Siedem razy Ojcze nasz i siedem razy Chwała Ojcu  na uproszenie sied­miu darów Ducha Świętego.

 

ANTYFONA

Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal.
(300 dni odpustu za każdy raz).
Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone, Alleluja.
I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja.

 

Modlitwa.

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu przeciw najazdom nieprzyjaciół; utwierdź go i wzmocnij mocą z wysokości, odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Odpust.  300 dni raz na dzień. Leon XIII. Reskr. Ś. K. Odp. 26 sierp. 1889.).

Bądź też zawsze z nami, o Duchu Święty, Boże! Napełniaj nas Swoimi dara­mi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutkach, ratuj w niebezpie­czeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami we­dług Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy, do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: Przenajświętszy Duchu Boże, któryś w zaraniu Kościoła Świę­tego na Apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył, by ich rozumy oświe­cić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej, bądź też zawsze z nami, napełniaj nas darami Swoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Swojej mą­drości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków.  Amen*
(Odpust 7 lat i 7 kwadragen każdego dnia nowenny. Odpust zupełny w jednym z dni nowenny lub w Święto Zesłania Ducha Świętego).

 

Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz mi zesłać miłość, abym Cię godnie ukochał i owoc radości, abym się pociechą świętą napełnił; owoc pokoju, dla zupełnego mej duszy ukojenia i owoc cierpliwo­ści, dla cierpliwego wszelkich doświadczeń Boskich znoszenia. Udziel mi owocu gorliwości w pracy i w służbie Bożej, i owocu dobroci, który by mi uczynił miłym dla wszystkich; owocu mądrości, abym umiał unikać grzechów  i owocu łagodności, abym pokornie wszelkie złe od bliźnich moich przyjmował. Ześlij mi owoc Wiary, abym wierzył mocno słowu Boga i owoc skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachował i owoc wstrzemięźliwości i czystości, aby zachowały ciało moje w świętości, jaka się Twemu przybytkowi należy. Spraw, żebym, zachowując statecznie serce  niepokalane na ziemi, zasłużył oglądać Cię w Niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

 

Hymn do Ducha Przenajświętszego.

Przyjdź Duchu Święty, napełń serca, Boże,
Tylko Twa łaska Uświęcić nas może;

Tyś Pocieszyciel! zstąp, kornie błagamy,
Twoich owoców, darów pożądamy.

Zstąp Duchu Święty, błogosław mnie, sioła,
Nasz cały naród i Polskę dokoła.

Abyśmy wszyscy znaleźli się w Niebie —
Hołdy składali i kochali Ciebie !

Ojcu, Synowi, co odpuszcza grzechy,
I Tobie Duchu, co Wlewasz pociechy,
Cześć w Trójcy Boże, Królu

Nieba ziemi,
Uwielbiam Ciebie z Chórem Anielskimi. Amen.

 

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Duchu Święty, od Ojca i od Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty na początku Stworzenia unoszący się nad wodami,
Duchu Święty wszystek świat napełniający,
Duchu Święty którym natchnieni Prorocy, przyszłe rzeczy przepowiadali,
Duchu Święty strofujący świat z grzechów, ze sprawiedliwości i z Sądu,
Duchu Święty Mądrości i Rozumu,
Duchu Święty Rady i Męstwa,
Duchu Święty Pobożności i Umiejętności,
Duchu Święty Bojaźni Bożej,
Duchu Święty łaski i miłosierdzia
Duchu Święty Poświęcający,
Duchu Święty wiary, pokoju i miłości,
Duchu Święty pokory i czystości,
Duchu Święty łaskawości i cichości,
Duchu Święty cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości,
Duchu Święty skruchy i żalu,
Duchu Święty wieloraki w darach i łasce,
Duchu Święty wesele Wybranych,
Duchu Święty ożywiający nas,
Duchu Święty Pocieszycielu nasz,
Duchu Święty Ogniu oświecający,
Duchu Święty Światło serca,
Duchu Święty mający wszelką Moc,
Duchu Święty Naprawicielu wszelkiej rzeczy dobrej,
Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszystkiego,
Duchu Święty, który przenikasz wszystko,
Duchu Święty nauczający wszelkiej Prawdy,
Duchu Święty mieszkający w nas,
Duchu Święty ocieniający Najświętszą Niepokalanie Poczętą Maryję Pannę,
Duchu Święty, za którego sprawą, Wcielenie Syna Bożego w żywocie Panieńskim cudownie się dokonało,
Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana, od Jana ś. ochrzczonego w wodach Jordanu w postaci gołębicy zstąpił,
Duchu Święty na Chrystusie spoczywający,
Duchu Święty, któryś na uczniów Pańskich w dzień Świąteczny zstąpił,
Duchu Święty, którym napełnieni Apostołowie odważnie Chrystusa  Pana wyznawali,
Duchu Święty, w którym się odradzamy,
Duchu Święty, przez którego wylana jest Miłość Boga na serca nasze.
Duchu Święty przysposobienia synów Bożych,
Duchu Święty proszący za nami cierpieniem,
Duchu Święty wspomagający słabości nasze,
Duchu Święty przyjemny i nad miód słodszy,
Duchu Święty Wiarą oczyszczający serca nasze,
Duchu Święty łaski i dary Twoje różnie rozdzielający,
Duchu Święty udzielający z osobna każdemu jako chcesz,
Duchu Święty przenikający myśli i intencje serca ludzkiego,
Duchu Święty karności, uciekający a nie mieszkający w ciele poddanych grzechowi,
Bądź nam miłości , przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od pokus i sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od zbytniej ufności, bojaźni i rozpaczy, wybaw nas Panie.
Od opierania się i walczenia przeciwko uznanej Prawdzie,
Od zazdrości miłości Bożej braciom naszym,
Od wszelkiej zatwardziałości serca i niepokuty,
Od wszelkiej duszy i ciała nieczystości,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej niezgody,
Od wszelkich błędów,
Od ducha nieczystego,
Przez Wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i od Syna,
Przez cudowną sprawę przy Poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez zstąpienie Twoje na Chrystusa ochrzczonego,
Przez ukazanie się Twoje przy Przemienieniu Pańskim
Przez przyjście Twoje w Językach Ognistych na Uczniów Chrystusowych,
W Dzień Sądu Pańskiego,
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy sprawy ciała naszego umartwiali duchem, wysłuchaj nas Panie..
Abyśmy nie zasmucali Cię Duchu Święty, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Duchowi Łaski, zelżywości nigdy nie wyrządzali,
Abyśmy się starali zachować jedność ducha w związku pokoju,
Abyśmy chodząc i postępując w Duchu, żądz ciała nie wypełniali,
Abyśmy nie każdemu duchowi wierzyli, ale doświadczali ducha, czy jest od Pana Boga,
Abyśmy pomnąc, żeśmy Kościołem Ducha Świętego, onego gwałcić nie dopuszczali,
Abyśmy błądzących w duchu miłości i cichości nauczali,
Abyśmy śpiewając w duchu na żywot wieczny pracowali,
Abyś nas Duchu Święty do ubóstwa zachęcający zachować raczył,
Abyś nas cichymi i pokornego serca uczynić raczył,
Abyś szczere miłosierdzie ku bliźnim w serce nasze wlać raczył,
Abyś ducha prawdziwego odnowić i czyste serce stworzyć w nas raczył,
Abyś nam pobożnego żalu i świętych łez użyczyć raczył,
Abyś w nas pragnienie czystej Sprawiedliwości zapalić raczył,
Abyśmy byli pokój czyniący i godnymi Synami Bożymi zwani,
Abyśmy wszelkie prześladowania dla sprawiedliwości mężnie wytrzymali,
Abyś nas od trudnego do odpuszczenia bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu zachować raczył.
Abyśmy Ducha Świętego, w którym jesteśmy naznaczeni, nie zasmucali,
Abyś nam w wierze, nadziei i miłości do końca wytrwanie dać raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

 

MODLITWA

Zmiłuj się, Panie Boże nasz, wszystkich sierot Opiekunie i wszystkich ludzi smutnych, potrzebujących pocieszenia, Zmiłuj się, Duchu Święty, ratuj nas od wszelkich przypadków! Wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas; prosimy Cię przez miłość Twoją, którą największych grzeszników z przepaści ich miłościwie dźwigasz, i teraz proszę, abyś się nade mną zlitował, a raczył mi to dać bez czego ja żyć nie mogę; proszę Twej Świętej Miłości, wejrzyj dzisiaj na moje sieroctwo; a pociesz mnie, Du­chu Święty Boże, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Odpusty za odprawianie tej nowenny.
1).7 lat i 7 kwadragen każdego dnia nowenny; 2) odpust zupełny pod zwykłmi warunkami w jednym dniu nowenny, dowolnie obranym, lub w święto Zesła­nia Ducha Świętego, lub też w jakimkolwiek dniu w oktawie tejże uroczystości. (Leon XIII., Encykl. z 9 maja 1897). Odpustu 7 dni dostępują za każdy razem wszyscy, którzy odmawiają 7 razy „Chwała Ojcu” i t. d. na intencja Ojca św. i na uproszenie siedmiu darów Ducha Świętego dla rozkrzewienie wiary. (Race. 46, Pius IX, Reskr. Propagandy 12 marca 18^7.).

 

 

 

© salveregina.pl 2021