Polska

 

Zawartość strony

 

 

Litania do Ducha Świętego o oświeceniu Narodu Polskiego

Źródło: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli [Poznań 1849]

Duchu Święty Boże! można leczyć nasze;

Duchu Święty Boże! Zmiłuj się nad paskami i źródłami światła twego;

Duchu Święty Boże! pomoc łaski uciekających się do światła twego.

Duchu Święty Boże! nie racz elektryczny na winne nasze; ale przeglądamy na pokorę naszych usług.

Duchu Święty Boże! przybądź na pomoc ku powstaniu z występków;

Abyśmy się stali godnymi, wzruszeni do Ciebie; o zwrócenie nam Ojczyzny naszej.

Do dokładnego poznania zakonu objawionego nam przez Jezusa Chrystusa; Doprowadź nas, Ducha Świętego!

Do prawdy, Ojców Narodu polskiego;

Do poznania naszego szacunku Ojczyzny i braci;

Mężów Polski, do skutecznego służenia w sprawie narodowej;

Matki do określenia wyników dzieci;

Duchowych do poznania ich całkowitych;

Nauczycieli do poznania ich ostatecznego;

Do charakterystycznych cech mężów, które zawierają więcej rozumu i przenikliwości przekazywanych przez ciebie;

Młodzież polska, do zapoznania się z określeniem Ojczyzny, Rodziców i Braci;

Do treści majętnych i gładkiego pobratania się z ludem;

Lud polski, do poznania jego treści;

Do służenia Ojczyźnie z tego stanowiska, jakie każdy z nich dotyczy;

Do poznania drogi, po których nastąpimy do niepodległości Ojczyzny naszej;

Do przeniknięcia sideł, na nas przez źródło zasilania;

Do poznania i ostrzegania się o duchownych i nauczycielach;

O światło, dla których dotyczą sprawy podstawowe i inne informacje publiczne; Błagamy cię, duchu święty!

O światło, dla Duchownych dostępnych nad uprawą serca Ludu polskiego i obznajmiewanie go z prawem i korzystaniem z niego;

O światło, dla nauczycieli kształcących młodzież polską do posługi kraju;

O światło, dla wszystkich dostępnych nad utrwaleniem Ludu naszego w zamilowaniu narodowości naszej;

O światło dla wszystkich pracujących nad dobrem Ojczyzny naszej;

O światło, dla dorastającej młodzieży polskiej i przewodnictwo w przysposabianiu się jej, do posług Ojczyzny;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Odpuść grzechy popełnione przez naród nasz;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Nad Ojczyzną naszą zmiłuj się, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Skróć niewolę narodu naszego.

Duchu Święty Boże! Zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże! Racz wysłuchać prośby naszej.

MODLITWA

Duchu Święty, racz oświecić umysły nasze, abyśmy poznali obowiązki względem Boga, Ojczyzny i Braci naszych; kieruj krokami naszymi w wyborze środków, dopełnienia powinności na nas ciążących. Oświeć nieprzyjaciół, aby poznawszy świętość sprawy naszej; odstąpili od zbrodni, jakiej się na nas dopuszczają. Przyśpiesz dzień Zmartwychwstania Polski. Amen.

 

 

 

Polska

 

 

Litania do Świętych Patronów Polski

Źródło: Modlitwy za ojczyznę 1916

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Marya, Królowo Korony Polskiej,

Święta Marya, któraś tyle dowodów łaski okazywała dla Polski,

Święta Marya, w tylu Obrazach po całej Polsce i Litwie cudami słynąca,

Święty Michale, wielki Wojska Niebieskiego Hetmanie,

Święty Gabryelu,

Święty Rafale,

Święty Aniele, szczególnie dany od Boga dla Królestwa Polskiego,

Święci Aniołowie Stróżowie nasi, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie,

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!

Święty Joachimie,

Święty Józefie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami!

Święty Andrzeju, jeden z dwunastu Sarmackich Krajów Apostole, módl się za nami!

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Święty Wojciechu, módl się za nami!

Święty Stanisławie, Biskupie Krakowski,

Święty Brunonie, Apostole Pruski,

Święty Jozafacie, Arcybiskupie połocki

Święty Wacławie,

Święty Florianie,

Święty Justynie,

Święty Bonifacy,

Święty Benedykcie,

Święty Janie Nepomucenie,

Święty Mateuszu,

Święty Izaaku,

Święty Krystynie,

Święty Andrzeju Żórawku,

Święty Benedykcie i jego towarzysze, módlcie się za nami!

Święci Pięciu Męczennicy Polscy,

Wszyscy Święci Męczennicy Polacy, którzyście w mnogiej liczbie po całej Polsce i Litwie krew swoją za wiarę wylali,

Święty Kazimierzu, Królewiczu Polski, módl się za nami!

Święty Jacku, szczególnie Patronie i Cudotwórco Polski,

Święty Wincenty Kadłubku,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Janie Kanty,

Święty Czesławie,

Święty Janie z Dukli,

Święty Szymonie z Lipnicy,

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,

Święty Bogumile,

Święty Janie z Kapistranu,

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy Królestwa Polskiego, módlcie się za nami!

Święta Jadwigo, módl się za nami!

Święta Kunegundo,

Święta Salomeo,

Święta Małgorzato,

Święta Katarzyno,

Święta Elżbieto,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy Królestwa Polskiego, módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Królestwa Polskiego, przyczyńcie się za nami!

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od Gniewu Twego,

Od sideł szatańskich,

Od gniewu nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od ducha nieczystego,

Od obrzydłego pijaństwa,

Od piorunów i gwałtownej niepogody,

Od powietrza i głodu,

Od miecza nieprzyjacielskiego,

Od śmierci wiekuistej,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej,

Przez przyczynę Świętych Patronów naszych i Wszystkich Świętych Twoich,

W Dzień Sądu Twego,

Boże, Przodków naszych, My grzeszni do Ciebie wołamy, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie!

Boże, Któryś tak wielkie zwycięstwa pod Chocimiem, Wiedniem i w innych miejscach polskim wojskom dać raczył,

Boże, Któryś przez Św. Kazimierza, Królewicza naszego, Polaków przez Dźwinę rzekę, pod Połockiem, cudownie prowadzić raczył,

Boże, Któryś przez Bł. Czesława Odrowąża Tatarów od Wrocławia odpędzać raczył,

Boże Ojców naszych, któryś tyle niezliczonych prawie zwycięstw nad nieprzyjaciółmi Polsce dotychczas dawał, wesprzyj nas i dopiero Prawicą Twoją,

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś karania wszelkie od Ojczyzny naszej łaskawie oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,

Abyś Kościół Twój Święty sprawować i zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła poniżyć raczył,

Abyś wszystkie herezje i odszczepieństwa wykorzenić raczył,

Abyś nieprzyjaciół Królestwa Polskiego pohańbić i poniżyć raczył,

Abyś Ojczyznę naszą w Opiece Twej mieć raczył,

Abyś ją mocnej Straży Anielskiej polecić raczył,

Abyś ją przy dawnych świątobliwych prawach i wolności zachować raczył,

Abyś ją do dawnych granic i świetności przywrócić raczył,

Abyś wszystkich monarchów katolickich do obrony Wiary Świętej zapalić raczył,

Abyś w nich męstwo i odwagę pomnożyć raczył,

Abyś wszystkiemu ludowi katolickiemu pokój, zgodę, miłość i jedność darować raczył,

Abyś pomoc z Nieba zesłać raczył,

Abyś nas w służbie Świętej Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,

Abyś wszystkim przyjaciołom i dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,

Abyś wszystkich wiernych, mianowicie na tej wojnie zmarłych, do wiecznego odpocznienia domieścić raczył,

Abyś nas łaskawie wysłuchać raczył, prosimy Cię, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Wspomnij, Panie, na chwalebną Matkę Twoją Maryję i na kochanych sług Twoich Joachima, Józefa, Wojciecha, Stanisława Męczennika i Stanisława Kostkę, Floriana, Wacława, Jacka, Kazimierza, Jana Kantego, Jadwigę, Kunegundę, Salomeę, i innych królestwa naszego Patronów, a Miłosierdzia Twojego od nas nie oddalaj.

V. Cudami wsławił Pan Bóg Świętych Swoich.

R. I wołających do siebie wysłuchał.

V. Módlmy się: Na nieudolność naszą prosimy Cię Panie litościwie wejrzyj, a wszystko złe, któreśmy za grzechy nasze sprawiedliwie zasłużyli, za przyczyną Świętych Twoich, tego królestwa Patronów, racz od nas miłosiernie odwrócić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg na wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

***

 

 

Polecenie Ojczyzny naszej Bogu ułożone przez Kapłana-Zakonnika

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1902

Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

O Jezu miłosierny, którego obrazy na tylu miejscach w Polsce cudami zasłynęły,

O Serce Jezusa, do którego nabożeństwo u nas najrychlej się rozkrzewiło,

O Jezu Ukrzyżowany, którego Mękę w postnych gorzkich żalach i w ojczystych Kalwariach z największą dusz korzyścią rozpamiętujemy,

O Jezu, utajony w Przenajświętszym Sakramencie, z tylu kościołów w Polsce spustoszonych wygnany,

Panienko przeczysta, której Niepokalane Poczęcie od wieków w ziemiach polskich jest wysławiane, przebłagaj Boga za nami!

Matko Boska, która we Lwowie Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza ogłoszona zostałaś,

Matko Boska, do dziś dnia w Częstochowie nad nami panująca,

Matko Boska, w Ostrej Bramie lud na Litwie uciemiężony wspomagająca,

Matko Boska, w tyluset obrazach cudownych w Polsce Panią naszą, Pośredniczką naszą i Pocieszycielką naszą będąca,

Św. Michale, opiekunie Kościoła katolickiego i szczególny Patronie Galicji,

Św. Józefie, opiekunie Kościoła powszechnego, a ziemi kaliskiej cudowny Patronie,

Św. Piotrze i Pawle, podwaliny prawdziwej wiary, od której nasz naród nigdy nie odpadł, przebłagajcie Boga za nami!

Św. Andrzeju, któryś u Słowian Ewangelię opowiadał, przebłagaj Boga za nami!

Św. Wojciechu, nasz Apostole i Prymasowskiej stolicy w Polsce wierny stróżu,

Św. Stanisławie, czystości wiary naszej i jedności narodu opiekunie,

Św. Jozafacie, męczenniku za świętą unię z braćmi Rusinami,

Św. Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, którzyście, wprowadzając do Polski zakon kamedułów, koronę męczeńską osiągnęli, przebłagajcie Boga za nami!

Św. Florianie, od Stolicy Apostolskiej za patrona nam darowany, przebłagaj Boga za nami!

Św. Wacławie, któryś za życia w Czechach królował, a po śmierci Polską się też opiekował,

Bł. Sadoku i towarzysze, którzyście chwaląc Maryę Pannę w Sandomierzu z rąk Tatarów za wiarę świętą polegli, przebłagajcie Boga za nami!

Bł.  Andrzeju Bobolo, wśród pracy nad nawróceniem schizmatyków z wściekłością iście barbarzyńską ukatowany, przebłagaj Boga za nami!

Wszyscy Męczennicy Pańscy, którzyście za wierność Kościołowi i Stolicy Świętej Bogu życie złożyli, przebłagajcie Boga za nami!

Św. Cyrylu i Metody, plemion słowiańskich apostołowie,

Św. Idzi, królewskiej rodziny Piastów opiekunie, przebłagaj Boga za nami!

Św. Jacku, Ojcze Misjonarzy w Polsce i na Rusi,

Św. Andrzeju i Benedykcie, którzyście przyświecali żarliwością ducha zakonu na Węgrzech, przebłagajcie Boga za nami!

Św. Janie Kanty, ozdobo Akademii Jagiellońskiej i przykładzie miłosierdzia bez granic, przebłagaj Boga za nami!

Św. Kazimierzu Jagiellończyku, klejnocie korony polskiej najcenniejszy,

Św. Stanisławie Kostko, czystością, bohaterską odwagą i miłością najczulszą ku Najświętszej Pannie Maryi młodzieży polskiej Wzorze,

Św. Włodzimierzu, któryś Rusinów do chrztu świętego przywiódł,

Bł. Jakubie Strepo, na ziemi halickiej gorliwie pasterzujący,

Bł. Wincenty Kadłubku, bogomyślności i naukom oddany,

Bł. Czesławie, zakonu kaznodziejskiego krzewicielu,

Bł. Szymonie z Lipnicy, zakonu franciszkańskiego podporo,

Bł. Janie z Dukli, w napadach Tatarskich niebieski puklerzu,

Bł. Izajaszu Bonerze, Stolicy Apostolskiej obrońco i kacerzy pogromco,

Bł. Władysławie z Gielniowa, miasta Warszawy Opiekunie,

Św. Klemensie Mario Hofbauerze, przy rozbiorze Polski od Boga przysłany pocieszycielu,

Bł. Melchiorze Grodziecki, sługo Maryi, wśród strasznej katuszy najświętszych imion: Jezus, Maryja wzywający,

Bł. Stanisławie Kazimierczyku, wzorze doskonałości życia zakonnego,

Wszyscy Święci Patronowie Szwecji, których Namiestnik Chrystusów dał nam za Współpatronów, przebłagajcie Boga za nami!

Wszyscy święci biskupi, kapłani i wyznawcy, którzyście Ko­ściołowi cnotami przyświecali,

Św. Jadwigo, wiernego ludu śląskiego matko i pocieszycielko, przebłagaj Boga za nami!

Bł. Bronisławo, w czuwaniu i modlitwie zamiłowana,

Bł. Kunegundo, czystości panieńskiej nadobny Kwiecie,

Bł. Salomeo, Wzorze małżonek, rodzinę swą uświęcających,

Bł. Jolanto, świątobliwych matek polskich Chwało,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, gorliwie Boga miłujące, przebłagajcie Boga za nami!

Od powietrza, głodu i wojny, zachowajcie nas święci Patronowie, polscy!

Od nagłej a niespodziewanej śmierci,

Od utraty wiary świętej i odłączenia się od Stolicy świętej,

Od rozpaczy, zniechęcenia i braku ufności w miłosierdzie Boskie,

Od pozostawania w błędach i grzechach naszych,

Od próżności, lekkomyślności i niewytrwałości,

Od niezgody, podejrzliwości i chęci wywyższania się nad drugich,

Od nierzetelności, niedbalstwa i lenistwa,

Od pokus przez nieprzyjaciół Kościoła nam podsuwanych,

Od niechrześcijańskiej nienawiści ku nieprzyjaciołom narodu naszego,

Od wyzucia się ze szczerej pobożności ojców naszych,

Od niedowiarstwa i masoństwa,

My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, przepuść nam, Panie!

My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, wysłuchaj nas, Panie!

My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, zmiłuj się nad nami!

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego poniżyć raczył, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś wrogom narodu naszego przebaczyć raczył,

Abyś schizmatyków i kacerzów do jedności Wiary nakłonić raczył,

Abyś przeniewierzonych żydów do przyjęcia Wiary Chrystusowej przyprowadzić raczył,

Abyś władzę Ojca Świętego, Papieża N., w pełności potęgi utrzymać raczył,

Abyś Arcypasterzom naszym światła i Darów Ducha Świętego przysporzyć raczył,

Abyś na Kapłanów naszych namaszczenie Twe święte zlać raczył,

Abyś w seminariach duchownych liczbę kleryków pomnożyć i w sercach ich ducha poświęcenia się zaszczepić raczył,

Abyś Zakonnikom i Misjonarzom naszym ducha żarliwości i pobożności pomnożyć raczył,

Abyś w klasztorach żeńskich obfitość cnót rozkrzewić raczył,

Abyś wszystkie stany od utraty wiary zachować raczył,

Abyś w ludzie Twoim wiernym, polskim, litewskim i ruskim wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył,

Abyś dziatwę naszą w zasadach chrześcijańskich utwierdzić raczył,

Jezu odpuść, Jezu wysłuchaj, o Jezu! zlituj się nad nami!

O Maryo, Matko Boska! przyczyń się za nami!

Módlmy się: Boże, Któryś wysłuchał lud Izraelski, gdy do Ciebie wołał, jako do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, racz nasze modły wysłuchać, gdy do Ciebie za Ojczyznę naszą uciekamy się, jako do Boga i Pana Świętych Patronów i ojców naszych w Wierze Świętej Katolickiej.  A racz dać ochotę i siłę do pracy, do polepszenia bytu naszego i dla dobra narodu i błogosław uczciwym usiłowaniom naszym.

Wszechmogący i Wieczny Boże, spraw, prosimy Cię, abyśmy skuteczności modlitw Świętych Patronów Polski, przez pomnożenie wiary, nadziei i miłości w sercach naszych doznać mogli. Błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze nam towarzyszy, za wstawieniem się Świętych Męczenników Polaków. Jako Ojcowie nasi broniąc Wiary Świętej Katolickiej wielkimi byli, tak byśmy i my niewzruszenie trzymając się zasad katolickich wypracowali sobie lepszą przyszłość dla siebie i dla swoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Polska

 

 

Modlitwy za Ojczyznę i za Prezydenta Rzeczypospolitej.

Źródło: Modlitewnik dla użytku Misjonarzy Oblatów Niepokalanej Panny Maryi 1928

V. Salvam fac Rem publicam nostram Domine,

R. Deus meus, sperantem in Te.

V. Mitte ei, Domine, auxilium de Sancto.

R. Et de Sion tuere eam.

V. Nihil proficiat inimicus in ea.

R. Et filius iniquitatis non nocebit ei.

V. Fiat pax in virtute Tua.

R. Et abundantia in turribus Tuis.

V. Domine, exaudí orationem meam .

R. Et clamor meus ad Te veniat.

V. Dominus vobiscum,

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus: Defende, quaesumus, Domíne, beata Maria, semper Virgine, Regina Poloniae et sanctis nostris Patronis intercedentibus, istam ab omni adversitate Rempublicam; et, toto corde Tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis.

Praetende, Domine, quaesumus, famulo Tuo N. Praesìdi Reipublicae, dexteram coelestis auxilìi: ut Te toto corde perquirat, et, quae digne postulat, assequi mereatur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

V. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

R. Amen.

V. Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą.

R. Która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

V. Ześlij, Panie, pomoc z Przybytku Swego.

R. Z Nieba Wysokiego ją wesprzyj.

V. Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel.

R. A duch nieprawości niechaj jej nic szkodzi.

V. Niech Bóg sprowadzi pokój do domów

R. I bezpieczeństwo do jej posiadłości.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski, i wstawiennictwem Świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

Podaj, błagamy Cię, Panie, słudze swemu N., Prezydentowi Rzeczypospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.

R. Amen.

 

 

Modlitwa za Polskę. O panowanie Chrystusa nad Polską (1939r.)

Źródło: Z Bogiem: książka do nabożeństwa 1939

Panie nasz i Ojcze Miłosierdzia, Któryś wszystko z Miłości stworzył i w Nieskończonej Dobroci wspierasz każdego człowieka Łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą, odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem.

Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszechmogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomoce i dary. A że to zgadza się z Wolą Twoją Przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.

— Światło wiary żywej, która niechybnie poprowadzi nas drogą Twoją, ogień Twej Miłości, która stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania — zapal w nas, Panie!

— Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie Woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie rodzinne ustanowiła — pomnóż w nas, Panie!

— Czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi, oraz głęboki szacunek ich dusz nieśmiertelnych — wzbudź w nas, o Panie!

— Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w Świętym, Rzymsko-Katolickim Kościele Twoim — połącz nas, Panie!

— Narodowi naszemu, który był i jest przedmurzem Chrześcijaństwa i jego tarczą ochronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe — przeznaczone Mu przez Ciebie drogi powołania — ukaż, o Panie!

— Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę, a z nią inne narody rzucą pod stopy Twoje — powołaj, o Panie!

— Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawne oparty, wolny od krzywdy i wyzysku ustrój społeczny — pomóż nam wprowadzić, o Panie!

— Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną — rozpal w nas, Panie!

— Naród nasz ku jedności i zgodzie — nakłoń, o Panie!

— Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu — daj nam, o Panie!

— Postępowaniu naszemu tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość — błogosław, Panie!

— Życie nasze kulturalne, obyczajowe — i Chrystusowym i polskim — uczyń, o Panie!

— Wszystkie dziedziny życia narodu z pod obcych i wrogich nam wpływów — wyzwól, o Panie!

— Państwo nasze i wojsko, które jest jego wielkości i mocy ostoją — wskrześ do czynu i Opieką Twoją otaczaj, Panie!

— Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie — utwierdzaj, o Panie!

— Ducha Chrystusowego, ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach — umocnij, Panie!

Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości, i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie w Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za przyczyną Jego Przenajświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej, (Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej). Amen.

Ojcze Nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Uwielbienie Chrystusa Pana na ziemi polskiej.

Źródło: Polka przed Bogiem 1910r.

Niech Cię wielbi Jezu Wszechmogący, cała ta ziemia polska która „Matką Świętych“ jest nazwana i „przedmurzem chrześcijaństwa“ była przez wieki!

Niech Cię wielbi Boże Miłosierny każda chata i dom, każda wioska i miasto, każda rodzina i cały naród który Matkę Twą zwie „Królową Korony Polskiej“.

Niech Cię wielbią Jezu Mądrości Wiekuista wszystkie nasze czyny prace, nauki i postępy, cele i zamiary by każda myśl, nasza była ku Twojej chwale, a czyn każdy Tobie oddany.

Niech Cię wielbią Jezu Pocieszycielu strapionych nasze bóle i smutki, doznane prześladowania i krzywdy łzy płynące od tak dawna… cierpienia niewinnie prześladowanych…

Niech Cię wielbią, Jezu Ojcze ubogich, nasze pola i łany, lasy i góry, wód rzeki i zbóż. szumy…, naszych dzwonów muzyka rzewna, naszych pieśni dźwięki serdeczne, naszych kościołów wyniosłe wieżyce i kaplic ubogich ciche ołtarze…

Niech Cię wielbią, Jezu cnót przykładzie, nasze krzyże i figury przydrożne, nasze obrazy wieńcami ziół otoczone, nasze tak liczne miejsca cudowne, obrane i umiłowane przez Maryę, nasze prastare i pełne pamiątek klasztory i zamki, szkoły i akademie.

Niech będzie ku pomnożeniu Twej Chwały wszystko to, co jest naszą sławą i chlubą narodową… wielkie czyny praojców, znakomite dzieła uczonych i poetów, artystów i malarzy… wzniosłe przykłady bohaterów i obrońców narodu…

Niech wielbią Cię, Jezu Dobroci nieskończona, serca wszystkich Polaków, dzieci, rodziców, kapłanów, nauczycieli, uczonych i nieoświeconych, szczęśliwych, czy smutnych, bogatych czy biednych… po chatach i dworach, po miastach i po wsiach…, w kraju czy na obczyźnie… dziś i jutro, po wszystkie dni życia, aż do skończenia świata.

Niech cała Polska będzie Twoim Kościołem, niech na każdym kroku cześć Twa się pomnaża, niech w Imię Twoje zaczynamy, i kończymy wszystko, niech nas nic nie zdoła oziębić, ani oddalić od uwielbienia Krzyża Twego i Ciebie Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie.

Niech Cię wielbi i czci Polska wzniosłymi cnotami, zgodą, miłością wszystkich warstw i stanów w narodzie, zdeptaniem pychy, posiewem pokory, obroną przed złymi siewcami zwątpienia i niewiary.

Niech się buduje przyszłość Polski pod Twoim Krzyżem i w Imię Twoje… o Jezu Miłosierny… bądź uwielbiony na ziemi polskiej w każdej godzinie i w każdej chwili czynami i słowami:

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za Polskę odmawiana podczas adoracji  w każdy piątek

Źródło: Miesięcznik “Pro Christo” 1926

Najświętsze Serce Jezusa, w Wolnej Ojczyźnie przyjdź Królestwo Twoje! Zapanuj duchem Twej Sprawiedliwości i Miłości w umysłach i sercach rządzących i rządzonych. Połącz ich z Tobą w jedności i zgodzie. W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej Polska się korzy przed Tobą. Wskrzesiłeś jej ciało, odrodź ducha Chryste! Daj narodowi światło, męstwo, dobrą wolę. Daj zwycięstwo nad złem, w duszy jednostek i w duszy zbiorowej. Nawróć błądzących; spraw, byśmy przejrzeli; przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni. Przemów do naszych serc, daj się poznać, Panie, a wszyscy pójdziemy za Tobą. Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy, a tak źle Ci służymy. Przebacz niewdzięczność cudem Zmartwychwstałej Ojczyźnie! Pomnij, Panie, żeśmy przeżyli niewolę! I nakłoń ucha Twego, a wysłuchaj: Polska woła do Ciebie, w imię niemocy własnej i miłosierdzia Twego: wzbudź Moc Twoją, przyjdź, Panie, i króluj!

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność pokładamy, nie będziemy zawstydzeni na wieki!

Pani nasza, Częstochowska Królowo Korony Polskiej, strzeż Królestwa Twego! Wszyscy Święci i Święte Polskie, módlcie się za nami!

 

 

Ofiarowanie Ojczyzny Opiece Matki Najświętszej, Królowej Korony Polskiej

Źródło: Pokój wam! Książka do nabożeństwa 1926

O Najświętsza, Niepokalana Boga-Człowieka Matko i Panno! Podnieś łaskawi oczy Swoje, a oglądaj! Oto my, lud Twój tutaj zebrany, padamy do Stóp Twoich Najświętszych, – i Ciebie za Patronkę naszą i za Królowę całej Polski uznajemy i zawsze uznawać będziemy; a wszystkie ziemie, miasta, wsie nasze, oraz naród cały Twojej osobliwszej Opiece i Obronie polecamy. Ofiarujemy Ci serca Świętych Twoich czcicieli, a naszych Niebieskich Patronów Polskich: dla ich zasług okaż nam Miłosierdzie Swoje w teraźniejszym utrapieniu Ojczyzny naszej. Okryj nas Swym płaszczem, o wielka Królowo i Pani nasza! W ręce Twoje składamy wszystkie nadzieje nasze. Uproś u Najmilszego Syna Swego, Króla i Zbawiciela naszego, wielką, nadzwyczajną Łaskę, – aby powstała dawna Polska wierząca, mocna, szlachetna.

My ze swej strony, wielkimi Łaskami Twymi pobudzeni, przyrzekamy, że jak dotąd, tak i na przyszłość w odnowionej Polsce, Synowi Twojemu, Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, i Tobie, Najłaskawsza Matko nasza, dochowamy wierności; a cześć Waszą i Chwałę Przenajświętszą, zawsze po wszystkich ziemiach naszych z wszelką usilnością pomnażać i utrzymywać będziemy. Starać się też usilnie będziemy, aby wszystkim stanom, a zwłaszcza ludowi i robotnikom, stała się sprawiedliwość, i żebyśmy wszyscy byli jednym sercem, jedną duszą.

Najmiłościwsza Pani nasza! uproś nam u Syna Swego pomoc skuteczną, abyśmy te przyrzeczenia nasze, które Ci z całego serca czynimy, wiernie spełnili. Amen.

 

 

Modlitwa za Ojczyznę do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej

Źródło: Wiara i Ojczyzna. Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Książeczka do nabożeństwa opr. Ks. Jan Więckowski 1918

O Przenajświętsza Maryo Panno, Królowo Polski i Litwy, licznymi cudami w Ojczyźnie naszej słynąca, wysłuchaj Twe dzieci ze łzami w oczach pokornie Cię błagające!

Matko miłosierdzia i Obronicielko nasza, zlituj się nad Twym ludem i ratuj nas w potrzebach naszych!

Wskrześ w naszej Ojczyźnie dawną wiarę Ojców naszych i miłość gorącą ku Tobie. Wstaw się za nami do Syna Twego, ażeby Ojczyznę naszą, w utrapieniu się znajdującą, do dawnej sławy doprowadzić raczył i kary nas gniotące odwrócił. Chroń nas płaszczem Twej opieki, Matko Litości, Królowo Polski i Litwy.

Przez Miłość Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

Modlitwa za ojczyznę do Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1929

O Przenajświętsza Maryo Panno! Matko Boska i niebieska nasza Matko, Królowo Korony Polskiej! Jaśniejąca niezliczonymi cudami w ojczyźnie naszej, jedyna Ucieczko i Obronicielko nasza!

Oto na kolanach błagają Cię Twe dzieci ze łzami z głębi duszy i z całego serca: Matko miłosierdzia! zlituj się nad nami, ratuj nas, ach ratuj nas!

Wskrześ w biednej naszej Ojczyźnie dawną Wiarę Ojców naszych, ale Wiarę żywą, która objawia się dobrymi uczynkami i skrupulatnym spełnianiem Przepisów Kościoła i tę miłość gorącą ku Tobie, z jakiej dawni Polacy na cały świat słynęli, i Chwałą Twojego Świętego Imienia ojczyznę swoją wieńczyli.

Wzbudź w ojczyźnie naszej dusze święte i niewinne, a charaktery zacne, które by nam przywróciły dawne czasy, kiedy Polska w obliczu Nieba i ziemi jaśniała świętymi swoimi synami i córkami.

Błagamy Cię o to, Pani nasza! Pani Nieba i ziemi, przez Miłość Twoją ku Boskiemu Synowi Twojemu Jezusowi Chrystusowi, Który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za Polskę do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej

Źródło: Nabożeństwo dziecka polskiego 1935

O Przenajświętsza Maryo, Matko Boża i Matko nasza, Królowo Polski, jaśniejąca niezliczonymi Łaskami i cudami w narodzie naszym i w Twoim Królestwie Polskim, upadamy w najgłębszej pokorze do Stóp Twoich Najświętszych, oddajemy Ci hołd poddaństwa, miłości i uwielbienia. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na nas i wyrwij nas z nędzy grzechów i Miłosierdziem Swoim osłoń przed słuszną karą Bożą… O Pani nasza! wzbudź w polskim narodzie Twoim wielkich i prawdziwych miłośników Ojczyzny; wspieraj pracę tych, co chcą ją dźwignąć i uszczęśliwić; umacniaj w nas wiarę świętą i przywiązanie do Kościoła Katolickiego, abyśmy Cię wysławiali na wieki wraz z Synem Twoim. Spraw swą przemożną przyczyną, byśmy wnet obchodzić mogli kanonizację świątobliwych naszych ziomków, wsławionych cudami. Błagamy Cię o to przez Miłość Twoją do Jezusa, Syna Twego, a Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

O Maryo, Królowo Polski, módl się za nami.

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej.

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1929

Najświętsza Panno Maryo! na Jasnej Górze, w Ostrej Bramie, w Krakowie i Lwowie i nad całym krajem Polski, Litwy i Rusi, Królowo Korony Polskiej najłaskawsza! Oto wierne Twe dzieci w wielkim ucisku i utrapieniu, poranione na duszy i ciele, i na poły pomarłe, w płaczu i żalu wołają do Ciebie: Matko Miłosierdzia, ratuj nas, bo giniemy. Tyś Najświętsza Panno obroną Jasnej Góry podniosła na duchu znękanego Jana Kazimierza, pomogłaś mu wypędzić niewiernych najeźdźców i w ten sposób zachowała, Arko przymierza, Polskę od potopu i zguby, a całemu narodowi ciągłe wypraszałaś u Boga Łaski, Błogosławieństwo i pociechy. Tak i dalej, o Królowo nasza! chciej nad nami panować, a nie wypuszczaj nas ze swej łaskawej pieczy! Stań dzisiaj przed tronem Bożym, mając za sobą miliony dusz, które polska ziemia Niebu oddała, i przez Twe Niepokalane Macierzyńskie Serce, przez zasługi naszych Świętych, przez krew Męczenników błagaj w Imię Jezusa o Miłosierdzie Boskie: by naród Polski. Litwy i Rusi uleczony z ran i chorób, poprawiony z zastarzałych wad lekkomyślności i samolubstwa, odrodzony własną pracą i wytrwałością, a uświęcony pokutą i zjednoczony miłością, spełniał nadal w pokoju i swobodzie posłannictwo swoje, ku Chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Św. Józefie, Św. Wojciechu, Św. Stanisławie, Św. Kazimierzu, Św. Jozafacie, Św. Kunegundo, Św. Jadwigo, Św. Bronisławo i Wszyscy Święci Patronowie i Święte Boże, módlcie się za nami. Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej

Źródło: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli [Poznań 1849]

Matko umęczonego Zbawiciela, przez Którego ogłoszona Nauka światu, jest wyłącznym Zakonem Sprawiedliwości na ziemi, a żywot i ofiarna śmierć jego: jedyną drogą, po której postępując, co raz więcej zbliżać się; a następnie osiągnąć obiecane królestwo wiecznego szczęścia możemy.

Matko Boleści i cierpień, przyczyń się do Boga Ojca, aby męki syna twego Jezusa Chrystusa, stały się rzetelnym pokarmem ludzkości, a słowo nauki jego, było ciałem , owocu, wzajemnych stosunków naszych. Nie dopuść, aby nieprzyjaciele nauki syna twego, przykrywając się płaszczem wiary, stawiali tamę praktycznemu rozwiciu się zakonu jego. Odsłoń widoki faryzeuszy, którzy przedstawiają modlitwę i ćwiczenia się religijne, nie za środek udoskonalenia się i przysposobienia do wytrwania w naśladowaniu życia syna twego; w służeniu sprawie ludzkości i Ojczyzny; ale za sam cel religii podają.

Opiekunko strapionych, Ucieczko pokrzywdzonych, Nadziejo cierpiących; przyjmij sprawę Polski, pod swą szczególną opiekę. Wyjednaj przebaczenie za winy nasze u Boga Ojca. Uproś syna twego, aby pomnąc na męki, – które za całą ludzkość na krzyżu poniósł, skrócił dnie niewoli Ojczyzny naszej, przyspieszył panowanie prawa, przez siebie objawionego światu i położył koniec nieprawościom i zbrodniom, dumnych niewiarą i pysznych złością władców świata.

Matko Boga, przyczyń się do Ducha Świętego, aby natchnął światłem mądrości swojej matki Polki, by uprawiając serca swych dzieci; wpoiły w młode pokolenie zamiłowanie Ojczyzny, cnoty i bliźnich. Wyjednaj im błogosławieństwo i wzmocnienie sił wytrwałości w cierpieniach; aby patrząc na przelew krwi za wolność i niepodległość Polski, mężnie znosiły boleść po stracie męża lub syna, mając przed oczyma przykład jaki im sama do naśladowania pozostawiłaś. Amen.

 

 

Modlitwa za naród nasz i braci prześladowanych ułożona była i odmawiana codziennie przez Jem. Ks. A. Kard. Dunajewskiego

Źródło: U stóp Krzyża X. J.A. Łukaszkiewicz 1929

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu….

Panie Jezu Chryste, Któryś zstąpił z Niebios na ziemię, aby ustanowić Jeden, Święty i Prawdziwy Kościół, w którym wszyscy ludzie mają być zbawieni, wejrzyj na nas, synów tego Kościoła, którzy padamy kornie na kolana przed Majestatem Twoim, a uciekając się do Miłosierdzia i Litości Twojej, błagamy Cię: zmiłuj się nad narodem naszym! Daj nam upamiętanie i powstanie z karłowego samolubstwa, wierność dla Kościoła Świętego i kapłanów według Serca Twego; daj zgodę i wzajemne wyrozumienie; ulituj się nad braćmi naszymi, prześladowanymi za wiarę świętą, użycz im Łaski Swej, światła, mocy i wytrwania, uwolnij ich od nieprzewidzianego prześladowania, a prześladowców oświeć i nawróć, abyśmy wszyscy w Jednym Świętym i Prawdziwym Kościele Tobie służyli, a po śmierci zasłużyli chwalić Cię w Królestwie Niebieskim przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(40 dni odpustu za każdy raz).

Módlmy się. Niech będą zwrócone łaskawie Oczy Twoje, Panie! na to królestwo, na wszystkich przełożonych jego, na kraj nasz i na wszystek lud chrześcijański. Mądrości, pokoju, miłości braterskiej, poczucia sprawiedliwości wobec biedniejszych i wszystkiego, co według Twojej wiedzy, Panie, nam jest potrzebnym, łaskawie i litościwie racz nam udzielić. Serca nasze, Panie Jezu! zapal ogniem Miłości Najświętszego Serca Twego, odwróć do Siebie i nakłoń do wydatnej pracy, a Mocą Boskich Ran Swoich racz wskrzeszoną matkę naszą Ojczyznę szczególniejszą otoczyć Opieką, ażebyśmy uwolnieni od wszelkiej przemocy, całym sercem wielbili Twe Najświętsze Rany i wielkie Święte Imię Twoje Jezus. Amen.

 

 

Modlitwy różne za Ojczyznę.

Źródło: Książeczka do nabożeństwa Wiara i Ojczyzna 1917

Panie Boże Wszechmogący! Ty Sam wlałeś w serca nasze miłość Ojczyzny

Panie Boże Wszechmogący! Ty Sam wlałeś w serca nasze miłość Ojczyzny i zachętę dałeś, gdy oto Syn Twój Jezus Chrystus płakał nad Jerozolimą i Swymi rodakami. Ach, Panie i Królu nasz! Ty widzisz, jakie klęski i cierpienia kraj nasz biedny ponosi. Wyznajemy grzechy nasze, którymi na Gniew Twój zasłużyliśmy i błagamy o ich odpuszczenie. Przepuść nam Panie i spraw, aby Ojczyzna nasza była szczęśliwa. Utwierdź w nas przywiązanie do Wiary Świętej i wierność dla Kościoła Świętego. Zmiłuj się nad naszym narodem! Wysłuchaj nas, Najmiłosierniejszy Boże! przez Przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Królowej naszej i Wszystkich Świętych Patronów naszych. Żebrzemy Twej Łaski i zmiłowania przez Zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Wiara i Ojczyzna. Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Książeczka do nabożeństwa opr. Ks. Jan Więckowski 1918

Panie Boże nasz, Królu Nieba i ziemi, w Którego Ręku wszystkie Królestwa są położone

Panie Boże nasz, Królu Nieba i ziemi, w Którego Ręku wszystkie Królestwa są położone, Ty wszystkim rządzisz, Boże Zastępów, nad wszystkim opieka Opatrzności i Moc Sprawiedliwości Twojej. Przed Twoim Majestatem, Ojcze Najlitościwszy, padając na twarz, grzechy nasze, którymi na Gniew Twój zasłużyliśmy, wyznajemy, i sercem skruszonym odpuszczenia prosimy. Wejrzyj na utrapienia i uciski nasze; wysłuchaj płaczów naszych. Przepuść ludowi Twemu, a te plagi odwróć od nas, abyśmy nie zginęli daj nam, Panie, pamiętać statecznie, że nie przez ludzkie rachuby i zabiegi uratujemy się od wszelkiego złego i w bezpieczeństwie staniemy; ale tylko przez wierne wszystkich Twych przykazań zachowanie, przez prawdziwą miłość bliźniego, przez ulgę dla uciśnionych i w spracowaniu jęczących, przez braterską zgodę, pełnienie cnót chrześcijańskich, poświęcenia się gotowość, hamowanie miłości własnej, a osobliwie przez wytrwałe przywiązanie do Wiary ojców, synowską wierność Kościołowi Świętemu, i niezachwianą ufność w Sprawiedliwości i Miłosierdziu Boskim: że kary Twe, Panie! są do czasu, a Dobroć i Zmiłowanie Twoje nie mają końca, ani kresu. Zmiłuj się nad ludem Twoim; wysłuchaj nas, najmiłosierniejszy Boże, przez Przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Królowej naszej, i wszystkich Świętych ojczyzny naszej Patronów: Łaski Twej i pocieszenia Twego żebrzemy przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Panie Boże Wszechmogący, Który wyznaczając narodom na tej ziemi mieszkanie

Panie Boże Wszechmogący, Który wyznaczając narodom na tej ziemi mieszkanie, każdemu cząsteczkę jako Dobry Ojciec wyznaczyłeś i wlałeś w serce człowieka miłość do tego miejsca na którym się urodził, na którym na kawałek chleba pracuje, i z braćmi swoimi modli się do Ciebie, na którem kości jego pogrzebane będą: o Sędzio Sprawiedliwy i Miłosierny, przed Twoim Majestatem padając na twarz, ze łzami grzechy nasze wyznając, prosimy Cię racz nie pamiętać Panie na występki nasze albo rodziców naszych, i racz nas nie karać za grzechy nasze, ale z wielkiego Miłosierdzia Twego zmiłuj się nad nami, i odpuść nam winy nasze. Pobłogosław Panie ziemi na której mieszkamy, daj jej szczęście i spokój zupełny, pobłogosław Panie miastom i wioskom naszym i polom naszym i pracy naszej. Spraw Łaską Twoją ażebyśmy wiernym wypełnianiem Przykazań Twoich i cnót chrześcijańskich, braterską zgodą, trzeźwością i pracą na Miłość Twą i Błogosławieństwo dla ziemi naszej zasłużyli, a przyczynili się do jej pomyślności. Wysłuchaj nas, Miłosierny Boże, przez Przyczynę Najświętszej Matki Królowej naszej i wszystkich ojczyzny naszej Świętych Patronów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Żołnierz Chrystusowy czyli nabożeństwo żołnierskie 1923

Najdobrotliwszy Boże Ojców naszych! Zgromadzeni Słowem Twoim w jedną rodzinę

Najdobrotliwszy Boże Ojców naszych! Zgromadzeni Słowem Twoim w jedną rodzinę po długich latach niedoli, przychodzimy do Ciebie z sercem wdzięcznością przepełnionym. Dzięki Ci składamy w imieniu tych wszystkich, którzy tego dnia szczęśliwego doczekać nie mogli, i w imieniu tych, którym dozwoliłeś oglądać Dzień Sprawiedliwości i Dobroci Twojej. Dzięki Ci czyniąc za cud zmartwychwstania Ojczyzny naszej, Któryś w obliczności świata całego uczynić raczył prosimy Cię, Panie, o Błogosławieństwo dla narodu naszego, który z Woli Twojej nowe rozpoczyna życie. Racz, Panie, na tej ziemi Męczenników Królestwo Chrystusowe rozszerzyć. Ogarnij i połącz serca wszystkich synów tej ziemi najszczytniejszą Miłością, Którą Syn Twój z Niebios przyniósł i światu ogłosił i na niej zbudował Swoje Królestwo, jako panowanie prawdy i sprawiedliwości.

Panuj, Dobrotliwy nasz Boże i Ojcze, nad narodem całym, udzielaj mu Swej Mądrości w prawach, które przez wybrańców swoich stanowić będzie, użyczaj mu mocy Swojej, kiedy przez dzielniejszych synów wolności i praw swoich bronić będzie, daj mu wielkich ludzi, którzy, u Źródeł Twoich nasyceni, światłością będą narodu; ozdabiaj świętymi, którzy głosicielami będą Twego Imienia przed ludźmi, a orędownikami naszymi przed Tobą. Niech Boga-Rodzica, Najświętsza Królowa Korony Polskiej, która nam z Jasnej Góry od wieków króluje i w Ostrej świeci Bramie, będzie najukochańszą Matką naszą i Panią serc naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Źródło: Boże Ciało – pieśni i nieszpory polskie. 1946

Wszechmogący, Wieczny Boże, Ojcze nasz Niebieski, stajemy przed Tobą, synowie polskiej ziemi

Wszechmogący, Wieczny Boże, Ojcze nasz Niebieski, stajemy przed Tobą, synowie polskiej ziemi, i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, oraz wstawiennictwem Świętych Patronów naszych, przed Twe Ołtarze zanosimy błagalną prośbę, abyś wejrzał Okiem Nieograniczonego Miłosierdzia Swego na cierpienia i potrzeby Ojczyzny naszej.

Odwróć, Panie, wojny, ucisk, niepokoje, choroby, głód i wszelkie niebezpieczeństwo od Ojczyzny naszej, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich, a inne narody, z którymi nas Wola Twoja związała, oświeć i natchnij sprawiedliwością oraz miłością braterską, którąś przyniósł tutaj na ziemię.

Udziel też jej, Wszechmocny Panie, upragnionego pokoju, pociesz nas i wszystkich braci naszych, których los wygnał na daleką tułaczkę pielgrzymią, pokrzep tych, którzy cierpią, a wszystkich nas natchnij zgodą i miłością ku tej ziemi usianej popiołami i nasiąkłej krwią przodków naszych, którzy Ciebie, Boże, wielbili od wieków po wieki. Amen.

 

 

Modlitwy za kraj i współbraci.

Źródło: Bądź wola Twoja 1884

Boże mój! Ty co na miejsce Męki i Śmierci Twojej obrałeś tę ziemię

Boże mój! Ty co na miejsce Męki i Śmierci Twojej obrałeś tę ziemię, na którejś się Bogiem-Człowiekiem narodził; Ty, któryś płakał nad jej nie prawością i tymi nieszczęściami, jakie za grzechy dotykać ją miały; Ty Sam Panie wlałeś w każde serce miłość do rodzinnego miejsca i nauczyłeś je wraz z Twym prorokiem, aby miało je na pamięci i polecało Ci, Boże, swe Jeruzalem najmilsze. Z wiarą więc i ufnością błagam Cię o Panie, racz błogosławić tej ziemi i wszystkim moim współbraciom! Błogosław zwierzchność świecką, aby ojcowskim i rozumnym rządem zabezpieczyła nam spokój, pomyślność i bezpieczeństwo publiczne; błogosław zwierzchność duchowną, aby słowem i przykładem siała cnotę, miłość Ciebie i braci, prawość we wszystkich uczuciach, dążeniach i czynach; błogosław ziemię, aby się stała żyzną i plon bogaty dawała; błogosław powietrze, aby niosło zdrowie, a nie zabijało swym tchnieniem; błogosław miasta i wioski, aby się w nich szerzyło światło wiary strzegącej Prawa Twego, i światło nauki wiodącej do poznania Ciebie Boga w Niebiosach, i prawdziwego dobra na ziemi; aby wzrastał w nich przemysł, dający chleb ubogim, aby się utrzymywał porządek, zgoda i jedność. Błogosław wszystkie dzieci tego kraju, aby do jego własnej pomyślności dążyli drogą sprawiedliwości i prawdy; aby w ich sercach rosła bojaźń Boża i radość wzajemna szanująca tak szczęście jako i własność bliźniego. Weź w szczególną opiekę tak ziemię jak jej mieszkańców; strzeż od moru, głodu, ognia i wojny, a także i nieszczęść z niej płynących. Gdy zaś w skutek win naszych, chcesz nas, Panie, tymi nieszczęściami i uciskiem duszy nawiedzać, to naucz nas w tych chwilach pokory i cierpliwości w znoszeniu kar zasłużonych; podtrzymuj Wiarę, że droga niedoli jest nam do wyrobienia i podniesienia duszy potrzebną; wlej w serca nadzieję, że Gniew Twój ustanie, skoro swój grzech poznamy, i nie w radach i naukach fałszywych mędrców i przewrotnych ludzi, ale w Słowach i Obietnicach Twoich ufając, nawrócimy się ku Tobie i z łzami pokuty wołać do Ciebie będziemy: Panie! otośmy zgrzeszyli! niegodni jesteśmy, abyś nam przebaczył, ale, o Synu Dawidowy! zmiłuj się nad nami! Wysłuchaj nas, Twego ratunku proszących i wybaw od wszystkiego złego, gdy Cię o to przez siedmioraką Boleść Twej Matki Przenajświętszej i przez Zasługi Męki i Krwi Twej Najdroższej błagamy. Amen.

***

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Z wiarą i ufnością błagam Cię, o Panie, racz błogosławić tej ziemi

Z wiarą i ufnością błagam Cię, o Panie, racz błogosławić tej ziemi i wszystkim moim współbraciom! Błogosław zwierzchność świecką, aby ojcowskim i rozumnym rządem zabezpieczyła nam spokój, pomyślność i bezpieczeństwo publiczne; błogosław zwierzchność duchowną, aby słowem i przykładem siała cnotę, miłość Ciebie i braci, prawość we wszystkich uczuciach, i dążeniach i czynach; błogosław ziemię, aby się stała żyzną i plon bogaty dawała; błogosław powietrze, aby niosło zdrowie, a nie zabijało swoim tchnieniem; błogosław miasta i wioski, aby się w nich szerzyło światło wiary strzegącej Prawa Twego, i światło nauki wiodącej do poznania Ciebie Boga w Niebiosach, i prawdziwego dobra na ziemi: aby wzrastał w nich przemysł, dający chleb ubogim, aby się utrzymywał porządek, zgoda i jedność. Błogosław nam wszystkim, abyśmy do powszechnej pomyślności dążyli drogą sprawiedliwości i prawdy; aby w naszych sercach rosła bojaźń Boża i miłość wzajemna, szanująca tak szczęście jako i własność bliźniego. Weź w szczególną opieką tak ziemię jak jej mieszkańców; strzeż od moru, głodu, ognia i wojny, a także i nieszczęść z niej płynących. Gdy zaś wskutek win naszych chcesz nas, Panie, tymi nieszczęściami i uciskiem duszy nawiedzać, to naucz nas w tych chwilach pokory i cierpliwości w znoszeniu kar zasłużonych; podtrzymuj wiarę, że droga niedoli jest nam do wyrobienia i podniesienia duszy potrzebną; wlej w serca nadzieję, że Gniew Twój ustanie, skoro swój grzech poznamy i nie w radach i naukach fałszywych mędrców i przewrotnych ludzi, ale w słowach i obietnicach Twoich ufając, nawrócimy się ku Tobie i ze łzami pokuty wołać do Ciebie będziemy: Panie! otośmy zgrzeszyli! niegodni jesteśmy, abyś nam przebaczył, ale, o Synu Dawidowy! zmiłuj się nad nami! Wysłuchaj nas, i wybaw od wszystkiego złego, gdy Cię o to przez siedmioraką Boleść Twej Matki Przenajświętszej i przez Zasługi Męki i Krwi Twej Najdroższej błagamy. Amen.

 

 

Modlitwa w potrzebach kraju

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Wszechmogący wieczny Boże! Panie i Ojcze Niebieski! wejrzyj okiem nieograniczonym Miłosierdzia Twego na potrzeby nasze, a zmiłuj się nad nam; bo wszakże Syn Twój jedyny, Pan nasz Jezus Chrystus, drogą Krew Swoją na drzewie krzyża i za nas przelał. Przez tegoż Pana i Zbawiciela naszego odwróć od nas, najłaskawszy Ojcze, zasłużone kary, teraźniejsze i przyszłe niebezpieczeństwa, szkodliwe zaburzenia, uzbrojenia wojenne, drogość, choroby, smutne i ciężkie czasy. Oświeć także i utwierdź w dobrem wszystkie duchowne i świeckie zwierzchności i rządcę, aby pomnażali wszystko co do Boskiej chwały Twojej, do zbawienia naszego, ogólnego dobra i uszczęśliwienia prowadzi. Udziel nam, o Boże! prawdziwe zjednoczenie w wierze świętej, bez wszelkiego odstępstwa i odszczepieństwa. Nakłoń serca nasze do prawdziwej pokuty i poprawy życia. Wznieć w nas zapał miłości. Obdarz nas pragnieniem i gorliwością ku wszelkiej sprawiedliwości, abyśmy jako upodobane Twe dzieci w życiu i przy śmierci stali się Ciebie godnymi. Modlimy się też jako chcesz, o Boże, abyśmy się modlili za przyjaciół i nieprzyjaciół naszych, za żyjących i zmarłych. Tobie, o Panie! polecamy wszystkie sprawy nasze, życie i śmierć naszą. Niech Ci ze wszystkiego i ze wszystkich nas będzie chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwy do Świętych Patronów Polski

Źródło: Książeczka do nabożeństwa Wiara i Ojczyzna 1917

Modlitwa do Świętego Kazimierza

Święty Kazimierzu, który zrodzony w wysokim stanie królewicza polskiego, wyrzekłeś się przepychu i uciech świata tego, a pędząc życie w przedziwnej niewinności, wolałeś raczej włosiennicę aniżeli królewską purpurę przywdziewać; na gołej ziemi częściej odpoczywałeś, aniżeli na łożu królewskim, a kościoły bosymi nogami nawiedzałeś, modlitwy swoje Bogu oddając — Twojej pomocy dziś żebrzę pokornie, abyś w ostatniej chwili konania mego chciał być patronem moim. Po śmierci nic z sobą nie wezmę, prócz tego, co teraz na cześć Bogu i Matce Najświętszej wymówię albo uczynię. Niech mię teraz chwała najbardziej Boga obchodzi; niech moja dusza jak najpobożniej czci i wychwala Najdobrotliwszą Maryę Pannę; spraw żebym za Twoim przykładem, teraz, jak najwięcej Boskiemu Majestatowi się przypodobał, a w ostatniej chwili życia mojego do Rąk Przenajświętszych Jezusa i Maryi się dostał. Amen.

Modlitwa do Świętej Jadwigi

Święta Jadwigo, Patronko Polski, któraś była przykładem czystości i pokory, także miłosierdzia ku ubogim, od których stołu zbywające odrobiny, będąc Księżną Polską, za pokarm sobie w ukryciu brałaś; któraś w ustawicznej modlitwie napełniała się wielką słodkością Ducha Bożego, jako Cię łaska Boga tak za życia ozdobiła i wyniosła, że czyniłaś cuda i duchem prorockim obdarzonąś była — racz teraz w Królestwie Błogosławionych, gdzie kosztujesz zapłaty szczęśliwej, przyczyniać się modlitwami Twoimi, abyśmy mogli podobnież w tym i w przyszłym życiu otrzymać Łaskę Jezusa Chrystusa, Pana naszego, i nią wraz z Tobą cieszyć się wiekuiście. Amen.

Modlitwa do Świętego Stanisława Kostki

Ozdobo narodu Polskiego na ziemi, i Obrono jego przed Bogiem w Niebie, Stanisławie Święty, któryś żadną pokusą ani siłą świata tego nie dał się od służby Boskiej odwieść, racz mi wyjednać modlitwami Twymi, żeby mię ani strapienie i boleść, ani pomyślność i szczęście doczesne, ani śmierć sama nie mogły nigdy od Miłości Stwórcy i Zbawiciela mojego oderwać; racz mi uprosić zbawienną gorliwość w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, i abym bez łaskawego tym Chlebem Anielskim posilenia się nie umierał, a za przyczyną Błogosławionej i w Niebo wziętej Maryi Panny, Matki Pana i Odkupiciela naszego, otrzymał skonanie szczęśliwe. O Święty, nigdy niezapomniany Ziomku nasz, bądź najłaskawszym, prosimy Cię, Patronem Polski, broniąc jej od wszelkiego złego, od nieprzyjaciół i od niezgod własnych, a w starodawnej żarliwości Wiary Świętej modlitwami ją swymi zachowując, żeby jako z Ciebie teraz, tak i z nas wszystkich była Chwała Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Świętej Kunegundy

Święta Kunegundo, któraś dla miłości Boga i bliźniego, a podania światu budującego przykładu pokory i nabożeństwa, została chętnie z przemożnej Królowej Polskiej ubogą i podejmującą najpodlejsze prace Zakonnicą — racz nam być zawsze Królową i Panią naszą, a przeciw wszelkim nieprzyjaciołom i przeciwnikom na nas godzącym racz nas łaskawie modlitwami Twoimi bronić i ubezpieczać, jako poddane i sługi Twoje: abyśmy po dokonaniu doczesności, na Królestwo chwały Błogosławionych, z którymi przebywasz w wieczności, podniesieni być mogli, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Świętego Stanisława Biskupa

Miłośniku i Opiekunie nasz szczególny, Patronie nasz święty, przez którego przyczynę i zasługi wolno jest nam modlitwy i prośby nasze przed majestat Trójcy Przenajświętszej zanosić — pomnij, o Święty Pański, na kraj, gdzie żywot swój ziemski chwalebnie odbywałeś, i Koronę wieczną zasłużyłeś. Racz z Królestwa Błogosławionych, dokąd Cię Miłosierdzie Boskie i Najdroższa Krew Zbawiciela wprowadziła, na potrzeby jego wejrzeć; a nam wszystkim którzy w nim teraz ojczyznę doczesną mamy, modlitwami swymi u Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Królowej naszej, pociechę, opiekę, i bezpieczeństwo uprosić. Nie opuszczaj nas, Obrońco nasz miłosierny; Łaską i Litością Najsłodszego Syna Maryi, Pana naszego, otocz nas przeciw wszelkiemu złemu, jako puklerzem nieprzełomnym. Uproś nam przez Mękę i Śmierć Chrystusową, ducha pobożnego, stateczną gorliwość we wszystkich cnotach chrześcijańskich, zgodę i miłość wzajemną, szanowanie władz, wytrwałość w powinnościach; uproś nam doskonałą ufność w sprawiedliwości, i żywą wiarę w nieprzebranym Miłosierdziu Pana, Któremu służysz w Królestwie Wiekuistym. Przyczyń się za nami grzesznymi, iżbyśmy za przykładem Twoim, tegoż Królestwa dostąpić, i wraz z Tobą Boga i Pana naszego w Trójcy Świętej Jedynego na wieki chwalić i błogosławić mogli. Amen.

Modlitwa do Bł. Władysława z Gielniowa.

O szczęśliwy Ojcze, Bł. Władysławie, Ojcze najmilszy, Ozdobo Kościoła Świętego Katolickiego, żarliwy Kaznodziejo, Obrońco i Promotorze Chwały Boskiej, Dusz czystych osobliwy Rządco i Patronie, zlej pokusy mężny Zwycięzco, pierwszy po Chrystusie i Aniołach Jego Miasta Warszawy Patronie wierny. Oto ja teraz proszę Cię, już mnie i wszystkie sprawy moje, Kościół Boży, Królestwo nasze, pokrewne, przyjacioły i nieprzyjacioły, Dobrodzieje i moje, miejsce i miasto tuteczne w obronę i osobliwą racz przyjąć opiekę, w pokusach Twymi pobożnymi prośbami nas broń, wszystkie impety nieprzyjaciół widomych i niewidomych, na zgubę naszą zgotowanych, oddal i rozpędź, w smutkach i utrapieniach zostającemu bądź ratunkiem i pociechą. Polskę naszą w obronie racz chować, Miastu temu powietrze zdrowe i żyzne; przyjaciołom miłość i zgodę wzajemną łaskawie uproś, Ojczyznę tę i wszystkich w niej mieszkających, od wojny, od ciężkiego głodu, od chorób, morowego powietrza, od okrucieństwa mocy nieprzyjacielskiej w całości zachowaj; a nade wszystko samego siebie ze wszystkimi przyjaciółmi w utrapieniach i chorobach, w frasunkach i kłopotach, oraz i w potrzebach naszych Tobie przez objawienie Majestatu Boskiego oddaję i ofiaruję. Do Ciebie się uciekającym Łaskę Boską, dobre skonanie, po śmierci żywot wieczny, zjednaj i uproś. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Pułków Niebieskich i Wojska Boskiego niezwyciężony Hetmanie, Michale Święty, do twojej uciekamy się obrony w niebezpieczeństwach naszych, abyś nas w nagłych i gwałtownych z nieprzyjacielem potyczkach tarczą Twoją zasłaniał i skrzydłami opieki Twojej obronił, cieniem nieskazitelnej Twojej natury zakrywał, żebyśmy na ciele szwanku żadnego nie znali, ani na duszy uszczerbku żadnego nie odnieśli; kiedy zaś na żywych i umarłych, abyśmy przed ostatni a straszny Trybunał Boski stanęli, zatrąbisz, każ mnie z pośrodka kozłów wyłączyć, a na prawej stronie między wybrane owieczki postawić, żebym szczęśliwą i błogosławioną usłyszał sentencję i do pożądanej za Twoim dozorem dostał się wieczności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych. Amen.

 

 

Modlitwa o dobre powodzenie w Narodzie, szczególnie w czasie powszechnej potrzebie

Źródło: Książka do nabożeństwa dla katolickich chrześcijan ks. J.A. Schneidera, Wrocław 1811

„W Bogu, Ludu Boży, zawsze pokładaj nadzieję, przed Nim wszyscy otwierajcie wasze serca, * gdyż Bóg jest naszą ucieczką” (Ps 62, 9).

Wszechmogący, Wieczny Boże, Panie, Ojcze Niebieski, wejrzyj Okiem Twego nieprzebranego Miłosierdzia na naszą niedolą i nędzę! Zmiłuj się nad wiernymi Chrystusowymi, za których Twój Syn Jednorodzony, Pan i Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, w ręce grzeszników dobrowolnie się oddał, i drogą Krew na drzewie Krzyża Świętego przelał. Przez Tegoż Jezusa Pana odwróć, Łaskawy Ojcze, zasłużoną karę, teraźniejszą i przyszłe niebezpieczeństwa, szkodliwe rozruchy, uzbrajania do wojny, drożyznę, choroby, smutne i nieszczęśliwe czasy. Oświeć także, i utwierdź w dobrem zwierzchności duchowne i świeckie, tudzież rządców, ażeby to wszystko działali, co dąży do Twojej Boskiej chwały, naszego zbawienia, powszechnego pokoju, i szczęścia Chrześcijaństwa. Daj nam, o Boże Pokoju, prawdziwe zjednoczenie się w wierze, bez wszelkiego rozłączenia się i oderwania od Niej. Nawróć nasze serca do prawdziwej pokuty i poprawy życia. Zapal nas Ogniem Twojej Miłości; Wzbudź w nas pożądanie sprawiedliwości, ażebyśmy jako posłuszne dzieci, w życiu i śmierci, Tobie przyjemnymi byli.

Prosimy także, tak jak chcesz, o Boże! ażebyśmy prosili, za naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, za zdrowych i chorych, za smutnych i cierpiących Chrześcijan, za żywych i umarłych. Miej zawsze Panie w Swojej Opiece wszystkie nasze prace, nasze uczynki, nasze życie i śmierć naszą. Niechaj tu Twej Łaski doznajemy, a tam z Twymi Wybranymi tego dostąpili, ażebyśmy w wiecznej radości i szczęśliwości Ciebie chwalić i czcić mogli. Daj nam to Panie, Niebieski Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu Polskiego

Źródło: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli [Poznań 1849]

Duchu Święty Boże! przyjmij pod Swą Opiekę; kierunek oświecenia Narodu polskiego. Spraw abyśmy, przez dokładne pojęcie Nauki Zbawiciela; poznali rzeczywistą godność człowieka, i na niej oparte prawo społeczeństwa: abyśmy przyszli do znajomości obowiązków naszych, względem Ludzkości, Ojczyzny i braci. Duchu Święty upraw serca nasze. Zniszcz pychę, obłudę, miłość własną i wszystko co jest zarodem złego; lub przyczynia się do oddalania nas, od szczerego oddania się służbie Ojczyzny. Spraw abyśmy się stali godnymi synami Matki naszej – Polski.

Udziel Mądrości Swojej powołanym, do kierunku sprawy narodowej, lub pełnienia innych obowiązków publicznych; mężom Polski, aby poznali swe obowiązki i jednomyślnie je wypełniali; duchownym, aby nas oświecali w Nauce Zbawiciela; nauczycielom, aby młodzież przysposabiali na dobrych i użytecznych obywateli; ojcom i matkom, aby w wychowaniu i kształceniu dzieci. baczyli na obecne i przyszłe potrzeby kraju; młodzieży, aby na podstawie nauki Zbawiciela, wyrobiła sobie stałą podstawę życia, – oraz poznała obowiązki na niej ciążące w dzisiejszych okolicznościach i do ich spełnienia przysposobiła się. Oświeć uwiedzionych przez wroga braci, przyprowadź ich do poznania błędu i pomóż, do powrotu na prawą drogę. Spraw opamiętanie się nieprzyjaciół naszych, doprowadź ich do poznania i ukochania cnót chrześcijańskich; przyczyń się do wstrzymania morderstw i rozlewu krwi niewinnej.

Bądź Przewodnikiem wyswobodzenia naszego, kieruj myślą i wytrwałością naszą; uchroń nas od sideł zastawionych przez wrogów, w niwecz obróć plany jego, przyspiesz dzień zbawienia – dzień niepodległości matki naszej – Polski. Amen.

 

 

Modlitwa o uproszenie błogosławieństwa i swiatła dla powołanych do kierunku sprawy polskiej

Źródło: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli [Poznań 1849]

Ześlij na nas Ducha Mądrości Twego Panie, aby przewodniczył wyborowi osób; którym kierunek sprawy narodowej powierzyć mamy. Spraw abyśmy, mając na celu dobro Ojczyzny, nie powodowali się w tej pracy żadnymi osobistymi widokami lub innymi pobocznymi względami; ale jedynym celem najskuteczniejszego usłużenia sprawie: najrychlejszego wybawienia nas z niewoli i zagojenia ran społeczeństwa polskiego.

Udziel, Panie, Błogosławieństwa Mądrości Twojej, powołanym do przewodniczenia usiłowaniom naszym. Spraw, aby przejęli się całą świętością i wielkością powołania swego. Aby przyjąwszy na swą odpowiedzialność straż Świątyni narodowej; baczyli, że są stróżami przeszłości naszej – zarządcami poświęcenia się naszego – opiekunami: starców, matek, sióstr i niemowląt – oraz uprawiaczami przyszłości następnym pokoleniom. Otocz ich, Panie! ludźmi: gorąco miłującymi Ojczyznę, znającymi dokładnie potrzeby sprawy naszej i środki załatwienia ich; a oddal faryzeuszów, co pod maską chęci służenia sprawie, idzie im o osobiste wyniesienie; więcej ceniąc własną dumę niż dobro narodu.

Wzmocnij ich w wytrwałość, aby przejąwszy się myślą, iż są wybrani za narzędzia; którymi Polskę masz wybawić z oków niewoli; szli pewną drogą do celu; nie zważając na żadne pojedyncze niezadowolenia, lub prześladowania ich; spowodowanego przez zazdrość lub pychę.

Otocz ich silnym zaufaniem powszechnyu, jeśli z zaparciem się siebie, serdecznie iz korzyścią będzie skorzystanie ze sprawy Ojczyzny naszego. Ale kiedy tylko pcha się w ich serce io dopuszczenie własnego emocjonalnego zainteresowania zaczną; dotyczyć problemu powszechnego, tylko za narzędzie swojego wyniesienia się; nie dozwalaj im, Panie, długo ukrywać się pod maską obłudy; odsłoń ich widoki i spraw, aby dyrektor naczelny był im odebranym, zanim przeszkodzili im w postępowi spraw.

Ojcze Ojców naszych! daj nam szefików tak prawych, jak sprawa nasza jest święta, tak szczerze jej służąch, jak Lud polski jest gotów za nią krewną przelać. Zmiłuj się nad nami, Panie, wprowadź nas do portu wyjścia Ojczyzny naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *