Litania do Bł. Bronisławy

Polka przed Bogiem 1910r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiona Bronisławo,

Bł. Bronisławo córko czcigodna Św. Norberta,

Bł. Bronisławo siostro rodzona Św. Jacka,

Bł. Bronisławo oblubienico Pana Jezusa,

Bł. Bronisławo służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny

Bł. Bronisławo jeszcze w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca,

Bł. Bronisławo Pochodnio przed tronem Boskim gorejąca,

Bł. Bronisławo uzdrowienie chorych do ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo opiekunko sierot i dusz w czyśćcu zostających,

Bł. Bronisławo pogardzicielko światowej próżności,

Bł. Bronisławo za nic poczytująca doczesne wielkości,

Bł. Bronisławo Roślino wonna w Zakonie premonstrateńskim,

Bł. Bronisławo krzyże i umartwienia chętnie dla Boga znosząca,

Bł. Bronisławo orlico w rozważaniu pobożnym ku niebu się wzbijająca,

Bł. Bronisławo miłośnico Ran Chrystusa,

Bł. Bronisławo pogromicielko szatana,

Bł. Bronisławo obrazie i wzorze cierpliwości,

Bł. Bronisławo przykładzie wstrzemięźliwości życia,

Bł. Bronisławo zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Bronisławo Lilio czystości,

Bł. Bronisławo siostry swe przykładami umacniająca,

Bł. Bronisławo Zwierciadło cnót znamienitych,

Bł. Bronisławo z światem nic wspólnego nie mająca,

Bł. Bronisławo Serce Boskie rozweselająca,

Bł. Bronisławo wzorze najgłębszej pokory,

Bł. Bronisławo mistrzynio świątobliwości,

Bł. Bronisławo opiekunko do ciebie się uciekających,

Bł. Bronisławo straszliwa całemu piekłu,

Bł. Bronisławo Panieńskiej czystości najcelniejsza ozdobo,

Bł. Bronisławo Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących,

Bł. Bronisławo strażniczko zwierzynieckiego klasztoru,

Bł. Bronisławo obronicielko miasta Krakowa,

Bł. Bronisławo, Patronko Królestwa Polskiego,

Bł. Bronisławo w utrapieniach i w nieszczęściach osłodo,

Bł. Bronisławo od morowego powietrza lud wierny zasłaniająca,

Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego,

My grzeszni Pana Boga przez Ciebie prosimy: Przyczyń się za nami!

Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam zamiłowanie życia świątobliwego, Wysłuchaj nas, Panno.

Przez głęboką pokorę Twoją, uproś nam wzgardę próżności światowych,

Przez obfitość Łask Bożych Tobie udzielonych uproś nam grzechów odpuszczenie i zbawienie duszy,

Przez obecność Boga przy śmierci Twojej uproś nam obecność Boską w godzinie śmierci naszej,

Przez szczęśliwą śmierć Twoją uproś nam konanie dobre i śmierć w łasce Bożej,

Bądź nam matką w życiu i przy zgonie, Ciebie prosimy,

Bądź nam obroną od nagłej i niespodziewanej śmierci, Ciebie prosimy.

Bądź nam tarczą i zasłoną w prześladowaniach, Ciebie prosimy,

Bądź dusz w czyśćcu zostających ratunkiem, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Bronisławo!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię, przez przyczynę i zasługi Błogosławionej Bronisławy służebnicy Twojej, nie gardź naszym pokornym błaganiem, a broń nas od niesławy wiecznej jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwa o kanonizację.

Nowenna do bł. Bronisławy Norbertanki patronki Polski 1939

Boże, Który wybrałeś Bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim i okazałeś jak ona Ci jest miłą, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, prosimy Cię pokornie, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, odbierała cześć od wszystkich wyznawców Chrystusowych, dla Chwały Imienia Twego Najświętszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwy do Bł. Bronisławy Zakonnicy

Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Błogosławiona Bronisławo, w zakonie Św. Norberta od dziecinnych lat Bogu poświęcona, osobliwszym czystości, pokory i cierpliwości blaskiem jaśniejąca, przez nadzwyczajną pobożność, rozpamiętując Mękę Chrystusa Pana, zyskałaś Łaskę, iż żyjąc jeszcze na tej ziemi, okazał Ci się Zbawiciel z Krzyżem i mówił: „Bronisławo, Krzyż Mój jest krzyżem twoim, Męki Moje są mękami twoimi, ale też i chwała Moja twoją będzie”, prosimy Cię, upadnij z bratem Twoim, Jackiem Świętym przed Majestatem Bożym, przebłagaj zagniewanego Stwórcę i proś, ażebyśmy za grzechy nasze mściwej Ręki Boskiej nie doznali. Dałaś nam przykład świątobliwości na ziemi, w Niebie wyjednaj nam Łaskę Boską i pomoc w potrzebach, postęp i utwierdzenie w cnotach chrześcijańskich, zamiłowanie i stateczność w pokucie, umartwieniu ciała i cierpliwości. Miej w pamięci Kościół Święty, na Opoce Piotra Świętego ugruntowany i wstaw się do Wszechmocnego, aby się ten Kościół krzewił i rozszerzał po całym świecie, a nam uproś pokój, jedność i zgodę oraz wszelkie potrzeby do zbawienia się ściągające, szczególniej zaś w chwili rozstania się z tym światem. Amen.

***

Droga do zbawienia 1863

Siostro Świętego Jacka, czysta lilijo niebieskiego ogrodu, która w klasztorze zwierzynieckim pod Krakowem żyjąc byłaś wzorem pobożności i czystości, a przepędzając dnie całe w pustelni, modliłaś się za naród z któregoś wyszła: prosimy Cię święta panienko módl się za nami, ziomkami twemi a wielkimi grzesznikami, bądź naszą patronką i orędowniczką w niebie i wyproś dla nas łaskę Pana naszego, ażebyśmy stali się godnemi służyć mu wieczyście. Niechaj na ziemi kędy mieszkałaś znikną grzechy i zbrodnie, niechaj błogosławieństwo Boże spłynie na nią, wstaw się za nami patronko nasza i nie wypuszczaj nas z modlitw Twoich. Amen.

***

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże Wszechmogący, użycz nam swej łaski, abyśmy przez zasługi Bł. Bronisławy, żyli świątobliwie oddając się pracy i pełnieniu naszych powinności, a nigdy nie obciążyli sumienia naszego grzechami. Oto Cię prosim, o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, mając w nieograniczonem Miłosierdziu Twoim nadzieję, że naszemi prośbami nie wzgardzisz. Amen.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Bronisławy o wytrwałość w pracy

W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Użycz nam laski, wszechmogący Boże, abyśmy przez zasługi Bł. Bronisławy otrzymali pomoc w pracy, wytrwałość w trudach, i życie pobożne, i świątobliwe prowadzili. W Miłosierdziu Twym Panie, mamy nadzieję, że próśb naszych wysłuchać raczysz dla zasług Jezusa Chrystusa Syna Twego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023