Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

CZWARTEK.

Msza Święta jest Ofiarą dziękczynną za Dobrodziejstwa Boże.

 

 

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrego uczynił? Kielich zbawienia wezmę i imienia Pańskiego wzywać będę. — Ps. 115, 13.

 

PRZYGOTOWANIE. — Msza Święta w pierwszym rzędzie została ustanowiona jako Ofiara dzięk­czynna za wszystkie Łaski, jakich nam Pan Bóg udzie­lił. Odprawiając Przenajświętszą Ofiarę, a pod pewnym względem, będąc obecnym przy Jej składaniu, mo­żesz powiedzieć z całą prawdą: Panie, Twe Miło­sierdzie jest nieskończone, w zamian za nie skła­dam Ci Ofiarę, Która tyleż warta, co Twoje Dary, a nawet nieskończenie więcej. — Jeśli jesteś ka­płanem, nie zaniedbuj codziennego odprawiania Mszy Świętej z należytym przygotowaniem i dziękczy­nieniem; jeśli zaś jesteś świeckim, staraj się ucze­stniczyć w Przenajświętszej Ofierze, choćbyś musiał w tym celu ponieść jaką ofiarę.

 

 

I. — Panu Bogu należy się wdzięczność za nie­zmierne Dobrodziejstwa, jakie nam wyświadczył. Nie byliśmy jeszcze na świecie, nawet świata jesz­cze nie było, a Pan Bóg nas już kochał i postanowił nas stworzyć w Swoim czasie i obsypać nas Darami tak naturalnymi, jak i nadprzyrodzonymi. Co więcej, Ojciec Przedwieczny, widząc nas wszystkich w stanie śmierci, pozbawionych wskutek grzechu Przyjaźni Bożej, z powodu Swej wielkiej ku nam Miłości, zesłał nam, jak mówi Apostoł, Swego uko­chanego Syna.

Do tych i innych nieskończonych Dobro­dziejstw, jakich Pan Bóg udzielił wszystkim, dołącz­my te, bez liczby i bez miary, jakie Pan Bóg dał każde­mu w szczególności: tyle natchnień i zachęt do dobrego, tyle okazji do upadku usuniętych, tyle win darowanych, a potem powiedz: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrego uczynił?” Jakież godne dziękczynienia my nędzni możemy złożyć Panu Bogu? — „Kielich zbawienia wezmę”. Oto spo­sób, jakiego nam Pan Jezus użyczył, byśmy nie potrze­bowali się wstydzić, że nie możemy spełnić obo­wiązku wdzięczności względem Pana Boga — możemy przez Mszę Świętą złożyć Mu należyte dziękczynienie. Zdaniem Św. Ireneusza, Msza Święta w pierwszym rzę­dzie w tym celu została ustanowiona. Zresztą, Sam Pan Jezus to zaznaczył, “gdy wziąwszy kielich, dzięki czynił”.

Przez tę Boską Ofiarę Ojciec Przedwieczny otrzymuje należne dziękczynienie i zadośćuczynie­nie; Ofiarą tą bowiem jest Jego Syn, w Którym ma całe Swe upodobanie; krótko mówiąc, jest to Ofia­ra Życia Boga, który przez Konsekrację i spożycie ofiaruje się w sposób mistyczny. — Tak więc, od­prawiając Mszę Świętą, a pod pewnym względem i Jej słuchając, możemy z całą prawdą odezwać się do Pana Boga: Panie, uznajemy, iż Twe Dobrodziejstwa są nieskończone, lecz oto w zamian składamy Ci Ofia­rę, Która Sama z Siebie tyleż warta, co Twe Dary, owszem nieskończenie więcej. O wielka godności Mszy Świętej!

 

 

II. — Jeśli jesteś kapłanem, staraj się codzien­nie składać Panu Bogu Tę godną Ofiarę wdzięczności przez pobożne odprawianie Mszy Świętej; pamiętaj, iż wówczas większą Chwałę oddajesz Panu Bogu, niż przez całą wieczność Mu oddali lub oddadzą Wszyscy Aniołowie i Święci w Niebie, wliczając Matkę Bo­żą, Maryę. Jeśli zaś nie jesteś kapłanem, szanuj kapłanów i staraj się codziennie być na tej Boskiej Ofierze, choćby to było połączone dla ciebie z pe­wną ofiarą; bądź pewny, że Pan Bóg za to cię wy­nagrodzi, błogosławiąc ci w twych wszystkich dziennych zajęciach. — Słuchając pobożnie Mszy Świętej i ty składasz Panu Bogu godne Jego dziękczynienie, jak to było objawione Św. Teresie, która będąc zmartwiona, że nie może należycie podziękować Dobroci Bożej za Dobrodziejstwa, jakie od Niej otrzymała, usłyszała Głos Niebiański, który rzekł jej wyraźnie: „Wysłuchaj jednej Mszy Świętej“.

 

 

Modlitwa: 

Mój Boże, i ja jestem obsypany Twymi Dobro­dziejstwami, wszystko bowiem, co posiadam, tak co do duszy, jak i co do ciała, od Ciebie pochodzi. Stworzyłeś mnie, choć nie stworzyłeś tylu innych, którzy by Ci lepiej ode mnie służyli; przyjąłeś mnie za syna przez Chrzest Święty; dałeś mi i w innych Sa­kramentach Strumienie Łask Twoich; dałeś mi na­wet Anioła za Stróża, Najświętszą Pannę Maryę za Matkę, Jezu­sa za Opiekuna. Pozwól, mój Boże, abym z wdzięczności za te wszystkie Łaski, ofiarował Ci Twego własnego Syna, Który tyle razy codziennie ofiaruje się na naszych Ołtarzach. Dozwól, abym widząc, jak Jezus ofiarował się i wyniszczył z Miłości ku mnie w Tym Boskim Sakramencie, i ja Ci złożył ofiarę z siebie i złączył ją z Jego Ofiarą wartości nieskończonej. Ofiaruję Ci więc, Panie, całą swą duszę, całą wolę swoją, całe swe życie. Przyjmij mnie dla Zasług Pana Jezusa i udziel mi Łaski, abym tę ofiarę z siebie odnawiał codziennie, póki życia. O tę Łaskę i Ciebie proszę, Matko Boża i Matko moja, Maryo. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *