Godzinki do Miłosiernego Pana Jezusa

Nabożeństwo godzinne do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1846

Na Jutrznię.

℣. Panie! otwórz wargi moje,

℟. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn.

Pozdrawiam Cię wdzięczny Panie,

Omdlewam z litości;

Serce w Serce Rana w Ranie;

Synu w rękach Maryi.

Strumieniami Krew się leje,

Boć serce ku mnie topnieje

Nieskończoną Miłością.

Smutny widok, smutna Matka,

Przykładać kordiały,

Łzy wylewa do ostatka,

Stopiłaby i skały.

Gdy Was przytula wdzięcznie,

I Was kocham serdecznie,

Kocham, kocham wiecznością.

℣. Wejrzyj Ojcze Niebieski na Twarz Syna Twego i na zbolałe Serce Matki Jego;

℟. A weźmij z Nich Ofiarę, ubłagania za grzechy ludu Twego.

Modlitwa. Miłosierdzie Twoje, Panie! niech tu ogarnie nędzne i grzeszne dusze nasze, gdzie się nam w tak samej dobie wraz z Bolesną Matką Twoją, prezentujesz do politowania. My, którzy tu ze łzami, w społeczności, serc wszystkich bolesnych, osobliwie Franciszka i Jana Kantego, boleści i smutki nasze opłakujemy niech we wszystkich smutkach naszych za żywota, a przy śmierci żal serdeczny za grzechy, i odpuszczenie grzechów otrzymamy. Spraw to Matko, przez Serce i Boleść Syna, daj to Synu przez Serce i Krew Twoją, przez Serce i Boleści Matki Twojej, z Którą żyjesz i cieszysz się na wieki wieków.       ℟. Amen.

Na Prymę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Smutne serca jęczą z Tobą

Franciszka i Kantego;

Z Matką dzielą się żałobą,

Przy Męce Pana swego,

Franciszek rany zarany,

Prezentując Maryą,

Przez Jej Serce i te ręce,

Gdyć oddaje, tuż kochany

Jan Krew odlewa łzami.

O Serce i boleści meto!

Wpraszam się w kompanią,

Boskiej Miłości podnieto,

Co Cię w tej ratują męce,

Przeraź mnie Jej żalami.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

Na Tercję.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Królu Chwały w tej koronie,

Serce ranisz grotami,

Smutna Matka we łzach tonie,

Gdy Cię ściska rękami,

Smutna scena w jednej toni.

Tu krew, krew tu łza, łzę goni,

Serca się rozpływają. —

Krew w Kielichu ubóstwiona

Wre serdeczną miłością.

Głowa i twarz udręczona,

Na nas patrzy z żałością,

Wejrzy Nań człowiecze smutny,

Płacz za grzechy rezolutny —

Co go tak zabijają.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

Na Sekstę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Orle Polski i Krakowie

Patrz na Króla boleści,

Twój to Ojciec, Twoje zdrowie

Kiedyś konał po części

Czytaj Łaski przy Obrazie,

Jak Cię w powietrznej zarazie,

Ten Syn z Matką ratował

Aby nasze goił rany,

I śmierć śmiercią odraził,

Syn ranami obsypany

I na śmierć się naraził,

Patrz na żywe Jego Rany,

Świat się nimi leczy cały,

Które w Sercu zgotował.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

Na Nonę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

W tym Klasztorze chorych łoża,

Cieszą się wizerunkiem

Ze ich cudowna Moc Boża.

Dźwignęła poratunkiem. —

Gdy sam Jezus Święte pienia,

Kazał do Swego Imienia;

Śpiewać z Litaniami. —

Już co martwi padać mieli,

Tu wykrzykują zdrowie,

Cześć i wdzięczność oświadczyli,

Syna i Matki Głowie,

Kielich z Serca Krwi ognistej

Były kordyałami.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zgromadzonych  serc źrenice,

Wszystkich co tu mieszkają,

Jak Jelenie do krynice.

Tu się zawsze udają.

Tu w zdychając we dnie, w nocy.

Hojne, czerpają pomocy

Z Serca Jezusowego

Sam wzór żalem serca rani,

I w miłości zapala,

Sam wdzięk Pana i wdzięk Pani

Smutki wszelkie oddala,

I cierpieć za Niebo stanie,

Z Tobą Panno z Tobą Panie!

Bolesny za grzesznego.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz,

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

I postronne wiedzą progi,

Gdzie ich aurifodina*,

Jezus skarb ich nie ubogi,

I pociecha jedyna.—

Z Synem i Matka zbolała.

Ta pociech ich summa cała,

Ciągnie do pobożności;

Tu domowi tu podróżni

Garną się w swej żałobie

Tu się ścielą i Wielmożni

I służą ku ozdobie

Nie dziw że się prochem ścielą.

Gdzie się prawie sercem dzielą,

Jezusa i Maryi.

Werset z modlitwą jak wyżej po hymnie na Jutrznię.

aurifodina* – z łac. kopalnia złota.

Ofiarowanie.

Jezu serc wszystkich ciężarem

Kruszę Ci w gorzkości,

Jezu serc wszystkich pozorem.

Topnieję od Miłości.

Całuję Twe Święte Rany,

Baranku Ukrzyżowany,

Odpuść mi moje złości.—

W pozór Serca Twego, Panie

Rzucam me oziębłości

A w pełnym Krwi Oceanie

Wstydzę się niewdzięczności.

Błagam Syna Matkę błagam,

Łzami się Łaski domagam

Zbawcież mnie z Swej Litości. Amen.

 

 

 

 

Litania o Miłosierdziu Bożym (I)

Godzina Święta – nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem 1947

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Miłosierdzie Boże, najwyższy Przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, najwyższa Doskonałości Odkupiciela,

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona Miłości Uświęciciela,

Miłosierdzie Boże, niepojęta Tajemnico Trójcy Świętej,

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej Potęgi Boga,

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich,

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego,

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,

Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryę Pannę za Matkę Miłosierdzia,

Miłosierdzie Boże, w objawieniu Tajemnic Bożych,

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich Tajemnicach Wiary,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów Świętych,

Miłosierdzie Boże, nieograniczone Sakramencie Chrztu i Pokuty,

Miłosierdzie Boże, niezmierzone w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do Wiary Świętej,

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,

Miłosierdzie Boże, zdroju i uzdrowienie chorych i cierpiących,

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie przez całe życie,

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas Łaskami,

Miłosierdzie Boże, pokoju konających,

Miłosierdzie Boże, chroniące od ognia piekielnego,

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych,

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Świętej – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze –zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. (Ps 144, 9)

R. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. (Ps 88, 2)

V. Módlmy się: Wiekuisty Boże, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby Litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy ani upadali na duchu, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją Świętą, która jest Miłością i Miłosierdziem Samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania o Miłosierdziu Boskim z pism wybranych (II)

Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże miłosierny, usłysz nas! Boże miłosierny, wysłuchaj nas,

Boże miłosierny! w Trójcy Świętej jedyny, przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad nami!

