Boże Narodzenie

 

 

 

 

 

Godzinki o Przenajświętszym Dzieciątku Jezus

Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

Jutrznia i Laudes.

℣. Chrystus nam się narodził.

℟. Pójdźcie, pokłońmy się.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Od wschodu słońca aż na zachód jego

Niech każde serce Chwałę Pana głosi,

Bo Króla swego i Zbawcę naszego

Marya Dziewica w Swym Żywocie nosi.

Stwórca wszechświata w ciało się obleka,

I nędzę naszą przyjmuje na Siebie,

Stał się Człowiekiem, by zbawić człowieka,

By wieczność szczęścia darować mu w Niebie,

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Powiedźcie nam Pasterze: coście zobaczyli? Powiedzcie: kto się na ziemi naszej ukazał? Widzieliśmy Dzieciątko nowonarodzone i Chóry Anielskie chwałę śpiewające Panu. Alleluja! Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Boże, Któryś tę Noc Przenajświętszą prawdziwym światłem rozjaśnił; daj pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc Tajemnicę zejścia z Nieba na ziemię Światłości Boskiej, Jej pociechą w samym Niebie cieszyli się na wieki. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu.

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Pryma

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Dziewicę czystą i Niepokalaną

Pozdrawia z Nieba Archanioł zesłany,

Na Matkę Boga, Ona jest wybraną,

I w Niej zamieszka Pan nad wszystkie pany,

Serce Jej czyste od Nieba całego

Trójcy Najświętszej stało się Kościołem,

Ona piastuje w Swym Żywocie Tego,

Przed Którym Niebo całe bije czołem.

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Matka Dziewica porodziła Króla wszystkich wieków; radości Macierzyństwa i chwałę Panien złączyła w Sobie; nigdy nie była przed Nią i nigdy nie będzie po Niej żadna wśród niewiast Jej podobna. Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Błagamy Cię, Panie! aby Tobie było przyjemnym uroczyste obchodzenie Narodzenia Syna Twego, iżbyśmy za szczodrotą Twej Łaski uczestnicząc w tej Tajemnicy Najświętszej ujrzeli się obleczeni w Świętość Tego, w Którym z Tobą jest nasza istność, i Który z Tobą żyje i króluje po wszystkie wieki.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Tercja

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Ten Bóg Wszechmocny, co króluje światu,

Co Niebem rządzi, włada Aniołami

Z Miłości kryje wielkość Majestatu,

W Dziewicy Łonie mieszka między nami,

Dla nas On ciasnym nie gardzi więzieniem,

Gdzie Mu nikt z ludzi nie oddaje Chwały,

Gdzie tylko Marya cichym Serca drżeniem

Kocha Go, wielbi, chwali za świat cały.

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Anioł Pański mówił do Pasterzy: Opowiadam wam wesele wielkie, iż się wam dziś narodził Zbawiciel. Alleluja.

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, spraw, iżbyśmy nowym światłem Wcielonego Słowa Twego oświeceni tak żyli i postępowali, aby w czynach naszych jaśniało to, co przez wiarę rozum nasz oświeca. Za Łaską tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Seksta

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Na garstce siana w stajni położony,

W twardym żłóbeczku, świat wita ze łzami,

Płacze Dzieciątko, Bóg dla nas Wcielony,

Płacze z boleści nad świata grzechami.

Ten, co świat cały żywi i odziewa,

Karmi się mlekiem Panienki Przeczystej;

Parę bydlątek swym tchnieniem ogrzewa,

Drżącego Króla Chwały Wiekuistej.

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

I było z Aniołem mnóstwo Wojska Niebieskiego, chwalących Pana i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Spraw, Panie! aby odnawianie pamiątki Narodzenia Syna Twego, przywróciło nam Łaskę Twoją, iżbyśmy wyniszczyć w sobie mogli zastarzałe namiętności ludzkie; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Nona

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Chóry Anielskie Narodzenie Jego

Biednym Pastuszkom w polu ogłaszają;

Radość przynoszą dla świata całego,

A Chwałę Bogu na Niebie oddają.

O! Zbawicielu! o Jezu! nasz Panie,

Światłości Ojca, Jemu równy Chwałą,

Czekamy biedni na Twe zmiłowanie,

Tyś nam Ucieczką, Tyś nadzieją całą,

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Dzieciątko nam się narodziło i nazwane będzie Bogiem Mocnym. Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Błagamy Cię, Wszechmocny Boże, aby nowe Jednorodzonego Syna Twego według Ciała Narodzenia, oswobodziło nas spod jarzma grzechu, który od dawna trzyma nas w niewoli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Nieszpory

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Stwórco, nasz Panie! w pieluszkach związany,

Coś się narodził z Łona Panny Czystej,

O Synu Boży! Tyś z nami zbratany.

Ty nas ocalasz od męki wieczystej;

Dzisiaj pamiątkę Twego Narodzenia,

W Kościele Twoim święcimy z radością,

Dziś się weselem dusza rozpromienia,

A serce nową zagrzewa miłością.

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Dzisiaj nam pokój prawdziwy z Nieba przyszedł. Dzisiaj nad całym światem miodopłynnymi stały się Niebiosa. Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Poświęć, Panie, dary Tobie przyniesione w nową rocznicę Narodzenia Jedynego Syna Twego, a dusze nasze racz od zmazy grzechowej oczyścić; przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Kompleta

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

Słońce i księżyc, i gwiazdy błyszczące,

I ziemia cała, i wszystkie stworzenia

Niech to Dzieciątko w żłóbeczku płaczące,

Chwalą za wielkie Dzieło Odkupienia.

Bo On Ofiarą za wszechświata grzechy,

Bo On Barankiem, co Swej Krwi strumienie

Wyleje za nas, by wiecznej pociechy

Ludowi Swemu zyskać przywrócenie.

Refren: Chwała Ci, Jezu! z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem i z Duchem Świętym zjednoczony.

W Trójcy Najświętszej, Boże nasz i Panie;

Chwała niech Tobie nigdy nie ustanie. Amen.

Antyfona.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Alleluja!

℣. Słowo stało się Ciałem.

℟. I mieszkało między nami.

℣. Módlmy się: Błagamy Cię, Wszechmocny Boże, spraw, iżby narodzony dziś Zbawiciel świata, Boskiego odrodzenia naszego Sprawca raczył być Dawcą nieśmiertelności; który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

℟. Amen.

Zakończenie jak po Jutrzni i Laudes.

Ofiarowanie Godzinek

℣. Chrystus nam się narodził… itd. jak wyżej na Jutrznię i Laudes.

Hymn

O Królu Niebios! o Dziecino Święta!

Do żłóbka Twego biegniem z Pastuszkami.

Niech błogosławią nas Twoje Rączęta,

Niech się Twe Serce zlituje nad nami.

Matko Najświętsza proś Syna Twojego,

Niech nam daruje Skarby Swej Miłości,

Byśmy tu żyjąc i cierpiąc dla Niego,

Mogli Go chwalić i kochać w wieczności. Amen.

℣. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

℟. I Błogosławione Piersi, które karmiły Chrystusa Pana z Dziewicy narodzonego dla zbawienia świata.

Niech nas z Synem Swoim błogosławić raczy Przenajświętsza Marya Panna.

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Litania o Najświętszym Dzieciątku Jezus.

Droga do Nieba. Wyborek modlitw i pieśni 1907

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Boskie Dzieciątko, z Nieba na ziemię zesłane,

Jezu, Boskie Dzieciątko, z Najświętszej Panny Maryi w Betlejem narodzone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od Swej Matki uczczone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, w pieluszki owinione,

Jezu, Boskie Dzieciątko, w żłóbku położone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od Aniołów uwielbione,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od pasterzy uczczone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, Panieńskimi piersiami karmione,

Jezu, Boskie Dzieciątko, przez gwiazdę wskazane,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od Mędrców tajemniczymi darami uczczone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od Najświętszej Maryi Panny do kościoła przyniesione i od bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od Anny prorokini w kościele uwielbione,

Jezu, Boskie Dzieciątko, od króla Heroda prześladowane,

Jezu. Boskie Dzieciątko, do Egiptu przeniesione,

Jezu, Boskie Dzieciątko, pomordowanych w Betlejem Młodzianków koroną męczeńską obdarzające,

Jezu, Boskie Dzieciątko, z Egiptu do ziemi żydowskiej przyprowadzone,

Jezu, Boskie Dzieciątko, w Nazarecie wychowane,

Jezu, Boskie Dzieciątko, dla wielkiego posłuszeństwa i wszystkich cnót od każdego ukochane,

Jezu, Boskie Dzieciątko, w świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane,

Jezu, Boskie Dzieciątko, z największą radością znalezione,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszego złego, wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego,

Od nieuszanowania w kościele,

Od gniewu wszelkiego,

Od kłamstwa i obłudy,

Od złych mów i gorszących przykładów,

Od złych nałogów,

Przez Wcielenie Twoje,

Przez największe ubóstwo Twoje,

Przez prace Twoje,

Przez prześladowania i cierpienia Twoje,

My grzeszne Dzieci Twoje: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, łaskawie przyjąć raczył,

Abyś na nasze małe dziatki miłościwie spojrzeć raczył,

Abyś misjonarzy w Chinach ochraniać raczył,

Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył,

Aby światło Ewangelii Świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa,

Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana,

Abyś nas od zepsucia ochronić raczył,

Abyś naszych kochanych rodziców długo przy życiu zachować raczył,

Abyś naszych duszpasterzy Boskim światłem i mocą obdarzyć raczył,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módlmy się: Boże Ojcze Niebieski, Któryś dla Zasług Najświętszego Dzieciątka Jezus nas za Swe dzieci przyjął i dziedzicami Królestwa Bożego uczynił, prosimy Cię, racz miłościwie spojrzeć na nieszczęśliwe dzieci pogańskie i udziel im tegoż nieocenionego szczęścia, któregośmy niegodni dostąpili. Błagamy Cię o to, przez to Najświętsze Dziecię Jezus, Syna Twego, a Pana naszego, Który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Litania do Przenajświętszego Dzieciątka Jezus 

Głos duszy 1881

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Dziecię Jezu, usłysz nas! Dziecię Jezu, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Dziecię, Jezu Chryste!

Dziecię, Boże prawdziwy!

Dziecię, Synu Boga Żywego!

Dziecię, Synu Maryi Panny!

Dziecię, zrodzone jeszcze przed wschodem gwiazdy zarannej!

Dziecię, Słowo które się słało Ciałem!

Dziecię, Mądrości Ojca Twojego!

Dziecię, uświęcające czystość Twej Matki!

Dziecię, Synu Jednorodzony Ojca. Twojego!

Dziecię, Synu pierworodny Twej Matki!

Dziecię, Obrazie Ojca Twojego!

Dziecię, Początku Twej Matki!

Dziecię, Światłości Ojca Twojego!

Dziecię, Chwało Twej Matki!

Dziecię, równy Ojcu Twojemu!

Dziecię, we wszystkim posłuszne Swej Matce!

Dziecię, Radości Ojca Twojego,

Dziecię, Skarbie Twej Matki,

Dziecię, Darze Ojca,

Dziecię, Ofiaro Matki,

Dziecię, Owocu Żywota Przeczystej Panny,

Dziecię, Stwórco człowieka,

Dziecię, Mocy Boga,

Dziecię, Światło świata,

Dziecię, Boże nasz!

Dziecię, Bracie nasz!

Dziecię, Przewodniku do Chwały Niebieskiej,

Dziecię, Ojcze wieków,

Dziecię, płaczące w kolebce!

Dziecię, grzmiące w Niebiosach!

Dziecię, Pogromco piekła,

Dziecię, dla złych ludzi straszne,

Dziecię, upragnienie Mędrców!

Dziecię, kruszące bałwany!

Dziecię, pełne gorliwości ku Chwale Ojca Twojego!

Dziecię, Wszechmocne w niemocy!

Dziecię, potężne w słabości!

Dziecię, Skarbnico Łask wszelkich!

Dziecię, Źródło czystej Miłości!

Dziecię, naprawiające Chwałę Niebieską!

Dziecię, przywracające Łaskę ziemi!

Dziecię, Wodzu Aniołów!

Dziecię, Szczepie Patryarchów!

Dziecię, Słowo Proroków!

Dziecię, Pożądanie pogan!

Dziecię, Radości pasterzy!

Dziecię, Światłości Mędrców!

Dziecię, Zbawienie niewiniątek!

Dziecię, Oczekiwanie Sprawiedliwych!

Dziecię, Nauczycielu mędrców

Dziecię, Mistrzu doktorów!

Dziecię, Początku Wszystkich Świętych!

Dziecię, bądź nam miłościwym, przepuść nam, Dziecię Jezu!

Bądź nam miłościwym, wysłuchaj nas, Dziecię Jezu!

Od jarzma niewolniczego pierworodnego grzechu, wybaw nas, Jezu!

Od więzów złego ducha,

Od złośliwości świata,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Od próżnej i niebezpiecznej ciekawości,

Od wszelkiej złej woli,

Od grzechu każdego,

Przez Najczystsze i Niepokalane Poczęcie Twoje,

Przez najpokorniejsze i najuboższe Narodzenie Twoje,

Przez Łzy Twoje,

Przez bolesne Obrzezanie Twoje,

Przez najchwalebniejsze Objawienie się Twoje,

Przez najpobożniejsze Ofiarowanie Twoje,

Przez najniewinniejsze rozmowy Twoje,

Przez najcnotliwsze Życie Twoje,

Przez ubóstwo Twoje,

Przez prace i utrudzenia Twoje,

Przez Cierpienia Twoje,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dziecię Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dziecię Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dziecię Jezu!

Dziecię Jezu, usłysz nas! Dziecię Jezu, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Któryś, z Miłości ku nam ukrywszy wielkość Wcielonego Bóstwa Twojego i Boskiego Człowieczeństwa, chciałeś narodzić się na świat maluczkim Dziecięciem, spraw nam tę Łaskę, iżbyśmy, uznając Boską Mądrość Twoja w Dzieciństwie Twoim, potęgę w słabości, wielkość w upokorzeniu, wielbili Cię maluczkim na ziemi i przypatrywali się Tobie wielkiemu w Niebiosach, Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Litania do Boskiego Dzieciątka Jezus

(Do nabożeństwa prywatnego)

Pieśni nabożne Adama Sikory z Jabłonowa 1930

Panie, zmiłuj się nad nami! Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Dzieciątko Jezus, usłysz nas! Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas!

Ojcze, z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu, Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Boskie Dzieciątko, Synu Prawdziwy Boga,

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi,

Boskie Dzieciątko, Słowo, Któreś się stało Ciałem,

Boskie Dzieciątko, Mądrości Ojca Przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Jego,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, Któreś obrało Sobie za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za wielbicieli Twych,

Boskie Dzieciątko, Które Królowie uznali Światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, Skarbniku Łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, Źródło Świętej Miłości,

Bądź nam miłościw, przebacz nam Boskie Dzieciątko!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Boskie Dzieciątko!

Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko!

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne Narodzenie Twoje,

Przez bolesne Obrzezanie Twoje,

Przez chwalebne Objawienie się Twoje,

Przez Ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez Miłość Twoją,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Dzieciątko Jezus!

V. A ja będę się w Panu radował.

R. I będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

V. Módlmy się: Jezu, Który z Miłości ku mnie przybrałeś postać maleńkiego Dziecięcia, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiam Cię w tym stanie, w którym Oblicze Twoje stokroć milszym mi się przedstawia, jako na Tronie Twej Chwały; czemuż to ofiarować Ci nie mogę, jako owi Królowie, złota gorejącej miłości, kadzidła żywej modlitwy, złączonej z umartwieniem namiętności i zmysłów. Uświęć serce moje, o Jezu Dzieciątko, jakoś uświęcił niegdyś serca ubogich pastuszków, abym jako oni był bacznym na siebie samego, posłusznym na Głos Twój, skwapliwym w odpowiadaniu Łasce Świętej. Oddal, wyruguj z duszy mojej wszelkie uczucie pychy, własnej miłości, pragnienie ziemskiego dobra i ubieganie się za szacunkiem ludzkim. Daj mi udział w Boskim Dziecięctwie Twoim, napełniając mnie łagodnością i pokorą Twą na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

 

Godzina Adoracji przy żłóbku Dzieciątka Bożego

Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, nawiedź serca wiernych Twoich i napełnij je Łaską Swoją. Tyś nazwany Pocieszycielem, Boga Najwyższego Darem, Źródłem żywym, ogniem, miłością i namaszczeniem duchownym. Racz przeto zapalić światłością umysły, wlej Miłość Twoją w serca, słabość naszego ciała pokrzepiaj mocą trwałą. Nieprzyjaciela odmieć daleko, pokojem prędko udaruj, abyśmy przez Ciebie wiedzieni, uszli wszelkiej szkody. Przez Ciebie niech znamy Ojca, niech doznamy też Syna i w Ciebie jako w Duchu Obydwu niech po wszystkie czasy wierzymy. Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi, Który zmartwychwstał, Pocieszycielowi po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa wstępna

(Upokarzaj się głęboko przed Obecnością Boską wyznając nędzę swoją)

Któż Ty jest, o Panie! a kto ja grzesznik (grzesznica) jestem?… Nie śmiem się zbliżyć do żłóbka Twojego, boś Ty Samą Świętością, bo Aniołowie nawet nie są czystymi przed Tobą. A serce moje, tylu grzechami zmazane, jakże wytrzyma przed Oblicznością Twoją? Nie śmiem się zbliżyć do Ciebie, ale Twoja Miłość, Twoja Piękność, o Boskie Dzieciątko! tak mnie pociąga, że się oprzeć nie mogę tej sile. Więc przed Niebem i ziemią, przed Tobą i Świętymi Twoimi i przed wszelkim stworzeniem Twoim wyznaję niezliczone grzechy moje; wyznaję się nędznym(ą) i żadnej Łaski niegodzien (niegodna), i z tą wielką nędzą moją idę do Ciebie, bo sercem skruszonym i upokorzonym nie gardzisz, Panie; bo Ty w żłóbeczku, o Dziecię Najśliczniejsze! Nie jesteś Sędzią, ale Zbawicielem; bo nie dla zdrowych, ale dla chorych, – nie dla bogatych, ale dla nędzarzy, nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników przyszedłeś… O Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, bądź miłościw mnie grzesznemu (grzesznicy)! bądź mi Jezusem Zbawicielem, bo całą ufność w Tobie położyłem(am), nie daj mi zginąć na wieki!

Modlitwa do Najświętszej Panny, Św. Józefa i Aniołów Stróżów

O! Pani moja Najświętsza i Najlitościwsza, o! Panienko Niepokalana, która grzesznikom za Matkę dana jesteś, po Bogu całą nadzieję w Tobie pokładam; Twojej wzywam litości, abyś mi ułatwiła przystęp do Żłóbka Jezusowego. Bo jeśli mnie Sama, o Panienko Święta! do stajenki nie wprowadzisz, jeśli Sama nędzy mojej nie zasłonisz Twoją Niepokalaną czystością, Dzieciątko Boże odwróci się ode mnie. O Matko Najświętsza, tę najniegodniejszą modlitwę moją łączę z uwielbieniem Serca Twego, a to dlatego, aby Jezusowi była tym milszą.

Święty Józefie, któryś pierwszy po Najświętszej Pannie Dzieciątko Boże powitał na ziemi, któryś był piastunem i karmicielem Jego, któryś od Niego najsłodsze pieszczoty odbierał, przyczyń się za mną do Pana Jezusa.

O! Święci Aniołowie, którzyście nad Żłóbkiem Syna Bożego Niebieskie pieśni śpiewali, proście za mną grzesznikiem (grzesznicą), abym z serca mojego czystą i wdzięczną modlitwę u Nóg Pańskich złożył(a)!

O! szczęśliwi Pastuszkowie, którzyście najpierwsi o Narodzeniu Pańskim radosną wieść usłyszeli, módlcie się za mną, abym z taką jak Wy prostotą, z taką pokorą, z taką serdeczną miłością przed Żłóbkiem Jezusowym pokłonić się mógł (mogła)!

Ofiarowanie Adoracji.

O mój Najmilszy Jezu! w serdecznym połączeniu z tymi, którzy Ci najdoskonalszą cześć oddawali, ofiaruję Tobie tę godzinę Adoracji, jako hołd poddaństwa mojego, który się Tobie, o Królu Wiecznej Chwały! Ode mnie grzesznika(cy) zawsze należy. Ofiaruję ją Tobie na podziękowanie za wszystkie Łaski mnie i światu całemu wyświadczone, a szczególnie za to przecudowne Narodzenie Twoje. Ofiaruję Tobie tę najniegodniejszą modlitwę moją na przeproszenie Ciebie za tych, o Panie! którzy Ciebie znać i kochać nie chcą. Gorąco pragnę wynagrodzić Tobie za wszystkie zniewagi, które od niewdzięcznego ludu Twego odbierasz, a nade wszystko ode mnie. Zanoszę tę najniegodniejszą modlitwę moją do Ciebie w celu wyjednania u Ciebie Łask potrzebnych dla wszystkich, za których modlić się powinienem (powinnam): dla tych, którzy szczególne wsparcia Twego potrzebują, i dla mnie grzesznika(cy), który(a) żadnej Łaski nie wart(a) jestem. Ofiaruję Ci szczególnie tę Adorację, o Jezu Najsłodszy! jako dowód miłości najgorętszej, którą serce moje płonie dla Ciebie, i którą coraz bardziej, a bardziej płonąć pragnie. Ofiaruję Ci tę modlitwę moją także za biedne dusze w czyśćcu uwięzione; które z taką tęsknotą chcą oglądać Ciebie. Pobłogosław, o Panie! tej modlitwie mojej i racz ją przyjąć łaskawie.

Komunia Duchowna.

Ta tylko modlitwa ma zasługę przed Bogiem, którą odprawiamy w ścisłym połączeniu serca naszego z Sercem Pana Jezusa; aby zaś dostąpić tego połączenia, przyjmij Pana Jezusa duchownie do serca twego, tak jak Go sakramentalnie przyjmować zwykłeś(aś). Możesz użyć następującej formułki:

Przyjdź, o Najsłodsze Dzieciątko Jezus, przyjdź do serca mego, które bez Ciebie wcale żyć nie może. – Ofiaruję Ci wiarę, nadzieję i miłość Wszystkich Świętych i Twojej Matki Niepokalanej; ofiaruję Ci ich pokorę, ich ognistą miłość, tak, jakoby to wszystko w moim sercu było. Przyjdź już, o Najsłodszy Jezu! przyjdź do mnie grzesznika(cy), serdecznie dla Miłości Twojej za winy swoje żałującego(cej).

(Zatrzymaj się chwilkę: wystaw sobie, że Najświętsza Panna to Dzieciątko Boże, które na ręku Swoim piastuje, kładzie do serca twojego i przywitaj Pana Jezusa, mówiąc raczej sercem aniżeli ustami):

Już serce moje złączone z Twoim, o Przenajdroższy Jezu; już Ty we mnie, a ja w Tobie jestem; dozwól mi trwać zawsze w takim połączeniu. Ty nigdy nie odchodź ode mnie, a ja zawsze przy Tobie stać przyrzekam. Niech cała ziemia i Niebo całe błogosławi Cię za mnie grzesznika(cę) przez nieskończoną wieczność. Amen.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus

Wnijdź duchem do stajenki Betlejemskiej; z pokorą najgłębszą, z najgorętszą miłością upadnij przed ubożuchnym żłóbkiem Dzieciątka Jezus: składaj najgorętsze uwielbienia temu Bogu, Stwórcy i Królowe twemu, który tak niewymownie dla ciebie się uniżył; podziwiaj niezmierną nędzę, która Go otacza, a wpatrując się w Dzieciątko Boże, mów sercem najgorętszym:

Dziecię Najsłodsze, Jezu mój Najmilszy! przebacz mi, że tak śmiało cisnę się do Ciebie. Chciej mi pokazać skarby Serca Twego, a widząc Sam, że wielką jest nędza moja, udziel mi – by też najmniejszą – cząsteczkę onych. Tobie nic nie ubędzie z obfitości Twojej, a duszę moją tak bardzo ubogacisz! – O! gdybym nie śmiał(a) przystąpić do Ciebie, gdybym Cię nie widział(a) maleńkim Dzieciątkiem, pełnym cichości, łaskawości i pobłażania. Panie mój, któż się lęka dzieci?… Tyś zapewne dlatego przyjął tę postać na Siebie, abyśmy wszelką trwogę odrzucając z miłością i z ufnością do Ciebie biegli… O Jezu mój! pozwól mi, abym wpatrując się w Ciebie, dobrze mógł (mogła) poznać, czego mnie ze żłóbka Twego nauczasz!…

Otoczyłeś się ubóstwem, Królu Wiecznej Chwały! odrzuciłeś wszelką próżność świata; nie tylko bogactwem, ale nawet dostatkami wzgardziłeś i obrałeś dla Siebie ostatnią nędzę tak, iż od Ciebie nikt nie jest uboższym, bo i ptaki gniazda swoje, a liszki jamy mają, a Ty nie miałeś gdzie skłonić Główki Twojej, o Najświętsze, o Najsłodsze Dziecię Boże!… O! naucz mnie ubóstwa takiego, naucz wszystkim wzgardzić dla Ciebie, abyś Ty był jedynym Skarbem moim, abym – przynajmniej w duchu ubogi(a) – za Tobą Najwyższym iść mógł (mogła)!

Jakaż dziwna pokora w Tobie jaśnieje!… Któż Cię godnie naśladować zdoła w poniżeniu i zaparciu siebie?… O Królu pokory! zniszcz pychę w sercu moim, a cichością i pokorą mnie napełnij.

O! w jakim Ty milczeniu ukrywasz Skarby Twojej Mądrości… naucz mnie naśladować w tym Ciebie, aby serce moje w milczeniu uciszone lepiej mogło słuchać głosu natchnień Twoich…

Jak skorym posłuszeństwo Twoje, Panie mój! Posłuszny Matce Twojej, posłuszny Józefowi Świętemu, posłuszny wszelkiemu stworzeniu… Żadnej nie objawiasz woli, żadnego zachcenia… Nie opierasz się niczemu, nie czynisz żadnego poruszenia z własnej Woli Twojej, ale we wszystkim zupełnie poddajesz się Woli Ojca Niebieskiego… O jakże ja daleki(ą) jestem od Ciebie w tej cnocie!… Mój Jezu Najsłodszy! naucz mnie posłuszeństwa, naucz zupełnego zaparcia siebie samego(ej)!…

Czystość, niewinność, prostota, łaskawość, jakim wdzięcznym blaskiem otaczają Twój żłóbek!… O mój Jezu Najmilszy! oczyść serce moje, bo tylko czyste serca Tobie są miłe… Oblecz duszę moją w sukienkę niewinności; naucz mnie prostoty świętej, której Ty jeden tylko Mistrzem jesteś;… naucz cichości, łaskawości maleńkich dziateczek: zniszcz we mnie i oddal ode mnie wszelką mądrość świata, abym się stał(a) maleńkim(ą) i prostym(ą) jak dziecię, bo dziateczki najpewniej mogą wnijść do Królestwa Twego; bo tylko dusze, jak dzieci niewinne i proste do Serca Twego przytulisz, o Panie!

Ale nad wszystko, mój Jezu Najsłodszy! nad wszystko w Tobie świeci Miłość, bo Ty z Miłości wszystko uczyniłeś; bo ta Miłość na ziemię ściągnęła Ciebie; Miłość Cię w ubogim żłóbku położyła; Miłość do tak niepojętego upokorzenia przywiodła Ciebie, Miłość skrępowała Cię pieluszkami, a później, później – w czasie Męki Twojej – Miłość włożyła na Ciebie powrozy, łańcuchy i krzyż… O Dziecię Najświętsze! tą Miłością Twoją rozpal serce moje, abym już istotnie zaczął (zaczęła) kochać Ciebie, abym z miłości ku Tobie nie unikał(a) żadnych poświęceń, abym chętnie poddał(a) się ubóstwu, cierpieniom i wszystkiemu, co na mnie zesłać raczysz. O mój Jezu! Ty najbardziej miłości od nas pragniesz; więc kocham Ciebie, o ile za Pomocą Twej Łaski kochać Cię zdołam. Kocham Ciebie, ale to kochanie zdaje mi się być niczym, bo istotnie – w porównaniu z tą miłością, która się Tobie należy – jest niczym. Więc rozpal serce moje gorętszą miłością, bo czas już, Panie mój! czas ukochać Ciebie, czas porzucić oziębłość moją ku Tobie. O Najświętsza Panno! przyczyń się za mną w tym względzie do Dzieciątka Twego!…

Współubolewanie duszy z płaczącym w żłóbku Jezusem

Co Tobie jest, o mój Najmilszy Jezu?!… Czemu tak rzewnie płaczesz w żłóbku?… Czy Ci żal Nieba i Chórów Anielskich? Czy Ci tak smutno, że przyszedłeś na ziemię pełną bólu i nędzy? Czy nad tym płaczesz, żeś w takim ubóstwie, że Matka Twoja nie ma czym nawet otulić członeczków Twoich przed srogością zimna? Czy tak płaczesz, jako płaczą inne dziatki, które na świat przychodząc, rodzą się w boleści? – O! nie, mój Jezu! inna jest przyczyna Twoich łez obfitych… Ty nie dlatego płaczesz, że Ci zimno, że głodno, że ziemia tak smutna, że Ciebie na niej czekają tylko same boleści… O! nie dlatego płaczesz, boś Ty ubóstwo i wszystkie cierpienia dobrowolnie przyjął na Siebie i tęskno Ci bardzo za dniem Męki Twojej; więc nie płaczesz nad Sobą, o Boskie Dzieciątko! ale płaczesz nad nami grzesznymi… Płaczesz nad tym, że biedni ludzie nie znają Boga i znać Go nie chcą; że tak zasmakowali sobie w niewoli szatańskiej… Płaczesz, o mój Jezu! że takie mnóstwo dusz ludzkich na wieczną zgubę leci…; płaczesz za tych, którzy płakać nie chcą, chociażby tonąć powinni we łzach boleści nad wszelką nędzą swej duszy…; płaczesz, aby Łzami Swoimi obmyć wszystkie dusze, i moją także biedną i nędzną; płaczesz, aby te jęki i te Łzy Twoje Ojciec Przedwieczny przyjął za grzechy nasze… O! jak drogie, jak święte, jak potężne są Łzy Twoje!… Jak wdzięczną z nich Ojcu Twemu czynisz ofiarę!… Jakże się zachwycają Aniołowie, gdy Ciebie widzą płaczącym z miłości dla świata grzesznego!… O Dziecię Najświętsze! pozwól mi złączyć się ze Łzami Twymi łzy moje. Niech płaczę z Tobą nad grzechami świata całego i nad grzechami moimi; niech płaczę z Tobą, żeśmy wszyscy tak niewdzięczni i tak nieczuli na Miłość Twoją; że tak Ciebie od serc naszych odpychamy, chociaż Ty Sam miłośnie Rączki Twoje ku nam wyciągasz. O Słodki Jezu! płacz nad nami, płacz nade mną grzesznikiem(cą), bo we Łzach Twoich cała nadzieja zbawienia naszego; pozwól jednak, o Panie! aby serce moje nieustannie płakało wespół z Tobą, bo jeśli będę płakać na ziemi, Ty mnie na wieki uweselisz w Niebie!…

Akt przebłagania Najświętszego Dzieciątka Jezus za wyrządzone Mu zniewagi

Jakież przyjęcie spotkało Cię na ziemi, o Serce, któreś tak bardzo ukochało ludzi! Nikt Cię nie poznał, nikt nie uczcił, nikt miłością za Miłość wypłacić się nie chciał!… Uwięzione w Żywocie Twej Matki, od Niej tylko byłoś uwielbione, a ludzie, dla których zbawienia wszystkieś pragnienia Twoje poświęciło, ludzie ani wiedzieli o Tobie, ani Cię znali, ani myśleli nawet o ukochaniu Ciebie. A gdyś już na świat przyjść miało, o Boskie Serce Dzieciątka Jezus! jaką żeś boleścią zranione było, widząc nieczułość ludzi, którzy nie chcieli do siebie przyjąć ubożuchnej Matki Twojej i tak przed Nią zamykali drzwi swoje, iż się schronić musiała do mieszkania bydląt, i tam w nędzy ostatniej porodziła Ciebie… A w żłóbku i w stajence, o Serce Najświętsze, w jakim żeś poniżeniu zostawało; jak zapomniane i opuszczone! – O! Serce Przenajdroższe! od początku Twego na świat przyjścia niewdzięcznością ludzką nasycone, od nieprzyjaciół Twoich prześladowane, miłością i bólem ściśnięte, czyż teraz lepiej się z Tobą obchodzą? Czyż nie powtarzają takich samych zniewag, jakimi wtenczas obrażaneś było? O! my zawsze tak samo jesteśmy nieczuli, zawsze tak samo niewdzięczni za tę Miłość niezmierną, którą nam okazujesz; zawsześmy oziębli w kochaniu Ciebie; zawsze leniwi w służeniu Tobie; zawsze w poświęceniu się dla Ciebie tak skąpi! Zawsze Cię goryczą napawamy – i grzechami naszymi ciągle Ci nowe zadajemy Rany!… Zaledwie maleńka cząsteczka dusz się znajdzie, które w Miłości Twojej gorętsze i w służbie Twojej wierne za świat cały nagradzają Tobie. O Jezu mój Najsłodszy! pozwól mi należeć do liczby tych dusz wybranych! Pozwól, abym za dawną niewdzięczność moją i zapomnienie o Tobie, teraz ciągle Ci wynagradzał, abym mógł (mogła) składać Ci ciągłe dziękczynienia, aby mi żadna chwila nie mijała bez uwielbiania Ciebie i abym się całkiem Twojej Miłości poświęcił(a), o Boskie Serce Najświętszego Dzieciątka! a jakoś Ty dla mnie stało się ofiarą, spraw, abym ja także miłą ofiarą był(a) dla Ciebie na tej ziemi po wszystkie dni życia mojego, a potem w Niebie przez całą wieczność. Amen.

Prośba do Dzieciątka Jezus

O Najsłodsze Dziecię! Korząc się przed żłóbkiem Twoim, pokłony i uwielbienia składając Tobie, do Ciebie także prośby moje przynoszę, bo tak bardzo nędzny(a) jestem, bo mam nadzieję, że mnie wysłuchać raczysz. O Panie mój! błagam Cię najpierw za Kościołem całym, za naszym Ojcem Świętym Papieżem, Biskupami i całym Duchowieństwem. Błagam Cię o zgodę chrześcijańskich narodów i przywrócenie bratniej miłości między nimi, o upokorzenie wrogów Kościoła, wyniszczenie herezji, którą jako kąkol na pszenicznym polu Kościoła Świętego zasiał nieprzyjaciel powszechny, o rozszerzenie Wiary Świętej po wszystkich krańcach ziemi. – Jako Ty, Panie! cały świat w Sercu Swym nosisz, tak i ja chciał(a)bym  całego świata nędze i potrzeby przynieść do żłóbka Twego. Błagam Cię, o Najsłodsze Dziecię! o nawrócenie biednych grzeszników, o pociechę dla smutnych, strapionych, chorych i konających. Twojemu Sercu polecam kraj nasz biedny i cały nasz naród, aby Bożą Opieką otoczony trwał wiernie w Świętej Wierze; szczególnie kapłanów, aby wszyscy byli wiernymi sługami Twymi, aby gorliwość święta nigdy w ich sercach nie gasła. A nade wszystko, o Najsłodsze Dzieciątko, proszę Cię i błagam za N. (tu wymień szczególne intencje). A w końcu przedstawiam Tobie, Panie mój! nędzę mojej duszy. Ty Sam znasz i widzisz niezliczone moje potrzeby; uczyńże mi według Woli Twojej, według Serca Twego… (przedstaw Dzieciątku Jezus czego najbardziej pragniesz i potrzebujesz). Spuść także, o Jezu Najsłodszy! promienie Miłosierdzia Twego do smutnych więzień czyśćcowych, gdzie za chwałą Twoją tęsknią sprawiedliwych dusze. Zlituj się nad nimi; skróć im  te męki i otwórz im Niebios podwoje. Miłosierdziu Twojemu polecam szczególnie dusze N.N. O Najświętsza Rodzicielko Jezusa, Przyczyną Twoją wspieraj prośby moje, bo żadnej Łaski nie otrzymam bez Ciebie. Amen.

Polecając wszystkie wymienione intencje odmów Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, zob. nr.

Zakończenie Adoracji.

O Najsłodsze Dzieciątko! już mam pożegnać Ciebie; już odchodzę od żłóbka Twojego. Odchodzę ciałem, ale serce moje zawsze z Tobą zostać pragnie, chociaż w wysławianiu Ciebie jestem tak niedołężny(ą). – Za wszystkie moje niedbalstwa, niedoskonałości i roztargnienia, w ciągu tej modlitwy popełnione, niech Przenajświętsza Matka Twoja i Święty Józef i Chóry Anielskie wynagrodzą Tobie. Niech Oni podziękują za mnie – acz wielce niegodnego(ą) – u Nóg Twoich ścierpieć mnie raczyłeś, mój Jezu Najsłodszy! Niech Oni Cię uwielbiają za wszystkie Łaski, któreś mnie grzesznemu(nicy) wyświadczył. Pozwól, o Dziecię Najsłodsze! abym odchodząc od Ciebie, zostawił(a) także moją przy żłóbku ofiarę, na jaką się w tak wielkiej nędzy zdobyć mogę. Składam w Rączki Twoje, o Boskie Dzieciątko! duszę moją, aby się napełniła Twoją Miłością. – Oddaję Ci serce moje, aby się odnowiło w Sercu Twoim. Oddaję ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabrały. Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę. Oddaję Ci myśli moje, aby się całkiem zatopiły w Tobie. Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i w Tobie tylko upodobanie znajdowały. Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie dla Ciebie pracowały. Oddaję Ci nogi moje, abym ciągle postępował(a) na Drodze Twojej. Oddaję Ci wolę moją, i pragnę nie mieć jej wcale, abym doskonalej był(a) posłuszny(a) Boskiej Woli Twojej.

O Jezu! o Dzieciątko Boskie Najświętsze! Panie mój i wszystko moje, radości moja jedyna! Skarbie i Żywocie mój! cały(a) się Tobie oddaję; spraw, abym odtąd żył(a) tylko przez Ciebie, w Tobie, takim (taką) i dla Ciebie po wszystką wieczność Amen.

Tę godzinę Adoracji można odbyć przed Najświętszym Sakramentem w dzień 25 każdego miesiąca, bo to jest dzień Narodzenia Pańskiego.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus o dwunastu Tajemnicach

 Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz.

 

I.

 Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, z Łona Ojca Przedwiecznego dla zbawienia naszego zstępujące, z Ducha Świętego poczęte, w Żywocie Panieńskim mieszkające, – Słowo coś Ciałem się stało, biorąc postać sługi – Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

II.

Jezu Dzieciątko Najsłodsze przez Maryę Pannę, Matkę Twoją, Elżbietę nawiedzające, – a Jana Chrzciciela, poprzednika Twego Duchem Świętym napełniające, i jeszcze w żywocie matki jego uświęcające. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

III.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, przez dziewięć miesięcy w żywocie zamknięte, przez Maryę Pannę i Świętego Józefa z największym pożądaniem oczekiwane, i Bogu Ojcu za zbawienie świata ofiarowane. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

IV. 

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, w Betlejem z Maryi Panny narodzone, pieluszkami powite, w żłóbeczku złożone, przez Aniołów oznajmione, przez pastuszków odwiedzone. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

Jezu, niech Ci Chwała będzie,

Coś jest z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem, z Duchem Świętym wszędzie,

Przez wiek wieków nieskończony. Amen.

V. Chrystus jest blisko nas.

R. Pójdźmy, pokłońmy się Jemu.

Ojcze nasz.

V.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, po ośmiu dniach w Obrzezaniu zranione, chwalebnym imieniem Jezus nazwane, a tak – Imieniem i Krwią zarazem – Zbawicielem obwieszczony. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

VI.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, gwiazdą przewodniczką trzem Królom ukazane, na Łonie Matki przez nich uczczone, i tajemniczymi darami: złotem, kadzidłem i mirrą obdarzone. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

VII.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, do kościoła, przez Matkę Dziewicę przyniesione, w ręce Symeona złożone, przez Annę Prorokinię ludowi Izraelskiemu obwieszczone. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

VIII.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, przez niecnego Heroda na śmierć ścigane, przez Świętego Józefa wraz z Matką do Egiptu uprowadzone, od okrutnej rzezi wybawione. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

Jezu, niech Ci Chwała będzie,

Coś jest z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem, z Duchem Świętym wszędzie,

Przez wiek wieków nieskończony. Amen.

V. Chrystus jest blisko nas.

R. Pójdźmy, pokłońmy się Jemu.

Ojcze nasz.

IX.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, z Najświętszą Panną Maryą i z Józefem Świętym aż do śmierci Herodowej w Egipcie przebywające. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

X.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, z Rodzicami z Egiptu do ziemi Izraelskiej wrócone, ciężką podróżą wielce utrudzone, i do miasteczka Nazaret wprowadzone. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

XI.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze w świętym Nazareńskim domku pod władzą Rodziców najświęciej przemieszkujące, ubóstwem i pracą znużone, w mądrości, w latach i w Łasce się pomnażające. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

XII.

Jezu! Dzieciątko Najsłodsze, dwunastoletnie do Jeruzalem zaprowadzone, przez Rodziców tam zgubione, przez trzy dni z boleścią szukane, a po trzech dniach z radością pomiędzy Doktorami znalezione. Zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu Dzieciątko! Zmiłuj się nad nami. Zdrowaś Marya itd.

Jezu, niech Ci Chwała będzie,

Coś jest z Dziewicy zrodzony,

Z Ojcem, z Duchem Świętym wszędzie,

Przez wiek wieków nieskończony. Amen.

 

W Święto Bożego Narodzenia i przez Oktawę:

V. Słowo stałem się Ciałem, Alleluja.

R. I mieszkało między nami, Alleluja.

W Święto Trzech Króli i przez oktawę:

V. Chrystus się nam ukazał, Alleluja.

R. Pójdźcie, pokłońmy się, Alleluja.

W pozostałym okresie:

V. Słowo stałem się Ciałem.

R. I mieszkało między nami.

V. Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże! Królu Nieba i ziemi, który się maluczkim objawiasz, daj nam, prosimy, ażebyśmy Przenajświętsze Boskiego Syna Twego, Jezusa Dzieciątka, Tajemnice z należną czcią rozpamiętywać i według nich żywot nasz kształcąc, do Królestwa Niebieskiego dojść zdołali. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Odmawiający tę koronkę dostępuje 300 dni odpustu raz na dzień. Zobacz dekret Piusa VII: „Cum sint” z dn. 23 listopada 1819r.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Nowonarodzonego Jezusa.

Głos duszy 1881

Obiecany przez Proroków, pożądany od upadłego świata, Boże i Stwórco! przybywasz, Panie, do sług Twoich: Lekarzu, nawiedzasz chorych; Królu nad królami, Boże Wszechmogący i Przedwieczny, opuszczając Niebieskie Przybytki, w ubogiej stajence, gospody innej nie mając, rodzisz się, złączywszy się z naturą ludzką, abyś ją naprawił i z niewoli wyjął. Któż pojmie Dobroć Twoją, Wcielony Boże, który stajesz się cierpiącym, żebym ja nie cierpiał; stajesz się ubogim, żebyś mię zbogacił; stajesz się pokornym, żebyś zbawiennie poniżył nikczemna wyniosłość moje; i będąc nieobjętym ziemią i Niebem, wchodzisz do serca mojego. Ach! spraw, Panie, abym Cię kochać i wielbić umiał. Niech Cię uczczę i powitam, na świat przychodzącego, Miłością Najświętszej Panny Matki Twojej; niech Cię uwielbię i ukocham z Świętym Józefem, z Świętymi Aniołami, ze wszystkimi ludźmi, na których Odkupienie Najmiłosierniej przybywasz, Słowu Wcielonemu niech będzie Chwała, od wszystkiego stworzenia!

Jezu Najsłodszy, Boże mój, przez poniżenie Twoje, przez Twoją Dobroć Niewysławioną, przez Zasługi Najświętszej Maryi Panny, racz sprawić, proszę, abym przy tym Narodzeniu Twoim odrodził się w sercu za Boską Łaską Twoją, i stawszy się Twoim naśladowcą wiernym, zasłużył na koronę Chwały Wiekuistej, przez Najświętsze Narodzenie, Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Twoje, Który z Ojcem w Jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus w żłobku.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Pokłon Ci oddaję, Słowo Wcielone, Prawdziwy i Wieczny Synu Boży, a w pełności czasów prawdziwy Synu Maryi Panny. A upadając przed Twą Boską Osobą i Człowieczeństwem z Nią złączonym, przynaglony jestem złożyć też cześć ubogiemu żłobkowi, w którym jako Dzieciątko spoczywałeś, a który był zaiste pierwszym Tronem Miłości Twojej. Obym mógł uklęknąć przed nim z prostotą pasterzy, z wiarą Świętego Józefa i Miłością Najświętszego Serca Maryi. Obym mógł ukorzyć się przed tym tak szacownym pomnikiem zbawienia naszego w owym duchu umartwienia, ubóstwa, pokory, z jakim Ty, chociaż Pan Nieba i ziemi, wybrałeś Sobie żłobek za miejsce spoczynku dla Swych słabiutkich członków. A Ty, o Panie, Który jako Dzieciątko raczyłeś spoczywać w tej kolebce, racz też memu sercu dać kropelkę owej niewymownej radości, jaką widok Dziecięctwa Twego godnego Miłości i Cuda towarzyszące Twemu Narodzeniu bez wątpienia wzniecały. Błagam Cię na końcu przez tę pociechę, abyś całemu światu dał pokój Twój i dobrą wolę, i w imieniu całego rodu ludzkiego oddał wszelkie dzięki i wszelką cześć Ojcu i Duchowi Świętemu, Który z Tobą żyje i króluje Jeden Bóg od wieków do wieków. Amen.

(Odpust 100 dni raz na dzień)

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa przed żłóbkiem Dzieciątka Jezus

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Uwielbiam Cię, o Słowo Wcielone, prawdziwy Synu Boży od wieków i prawdziwy Synu Maryi w wypełnieniu czasów. Wielbiąc Boską Twą Osobę i złączone z nią Człowieczeństwo, muszę także uwielbiać ten żłóbek, w którym jako małe Dzieciątko złożonym zostałeś i który był pierwszym tronem Miłości Twojej. O gdybym mógł upokorzyć się przed Nim z prostotą pastuszków, z wiarą Józefa, z Miłością Maryi. Gdybym mógł nadto uwielbiać ten drogi pomnij wiary naszej w tym duchu ubóstwa, umartwienia i pokory jaki skłonił Ciebie, Pana Nieba i ziemi do wybrania nędznego żłoba za kolebkę Twoją. O Panie! który malutkim będąc Dzieciątkiem raczyłeś odpoczywać w tym świętym żłóbku, rozlej w sercu moim odrobinę tej radości, jaką musiał wzbudzać widok uroczego Twego Dzieciństwa, oraz cuda towarzyszące Narodzeniu Twojemu, przez które błagamy Cię przy końcu tej modlitwy, abyś nam wszystkim spokoju i dobrej woli użyczył, i w imieniu całego rodzaju ludzkiego składał Chwałę i dziękczynienie Ojcu i Duchowi Świętemu, z Którymi żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Odpust 100 dni raz na dzień. Pius IX)

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Boskiego Dzieciątka Jezus.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O Najmiłościwszy Panie Jezu Chryste, Który dla nas stałeś się Dziecięciem i raczyłeś narodzić się w stajence, aby nas wydrzeć z ciemności grzechu, przyciągnąć nas do Siebie i rozpalić w naszych sercach ogień Twojej Miłości, wielbimy Cię jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię i obieramy za naszego Króla i Pana i przynosimy Ci jako hołd wszystkie uczucia naszego biednego serca. O Najdroższy Jezu, Panie nasz i Boże, racz przyjąć tę ofiarę, aby Ci zaś była miłą, przebacz nam wszystkie nasze winy, oświeć i ogrzej nas tym świętym ogniem, który przyniosłeś na świat i przyszedłeś rozpalić w naszych sercach. Niech dusza nasza stanie się ciągłą ofiarą Twojej Miłości. Spraw, ażeby tu na ziemi szukała ona zawsze coraz większej Chwały Twojej, w niebie zaś cieszyła się kiedyś na wieki Twoją Nieskończoną Pięknością. Amen.

Odpust: 100 dni raz dziennie. — Nie można go jednak ofiarować za dusze w Czyśćcu cierpiące.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Dziecięcia Jezus

Głos duszy 1881

Jezu, Dziecię Boga i Maryi, w upokorzeniu najgłębszym upadam do Stóp Twoich Boskich, Który się rodzisz w nędzy, poniżeniu, cierpieniach i Izy wylewasz za grzechy moje. wraz z Pasterzami kłaniam się Tobie, złożonemu w stajence na garstce słomy: rodząc sic nauczasz mię, że powinienem się lękać wielkości światowej, i że wówczas tylko przyjmiesz ofiary i modły moje, kiedy Cię będę szukał w pracach i upokorzeniu. Lecz jeśli nie wzbudzisz we mnie ufności, jakże się odważę, ja, pełen zmazy, stanąć w obecności Aniołów, zwiastujących Ciebie jako Chwałę Niebios, jako Odkupiciela ziemi: jakże się połączę z Pasterzami, pełnymi szczerości i niewinności, z Mędrcami, którym gwiazda niebieska objawia Twoje przyjście. Jednakże widzę, że wołasz do żłobka swojego bogatych i ubogich, możnych i maluczkich: widzę i żeś przyszedł, ażebyś grzesznika zbawił, i że ofiara, którą od samego Narodzenia Swojego rozpoczynasz, rozciąga się i na mnie, nędznego grzesznika. W zapale wdzięczności mojej upadam przed żłobkiem, w którym złożono Pana mojego, i wielbię Majestat Jego, chociaż same tylko ubóstwo i cierpienia widzę. O Niebiosa, bądźcie zadziwione! Ziemio, uwielbiaj w milczeniu Cud Boski! Syna Bożego przyjęła stajenka, położono Go w żłobku na garstce słomy: tak wraz z Pasterzami, w tym poniżeniu, poznaję Boski Jego Majestat. Stwórca, Który rozlał na ziemię Skarby Wszechmocności Swojej, Sam wyzuł się ze wszystkiego, lecz ze swego nędznego posłania zdaje się wołać: Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was ochłodzę, Ja wam ulgę przyniosę. Ulżyj mi, Panie, według Świętej Obietnicy Twojej, ciężaru gnębiących mnie grzechów, udziel mi Daru wiary, nadziei, obdarz mnie ogniem miłości, napełnij serce moje żalem mocnym, żem Cię tak często i mocno obrażał, żem nic nie uczynił dla Chwały Twojej, dla zbudowania bliźniego, dla własnego zbawienia; nie pozwalaj, Panie, abym się na nowo oddal namiętnościom, abym uległ zaślepieniu światowemu, abym się dał uwieść ponętom jego; wybaw mnie od poduszczeń piekła, od podejścia złych duchów, które nie ustają sidła rozstawiać słabościom moim. Maryo i Józefie, Wam powierzona jest piecza nad dzieciństwem Jezusa, do was się. uciekam: dajcie mi wstęp do stajenki, w której spoczywa Pan mój i Bóg mój, módlcie się za mną, aby grzechy moje nie zdołały oddalić mnie od owego źródła żywota. Wam powierzony klucz od Serca świętego Dziecięcia: pozwólcie, aby z Rąk Waszych Boskie Dziecię przeszło w objęcia moje; przycisnę Je do serca mojego, błagając, aby je obrał za mieszkanie sobie; aby Miłość, którą Jezus do grzesznika pała, wznieciła we mnie wdzięczność i uwielbienie ku Niemu. Dla Jezusa tylko żyć pragnę, Jemu tylko chce służyć: a więc odrodź się w sercu moim, Dziecię Boże, i w nim obierz sobie siedlisko na zawsze. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwy do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Modlitwa I. O Dzieciątko Najświętsze! jakże szczęśliwi byli

O Dzieciątko Najświętsze! jakże szczęśliwi byli ci, którzy patrzyli, jak Rączki Twe odsłaniały ubożuchne pieluszki, wyciągając się ku Najświętszej Pannie i Józefowi Świętemu z pieszczotą; jak podtrzymywany przez Nich stawiałeś pierwsze kroki; jak rozwiązywał się Twój język, by wypowiadać cześć Boga Ojca Twojego! Uwielbiam Cię, Dzieciątko najdroższe, we wszystkich Twojego życia chwilach; bądź to gdy płaczem niemowlęcia przyzywałeś Tej, co Cię karmiła; bądź to gdyś na Jej Łonie i w Jej objęciach spoczywał. Uwielbiam Twoje milczenie: lecz przemów; już jest czas, ażebyś głos Swój usłyszeć nam dało! O, któż mi da tę Łaskę, bym pierwsze Twe Słowo pochwycił(a) swą duszą! Łaska Boża jest w Tobie i chcę ją zbierać ze wszystkich czynów Twoich, lecz uczyń mnie, Panie, dziecięciem w prostocie i niewinności mej duszy. Amen.

Modlitwa II. O Najsłodsze Dzieciątko Jezu! uciekam się do Ciebie

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O Najsłodsze Dzieciątko Jezu! uciekam się do Ciebie. Błagam Cię przez Najświętszą Matkę Twoją, wspomóż mnie w tej potrzebie N. (wymień przedmiot swej prośby), gdyż wierzę mocno, iż Bóstwo Twoje może mnie wesprzeć. Z niezachwianą ufnością spodziewam się otrzymać Twoją Świętą Łaskę. Kocham Cię z całego serca i ze wszystkich sił duszy mojej. Żałuję serdecznie za wszystkie grzechy moje i błagam Cię, o Dobry Jezu! o siłę do ich zwyciężenia. Postanawiam sobie nigdy już więcej Ciebie nie obrazić i Tobie się poświęcam, pragnąc raczej wszystko wycierpieć, niżeli nie podobać się Tobie. Chcę odtąd wiernie zawsze Ci służyć. Dla Miłości Twojej, o Boskie Dzieciątko! będę kochać bliźniego jak siebie samego. O Dzieciątko pełne Wszechmocny, o Jezu! błagam Cię znowu, wspomóż mnie w tej okoliczności N. (wymienić ją), i daj mi Łaskę posiadania Cię na wieki z Maryą i Józefem Świętym, i uwielbienia Ciebie ze Świętymi Aniołami Dworcu Niebieskiego. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus (Bossuet).

Chwalcie Pana! Wyd. 2 1911

O Dzieciątko Najświętsze! jakże szczęśliwi byli ci, którzy patrzyli, jak rączki Twe odsłaniały ubożuchne pieluszki, wyciągając się ku Najświętszej Pannie i Józefowi Świętemu z pieszczotą; jak podtrzymywany przez Nich stawiałeś pierwsze kroki; jak rozwiązywał się Twój język, by wypowiadać cześć Boga Ojca Twojego! Uwielbiam Cię, Dzieciątko najdroższe, we wszystkich Twojego życia chwilach; bądź to gdy płaczem niemowlęcia przyzywałeś Tej, co Cię karmiła; bądź to gdyś na Jej Łonie i w Jej objęciach spoczywał. Uwielbiam Twoje milczenie: lecz przemów; już jest czas, ażebyś głos swój usłyszeć nam dało! O, któż mi da tę Łaskę, bym pierwsze Twe Słowo pochwyciła swą duszą! Łaska Boża jest w Tobie i chcę ją zbierać ze wszystkich czynów Twoich, lecz uczyń mnie, Panie, dziecięciem w prostocie i niewinności mej duszy. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi do Dzieciątka Jezus

Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

O najczystsza bez zmazy poczęta Maryo Dziewico! od wieków na Matkę Syna Boże wybrana, w przeczystym Łonie Swoim nosząca Słowo Przedwieczne, do Ciebie przychodzimy, a korząc się przed Tobą, Rodzicielko Boża, błagamy Cię, abyś nas dopuściła do żłóbka Syna Twojego. Bo któż bez Ciebie, o Najświętsza Panno! do Jezusa zbliżyć się może? Tyś drogą do Niego wiodąca, Tyś Pośredniczką biednych grzeszników; więc się do Ciebie uciekamy jak do Matki naszej, ufając, że za Twoją Przyczyną, Niepokalana Panienko, Dzieciątko Jezus nie odwróci się od nas, nie wzgardzi sercem grzechami zmazanym; ale miłosiernie przyjmie nas biednych; przyjmie cześć, którą Mu składamy, wysłucha prośby i grzechy nam odpuściwszy, napełni Łaskami Swoimi za Twoją Przyczyną, o Niepokalana! O Najłaskawsza! O Najsłodsza Maryo Panno! Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Akt poświęcenia się Najświętszemu Dzieciątku Jezus.

Chwała św. Józefa 1899

O Najdroższe Dzieciątko Jezus! któreś przez Maryę i Józefa uszło okrucieństwa Heroda, i któreś niewinnych Młodzianków w zamianę doczesnego żywota wiecznym życiem wynagrodziło; przyjmij łaskawie, pobłogosław i poświęć one dzieci, które za Twoim przykładem pod Opiekę Najświętszej Panny Maryi i Św. Józefa na ratunek i zbawienie biednych dzieci pogańskich się oddawają. Amen.

***

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O Najświętsze Dzieciątko, przed Tobą upadam na kolana i w prochu ziemi zanurzam czoło moje; Ciebie z radością niewymowną, Królem moim uznaję, a im więcej rozważam ubóstwo i poniżenie Twoje, tym więcej Cię kocham, tym silniej dusza moja lgnie do żłóbka Twego, otoczonego blaskiem czystości, niewinności, prostoty, łaskawości, a nade wszystko miłości, bo to Miłość na ziemię ściągnęła Ciebie. Miłość Cię w ubogim żłóbku położyła, Miłość do tak niepojętego przywiodła upokorzenia, Miłość skrępowała Cię pieluszkami, a później w czasie Męki Twojej Miłość, powrozy, łańcuchy i krzyż włożyła na Ciebie… I cóż Ci oddam w zamian za ten bezmiar Twej dla mnie Miłości? Jakże Ci się odwdzięczyć za wszystko, coś zrobił dla mnie? O pozwól mi, Najsłodsze Dzieciątko, złożyć u nóżek Twoich ofiarę, na jaką się w wielkiej mej nędzy zdobyć mogę. Oddaję Ci, przez Przeczyste Ręce Twej Niepokalanej Matki moją duszę, aby się Twoją napełniła Miłością. Oddaję Ci moje serce; abym w Sercu Twym odnowionym zostało. Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabrały. Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały Chwałę. Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i w Tobie tylko upodobanie znajdowały. Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie pracowały dla Ciebie. Oddaję Ci nogi moje, abym ciągle postępował na drodze Twojej. Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były. Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym Boskiej Woli Twojej doskonale był posłusznym. O Jezu, Dzieciątko Najświętsze, Panie mój i wszystko! Jedyna moja radości, skarbie i żywocie mój! cały się Tobie oddaję, spraw, abym odtąd żył tylko przez Ciebie, w Tobie, z Tobą i dla Ciebie po wszystką wieczność. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Polecenie wszelkich potrzeb naszych Dzieciątku Jezus.

Nabożeństwo dla katolickiej młodzieży jako pamiątka 1892

O Najsłodsze Dzieciątko Jezus, korząc się przed żłóbkiem Twoim, pokłony i uwielbienia składając Tobie, do Ciebie także prośby moje przynoszę, bo jestem bardzo ubogi we wszystko; lecz mam nadzieję, że mnie wysłuchać i pocieszyć raczysz.

O Panie mój! błagam Cię najpierw za całym Kościołem, za naszym Ojcem Świętym…; błagam Cię o zgodę Chrześcijańskich królów i narodów, o przywrócenie bratniej miłości pomiędzy nimi, o upokorzenie nieprzyjaciół Kościoła, o wykorzenienie wszelkiego odszczepieństwa, które jak kąkol na pszenicznym polu Kościoła Świętego zasiał nieprzyjaciel piekielny.

O Panie mój! jako Ty cały świat w Sercu Twym nosisz, tak i ja bym też do żłóbka Twego chciał przynieść nędzę i potrzeby świata całego, aby Cię cały świat, poznawszy Twą Dobroć, gorąco kochał i Tobie jedynie służył. Błagam Cię, o Najsłodsze Dziecię! o nawrócenie biednych grzeszników. Błagam Cię o pociechę dla smutnych, strapionych, chorych i konających. Twojemu Sercu polecam kraj cały, naród nasz, szczególnie kapłanów, aby wszyscy byli wiernymi sługami Twoimi, aby gorliwość święta nigdy w ich sercach nie wygasła. A nade wszystko proszę Cię i błagam, o Najmilsze i Najdroższe Dzieciątko Jezus! za krewnymi moimi i przyjaciółmi, abyś ich potrzebom miłościwie zaradziło, abyś zawsze miało ich w Opiece Swojej i abyś doprowadziło ich do szczęścia wiecznego.

W końcu, Panie mój! przedstawiam Ci nędzę mojej duszy. Ty Sam widzisz niezliczone jej potrzeby; zaradź im przeto litościwie. Pociesz mnie w moich smutkach, umocnij mnie w miłości ku Tobie i strzeż mnie od wszelkiego grzechu.

Ześlij także, o Jezu Najsłodszy! promienie Miłosierdzia Twego do smutnych więzień czyśćcowych, gdzie za Chwałą Twoją tęsknią sprawiedliwych dusze. Zlituj się nad niemi, skróć ich męki, otwórz im Niebios mieszkanie; szczególnie Miłosierdziu Twemu polecam dusze NN.

O Najświętsza Rodzicielko Jezusa ! przyczyną Twoją wspieraj prośby moje, bo żadnej łaski nie otrzymam bez Ciebie; — okaż się i moją Matką miłościwie. Święty Józefie, Piastunie i Przyjacielu Jezusa! racz się za mną do Niego wstawić, abym Go kochał całą duszą i całym sercem na wieki wieków- Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Westchnienia do Dzieciątka Jezus.

Nabożeństwo dla katolickiej młodzieży jako pamiątka 1892

O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną.

O Dzieciątko Jezus! przebacz mi grzechy moje.

O Dzieciątko Jezus! strzeż mnie w pokusach wszelkich.

O Dzieciątko Jezus! ulecz i oczyść ciało moje.

O Dzieciątko Jezus! wnijdź do serca mego.

O Dzieciątko Jezus! rozgrzej i uspokój serce moje.

O Dzieciątko Jezus! miłością Twoją zapal serce moje.

O Dzieciątko Jezus! podnieś i uświęć duszę moją.

O Dzieciątko Jezus! umocnij i utwierdź mnie w pełnieniu powinności stanu mojego.

O Dzieciątko Jezus! prowadź mnie drogą prawdy.

O Dzieciątko Jezus! zbaw duszę moją.

O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną.

O Najświętsze Dzieciątko Jezus! Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje; Tobie się cały we wszystkim poświęcam. Pomnij, o Jezu! żem Twój; strzeż mnie jako Twej własności i spraw, abym był Twoim na wieki.

Jezus, Marya, Józef, Wam oddaję się całkiem z duszą, z sercem i z ciałem moim dzisiaj, i zawsze, i na wieki wieków.

Chwała na wysokościach Jezusowi, Maryi Pannie i Świętemu Józefowi, a na ziemi pokój i błogosławieństwo wiernych Ich sługom. Amen.

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Pragnienia Dzieciątka Jezus.

Nabożeństwo dla katolickiej młodzieży jako pamiątka 1892

 1. Dzieciątko Jezus, które wybrało Sobie Pannę za Matkę, pragnie, abyś był czystym w Twych myślach, mowach i uczynkach.
 1. Dzieciątko Jezus, które się narodziło i żyło w ubóstwie, żąda od ciebie, abyś ograniczył twoje wydatki na korzyść tych, którym zbywa na potrzebnych rzeczach.
 1. Dzieciątko Jezus, które żyło w poddaństwie, poczyta za rzecz Sobie miłą, gdy się chętnie poddasz trudom i obowiązkom twego stanu, a nawet co do pobożności, gdy się poddasz zupełnie przewodnikowi twemu.
 1. Dzieciątko Jezus, które żyło w poniżeniu, wskazuje ci, abyś nie przechwalał się z zalet twoich, które byś mógł mieć w sobie, albowiem te są od Niego ci dane.
 1. Dzieciątko Jezus które ponosiło tyle niedostatku, chce, abyś się nie wynosił w chwilach pomyślnych, ni też skarżył w nieszczęśliwych, które ci się przydarzyć mogą.
 1. Dzieciątko Jezus, które ścigane nie skarżyło się, pragnie, abyś z miłości ku Niemu cierpliwie znosiło wszelkie przeciwności.
 1. Dzieciątko Jezus, które szukało tylko Chwały Ojca Swego, chce, abyś i ty wszystkie rzeczy czynił na większą Chwałę Boga.
 1. Dzieciątko Jezus, które cierpiało za nasze grzechy, wymaga od ciebie, abyś się opierał twym skłonnościom nawet dozwolonym.
 1. Dzieciątko Jezus, które zawsze wypełniało Wolę Ojca Swego, chce, abyś się spokojnie poddał Opatrzności Boskiej.
 1. Dzieciątko Jezus, które z Siebie samego składa Ojcu Swemu Ofiarę Chwały, wskazuje ci, abyś również wychwalał Boga i dziękował Mu za dobrodziejstwa Jego.
 1. Dzieciątko Jezus, które z radością przebacza wszystkim ludziom i prosi za wszystkich, chce, abyś i ty chętnie darował winy nawet tym, którzy cię kiedy obrazili.
 1. Dzieciątko Jezus, które się ofiaruje na zadosyć uczynienie Sprawiedliwości Ojca Swego, żąda, byś i ty również we wszystkim starał się zaspokoić Sprawiedliwość Boską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024