Bł. Salomea

(17 Listopada)

 

 

 

 

Godzinki o Bł. Salomei

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Na Jutrznię.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Matkę Świętą,

Zacznijcie moc w Niej Boga wielbić niepojętą.

Przybądź nam miłościwie w pomoc Święta Panno,

Byśmy Cię sławić mogli pieśnią nieustanną.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj Córo Piastów, kwiecie polskiej ziemi!

W zaraniu lśnisz jak jutrznia cnotami swoimi.

Szczęśliwa ta godzina, w którejś świat ujrzała,

Przez Cię spłynie na Polskę Twej świętości chwała.

Z anielskiej Twej twarzyczki w róży naród cały,

Iż dla szczęścia, spokoju Nieba Cię nam dały.

Dziwną Boga miłością w dziecięctwie przejęta,

Uproś i nam tę miłość, Salomeo Święta!

V. Rozlana jest Łaska na ustach twoich,

R. Dlatego ubłogosławił Cię Bóg na wieki.

V. Panie wysłuchaj modlitwę naszą;

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś w Błogosławionej Matce Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską w małżeństwie połączył; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę Chwały w Niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę naszą;

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Laudes.

Przybądź nam itd.

Hymn

Witaj lilio uszczknięta z niebieskiego wianka,

Czysta oblubienico Boskiego Baranka!

Nad wiek świętą mądrością z Nieba obdarzona,

Cudownie wzrastasz w cnotach u twej matki łona.

Wzorem Najświętszej Panny składasz ślub czystości,

Zrzekasz się dla Jezusa światowej miłości;

Sercu wieczne milczenie, żądzom wkładasz pęta;

Aniołem jesteś w ciele, Salomeo Święta.

V. Błogosławieni czystego serca,

R. Albowiem Boga oglądać będą.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Prymę.

Przybądź nam…  itd.

Hymn

Witaj dziwnej skromności dziewicza małżonko,

Wzorze niezwykłej cnoty, czystych dusz patronko!

Byś i ludom sąsiednim w niosła mir i szczęście,

Bóg Cię, wieczną dziewicę, przeznacza w zamężcie.

Ślubnym Cię z Kolomanem połączą pierścieniem,

Byś go cnocie zyskała swej skromności tchnieniem.

Słabych ludzi w anioły zmienia Twa zachęta,

Szerzysz miłość czystości, Salomeo Święta.

V. Ten jest czysty rodzaj z jasnością,

R. Nieśmiertelną bowiem jest pamięć jego.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź nam… itd.

Hymn

Witaj Święta Królowo, mnogich ludów P ani,

Matką — nie monarchinią zowią Cię poddani;

Czuła na boleść ludzką idziesz w smutnych progi;

Ciebie, z nędzy dźwigany, wielbi lud ubogi.

A wiedząc, że “nie samym chlebem człowiek żywie”,

Krzewisz wiarę, pobożność na serc ludzkich niwie;

Schizmę łączysz z Kościołem: a w niewolę wzięta,

Modlisz się za niewdzięcznych, Salomeo Święta.

V. Błogosławieni miłosierni,

R. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź nam… itd.

Hymn

Witaj dziewicza wdowo na łonie Ojczyzny!

Cześć Ci! na polskiej ziemi za cnót posiew żyzny!

Za Twym wzniosłym przewodem i dzięki Twej pracy

Garną się do świętości: książęta, prostacy;

I zacny ród piastowski chowa Boże prawa.

Czystości ślubem łączysz z Kingą Bolesława;

Nawet matka Twa dobra i młoda Jolanta

Zowią Cię swą mistrzynią, Salomeo Święta!

V. Tać jest panna mądra,

R. Którą Pan znalazł czuwającą.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź nam… itd.

Hymn

Witaj uboga córko Franciszka Świętego,

Coś pierwsza z Polek poszła śladem życia jego.

Wiedząc, że Bóg tych ceni, kto się sam uniża,

Szukasz w Zakonie wzgardy, zaparcia i krzyża;

Porzucasz świat, koronę, krwi rozrywasz związki,

Z suknią Klary obierasz tor ciernisty, wąski.

Na szczyt doskonałości zmierzasz nieugięta,

Tyś wzorem dusz wybranych, Salomeo Święta!

V. Pójdź wybrana moja,

R. A założę w Tobie tron mój.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na nieszpory.

Przybądź nam… itd.

Hymn

Zawitaj Święta Matko w licznym Dziewic gronie!

Któreś cnotą zawiodła w klasztorne ustronie.

Brzmi długo Bożą Chwałą Zawichost i Skała;

Te im gniazdka zakonne hojność Twa usłała.

Ręka Twa mądrze rządzi tą Bożą czeladką;

Tyś im życia mistrzynią, Tyś najlepszą matką!

Przez Cię tysiącom dziewic droga raz wytknięta

Zbawieniem będzie wiecznym, Salomeo Święta.

V. Spieszymy za wonnością olejków Twoich,

R. Dziewice zbytnio Cię umiłowały.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże Wielki, na zbawienia drogi,

A odwróć od nas grzesznych Gniew Twój ciężki, srogi.

Przybądź nam miłościwie… itd.

Hymn

Żegnaj nam Matko Święta na tej łez dolinie,

Tęskna, spieszysz na Gody w Niebieskiej Krainie.

Tam Cię czeka po trudach ukojenie Boże,

Tu córki płacząc, Matki otaczają łoże.

Szybko sierotom chwila pożegnania mija,

Bo Cię z Sobą wzywają Jezus i Marya.

Widzeniem pokrzepiona kruszysz ziemskie pęta,

Jasną gwiazdą mkniesz w Niebo, Salomeo Święta!

V. Pójdź oblubienico Moja i weźmij koronę,

R. Którą Ci Pan przygotował na wieki.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Polecenie Godzinek.

O Święta Salomeo, w Niebie uwielbiona,

Racz przyjąć te Godzinki od sług Twoich grona!

My Cię sławim na ziemi; Ty pamiętaj w Niebie,

By Cześć Boża w Ojczyźnie rosła wciąż przez Ciebie;

Polska w ciężkiej niedoli — niech wiecznie nie płacze!

W jej dzieciach wzmacniaj Wiarę, serca krzep tułacze!

By zaś nam śmierć nie była od Boga rozłąką,

Nie wypuść nas z opieki — Ty nasza Patronko!

Antyfona. Zakwitła i zazieleniła się różdżka Aaronowa.

V. Módl się za nami Święta Matko Salomeo.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś z nieprzebranego Miłosierdzia Twego Błogosławioną Matkę Salomeę w godzinę śmierci widzeniem Syna Twego Jezusa i Najświętszej Matki Jego rozweselić, a potem Ją samą za Patronkę Ojczyźnie naszej dać raczył; przez Jej zasługi i przyczynę prosimy Cię pokornie, abyś od nas Łaskawej Twarzy Twojej nigdy nie odwracał, ale we wszystkich przygodach tak duszy jak i ciała, w których się do Ciebie z ufnością udajemy, z Pomocą Łask Twoich łaskawie przybywał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

***

 

 

 Godzinki o Bł. Salomei, Patronce Królestwa Polskiego

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Na Jutrznię.

Panie! na Chwałę Twoją otwórz usta moje,

A głos mój będzie sławić Święte Imię Twoje;

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc, o Boże,

Niechaj nas, Panie, wcześnie Twa Łaska wspomoże;

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

A Bogu w Przenajświętszej Trójcy Jedynemu.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w czci Swoich Świętych na wiek wieków słynie.

Hymn

Cudowny w Świętych Twoich Wszechmogący Boże,

Któż z ludzi rąk Twych Boskich dzieła zbadać może?

Który wybierasz słabe i liche stworzenia,

Abyś okazał mądrym Moc Twego Ramienia.

Dajże nam naśladować cnotę pobożności,

Którąś dał Salomei, dziewicy w młodości;

Której jeszcze niezdolne usta do mówienia,

Już Jezusa, Maryi, Imiona wymienia.

Daj i nam, Panie, takąż myśl, serce i mowę,

Byśmy zawsze wielbili Imię Jezusowe.

V. Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego.

R. Zbawion będzie przez nie od wszelkiego złego.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś w Błogosławionej Salomei, ziemskiego królestwa wzgardę z czystością panieństwa przy małżeństwie połączył: daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę Chwały w Niebie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą w Jedności Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj… jako wyżej.

R. A wołanie nasze… jako wyżej.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu Chwała!

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Laudes.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jeszcze mała dziecina pobożna mistrzyni,

A już ślub nadzwyczajny Bogu służyć czyni;

Wiąże niewinne serce tą najdroższą cnotą,

Ażeby Jezusowi służyło z ochotą.

Gdyż chociaż jeszcze w stanie niemowlęctwa była,

Już czystość Zbawcy swemu w ofierze złożyła;

Obyśmy mogli, dla Jej dostojnej przyczyny,

Oddać Bogu swą miłość i serc bez winy.

Zapal więc serca nasze Twym ogniem, o Panie,

I obierz sobie one na wieczne mieszkanie.

V. Błogosławieni, którzy są serca czystego.

R. Albowiem oni będą widzieć Boga swego.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Prymę.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jak słońce nie dla siebie jasność swą rozlewa,

Lecz nią cały świat darzy i ziemię ogrzewa;

Tak Salomei cnoty, którymi jaśnieje,

Wzniecają miłość Boga, wiarę i nadzieję;

We wszystkich, którzy widzą jej anielskie życie,

Wzrasta chęć pobożności ku Bogu obficie;

A chociaż przeniesiona do obcej rodziny,

Jednakże w pobożności trawi dni, godziny;

I nam, o Salomeo! spraw przez Twoje modły,

By nas od Boga grzechy nigdy nie odwiodły.

V. Pójdź, o wybrana Moja, odbierz wieniec wieczny.

R. W Tobie założę tron Mój na wieki bezpieczny.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Za nie królewskie berła, drogich bogactw zbiory,

Serca, co w Bogu tonie, nie wzruszą z pokory;

Tak i cna Salomea z swoim Oblubieńcem,

Uwesela Jezusa cierpliwości wieńcem.

Doznając grom pocisków na królewskim tronie,

Znosi spokojnie, mężnie chociaż we łzach tonie;

Przyjmując one chętnie z ręki Pana swego,

Gotowa wszystko stracić i życie dla Niego.

Uproś i nam, o Matko, tak znosić niedolą,

Byśmy się w niej zgadzali z Świętą Boga Wolą.

V. Kto mi służy, niech za Mną idzie zawsze wszędzie.

R. A gdzie Ja jestem, tamże i sługa Mój będzie.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Gdy już przyszedł kres życia Jej Oblubieńcowi,

Znosi więc Salomea cierpliwie stan wdowi;

Pomna, iż lepiej mieszkać w sieniach Boga swego,

Aniżeli w namiotach wśród ludu grzesznego.

Postanawia do progów ojczystych powrócić,

Służyć Bogu i w gronie dziewic hymny nucić;

Składa więc swą dostojność i królów koronę,

A ozdabia swe czoło w zakonną zasłonę;

Daj i nam, Panie, pełnić tak świata godności,

Abyśmy nie stracili wiecznej szczęśliwości.

V. Kto nie poszedł za złotem, ten będzie szczęśliwy.

R. Uczynił bowiem wielkie w życiu swoim dziwy.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Pogardziwszy królowa świata godnościami,

Zajaśniała w zakonie świętym cnotami;

Gdyż tę pobożność, którą od młodości miała,

Służąc w niej szczerze Bogu i w siostry wlewała;

Wiodąc one przykładem tejże pobożności,

Uczyła służyć Bogu w serca niewinności;

W pracy, zgodzie, miłości i w innych cnót wiela,

I w pokorze, gdyż tej Bóg Łaski Swej udziela;

Dajże i nam, o Boże! tu być pokornymi,

A wywyższyć nas w Niebie na wieki z Świętymi.

V. Połóż mnie jako pieczęć na sercu Twym, Panie.

R. Bo mocna jak śmierć Ciebie Miłość i kochanie.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Gdy chciwy łupów Tatar na Polskę nachodzi,

I na klasztor cnych dziewic w Zawichoście godzi;

Tu matka Salomea chcąc życie ocalić,

Z kilkoma się siostrami zmuszona oddalić;

A które ujść nie mogąc, w klasztorze zostały,

Życie swe Jezusowi w ofierze oddały;

Obyśmy i my dla Ich przed Bogiem przyczyny,

Zgładziwszy przez żal szczery grzechów naszych winy;

A trwając w Wierze Świętej do zgonu statecznie,

Mogli zasłużyć Ciebie, Boże, wielbić wiecznie.

V. Błogosławieni, którzy w Panu ze świata schodzą.

R. Bo ich uczynki na Sąd za nimi przechodzą.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże, Zbawco, do Siebie z złej drogi,

A odwróć Łaską Swoją od nas Gniew Swój srogi.

Racz nam przybyć łaskawie na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Kościółek Magdaleny z dawna zwany Skała,

Przy nim matka z siostrami mieszkanie obrała;

A gdy tam życie swoje niewinne kończyła,

Od Maryi z Jezusem odwiedzoną była;

I Anielskie śpiewanie siostry jej słyszały,

Gwiazdę z ust jej ku Niebu lecącą widziały.

Przy ciele, zanim ono w grobie pochowali,

I potem – cudów, zdrowia, chorzy doznawali.

Skąd po siedmiu miesiącach z grobu podniesione,

W kościele Braci Mniejszych w Krakowie złożone.

V. Cudowny w Świętych Twoich, Wszechmogący Boże.

R. Niech nas, za Ich przyczyną, Twa Łaska wspomoże.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i końcowymi wersetami jak wyżej na Jutrznię.

Ofiarowanie Godzinek.

Tobie, o Salomeo, te godzinne pienie,

Na cześć Boga i Twoją, a nasze zbawienie;

Ofiaruję z pokorą, żebrząc Twej przyczyny,

Wstaw się o przebaczenie długów naszych winy.;

I kary, na którąśmy, grzesząc, zasłużyli,

Byśmy od nieszczęść, trosk, w życiu wolni byli;

A prowadząc tu chwile od grzechów bezpieczne,

Mogli otrzymać w Niebie z Bogiem życie wieczne.

Antyfona. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą widzieć Boga na wieki.

V. Módl się za nami Błogosławiona Salomeo.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Królu nad królami i Panie nad panującymi, któryś nas do wiecznego z Tobą w Niebie szczęścia stworzył i ono nam przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego przygotował; daj nam to, prosimy Cię pokornie za przyczyną Błogosławionej Salomei, Patronki naszej, abyśmy zachowując Naukę Jezusa Chrystusa, a przez Nią wielbiąc Imię Twoje Święte, do żadnej świata tego marności serca swego nie przywiązywali; ale za przykładem Świętych Twoich, doczesnymi rzeczami gardząc, Ciebie Samego niewinnym i gorącym sercem szukali; a jak teraz tak i w godzinę śmierci naszej na Miłosierdzie Twoje zasłużyć mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą w Jedności Ducha Świętego, żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Litania do Bł. Salomei

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Święty Ojcze Franciszku

Święty Antoni,

Święta Kunegundo,

Błogosławiona Salomeo,

Błogosławiona Salomeo, ze krwi królewskiej idąca,

Błogosławiona Salomeo, pobożnością jaśniejąca,

Błogosławiona Salomeo, obrazie cnoty anielskiej,

Błogosławiona Salomeo, wzorze godności królewskiej,

Błogosławiona Salomeo, różo kwiecia wstydliwości,

Błogosławiona Salomeo, perło niebieskiej czystości,

Błogosławiona Salomeo, wstrzemięźliwości cudowna,

Błogosławiona Salomeo, w niewinności Świętym równa,

Błogosławiona Salomeo, aniele ziemski wcielony,

Błogosławiona Salomeo, duchu Boga ulubiony,

Błogosławiona Salomeo, oblubienico Kolomana,

Błogosławiona Salomeo, w bojaźni Bożej wychowana,

Błogosławiona Salomeo, królewno najpokorniejsza,

Błogosławiona Salomeo, w podłym odzieniu znaczniejsza,

Błogosławiona Salomeo, ubogich żywicielko,

Błogosławiona Salomeo, sierot opatrzycielko,

Błogosławiona Salomeo, pocieszycielko strapionych,

Błogosławiona Salomeo, lekarko zapowietrzonych,

Błogosławiona Salomeo, wspomożenie ludów wiernych,

Błogosławiona Salomeo, opiekunko wdów mizernych,

Błogosławiona Salomeo, rządco panieńskiego grona,

Błogosławiona Salomeo, cierpliwością uzbrojona,

Błogosławiona Salomeo, córko Franciszka Świętego,

Błogosławiona Salomeo, wzorze życia zakonnego,

Błogosławiona Salomeo, zwierciadło pobożności,

Błogosławiona Salomeo, przykładzie świątobliwości,

Błogosławiona Salomeo, domy klasztorne wznosząca,

Błogosławiona Salomeo, ustaw zakonnych strzegąca,

Błogosławiona Salomeo, w życiu wsławiona cnotami,

Błogosławiona Salomeo, po śmierci sławna cudami,

Błogosławiona Salomeo, balsamem zdrowia płynąca,

Błogosławiona Salomeo, niemocnych uzdrawiająca,

Błogosławiona Salomeo, potrzebnym pomoc dająca,

Błogosławiona Salomeo, za każdym się przyczyniająca,

Błogosławiona Salomeo, w uczestnictwie z Aniołami,

Błogosławiona Salomeo, w urzędzie z Apostołami,

Błogosławiona Salomeo, Patryarchów wyrażenie,

Błogosławiona Salomeo, prorockich Łask pomnożenie,

Błogosławiona Salomeo, męczenniczko umartwieniem,

Błogosławiona Salomeo, chlubna Wyznawców imieniem,

Błogosławiona Salomeo, dziewic matko i ozdobo,

Błogosławiona Salomeo, miłości Jezusa próbo,

Błogosławiona Salomeo, Wszystkich Świętych towarzyszko,

Błogosławiona Salomeo, Niebieskiej Chwały dziedziczko,

Błogosławiona Salomeo, Patronko Polskiej Korony,

Błogosławiona Salomeo, puklerzu do jej obrony,

Błogosławiona Salomeo, Święta matko,

Błogosławiona Salomeo, wielka po Bogu nadziejo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Błogosławiona Salomeo.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś z nieprzebranego Miłosierdzia Swego, Błogosławioną Matkę Salomeę w godzinę śmierci, widzeniem Syna Twego Jezusa i Najświętszej Matki Jego rozweselić, a potem na Patronkę ojczyźnie naszej dać raczył; przez Jej zasługi i przyczynę, prosimy Cię pokornie, abyś od nas łaskawej Twarzy Twojej nigdy nie oddalał, ani odwracał. Ale we wszelkich przygodach i potrzebach, tak duszy jak i ciała, tak szczególnych jak i powszechnych, w których się do Ciebie z pokorą i ufnością udajemy, z pomocą Łask Twoich łaskawie przybywał. Niech, Najdobrotliwszy Panie! królestwo to nasze i wszystek lud jego, Jezus i Marya zawsze mają w Swojej obronie, i nigdy z Swej wielowładnej nie wypuszczają opieki. Nam zaś, jeżeli nieobecny przed oczami, to przynajmniej w ustach, sercu i myśli niechaj stanie w godzinę śmierci naszej tenże Jezus z Maryą, którzy przy społeczności Ducha Najświętszego z Tobą się cieszą, i cieszyć będą w Ojczyźnie Niebieskiej na wieki.

R. Amen.

 

 

***

 

 

Litania do Bł. Salomei (II)

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Święty Ojcze Franciszku

Święta Klaro

Błogosławiona Salomeo

Szczepie krwi Piastowej

Wzorze godności królewskiej

Obrazie cnoty anielskiej

Kwiecie wstydliwości

Perło czystości

Przykładzie niewinności

Królowo najpokorniejsza

Żywicielko ubogich

Opiekunko wdów i sierót

Pocieszycielko strapionych

Lekarko chorych

Krzewicielko wiary katolickiej

Skarbnico niebieskich darów

Wybrana córko Bł. Franciszka

Oblubienico Chrystusowa

Wzgardzicielko świata

Wzorze zakonności

Zwierciadło pobożności

Przykładzie świątobliwości

Męczennico umartwieniem

Dziewic Matko i ozdobo

W życiu wsławiona cnotami

Po śmierci sławna cudami

Dziedziczko niebieskiej ojczyzny

Towarzyszko wszystkich Świętych

Patronko polskiej korony

Tarczo w jej obronie

Pośredniczko rodaków przed Bogiem

Wspomożenie prześladowanych za wiarę

Nadziejo lepszej przyszłości

Święta Matko Salomeo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Błogosławiona Salomeo.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś w Błogosławionej Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską w małżeństwie połączył; daj nam prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę Chwały w Niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Koronka do Bł. Matki Salomei na uczczenie 57 lat Jej świątobliwego życia.

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Pierwszy sposób odmawiania Koronki:

W Imię Ojca , i Syna, i Ducha  Świętego. Amen.

O Święta Matko Salomeo, przez miłość, którąś miała dla narodu polskiego i córek Twoich duchownych, odwróć od nieszczęśliwej Ojczyzny naszej i od nas groźne niebezpieczeństwa.

Następnie odmów 10 razy: Chwała Ojcu…

To powtórzyć 5 razy. Następnie:

Módlmy się. O Święta Matko Salomeo! uproś zmiłowanie dla naszej Ojczyzny, a nam wyjednaj Twoją skuteczną przyczyną u Boga, abyśmy Mu tu na ziemi w gorącości ducha służyli, a po śmierci mogli Go wraz z Tobą w Ojczyźnie Niebieskiej oglądać na wieki.

I dodaj 7 razy: Chwała Ojcu i Synowi itd.

 

Drugi sposób odmawiania Koronki:

Odmawia się na zwykłej koronce o pięciu dziesiątkach w następujący sposób:

W Imię Ojca , i Syna, i Ducha  Świętego. Amen.

Ojcze nasz… itd. a na końcu modlitwy Pańskiej dodaj:

Święta Matko Salomeo, przez nieskalane dziewictwo Twoje uproś mi czystość duszy i ciała.

Następnie odmawia się 10 razy: Zdrowaś Maryo, a po każdym »Zdrowaś« dodaj:

Święta Matko Salomeo, przez tę radość, jakąś miała przy śmierci z widzenia Najświętszej Panny z Jezusem, uproś m i śmierć szczęśliwą, a za życia ratunek w potrzebie.

Tak odmawia się wszystkie pięć dziesiątków, a na końcu: Wierzę w Boga.

 

 

***

 

 

Nabożne wzywanie Bł. Salomei

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Antyfona.

Czywirydarzu anielskiej czystości,

Pełen Jezusa, Maryi miłości,

Błogosławiona Salomeo, Ciebie

Prosimy, racz nam błagać Boga w Niebie.

V. Módl się za nami, Błogosławiona Salomeo.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, Któryś Salomeę Świętą, ze krwi królów Polskich idącą, do rodziny Franciszka Świętego przyłączył i w stanie małżeńskim będącej nienaruszoną panieństwa lilią cieszyć się pozwolił, daj nam, za Jej zasługami, abyśmy w każdym stanie przystojną czystość zachowując, Tobie Samemu upodobać się zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą w Jedności Ducha Świętego żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Modlitwy do Spowiedzi i Komunii Świętej przez przyczynę Bł. Salomei

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Przed Spowiedzią.

O wielka Patronko Salomeo Święta! Wejrzyj z wysokiego Nieba, gdzie wiekuistego używasz szczęścia, na naszą niedolę i nędzę! Patrz jak w grzechach naszych zanurzeni, czujemy się nieszczęśliwymi, jak ciężar ich srodze uciska naszą duszę, serce i ciało! O nieszczęsny stan grzesznika, którego serce zatruwa jad grzechów! O jak srogie katusze ponosić nam potrzeba wśród ciągłych wyrzutów sumienia, żeśmy się sprzeniewierzyli Bogu i Panu naszemu.

Żałujemy z całego serca za wszystkie nasze grzechy; a żałujemy nie tyle dlatego, iżeśmy przez grzechy ściągnęli na się gromy Sprawiedliwości Bożej, lecz, że obraziliśmy Boga Stwórcę naszego, który powołał nas do istnienia jedynie z miłości, aby się z nami podzielić w wieczności nieskończonym szczęściem swoim; — żałujemy, bośmy przez grzechy nasze wyrządzili boleść Synowi Bożemu, Który dla naszego Odkupienia nie żałował Krwi Swojej Najświętszej i umarł na Krzyżu; — bolejemy również dlatego, iż przez grzechy udaremniliśmy w nas działanie Ducha Najświętszego, pozbawiliśmy się światła dla rozumu, mocy dla słabej woli naszej i Łaski do wytrwania w dobrem — słowem żałujemy, bo przez grzechy okazaliśmy największą niewdzięczność całej Trójcy Przenajświętszej, bo zamiast Bogu służyć, kochać Go i Jemu dziękować, myśmy Go obrażali wtenczas, gdy On nas kochał i myślał o naszym szczęściu.

O jakżeż się wstydzimy niewdzięczności naszej! Nie śmiemy oczu podnieść do słusznie zagniewanego Boga, bo strach nas przejmuje przed Jego sprawiedliwym sądem! Wśród tego lęku, wśród ciemności grzechowych, okrywających duszę naszą, pokładamy w Tobie Bł. Salomeo ufność, iż nam przejednasz Sprawiedliwego Boga. — Ty, któraś tylu grzesznikom dopomogła wejść na drogę poprawy i cnoty i popchnęłaś ich w ramiona Miłosierdzia Bożego, racz przyczynić się za nami, korzącymi się w żalu przed Bogiem i wyproś nam Łaskę dobrej Spowiedzi Świętej, abyśmy za Twoją pomocą podnieśli się z upadku, zrzucili ze siebie haniebne jarzmo grzechów i odtąd wiernie trwali przy Zbawicielu naszym.

O Dobry Jezu! przez Łaskawość Najświętszego Serca Twego, przez Bolesną Mękę i Śmierć Twoją, przez Zasługi Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Twoich i przez przyczynę Bł. Salomei, Służebnicy Twojej, prosimy Cię pokornie: daj nam Łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach, które w tej chwili szczerym i skruszonym sercem czynimy z miłości ku Tobie, o mój Zbawicielu. Amen.

Po Spowiedzi.

O Najsłodszy mój Zbawicielu! tysiączne składam Ci dzięki za ustanowienie Świętego Sakramentu Pokuty, w którym tak łatwo oczyszczamy duszę naszą! O jakiż teraz spokój przepełnia serce moje, gdy wiem, iż przez usta kapłana odpuściłeś mi wszystkie nieprawości moje i pojednałeś mnie ze Sobą! — Niechaj Ci za to, o mój Jezu! dziękują wraz ze mną wszyscy Aniołowie; niech Ci dziękuje Najświętsza Marya, Matka Twoja najukochańsza; niech Cię wysławia Bł. Służebnica Twoja, dziewicza Salomea ze Wszystkimi Świętymi, boć sam nie jestem w stanie godnie Ci podziękować.

Abym zaś w tym błogim stanie duszy wytrwał do końca i nigdy więcej nie sprzeniewierzył się Zbawicielowi memu, uproś mi, Bł. Salomeo, ducha bogobojności, — Ty, co od zarania życia strzegąc się grzechu, dawałaś przez bojaźń Pana świadectwo najgorętszej miłości ku Niemu; spraw wtedy u Boga to, czego z całej duszy pożądam, abym mógł zawsze prowadzić życie czyste, cnotliwe i święte. — Wiem, iż bojaźń Pańska jest największym skarbem duszy miłującej Boga; przeto, o Święta Patronko! ubłagaj mi serce ciche, proste i bogobojne, abym mógł zawsze mieć Boga przed oczyma i ustrzegł się wszelkiego grzechu. Otaczaj mnie opieką we dnie i w nocy, w domu i poza domem, w drodze i odpoczynku, abym skrzydłami świętej bojaźni osłoniony zachował zmysły od skażenia, a duszę od grzechowego zepsucia.

O Boże, Któryś Józefa w Egipcie osłaniał tarczą bojaźni Twojej i uchroniłeś go od śmierci grzechu; któryś czystą Zuzannę, dla bojaźni przed grzechem, wyrwał z rąk rozpustnych starców; któryś siedmiu braci Machabejskich wraz z ich bogobojną matką od zaparcia się wiary uchronił i tymże chwalebny tryumf męczeństwa zgotował; Boże, Który wiernych swoich po drodze bojaźni Twojej Świętej do Nieba prowadzisz i pielgrzymkę ich życia zasługami ubogacasz, udziel mi Łaski, abym przedzierając się przez manowce podstępnego świata cieszył się zawsze towarzystwem bojaźni Twojej i nigdy z drogi Przykazań Twoich nie zboczył.

O Bł. Salomeo, przewodniczko tylu dusz ludzkich po ścieżkach zbawienia, weźmij w opiekę zbłąkaną duszę moją i prowadź ją do portu zbawienia. Spraw przyczyną swoją u Boga, aby bojaźń Pańska przenikała serce i ciało moje, iżby nie poszło za namiętnościami swoimi po drogach, jakie mi szatan podsuwa pod nogi. O święta Przewodniczko, przyczyniaj się za mną i za wszystkimi błądzącymi, abyśmy według drogowskazu bojaźni Bożej zwrócili kroki nasze na ścieżki cnoty i z miłością Boga w sercu zdążyli na koniec za Twoim przewodem do mety wiecznej szczęśliwości. Amen.

Przed Komunią Świętą.

O wielka miłośnico Boga i ludzi, Salomeo Święta! Oto ja grzeszny mam dostąpić największego szczęścia, jakiego Aniołowie dostąpić nie mogą — mam posilić się Przenajświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa i połączyć się z Nim najściślej; a tymczasem serce moje zimne, długotrwałą obojętnością w Służbie Bożej, zastygłe, a więc najzupełniej nieprzygotowane na przyjęcie tak wielkiego Gościa, jaki w Komunii Świętej ma do niego zawitać.

A od serca Twojego, Bł. Matko, jakież bije ciepło Bożej Miłości zaczerpnięte z Najsłodszego Serca Jezusowego! Tyś od lat najmłodszych serce swe oddała Jezusowi! Jakże pięknym pałało ono płomieniem, kiedy z miłości ku Najświętszej Dziewicy ślubowałaś nieskalaną czystość i chroniłaś je przez całe życie przed wszelkim zepsuciem i zgorszeniem, nawet przed najlżejszym cieniem, mogącym je zabrudzić. Jakże gorzało ono wtenczas, kiedy dla miłości dusz Krwią Syna Bożego odkupionych, wysilało się, aby tych, co w odszczepieństwie i błędach pozostawali, pozyskać Bogu i wyprowadzić do jasności zbawienia! O jakążże gorącością biło Twe serce, kiedy z cnoty postępując w cnotę szukało sobie otoczenia, skądby żarliwością mogło zapałać serca innych! Znalazłaś je nareszcie w życiu serafickim, w otoczeniu dusz, pragnących służyć Jezusowi pod przewodem Bł. Franciszka, jednego z największych miłośników Chrystusowych.

Wybłagaj mi wtedy, o Święta Matko, Łaskę pięknej miłości, iżbym jej ogniem rozgrzany, zapalił się nieustającą miłością Tego, który mi się dziś dobrotliwie oddaje. O jakże potrzebuje takiej miłości zlodowaciałe serce moje, jak potrzebuje ono ciepła miłości! Serce bez miłości nie jest sercem, albowiem stworzone jest tylko do miłości. Nieszczęsne serce, które dla brzydkiej miłości stworzenia utraciło piękną miłość Stworzyciela swojego!

— Nieszczęsne serce, które wzgardziwszy królewskim pokarmem, karmi się strawą wieprzów!… Nieszczęsne serce, które utraciło uczucie prawdziwej miłości — miłości dóbr niebieskich, a obróciło się jedynie do miłowania dóbr tego świata! O jak bolesny wyda ono jęk, kiedy na Sądzie Boga usłyszy: Wzięłoś zapłatę swoją!

O Błogosławiona Salomeo! wyproś mi serce miłujące, które by Boga kochało prawdziwie, dając Mu wszędzie i zawsze dowody miłości przez unikanie grzechów, jakie Go obrażają, a umiłowanie i przyswajanie sobie cnót, które Mu cześć i chwałę przynoszą. Wyproś mi serce miłujące to, co godne miłości: serce miłujące cnoty: pokory, posłuszeństwa, czystości i pobożności, aby się podobieństwem zbliżyło ku Najświętszemu Sercu Jezusowemu i mogło być godnym przybytkiem Jego.

O Najsłodszy mój Zbawicielu! przystępuję do Ciebie głęboko upokorzony i zawstydzony z powodu niezliczonych zniewag, jakie Ci wyrządziłem, lecz ufam w Twą Nieskończoną Dobroć i Miłość. Ach jakże mi żal, żem Cię tak srodze znieważał, żem tyle razy wzgardził Twą Łaską i Miłością, nicość nad Ciebie przekładając! Ufam, żeś mi to wszystko odpuścił i przebaczył; lecz jeśli jeszcze na duszy mojej ciążą jakie winy, o mój Jezu, odpuść mi zanim do Ciebie przystąpię; wypal ze serca mego wszystko, cokolwiek niemiłym jest najczystszym Oczom Twoim i tak je Sam przygotuj na mieszkanie dla Ciebie! A dopiero wówczas przyjdź, o mój Jezu, wejdź do mej duszy, która tęskni za Tobą!

Pragnę Cię dziś przyjąć z takim przygotowaniem, z takim przejęciem i miłością, z jaką Cię przyjmowała Najświętsza Panna, gdyś się Wcielał w Jej Przeczystym Żywocie: z jaką przyjmowali Cię wierni miłośnicy Twoi, Święci i Święte, kiedyś do serc ich wstępował.

O Jezu! bądź mi Jezusem! Daj Siebie memu ciału, by w nim ugasić ogień namiętności. Daj Siebie mej duszy, by ją uświęcić. Daj Siebie memu sercu, by je zapalić i podobnym Twemu uczynić. Przyjdź do mnie, abym z Tobą i w Tobie poznał Twego Ojca, jak Go znać trzeba; bym Go uwielbiał, jak uwielbiać trzeba; bym Go kochał, jak kochać trzeba; bym Mu służył, jak służyć trzeba.

O Bł. Salomeo, przygotuj serce moje, jak przygotowywałaś swoje, na przyjęcie Najsłodszego Zbawiciela mojego. Amen.

Po Komunii Świętej.

Witam Cię, Najdroższy Zbawicielu, w sercu moim i do Stóp Twoich upadając składam Ci hołd najgłębszej czci, miłości i uwielbienia za tę niezmierną Łaskę, iż raczyłeś nawiedzić nędznego sługę Twego. Czemżeż Ci się odwdzięczę za to, coś mi uczynił!? Nieudolne usta moje nie mogą wyrazić tej głębi wdzięczności, jaka napełnia serce moje! Wzywam przeto Chóry Aniołów, otaczające Ciebie Utajonego pod postaciami; zapraszam Niepokalaną Matkę Twoją, która uczestniczyła przy Twej Ofierze w Wieczerniku i na Krzyżu; błagam Wszystkich Świętych Sług Twoich, którzy za życia mieli podobne szczęście przyjmowania Cię pod postaciami, a dziś oglądają Cię twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim; wzywam wszystkie twory, jakie wyszły z Rąk Twoich, aby mi dopomogły w wyrażeniu uczuć wdzięczności dla Ciebie za ten dowód nieskończonej miłości. Bo ktoś Ty jest, Panie i Boże mój? — a kto ja jestem, robaczek, sługa Twój!? Skąd mi ta Łaska, iż Pan i Zbawca mój przychodzi do mnie grzesznego!

Mając Cię w sercu moim, klękam przed Tobą Królu i Panie mój, a jakoś Ty się mi oddał bez podziału i zastrzeżenia, tak i ja oddaję się Tobie; przyjmij, o Jezu, tę niegodną ofiarę moją.

W ręce Twoje oddaję życie i zdrowie moje! Oddaję to wszystko, co mam i czym jestem! Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie wtrącił; oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojej nie powstawała Woli; oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczej i rozbujałej wyobraźni; oddaję prace moje, abyś Ty je na zasługę poświęcił; oddaję serce moje, aby nic oprócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochało.

Panie! Ty mną odtąd rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszystko z Tobą uczynić zdołam. Zadasz ranę sercu? o niechaj ta rana wysławia Twoje Rany! — Wyciśniesz gorzką łzę z oka? o niechaj ta łza opowiada Miłosierdzie Twoje! Zagoisz tę ranę? otrzesz tę łzę? o niechaj wtenczas dusza moja w radości i pokoju rozgłasza Miłosierdzie Twoje!

Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wymawiam; życie i śmierć są darem Twoim! Włożysz krzyż na mnie? przyjmę go w pokorze, pójdę z nim ślad w ślad za Tobą; pójdę ubogi za Tobą ubogim, prześladowany za Tobą prześladowanym, spotwarzony za Tobą spotwarzonym; ubiczowany złością świata, do Ciebie się przygarnę, a powtarzając modlitwę Twoją w Ogrojcu:

“Nie jako ja chcę, ale jako Ty” i te słowa, coś mnie ich Sam nauczył: “Bądź Wola Twoja”, mam nadzieję w Miłosierdziu Twoim, że przyjmiesz tę zupełną ofiarę, którą czynię z siebie i dasz mi Łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą zawołam do Ciebie: “W Ręce Twoje Panie oddaję ducha mego” (X. Antoniewicz).

A teraz, o mój Jezu! wyciągam błagalnie ręce moje do Ciebie i proszę Cię, Więźniu mej duszy! o takie Łaski, jakimi obdarzałeś Świętych Twoich, — jakie otrzymywała zawsze Ci wierna służebnica Bł. Salomea, kiedy przyjmowała Cię w Komunii Świętej, a zwłaszcza poraź ostatni w godzinę śmierci.

Daj mi, o Jezu, ciągły żal za grzechy. Oświeć mnie Twym Światłem, bym poznał, jak dalece są próżne i godne pogardy uciechy tego świata, a jak dalece Ty godnym jesteś miłości. Wyzwól mnie z wszystkich uczuć ziemskich, a utwierdź w Świętej Twej Miłości, aby odtąd me serce nie chciało i nie pragnęło, jak tylko tego, czego Ty chcesz. Stwórz we mnie ducha nowego, abym Cię znał. Stwórz we mnie serce nowe, abym Cię miłował, a miłował nade wszystko, abym Cię miłował jedynie, abym Cię miłował ze wszystkich sił mej duszy. Otwórz me uszy na Twe Nauki i Natchnienia. Odejm ode mnie wszelką niemoc i bezwładność, a daj mi dzielność, rączość i skwapliwość w Twej Świętej Służbie. Wyzwól mnie od mych namiętności, uchroń od ducha światowego, broń przeciw piekłu. Daj mi cierpliwość i poddanie się Twej Woli w chorobach, w niedostatku i we wszystkim, co się mojej miłości własnej sprzeciwia. Obdarz mię słodyczą względem tych, którzy mną pomiatają. Daj mi Świętą Miłość Twoją i wytrwanie w Twej Łasce aż do końca.

Ale nade wszystko, proszę Cię mój Jezu, “pozostań ze mną”, bo bez Ciebie smutno i ciemno duszy mojej. Tyś światłością duszy! Bez Ciebie życie — pustką, praca — ciężarem, cierpienia — rozpaczą! Z Tobą — lekko żyć i umierać! »Zostań Panie ze mną« i nie odchodź już nigdy z biednego serca mojego! Tak rób, Panie Jezu, abym się z Tobą nie rozłączył ni tu, ni w wieczności. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Modlitwa do Bł. Salomei za Ojczyzną

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Boże, Któryś z nieprzebranego Miłosierdzia Swego, Błogosławioną Matkę Salomeę za Patronkę Ojczyźnie naszej dać raczył; przez Jej zasługi i przyczynę prosimy Cię pokornie, abyś od nas Łaskawej Twarzy Twojej nigdy nie odwracał, ale we wszystkich przygodach tak duszy jak i ciała, w których się do Ciebie z pokorą i ufnością udajemy, z Pomocą Łask Twoich łaskawie przybywał. Niech, Najdobrotliwszy Panie, Królestwo nasze i wszystek lud jego, Jezus i Marya zawsze mają w Swojej Obronie i nigdy ze swej wielowładnej nie wypuszczają Opieki. Ty bowiem wiesz, o Panie! ile to łez, ile krwi polskiej popłynęło w obronie Wiary Twej Świętej!

Ty wiesz i Tyś jeden policzył jęki i westchnienia wydarte z męczeńskich piersi polskich. Tyś Jeden, o Panie, odczuł te bóle i krzyże, jakie nawiedzały kraj nasz przez długie wieki, dlatego, by Chwała Imienia Twego przeszła do narodów nieznających Ciebie. Wspomnij więc, o Panie! na te łzy i krew narodu polskiego!

Wspomnij na jego zawsze ochotną gotowość dla Ciebie; a przez zasługi Świętych Patronów naszych i za przyczyną Bł. Salomei wspieraj nas w ciężkich chwilach ucisku!

Wspomnij, o Panie! co nam się przydało: wejrzyj, a zobacz zelżywość naszą. Dziedzictwo nasze obróciło się do cudzych, domy nasze do obcych. Sierotami zostaliśmy bez ojca; matki nasze jako wdowy. Wodę naszą piliśmy za pieniądze, drwa nasze za pieniądze kupowaliśmy. Za szyje nasze gnano nas; spracowanym nie dano spoczynku. Niewolnicy panowali nad nami, a nie masz, kto by z rąk ich wykupił. Skóra nasza jako piec wygorzała od gwałtu głodu… Ustało wesele serca naszego… spadł wieniec z głowy naszej…

Dlatego stało się smutne serce nasze, dlatego zaćmiły się oczy nasze. Czemu nas na wieki zapominasz?… “Nawróć nas, Panie, ku Sobie, a nawrócimy się; odnów dni nasze jako z pierwu”. (Jerem. 5.).

Odnów dni nasze i powróć nam wolność i swobodę; skrusz kajdany, jakie od wieku na rękach i nogach dźwigają biedni synowie męczeńskiej ziemi. Daj niechaj bez przeszkody wyznają Świętą Twą Wiarę i niech się w miłości zjednoczą wszystkie nasze stany, abyś od nas, o Panie! tak znów był wielbiony, jak gdy nam panowali Piasty i Jagielony!

Błogosławiona Salomeo, Patronko nasza, módl się za miłą Ojczyznę Twoją. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Modlitwa do Bł. Salomei o dar pobożności

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

O wzorze pobożności, Błogosławiona Salomeo! Gdy rozważam Chwałę Twoją w Niebie, poznaję, iż do niej nie wzniosłaś się inaczej, tylko na skrzydłach prawdziwej pobożności, jaką odznaczałaś się za życia. Zaiste, cóż może obdarzyć większym pokojem serce człowieka na ziemi, nad cnotę pobożności? Wszakże zaręcza sam Boski Zbawiciel: »Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a to wszystko przydano wam będzie«. Daj mi więc, o Panie, abym mógł naśladować w pobożności najcichsze Serce Twoje, tak, jak je naśladowała umiłowana służebnica Twoja, Błogosławiona Salomea. — Ty zaś, o Błogosławiona, spraw świętą przyczyną Twoją, aby Dawca Dobrych Darów, Duch Najświętszy napełnił serce i duszę moją prawdziwą pobożnością, iżbym w niej znalazł osłodę w utrapieniach, pociechę w uciskach, zasługę w krzyżach ziemskiego żywota, a po śmierci spełnienie obietnic Pańskich, które nas zapewniają, iż »Pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota tego i wiecznego«.

— O Panie, ja wiem, jak miłym Ci jest duch pobożności, bez którego nikt się uświęcić nie może. Wiem, jak wielką wagę przykładał do pobożności Bł. Ojciec Franciszek, uważając ją za panią, »której wszystko doczesne służyć powinno«. Pragnę więc, o Jezu, naśladować najpobożniejsze Serce Twoje, Któryś często całe noce przepędzał na modlitwie, aby ludziom ukazać jej zacność, wartość i zasługę. Pragnę żyć i czynić wszystko po Bożemu, a Ty, o Bł. Salomeo, wyproś mi ducha pobożności, którego owocem jest Pokój Boży. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Salomei o cnotę czystości

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Anielskich obyczajów Dziewico, Salomeo Święta! Oto ja Twój najnędzniejszy czciciel, Tobie szczególnie polecam czystość duszy i ciała mego. Przez Twą anielską cnotę, jakąś w stanie małżeńskim zachowała, błagam Cię, racz mnie polecić Niepokalanemu Barankowi Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce, Pannie nad pannami, aby mnie strzegli od wszelkiego, a osobliwie śmiertelnego grzechu. Przyczyną swoją ochraniaj serce moje i nie dopuszczaj, abym skalał lub utracił niewinność i czystość serca mego; a gdy mnie ujrzysz w pokusie lub niebezpieczeństwie upadku, oddal ode mnie wszystkie złe myśli i żądze; obudzaj wtenczas we mnie pamięć na wieczność i na Jezusa Ukrzyżowanego i wraź głęboko w duszę moją uczucie świętej bojaźni Boga; roznieć w mym sercu ogień Boskiej Miłości i spraw, abym idąc tu na ziemi w Twe ślady, zasłużył cieszyć się z Tobą posiadaniem Boga mego w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Salomei o pomoc w utrapieniu

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

O można Patronko i ucieczko nieszczęśliwych, Bł. Salomeo! Patrząc na tyle dobrodziejstw, jakie za Twą przyczyną otrzymują ci, co się do Ciebie uciekają, uciekamy się i my w utrapieniu naszym… Wejrzyj, o Święta miłośnico Boża na nas nędznych i wyproś nam Łaskę u Boga, abyśmy w pokorze ducha umieli spełniać Wolę Jego, przyjmując z poddaniem chrześcijańskim wszystkie kary, jakie podoba się Bogu zsyłać na nas za grzechy nasze. Lecz, o litościwa Matko, Ty znasz nieudolność i słabość ludzkiej natury i widzisz, jak ciężko przychodzi nam znosić sprawiedliwą chłostę Pańską; przeto błagamy Cię, powstrzymaj Twoją możną przyczyną Gniew Sprawiedliwości Bożej i wyproś ulgę wśród srogiego choć zasłużonego karania. Ty, któraś za życia nie mogła patrzyć na łzy niedoli, słuchać bolesnego jęku, znosić widoku zasmuconych, żałości strapionych i skargi uciśnionych, ale wszystkim przybywałaś ze skuteczną pomocą, radą i pociechą, nakłoń teraz ucha Twojego na prośby nasze i spraw, aby Ojciec Niebieski raczył zwrócić ku nam i wszystkim grzesznikom oczy swoje łaskawe. — Oto uznając w zupełności nasze winy, które ściągają na nas Kary Boże, postanawiamy i przyrzekamy poprawić się z nich, spowiadać się i zadośćuczynić wedle przemożenia naszego. — Prosimy Cię pokornie, wyproś nam u Boga Łaskę skruchy i pokuty, abyśmy w połączeniu ze łzami, pokutą, Męką i Śmiercią Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, mogli znaleźć Miłosierdzie Boga i zaznać słodkiego uczucia pociechy i przebaczenia. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Salomei o nawrócenie heretyków

Źródło: Błogosławiona Salomea 1907

Zbawicielu dusz ludzkich, Najświętszy Panie Jezu Chryste! spojrzyj w Miłosierdziu Twoim na miliony ludzi Krwią Twoją Najświętszą odkupionych, a pozostających zdała od Kościoła Świętego jako owce zbłąkane bez pasterza, a przez przyczynę Bł. Salomei, której serce napełniłeś wielką gorliwością o dusz zbawienie, oświeć ich rozum w ciemnościach błędu i nieznajomości pogrążony, żeby jak najjaśniej poznali Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski Kościół jako jedynie prawdziwy przez Ciebie założony, poza Którym nie można znaleźć ani świętości, ani zbawienia. Dokonaj ich nawrócenia, daj im Łaskę, aby uznali i przyjęli wszystkie Prawdy Świętej Wiary i po synowsku poddali się zwierzchnictwu Rzymskiego Papieża, Zastępcy Twojego na ziemi, a tak rychło połączeni z nami słodkimi węzłami miłości, utworzyli jedną owczarnię pod jednym Pasterzem. Amen.

 

 

Bł. Salomea

 

 

Różne modlitwy do Bł. Salomei

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Błogosławiona Salomeo, siostro Bolesława wstydliwego

Błogosławiona Salomeo, siostro Bolesława wstydliwego, księcia polskiej krainy, która dla wielkiej żarliwości w Służbie Bożej nagrodzoną byłaś już w życiu doczesnym usłyszeniem głosu z Nieba, a przy śmierci miałaś to wesele, iż ujrzałaś przed sobą Matkę Zbawiciela. Patronko nasza, cudami słynąca, racz nam sprawić modlitwy Twymi, abyśmy mogli słyszeć w duszy naszej Głos Niebieski wzywający nas do cnót i poprawy, nauczający drogi jaką iść mamy w tym życiu, iżbyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, i po śmierci wraz z Tobą wzywali niebieskiej zapłaty, ciesząc się wraz z Wybranymi oglądaniem Oblicza Pana naszego. Módl się za nami nędznymi grzesznikami, Święta Salomeo i bądź wraz z innymi Patronami tej ziemi Orędowniczką i Wspomożycielką naszą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Błogosławiona Salomeo, która dla wielkiej w Służbie Boskiej

Błogosławiona Salomeo, która dla wielkiej w Służbie Boskiej żarliwości nagrodzoną byłaś za życia usłyszeniem głosu z Nieba, a przy śmierci miałaś to wesele błogosławionej duszy Twojej, żeś ujrzała przed sobą Najświętszą Pannę, Matkę Bożą; Patronko nasza, cudami słynąca, racz nam sprawić modlitwami Twoimi, abyśmy także mogli w duszach naszych usłyszeć głos z Nieba, do cnót i zasług Twoich nas wołający, i za nim się wiernie udali dla dostąpienia wraz z Tobą korony Chwały. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *