. Ty jesteś, który w nas wszystkie dobre myśli, żądze i święte natchnienia wlewasz, i moc do ich wykonania dajesz. Szczęśliwy, kto Ciebie ma za gościa, w którego sercu obierasz mieszkanie. Niechże domem Twoim będzie serce moje. Oddaję Ci, Panie, wszystko, co w nim jest, prosząc Cię i błagając o umocnienie w wierze, o żarliwość w Miłości Bożej, o prędkie powstanie z grzechów, o wytrwałość w pokucie, o gorliwość w wypełnianiu powinności moich i o pomnożenie cnót chrześcijańskich. Daj mi, Duchu Święty, Boże! w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęsknocie ochłodzenie. Spraw, abym w bólach i niemocy dziękował Panu Bogu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem Bóg w Trójcy jedyny żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Duchu Święty, od Ciebie pochodzi wszelkie natchnienie prowadzące do Nieba. Nie odmawiaj mi Łaski Twojej, daj mi rozpoznać w głębi serca każde uczucie, które by nie było napiętnowane Twoją cechą. Ochroń mnie od wszelkich wpływów zewnętrznych, względów ludzkich, widoków doczesnych i skłonności natury, tak często przeciwnych Łasce. Wiernie pełniąc ziemskie obowiązki, niech jedynie żyje dla Boga, spoglądając na świat i jego ułudę z niechęcią. Wola Boska niech tylko będzie moim pokarmem. Poskramiaj we mnie pych i miłość własną, ten zgubny kąkol, co nieprzyjaciel na niwa Boskiej posiewa; oświecaj tajniki duszy, gdzieby się chciał ukrywać, dopomóż mi wyrwać go z korzeniem; a niech pokora, to Boskie ziarno, zastąpi to miejsce. Nie dosyć, o Boże, to życie, które mi dałeś ze Swej Wszechmocności; nie dosyć, Miłosierdzia Twego w Zasługach Męki i Śmierci Syna Twego ulubionego, jeżeli nie ześlesz Ducha Świętego, który by mnie oświecał, prowadził po błędnych drogach tego życia, umacniał przeciw przygodom i ustrzegł od zguby. Amen.

***

Źródło: Chwała Boża 1910

Duchu Święty, któryś jest Bogiem moim, uwielbiam Cię w Trójcy Przenajświętszej i we wszystkich sprawach Twoich. Uwielbiam Cię w Tobie Samym, w Twych darach i w Twych Łaskach. Odnów, udoskonal i dopełń we mnie wszystko, co z Ciebie wzięło początek; odtwórz w mej duszy obraz Chrystusa; wyryj w niej tajemnice Jego życia i śmierci; uczyń mnie uczestnikiem(czką) Jego zasług, naucz mnie umiłować Krzyż Jego i Święte Prawo Jego. Zstąpiłeś na mnie w Sakramencie Chrztu i Bierzmowania; dajesz mi się po wielokroć w Eucharystii Najświętszej, aby być duszą mej duszy, życiem mego życia, duchem mego ducha; spraw więc we mnie wszystko dobre, jakiego po mnie wymagasz, bo bez Ciebie, jestem stworzeniem tylko do złego skłonnym(ą), a do dobrego niezdolny(a), z Tobą zaś, o Panie, mogę wszystko, czego ode mnie żądasz. Duchu Przenajświętszy, który uświęcasz i podnosisz wszystko niedoskonałe i małe, wyniszcz we mnie miłość do próżnych rzeczy tej ziemi; niech ukocham to, co jest z nieba i do ziemi prowadzi, i w Tobie mając wszystkie radości, wszystkie pociechy i ulgi w moich cierpieniach, niech nie pragnę niczego, nie gonię za niczym, co Twemu Duchowi przeciwne.

O światło żywe! oświeć mnie, przemień w siłę moją słabość; ustrzeż mnie od wszelkiej myśli grzesznej; rozgrzej mnie i zapal Twoja Miłością; ratuj mnie we wszystkich do złego pokusach i nie odstępuj mnie w życiu i śmierci godzinie. Amen.

***

Źródło: Nowy Brewiarz tercyjarski 1928

Przybądź Duchu Święty, a napełnij serca Twoich wiernych i Twojej Miłości ogień w nich zapal; Ty, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby Łaska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła.

Nakłoń ucha Twojej Miłości, Najłaskawszy Boże, na prośby nasze i Łaską Ducha Świętego oświeć serca nasze, abyśmy Święte Twoje Tajemnice godnie rozważali i zasłużyli miłować Cię miłością wieczną.

Prosimy Cię, Panie, racz łaskawie napełnić umysły nasze Duchem Świętym, którego mądrością stworzeni a opatrznością rządzeni jesteśmy.
Niech oświeci, prosimy Cię Panie, umysły nasze Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, i doprowadzi do wszelkiej prawdy według obietnicy Syna Twojego.

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący a Miłosierny Boże, aby Duch Święty przez Swe nawiedzenie uczynił nas godnym Twej chwały przybytkiem, w którym byś przemieszkiwać raczył.

Spraw Wszechmogący Boże, aby jasność Twej światłości spłynęła na nas i światło Twoje oświeciło za łaską Ducha Świętego serca tych, co się odrodzili przez łaskę Twoją.

Prosimy Cię Panie, niech nas wspomoże Moc Ducha Świętego, która by i serca nasze odrodziła, i od wszelkich przeciwności nas chroniła.

Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu, co prawe jest, zawsze utrzymać i pociechą, którą nam zsyła zawsze się radować.

Miłosierny Boże, prosimy Cię, racz udzielić pomocy Kościołowi Twemu, aby przez Ducha Świętego zgromadzony, nie był natarczywościami nieprzyjaciół niepokojony.

Boże, któryś Apostołów Twoich Duchem Świętym oświecił, na pokorne prośby ludu Twego wejrzyj łaskawie, abyś powoławszy nas do Wiary Świętej, świętym pokojem Twoim obdarzyć także raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha św. na wieki. Amen.

***

Źródło: Chwała Boża 1884

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych przeniknij głębokie serca mojego przepaści i roztocz tam światło swe jasne! Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy; aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje! Przyjdź więc, o przyjdź słodki Pocieszycielu dusz strapionych, ucieczko w niebezpieczeństwach i opiekunie w strapieniach! Przyjdź o Ty, który dusze z plam ich obmywasz i który leczysz ich rany! Przyjdź siło słabych! przyjdź Ojcze sierót, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie, wszystkich ubogich! Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, iżbym, chowając serce czyste na ziemi, zasłużył(a) oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w Niebie. Amen.

Lub:

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij serce moje i daj mu światło swe jasne! Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy; aby tam roznieciła ogień, któryby pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje! Przyjdź więc, o przyjdź słodki Pocieszycielu dusz strapionych. Ucieczko w niebezpieczeństwach i opiekunie w strapieniach! Przyjdź o Ty, który dusze z plam ich obmywasz i który leczysz ich rany! Przyjdź siło słabych! Przyjdź Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich! Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, iżbym, chowając serce czyste na ziemi, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w Niebie. Amen.

***

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Duchu Przenajświętszy, w Imię obietnicy uczynionej nam przez Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, że nam ześle Pocieszyciela, błagamy Cię, przybądź, a poratuj nas w ciężkiej potrzebie, w której zostajemy!

O Duchu Prawdy, któryś z nieba zstąpił, aby ludzi nauczyć wszelkiej sprawiedliwości, błagamy Cię, rozłącz mieczem obosiecznym ciemna pomrokę fałszu, która świat zalega od prawdy jako oddzielasz dzień od nocy; niechaj ułudne a sztuczne światełka rozumu ludzkiego dusze dobrej woli nie uwodzą! Niechaj Prawda Twoja odwieczna jasno zaświeci wszystkim narodom pogrążonym w ciemnościach błędu, i skutecznie je do Ciebie pociągnie!

O Duchu prawdy! zlituj się nad nieszczęsną młodzieżą ginącą na bezdrożach grzechu i kłamstwa, a nie odwłaczaj, bo dzieci męczenników, pozbawione światła Twego, a narażone na zabójcze wyziewy świata i piekła, staną się zbrodniarzami. O nie dopuść o Panie aby długo ciążyła rózga grzesznika nad dziedzictwem sprawiedliwego, aby snać sprawiedliwy nie obrócił ręki swojej ku nieprawości.

Duchu Prawdy! ulituj się i nade mną biedną grzesznicą! odnów ducha prawości we wnętrznościach moich, a oddal daleko wszelką dwulicowość i obłudę: spraw, abym Boskiem Twoim światłem oświecona, umiała zawsze odróżnić fałsz od prawdy, i postępowała przed Obliczem Twojem drogą Prawdy i Sprawiedliwości.

O Duchu Prawdy odwiecznej, przez obietnicę uczynioną nam przez Chrystusa Pana: “prawda was wyswobodzi” błagamy Cię, wyswobodź nas z więzów namiętności, pychy i zmysłowości, wyswobódź nas z więzów ciała… czarta i świata, a udziel owej wolności dzieci Bożych, której Ty jeden jesteś sprawcą. Amen.

***

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Duchu Świętości! spojrzyj z wyżyn niebieskich, na których jaśniejesz, a ulituj się nad nędzą naszą, albowiem w błocie grzechu żyjemy pogrążeni, i obciążone oczy ledwo ku Tobie podnieść zdołamy, by Cię błagać o ratunek! Duchu świętości! coraz głębsze zepsucie szerzy się po świecie… bluźnią przeciwko Imieniu Twojemu… depczą Krew przenajdroższa Jezusa Chrystusa… i wznawiają Mękę Kalwaryjską w kościele Jego najświętszym! Spustoszenie sięga aż do przybytków Twoich, a cale piekło sprzęga na ziemi swych sprzymierzeńców aby wojnę wydać Kościołowi!… Kościół nie zginie, ale tyle dusz, ten kosztowny owoc Krwi Jezusa, zginie na wieki. Ulituj się nad niemi! a wyrwij ich z tej toni, wylej na nie choć promyczek twej świętości, aby je do opamiętania i skruchy nakłonić.

Duchu świętości, Ty w każdej groźnej chwili świat ratowałeś zsyłając mu Świętych z ramienia Twego — Świętych, którzy jako gwiazdy przyświecali wiekowi swojemu, wskazując kędy droga do Ciebie. Ześlij Panie i na te czasy tak zepsute, świętych seraficznej miłości, których miłość silniejszą by była od sprzysiężonej nienawiści szatana… i przemogła ją… ześlij nam Świętych, którzy by jako waleczni rycerze strzegli wszędzie przybytków Twoich i nienaruszalności nauki Twojej… a gotowymi byli na wszelkie dla Imienia Twego posługi Bożej świętość na Łonie Kościoła, duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych, rozbudź powołania do służby Twojej, rozmnóż ducha ofiary, zaparcia, męstwa, wytrwałości.

Spustoszeniem spustoszona jest ziemia, albowiem nie ma, który rozmyślał w sercu swoim. Duchu Święty udziel nam daru modlitwy i rozmyślania, aby na nowo bujnym kwieciem zakwitło dziedzictwo Twoje, dziedzictwo dzieci Bożych. Spuść Ducha Twego, a odnowisz oblicze ziemi!

O przedziwny Duchu świętości, spraw, abym ja zawsze tak wiernym(ą), była Świętym Natchnieniom Twoim, abym wsparta Łaską Twoją, doszła w tym życiu do kresu świętości, jaką mi wyznaczyłeś… prowadź mnie drogami jakimi zechcesz, bylebym zawsze wiernie Ci służyła: nie mam nadto gorętszego pragnienia. Amen.

***

Źródło: Życie katolickie 1891r.

Duchu miłości, któryś zstąpił w dzień pięćdziesiątnicy na zebranych Apostołów w wieczerniku, i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś, zstąp w czasach naszych w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół, a udziel mu darów najdoskonalszych.

Oświecaj, błogosław Ojca świętego, bądź Mu radą, pomocą, pociechą; broń Go od napaści piekła i wyrodnych jego synów, oświecaj, błogosław duchowieństwo katolickie i wszystkich rządzących czeladką Twoją, kardynałów biskupów, kapłanów, a błogosław wyłącznie młodzieży sposobiącej się do służby Twych ołtarzy. O Duchu przenajświętszy, wlej wszystkie twe dary w te dusze i przysposób je do tak wielkiego powołania, aby je godnie spełniać umiały, a strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata.

O Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa w przeddzień Jego Męki wyrzeczonej: Ojcze święty, spraw… aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, przez Twoją jedność przedziwną z Ojcem i Synem, daj, aby jedność panowała na łonie Kościoła, strzeż go po wszystkie wieki przemożną Twą opieką, a złącz wszystkie jego członki węzłem serdecznej miłości.

O Duchu miłości, spraw niechaj miłość bratnia wśród nas panuje, złącz poróżnione małżeństwa, pogódź rodziny powaśnione, zbliż mających urazę do siebie.

Niechaj pokój, miłość, jedność panuje w państwach, w rodzinach, zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa, i aby Ten, który powiedział: Potem poznają wszyscy żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu, poznał nas też jako uczni i dzieci swoje. Amen.

***

Źródło: Życie katolickie 1891r.

O Duchu Święty, Mocny Boże! który wszystko zagrzewasz i odradzasz, który ziemię serc naszych odnawiasz, a jako suchą deszczem pogodnym ożywiasz i rodzajną czynisz: przyjdź, a nawiedź nas. Ty pisklęta maluczkie i bezsilnie, Ty dusze ubogie i niedorosłe, pokryj skrzydłami Twymi, a zagrzewając i karmiąc, i od szatanów i grzechów broniąc, dochowaj je do wzrostu i doskonałości zbawiennej chrześcijańskiej. Weź je w moc i rząd Twój, Wodzu nasz! uczyń je mądre, baczne, i w miłości i w bojaźni Bożej żarliwe. Podają się w opiekę Twoją: przyjmij je w obronę mocną Twoją, a daj szczęśliwe nad grzechami zwycięstwo a po nim koronę pracy w Królestwie zgotowanym przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem jest jednym Bogiem, na wieki królującym. Amen.

***

Źródło: Anioł Stróż 1905

Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Bogu.

Duchu Święty, Duchu rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.

Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności. Obdarz nas łaską duchowego dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego i zachowaj nas od wszelkiej pychy i zuchwalstwa.

Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla Jego sprawy, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.

Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże, a w niebezpieczeństwach w Nim pokładali naszą ufność.

Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię Bożej prawdy, daj nam stałość wiary, pomóż poznawać wielkość Boga, która przewyższa wszystko.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z niego płynące. Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w Twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.

***

Źródło: Anioł stróż albo Książka do nabożeństwa dla katolickiej 1890

Duchu Święty Boże, za którego sprawą poczęła Niepokalana Marya Panna; Duchu święty Boże, któryś zstąpił na Apostołów i obdarzyłeś ich światłem i męstwem do opowiadania wiary świętej i znoszenia wszelkich niebezpieczeństw, trudów i cierpień w tym tak świętym celu; Duchu święty Boże, który nas możesz jedynie natchnąć światłem potrzebnym do otwarcia ócz naszych w pośród ciemności świata tego; błagam Cię w pokorze serca, oświecaj mnie i wzmacniaj w wierze; prowadź mnie drogą religii i cnoty, abym nie dając się unieść pokusom i złudzeniom świata tego, stał się godnym dostąpienia szczęścia tego, którego Święci Pańscy kosztują. Wspieraj mię we wszystkich moich cnotliwych i pobożnych przedsięwzięciach; nie odmawiaj mi łaski Twojej w tej doczesnej życia pielgrzymce i w godzinę śmierci mojej, abym mógł Cię oglądać kiedyś w Chwale, w której żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Synem a Panem naszym Jezusem Chrystusem w jednej nierozdzielnej Trójcy na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Anioł Stróż skarbczyk modlitewny dla młodzieży 1933

Przyjdź, Duchu Święty i napełnij serca wszystkich ludzi Swą Łaską!

Kieruj Kościołem i jego pasterzami, abyśmy wszyscy, uniknąwszy błędów i przeciwności, w służbie Bożej do końca, wytrwali! Daj ludom chrześcijańskim jedność i zgodę, by Ci mogli wiernie służyć, zjednoczeni z prawdziwym Pasterzem Kościoła Świętego.

Duchu Św., daj błądzącym w Wierze Świętej upamiętanie, niech porzucą swe błędy i powrócą do jedności z Kościołem! Oświeć umysły niewiernych i zapal ich wolę, by poznali i ukochali Boga, który jest Prawdą i Życiem!

Boże Przenajświętszy! Duchu Święty rządź i sprawuj to, o co prosimy Cię, i jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów Świętych, zstąpiwszy z nieba, tak też uwesel duszę i ciało moje. O Duchu Święty, Boże, daj mi w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęsknocie ochłodzenie, w bólach i niemocach Panu Bogu dziękowanie. Boże, który darzysz serca wiernych sług swoich światłem Ducha Świętego, spraw, prosimy, byśmy przezeń zawsze czynili to, co Ci jest najmilszym. Amen.

 

 

 

O Duchu Święty (kard. Mercier)

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. … Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa papieża Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich.

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię.

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Modlitwa Św. Katarzyny ze Sieny

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa Św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

 

 

 

 

Modlitwy odpustowe.

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu przeciw najazdom nieprzyjaciół; utwierdź go i wzmocnij mocą z wysokości, odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą Miłością i Łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Odpust.  300 dni raz na dzień. Leon XIII. Reskr. Ś. K. Odp. 26 sierp. 1889.).

Bądź też zawsze z nami, o Duchu Święty, Boże! Napełniaj nas Swoimi dara­mi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutkach, ratuj w niebezpie­czeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami we­dług Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy, do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: Przenajświętszy Duchu Boże, któryś w zaraniu Kościoła Świę­tego na Apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył, by ich rozumy oświe­cić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej, bądź też zawsze z nami, napełniaj nas darami Swoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Swojej mą­drości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków.  Amen

(Odpust 7 lat i 7 kwadragen każdego dnia nowenny. Odpust zupełny w jednym z dni nowenny lub w Święto Zesłania Ducha Świętego).

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *