MIESIĄC CZERWIEC
JAKO MIESIĄC SERCA JEZUSOWEGO
W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

 

 

Na podstawie:

Miesiąc Serca Jezusowego 1907r.

Dom Serca Jezusowego 1905r.

 

I. Uwaga wstępna:

We Francji i we Włoszech już po wielu kościołach miesiąc czerwiec obchodzi się podobnie, jak miesiąc Maj. Nie wszędzie da się to u nas przeprowadzić; jednakże można by w każdej rodzinie, i gdzie jeno kto mieszka samotny, odprawiać krótkie nabożeństwo do Najsłodszego Serca. Wszakże mamy w tylu sprawach doczesnych i wiecznych tyle do proszenia za siebie i za innych. Są to dni Łaski Najsłodszego Serca, w których ono chętniej i hojniej, niż innymi czasy, wylewa dary serdeczne na tych, co z ufnością i wytrwałą prośbą do Niego się uciekają.
Wszyscy wierni, którzy publicznie lub prywatnie codziennie w miesiącu czerwcu odprawiają osobne modlitwy i nabożne ćwiczenia na cześć Boskiego Serca Jezusowego, każdego dnia dostępują odpustu 7 lat i 7 kwadragen, a odpustu zupełnego każdego dowolnego dnia w miesiącu po odprawieniu spowiedzi i Komunii, odwiedzeniu kościoła i odmówieniu modlitw za Papieża. Pius IX, 8 maja 1873.

 

II. Jak należy miesiąc Serca Jezusowego nabożnie obchodzić?

 

1. Przede wszystkim niech każdy czciciel Serca Jezusowego stara się w tym miesiącu jak najczęściej przyjmować godnie Sakramenty Pokuty i Ołtarza, czego Sobie Serce Jezusowe życzy, jako też innych do tego zachęcać.
2. Masz u siebie w domu obraz Serca Jezusowego, to w tym miesiącu okazuj Mu osobne uszanowanie.
3. Co dzień, lub ile razy można, zbieraj koło tego obrazu domowników swoich i kto jeno chce do tego należeć, celem odprawienia krótkiego nabożeństwa. Ostatecznie przynajmniej ty sam to czyń.
4. Tym nabożeństwem może być albo odmawianie Różańca lub części Różańca, Litanii do Serca Jezusowego lub innych modlitw do tegoż Serca.
5. Co dzień urządź krótkie czytanie o Najsłodszym Sercu Jezusowym, do czego niniejsze opracowanie przydać się może.
6. Nie zapominaj, że najlepszym ćwiczeniem, nabożeństwem i miłością Boskiego Serca Jezusowego jest naśladowanie Boskich cnót Jego. Tym końcem znajdziesz tu na każdy dzień taką cnotę przedstawioną, wyjętą z pism i listów błogosławionej Małgorzaty Alacoque. Co dzień więc odczytaj rano odnośny ustęp i uczyń postanowienie cnotę tę w ciągu dnia wykonać za pomocą Boskiego Serca.

 

 

Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa.

Ojciec św. Leon XIII dekretem Kongregacji św. Obrz. z 2. kwietnia 1899. r. zatwierdził tę Litanię dla całego świata katolickiego; przywiązany jest do niej odpust 300 dni. Tłumaczenie zatwierdzone przez Biskupów całej Polski w r. 1911

 

Kyrie elejson! Chryste elejson!  Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,

Serce Jezusa, w Łonie Matki Dziewicy od Ducha Świętego ukształtowane,

Serce Jezusa, z Boską Osobą Słowa zjednoczone.

Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości.

Serce Jezusa, siedlisko sprawiedliwości i miłości.

Serce Jezusa, pełne miłości i dobroci,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, któreś królem serc wszystkich i celem ich.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.

Serce Jezusa, w którym cała pełnia Bóstwa mieszka,

Serce Jezusa, w którym Sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełności wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, pożądanie wzgórz wiekuistych.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze.

Serce Jezusa, zelżywościami nasycone,

Serce Jezusa, starte dla grzechów naszych

Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci.

Serce Jezusa, włócznią przebite.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro za grzechy,

Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona.

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów, racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu! o Jezu! o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas ukryć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować! O Jezu! o Jezu! o Jezu dobry! Zbawicielu słodki. Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! Amen.

V. Jezu cichy i pokornego Serca,

R. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

V. Najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

R. Abyśmy się stali godnymi, Ciebie kochać z całego serca.

V. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże! wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Twojego i na chwałę i zadośćuczynienia, jakie Ci za grzeszników składa, a gdy oni do Twego Miłosierdzia się udają, Ty im  łaskawie przebacz w Imię tegoż Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Daj nam, Panie Jezu, Najświętszego Serca Twojego cnotami się przyodziać i uczuciami się zapalić, abyśmy i obrazowi Dobroci Twojej podobnymi się stali i Twego Odkupienia zasłużyli być uczestnikami, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V.  Boże Miłosierny! któryś dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych najświętsze i niepokalane Serce Błogosławionej Maryi Panny dobrocią i miłosierdziem napełnił: daj nam, którzy wzywamy przyczyny Tego Najsłodszego Serca, Łaskę powstania z grzechów i ratunek w każdej potrzebie.

R. Amen.

V. O Panie Jezu Chryste! któryś nam w tym cudownym Sakramencie Męki Twojej pamiątkę zostawić raczył, racz dać, prosimy, abyśmy Święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej tak szanowali, abyśmy pożytku odkupienia Twego sami w sobie ustawicznie doznawali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

CZYTANIE O CNOTACH SERCA PANA JEZUSA.

 

CNOTY SERCA PANA JEZUSA.

Uwaga. Życie nasze jest pielgrzymką; pielgrzymujemy z ziemskiego wygnania, tej łez doliny, do niebieskiej ojczyzny, gdzie nas czeka wieczne wesele i szczęście. Wszystkie zatem zabiegi i trudy naszego życia do tego jedynie zmierzać powinny, żebyśmy duszę naszą zbawili, bo Pan Jezus mówi: “Cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął” (Mt 16, 26). A jednak jakże wielu lekceważy zbawienie swoje! jedni sprzedają duszę swoją za kieliszek wódki, inni za marny zysk nieuczciwy, inni za plugawą cielesną przyjemność. Ludzie ci straciwszy Wiarę Świętą, wszelki wstyd i uczciwość, — bluźnią Kościołowi i Panu Bogu, namawiają drugich do złego przy każdej sposobności: przy pracy, w towarzystwach, na targu, w szynku, i ciągną gwałtem przez swoje złe przykłady na drogę zepsucia. Biada wam, jeżeli pójdziecie za nimi, bo koniec wasz zatracenie. Wzdrygacie się na samą myśl potępienia; jeżeli więc chcecie zbawić duszę swoją, idźcie drogą cnót Najświętszego Serca Jezusowego. Czytajcie i zastanawiajcie się nad nimi, porównywajcie serce swoje z Najświętszym Sercem Pana Jezusa i według Niego serce swoje kształćcie i urządzajcie. Idźcie tą drogą, a dojdziecie niezawodnie do Nieba, bo Pan Jezus mówi: “Jam jest droga, prawda i żywot” (J 14, 6).

 

 

DZIEŃ 1.

Serce Pana Jezusa jest wzorem miłości Pana Boga.

 

 

Miłość ku Panu Bogu jest tak ważną i niezbędną dla twojego serca, że choćbyś wszystkie inne miał cnoty, prócz miłości, na nic by się one nie zdały. Słuchaj, co mówi Apostoł narodów: “Choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym wszystkę wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wszystkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbym gorzał, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże” (1 Kor 13, 2-3).
Tej miłości Pana Boga wzorem jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. Już Psalmista mówi w Jego imieniu: “Bo cóż ja mam w niebie, albo czegom chciał na ziem i oprócz Ciebie? Ustało ciało moje i serce moje: Boże serca mego i części moja, Boże na wieki” (Ps 73/72/, 25-26) . Wszystkie myśli, pragnienia, słowa i uczynki Zbawiciela naszego, wypływały z najgorętszej miłości Jego Serca ku Panu Bogu.
Kto wypowie, jak gorącą, jak pokorną, jak wzniosłą, jak nieustanną była Jego modlitwa? Ewangelia Święta wspomina, że Pan Jezus często przepędzał noce na modlitwie pod gołym niebem, klęcząc, albo twarzą pochylony ku ziemi! Kto wypowie te święte pragnienia Serca Jego? Pragnienia, żeby wszyscy poznali Boga, żeby Go czcili, żeby Go kochali; jak gorąco modlił się za ludzi do Ojca Swego, żeby byli tak ściśle z Bogiem połączeni, jak On był z Nim złączony: “Aby byli jedno, jako i  my” (J 17, 22). Z tej gorącej miłości Najświętszego Serca ku Ojcu Niebieskiemu, płynęły owe cudowne nauki i kazania Pana Jezusa. Kto mówił kiedy o Panu Bogu z większą czcią, z większym zapałem, z większą miłością?

Na tej miłości oparte były wszystkie uczynki Jego. Kto tyle pracował, kto tyle poświęcił, kto tyle wycierpiał dla Ojca Niebieskiego, jak Pan Jezus?

Lecz nie dość nam poznawać tę wielką Miłość Bożą w Sercu Pana Jezusa gorejącą, trzeba ją naśladować, trzeba nam także całym sercem Pana Boga kochać. Patrząc na Pana Jezusa, musimy powiedzieć ze Świętym Pawłem: “Miłość Chrystusowa przyciska nas” (2 Kor 5, 14), tj. przykład Pana Jezusa zmusza nas do miłości Pana Boga. Ale czemu to Pan Bóg godzien jest takiej miłości? czemu to Pan Jezus tak nam ją zaleca? Oto, bo Pan Bóg jest naszym początkiem i końcem, On jest Najwyższym Dobrem naszym. Wszystko, co masz dobrego, miły Bracie, od Pana Boga odebrałeś. Dary doczesne: rodziców, życie, zdrowie, wychowanie, majątek; dary nadprzyrodzone: Chrzest i inne Sakramenty, Wiarę Świętą, Łaskę uświęcającą, dobre życie i śmierć szczęśliwą, Bogu to wszystko zawdzięczasz. Na świecie jesteś gościem, Pan Bóg ciebie przyjął w Dom Swój, dla ciebie stworzył ten świat wielki i piękny; przyszedłeś na świat nagim, On ciebie ubrał nie tylko w suknie, które nosisz na sobie, ale ubrał duszę twoją w kosztowną szatę Łaski Swojej; byłeś chory na ciele i duszy, On przywracał ci tyle razy zdrowie, On ci odpuszczał grzechy. Za tyle miłości, jaką winieneś Panu Bogu wzajemność! Jeżeli Go kochać będziesz obiecuje ci nadto w przyszłym życiu Niebo, a z Niebem szczęście i rozkosze niewysłowione, towarzystwo Aniołów, Świętych, Matki Boskiej i Samego Siebie. “Pan Bóg, – jak widzisz, – jest Miłością” (J 4, 16) dla ciebie, miłością nie jakąkolwiek, ale miłością bez granic, bo Bóg nieograniczoną miłuje miłością, miłością wieczną, bo Sam cię zapewnia mówiąc: “Miłością wieczną umiłowałem cię” (Ks. Jer. 31, 3). Więc i ty powinieneś pałać miłością ku Panu Bogu. Jakże doskonale pojmowali Święci Pańscy ten obowiązek! Święty Augustyn wołał: „Boże, Niebo i ziemia wzywają mnie, żebym Cię kochał! zrań więc serce moje pociskiem Miłości Swojej, żebym Cię kochał z całego serca mego, żebym Cię miał zawsze w sercu swoim”. Święty Stanisław Kostka tak kochał Pana Boga, że trzeba było maczać ręczniki w zimnej wodzie i przykładać je, żeby ostudzić ogień piersi jego! Święty Filip Nerreusz tak miłował Pana Boga, że mu się dwa żebra wygięły z powodu, że serce jego zbyt gwałtownie biło.

Jakaż jest miłość Pana Boga nasza? Ach! podobno serce nasze wszystko inne kocha, tylko dla Pana Boga jest obojętne i zimne. Pacierze i modlitwy odprawiamy ozięble i niedbale, w Święta i Niedziele chodzimy do kościoła niechętnie i jakby z przymusu, gdy nam kto mówi o Panu Bogu, ziewamy; dla świata poświęcamy urodę, młodość, siły, majątek, dowcip i rozum, jednym słowem śmietankę życia naszego, — dla Pana Boga zostawiamy resztki. Nierozumni! zapominamy, że jaką miarką mierzymy Panu Bogu, taką też Pan Bóg będzie nam oddawał. Tomasz a Kempis słusznie mówi: „Marność nad marnościami i wszystko marność (Ekkl. 1, 2) prócz kochania Pana Boga i służenia Jemu samemu. Próżnością więc jest szukać bogactw znikomych i w nich pokładać nadzieję. Próżnością także jest ubiegać się za dostojeństwami i wynosić się na stopień wysoki. Próżnością oddawać się żądzom cielesnym… Próżnością w tym się kochać, i co szybko przemija, a tam się nie spieszyć, gdzie trwa wiekuista radość” (Ks. I. rozdz. i.n. 4)

Kto ci da, najmilszy, tę miłość Pana Boga, jeśli nie Pan Jezus? idź więc do Najświętszego Serca Jego i proś o tę miłość, mówiąc: O Serce Jezusa mojego! pałające najgorętszą miłością Pana Boga, zapal serce moje skamieniałe i zimne Swą Miłością. Ty, któryś obiecał Błogosławionej Małgorzacie, że duszom oziębłym dasz Łaskę gorącości w Służbie Bożej, nie gardź pokorną modlitwą moją; ja właśnie jestem taką duszą oziębłą, czekającą zmiłowania Twego; pomnij, że im większy cud Miłości uczynisz, przemieniając duszę moją z oziębłej w gorącą, tym większy będzie tryumf Najświętszego Serca Twego.

O Maryo! Matko Boska Serca Jezusowego, której dusza wielbi Pana, i której duch rozradował się w Bogu, Zbawiciela swoim (por. Łk 1, 46-47), uproś mi Łaskę Miłości Bożej, żebym i ja mógł podzielać szczęście i radość Twoją!

Przysługa. Psalmista zachęca nas do miłości Pana Boga, mówiąc: “Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan” (Ps 34/33/, 9). Skosztować, to znaczy poznać, dlatego ten miesiąc Serca Pana Jezusa odprawię z jak największym nabożeństwem, rozmyślając o tym Sercu, żebym Je poznał i pobudził się przez to do naśladowania cnót Jego, a przede wszystkim gorącej miłości Jego ku Panu Bogu.

Akt strzelisty: Niech zawsze i wszędzie będzie miłowane Najsłodsze Serce Jezusa.
100 dni odpustu. Pius IX, 1860.

 

PRZYKŁAD.

 

Zdaje mi się, że najoczywistszym dowodem miłości Najświętszego Serca Jezusowego ku nam jest właśnie Jego objawienie, więc rozważmy zaraz na początku niektóre szczegóły o Nim.
Pan Jezus już za Życia Swojego na ziemi dał poznać Tajemnice Serca Swojego Najmilszej Matce Swojej, Świętemu Józefowi, Świętemu Janowi Ewangeliście, który miał szczęście w czasie ostatniej wieczerzy spoczywać na Sercu Mistrza swojego. O tym Sercu pisali najpiękniejsze pochwały: Święty Augustyn, Święty Bernard, Święty Bonawentura i inni Doktorowie Kościoła: nabożeństwo jednak do Serca Jezusowego objawione było niektórym tylko uprzywilejowanym osobom, jak Świętej Gertrudzie, Świętej Mechtyldzie itp. A dlaczego? Święty Jan Ewangelista odpowiedział pewnego razu na to pytanie Świętej Gertrudzie, że: „Pan Bóg zachował słodycze Najświętszego Serca Jezusowego na ostatnie czasy, kiedy świat się zestarzeje i ostygnie w miłości Pana Boga, ażeby ogniem tego Serca rozpalić Miłość Bożą w zimnych sercach ludzi”. To wielkie dzieło miała rozpocząć Bł. Małgorzata Alacoque, zakonnica wielkiej niewinności serca i świątobliwości życia, której Pan Jezus około połowy XVII. wieku wielokrotnie objawiał Tajemnice Swojego Najświętszego Serca. O jednym z takich objawień pisze Błogosławiona: „Widziałam Serce Pana Jezusa, jakoby na tronie ognistym jaśniejsze nad słońce, przezroczystsze nad kryształ. Rana Jego była bardzo widoczna, korona cierniowa otaczała Serce, a u góry był krzyż. Mój Boski Mistrz dał mi poznać, że te narzędzia Męki Jego oznaczają wielką Jego Miłość ku ludziom, że ta Miłość była powodem Jego Męki. Powiedział mi, że od pierwszej chwili Swego Wcielenia widział całą Mękę Swoją, i że już wtedy zatknięty był poniekąd krzyż w Sercu Jego… Powiedział mi, że bardzo pragnie, aby go wszyscy ludzie kochali, że dlatego postanowił objawić Serce Swoje, i dać im w tych ostatnich czasach ostatni dowód Swojej Miłości. Mówił, że tym sposobem otwiera ludziom wszystkie skarby Miłosierdzia, Łaski uświęcenia i zbawienia, że ci, którzy ze chcą czcić to Serce i starać się o to, aby i drudzy je czcili i kochali, będą niezmiernie wzbogaceni Boskimi skarbami, których to Serce jest obfitym i niewyczerpanym Źródłem”.

Czasy starości świata i powszechnej oziębłości serc już nadeszły, i Pan Jezus dochowuje wiernie Przyrzeczenia Swego. Dziś albowiem, nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca rozprzestrzeniło się po całej kuli ziemskiej, a ludzie dobrej woli tak dalece garną się do tego Stowarzyszenia, że w naszym małym kraju jest już prawie cały milion członków, i nie ma prawie miasteczka i wioski, gdzieby ludzie nie doznawali cudów Jego Miłości. Chcecie się dowiedzieć najpiękniejszych szczegółów o tych cudach, to czytajcie „Posłańca Serca Jezusowego”, którego się teraz rozchodzi około 150.000 miesięcznie i z którego umieściłem wiele pięknych przykładów w tej książeczce.

 

 

 

 

Modlitwa Św. Małgorzaty Alacoque.

 

Przyjmij łaskawie, mój miły Zbawicielu, pragnienie moje, żebym mógł (mogła) poświęcić się cały(a) na chwałę Twego Najświętszego Serca. Oddaję Ci moje serce ze wszystkimi jego uczuciami, i pragnę, żeby te uczucia przez cały ciąg życia mego, w każdej chwili zgadzały się z Twoimi! Teraz więc należę cały(a) do Twojego Serca, cały(a) przejęty(a) gorejącymi płomieniami Jego Boskiej Miłości; wszystko co mam i samego(ą) siebie poświęcam Twojemu Sercu! Amen.

 

 

 

III. Ćwiczenia codzienne do naśladowaniu cnót Boskiego Serca Jezusowego.

 

Dzień 1.

 

Przyjmuj chętnym sercem upokorzenia i przeciwności, które cię spotkają, wszakże one pochodzą z ręki Ojca twojego w Niebiesiech. Nie zatrzymując się ani jednym spojrzeniem przy najbliższych
przyczynach tych przeciwności, to jest, ludziach, jedynie i wyłącznie patrz na Jego Serce Najmiłościwsze. Pan Jezus nie dopuści na ciebie nic takiego, co by nie miało posłużyć na cześć Jego i na twoje zbawienie.
Serce Jezusa kocha cię, więc ci dostarczy nieraz sposobów bądź przez stworzenia, bądź przez ciebie samego(ą), do umartwiania się. W jakikolwiek to sposób się stanie, nie sprzeciwiaj się niczym, milcz, poddawaj się, i mów: To uczynił Ojciec mój w Niebiesiech, i na tym mi dosyć. Przyzwyczajaj się we wszystkim widzieć dopust Boży.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *