Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

 

 

Godzinki o Bł. Władysławie z Gielniowa

Źródło: Krótka wiadomość historyczna o cudownym obrazie modlitwy 1912

JUTRZNIA.

Zacznijcie usta moje chwalić Władysława,

Którego brzmi pośród nas nieśmiertelna sława

Przybądź Panie na pomoc dla śpiewającego,

By godnie mógł wychwalać Patrona swojego.

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu,

To jest Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, niech na wieki będzie,

W Niebie między Świętymi i na ziemi wszędzie.

Hymn.

Rodzi się tam światu w miasteczku Gielniowie,

Władysław, a na Świętym Chrzcie Janem się zowie.

Ucieszeni rodzice pożądanym płodem,

Chwalą Boga, jakby syn ich był z Nieba rodem.

Skromność, wdzięk i łaskawość wydali na jawie

Niebieskiego potomka w małym Ładysławie.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, Któryś pierwiastkami życia Bł. Władysława uszczęśliwić nas raczył, prosimy Cię o tę Łaskę, abyśmy w każdym stanie od Ciebie, Wszechmocnego Pana postawieni, zawsze o sobie nisko rozumiejąc, pokorą swoją wyniosłość nieprzyjaciela duszy hańbili, a przez to na wysokości Nieba z Tobą królować wiecznie mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj tę modlitwę moją,

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

PRYMA.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Podrasta z laty dziecię, ale więcej w cnoty,

Porzuciwszy dziecinne płoche — niecne psoty.

Jego zabawka do Mszy usłużyć w kościele,

A gdy jej być nie mogło, sam się krzyżem ściele

Na modlitwie, a w domu tak szybko usługi

Świadczy swoim rodzicom, jakby Anioł drugi.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, Któryś nie tak w lata jako w cnoty święte Bł. Władysławowi wzrastać pozwolił, i w usługach kościelnych oraz rodzicielskich pilnym uczynił; daj nam Łaskę pomnożenia się codziennie w cnoty chrześcijańskie: Twoje i Kościoła Świętego Przykazania chętnie pełnić i na wszelkie usługi, które większej Chwale Twojej przyzwoitsze być mogą, ochotnymi się stawać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

TERCJA.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

W Krakowie w szkołach będąc bystrego pojęcia,

Dal dowód, jakiego był talentu z dziecięcia.

Czemu się dziwowali sławni doktorowie,

że się tak wielki rozum mógł znaleźć w Gielniowie.

Aleć to sprawowała łaska osobliwa

Pana Boga i jego sposobność cnotliwa.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Błogosławionego Władysława w Akademii Krakowskiej, jako w szkole cnót i pobożności osobliwą Twoją Łaską doskonalić nie zaniechał, racz nam dać roztropność uchronienia się złego, a pełnienia co jest dobrego; żebyśmy tak udoskonaleni w nauce chrześcijańskiej do odebrania nagrody wiecznej w Niebie sposobnymi się stali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

SEKSTA.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Tknięty na sercu, idzie między Bernardyny,

Gdzie upatrzył zbawienia swego cel jedyny.

Tam życie ścisłe martwiąc namiętności ciała,

A Boska Miłość serce, gdy jego rozpala —

Tą się wydoskonalił, że na podziw świętym

Wzorem cnót i przykładów u wszystkich był wziętym.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, Któryś osobliwym Natchnieniem przez Ducha Świętego do serca podanym, Bł. Władysława do Zakonu Serafickiego powołał i w nim żyjącego rozlicznymi Łask Twoich Darami obdarzył, udzielił nam tej szczególnej Łaski, abyśmy wszyscy według powołania od Ciebie nam danego, żyjąc i powinnościom stanu zupełnie zadosyć czyniąc, tam się dostać mogli, gdzie mieszkania dla każdego według miary zasług wydzielone zostają. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NONA.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Gromił Turki, tatary, gorliwym kazaniem

I słodkiego Imienia Jezusa wezwaniem.

Gorzko bolał nad Męką Nolesnego Pana,

Że dla nas Dobroć Jego srodze biczowana.

Z tak gwałtownego żalu wpada w zachwycenie,

Stąd nastąpiło wkrótce i życia skończenie.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Bł. Władysława w Najsłodszym Imieniu Jezus Turkom i tatarom strasznym, a nad Męką Jego serdecznie bolejącym i stad zachwyconym drogiej przed Obliczem Twojej Świętych Pańskich śmierci uczestnikiem uczynić raczył, uczyń to miłosierdzie z nami, żebyśmy przy zgonie życia Najsłodszego Imienia Jezus wzywając, piekło gromić, a przez gorzką Mękę Jego, w Tobie słodko zasnąć mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NIESZPORY.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Jak prędko śmierci odgłos zabrzmiał po Warszawie,

Tak znacznej straty każdy płacze w Władysławie.

Lecz to zaraz nagradza licznymi cudami,

Którymi się rozsławił przed tylu wiekami.

I teraz nimi słynie, kiedy kto szczerze

Wezwie na pomoc, byle nie osłabiał w Wierze.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się:  Boże, Któryś po śmierci Bł. Władysława rozlicznymi aż dotąd nieustającymi cudami wsławił, daj nam niewzruszoną ufność w zasługach Jego, abyśmy, czego dla naszej ułomności, codziennie do grzechu skłonnej, otrzymać nie możemy, to przez przyczynę Jego cudotwórcy osiągnęli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

KOMPLETA.

Niech nas przy śmierci Łaska Pana Boga zbawi,

A przyczyna Świętego niechaj nam to sprawi.

Przybądź Panie na pomoc… jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

W momencie zaraz śmierci do Nieba przyjęty,

Kędy z Bogiem się cieszy wiecznie jako święty;

Za nami oręduje, Bogu nas poleca,

I jako piękna gwiazda w życiu nam przyświeca.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. Którąć oddaję na cześć świętą Twoją.

V. Módlmy się: Boże, chwalebny w Świętych Twoich, Który z Opatrzności Twojej Boskiej każdego czasu nas grzesznych różnymi Świętymi uszczęśliwiać nie przestajesz i teraz nowo Błogosławionym Władysławem na większą Chwałę Imienia Twojego, na naszą pociechę i obronę opatrzyć nas raczyłeś, przy serdecznym dziękczynieniu za to Dobrodziejstwo, z najgłębszym uszanowaniem Majestatu Twego prosimy, abyśmy przykładem Błogosławionego w pobożności życie nasze prowadzili, w nim, jako Patronie w każdej potrzebie pewną pomoc mieli, natarczywym piekła najazdom nieprzełamaną Świętych zasług jego tarczą, mocny odpór dawali, a po skończonym tym życiu przez przyczynę Jego, Wiecznego Błogosławieństwa godnymi się stali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Oddajem Ci te modły nasz wielki Patronie,

Wieńcząc nimi pokornie Twoje święte skronie.

Bądź obroną w nieszczęściu, ratunkiem w potrzebie,

Wszak dla nas Pan Bóg obrał opiekunem Ciebie.

Ratuj w zgonie ostatnim, a ratuj walecznie,

Byśmy wtenczas na duszy nie zginęli wiecznie. Amen.

 

 

Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

Litania do Bł. Władysława z Gielniowa

Źródło: Bł. Władysław z Gielniowa patron Polski modlitwy 1930

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, piastunie Ran Jezusowych,

Bł. Władysławie, Wyznawco Chrystusa,

Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,

Bł. Władysławie, prawdziwy synu Franciszka Świętego,

Bł. Władysławie, w dzieciństwie już pobożnością jaśniejący

Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,

Bł. Władysławie, przykładzie liczącej się młodzieży,

Bł. Władysławie, posłuszny Natchnieniom Łaski Bożej,

Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,

Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,

Bł. Władysławie, miłośniku serafickiego ubóstwa,

Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,

Bł. Władysławie  zwierciadło głębokiej pokory,

Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,

Bł. Władysławie, niestudzony pracowniku na niwie Bożej,

Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,

Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,

Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,

Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,

Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokuty czyniący,

Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem Gniew Boży skracający,

Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,

Bł. Władysławie, możny pośredniku przed Majestatem Boga,

Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,

Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,

Bł. Władysławie, Patronie i Orędowniku Polski,

Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy Patronie miasta Warszawy,

Bł. Władysławie, „Cud Wisły“ u Królowej Polski wypraszający,

Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od sideł szatańskich,

Od grzechu każdego,

Od zaniedbania Natchnień Twoich,

Od Gniewu Twego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez przyczynę i zasługi Bł. Władysława,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Responsorium do Bł. Władysława.

1. O jak szczęsna jest Warszawa

    Iż tak świetny skarb posiada,

    A tym skarbem rzecz nie lada:

    Święte szczątki Władysława.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe

Mękę Pana Chrystusową.

Wiernych wzmacnia swoją mową

Nad Ojczyzną trzyma straże.

2. W kim bądź żyje polska dusza,

    Niechże wzywa i zaklina

    Najlepszego Polski syna

   I jej chwałę — Gielniowiusza.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe… itd.

3. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu bądź Duchowi… itd.

Refren: Sławiąc, śpiewa on i każe… itd.

V, Módl się za nami Bł. Władysławie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, któryś chciał, aby Błogosławiony Władysław przyświecał wszystkim doskonałością zakonną, daj łaskawie, abyśmy za jego przykładem ustawicznie w cnotach postępowali. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

Litania o Błogosławionym Władysławie z Gielniowa (II).

Źródło: Krótka wiadomość historyczna o cudownym obrazie modlitwy 1912

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku, Patryarcho Zakonu Serafickiego,

Błogosławiony Władysławie, prawdziwy Synu Kościoła świętego,

Błogosławiony Władysławie, Od początku życia niewinny,

Błogosławiony Władysławie, W dzieciństwie do nabożeństwa i usług kościelnych pilny,

Błogosławiony Władysławie, W akademii krakowskiej skromny, pobożny i roztropny,

Błogosławiony Władysławie, Osobliwym natchnieniem Ducha Św. do Zakonu powołany,

Błogosławiony Władysławie, Profesji i Świętej Reguły Zakonu wykonawco znakomity,

Błogosławiony Władysławie, Najsłodszego Imienia Jezus kaznodziejo gorliwy,

Błogosławiony Władysławie, Najświętszej Maryi Panny honoru piastunie osobliwy,

Błogosławiony Władysławie, Z Rąk Jej do pocałowania Pana Jezusa mile przypuszczony,

Błogosławiony Władysławie, dla innych zakonników współbraci swoich, tegoż uczestnictwa promotorze,

Błogosławiony Władysławie, Dla towarzyszy swoich piękny wzorze

Błogosławiony Władysławie, Seraficką gorliwością nieustannie pałający,

Błogosławiony Władysławie, Turków i tatarów pogromco ognisty

Błogosławiony Władysławie, Gorliwy nasz obrońco,

Błogosławiony Władysławie, Ozdobo Zakonu Serafickiego,

Błogosławiony Władysławie, Życiem świętobliwym przyświecający

Błogosławiony Władysławie, W Męce Pana Jezusa myślą i sercem głęboko zawsze zatopiony,

Błogosławiony Władysławie, Publicznym zachwyceniem sławny,

Błogosławiony Władysławie, Cudowną śmiercią obdarzony,

Błogosławiony Władysławie, drogą przed Obliczem Pańskim śmiercią sprawiedliwych do Nieba przyniesiony,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Przez niewinność życia Bł. Władysława,

Przez doskonałość dalszego wieku pięknie w Bogu przepędzonego,

Przez gorliwe wykonywanie Woli Bożej w zakonnym powołaniu,

Przez miłość, którą ku Tobie pałał ustawicznie,

Przez znakomite cnoty, którymi jaśniał przykładnie.

Przez śmierć świętą cudami wsławioną,

Przez ustawicznie słynącą od wielu wieków świątobliwość Jego,

Przez Łaski, jakimiś go obsypywał,

Przez pomoc w różnych potrzebach ku Tobie nabożnym codziennie świadczoną,

Przez chwałę i sławę, jakiej doznaje i uznania go błogosławionym,

Jezu, Zbawicielu nasz jedyny,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Jezus Nazareński, Król Żydowski, niech powstanie i zetrze narody pogańskie, a da zwycięstwo ludom chrześcijańskiemu, aby był pochwalony Wszechmogący Bóg na wieki wieków. Amen. (Ułożył Bł. Władysław).

V. Przez przyczynę sługi Twego, Błogosławionego Władysława.

R. Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Bł. Władysława we wszelkich potrzebach osobliwym Patronem dla nas uczynił, daj przez zasługi jego i prośby, abyśmy o co Cię prosimy upokorzonym sercem prędko skutku doznali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

Modlitwa o kanonizację Bł. Władysława.

Źródło: Bł. Władysław z Gielniowa, patron Polski żywot nowenna 1930

Boże, Który dziwny jesteś w Świętych Twoich i cuda działasz przez wybrańców Swoich i przez nich dajesz nam poznać Dobroć i Wielkość Swoją, proszę Cię, abyś cześć Wyznawcy Twojego, Bł. Władysława z Gielniowa, w narodzie naszym rozszerzał, miłość i nabożeństwo ludu ku niemu rozniecał. Obdzielaj nas przezeń różnymi Dobrodziejstwami, pocieszaj w smutku, oswobadzaj z niebezpieczeństw. Niechaj cały świat katolicki, niechaj Twój Kościół wielbi w nim i przezeń wielkie Święte Imię Twoje. Daj nam doczekać tego, abyśmy święcili jego uroczystą kanonizację i dlatego w tym celu zanoszę prośbę do Ciebie, Boże: Wsław Władysława z Gielniowa, gdyż on rozszerzał Chwałę Twoją. Amen.

Bł. Władysławie, módl się za nami!

 

 

Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

Westchnienia do Bł. Władysława.

Źródło: Bł. Władysław z Gielniowa patron Polski modlitwy 1930

Bł. Władysławie, za życia Polskę od zguby za Łaską Jezusa wybawiający, bądź obrońcą naszej Ojczyzny.

Bł. Władysławie, koronką swoją lud do czci Matki Bożej przygarniający, złącz nasz Sercem Przeczystym tejże Matki.

Bł. Władysławie, Męki Bożej gorący czcicielu i gorliwy kaznodziejo, utrwalaj w nas nabożeństwo do Drogi Krzyżowej.

Bł. Władysławie, wstawiający się za mieszkańcami Warszawy, od głodu i moru ginącymi, broń i nasze miasto (wioskę) od tej chłosty Bożej.

Bł. Władysławie, Warszawy szczególniejszy opiekunie, osłaniaj i nasze rodziny swoją możną przyczyną.

Bł. Władysławie, swoje rodzinne miasto Gielniów od zarazy wybawiający, oddalaj od nas wszelkie zakaźne choroby.

Bł. Władysławie, zdrowie chorym przywracający, daj to, abyśmy w zdrowy i pomyślności Bogu szczerze służyli.

Bł. Władysławie, w Drzewicach cholerę, ludność dziesiątkującą, usuwający, zachowaj nas od nagłej i niespodziewanej śmierci.

Bł. Władysławie, umarłych do życia wskrzeszający, nie dopuść, aby dusze nasze, Łaski Bożej pozbawione, zamierały na żywot wieczny.

Bł. Władysławie, matki i ich dzieci z niebezpieczeństwa śmierci dźwigający, przybywaj nam w pomoc, ilekroć twej przyczyny u Tronu Bożego wezwiemy.

Bł. Władysławie, pocieszycielem nazwany, przybywaj nam z pomocą w innych naszych potrzebach.

Bł. Władysławie, zdrowiem oczów i słuchu obdarzający, spraw to, abyśmy zmysłów naszych ku Chwale Bożej i zbudowaniu bliźnich używali.

V. Racz nas w tym wysłuchać i daj Dobry Boże.

R. Niech nas Władysława przyczyna wspomoże.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Błogosławionego Władysława we wszelkich potrzebach osobliwym Patronem naszym uczynił, daj litościwie przez jego zasługi i prośby, abyśmy, otrzymawszy to, o co Cię gorąco z pokorą i ufnością upraszamy, od wszelkiej winy i kary, na którą zasługujemy, uwolnieni byli i do wielkiego wesela w jego i wszystkich Świętych towarzystwo przyjęci zostali. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Bł. Władysław z Gielniowa

 

 

Modlitwa za Ojczyznę do Bł. Władysława z Gielniowa.

Źródło: Bł. Władysław z Gielniowa, patron Polski żywot nowenna 1930

Błogosławiony Władysławie! Patronie Ojczyzny naszej! Tyś jej, żyjąc jeszcze na ziemi, modlitwami swymi i pokutnymi uczynkami wyjednał u Boga Miłosierdzie i obronę, gdy Turcy i tatarzy w wielkiej liczbie na nią napadli, niszcząc wszystko ogniem, a ludność już to w pień wycinając, lub zabierając do niewoli. Wtedy, gdy ta Ojczyzna znikąd nie miała ratunku, Tyś, o Błogosławiony Ojcze, wołał do Boga o pomoc tymi słowy: „Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa Twojego na urąganie, ażeby miały panować nad nami nieposłuszne Tobie narody… Jezu Nazareński, Królu żydowski, powstań, a zetrzyj narody pogańskie i racz dać zwycięstwo ludowi chrześcijańskiemu, abyś Ty był chwalony i wielbiony, Wszechmocny Boże, na wieki wieków”.

Tak wołałeś wówczas, o Błogosławiony Ojcze, za narodem i państwem polskim, a Bóg wysłuchał tego głosu, bo dał wielkie zwycięstwo między Prutem a Dniestrem nad nieprzeliczonymi wojskami pogańskimi, które w pogromie swoim dopatrzyło się cudu Wszechmocy Bożej, mówiąc: „Niebo samo dopomaga w walce Polakom, dlatego z nimi wojny wszczynać nie należy”.

Jak więc wówczas ubłagałeś Gniew Boski i wyprosiłeś Ojczyźnie zwycięstwo, tak i dziś, gdy już cieszysz się z Bogiem w Niebie, wejrzyj na potrzeby, niedomagania i niebezpieczeństwa obecne tejże Ojczyzny, wskrzeszonej z powrotem do życia, otaczaj również opieką swoją, jak otoczyłeś w czasie pamiętnego i strasznego ostatniego najazdu bolszewickiego i wyproś dla niej Błogosławieństwo Niebios, zgodę i jedność, wyjednaj to, by była zawsze wierną Bogu i Kościołowi i stała nadal na straży Wiary Katolickiej, jako „przedmurze Chrześcijaństwa”.

O Bł. Władysławie, okaż się Patronem tej Ojczyzny i oręduj za nią ustawicznie u Tronu Bożego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024