Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

CZWARTEK.

Msza Święta jest wielkim środkiem do pozyskania Łask Bożych.

 

We wszystkim staliście się bogatymi w nim. — I Kor. 1, 5.

 

PRZYGOTOWANIE. — Choć Pan Bóg zawsze jest gotów swych Łask nam udzielać, jednakże podczas Mszy Świętej użycza ich z większą hojnością na proś­by kapłana, które nabierają tym większej warto­ści dzięki modlitwom Pana Jezusa, głównego Ofiarnika. Sami Aniołowie wyczekują czasu Mszy Świętej, aby tym skuteczniej za nas się wstawiać; czego wówczas się nie uzyska, z trudnością otrzyma się w innym czasie. Jakież skarby zasług możemy otrzymać, odprawiając Mszę Świętą pobożnie, lub jej słuchając.

 

 

I. — Rozważ, że Msza Święta jest prawdziwą Ofiarą „błagalną”, mającą na celu wyjednywać nam u Pana Boga pomoc i Łaski, jakich potrzebujemy. Jest Prawdą Wiary, iż Ojciec Przedwieczny, ile­kroć Go prosimy przez Zasługi Pana Jezusa, Swych Łask nam użycza.
O co prosić będziecie Ojca w Imię Moje, da wam. Dlatego, jak powiada Św. Jan Chryzostom, Pan Bóg w czasie Mszy Świętej hojniej na modlitwy kapłana Łask Swych udziela, modlitwy te bowiem, tym większą mają wartość, bo towarzyszą im modlitwy Same­go Pana Jezusa, Który jest głównym Kapłanem, Któ­ry w tej Ofierze ofiaruje Siebie Samego, aby Łaski nam wyjednać.

Toteż mawiał pewien wielki Słu­ga Boży: Gdy odprawiam Mszę Świętą i trzymam w ręku mego Jezusa, otrzymuję wszystko, czego pragnę.

Gdybyśmy wiedzieli, iż Wszyscy Święci w Nie­bie wraz z Matką Bożą modlą się za nas, jakżeż wielką mielibyśmy nadzieję, że wszystko otrzy­mamy! A tymczasem jest pewne, iż jedna modli­twa Pana Jezusa nieskończenie więcej znaczy, niż wszystkie modlitwy Świętych; a tę modlitwę Pan Jezus ustawicznie w Niebie do Ojca zanosi, jak mówi Św. Paweł: „Który się też wstawia za na­mi”; szczególniej zaś to czyni podczas Mszy Świętej, w czasie której odnawia się Ofiara krzyżowa.

Msza Święta, jak mówi Sobór Trydencki, jest właśnie czasem, kiedy Pan Bóg zasiada na Tronie Miłosierdzia.

Apostoł zachęca nas, abyśmy z ufno­ścią udawali się do Pana Boga, prosząc o litość: „Przy­stąpmy tedy z ufnością do stolicy Łaski”.
Św. Jan Chryzostom nas zapewnia, że nawet Aniołowie wy­czekują czasu Mszy Świętej, aby tym skuteczniej za nas się wstawiać, i dodaje, iż czego się nie otrzy­ma podczas Mszy Świętej, z trudnością można uzyskać w innym czasie. — Jakież więc Skarby Łask można otrzymać, jeśli się pobożnie odprawia Mszę Świętą, lub ze czcią jej słucha! „We wszystkim staliście się bogatymi w nim”.

II. — Gdybyś się dowiedział, że w pobliżu twe­go domu jest kopalnia złota, bardzo w ten cenny kruszec bogata, i że codziennie przez pół godziny możesz według swej woli złoto z niej wydobywać, jakążby była Twoja radość. Lecz ożyw swą wiarę i pomyśl, że Król Nieba podczas Mszy Świętej oddaje do twego rozporządzenia kopalnię bez porównania cenniejszą, która zawiera nieskończone Zasługi Pana Jezusa, a dzięki nim możesz otrzymać wszelkie Łaski. Postanów więc sobie codziennie wysłuchać pobożnie Mszy Świętej, choćby to było dla ciebie połą­czone z pewną ofiarą. Rozważ, iż jeśli Pan Jezus z miłości ku tobie ofiaruje się na Ołtarzach tysiące razy, jakżeż to słuszne, abyś i ty Mu złożył ofiarę z jakiej drobnej przyjemności, lub małej korzyści. Jeśli zaś w żaden sposób nie możesz wysłuchać Mszy Świętej, bądź przynajmniej na niej duchem i pragnieniem.

 

 

Modlitwa:

Jakżeż jestem nieszczęśliwy! Ileż Łask, mój Boże, straciłem, gdyż zaniedbałem odprawiania lub słuchania Mszy Świętej! Ponieważ jednak użyczasz mi swego światła, nie chcę być już odtąd niedbałym pod tym względem. Łączę więc, Ojcze Przedwiecz­ny, swe modlitwy z modlitwami Pana Jezusa i dla Miłości Twojego Syna, Który z Miłości ku mnie ofiaruje się na Ołtarzu, proszę Cię najpierw, abyś mi przebaczył wszystkie grzechy, za które żałuję z całego serca.

Daj mi również, bym poznał, jak nieskończenie na miłość zasługujesz, i udziel mi siły, abym się oderwał od wszelkich ziemskich przywiązań, żeby me serce kochało jedynie Ciebie, Dobro Najwyższe, godne miłości bezgranicznej. Proszę Cię również o światło dla tych, którzy Cię nie znają i są po­zbawieni Twej przyjaźni. Mój Ojcze, udziel wszyst­kim Daru Swej Świętej Miłości. Spraw to z miłości ku Jezusowi, za Orędownictwem Najświętszej Panny Maryi. Amen. (*III, 819)

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *