Litania o Bł. Czesławie, Zakonu Św. O. Dominika

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Boże zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami. Boże zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Błogosławiony Ojcze Czesławie,

Ozdobo katedry sandomierskiej,

Szczodrobliwy żywicielu ubogich,

Pracowity nauczycielu młodzieży,

Ubogi Zakonniku z wysokiego stanu hrabiowskiego,

Surowy w umartwieniach i postach,

Rodzony bracie Św. Jacka i równy mu w świątobliwości,

Chwało całego Zakonu kaznodziejskiego,

Węgielny kamieniu i pierwszy przeorze w Pradze i Wrocławiu klasztoru Dominikanów,

Gorliwy Kaznodziejo Świętej Ewangelii,

Wielki czcicielu Matki Boskiej Najświętszej Maryi,

Pracowity Opiekunie Świętego Różańca,

Głęboka przepaści pokory,

Szczycie niebieskiego rozmyślania,

Naczynie wybranego nabożeństwa,

Zwierciadło pobożności,

Niezmordowany dusz oświecicielu,

Błyszczący promieniu Światła Bożego,

Mocna kotwico Wiary,

Zawsze zielony szmaragdzie nadziei,

Jaśniejący rubinie miłości ku Bogu,

Śnieżnobiała lilio czystości,

Pełny słoneczniku posłuszeństwa,

Piękna różo wstydliwości,

Twardy diamencie odwagi,

Nieustanny opowiadaczu prawdy,

Baranku cierpliwości i łagodności,

Obrazie umiarkowania,

Zwycięzco czarta, świata i ciała,

Nieprzyjacielu wszelkiej próżności,

Pogardzicielu ziemskich honorów i godności,

Nieprzyjacielu skarbów i bogactw,

Światło siedzących w cieniach śmierci grzeszników,

Głośny nauczycielu niewiernych,

Zwycięzco kacerstw,

Postrachu złych duchów,

Prawdziwy proroku i przepowiadaczu przyszłych rzeczy,

Tryumfujący pogromco szatanów,

Zawołany przeciwniku wszelkich występków,

Niewzruszony słupie cnót wszystkich,

Wysoka wieżo duchownego żywota,

Pełna zbrojownio duchownej broni,

Wyborna księgo wszelkich umiejętności,

Zbawienny lekarzu chorych,

Doznana pociecho w smutku będących,

Bezpieczna ucieczko wszystkich utrapionych,

Pomocniku wszystkich Tobie ufających,

Nauczycielu świętego i wzorowego postępowania,

Mężu Boży, któryś się co noc żelaznemi łańcuszkami aż do krwi biczował,

Któryś zadziwiające czynił cuda,

Któryś suchą nogą wezbraną rzekę Odrę przeszedł,

Którego święty i pobożny żywot, świetny okrąg ponad głową jaśniejący wszystkim wyjawiał,

Którego modlitwa ognisty słup, błyskawice i pioruny na obozujące pod Wrocławiem wojsko Tatarskie z Nieba wywołała,

Na którego błaganie, ognistymi z Nieba spadającymi kulami okropne wojsko tatarskie wypędzone zostało,

Którego cudami wielu z dzikiego ludu Tatarów do Wiary Chrześcijańskiej nawróconych i pobożnymi Dominikanami zostało,

Zbawienny postrachu Tatarów,

Potężny obrońco miasta Wrocławia,

Święty Patronie i Opiekunie Królestwa Polskiego,

Jasnoświecąca gwiazdo kraju Śląskiego,

Wieczna sławo hrabskiego rodu Odrowążów,

Podziwienia godny wskrzesicielu czterech umarłych,

Którego błogosławione u Św. Wojciechu w Wrocławiu leżące zwłoki wielu cudami jaśnieją,

Któryś Wrocław kilka razy od wielkiego pożaru ocalił i Twoje obadwa klasztory od niszczących je płomieni uratował,

Wielki sługo i przyjacielu Boga,

Mieszkańcze Nieba, którego Bóg obficie wynagrodził,

Wielbiący tam Boga Serafinie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Boże zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami. Boże zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Błogosławiony Czesławie, wierny Wyznawco Chrystusa, wysłuchaj nas Twoich Ciebie proszących sług i służebnic, i wyjednaj nam od Boga Łaskę i odpuszczenie grzechów naszych.

℣. Módl się za nami Błogosławiony Ojcze Czesławie

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże! Któryś Twego wiernego Sługę Czesława Twemu Świętemu Kościołowi użyczył, aby w nim we wszystkich cnotach i wielkich dziełach cudownych wspaniale jaśniał, prosimy Ciebie, abyś nas za Jego silnym wstawieniem się droga cnoty prowadzić raczył, byśmy bezpiecznie do przystani wiecznej szczęśliwości zawinąć mogli i Ciebie tam z Nim wiecznie chwalili i wielbili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Nabożeństwo na cześć Bł. Czesława po Nowennie

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Ojciec Święty Klemens XII na uczczenie Bł. Czesława wyznaczył dzień 20 lipca i między osobliwszych Patronów i obrońców korony Polskiej tegoż Ziomka naszego policzył.

Modlitwa do Św. Czesława.

Najchwalebniejszy Wyznawco, Błogosławiony Czesławie, weź mnie pod Twoja opiekę i spraw mi odpuszczenie mych grzechów, za które z całego serca żałuję, i strzeż mnie od wszelkiego nieszczęścia. Błagam Cię i zaklinam, o wielki Sługo Boski na ową szczególną miłość, mocą której Najświętszą Pannę Maryę polubiłeś, Jej Święty Różaniec opowiadałeś i Twoim następcom opowiadać zaleciłeś, — na ową gorącą miłość, mocą której Ty Jej Boskiego Syna Jezusa nad wszystko ukochałeś, abym w Jego Najświętszych Ranach mógł żyć i umrzeć i wspólnie z Tobą Bł. Czesławie wiecznym zbawieniem się cieszyć. Amen.

3 Ojcze nasz. 3 Zdrowaś Marya. 3 Chwała Ojcu.

Modlitwa.

Do Ciebie się uciekam, o chwalebny, wybrany Pana, Czesławie! ażebyś burze mojego grzesznego serca uspokoił; ty jesteś ową tęczą pokoju, która do tak wielu dusz niebieską spokojność przynosi. Ty widzisz, jak wiele sideł szatan mej duszy zastawia, że nie mogę ani kroku uczynić, nie utknąwszy na nowym niebezpieczeństwie. Ah! użycz mi twojej potężnej opieki, ażeby się moje serce doskonałą wolnością ducha cieszyło i racz mi także łaskawie przychylnym uczynić dobrotliwe oblicze Maryi, która ci tak cudownie sprzyjała, a której Różaniec Święty według Jej życzenia tak mężnie i gorliwie kazałeś, ażebym zupełnego żalu za moje grzechy, zupełnej poprawy mego życia i wytrwania w Boskiej Łasce aż do końca dosięgnął. Amen.

Antyfona. Ten Mąż pogarda świata i zwycięstwem nad rzeczami ziemskimi zgromadził sobie słowem i czynem bogactwa dla Nieba.

V. Módl się za nami Bł. Czesławie!

R. Ażebyśmy się godnymi stali Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże! Któryś podziwienia godnym uczynił panieńską czystością udarowanego i gorliwością dla zbawienia dusz zapalonego Błogosławionego Czesława pomiędzy różnymi pokoleniami świętością dzieł jego i rozszerzeniem Wiary; prosimy Cię, racz nam dać, ażebyśmy za jego przyczyną stawali się w Wierze zawsze mocniejszymi i do Ciebie, jako do Jedynego Twórcy i Dawcy wiecznego zbawienia, przez Twoją Łaskę i Twe Miłosierdzie dostać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

Trzydniowe nabożeństwo na cześć Bł. Czesława

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Dzień pierwszy.

O Święty Czesławie, Aniele czystości! mój opiekunie najlepszy, cieszę się z owego szczególnego daru panieńskiej czystości, która Twoje nieskażone serce przyozdobiła. Pokornie proszę Cię chciej miwyjednać u Boga moc przeciwko nieczystym pokusom, ciągłe oraz czuwanie nad zachowaniem cnoty czystości w sobie najchwalebniejszej i Bogu najmilszej. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Dzień drugi.

Mój najmilszy opiekunie Czesławie Święty. Serafinie miłości bliźniego, cieszę się z Tobą z owego gorejącego płomienia miłości, która Twoje czyste serce zawsze do Boga podnosiła i z Nim połączone utrzymywała. Pokornie błagam Ciebie, uproś mi także taki płomień Boskiej miłości, ażeby każdą inną ziemską skłonność strawiła, a mnie jedynie w niebieskiej miłości rozpalonego do końca żywota zachowała.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci.

O mój najmiłosierniejszy i najpotężniejszy opiekunie, Czesławie, Aniele czystości i Serafinie miłości, cieszę się z Twojej zbawiennej śmierci. Dziękuję Najświętszej Maryi Pannie, Która Ci Twoje wierne usiłowania w Jej służbie, w godzinę zgonu Twego Swą Pomocą i Opieką nagrodziła, i proszę Cię, o wielki Sługo Boży, abyś i Ty raczył być także moim opiekunem i pomocnikiem w mojej ostatniej godzinie. Ach! udaj się do Maryi, ażebyś mi wyjednał śmierć, chociaż nie tak błogosławioną jak Twoja, ale przynajmniej spokojną pod Opieką Maryi, mojej Dobrotliwej Matki i przy Twojej pomocy, o Czesławie, Ty mój szczególny Patronie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu… trzy razy na cześć Najśw. Trójcy za udzielone Łaski Błogosławionemu Czesławowi, i trzy Zdrowaś Marya na cześć Najświętszej Maryi Panny za szczególną Opiekę, której Mu udzielała.

MODLITWA.

Najukochańszy, Błogosławiony Czesławie, Serafinie miłości i niewinności, ja Twój niegodny sługa polecam Ci duszę moją. Proszę Cię na ów wzniosły tron Chwały, który Ci Bóg przeznaczył za nieskazitelność twego postępowania, za wielkość Twoich cnót, za ciągłe umartwienia, posty, modlitwy i łzy Twoje, które dla zbawienia niezliczonych dusz Bogu ofiarowałeś i one rzeczywiście piekłu wydarłeś; — rzuć także i na mnie wygnańca na tej dolinie płaczu, najmniejszego ze sług Twoich, wzrokiem litości, i pociesz nędzna dusze moja. Ty znasz te wielkie niebezpieczeństwa, które mnie otaczają, i te zdradliwe sidła, jakie mi na drodze zbawienia wszędzie zastawiane bywają. Wyjednaj mi więc Łaskę, abym bez szkody dla mej duszy przeszedł tę drogę — prowadzony Twymi przykładami, wzmocniony Twoją opieką, i ażebym z Tobą wychwalał Boga przez nieskończone wieki. Amen.

 

 

Bł. Czesław

 

 

Modlitwy do błogosławionego Czesława.

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże, coś Świętego Czesława jaśniejącego czystością serca i obyczajów, i zapalonego gorliwością o Chwałę Twoją i dusz zbawienie, przez opowiadanie Ewangelii Świętej w różnych narodach i przez świątobliwość życia wsławić raczył, daj za przyczyną Świętego Czesława moc w Wierze i gorliwość w pracy, abyśmy do Ciebie, który jesteś jedynym Dawcą zbawienia, dojść mogli. O to Cię prosimy, Panie, wysłuchaj modlitwy nasze w Trójcy Świętej Jedyny Boże! Amen.

***

Anioł Stróż chrześcianina 1901

Błogosławiony Czesławie, ziomku i ozdobo naszego kraju Śląskiego! Oto, my biedne, potomki twoje podziwiamy i wychwalamy miłość twoją do Boga, dla której ty pochodząc z wysokiego rodu, porzuciłeś świat i zwodnicze jego ułudy, przywdziałeś na się ubogą sukienką Św. Dominika i głosząc Słowo Boże, stałeś sią Apostołem twego narodu, pozyskawszy twą gorliwością tysiące dusz w obłąkaniu wiary i zapamiątale żyjących.

O jakże wielką musiała być świątobliwość twego życia, Czesławie Błogosławiony! albowiem dla okazania Twojej Świątobliwości Sam Bóg wielokrotnymi popierał ją cudami. Oto! wody rzeki naszej Odry opowiadać będą jeszcze potomkom najdalszym cuda twoje, gdyż one były świadkami jak rozpostarłszy płaszcz twój na wały ich rozburzone przeniosłeś się, jakby na łodzi, suchą nogą na drugi brzeg tejże rzeki. Dla tej Chwały Twojej, którąś już za życia u Boga był oznaczony, i dla potężnej przyczyny Twojej u Tronu Boskiego wzdychamy do ciebie, Patronie nasz, Błogosławiony Czesławie! uproś nam u Boga, czego pożądamy. Uproś pokój i rozszerzenie Świętego Kościoła Katolickiego, żeby tam nie upadł dla grzechów naszych, gdzie Ty go budowałeś, uproś kapłanom naszym podobnej w opowiadaniu Słowa Bożego gorliwości i wytrwałości, a nam wszystkim grzesznikom uproś mocnej i żywej Wiary, w której żyjąc i umierając, moglibyśmy przez wszystkie nawalności rozburzonego świata tego i pokus jego szczęśliwie się przeprawić na brzeg Wieczności, aby się z Tobą, Boga oglądając, weselić wiecznie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023