Boże miłosierny! Któryś nas z nikczemności wiecznej wyprowadził,

Boże miłosierny! Który dla nas Niebo i ziemię słońcem i gwiazdami oświecasz,

Boże miłosierny! Który dla nas żywność i wygodę z ziemi przedziwnie wyprowadzasz,

Boże miłosierny! Któryś dla odkupu świata zgubionego Syna Swego zesłał,

Boże miłosierny! Któryś nas Chrztem Świętym sobie poświęcił i za dzieci przyjął,

Boże miłosierny! Któryś nas z milionów niewiernych wyłączył i do wiary świętej obrał,

Boże miłosierny! Który do naznaczonego życia stanu dziwnymi sposobami powołujesz,

Boże miłosierny! Który od grzechu i potępienia Łaską Swoją odwodzisz,

Boże miłosierny! Który upamiętania grzesznika czekasz,

Boże miłosierny! Który upadłym czas do pokuty miłosiernie dajesz,

Boże miłosierny! Który mizernego człowieka w ciemnościach oświecasz,

Boże miłosierny! Który marnotrawnych, garnących się do Ciebie z Ojcowską Dobrocią przyjmujesz,

Boże miłosierny! Który kochających Ciebie do wiecznej chwały przypuszczasz,

Boże miłosierny! W którego rękach są wszystkie szczęścia i przypadki nasze,

Boże miłosierny! Jedyna pociecho w utrapieniach,

Boże miłosierny! Jedyna obrono w prześladowaniach,

Boże miłosierny! Jedyne rozweselenie strapionego serca,

Boże miłosierny! Jedyna pomocy w smutkach i wątpliwościach,

Boże miłosierny! Jedyna nadziejo we wszystkich nieszczęściach,

Boże miłosierny! Jedyne Najwyższe Dobro moje niestworzone i wieczne,

Boże miłosierny! Jedyna miłości i celu naszego serca,

Boże miłosierny! Którego dobroci żadne stworzenie wychwalić nie może,

Boże miłosierny! Którego Miłosierdzia pełna jest wszystka ziemia,

Boże miłosierny! Którego chwały Niebo ogarnąć nie może,

Boże miłosierny! W mizernym życiu naszym,

Boże miłosierny! W okropną godzinę śmierci,

Boże miłosierny! Na strasznym Sądzie Twoim,

Niech się podoba Najświętszej Dobroci i Miłosierdziu Twemu przyjąć i wysłuchać pokorne prośby nasze, Prosimy Cię Panie.

Od ślepoty duszy i serca, Wybaw nas Panie.

Od zatwardziałości w grzechach,

Od grzechu śmiertelnego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiecznego,

Przez Krew i Mękę Syna Twojego,

Przez pokorę i niewinność Najświętszej Matki Jego,

Przez przyczynę dziewięciu Chórów Aniołów,

Przez zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

Boże miłosierny, bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie!

Boże miłosierny, bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie!

Boże miłosierny, bądź nam miłościw, Zmiłuj się nad nami.

V. Módlmy się. Boże, którego wnętrzności Miłosierdzia są wszystkim otwarte, który nie chcesz zguby żadnego, ale pragniesz, aby wszyscy zbawieni byli, który dlatego za wszystkich umarłeś i Najświętszy Sakrament postanowiłeś; Ciebie prosimy, zbaw nas wszystkich, którzy Tobie ufamy, i nie odrzucaj zgromadzenia Twojego, któregoś Ty jest Panem na wieki.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania o Miłosierdziu Bożym (III)

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 1900

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, o miłosierdzie proszących.

Chryste wysłuchaj nas, do Ciebie wzdychających.

Ojcze, Miłosierdziem Twoim nas stwarzający, zmiłuj się nad nami według wielkiego Miłosierdzia Twego.

Synu Boży! Miłosierdziem Twoim nas odkupujący:

Duchu Święty Boże, Miłosierdziem Twoim nas ożywiający:

Święta Trójco, od której na nas wszelkie spływa Miłosierdzie:

Boże Miłosierny, pierwszym rodzicom naszym, po pierwszym ich przestępstwie, czasu do pokuty użyczający:

Boże Miłosierny, w ośmiorgu ludzi naród ludzki od potopu zachowujący:

Boże Miłosierny, któryś dla dziesięciu sprawiedliwych mężów, pięciu grzesznym miastom przepuścić był gotów :

Boże Miłosierny, któryś Lota z pożaru Sodomskiego wyzwolił:

Boże Miłosierny, któryś wejrzał na Rachelę i niepłodność od niej oddalił:

Boże Miłosierny, któryś niewinnego Józefa z ręku złych braci i z więzienia Potifarowego wybawił:

Boże Miłosierny, któryś lud Izraelski wolny od siedmiu plag Egipskich zachował:

Boże Miłosierny, któryś lud Izraelski z ciężkości Egipskiej niewoli cudowną mocą wyprowadził:

Boże Miłosierny, któryś upragnionemu ludowi Twemu żywe wody z opoki na ochłodę przez Mojżesza wyprowadził:

Boże Miłosierny, któryś nad pielgrzymami mieć politowanie, a one karmić i odziewać rozkazał:

Boże Miłosierny, któryś nie pamiętając na niewdzięczność Izraelitów, Mojżeszowi z góry Abarim, ziemi obiecanej, przypatrywać się rozkazał, i obietnice Twoje wznowić raczył:

Boże Miłosierny, który tysiączne nad tymi, którzy Cię miłują i przykazania Twoje chowają, czynisz miłosierdzie:

Boże Miłosierny, któryś Dawidowi pokutującemu, ciężki dwojaki grzech odpuścił:

Boże Miłosierny, któryś się nad ludem Izraelskim, morową plagą pobitym, zmiłował, i rzekłeś Aniołowi zabijającemu: „dosyć już, niech przestanie ręka Twoja“:

Boże Miłosierny, któryś Ezechiasza w ostatniej chorobie do Ciebie wołającego, wysłuchał, i żywota mu przedłużył:

Boże Miłosierny, któryś lud Twój zawojowany, z niewoli Babilońskiej wyrwał:

Boże Miłosierny, któryś Jonasza, mało w Twoje nad Niniwitami miłosierdzie wierzącego zgromił i ukarał:

Boże Miłosierny, któryś czystą Zuzannę, niewinnie na śmierć skazaną, a do Ciebie wołającą, przez Daniela wyswobodzić raczył:

Boże Miłosierny, któryś słońcu przyświecać jak dobrym tak złym, rozkazał:

Boże Miłosierny, którego litość, rozwiązanym z niemocy językiem, wielbił Zacharyasz:

Boże Miłosierny, któryś w przypowieści Ewangelicznej opowiedział ukaranie nieludzkiego sługi, co nad swym bliźnim i dłużnikiem ulitować się nie chciał:

Boże Miłosierny, któryś łaknący lud chlebem cudownie rozmnożonym nakarmił:

Boże Miłosierny, któryś żałującej jawnogrzesznicy, od Doktorów i Faryzeuszów przed sąd Twój przywiedzionej, litościwie przebaczywszy, czas do poprawy zostawił:

Boże Miłosierny, który na poruszenie wody w sadzawce Betsaidy, Anioła swego zsyłałeś, aby z około leżących chorych, pierwszy wtedy do wody wniesiony, zdrowie odzyskał:

Boże Miłosierny, któryś w przypowieści Ewangelicznej o synu marnotrawnym, wyobrażał się ojcem łaskawie przebaczającym: iżbyś każdemu grzesznikowi ufny przystęp do siebie otworzył:

Boże Miłosierny, któryś patrzał na Jerozolimę i nad jej zapamiętałością w grzechach, gorzkie łzy z politowania wylewał:

Boże Miłosierny, któryś swym wejrzeniem, Mateusza z celnika i jawnogrzesznika na Apostoła i Ewangelistę przemienił:

Boże Miłosierny, któryś Piotrowi po trzykroć z przysięgą Ciebie zapierającemu się, nie tylko winę pokutującemu odpuścił, aleś go jeszcze Głową Kościoła Twego Świętego uczynił:

Boże Miłosierny, któryś Łotrowi na krzyżu wespół z Tobą wiszącemu, więcej niż śmiał prosić, udzielił:

Bądź nam Bogiem Miłosiernym: przepuść nam, Panie.

Bądź nam Bogiem Miłosiernym: wysłuchaj nas, Panie.

Od zapomnienia cudów Miłosierdzia Twego: wybaw nas Panie.

Od występnego w Miłosierdzie Twoje ufania, któreby nas od grzechów nie odrywało i do poprawy życia nie skłaniało:

Przez niewysławione Miłosierdzie Twoje, światu uczynione, przy wydaniu na okup nasz Jednorodzonego Syna Twego: Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy zachowując Przykazania Twoje, godnymi się stali pomocy Twojej, i zesłania od Ciebie wszelkiej na nas obfitości dobrego: Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nam dał zbawienną ufność w niewyczerpanym Miłosierdziu Twoim:

Abyś leżącym w złych nałogach grzechowych, Łaski do powitania dodać raczył:

Abyś wszystkim poganom, niewiernym i odszczepieńcom, światło Łaski Twojej do poznania Twych rozkazów i ustanowień dać raczył:

Abyś naszego Papieża, naszego Biskupa, naszego Monarchę, Miłosierdziem Twoim rządzić i zachować raczył:

Abyś chwalebne nad nami Miłosierdzie Twoje rozmnażać raczył:

Abyś nas od morowego powietrza, głodu, ognia, wojny, i wszelkiego złego miłosiernie uchraniać raczył:

Abyś nam wszystkim przy zgonie naszym Miłosierdzie Twoje okazać raczył:

Boże Miłosierny, bądź nam miłościw: przepuść nam Panie.

Boże Miłosierny, bądź nam miłościw: wysłuchaj nas Panie.

Boże Miłosierny, bądź nam miłościw: zmiłuj się nad nami, teraz i przy śmierci naszej.

Chryste usłysz nas o Miłosierdzie proszących.

Chryste wysłuchaj nas do Ciebie wołających.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie czuwa nad wszystkim; który nie chcesz zguby żadnego grzesznika, lecz pragniesz zbawienia wszystkich, dlaczegoś za wszystkich śmierć podjął i Najświętszy Sakrament ustanowił; Ciebie prosimy, zbaw nas wszystkich, którzy w Tobie, Bogu naszym, Miłosierdzia pełnym, ufność zupełną chowamy, i nie odstępuj ludu swego, którego jesteś Panem i Ojcem najłaskawszym, na wieki nieskończone.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania o Miłosierdziu Boskim (IV)

Książeczka do nabożeństwa dla Polek 1850

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie eiejson.

Chryste usłysz nas o Miłosierdzie proszących.

Chryste wysłuchaj nas do Ciebie wołających.

Ojcze, któryś nas stworzył i z którego Dobroci wszystko mamy, Zmiłuj się nad ludem Twej Pomocy żądającym.

Synu, któryś nas odkupił Krwią Twoją Przenajświętszą, a tak dał przykład, że krew, życie powinniśmy dla dobra ludzi poświęcać,

Duchu Przenajświętszy Boże, Twórco myśli wiernych i mądrych, któryś obwieszczon Pocieszycielem,

Boże Miłosierny, którego Dobroć i Opatrzność trwa na wieki,

Boże Miłosierny, któryś Abrahama dla cnót jego wybrał z pośród wielu i jego na ojca ludu Twego przeznaczyłeś, wybierz dla ludu polskiego ojca i opiekuna,

Boże Miłosierny, któryś Noego z powszechnego potopu ocalił, ocal i nas z pośród utrapień naszych,

Boże Miłosierny, któryś Mojżesza na wodę rzuconego zachował i jego na wodza, oswobodziciela i prawodawcę ludowi Twemu przysposobił,

Boże Miłosierny, któryś tyle cudów dla ludu Twojego uczynił i zbił Egipt z jego pierworodnymi, abyś lud ocalił; spojrzyj litościwie na ziemię nasza.

Boże Miłosierny, któryś wywiódł Izraela z pośród jego nieprzyjaciół.

Boże Miłosierny, któryś rozdzielił morza na rozdziały i przeprowadził lud Izraelski przez Jego środek, a tyrana wraz z wojskiem jego za ludem Twoim ścigającego, w przepaściach morskich zatopił; w Twojej jest mocy zawsze cuda czynić.

Boże Miłosierny, któryś poraził króle wielkie, a nadałeś ich ziemię dzieciom Abrahama sługi Twojego: nie błagamy Cię o rzecz cudzą, powróć nam tylko naszą ziemie.

Boże Miłosierny, który skruszysz łuki i oręże, a spalisz tarcze ciemiężców, którzy prześladują i ciemiężą drugich.

Boże Miłosierny, któryś kraj ten dał na mieszkanie Ojcom naszym, nie wyrzucaj z niego ich dzieci, wysłuchaj prośby nasze.

Boże Miłosierny, Panie zastępów, bądź nam obrońcą, boć już czas zmiłowania się nad nami, już przyszedł czas.

Boże Wszechmogący, któryś przez Mieczysława lud polski do wiary powołał.

Boże Miłosierny, któryś błogosławił miecz Chrobrego i kierował jego prawica w walkach przeciw nieprzyjaciołom i wrogom naszej ziemi,

Boże Miłosierny, którego niedościgłe są wyroki, którego wiarę opowiadając Wojciech Święty, przez zaślepionych pogan śmierć poniósł męczeńską,

Boże Miłosierny, któryś dopuścił, że nierozsądny testament Krzywoustego, pierwszy podział kraju i srogie klęski , których skutki dziś czujemy, na nas sprowadził.

Boże Miłosierny, który prowadziłeś i kierowałeś oręże polskie, przeciw nieprzyjaciołom Twej Świętej Wiary i zawsze im dałeś zwycięstwo.

Boże Miłosierny, w którego Imię zwyciężali Piastowie, Jagiellonowie i tak wielu z mężnego ich pokolenia.

Boże Miłosierny, który sprawiłeś że Ojcowie nasi bez twierdz w małej liczbie z piersią odkrytą dzielnie za wolność walczyli i swych wrogów zwyciężali, zmiłuj się nad ludem Twej Pomocy wzywającym.

Boże Miłosierny, Boże Litościwy, bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam Bogiem Miłosiernym, wysłuchaj nas, Panie.

Od niewoli z której do Ciebie wołamy, wybaw nas, Panie.

Od zbytniej rozpaczy, przez którą byśmy sprawę naszą psuli, albo życie skracali,
Od boleści i prześladowania, które tak bardzo ponosimy.
Od więzień, wygnania i tułactwa.

Od poniżenia przez oszczerstwo podstępy, jakich przeciw nam nieprzyjaciele używają.

Od pielgrzymki po całym znanym świecie i tęsknot, które tam nasi rodacy za swą rodzinną ziemią znoszą.

Od ran więzów i niesłusznego mordowania niewinnych ziomków naszych.
Od daremnego i niesprawiedliwego rozlewania krwi bratniej.

Od zamysłu wytępienia nas,

Boże, któryś wywiódł tak wiele narodów z ich niewoli ręką mocną i ramieniem mocnym. Nie karz nas za występki nasze, albo rodziców naszych. Przepuść nam, Panie.

Boże, nasza Ucieczko i Siło nasza, bądź nam pomocnikiem w uciskach, które nas bardzo otoczyły, Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, na którego rozkaz potrwożą, się narody, nachylą się króle i poruszy się ziemia, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Zbawicielu nasz, usłysz nas. Jezu, Zbawicielu nasz, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

V. Módlmy się. Daj nam Panie Boże Wszechmogący wolność wołania do Ciebie i modlenia się do Ciebie w ojczyźnie naszej, nie myślą ani łzami, ale otwarcie w kościołach i domach całej ziemi naszej, zwyczajem Ojców naszych, bez stróżów nieprzyjaznych naszej wierze. Zjednaj nam to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitwy do Miłosierdzia Bożego po Litanii, które mogą być odmawiane publicznie jako wyjęte z ksiąg liturgicznych.

Godzina Święta – nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem 1947

V. Wspomnij na Miłosierdzie Swoje, Panie.

R. I na zmiłowanie Swoje, które jest od wieku.

V. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry.

R. Bo na wieki Miłosierdzie Jego.

V. Okaż nam, Panie, Miłosierdzie Swoje.

R. I zbawienie Swoje daj nam.

V. Racz, Panie, poratować sługi swoje.

R. Które Krwią Swoją odkupiłeś.

V. Serce Jezusa, pałające ku nam Miłością.

R. Zapal serca nasze miłością ku Tobie.

V. Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia.

R. Przyczyń się za nami u Króla Miłosierdzia.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy naszej.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się: 1. Boże, którego właściwością jest litować się zawsze i przebaczać, przyjmij błagania nasze, by nas i wszystkie sługi Twoje, którzyśmy pętami grzechami związani, Miłosierdzie Twojej litości łaskawie rozgrzeszyło.

2. Wszechmogący i Wieczny Boże, Pociecho strapionych i mocy cierpiących, przyjmij łaskawie wszystkich, którzy w jakimkolwiek utrapieniu dla Ciebie się udają, aby się wszyscy cieszyli z przybycia ku swej pomocy Miłosierdzia Twojego.

3. Boże, który Wszechmoc Swoją objawiasz najbardziej w okazywaniu Miłosierdzia i w przebaczeniu, okaż nam wielkość Miłosierdzia Swego, a byśmy dążąc do obietnic Twoich, doszli do uczestnictwa w szczęśliwości wiecznej.

4. Boże, Władco wszystkich królów i królestw, który nas chłoszczesz, uzdrawiasz, a przebaczając zachowujesz, spraw w Miłosierdziu Swoim, abyśmy odzyskanego pokoju używali ku swej poprawie.

5. Boże, który się grzechami obrażasz, ale pokutą ubłagać się dajesz, wejrzyj miłościwie na modlitwy korzącego się ludu Twego, a karę Gniewu Swego, na którą zasłużyliśmy grzechami, racz od nas odwrócić.

6. Błogosławione Miłosierdzie Twoje, Panie, okaż łaskawie, abyś nas i od grzechów wszystkich wyzwolił i od karania, na któreśmy przez nie zasłużyli wybawił.

7. Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej u Twej Łaskawości Błogosławiona Panna, Matka Twoja, Marya, której Najświętszą Duszę w godzinę Męki Twojej przeszył miecz boleści.

W okresie Wielkanocnym zamiast powyższej 7 modlitwy mówi się następującą:

Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Swego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam – prosimy Cię, abyśmy za przyczyną Jego Rodzicielki Panny Maryi, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Odmawia się poniższe wezwania w każdym czasie, oprócz Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty:

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu chwiała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Ojcze nasz… (po cichu)

V. I nie wódź nas na pokuszenie,

R. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

V. Niechaj Pan udzieli nam pokoju Swego.

R. I żywota wiecznego. Amen.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę dodaje się następującą modlitwę:

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na tę czeladkę Twoją, za którą Pan nasz Jezus Chrystus nie zawahał się oddać w ręce grzeszników i ponieść Mękę Krzyżową. Amen.

 

 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego polecona przez Bł. Piusa IX papieża z odpustami nadanymi z 1847 r. dla uproszenia Jego Miłosierdzia w każdej potrzebie

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Uwaga. Zbawiciel objawił Świętej Gertrudzie tę pocieszającą rzecz: »Jeśli się do mnie odezwiesz z tem westchnieniem: O Jezu, Zbawicielu świata! wysłuchaj mnie (tu wymienić okoliczność) jedna bowiem rzecz tylko Ci niepodobna itd. wszystko o cokolwiek prosisz otrzymasz, jeśli to z twoją korzyścią!«

W jakiejkolwiek więc potrzebie, udaj się tylko pokornie i z wielką ufnością z tą koroneczką do najlepszego swego Zbawiciela, a z pewnością doznasz pomocy. Zaiste Pan Jezus pomóc ci potrafi, ale nigdy odrzucić.

Odmawiając tę koronkę wpatrywać się w duchu podczas każdego dziesiątka w jedną Ranę Zbawiciela.

Na początku odmawia się: Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…

Omija się trzy paciorki. Następnie na dużych paciorkach:

O Jezu! Zbawicielu świata, wysłuchaj mnie w tej potrzebie (wymień ją); któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna, to jest, żebyś się nie ulitował nad biednymi grzesznikami.

Potem wpatrując się w jedną z Ran Zbawiciela, na małych paciorkach odmawia się:

  1. Dziesiątek: Rany Prawej Ręki Zbawiciela:

10 razy O mój Jezu! miłosierdzia!

(100 dni odpustu za każde powyższe wezwanie uczynione z sercem prawdziwie skruszonym służącego również duszom zmarłych – Bł. Pius IX, papież, 2.IX.1846 roku)

Potem na końcu każdej dziesiątki: Chwała Ojcu…

  1. Dziesiątek: Rany Lewej Ręki Zbawiciela:
  2. Dziesiątek: Rany Nóg Zbawiciela:
  3. Dziesiątek: Rany Najświętszej Głowy Zbawiciela:
  4. Dziesiątek: Rany Najświętszego Serca Jezusowego:

Na zakończenie Koronki odmawia się:

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. a następnie:

Boże! który uciekającym się do Twojego Miłosierdzia z ufnością, nic odmówić nie możesz, zmiłuj się nad nami.

Matko Najświętsza, pod krzyżem bolejąca, módl się za nami!

Kończąc koronkę:

O Najmiłosierniejszy Jezu! któryś powiedział: „Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam”, przez te Słowa Twoje błagam Cię z najżywszą wiarą i ufnością o Łaskę N. …, a jednocząc się z Niepokalaną Twoją i moją Matką, przez Jej Serce mówię: „Oto Ja Służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według Słowa Twego”.

Modlitwa Bł. Piusa IX, Papieża:

Przybądź już, Panie, przybądź, nie ociągaj się, przepuść ludowi Twojemu, odpuść winy nasze, wejrzyj na opuszczenie nasze; nie w Sprawiedliwości naszej ścielemy się przed Obliczem Twoim, ale w wielkości zmiłowania Twego. Obudź moc Twoją i przybądź, ukaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Amen.

Modlitwa. O Trzykroć Święty Boże! uwielbiam Cię, kocham i wychwalam Cię przez Najświętsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ofiaruję Ci przez Przeczyste Ręce Dziewicy Maryi wszystkie Hostie Święte, które w naszych przybytkach zostają, jako ofiarę uwielbienia, przebłagania, zadosyćuczynienia i publicznego przeproszenia za wszystkie świętokradztwa, zniewagi, bezbożności, bluźnierstwa i występki, które Cię na całej ziemi obrażają.

300 dni odpustu za każdym razem, odpust zupełny raz na miesiąc.

 

* * *

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO WG NOWY BREWIARZ TERCYARSKI

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Na początku odmawia się: Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Następnie na dużych paciorkach:

 Modlitwa. O Najsłodsze Serce Jezusa, nie mieć Miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami jest to jedyna rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam Łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i Bolejące Serce Maryi, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

Na małych paciorkach odmawia się:10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.

Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje się: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

 

* * *

 

Koronka o Miłosierdziu Bożym

Koronka o Miłosierdziu Bożym Bytom 1913

Westchnienie

Boże Miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.

Jednoczymy się myślą i sercem u stóp Krzyża, przebaczając wzajemnie urazy, a nosząc wspólnie brzemię niedoli naszej, upokarzajmy się przed Ojcem naszym, wołając: Miłosierdzia, o Panie!

Modlitwa. Ojcze Przedwieczny, odwróć błagamy Cię, odwróć Wzrok Twój zagniewany od ziemi występnej, a patrz tylko na Tę Ofiarę bez zmazy, którą Ci przez ręce Niepokalanej Maryi Najświętszej podajemy. Twój to Syn ukochany, w którym Ci się upodobało, o Panie! jest Ofiarą i Ofiarującym. Wysłuchaj więc, wysłuchaj głosu Krwi i Ran Jego, które wielkim głosem wołają do Ciebie: Miłosierdzia mój Ojcze! Miłosierdzia mój Boże!

10 razy: O Jezu mój! błagamy Miłosierdzia nad nami!

1 raz: Święta Matko, przyczyń się za nami!

Westchnienie.

Święta Matko Boga! wyryj Rany Syna Twego w sercu moim głęboko. Amen.

Spojrzyj, Ojcze Przedwieczny, spojrzyj na Duszę, na Bóstwo Jezusa Chrystusa; spojrzyj na wszystko, co On uczynił, co wycierpiał dla nas, by wielkie Dzieło Odkupienia dokonać; spojrzyj na wszystkie Tajemnice Najświętszego Życia, najboleśniejszej Śmierci Jego, wszystko to woła do Ciebie za nami: Miłosierdzia mój Ojcze! Miłosierdzia mój Boże!

10 razy: O Jezu mój! błagamy Miłosierdzia nad nami!

1 raz: Święta Matko, przyczyń się za nami!

O Jezu mój! wspomnij na siedem głównych boleści, które Niepokalane Serce Matki Twej Maryi jakby mieczem przeszyły: posłuchaj głosu tego Serca, co dla Twej Miłości zranione, rozdarte i wycieńczone było. Oto nieprzestannie woła do Ciebie: Miłosierdzia! Miłosierdzia!

10 razy: O Jezu mój! błagamy Miłosierdzia nad nami!

1 raz: Święta Matko, przyczyń się za nami!

O Maryo! wspomnij na niedolę naszą, na przepaść nędzy, w której toniemy. O Matko Chrystusowa! Pomnij, żeś Matką naszą. Wołaj do Boga, wołaj za nami: Miłosierdzia! Miłosierdzia!

10 razy: O Jezu mój! błagamy Miłosierdzia nad nami!

1 raz: Święta Matko, przyczyń się za nami!

O Jezu mój, Zbawicielu świata! Jedyną rzeczą, niemożliwą dla Ciebie jest: nie mieć litości na nędzą naszą. Wysłuchaj nas, o Panie, a bądź Miłosiernym!

10 razy: O Jezu mój! błagamy Miłosierdzia nad nami!

1 raz: Święta Matko, przyczyń się za nami!

Święta Matko Boga! wyryj Rany Syna Twego w sercu moim głęboko. Amen.

Módlmy się: Boże! którego wnętrzności Miłosierdzia są wszystkim otwarte; który nie chcesz zguby żadnego z nas, ale pragniesz, aby wszyscy zbawieni byli; stąd za wszystkich ludzi raczyłeś Śmierć Krzyżową podjąć i Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi ustanowić! Ciebie prosimy: zbaw nas wszystkich w Tobie ufających, a nie odrzucaj od społeczności wiernych, której Tyś jest Panem na wieki wieków. Amen.

Kto tę Koronkę pobożnie co dzień odmówi, Ojciec Święty Pius IX nadał temu 100 dni odpustu.

 

* * *

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Zbiór nabożeństwa dla Katolików 1897

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

I.

O Jezu mój Najmilszy! na wspomnienie Przenajświętszego Serca Twojego pełnego Litości i słodkości dla biednych grzeszników, serce się moje raduje i napełnia ufnością, że je łaskawie przyjąć, Panie, raczysz. Niestety! ileżem to już popełnił grzechów! Lecz teraz ze Świętym Piotrem i Świętą Magdaleną płaczę i nienawidzę grzechów moich, że Ciebie, Dobro Najwyższe, Ciebie obrażają, o Panie! przebacz mi, ach! przebacz, wszystkie grzechy moje. Przez Przenajświętsze Serce Twoje, błagam Cię, o Panie! niech umrę tak, niech umrę raczej, aniżeli bym Cię miał jeszcze obrazić, a niech żyję na to jedynie, bym Miłość Twoją odwdzięczał miłością.

1 Ojcze nasz i 5 Chwała Ojcu itd. do Serca Jezusowego.

O Najsłodsze Serce Jezusa mojego!

Niech Cię coraz więcej kocham z serca mego.

II.

O Jezu mój Najmilszy! błogosławię Sercu Twemu najpokorniejszemu i dziękuję Tobie, że dawszy mi Je za wzór i przykład, nie tylko z największym naleganiem do Jego naśladowania pobudzać mnie raczysz, ale nadto kosztem tylu upokorzeń Twoich wskazujesz mi do tego i ułatwiasz drogę. O! jakże byłem niewdzięcznym i szalonym! O jakżem od tej drogi zboczył! Ach, przebacz mi! Już nie z pychą i chełpliwością, lecz z sercem pokornym i wśród upokorzeń, chcę, idąc za Tobą, dojść do pokoju i do zbawienia. Ty mnie wspomagaj i wspieraj, a na wieki Twe Serce błogosławić będę.

1 Ojcze nasz i 5 Chwała Ojcu itd. do Serca Jezusowego.

O Najsłodsze Serce Jezusa mojego!

Niech Cię coraz więcej kocham z serca mego.

III.

O Jezu mój Najmilszy! podziwiam najcierpliwsze Serce Twoje i dzięki Ci składam za tyle zostawionych nam przedziwnych przykładów niezwyciężonej cierpliwości Twojej. Boleję nad tym, że na próżno dotąd wymawiały mi tak wielką niecierpliwość moją na najmniejsze nawet przykrości. Ach! Jezu mój, wlej w serce moje szczerą i stateczną miłość utrapień, krzyżów, umartwienia i pokuty, ażebym idąc za Tobą na Górę Kalwarię, doszedł za Tobą do chwały i wesela w Niebie.

1 Ojcze nasz i 5 Chwała Ojcu itd. do Serca Jezusowego.

O Najsłodsze Serce Jezusa mojego!

Niech Cię coraz więcej kocham z serca mego.

IV.

O Jezu mój miły, o! jakże wobec Serca Twego najłagodniejszego wstydzę się mojego, że tak od Twojego różne! Za lada cieniem, za lada poruszeniem, za lada słówkiem, wzruszam się i narzekam. Ach, Panie, przebacz tym wybuchom moim, i daj mi Łaskę, bym w każdej przeciwności naśladował niewzruszoną słodycz Twoją i opływał tym sposobem w ciągły pokój święty.

1 Ojcze nasz i 5 Chwała Ojcu itd. do Serca Jezusowego.

O Najsłodsze Serce Jezusa mojego!

Niech Cię coraz więcej kocham z serca mego.

V.

Niech wszystko śpiewa chwałę, o Jezu mój! najwspanialszemu Sercu Twojemu, zwycięzcy śmierci i piekła, bo wszelkiej chwały jest godne. Ale, o jakimże wstydem winienbym zapłonąć, na widok serca mego, tak trwożliwego, że się lęka najmniejszego słówka, najmniejszej zniewagi. O jakże pragnę, aby było inaczej! I dlatego błagam Cię o takową moc i męstwo, bym walcząc i zwyciężając z Tobą na ziemi, śpiewał Tobie z weselem hymn zwycięstwa w Niebie.

1 Ojcze nasz i 5 Chwała Ojcu itd. do Serca Jezusowego.

O Najsłodsze Serce Jezusa mojego!

Niech Cię coraz więcej kocham z serca mego.

Następnie odmawia się:

Zwróćmy się do Maryi, a coraz więcej Jej się oddając, w Jej Macierzyńskim Sercu ufność naszą złóżmy, tak mówiąc:

O Matko Boża i Matko moja, Maryo Święta przez niezrównane zalety Najsłodszego Serca Twego, wyjednaj mi prawdziwe i stałe nabożeństwo do Przenajświętszego Serca Jezusa Syna Twojego, ażebym myślami i uczuciami moimi w Sercu Jego zamknięty, dopełniał święcie wszystkich obowiązków moich i z wesołym sercem zawsze, ale szczególniej w dniu dzisiejszym służył Jezusowi.

V. Serce Jezusowe miłością ku nam gorejące.

R. Zapal serca nasze miłością ku Tobie.

V. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niechaj Duch Święty zapali nas tym ogniem, który Pan nasz Jezus Chrystus z ogniska Serca Swojego puścił na ziemię i chciał, aby jak najmocniej był zapalon. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa dla wyproszenia Miłosierdzia Bożego

Arcybractwo Najdroższej krwi Jezusa Chrystusa 1847

O Boski Zbawicielu Chryste Jezu! bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

Święty Boże! Święty mocny, Święty nieśmiertelny, miej politowanie nad nami i nad całym światem. Amen.

O Łaskawy i Miłosierny Jezu! obroń nas Drogą Krwią Twoją w ciągu obecnych niebezpieczeństw.

Ojcze Przedwieczny! okaż nad nami Miłosierdzie przez Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, bądź nam miłościw, błagamy Cię o to. Amen.

 

 

 

 

Pozdrowienie Pana Jezusa Miłosiernego.

Nabożeństwo do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1868

Bądź pozdrowiony Jezu najmiłosierniejszy, Łaski pełen, Miłosierdzie z Tobą, błogosławionyś Ty między synami ludzkimi i błogosławione niech będzie Najświętsze Imię Twoje, życie i Męka Twoja.

O słodki Jezu, Synu Boga żywego! zmiłuj się nad nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa odpustowa do Miłosierdzia Bożego

Enchiridion indulgentiarum 1957

O miłosierdzie Twoje błagamy Cię, Panie, rozwiąż więzy naszych grzechów i za wstawiennictwem Maryi, błogosławionej i zawsze Dziewicy Matki Bożej, wraz ze św. Józefem i Twoimi błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem, i wszystkich Twych Świętych, zachowaj nas, Twych sług i naszych mieszkań, we wszelkiej świętości; oczyść z grzechu i obdarz cnotą wszystkich tych, którzy są z nami związani pokrewieństwem, powinowactwem i przyjaźnią; daj nam spokój i bezpieczeństwo; odsuń od nas naszych wrogów, zarówno widocznych, jak i niewidzialnych; stłumić wszystkie nasze cielesne pragnienia; daj nam zdrowe powietrze; obdarzaj swoją miłością naszych przyjaciół i wrogów; strzeż swego miasta; zachowaj naszego Papieża N.; bronić wszystkich prałatów i książąt oraz całego ludu chrześcijańskiego przed wszelkimi przeciwnościami losu. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze będzie nad nami i wszystkim wiernym zmarłym daj odpoczynek na wieki. Amen.

Odpust 3 lat. Odpust zupełny na zwykłych warunkach, pod warunkiem, że pobożne odmawianie tej modlitwy będzie kontynuowane codziennie przez miesiąc.

 

 

 

Modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa.

Nabożeństwo do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1868

O Dobry Jezu! o Najmiłościwszy Jezu! o Najsłodszy Jezu! Jezu Synu Maryi Panny! pełen Miłosierdzia i łaskawości, o słodki Jezu! zmiłuj się nade mną według wielkiego Miłosierdzia Twego; o najłaskawszy Jezu! proszę Cię przez Tę Przenajdroższą Krew, którąś chciał za grzechy ludzkie obficie z Ciała Twego wylać, abyś raczył obmyć wszystkie nieprawości moje; miłościwym Twoim okiem wejrzyj na mnie nędznego(ą) i niegodnego(ą) sługę Twojego(ą), Ciebie pokornie proszącego(ą) i Twego Świętego Imienia wzywającego(ą).

O Imię Jezus! Imię słodkie. Imię Jezus, Imię posilające, i zbawiające! Bo cóż jest Jezus? Tylko Zbawiciel! dla tego o miłosierny Jezu! dla Imienia Twego bądź mi Jezusem i Zbawicielem. Nie dopuszczaj, abym wiecznie była potępiony(a), który(a) jestem z niczego od Ciebie stworzony(a).

O Jezu Miłosierny! niechaj mnie nie zagubia nieprawość moja, którą stworzyła wszechmocna Dobroć Twoja; o słodki Jezu! racz się przyznać do tego, co we mnie jest Twego, a racz oczyścić z serca mego cokolwiek rozumiesz być cudzego i nieprzystojnego.

O najłaskawszy Jezu! zmiłuj się nade mną, dopóki jeszcze mam czas do Miłosierdzia, abyś mnie nie potępił w onę chwilę, kiedy wszelkie stworzenie rozumne przed straszliwy Sąd Twój będzie postawione. Bo na cóż się przydadzą zasługi Męki i pożytek Krwi Twojej, jeśli nie ujdę wiekuistej kary? Nie umarli Ciebie chwalić mają Panie Jezu! ani ci wszyscy, którzy do piekła wstępują; o Miłosierny Jezu! o Najpokorniejszy Jezu! o Jezu! Jezu! Jezu! raczże mnie przypuścić w poczet i liczbę Wybranych Twoich. O Jezu zbawienie w Ciebie wierzących! o Jezu pociecho do Ciebie się uciekających! o Jezu rozkoszne pocieszenie wszystkich pod ciężarem grzechów swoich boleśnie wzdychających! o Jezu Synu Panny Maryi! racz w serce moje wlać Łaskę Twoją, mądrość i pokorę, abym Cię mógł (mogła) doskonalej miłować, chwalić, Tobie służyć z Ciebie i do Ciebie chwałę odnosić; czego udziel łaskawie i tym, którzy wzywają Najsłodszego Imienia Twego. Amen.

 

* * *

 

Ufność w Miłosierdziu Boskim

Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Ciesz się, duszo moja, a nie rozpaczaj dla grzechów popełnionych, ponieważ Bóg jest Lekarzem twoim, gotów cię uzdrowić; jest Możnym, aby dług darował i Łaskawym, aby ci przebaczył. Może się lękasz, że jest Sędzią Twoim, ale wspomnij sobie, że jest Obrońcą Twoim. Bóg jest samą słodyczą i łagodnością, cóż będziesz, o duszo kochała, czego pragnęła, jeżeli nie Jego Samego? Oddalaj wszystkie wyobrażenia surowości, ile razy o Nim myślisz, lub się Nim zatrudniasz. Jest wprawdzie surowym, ale tylko dla tych, którzy nadużywają Jego cierpliwości i grzechów nie porzucają. Nie zrażaj się własną ułomnością, Bóg zna, żeś jest ułomnym i słabym stworzeniem. Lecz On wspomoże przedsięwzięcie twoje, powiedzie cię drogą doskonałości, a za Jego Łaską uzyskasz Królestwo Niebieskie. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa Błagalna

Pod Krzyżem X. Antoniewicz 1900

Zmiłuj się, Boże! zmiłuj się nade mną * Bo moim duchem nie władnę.
Nie odwracaj Twoją twarz mi przyjemną * Bo z zginionemi przepadnę.

Daj mi znak, żeś się dał złagodzić * W Tobie nadzieję złożyłe(a)m,
Pokaż mi drogę, jaką mam chodzić, * Bo się do Ciebie wróciłe(a)m.

Do Ciebie wołam, ratuj mnie, Panie, * Przed nielitośnym mym wrogiem,
Naucz jak pełnić Twe Przykazania * Wszakże Ty jesteś mym Bogiem.

Do Twojej Łaski, na tor zbawienia * Z drogi przepaści — mnie zwróci,
A ja dla Chwały Twojego Imienia * Schronię się w Pańskiej Dobroci,

Litość Twoja nade mną się wzruszy * Że już tak cierpię od długa
Zginie, kto zguby szuka mej duszy, * Bom ja, o Panie! twój (twa) sługa.

 

* * *

 

Wzywanie łaski i Miłosierdzia Bożego.

Bądź wola Twoja obszerny zbiór nabożeństw i pieśni 1927

O Panie i Boże mój! Tyś wszystko dobro moje. A któż ja taki(a), iżbym śmiał(a) wołać ku Tobie? Ja najnędzniejszy(a) sługa Twój (Twoja), najlichszy robaczek, stokroć nędzniejszy(a), lichszy(a), i godniejszy(a) pogardy, niż to sam(a) uczuć i wymówić mogę.

A wszakże pomnij, Panie że jestem niczym, że nic nie nam i nic nie mogę. Ty Sam dobry, Sprawiedliwy i Święty, Ty wszystko możesz, nad wszystkim czuwasz, wszystko napełniasz, jeno grzesznika próżnym zostawiasz.

Wspomnij na Miłosierdzie Twoje i na Łaskę Twoją, napełnij serce moje, Ty, który nie chcesz, aby próżnym było Dzieło Rąk Twoich.

Jakże zdołam znosić siebie w tym nędznym życiu, jeśli mnie nie umocni Miłosierdzie i Łaska Twoja.

Nie odwracaj ode mnie Oblicza Twego; nie odwlekaj nawiedzenia Twego; nie odejmuj mi pociechy Twojej, aby dusza moja bez Ciebie, nie stała się jako ziemia bez wody Tobie.

Panie! naucz mnie czynić Wolę Twoją, naucz mnie pokorny, a godny Ciebie żywot prowadzić: bo Ty jesteś Mądrością moją, Ty, który znasz mnie w całej prawdzie i znałeś pierwej, niżelim przyszedł(ła) na świat, pierwej nawet niżeli świat nastał. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa o Miłosierdziu Boskim

Wzniesienie myśli do Boga czyli Duch chrześciiańskiego nabożeństwa, Warszawa 1854

O Boże mój, Boże Miłosierdzia! dusza moja ku Tobie się wznosi. Ty jesteś Ojcem ludzi, Tyś rzekł, a świat z niczego powstaje; rzekniesz, a cały świat w nic się obróci. Tron Twój otacza nieprzebrane szczęśliwości morze. Ach! pozwól, aby jedna przynajmniej kropla z tego morza skropiła podniebienie moje, abym skosztował szczęśliwości zgotowanej dla tych, którzy Cię kochają.

Policzyłeś dni życia mojego; są one w księdze Twojej zapisane. Tak jest, wszystko com myślał, com czynił, jest w Twojej księdze zapisanym; dobre uczynki w małej bardzo, a złe w nieprzeliczonej liczbie. Jak żeby ta księga straszną była dla mnie, gdyby nie Miłosierdzie Twoje! Lecz Ty czarność nieprawości moich, jako śnieg wybielisz, ponieważ Ty jesteś Ojcem moim, Ojcem przebaczającym i moim Wybawicielem, w którym zaufanie i nadzieją moją pokładam, bez obawy opuszczenia od Ciebie. Miłosierdzie i przebaczenie są Twoje własności. Panie, odpuść mi; Boże, mam w Tobie nadzieją; niech się zapada ziemia, ja w Tobie mam nadzieję; niech opada ze mnie to ciało ziemskie, ja w Tobie mam nadzieję; niechaj na koniec w proch obróconym zostanę, a i wtedy dusza moja ufność i nadzieją w Tobie, o Panie! pokładać będzie. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa o Miłosierdzie Boże

Koronka o Miłosierdziu Bożym Bytom 1913

Panie! nie jestem godny pocieszenia od Ciebie; nie jestem godny dla wielkich grzechów moich: przeto czynisz ze mną sprawiedliwie, że mnie na ucisk i opuszczenie zostawiasz. Niczego ja u Ciebie niegodny, Sędzio mój, jedno iżbyś mnie karał, a udręczeniem i smutkiem dopuszczał, mnie, com Ciebie tak często i tak ciężko obrażał, i tylekroć przewiniłem niezmiernie. Aleś Ty, Najłaskawszy i Najmiłosierniejszy od wieków; nie chcesz, aby zginęło stworzenie Rąk Twoich; dla żalu najmniejszego, największe przestępstwa odpuszczasz; nad pokorą Gniew Twój rozbrajasz; skruszonym do poprawy pomagasz, a poprawionym i wiernym Królestwo Chwały Twojej otwierasz. O Boże! Miłości Przedwieczna, Ojcze mój najdobrotliwszy, rozwiąż, błagam Cię, usta moje, abym wyznawszy me grzechy, Miłosierdzie Twoje wysławiał. Przejmij serce me żalem skutecznym, abym na Twoje zlitowanie zasłużył. Oświeć mnie i wspieraj Twą Łaską, abym przez nią stać się mógł godnym nieskończonych Dobrodziejstw Twoich. Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem; Miłosierdzia u Ciebie żebrzę. Przepuść mi, przez zasługi Syna Twego Najmilszego, przez przyczynę Przenajświętszej Matki Jego i Wszystkich Świętych Twoich! Bądź mi miłościw, Panie, iżbym opłakiwał grzech mój i boleść moją, a odwrócił się od ziemi ciemnej i okrytej mgłą śmierci. Tyś jeden, o Panie, ucieczka moja i moc, i Twierdza bezpieczna. W Tobie pokochałem nadzieję, w Tobie ufność nade wszystko chowam: bo czymże jest mnogość i wielkość mych grzechów, gdy mi za nie żal serdeczny dać raczysz; przy niezmierności Miłosierdzia Twego Boskiego, co nie zna i nie ma żadnego kresu, ani miary? Wybaw mnie, Najsłodszy Jezu! nie od kary i cierpień na ziemi, przez które bym grzech mój mógł zgładzić: ale od zatwardzenia w mych złościach, przez co bym Gniew Twój i potępienie wieczne nieochybnie ściągnął na siebie. Wybaw mnie, Ojcze, Boże mój, nie dla próśb i ucisku serca mego, ale dla ufności i nadziei w Miłosierdzie Twoje. Błogosław i uświęć duszę moją, iżby się stała świętym mieszkaniem Twoim, i wiecznej Chwały Twojej przybytkiem: a niech się w niej nic takiego nie znajdzie, co by Majestat Twój obrazić mogło. Według wielkości Dobroci Twojej i obfitości Miłosierdzia Twojego, racz wejrzeć ku mnie, a usłysz wołanie ubogiego sługi Twego, obłąkanego w krainie ciemności i śmierci. Ratuj mnie, i Łaską Swą prowadź w pośrodku niebezpieczeństw skazitelnego żywota, abym mógł dojść drogą pokoju do Ojczyzny wiekuistego wesela. Przez zasługi, boleści i śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *