Matka Boża Anielska

(2 SIERPNIA)

 

 

Zawartość strony

 

 

Godzinki do Najświętszej Panny Maryi, Królowej Anielskiej w dzień Porcjunkuli

Źródło: Brewiarzyk Tercyarski 1880

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Na Jutrznię.

Ojcze Przedwieczny, Boże, otwórz wargi moje

A usta opowiadać będą Chwałę Twoją.

Przybądź nam ku pomocy, o Pani Anielska,

Wspomagaj Twoje dzieci, o Matuchno Boska.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu

Równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Lub:

Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.

Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.

Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi

Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

 

HymnOd wschodu do zachodu słońca uwielbiajmy

Matkę Boską Anielską, mile pozdrawiajmy.

Dziękujmy Jej za łaski jakie nam zjednała

U Boga, gdy się matką Syna Jego stała.

Kiedy zły duch owocem skusił Ewę w raju,

Ziemi ciernie zostawił, grzech w ludzkim rodzaju.

W pocie czoła pożywać ludzie mieli chleba,

Grzech pierworodny zamknął im drogę do Nieba.

Od wiekuistej zguby Marya wyrwała

Nieszczęśliwy rod ludzki, gdy węża zdeptała.

Święty Franciszek, ufny w pomoc Matki Boskiej,

Wyprosił u Jezusa nowe dla nas łaski,

W Porcyunkuli Pani wśród Aniołów staje,

Znosi winę i karę, różę na znak daje.

Refren: Przez zasługi Świętego Franciszka, o Panie!

I przyczynę Maryi odpuść nam karanie.

Lub:

HymnPierwszej winy i pierwszej był kary przyczyną,

Przez Ewę wąż ludzkiego rodzaju ruiną.

Ziemi rodzić w przekleństwie rozkazano głogi,

Odmienia Bóg w Franciszku dekret swój tak srogi.

Zły Anioł, gdy obszernie mówił z Ewą w raju,

Ciernie ziemi zostawił, grzech w ludzkim rodzaju.

W Serafina Franciszka domu Panna staje,

Znosi winę i karę, róże na znak daje.

Strawiłem, Boże, w grzechach lat moich godziny,

Dziś odpuść skruszonemu, i karę, i winy.

Refren: Przez zasługi Świętego Franciszka, o Panie!

I przyczynę Maryi odpuść nam karanie.

℣. Już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał, ukazały się kwiaty po ziemi naszej.

℟. Przyszedł czas zbierania winnic, głos synogarlicy słyszany jest w ziemi naszej.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O! nieprzebrany w Miłosierdziu Swoim, Boże! który jako niegdyś dla miłości Abrahama Patryarchy, chciałeś zatrzymać miecz Sprawiedliwości Twojej wzniesiony nad Sodomą, tak na prośbę seraficznego Patryarchy Świętego Franciszka, wszystkim wiernym Twoim dać odpuszczenie, chociaż największym grzesznikom, od winy i kary doczesnej obiecałeś, proszę Cię przez nieskończone zasługi niewinnej Męki Syna Twego i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, najukochańszej Matki Jego, oraz przez przyczynę Franciszka Świętego, abyś to, coś obiecał, dziś dać osobie mojej grzesznej skutkiem samym wypełnić raczył, żebym oczyszczony(a) od winy i uwolniony(a) od karania z Miłosierdzia Twego, w tej świątyni będąc, więcej się do nałogów grzechowych nie powracał(a). Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, na wieki wieków.

℟. Amen.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Na Laudes

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnMiała pięć miast ucieczki żydowska korona,

W tych schronionym złoczyńcom bywała obrona;

Otwierasz winowajcom nam każdego roku,

Pięć miast Franciszku Święty w rękach w nogach, w boku,

W których się Bóg przepraszać daje zagniewany,

Widząc w tobie Franciszku, Syna swego Rany;

W nich swoje ku nam grzesznym łaskawość zawiera

Jubileusz, gdy bramy święte dziś otwiera.

Ciśniemy się z serdecznym żalem przez te bramy,

Niech w nich winy i kary odpuszczenie mamy. Refren.

V. Wchodźcie w bramy Jego w wyznawaniu.

R. Do sieni Jego z pieśniami wyznawajcie Mu. (Ps 100)

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Prymę

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnRzeczone od Chrystusa Pana są te słowa:

Z żalu grzesznika radość aniołom gotowa;

Wylewajmyż grzesznicy łez pokutnych zdroje,

Aniołowie z weselem biorą te napoje.

I ta prosta do nieba jest droga i ścieżka,

Dla nas pokutujących dziś w domu Franciszka;

Byśmy te miejsca próżne mieli też dla siebie,

Gdzie Franciszek tron osiadł Lucyfera w Niebie.

Nie śmiem grzesznik, do nieba podnieść mego wzroku,

Daj mi Franciszku święty miejsce przy twym boku.

Refren: Przez zasługi Świętego Franciszka, o Panie!

I przyczynę Maryi odpuść nam karanie.

V. Obronię to miasto, aby je zachował dla mnie i dla Dawida sługi mego. (Iz., r.37)

R. I dom ku okryciu szkaradności. (Eccl., r. 29)

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Tercję

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnJozue, wódz żydowski, w mieście Jerychonie

Wszystkich gubi, i każdy we krwi własnej tonie,

Oprócz Rachab niewiasty jednej tylko domu,

Kto się tam schronił, życia nie brano nikomu.

Pas z okna wywieszony, był wolności znakiem,

Ty nam Panno Najświętsza z Twoim Jedynakiem

Odpust Franciszka spuszczasz, dajesz nam go Sama;

W nim otwarta przez Ciebie dla grzeszników brama,

Łaska ta gładzi winy i od kary broni,

Kto się w domu Franciszka dziś u Ciebie schroni.

Bóg z mieczem za mną, a czart gonić z ogniem wiecznym

Przestanie; w domu będę Franciszka bezpiecznym.

Pragnę się wyspowiadać ze skruchą serdeczną,

A Bóg mi miłosierny zmaże karę wieczną.

V. Czyniąc pokutę i wyznawając Imieniowi Twemu, pójdą i modlić się będą, i przepraszać Cię w tym domu.

R. Wysłuchaj na niebie, a odpuść grzech ludu Twego. (3 Reg., r. 8)

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Sekstę

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnSysara, Chananejski wódz niezwyciężony,

Od jednej białogłowy trupem położony,

Jachel, mężna niewiasta, gwóźdź mu w głowę wbiła,

Przez co lud Izraelski od śmierci wybawiła.

Dziś Marya dla zasług Franciszka świętego

Wybawia nas z niewoli czarta przeklętego.

Cnoty Franciszka z zasług Jezusowej Męki,

Bronią nas przez Maryą od czartowskiej ręki.

Krew Jezusowa gasi piekielne płomienie,

Szczerze pokutującym zapewnia zbawienie.

Spuściłeś, Boże, z Nieba dziś wielkie odpusty,

Zgładź nimi życia mego złości i rozpusty. Refren.

V. Abigal padła u nóg Dawida i rzekła: niech będzie na mnie ta nieprawość, mój Panie.

R. I rzekł Dawid: Błogosławionaś Ty, któraś mnie zawściągnęła dzisiaj, żebym się nie pomścił ręką swą. (1 Reg., r. 25)

Lub:

V. Wspomnij Panie a ukaż się nam czasu ucisku naszego.

R. A nas wybaw ręką Twoją z rąk złośliwych.

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Nonę

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnJak w Kanie Galilejskiej było gości wielu,

Z Maryą na ubogim zebranych weselu,

I Chrystus dla Maryi przyszedł na te gody,

Kędy dla Jej uczynił prośby wino z wody.

Tak też na prośbę Matki Boga w ludzkim ciele,

Jest dziś w domu ubogim Franciszka wesele.

Matka się u Swojego Syna dopomina,

By uczynił z pokutnych łez anielskie wina.

Wykonałeś to, Jezu, na Maryi prośby,

Więc dla Niej chciej oddalić Twe ode mnie groźby. Refren.

V. Daruj mi lud mój, za którym się przyczyniam. (Est 7)

R. Proś Matko moja, bo mi się nie godzi, abym odrzucił Oblicze Twoje. (3 Reg., r. 2)

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Nieszpory

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnZiemi całej Adama, Bóg uczynił panem;

W rajskich rozkoszach Ewa, z rozmowy z szatanem

Kiedy nie dotrzymała Stwórcy swemu wiary,

Była dla nas początkiem i winy i kary.

Bóg Świętego Franciszka przeciw czartu stawia,

Kiedy w Porcjunkuli z Maryą rozmawia.

Dzień ten błogosławiony i święta godzina,

Dla Maryi zniesiona z nas kara i wina.

Bogacisz dziś ubóstwem Franciszku świat cały.

Spraw by się duszy mojej skarby te dostały.

Refren: Przez zasługi Świętego Franciszka, o Panie!

I przyczynę Maryi odpuść nam karanie.

V. Powrozy piekielne obtoczyły mnie, uprzedziły mnie sidła śmierci.

R. Zawołałem Boga mego, a wysłuchał z Kościoła Swego głos mój. (2 Reg., r. 22)

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Zwróć do nas, o Maryo, Serce Syna Swego

I wyproś nam grzesznikom Miłosierdzie Jego.

Przybądź nam ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

HymnMarya w Synu Swoim Matką się nam stała,

Tęż Miłość Macierzyńską w Franciszku nam dała;

W rękach, w nogach i w boku widzi z tymże znakiem

Franciszka, być go swoim sądzi jedynakiem.

Znosi winę i karę z nas dla tej przyczyny,

Że w Franciszku nas bierze za córy i syny.

Nieprawość mnie, o! Boże, z niewinności zwlekła,

Żałuję nie dla Nieba i bojaźni piekła,

Ale z szczerej miłości dla Ciebie Samego,

Iżem Ciebie obraził Pana tak dobrego.

Oddaj Bogu, Franciszku, za porękę siebie,

A my za to wychwalać będziemy też Ciebie. Refren.

V. Rzekła matka: niech na mnie będzie to przekleństwo, Synu mój (Genes., r. 27).

R. Ojciec miłosierdziem wzruszony, upadł na szyję jego, i pocałował go, i rzekł: ten mój syn umarł był a ożył, zginął był, a znalazł się.

Modlitwa wraz z wersetami tak jak na Jutrznię.

OfiarowanieZ pokłonem te Godzinki Tobie oddajemy

Matko Boska Anielska i o to prosimy

Byś je raczyła przyjął i nam błogosławić

Nasze prośby Synowi raczyła przedstawić,

By nam grzechy odpuścił i karę darował

I od nieszczęść w tym życiu łaskawie zachował.

Polecenie Godzinek

Widział Jakub dom Boski i niebieską bramę,

O Jezu, my dziś mamy dla siebie tęż samę.

Jako tam wstępowali Anieli do nieba,

Tak my dziś, pożywając Anielskiego chleba.

Ja niech przez te godzinki wstęp wezmę nie mały,

Przy Królowej Anielskiej do Niebieskiej Chwały. Amen.

V Królowo Anielska módl się za nami.

R. I wyproś nam odpuszczenie wszystkich grzechów naszych.

Módlmy się. Pomnij, o Najdobrotliwsza Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, ażeby ten, kto się ucieka do Ciebie, Twojej pomocy wzywa, o przyczynę prosi, miał być od Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony uciekam się do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa. I stawam przed Tobą jako największy grzesznik, płacząc i wołając, o Pani świata nie racz gardzie naszymi prośbami. O Matko Słowa Przedwiecznego racz wysłuchać mnie nędznego grzesznika, który do Ciebie z tego padołu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo. Amen.

(300 dni odpustu).

Pieśń po Godzinkach.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Temu, Który jest w Osobach Troisty

W Bóstwie Jedyny.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,

Uproś nam łaskę u Twojego Syna

I żal za grzechy, bez zmazy poczęta

Panienko Święta.

A ci, którzy już dni swoje skończyli

I tu straszliwy termin odprawili,

Niech mają pokój bez zmazy Poczęta,

Panienko Święta.

Przez ową boleść, którąś wówczas miała,

Gdy Syn Twój konał, Tyś pod krzyżem stała,

Uproś im pokój bez zmazy Poczęta

Panienko Święta.

Dobry Jezu, a nasz Panie,

Daj im wieczne odpocznienie.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Litania do Matki Boskiej Anielskiej

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Maryo, Królowo Anielska,

Święta Maryo, przez Anioła łaski pełną nazwana,

Święta Maryo, przez Anioła o poczęciu Syna Bożego uwiadomiona,

Święta Maryo, przez Anioła o zachowaniu panieństwa uwiadomiona,

Święta Maryo, przez Aniołów w Betlejem otoczona,

Święta Maryo, od Aniołów rożne posługi odbierająca,

Święta Maryo, przez Aniołów do Nieba zaniesiona,

Święta Maryo, przez Aniołów dusze Swych wiernych sług do Nieba wprowadzająca,

Święta Maryo, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek Św. Franciszka,

Święta Maryo, na prośbę Św. Franciszka odpust zupełny u Syna Swego wypraszająca,

Święta Maryo, najmiłosierniejsza Matko ubogich pobożnie żyjących,

Święta Maryo, Ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników,

Święta Maryo, zasłaniająca nas przed Gniewem Sprawiedliwego Sędziego,

Święta Maryo, Arko przymierza,

Święta Maryo, dająca zwycięstwo nad szatanem,

Święta Maryo, Bramo do Nieba wiodąca,

Święta Maryo, Jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki,

Święta Maryo, jedyna Lekarko w śmiertelnych boleściach,

Święta Maryo, najpewniejsza Orędowniczko na Sądzie Boskim,

Święta Maryo, wybawienie dusz z Czyśćca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Królowo Anielska módl się za nami,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O Przenajświętsza Bogarodzico Dziewico, Której pobożność chrześcijańska nadała tytuł Matki Boskiej Anielskiej, upadam do Nóg Twoich Macierzyńskich i błagam z pokorą, abyś mi raczyła przybyć z pomocą we wszystkich potrzebach moich. Żyjąc na tym świecie, muszę przechodzić najrozmaitsze walki i spotykać się z wielu przeciwnościami. Walczyć muszę, aby zdobyć kawałek chleba i zabezpieczyć sobie byt doczesny; walczyć muszę, aby zdobyć cnotę i zabezpieczyć sobie zbawienie duszy — a wśród tej walki łatwo się mogę zapomnieć i upaść. A więc do Ciebie Matko Najświętsza biegnę o pomoc. W pracy nad zabezpieczeniem sobie bytu materialnego, ostrzegaj mnie; abym się zbytnie nie troszczył i nie pokładał ufności w mamonie światowej, abym się nie dopuścił jakiej niesprawiedliwości i chciwości. Niechaj pamiętam na upomnienia Pana Jezusa, na co ci się przyda chociażbyś cały świat pozyskał, jeżeli duszę utracisz. Niechaj pamiętam, że zapracowanego grosza nie wolno mi używać na pijaństwo i rozpustę, ale na skromne utrzymanie, na wspieranie ubogich i niedołężnych kalek i na potrzeby Kościoła Świętego. W pracy nad zdobyciem cnoty wspieraj mnie, Matko, abym nie ustawał i nie zrażał się pokusami i popędami do grzechu, ale walcząc mężnie i wytrwale pamiętał na upomnienie Apostoła, „kto zwycięży, tak będzie obleczon w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota i dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej”.

O Matko, wpatrując się w Twój Święty Obraz, pragnę być świętym, pragnę drugich do świętości zachęcać, pragnę aby cały świat zapalił się miłością Twoją, aby grzechy zniknęły spośród nas, a zakwitło Królestwo Pana Jezusa.

O jakże byłoby dobrze na świecie, gdyby ludzie żyli pobożnie i unikali grzechów? Ziemia ta zamieniałaby się w raj prawdziwych rozkoszy. O Królowo Anielska! Bądź naszą Królową i spraw, abyśmy na wzór Aniołów Tobie wiernie służyli i życie anielskie prowadzili. Niech się to stanie dla Miłości Boskiego Syna Twojego, a Pana i Zbawiciela naszego, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Anielskiej

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Królowo Anielska, Matko nasza, módl się za nami!

Królowo Anielska, bez grzechu poczęta,

Królowo Anielska, Samego Boga zachwycająca,

Królowo Anielska, Która pod tym wezwaniem łaskawie nasze przyjmujesz hołdy,

Królowo Aniołów,

Królowo Archaniołów,

Królowo Potęg,

Królowo Mocarstw,

Królowo Księstw,

Królowo Państw,

Królowo Tronów,

Królowo Cherubinów,

Królowo Serafinów,

Królowo całego Niebieskiego Dworu,

Królowo Aniołów bez grzechu pierworodnego,

Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi,

Królowo Aniołów, Której Chwała i Cuda co dzień się wzmagają,

Królowo Aniołów, Która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz umarłych i najzatwardzialszych nawracasz grzeszników,

Królowo Aniołów, Któraś jest weselem Boga, a podziwem Jego Aniołów i Świętych,

Królowo Aniołów, Pomocy nasza we wszelkich potrzebach,

Królowo Aniołów, Która ufających w Tobie nie opuszczasz nigdy,

Królowo Aniołów, Która przez Swe wstawiennictwo ślepych widzącymi, a chromych chodzącymi czynisz,

Królowo Aniołów, Która Sobie podobasz pod tą nazwą być wielbioną,

Królowo Aniołów, Która w Łaski wszelkiego rodzaju ubogacasz tych, co Cię w ten sposób wzywają,

Królowo Aniołów, Która tym, co się Twemu Boskiemu Synowi oddać i poświęcić pragną, czynić drogi prostymi,

Królowo Aniołów, Która Swym Orędownictwem chronisz przed ogniem piekielnym tych wszystkich, co Twój Szkaplerz bogobojnie noszą,

Królowo Aniołów, Która tak wielu do świętości prowadzisz,

Królowo Aniołów, w Której Bóg Ojciec ma upodobanie jako w Swej najukochańszej Córce,

Królowo Aniołów, Którą Syn Boży czci, jako Swą Niepokalaną Matkę,

Królowo Aniołów, Którą Duch Święty jako Swą wierną Oblubienicę miłuje,

Królowo Aniołów, Która Duchów Niebieskich Zastępami władasz,

Królowo Aniołów, przed Którą Aniołowie na twarz upadają,

Królowo Aniołów, nasze Życie,

Królowo Aniołów, Radości nasza,

Królowo Aniołów, nasza Nadziejo,

Królowo Aniołów, nasza Pośredniczko u Boga,

Królowo Aniołów, Której nigdy nie błagamy na próżno,

Królowo Aniołów, Której po Bogu największą winni wdzięczność jesteśmy,

Królowo Aniołów, wielka Cudotwórczyni,

Królowo Aniołów, u Stóp Której Duchy Niebieskie z uwielbieniem się korzą,

Królowo Aniołów, Wszechmocna swą prośbą u Serca Syna Bożego, zachowaj nas od złego, które nam zagraża.

Królowo Aniołów, najdoskonalsza Orędowniczko nasza przed Bogiem, uproś nam prawdziwą miłość Pana Boga.

Królowo Aniołów, Arcydzieło Ducha Świętego, uczyń serca nasze czułymi na Jego święte natchnienia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami, o Królowo Aniołów.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Boże! któryś Niepokalaną Królową Aniołów w Niebie i na ziemi wszechmocną uczynić raczył; spraw, abyśmy pod Jej chwalebnym czcząc Ją uznaniem, skutki Jej Opieki doznać zasłużyli. Błagamy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Hymn do Matki Boskiej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

PIERWSZEJ winy i kary był szatan przyczyną,— On przez Ewę ludzkiego rodu jest ruiną;— Skazany bowiem został na pracę, śmierć, trwogi,— A wyrok ten trwa dotąd, wyrok nader srogi;— Lecz na modły Franciszka, przewinienie w raju,— Stwórca przyrzekł złagodzić wnet w ludzkim rodzaju.

Ukazuje się Marya, w blasku Niebios staje,— Na znak tego widomy, róże mu podaje;— Strawiłem, Boże, w grzechach mych liczne godziny,— Dziś odpuść skruszonemu i karę i winy.

V. Już zima minęła, deszcz przeszedł i przestał, i ukazały się kwiatki na ziemi naszej.

R. Przyszedł czas winnic obcinania, glos Synogarlicy słyszany jest w ziemi naszej.

Módlmy się. O nieprzebrany w miłosierdziu, Boże, który, jako niegdyś dla miłości Abrahama, Patryarchy, chciałeś zatrzymać miecz sprawiedliwości Twojej, wzniesiony nad Sodomą, tak na prośbę Serafickiego Patryarchy, Franciszka świętego, racz dać wszystkim, choćby największym grzesznikom, odpuszczenie grzechów, winy i kary wiecznej, za wstawieniem się łaskawem Najświętszej Królowej Anielskiej. Proszę Cię przez zasługi niewinnej Męki Syna Twego i boleści najukochańszej Matki Jego, przez przyczynę świętego Franciszka, abyś to, coś obiecał, dziś mnie grzesznemu, skutkiem samym wypełnić raczył, ażeby będąc w tej świątyni oczyszczony od karania, więcej do nałogów grzechowych nie powrócił. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą źyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów

Źródło: W Tobie, o Matko, nadzieję pokładamy, czyli Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Marya 1946

(Modlitwa ta objawiona i polecona przez Matkę Najświętszą w roku 1863, była ogromnie rozszerzona we Francji przez ks. Ludwika Cestac. Uprasza ona wielką pomoc Matki Bożej w napaściach szatańskich).

Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów, któraś otrzymała od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana, pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy niebieskie, ażeby za Twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną.

„KTÓŻ JEST JAKO BÓG!“

O dobra i czuła Matko, Ty bądź zawsze miłością i nadzieją naszą!

O Matko Boża, ześlij świętych Aniołów, ażeby mnie strzegli i oddalili ode mnie okrutnego nieprzyjaciela.

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas!

(Odpust 500 dni. Św. Kongregacja Odp., 8 lipea 1908. Św. Pen. Apost., 28 marca 1935 r.).

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Anielskiej.

Źródło: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Najlitościwsza i najhojniejsza Łask Boskich Szafarko, Najświętsza Maryo Panno! która jako nieprzebranego w Dobroci Boga jesteś Matką, tak i Sama w łaskawości i życzliwości ku ludzkiemu plemieniu nieprzebrana. Dziękuję Ci pokornie za wszystkie Twojej Macierzyńskiej Miłości ku nam dowody, a osobliwie za ten, żeś nam porodziła Zbawiciela świata, błagasz Go za nas i wypraszasz dla nas Łaski Jego, jako oto i dziś na żądanie ukochanego sługi Twego Franciszka Serafickiego, przedstawiając Synowi Swemu prośby jego, wyjednałaś odpust zupełny, o który on błagał! przez tę Twoją ku Niemu, a także i ku nam wszystkim łaskawość; przez miłość Jego ku Ukrzyżowanemu Jezusowi, a Twojemu Najmilszemu Synowi i ku Tobie, o Matko Miłości, proszę Cię pokornie, racz przeprosić Boga za grzechy moje, wyjednaj mi ich odpuszczenie i Łaskę Jego, która jest źródłem wszelkiego doczesnego i wiecznego szczęścia. Pragnę Cię wielbić, o Najświętsza Maryo Panno! ze wszystkimi Aniołami i ludźmi, nie tylko w Asyżu i w tej tu świątyni, ale i we wszystkich całego świata kościołach, Bogu i Tobie,  o Matko Litości, na cześć wystawionych. Oddaję Ci się, o Najukochańsza Matko, z duszą i ciałem, racz mnie zachować w Twojej Macierzyńskiej Opiece, uproś mi odpuszczenie grzechów teraz i w godzinę śmierci mojej; spraw to, abym Boga, Stwórcę mojego, Dawcę wszelkiego Dobra i Łaski, i Ciebie jako pierwszą i jedyną po Bogu Ucieczkę tu w życiu i w przyszłości mógł chwalić i uwielbiać po wszystkie wieki. Amen.

Antyfona. Dzisiaj temu domowi stało się zbawienie dlatego, że i on jest synem Abrahamowym; bo przyszedł Syn Człowieczy szukać i zbawiać, co było zginęło.

℣. Boże, wejrzyj z świątyni Twojej na tę ziemię.

℟. A wybaw z niewoli grzechu ludzkie plemię.

℣. Módl się za nami, Maryo Panno, Królowo Anielska.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże Miłosierdzia i Ojcze Litości! który nie dość mając na tym, że upadłemu rodzajowi ludzkiemu na podźwignienie z niewoli grzechu, Słowo Przedwieczne, Syna Swojego na ziemię posłać raczyłeś! lecz jeszcze przez Najświętszą Matkę Jego, Maryę Pannę i przez wybrane sługi Twoje, nowy, z nieprzebranego Miłosierdzia Twojego, dowód Łask Twych okazujesz; przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny i Serafickiego sługi Twego, Franciszka Świętego, prosimy Cię pokornie, spraw nam to miłościwie: abyśmy Łaską Twoją pobudzeni i wsparci, tak życia naszego sprawy wykonywali, iżbyśmy nie tylko wiecznej, ale i doczesnej kary uniknęli, a na wieczną w Niebie szczęśliwość zasłużyć mogli; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

℟. Amen.

Akt strzelisty Św. O. Franciszka

Niech będzie błogosławione Najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiona Najświętsza Męka Jego! Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Marya Panna! Która Go porodziła i z Nim cierpiącym wespół bolała, z całym Dworem Niebiańskim. Amen.

Modlitwa na uproszenie odpustu zupełnego.

Bądź na wieki pochwalony od wszystkiego stworzenia, najukochańszy ukrzyżowany Panie mój, Jezu Chryste! który przez najłaskawsze Wcielenie i najboleśniejszą gorzką Mękę i Śmierć Twoją niewdzięcznemu zbyt światu okazałeś, że nie chcesz zguby i śmierci, ale nawrócenia i życia pragniesz wszystkich grzeszników! skoro bowiem tylko nędzny grzesznik do Ciebie, o Ojcze Miłosierdzia, ze skruchą, z żalem i miłością nawraca się i Twych najdroższych Sakramentów używa. Ty otwierasz Ojcowskie Serce i łaskawie odpuszczasz mu jego winę. Lecz, o najsprawiedliwszy Jezu! ponieważ ja niegodny syn i złośliwy sługa, sprawiedliwie obawiam się za odpuszczone grzechy doczesne kary; w dniu zaś dzisiejszym mnie najbiedniejszemu, nie mogącemu się wypłacić, najukochańsza, droga Oblubienica Twoja, Kościół Święty Katolicki, Matka nasza, najobfitszy skarb Łaski ku wypłaceniu otwiera; proszę więc serdecznie, o Najmiłosierniejszy Jezu! przez najobfitsze Dzieła Najświętszego Życia, Męki i Śmierci Twojej, przez wysokie zasługi najbłogosławieńszej Maryi, Matki Twojej, Wszystkich Świętych i całego Chrześcijaństwa, abyś raczył mnie, potrzebującemu, dziś, wszystkie zasłużone kary najłaskawiej odpuścić. Chcę i mocno stanowię, za pomocą Łaski Twojej, na przyszłość wszystkich śmiertelnych i ciężkich grzechów, jak najpilniej wystrzegać się i od Ciebie nigdy się nie oddalać. Proszę Cię też, Najlitościwszy Jezu! racz Twój Święty Kościół Katolicki rozszerzać i Jego zwierzchników utrzymywać i bronić; wszystkich błądzących do Niego nawrócić i wszystkie błędne nauki wykorzenić; racz wszystkim wiernym panom chrześcijańskim, manarchom i zwierzchnościom trwały pokój i jedność darować, a nam wszystkim, którzy chrześcijańskie imię na sobie nosimy, w Twojej Łasce, Tobie podobające się życie prowadzić; dlatego sercem i usty całuję i szanuję Twe pociechą płynące Najsłodsze Rany. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny.

O Najchwalebniejsza Maryo Panno i czci najgodniejsza Królowo Wszystkich Aniołów; dnia dzisiejszego zwracam umysł i oczy ku Tobie, a jako Św. O. Franciszek, wypraszając dzisiejszy odpust od Chrystusa, Ciebie za Pośredniczkę wzywał, tak i ja Twego Pośrednictwa wzywając, proszę, racz mi dzisiejszy odpust u Syna Twego uprosić. Powtórz te same słowa, któreś do Syna Swego mówiła, gdyś ten najkosztowniejszy skarb Łaski ludziom wyjednywała i zjednaj mi dzisiejszy odpust zupełny. Okaż Mu tę Samą Macierzyńską Miłość, którą natenczas okazywała i Serce Jego zniewoliła i skłoniła; racz też skłonić Go i wyjednać u Niego dla mnie dzisiejszy odpust, jako skarb Łaski. Wylicz i objaw wszystkie te usługi, któreś Mu na ziemi czyniła, wszystkie boleści na Sercu, któreś z Nim ponosiła; a przez moc tych zasług uproś mi dziś doskonałe odpuszczenie grzechów i zupełne darowanie wszelkiej zatrzymanej kary. Amen.

Tu zmówić: 6 Ojcze nasz. 6 Zdrowaś Marya. 6 Chwała Ojcu. 1 Wierzę w Boga za potrzeby Kościoła Świętego.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Koronka do Matki Boskiej Anielskiej

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami, składającymi Chór nazwany Tronami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako Niepokalaną Dziewicę, która starła głowę węża piekielnego i światu sprowadziła Słońce sprawiedliwości, to jest porodziła Zbawiciela. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska, i wraz z Aniołami składającymi Chór zwany Cherubinami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły, jako najukochańszą Córkę Ojca Przedwiecznego, którą przez Archanioła Gabryela wybrał za Matkę Synowi Swemu Jednorodzonemu. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi Chór, zwany Serafinami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły, jako najmilszą Matkę Syna Bożego Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami, składającymi Chór zwany Mocarstwami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły, jako Przenajświętszą i Najczystszą Oblubienicę Ducha Świętego, za sprawą którego stałaś się Matką Syna Bożego i uwolniłaś nas od tyranii szatana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska, i wraz z Aniołami, składającymi Chór zwany Mocarstwami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako jedyną Ucieczkę grzeszników pokutujących i szukających przez Ciebie Miłosierdzia Boskiego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami, składającymi Chór zwany Panowaniami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia chwaliły i wielbiły jako Lekarkę chorych i Pocieszycielkę strapionych, szukających u Ciebie ukojenia swych smutków i boleści. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska, i wraz z Chórem Aniołów uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia czciły i wielbiły jako najpewniejsza Wspomożycielkę wiernych, któraś niejednokrotnie wypraszała zwycięstwo Chrześcijanom i ratowałaś Kościół Boży od bezbożnego pogaństwa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i z Chórem Archaniołów błogosławię Cię i uwielbiam i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia błogosławiły i wielbiły jako najmiłosierniejszą Opiekunkę sierot i wszystkich biedaków ciężko pracujących na kawałek chleba; pragnę aby wszyscy doznawali Twojej Opieki i bezustannie śpiewali: „bądź pozdrowiona Łaski pełna”, teraz i na wieki. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

  1. Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i z chorem księstw niebieskich cześć Ci składam najgłębszą, wielbię Cię i błogosławię i pragnę, aby wszystkie stworzenia czciły Cię i wielbiły jako Wszechpotężną Orędowniczkę przed Bogiem we wszystkich biedach, a szczególniej w chwili konania, gdy już światło ziemskie gaśnie a śmierć zajrzy w oczy i zdaje się wołać: „pójdź na Sąd Boży i zdaj rachunek z włodarstwa twego.” O Matko błagam Cię pokornie, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, i ratuj twe dzieci na strasznym Sądzie Sprawiedliwego Sędziego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Święta Maryo, Królowo Anielska! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożnymi niewiastami — wyproś grzesznikom nawrócenie, pobożnym wytrwanie w pobożności, — pracującym cierpliwość w pracy. Niechaj wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek uciekają się pod Twoją Macierzyńską Opiekę. Amen.

Antyfona, którą się śpiewa przy odsłonięciu Obrazu Matki Boskiej Anielskiej.

Królowo, Matko Dąbrowy,

Do Ciebie wołamy pokornymi słowy:

Ratuj nas, Matko Droga,

Uproś Łaskę Świętą i w cnotach wytrwanie,

Niech w grzechowym żaden nie umiera stanie,

Uproś nam to u Boga.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwy podczas odwiedzenia kościoła w dniu odpustu Porcjunkuli

Źródło: Objaśnienie odpustu Porcyunkula z dodatkiem odpowiednich modlitw 1938

Odpust Porcyunkuli. Nauka o Odpuście Porcyunkuli. Modlitwy wyd.6 1915

PIERWSZE ODWIEDZENIE KOŚCIOŁA.

Wstąpiwszy do kościoła upadnij na kolana i  odmów następującą modlitwę:

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach całego świata, chwalimy i uwielbiamy Cię, żeś przez święty krzyż Twój odkupił świat.

Modlitwa przygotowawcza.

O najwyższy w Majestacie Boże, o najświętsza i nierozdzielna Trójco, Boże Ojcze, Boże Synu i Boże Duchu święty! Ja niegodny grzesznik upadam przed Tobą na kolana i chwalę i uwielbiam Cię ze wszystkimi Aniołami i Świętymi. Postanawiam sobie i przyobiecuję przed Świętym Obliczem Twoim, iż nabożeństwo to zamierzam odprawić z miłości ku Tobie w tym celu, aby do rozszerzenia Twojej chwały dopomagać i pomnażać szczęście mojej duszy i dobrobyt całego walczącego Kościoła, przez ofiarowanie niezmiernych zasług Pana Jezusa i wstawienie się Jego Najświętszej Matki, i aby przyjść w pomoc przez odpusty Kościoła duszom w Czyśćcu będącym. Dlatego postanawiam dostąpić tego zupełnego odpustu tak doskonale, o ile to jest możebnym; i to jeden raz na odpuszczenie wszystkich kar za grzechy, którymi dusza moja jest obarczona, potem za dusze w Czyśćcu zostające, mianowicie za…

O Panie Jezu Chryste! za nas to grzesznych poniosłeś śmierć haniebną na krzyżu; lecz Miłość niezmierna Najsłodszego Serca Twego spowodowała Cię udzielić  wiernemu Twemu słudze, św. Franciszkowi, dla dobra dusz ten to drogi, nieoceniony odpust. Ufając w Twoją Miłość, pokładam wielką nadzieję w Tobie i razem, błagam Cię, przez Krew Twą nieocenioną i przez wstawienie się Najświętszej Matki Twej o Łaskę nadprzyrodzonego żalu za moje grzechy, abym przez to stał się godnym dostąpienia tego odpustu.

O mój Panie Jezu! wyznaję przed Tobą i przed całym Niebem moje obrzydliwe grzechy; za wszystkie przewinienia w ogólności i za każdy grzech z osobna, błagam Cię pokornie o zmiłowanie i o odpuszczenie dla Krwi Twej Najświętszej, którąś podczas srogiej Męki Krzyżowej za nas raczył łaskawie przelać. O Panie Jezu, moje największe i najmilsze Dobro! nienawidzę wszystkie grzechy popełnione, brzydzę się nimi z głębokości serca i duszy, ze szczerej i prawdziwej miłości ku Tobie. Obraziłem Cię tak ciężko, iż po tysiąc razy zasłużyłem na piekło.

Zmiłuj się, o wielki Boże, nade mną nędznym grzesznikiem według wielkiego Miłosierdzia Twojego i udziel mi tej Łaski, bym Cię nigdy dobrowolnie żadnym grzechem nie obraził, lecz iżbym się nawrócił i począł szczerze pokutować za moje grzechy.

O Błogosławiona Dziewico, Najświętsza Maryo! proszę Cię, wspieraj dzisiaj prośby moje tą samą dobrocią i miłością, którąś wspomagała prośbę Św. Ojca Franciszka.

Do Ciebie udaję się, o Najsłodsza Matko Zbawiciela, o potężna Królowo Nieba i ziemi, o Miłosierna Ucieczko grzeszników, i modlę się z ufnością:

Święta Matko, dopuść na mnie,

Niech Ran Syna Twego znamię

W sercu swoim mam wyryte! Amen.

Święty Ojcze Franciszku! proszę Cię, przez łzy, któreś za grzeszników przelał, uproś mi łzy nadprzyrodzonego żalu, abym był godzien odpustu tego dostąpić dla mnie i dla dusz w Czyśćcu zostających. Amen.

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z miłością i politowaniem wspominam na srogie Męki,  któreś za cały świat poniósł, osobliwie zaś przypominam sobie Najdroższą Krew Najświętszego Ciała Twego, którąś przelał w Ogrodzie Oliwnym. Proszę Cię, ofiaruj Twoją Krew i Miłość Najświętszego Serca za dolegliwości i potrzeby Twojego Świętego Kościoła.

Wiekuisty Ojcze! wejrzyj miłościwym okiem na Oblicze Twego Syna i dla Najświętszej Krwi, którą Syn Twój przelał w Ogrodzie Oliwnym, racz podwyższyć i rozszerzać Kościół Święty, aby wszystkie narody poznały, wzywały i kochały Ciebie, Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, któregoś w jedności z Duchem Świętym zesłał na ten świat.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Przedwiecznego Ojca, prawdziwe światło oświecające każdego człowieka przychodzącego na ten świat! przez Najświętszą Krew, którąś jako Człowiek w Ogrodzie Oliwnym przelał, proszę Cię, oddal ode mnie ciemności wszystkich fałszywych nauk i udziel łaskawie, aby wszyscy uznali Ojca Świętego Papieża jako jednego pasterza i utworzyli jedno zgromadzenie wiernych.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Miłości i Pokoju! proszę Cię przez Krew Najświętszą, którą Pan Jezus przelał za nas w Ogrodzie Oliwnym, przenikaj na wskroś wszystkie serca Miłością Twoją i udziel nam Pokoju, którego świat dać nie jest w stanie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Przy pierwszym odwiedzeniu kościoła pragnę, o Boże, dla siebie samego zyskać odpust zupełny.

Panie nasz Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Święty  Boże, wielki Boże, nieśmiertelny Boże, zmiłuj się nad nami i nad całym rodzajem ludzkim. Oczyść nas dzisiaj i zawsze z grzechów naszych i ze słabości naszych przez Twoją Krew Najdroższą, abyśmy w Twym Świętym Pokoju i w Miłości Twojej teraz i przez wszystkie wieki żyć mogli. Amen.

Stwórco świata Boże, nadziejo nasza i obrono, dla Chwały Imienia Twego ratuj nas w każdej potrzebie i zbaw nas.

Modlitwy ludu Twego, prosimy Cię, Panie łaskawie wysłuchaj; a ponieważ za grzechy nasze na karę zasłużyliśmy, błagamy Cię, abyś nam takową przez zasługi Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez modlitwy Świętych darować raczył. Tyś dał Kościołowi Świętemu moc odpuszczania grzechów przez Sakrament Pokuty, a przez odpust Porcjunkuli odpuszczasz kary doczesne. Prosimy Cię pokornie, przebacz nam winy i kary nasze. Albowiem Miłosierny jesteś i nie pragniesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, a od wszelkiej kary uwolniony został.

Osobliwie ja tu w tym kościele będąc, proszę Cię pokornie, abyś mi dopomógł do uzyskania odpustu zupełnego Porcjunkuli, tyle razy, ile razy ten kościół dziś odwiedzę. Za pomocą Twoją chcę najpierw dla siebie samego zyskać ów odpust, inne zaś odpusty ofiaruję za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Na intencję Ojca Świętego odmawiam teraz z sercem skupionym:

,,5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała Ojcu, 1 Wierzę w Boga.”

Najświętsza Panno, Niepokalanie Poczęta, dopełnij przez Zasługi Twoje moje niegodne błaganie i prośby. Amen.

 

 

DRUGIE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste, z serdecznym współczuciem i litością przypominam sobie hańbę, sromotę i boleści, któreś wycierpiał z miłości dla nas, gdy Cię tak srogo, Dobry Jezu, łańcuchami okuto i do Jeruzalem nielitościwie wleczono. Proszę Cię, o Jezu, ofiaruj te gorzkie cierpienia i Miłość Twego Najsłodszego Serca za wszystkie potrzeby i uciski Twego Świętego Kościoła.

Odwieczny Ojcze, wejrzyj na Oblicze Najsłodszego Syna, który tak okrutnie był skrępowany i niemiłościwie wleczony, i rozwiąż wszystkie więzy błędów i zaprowadź narody do uznania prawdziwej Wiary Katolickiej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Przedwiecznego Ojca! racz, proszę Cię, przez Twoje haniebne pojmanie uwolnić wszystkie dusze  od ostrych więzów błędu.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Przenajświętszy, Pośredniku Pokoju i Miłości! przez więzy pełne sromoty, hańby i boleści, które Syn Boży dla nas grzeszników wycierpiał, proszę Cię, utrzymuj całe chrześcijaństwo przez węzeł pokoju w jedności ducha i umysłu.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Przy drugim odwiedzaniu kościoła pragnę, Boże mój, zyskać odpust zupełny i ofiaruję go za dusze N. (np. moich rodziców).

Przedwieczny Boże Ojcze. w połączeniu z Najświętszą Panną Maryą i z Wszystkimi Świętymi ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Przez Krew Jego dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymiś Najświętszą Pannę obdarzył i niepokalaną od grzechu pierworodnego zachował. Cała piękna i Łaski pełna jest Bogarodzica Marya. Ofiaruję Tobie Ojcze Wszechmogący Krew Jezusa Chrystusa i Zasługi Niepokalanej Matki Jego za nawrócenie grzeszników, podwyższenie Kościoła Katolickiego, wykorzenienie kacerstwa i pokój pomiędzy chrześcijanami.

Na intencję Ojca świętego ofiaruję Ci wszystkie moje modlitwy. Udziel mi łaskawie odpustu zupełnego Porcjunkuli. A ponieważ rozkazałeś czcić rodziców i miłować ich, przeto polecam Miłosierdziu Twemu ich dusze. Ten świat już opuścili, a może ich dusze w Czyśćcu ponoszą męki. Z otchłani czyśćcowej wołają do mnie: “Pamiętaj o nas, synu nasz, córko nasza!” Zmiłuj się nad nimi i przyjmij ofiarę moją, bo ofiaruję za nich odpust Porcjunkuli. Niechaj będą przez ten odpust wybawieni z więzienia czyśćcowego. Amen.

Najświętsza Panno, umiłowana przez Syna Twego Jezusa Chrystusa! Dla Miłości Twojej, którąś miała ku Synowi Twemu i dla nieskończonej Miłości Syna Twego ku Tobie, o Matko, złącz modlitwy i zasługi Twoje z moimi nieudolnymi prośbami i wyprowadź z Czyśćca dusze moich rodziców i zaprowadź do wiekuistej światłości. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

TRZECIE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem wspominam na zelżywości i boleści, któreś ty z miłości ku nam poniósł i wycierpiał w domu Kajfasza, gdy Ci sługa dał srogi policzek, i żołnierze całą noc z Ciebie się wyśmiewali, Ciebie bili i katowali. Proszę Cię, ofiaruj te gorzkie cierpienia i Miłość Najsłodszego Serca Twego za uciski i potrzeby Twojego Świętego Kościoła.

Ojcze przedwieczny! wejrzyj na Oblicze Twego kochanego Syna, którego dla nas tak okrutnie bito i katowano, i racz podwyższyć Skarbami Łask Twoich Święty Kościół, Oblubieńca Syna Twojego, aby przywiódł wszystkim narodom szczęście i zbawienie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Ojca Przedwiecznego! przez sromotne i bolesne zelżenie i katowanie w domu Kajfasza, proszę Cię, racz rozproszyć wszelkie ciemności fałszywych nauk i pokaż całemu światu, iż z Kościołem Twoim Świętym przestajesz po wszystkie czasy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Miłości! proszę Cię, przez srogie katowanie Pana Jezusa, racz uwolnić łaskawie wszystkie serca od więzów miłości światowej, aby całe chrześcijaństwo stało się jednym sercem i  jedną duszą.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Trzeci raz odwiedzając Twój kościół, pragnę o Boże Dobrotliwy, zyskać odpust Porcjunkuli za dusze moich przodków.

Ciebie, Ojca niestworzonego, Ciebie Syna Jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego Pocieszyciela, Jedynego Boga uwielbiam, błogosławię, wychwalam. Niebo i ziemia, morze i gwiazdy, widzialne i niewidzialne rzeczy wszystkie od Ciebie powzięły początek i istnieją według Woli Twojej. Ja także od Ciebie jestem stworzony. Tyś jest celem moim. Otóż głosem moim wołam do Ciebie, Panie, głosem moim i sercem modlę się do Ciebie. Wylewam przed Oblicznością Twoją prośby moje i błagam, wysłuchaj mnie. Odpuść mi wszystkie grzechy i kary zasłużone. Nie omieszkaj zmiłować się nade mną.

Ojcze Niebieski, Źródło Miłosierdzia! jako żebrak stoję przed Tobą. Za pomocą Łaski Twojej obiecuję Ci szczerze i doskonale poprawić mój żywot, unikać grzechu, uczynić zadość za grzechy moje i nieprawości tego świata.

Niechaj znajdę Łaskę u Ciebie! Abym nie został od Ciebie odrzucony, ofiaruję Ci Samego Jezusa Chrystusa Syna Twego, Jego Wcielenie, Żywot, Mękę i Śmierć krzyżową. Ofiaruję Ci wszystkie Jego Zasługi i cokolwiek cierpiał dla naszego zbawienia, Jego prace, ubóstwo, posłuszeństwo i modlitwy.

Przystępuję do Tronu Łaski Twojej przez Zasługi Królowej Nieba Maryi. Ona znalazła Łaskę w oczach Twoich.

Błagam Cię także o litość i Miłosierdzie przez zasługi Wszystkich Wybranych Sług Twoich. Zmiłuj się nade mną i nad duszami, o których teraz wspominam.

Wspominam dusze przodków moich, z których się zrodzili rodzice moi. Jeżeli ich dusze cierpią za grzechy swoje w Czyśćcu, obecna chwila niechaj im się stanie zbawieniem! Przyjmij, Dobrotliwy Panie! odpust Porcjunkuli na ich pociechę i wybawienie z ognia czyśćcowego. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

CZWARTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem przypominam sobie Twoje bolesne Rany i Twoją obficie płynącą Krew, gdy Cię, Miły Jezu, obnażonego do słupa przywiązano i srogo biczowano. Proszę Cię, ofiaruj te bolesne Rany i Najświętszą Krew za potrzeby i uciski Kościoła Świętego.

Boże Ojcze Przedwieczny! wejrzyj miłościwie na Twarz pełną boleści Twego Jednorodzonego Syna, którego za nas tak haniebnie katowano. Odwróć chłosty Twego Gniewu od Twego Świętego Kościoła i od narodów, znajdujących się jeszcze w ciemnościach grzechu i w cieniu śmierci.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Odwiecznego Ojca! proszę Cię, przez bolesne biczowanie i Krew Twoją Przenajświętszą dla nas przelaną, zmiłuj się nad duszami wszystkimi, które jeszcze w niewierze i w błędach grzechowych się znajdują.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Rozumu! przez Rany, Krew i biczowanie Pana Jezusa, proszę Cię, oświeć wszystkie serca, aby porzuciwszy namiętności grzechu, osiągnęły spokój z Bogiem i ludźmi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Pragnę, o Boże mój, zyskać odpust Porcjunkuli i ofiaruję go za dusze zmarłych braci, sióstr i krewnych moich.

Zbawicielu nasz, Chryste Jezu, według Obietnicy Twojej w Zielone Świątki zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela. Radujcie się Bogu Pomocnikowi naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakubowemu, albowiem Duch Święty wieczny Bóg jest nam dany, Łaska Jego jest rozlana w sercach  naszych!

Duchu Święty, Najsłodszy Pocieszycielu, który od Ojca i Syna pochodzisz, przyjdź, proszę Cię, i napełnij duszę moją Darami Twymi. Oczyść mnie od wszelkiego grzechu i uświęć serce moje. Tyś jest prawdziwym Pocieszycielem w smutku i zwątpieniu. Tyś Światłością w ciemnościach tego świata, Tyś Ogniem i Miłością duszy nieśmiertelnej.

Uczyń mnie, Duchu Święty, pokornym i cierpliwym, obdarz linie siedmiorakimi Darami Twymi. Udziel mi mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Pańskiej.

Jakże jest słaba i niedołężna dusza moja, wystawiona na pokusy szatana!

Duchu mocy i zwycięstwa, daj mi zwycięstwo nad szatanem i namiętnościami moimi. Niech powstanie Bóg i niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego i nieprzyjaciele duszy mojej!

Boże, który serca wiernych Światłem Ducha Świętego nauczyłeś; daj nam w tymże Duchu znać i kochać prawdę i zawsze z pocieszenia Jego się weselić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

Przez oświecenie Ducha Świętego poznam, o Panie, iż grzechy moje są bardzo wielkie. Ty sądzisz człowieka i karzesz za występki. Odpuść mi wszystkie grzechy, daruj mi kary za nie zasłużone, udziel mi odpustu Porcjunkuli.

Ten odpust ofiaruję za dusze moich zmarłych braci, sióstr i krewnych. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

PIĄTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem przypominam sobie Twe okropne boleści, któreś wycierpiał, gdy Cię ostrym cierniem ukoronowano, tak iż Błogosławiona Twarz Twoja strumieniami drogiej Krwi się pokryła. Proszę Cię, Panie Jezu, ofiaruj te przebicia cierniem i Najświętszą Krew Twą za wszystkie potrzeby, uciski i dolegliwości Kościoła Świętego.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Głowę Jednorodzoną Syna Twojego cierniem ukoronowaną i Krwią zbroczoną i zwróć Oblicze Ojcowskie Twe na Kościół, Oblubieńca Syna Twojego, aby wszystkie narody Go poznały i szanowały.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Przez Boleści i Krew Drogą Twego haniebnego ukoronowania cierniem, Jednorodzony Synu Odwiecznego Ojca, zmiłuj się nad duszami, które nie posiadają jeszcze prawdziwej Wiary Katolickiej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Rady, przez zranioną Głowę Najświętszą Pana Jezusa, Krwią zbroczoną i Ranami pokrytą, proszę Cię, zniszcz złe narady burzycieli pokoju, prowadź i kieruj serca wszystkich do jedności, pokoju i miłości.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Odpust Porcjunkuli ofiaruję za dusze zmarłych dobrodziejów.

Rozmyślam nabożnie, Panie Jezu mój, gorzką Mękę Twoją; patrzę na te boleści, które cierpiałeś, gdy Lewa Noga Twoja przybitą została do krzyża. Wyciągnęli Ręce Twoje i Nogi, przybili je do twardego drzewa. Nikt nad Tobą nie ma litości, a Ty cierpisz okropne boleści, nie otwierając ust Swoich.

Czemu tak cierpisz? Ponieważ nogi moje były pochopne do złego. Poszedłem za marnym światem, opuściłem Boga mego i szukałem pociechy i wygody dla ciała mego. Ileż razy nogi moje przekroczyły Przykazania Twoje, nie idąc na pomoc bliźniemu, lecz idąc na szkodę jego!

Przez Boleści Twoje, o Jezu, które cierpiałeś, gdy Lewa Noga Twoja gwoździem była przebita, uwolnij nogi moje od sideł szatańskich i od upadku w grzechy. Nie chcę chodzić drogą pychy i wyniosłości, lecz drogą pokory i poniżenia. Nie chcę szkodzić bliźniemu, pójdę mu z pomocą w każdej potrzebie, uklęknę na kolana w rzewnej modlitwie, uświęcę nogi moje w Służbie Twojej.

Lecz nie tylko dla siebie samego Cię błagam o Miłosierdzie! Pamiętaj, o Panie, na dusze wszystkich dobrodziejów moich. Nauczyciele nauczali mnie chodzić według Przykazań Twoich, wykształcili umysł mój. Inni podali mi pokarm i napój, przyodziali mnie, pocieszali mnie w smutku. Może już dawno spoczywałbym w ziemi, gdybyś nie był zesłał dobrodziejów na ratunek mój.

Wszystkich dobrodziejów moich, którzy już zasnęli snem śmierci, polecam Tobie, o Boże. Zmiłuj się nad nimi, jeżeli w Czyśćcu są zatrzymani. Odpust Porcjunkuli ofiaruję za te dusze, niechaj zostaną wprowadzone do wiecznej Twej chwały. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

SZÓSTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem przypominam sobie hańbę i boleść serca, którąś wycierpiał, słysząc wołanie ludu: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!” Proszę Cię, ofiaruj to poniżenie i Miłość Twego Serca za wszystkie potrzeby i dolegliwości Świętego Kościoła.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Oblicze niewinnie na śmierć skazanego Syna Twojego, i racz zgromadzić wszystkie narody świata i zaprowadzić je do prawdziwej owczarni, iżby wszyscy mieli Kościół za Matkę i Ciebie za Ojca.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Ojca! Proszę Cię, przez ową gorzką Boleść Serca Twego, którąś doznał, gdy Cię skazano na śmierć krzyżową, nawróć wszystkie dusze z ciemności błędu do prawdziwej wiary, i pokaż łaskawie, że bramy piekielne nie są w stanie przemóc Kościoła Twego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Mocy! Przez skazanie na śmierć, które Pan życia na Siebie Samego dopuścił, proszę Cię gorąco, umocnij wszystkie serca przeciwko napadom szatańskim, aby Pokój Boży pozostał u nas po wszystkie wieki.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję ten odpust Porcjunkuli za te dusze, które cierpią z mojej winy.

Pokłon Ci oddaję, ukrzyżowany Zbawicielu, i całuję Rany Twoje. Nabożnie rozważam te Boleści, któreś cierpiał, gdy Noga Prawa do krzyża została przybitą. Ubolewam nad okrutną Męką, którą ponosiłeś dla zbawienia mojego i dziękuję Tobie za Miłość nieprzebraną, która była przyczyną niewinnej Śmierci Twojej.

Przez Zasługi Boleści Twoich wynikających z Prawej Nogi Twojej, proszę Cię, abyś kierował nogi moje na drodze Przykazań Twoich. Niechaj idę z cnoty w cnotę, aż Cię ujrzę Pana i Boga mego w Syonie Niebieskim. Niechaj nigdy nogi moje nie zbłądzą. Wyrwij mnie, Panie. od złego. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz.

Gdy rozważam nieprawości moje, trwoży się serce moje, bo się rozmnożyły nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mnie. Wyznać muszę, że nieraz w życiu nastawałem na zgubę bliźniemu. Które to są cudze grzechy? Te są, które popełnił bliźni mój, iż radziłem mu do grzechu, lub rozkazywałem mu grzeszyć i zezwalałem na grzech jego. Ileż to razy pobudzałem bliźniego do niesprawiedliwości, pochwalałem ją lub milczałem, gdy grzeszył!

Teraz z całego serca żałuję, iż postępowanie moje wtrąciło innych w nieszczęście a nawet może w grzech śmiertelny. Może niejedna dusza w Czyśćcu cierpi za grzechy, których przyczyną ja byłem. Pomocnikiem moim i Obrońcą moim Ty jesteś, Boże mój! nie omieszkiwaj mi wszystko przebaczyć  i wybawić z Czyśćca te dusze, które cierpią z winy mojej. Ofiaruję za nie odpust Porcjunkuli. Wybaw je z otchłani żalu i kary i wprowadź je do szczęścia wiekuistego. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

SIÓDME ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem przypominam sobie Twoją hańbę i Mękę, gdyś obarczony ciężkim krzyżem uświęcił drogę krzyżową śladem Przenajświętszej Krwi przed Oczami Bolesnej Matki Twojej. Proszę Cię, ofiaruj Mękę Tę i Miłość Twojego Serca za wszystkie potrzeby, dolegliwości i uciski Kościoła Świętego.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj miłościwie na bladą Twarz Syna niosącego ciężki krzyż i okaż w tym Twoją Świętą Wszechmocność, aby Kościół Twój Święty udręczony został wywyższony do godności, która Mu się rzeczywiście przynależy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Odwiecznego Ojca! przez bolesny upadek pod krzyżem proszę Cię, racz zachować wiernych od złego, strzeż ich od prześladowań drapieżnych wilków i zaprowadzić wszystkie zbłądzone owieczki na Łono Twego Świętego Kościoła.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu nauki i wiadomości, proszę Cię, przez Przenajświętszą Krew, którą Pan Jezus na drodze krzyżowej przelał, daj mocarzom tego świata umiejętność Świętych Twoich, aby o to tylko się starali, co wiedzie do wieczności; gdzie Jezus Chrystus z Świętymi obcuje w Wiecznej Chwale i Wspaniałości  Boga Ojca.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję odpust Porcjunkuli za wszystkie te dusze, o których już nikt nie pamięta.

Bądź pozdrowiona Rano Lewej Ręki Zbawiciela mojego. W duchu moim widzę Rękę Twoją przybitą do krzyża. Przez zasługi Krwi Twojej, płynącej z tej Ręki, zmiłuj się nad słabością i ułomnością moją. Wzmocnij mnie w dobrem przedsięwzięciu i udziel miłości, żebym mógł Cię kochać po wszystkie wieki.

Do tej Najświętszej Rany składam wszystkie występki moje, które kiedykolwiek popełniłem. Ty, mój Jezu, zgładź je i oczyść serce moje. Daj mi żal prawdziwy za grzechy. Ulecz słabość mej duszy, utrzymuj mnie w pokorze, chroń od przywiązania do złego, wzmocnij do dźwigania krzyża. Toruj mi drogę do Nieba, zachowując mi szatę niewinności lub obmywając mnie we Krwi Twojej i we łzach własnych żalu i pokuty. Dopomóż mi, pokutne prowadzić życie, aż do końca.

Postanowiono człowiekowi raz umrzeć a potem nastąpi Sąd. Lękam się śmierci, bo nie wiem, gdzie i kiedy umrę, albo w jakim stanie będzie wtedy dusza moja. Ludzie o mnie zapomną, pokolenie przeminie po pokoleniu; cośmy czynili, ludzie zapomną, lecz Ty, o Boże, wszystko wiedzący, niczego nie zapomnisz. Dla tego też Tobie polecam te dusze, o których już nikt nie pamięta. Ofiaruję za nie ten odpust Porcjunkuli. Uwolnij Panie dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych i racz je wprowadzić do Królestwa swego. Niechaj używają szczęścia wiecznej światłości.

A ponieważ dobrze wiem, iż ten czas przyjdzie, gdy nikt na mnie nie wspomni, już teraz Cię proszę, wieczny Boże, abym został w Twojej pamięci i otrzymał nagrodę zgotowaną tym, którzy Cię miłują.

Boskie Serca Jezusa, zmiłuj się nade mną. Najświętsze Serce Maryi Panny, bądź moją pociechą.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

ÓSME ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! ze strapionym sercem przypominam sobie boleści, których doznałeś, gdy Cię gwałtownie ze szat obnażono, iż skóra, która była do szat przyschnęła, kawałkami się zdzierała i Krew Twoja Przenajświętsza strumieniami z Ran się lała. Proszę Cię, ofiaruj te cierpienia i Krew Twoją Przenajświętszą za potrzeby, uciski i dolegliwości Twojego Świętego Kościoła.

Ojcze przedwieczny! wejrzyj na Oblicze Twego tak haniebnie i nielitościwie obnażonego Syna i racz przyodziać wszystkich wiernych Kościoła Świętego szatą godową Twej Łaski, aby wszystkie narody tym prędzej doszły do jedności Wiary.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Ojca! proszę Cię, przez Tę Krew, którąś boleśnie przelał, gdy Cię z szat obnażono, przemów łaskawie do ludzi zaślepionych: Chcę, iżbyście widzieli.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Świętobliwości! proszę Cię, przez haniebną i krwawą drogę krzyżową Syna Bożego, przyjmij łaskawie modlitwy Kościoła Świętego i spraw to łaskawie, aby po oddaleniu wszystkich przeciwności, przykrości i błędów, służył Ci wiernie we wolności i pokoju.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję odpust Porcjunkuli za dusze z parafii naszej.

Zbawicielu mój ukochany, pokłon Ci oddaję i dziękuję Ci za Twe łaski, które mi wysłużyłeś przez Ranę Prawej Ręki Twojej. Przez tę Ranę dopomóż mi pokutować za grzechy, naprawić ile mogę, zgorszenia bliźniemu dane i wszelką szkodę wyrządzoną wynagrodzić. Ty mnie upominasz, przez Pismo święte mówiąc: “Już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało.”

Tak jest, o Panie! Już nie chcę grzeszyć, aby kara dotkliwsza nie przyszła na mnie. Jakże pragnę w dzień Sądu strasznego stać po prawicy Twojej. Wtedy będą zgromadzone przed Tobą wszystkie narody i odłącz sprawiedliwych od niesprawiedliwych, jako pasterz  odłącza owce od kozłów. Postaw mnie pomiędzy owieczkami Twoimi, niechaj usłyszę radosne słowa przemówione do wybranych: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, otrzymajcie Królestwo wam zgotowane od założenia świata.”

Ratuj mnie, Panie! w Dzień Ostateczny i tak mnie prowadź, aby dusza moja nigdy nie zbłądziła i nie odłączyła się od Ciebie. Lecz ratuj i te dusze, które niegdyś w parafii naszej Tobie służyły, a teraz cierpią w Czyśćcu męki. One pragną Miłosierdzia Twego, i do nas wołają z głębokiego więzienia: “Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy przyjaciele nasi.” Niechaj każda modlitwa i każda Msza Święta w kościele naszym za nie ofiarowana, będzie im słodyczą, ulżeniem i pociechą. Przyjmij Miłosierny Sędzio nasze prośby za zmarłych parafianów i daj im światłość wiekuistą. Ofiaruję za nich odpust Porcjunkuli i pragnę przez tenże odpust pocieszyć ich w smutku; wyprowadź ich z Czyśćca i przyjmij do żywota wiecznego. Amen.

Najświętsza Panno Maryo, Ty weselisz się w Panu i raduje się Dusza Twoja w Bogu. Pan Cię oblókł w szaty zbawienia i ubiorem sprawiedliwości odział Cię. Wspomóż, proszę Cię, dusze zmarłych parafianów, aby zostały wprowadzone do Królestwa Niebieskiego. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

DZIEWIĄTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z miłością i z bólem wielkim przypominam sobie Krew Twoją Świętą niewinnie przelaną, gdy Święte Twe Ręce tępymi gwoździami przybito do krzyża. Proszę Cię, racz Twoją Świętą Krew i Miłość Twojego Serca ofiarować za wszystkie potrzeby, uciski i dolegliwości Kościoła Twego Świętego.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Oblicze, na przebite Ręce, na Najsłodsze Serce Twojego Syna i racz się zmiłować nad Kościołem Twoim i rozszerzyć Go po całej ziemi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Ojca! proszę Cię, przez przebite Ręce Twoje Święte, racz wszystkie owieczki zbłąkane zaprowadzić do Ciebie przez prawdziwą wiarę i miłość serdeczną.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Bojaźni Bożej! przez przebite Ręce Pana Jezusa, proszę Cię, przeszyj na wskroś wszystkie serca Bojaźnią Twą Świętą, i oddalaj wszelką niezgodę i odszczepieństwo.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Odpust Porcjunkuli ofiaruję za dusze zmarłych biskupów i kapłanów.

Niosąc krzyż, wyszedłeś, Zbawicielu mój, Jezu, na ono miejsce, które zowią Trupią głową. Tam położyłeś Życie Swoje dla zbawienia świata. „Przebodli Ręce Twoje i Nogi Twoje i policzyli”, jak mówi Psalmista, „wszystkie kości Twoje” (Ps 22). Przyszli wtedy żołnierze i złamali golenie złoczyńców, którzy z Tobą byli ukrzyżowani. Lecz gdy przyszli do Ciebie, mój Panie, widzieli Cię umarłego, nie łamali goleni Twych; ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył Bok Twój, a natychmiast wyszła Krew i Woda. Najświętsze Serce Twoje, które tak bardzo nas umiłowało, zostało włócznią przebite.

Nieograniczona jest Miłość Serca Twojego, Dobrotliwy Zbawicielu mój. Serce Twoje pała Miłością ku nam wszystkim. Przez Litość Serca Twego zmiłujesz się nad biednymi, ubogimi, chorymi i umierającymi. Lecz Serce Twoje ukochało przede wszystkim biskupów i kapłanów, Zastępców Twoich.

Powierzyłeś im bowiem Tajemnice Królestwa Twojego, uczyniłeś ich Szafarzami Łask Twoich, Pasterzami ludu wiernego. Do biskupów i kapłanów mówisz: “Jako Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. Kto was słucha, mnie słucha; kto wami gardzi, mną gardzi.”

Otóż proszę Cię pokornie, ześlij pomoc z wysokości sługom Twoim, biskupom i kapłanom. Napełnij ich Duchem Świętym, umocnij ich przeciw pokusom tego świata, daj im wieczną zapłatę w Niebie.

Nie zapomnij, Panie, o duszach zmarłych biskupów i kapłanów. Słowami Psalmisty dusza ich woła do Ciebie: “Ogarnęły mnie boleści śmiertelne: a niebezpieczeństwa piekielne spotkały mnie. Znalazłem ucisk i boleść.” Wyrwij, Boże wszechmogący ich dusze z Czyśćca przez Krew Syna Twojego, płynącą z Serca Jego. Przyjmij łaskawie jako przyjemną ofiarę za nich odpust Porcjunkuli; przez ten chwalebny odpust daj im wieczny odpoczynek. Amen.

Najświętsza Panno, Orędowniczko nasza, modlitwom Twoim polecamy zmarłych biskupów i kapłanów. Wszyscy Święci, nie opuszczajcie ich. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

DZIESIĄTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! ze serdecznym politowaniem przypominam sobie boleśnie przebite Nogi Twoje i strumienia Świętej Krwi, płynącej tak obficie z Nóg Twoich Świętych. Proszę Cię, ofiaruj Twoje Boleści za wszystkie potrzeby, uciski i dolegliwości Twojego Świętego Kościoła.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Oblicze, Rany i Miłość Twego Ukrzyżowanego Syna i udziel Twojemu Kościołowi, aby skupiony w Duchu Świętym, pogromił i zniszczył wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Boga Ojca! proszę Cię, przez gwoździe, którymi Nogi Twoje Święte były przebite, oświeć wszystkie zbłąkane serca i prowadź je do poznania wszystkich Prawd Wiary Świętej, jakoś to obiecał.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu! przez przybicie Nóg Pana Jezusa do krzyża, proszę Cię, udziel pokoju chrześcijańskiemu ludowi, któremu łaskawie dać Wiarę raczyłeś.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję odpust Porcjunkuli za dusze wszystkich zmarłych.

Wszechmogący Boże. który panujesz nad żyjącymi i zmarłymi, ja ubogi żebrak stoję przed Tobą i ofiaruję Ci odpust Porcjunkuli za dusze wszystkich zmarłych. Zaprowadź je do świętego miasta Jeruzalem, o którem pisze św. Jan Ewangelista: ,,Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe zstępujące z Nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu.”

Niechaj dusze w Czyśćcu cierpiące tego szczęścia dostąpią, które zgotowałeś Świętym Twoim: “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich: a śmierci dalej nie będzie, ani smutku, ani krzyku więcej nie będzie, iż pierwsze rzeczy przeminęły.”

Tyś powstał chwalebnie z grobu, Wszechmogący mój Zbawicielu, Panie Jezu, daj chwalebne zmartwychwstanie wszystkim duszom w Czyśćcu cierpiącym. Niechaj na rozkaz Twój wstąpią do Nieba i osiągną tron im zgotowany. Osobliwie też nade mną racz się zmiłować! Tęsknię za Tobą, Boże mój.

Nigdzie nie znajduję pokoju i szczęścia, oprócz w Tobie, mój Panie. Zachowaj mnie od nowych upadków w grzechy. Przez Sakrament Pokuty oczyszczona jest dusza moja. Z Tobą chcę żyć i umierać. Nie chcę już nigdy wrócić do dawniejszych złych nałogów moich. Nie daj, Boże! abym umarł w grzechu śmiertelnym!

Zmiłuj się także nad wszystkimi żyjącymi! Ubogim daj chleb dostateczny, smutnym pociechę, słabym siłę, utrapionym ulgę, chorym zdrowie. Wysłuchaj wszystkie prośby nasze, abyśmy dostąpili Łaski Twojej do szczęścia doczesnego i wiecznego.

Odpust Porcjunkuli niechaj mi będzie pociechą w godzinę śmierci, chwałą we wieczności.

Najświętsza Panno, dopełnij nieudolne nabożeństwo moje. Bądź Matką moją i Przewodniczką do Królestwa Syna Twego, Jezusa Chrystusa.

Wszyscy Święci, osobliwie Św. Józefie, Św. Barbaro, Aniele Stróżu mój, Święci Patronowie moi módlcie się za mną, aby dusza moja została przyjętą do zgromadzenia Waszego w Niebie. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

JEDENASTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z serdecznym politowaniem przypominam sobie tę okropną chwilę, w której Cię przybitego do krzyża podniesiono i Krew Twoja Przenajświętsza, lejąc się strumieniami z Ran otwartych, skropiła drzewo krzyżowe. Proszę Cię, ofiaruj te Boleści, Krew i Miłość Twego Serca za wszystkie potrzeby, uciski i dolegliwości Kościoła Twego Świętego.

Ojcze, Wieczny Boże! wejrzyj na Oblicze święte Twego Syna, na Ciało Krwią i Ranami pokryte, i spojrzyj na rodzinę, za którą nasz Pan Jezus Chrystus się wydał w ręce grzeszników i nie lękał się dać przybić do drzewa krzyżowego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Ojca! Przez Krew Twoją Świętą, którąś drzewo Świętego Krzyża zrumienił, proszę Cię, racz przybić dług naszych grzechów na Krzyż i uwolnić wszystkie dusze od niewoli błędu i grzechu.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, Duchu ubogich! proszę Cię, przez Krzyż Święty Pana Jezusa, racz udzielić Siebie wszystkim wiernym i rządzić Twój Kościół Mądrością i Opatrznością.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję odpust Porcjunkuli za dusze zmarłych misjonarzy.

Zbawicielu mój Jezu, Tyś zbudował  Kościół Twój na opoce Świętego Piotra i dałeś mu klucze do Królestwa Niebieskiego, mówiąc do niego: “Tyś jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie zwyciężą Go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w Niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w Niebiesiech.”

Potężni przeciwnicy powstali, Panie, przeciw Kościołowi Twemu; piekło powstało przeciw Zastępcy Twojemu, Ojcu Świętemu, Papieżowi naszemu. Wypełniło się, co mówi Psalmista: “Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. I rzekli: “Potargajmy związki ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich.” Lecz Ty, Boże wszechmogący, nie opuścisz Kościoła i sług Jego! Nie pozwolisz na wieki, aby Kościół Twój, odkupiony przez Krew Twą Najświętszą, zgubiony został przez narody niewierne i złość szatańską. Rozszerz Kościół Twój po całej ziemi, aby stał się jeden Pasterz i jedna Owczarnia.

Sprawiedliwy i Miłosierny jesteś, o Panie! Dlatego błagam Cię przez Krwawy Pot Twój w Ogrójcu, przez gorzką Śmierć Twoją na Krzyżu, abyś pocieszył i Łaską Twoją umocnił cały Kościół Rzymsko-Katolicki! Przedłuż lata Ojca Świętego Papieża, daj mu zwycięstwo nad kacerstwem i niedowiarstwem. Biskupów i kapłanów, kleryków i wszystkich zakonników napełnij Duchem Świętym i bądź im pomocnikiem w obronie Kościoła Twojego. A wszystkich wiernych zachowaj od odszczepieństwa i grzechu śmiertelnego. Niechaj Pasterze i owieczki ujrzą Twe Oblicze w Królestwie Twoim.

Odpust Porcjunkuli ofiaruję za dusze zmarłych misjonarzy.

Któż tyle cierpiał dla Kościoła Twego, Panie, jak misjonarze? Opuścili bowiem ojca i matkę, ojczyznę i krewnych, udali się do obcych narodów pogańskich, aby im głosić Ewangelię. Nie zważali na upały słońca, na niebezpieczeństwa grożące im śmiercią na morzu lub pomiędzy poganami, lecz ufając tylko w Twoją Opiekę, życie swoje położyli za Wiarę Twoją, o Jezu. Jedni zostali ukamieniowani, jak niegdyś Święty Szczepan, inni mieczem ścięci jak Święty Apostoł Paweł, inni ukrzyżowani jak Mistrz ich i Pan, inni poginęli od głodu i męczarni we więzieniach.

Dusze tych misjonarzy zapewne już z Tobą, o Boże, królują w Niebie. Lecz jeżeliby były niektóre dusze misjonarzy zatrzymane w Czyśćcu, ofiaruję za nie odpust Porcjunkuli i błagam Ciebie, Boże Najmiłosierniejszy, abyś przez ten odpust wybawił je z Czyśćca i wprowadził do wiecznej radości.

Najświętsza Panno, Obronicielko Kościoła Katolickiego, przez Zasługi Twoje i przez zasługi Świętego Franciszka, niechaj dusze misjonarzy i dusze wszystkich wiernych zmarłych zostaną przyłączone do Świętych i Aniołów w Niebie. Amen.

Na intencję Ojca Św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

 

DWUNASTE ODWIEDZENIE.

Kłaniamy Ci się… itd. (jak wyżej).

Modlitwa odpustowa.

Panie Jezu Chryste! z miłością i boleścią przypominam sobie Śmierć Twoją na Krzyżu i tę chwilę, gdy z przebitego Serca Twego wypłynęła obficie Woda i Krew na zbawienie świata. Proszę Cię, ofiaruj tę Świętą Tajemnicę za potrzeby, uciski i dolegliwości Kościoła Świętego.

Ojcze, Wieczny Boże! wejrzyj na Oblicze i przebite Serce Twego Najukochańszego Syna i racz się zmiłować nad wiernymi Kościoła Świętego, i daj, aby uwolnieni od grzechów, znaleźli Łaskę i Pomoc u Ciebie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Jednorodzony Synu Wiecznego Ojca!  przez Twe przebite Serce i przez Wodę i Krew płynącą z owego Serca, proszę Cię, otwórz wszystkim zbłąkanym duszom drzwi do Królestwa tu na ziemi i przeto jakeś otwarł Łotrowi Bramę do Raju.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Duchu Święty, możny Łask Dawco! proszę Cię, przez przebite Serce Pana Jezusa, racz uwolnić serca wiernych od wszelkich złych skłonności, aby wszystkie dzieci Twego Kościoła Cię doskonale kochały,  Tobie godnie służyły, aby kiedyś opuściwszy ten padół płaczu, we wieczności Cię chwaliły, czciły i uwielbiały. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Lub:

Intencja: Ofiaruję odpust Porcjunkuli za dusze wszystkich czcicieli  Najświętszej Panny Maryi.

Raduj się i wesel się Najświętsza Panno Maryo! Albowiem Chrystus Pan Syn Twój, poniżony i ukrzyżowany,  powstał z grobu i wstąpił chwalebnie na Niebiosa; z Tobą pragnął być połączony w Niebie. Dlatego Syn Boży wziął Cię do Nieba i ukoronował wieczną Chwałą. Spełniło się, coś natchniona Duchem Świętym przepowiedziała: “Wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Albowiem odtąd Błogosławioną Mnie zwać będą wszystkie narody.”

Nad Chóry Anielskie wywyższona, spojrzyj, Królowo Nieba, na nas, sługi Twoje. Wspomagaj nas w każdej potrzebie, w życiu i śmierci. Zgrzeszyliśmy przeciw Bogu naszemu i wyznajemy pokornie: “Nasza wina, nasza wina, nasza największa wina!” Ty jesteś Ucieczką grzesznych i w kościółku Porcjunkuli objawiłaś Miłosierdzie Swoje nad grzesznikami. Otóż Najlitościwsza Panno, ubłagaj nam odpuszczenie grzechów u Syna Twego Jezusa Chrystusa, którzy dla zyskania odpustu Porcjunkuli kościół ten nabożnie odwiedzamy.

Spojrzyj także, Matko Miłosierdzia, na dusze zmarłych, a przede wszystkim na te dusze, które żyjąc na świecie, Ciebie czciły i na pomoc wzywały. Niechaj ten odpust Porcjunkuli duszom czcicieli i czcicielek Twoich, o Panno, stanie się pociechą, pomocą i wybawieniem z Czyśćca.

Panie Jezu, Zbawicielu nasz, uwolnij dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych.

Pomnij Panie, żeś się stał człowiekiem dla zbawienia naszego i poniosłeś Boleści i krzyż ciężki, ubóstwo i prześladowanie. Modlitwy i wszystkie dobre uczynki nasze, jako też odpust Porcjunkuli ofiarujemy Tobie, aby w połączeniu z zasługami gorzkiej Śmierci Twojej stały się pociechą i wybawieniem dusz w Czyśćcu cierpiących. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać  Panie, a światłość wiekuista niechaj im  świeci. Amen.

Na intencję Ojca św. dołączam: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała, 1 Wierzę w Boga.

 

MODLITWY ODPUSTOWE W CELU UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO:

 

Modlitwa przygotowawcza

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wszechmogący, Wieczny Boże, spodziewam się i ufam, że Twe nieskończone Miłosierdzie odpuści mi wszystkie grzechy i karę wiecznego potępienia, i przywróci mi synostwo Twoje. Ponieważ pozostają mi jeszcze kary doczesne, przeto uciekam się do niewyczerpanego skarbca zasług Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Wszystkich Świętych Twoich, ażebym z obfitości Jego mógł czerpać i dostąpić odpustu zupełnego. Przyjmij wszystko, co Ci ofiaruję, o najdobrotliwszy Boże, w zjednoczeniu z Gorzką Męką i Śmiercią Twego najmilszego Syna, i udziel mi z Łona Miłosierdzia Twego odpuszczenia wszystkich kar zasłużonych. Amen.

 

Modlitwa do Boga Ojca o podwyższenie Kościoła Św.

 

O Boże Przedwieczny, spojrzyj na Kościół, Oblubienicę Jednorodzonego Syna Twojego, za który On Krew Swą Świętą przelał. Prosimy Cię, podnieś i wywyższ go jasnością Twej Łaski i bogactwem dziedzictwa Twojego, ażeby godnym stał się takiego Oblubieńca i tak wysokiego okupu. Wejrzyj także łaskawie na dzieci Twej Świętej Matki, zgromadź we wspólnej jedności wszystkie ludy na ziemi, ażeby Ciebie, Ojca Wszechmogącego, i Tego, któregoś Ty posłał, Jezusa Chrystusa oraz i Ducha Świętego, poznały w żywej wierze, z wielką ufnością wzywały i doskonałą obejmowały miłością. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu

 

Modlitwa do Boga Syna Bożego o wykorzenienie i nawrócenie heretyków, niewiernych i błądzących w Wierze

 

O Jezu, prawdziwa Światłości, która przyświeca każdemu człowiekowi na ten świat przychodzącemu; prosimy Cię, spraw, ażeby przez nieoszacowaną moc Męki i Śmierci Twojej ustały wszelkie ciemności, ażeby wszyscy ludzie otrzymali światło Twojej Prawdy. O Dobry Pasterzu, który za owce Swoje dałeś życie, czuwaj nad Twą trzodą i broń jej naprzeciw zasadzkom tych, co przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Spraw, ażeby wszyscy byli jedną owczarnią i jednego uznawały Pasterza. Pozostań przy nas, o Panie, któryś powiedział: „Oto Ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Nakłoń wszystkie serca pod łagodne jarzmo Twoje, przywiedź je do poznania prawdy, ażeby wyrzekły się grzechów i uczynków ciemności. Okaż, że Kościół stoi na opoce, której bramy piekielne nie przemogą. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

Modlitwa do Ducha Świętego o zachowanie pokoju i jedności między panującymi na świecie

 

O Duchu Święty, Duchu Miłości i Pokoju, któryś tyle różnorodnych ludów w jedności wiary zgromadził, udziel wszystkim rządzącym państwami i ich doradcom obfitości Swoich Łask, i wyryj głęboko w ich sercach przykazanie miłości. Zachowaj ich, by nigdy dla żądzy chwały i chciwości nie obrażali sprawiedliwości i przedsiębrali, co się Twej Boskiej Chwale, spokojowi Kościoła i pomyślności państwa sprzeciwia. Napełnij ich duchem prawdziwie chrześcijańskim, ażeby wspólnymi siłami starali się uczynić siebie i swoich poddanych godnymi uczestnikami wiecznego pokoju w niebieskim Jeruzalem. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu

 

Modlitwa na zakończenie

O Przenajświętsza Trójco, Stwórco, Odkupicielu i Pocieszycielu, miłosierny Boże i Panie mój, który dla nieskończonej dobroci Twojej i najmniejszy dobry uczynek chcesz wynagrodzić dobrami wiekuistymi, prosimy Cię, przyjmij łaskawie tę małą służbę mego powinnego nabożeństwa i uzupełnij, cokolwiek mu niedostanie, przez nieskończone zasługi Gorzkiej Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, w jedności z zasługami i przyczyną Najśw. Maryi Panny i Wszystkich Świętych. Udziel mi z wnętrzności Miłosierdzia Twego upragnionego odpustu i zupełnego odpuszczenia wszystkich zasłużonych kar doczesnych. Za co niechaj Ci Niebo i ziemia ze mną składają dzięki i oddają chwałę teraz i na wieki. Daj nam łaskę i miłość przez najdroższe zasługi Twego Boskiego dzieła odkupienia, ażebyśmy wszyscy stali się uczestnikami zbawienia, błogosławieństwa i żywota wiekuistego. Amen.

 

Ofiarowanie odpustu zupełnego za siebie samego

 

O najmiłosierniejszy Jezu, ofiaruję Ci ten odpust, którego moc i skuteczność w Twej Gorzkiej Męce i w zasługach Wszystkich Twoich Świętych. Ofiaruję Ci go za wszystkie grzechy moje, które popełniłem od mojej młodości, i mam nadzieję, że przez tę ofiarę dostąpię odpuszczenia wszystkich kar zasłużonych. W jak najgłębszej pokorze ku całkowitemu zadośćuczynieniu za wszystkie grzechy, aby się z tą ofiarą każde cierpienie, utrapienie, nieszczęście i boleść, która ma i powinna przyjść na mnie, mianowicie zaś wszystkie utrapienia i zelżywości, jakie Ci świat wyrządził, jako też i cierpienia Wszystkich Świętych Twoich.

 

Ofiarowanie odpustu zupełnego za Dusze Czyśćcowe lub za daną duszę zmarłego:

 

O Boże litościwy, z Kościołem Świętym ofiaruję Ci ten odpust jako ofiarę na zbawienie dusz w Czyśćcu (a zwłaszcza za N.) i proszę Cię, racz im w obfitości udzielić zmiłowania Twego. Zmiłuj się nad nimi i złagodź ich cierpienia przez zasługi Gorzkiej Męki i Konania Twojego Jednorodzonego Syna. Dozwól im prędko wrócić do ojczyzny pokoju, gdzie oddawać Ci będą mogły chwałę i cześć wraz z Twymi Świętymi przez całą wieczność. Amen.

 

Na końcu odmów w tych intencjach: 5x Ojcze nasz, 5x Zdrowaś Marya, 5x Chwała Ojcu.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa na uroczystość Porcyunkuli, do Najświętszej Panny Maryi Anielskiej.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Szafarko hojna Łask Boskich, najczystsza Panno, jako nieprzebranego w Dobroci Boga Matko, tak samo nieprzebrana w Łaskach i w Dobroci ku ludzkiemu plemieniu, dziękuję Ci za wszystkie dowody Miłości więcej niż Macierzyńskiej ku nam, a osobliwie za ten, żeś nam Zbawiciela porodziła, i błagasz Go za nas, upraszasz Łaski i odpuszczenie grzechów, jako to i dziś Samaś dla kochanego sługi Twego Franciszka wyjednała u Syna Swego grzesznikom pokutującym, odpust zupełny od kary doczesnej. Przez tę Twoją Miłość ku Niemu, i Jego Miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i ku Tobie, przeproś Boga za grzechy moje, wyjednaj mi odpuszczenie grzechów i łaskę Bożą, która będzie źródłem wszystkiego szczęścia mego doczesnego i wiecznego. Wielbię Cię ze Wszystkimi Aniołami, Najświętsza Panno Anielska, i ze wszystkimi ludźmi, nie tylko w mieście Asyżu, ale w całym świecie, i oddaję Ci się, Matko najukochańsza, z duszą i z ciałem; miejże mnie w Opiece Macierzyńskiej. Uproś mi odpuszczenie winy grzechowej i kary wiecznej i odpust zupełny w godzinę śmierci; a ja Cię nie przestanę chwalić i kochać jako pierwszą po Bogu, teraz i w całej wieczności. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Anielskiej

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Modlitwa I.

Przedziwna Królowo Nieba, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku czasów od Boga moc i posłannictwo wzięła, zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię w pokorze, ześlij nam ku pomocy Twoje Legiony Święte, aby one pod Twoimi rozkazami i przez Twoją Moc piekielne duchy ścigały, wszędzie zwyciężały, zuchwalstwo ich okrywały hańbą i w przepaście piekła strącały. – Któż jako Bóg?

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas!

O dobra i tkliwa Matko, Ty zostaniesz na zawsze naszą miłością i nadzieją naszą. Amen.

Modlitwa II.

Odmawiającym codziennie tę modlitwę, obiecała Najświętsza Panna przez Św. Mechtyldę pomoc Swoją przy śmierci.

O Pani moja, Święta Maryo, ja się Twojej Łasce i osobliwej straży i znanemu Miłosierdziu Twemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę zejścia mego, duszę moją i ciało moje Tobie polecam; całą nadzieję w Tobie pokładam, wszelkie uciski i utrapienia moje, życie i koniec życia mego, a osobliwie ową ostatnią chwilę, od której cała wieczność moja zależy, Tobie polecam: aby przez Twoją możną przyczynę i zasługi, wszystkie moje uczynki były sprawowane i rządzone wedle Twojej i Syna Twego Woli. Amen. Zdrowaś Marya.

O Pani moja, Święta Maryo, jako Cię Bóg Ojciec Wszechmocnością Swoją uczynił potężną przed Tronem Swoim, tak też przybądź mi teraz i w godzinę śmierci mojej na pomoc przeciw czartowskiej potędze. Amen.

Zdrowaś Marya.

O Pani moja, Święta Maryo, jako Cię Syn Boży taką światłością udarował, że nią Wszystkich Aniołów i Świętych przewyższasz, tak teraz i w godzinę śmierci mojej oświecaj duszę moją światłem Katolickiej Wiary, abym żadnym błędem na drogę fałszu sprowadzony nie został. Amen. Zdrowaś Marya.

O Pani moja, Święta Maryo, jako Cię Duch Święty taką miłością napełnił, że przez nią stałaś się Matką Bożą, tak teraz i w godzinę śmierci mojej wyproś mi Łaskę prawdziwej miłości, która by mi dozwoliła wciąż nosić Chrystusa w sercu moim. Amen.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa poranna do Matki Boskiej Anielskiej

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O Maryo Najświętsza, Dziewico Niepokalana, upadam do Nóg Twoich z najgłębszą pokorą i błagam, abyś mnie w dniu dzisiejszym raczyła wspierać Swą Łaską we wszystkich moich pracach. Pragnę wszystkie moje myśli, słowa i uczynki kierować ku Chwale Bożej i ku pożytkowi zbawiennemu duszy. Ty, o Matko jesteś Królową Anielską, a więc na Twoje rozkazy Aniołowie są posłuszni i mogą mi przybyć na pomoc, jeżeli im to polecisz. Gdy jakie myśli złe i nieczyste tłoczyć się będą do mojej głowy? gdy próżność ogarniać mnie będzie, ześlij mi Anioła Stróża, który by mnie ostrzegał i przypominał, że jedynym przedmiotem moich myśli powinien być Bóg i to wszystko, co się odnosi do chwały Jego i do mojego uświątobliwienia. Gdy język mój będzie miał wypowiedzieć jakie nieskromne lub bluźniercze słowa, ześlij mi Anioła Stróża, który by mi przypominał, że złe mowy psują dobre obyczaje. i że z każdego słowa próżnego ciężki rachunek zdać muszą. Biada światu dla zgorszenia wyrzekł Pan Jezus, a więc biada i mnie jeżeli jakim słowem, jaką namową do złego, lub chwaleniem się ze złych uczynków zgorszę kogo. Gdy mnie pokusa ciągnąć będzie do jakich niegodziwych uczynków, ześlij mi Anioła Stróża, który by mi przedstawił sromotę grzechu i widok kar piekielnych zgotowanych grzesznikowi. Ale nie dosyć jest strzec się grzechów, lecz potrzeba jeszcze czynić dobrze; dla tego błagam Cię, Matko moja, o pomoc w spełnianiu dobrych uczynków. Dopomóż mi, abym dnia dzisiejszego był okiem ślepemu, nogą kulawemu, sierocie ojcem, ubogiemu i uciśnionemu opiekunem i doradcą, a wszystkim życzliwym bratem. W modlitwie pragnę, być skupionym, w pracy cierpliwym i sumiennym, w przeciwnościach pokornym, a w powodzeniu wdzięcznym Ojcu Niebieskiemu, od którego wszelki Dar pochodzi. Tęż moją prośbę zanoszę do Ciebie, Matko, za pośrednictwem Świętego Józefa, Św. Joachima, Św. Franciszka i Św. Klary, którzy Cię otaczają i błagają za nami grzesznymi. Oni Ciebie proszą, a Ty Najmilsza Panno proś za nami Boskiego Syna Swojego, a On nie odmowi Twojej prośbie.

O Matko! błogosław mi, błogosław wszystkim sługom Twoim, bo tylko pod Twoim Błogosławieństwem możemy pobożnie i pożytecznie przepędzić dzień dzisiejszy i zasłużyć sobie na Królestwo Niebieskie. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo. Wierzą w Boga. Dziesięć Bożych Przykazań.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa wieczorna do Matki Boskiej Anielskiej

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Jak dziecię do swej rodzicielki, tak ja do Ciebie Najdroższa Matko moja, nim się udam na spoczynek, biegnę z prośbą najpokorniejszą abyś mi pobłogosławić raczyła, iżbym tę noc i spoczynek przepędził bez grzechu. Ześlij mi Anioła Stróża, który by oddalał ode mnie wszelkie pokusy, sny niegodziwe i wszelkie okazje do złego. Niechaj pamiętam, że wśród najciemniejszej nocy Bóg na mnie patrzy i karać mnie będzie, jeżeli się grzechu dopuszczę. Iluż to grzeszników nagłą śmiercią ukaranych zostało i z pościeli prosto do piekła poszło? i w tej chwili gdy ja jeszcze mam czas nawrócić się i pokuta zmazać przewinienia, oni jęczą bez nadziei wybawienia. Ach jakże wdzięczny być powinienem za tę Łaskę w każdej chwili życia mojego, żyć według woli Bożej. O Najukochańsza Matko moja, błagam Cię pokornie, abyś raczyła czuwać nad moim łóżkiem, jakoś czuwała nad kołyska własnego Syna i przypominała mi, że skromność zachować powinienem przy składaniu się na spoczynek i znakiem krzyża świętego powinienem naznaczyć czoło i pościel moją. Spraw to o Matko, Królowo Anielska! aby Aniołowie, gdy się przebudzę wśród nocy, przywoływali mnie do modlitwy, jak pastuszków wzywali do żłobka Syna Twojego; spraw abym poszedł za ich wezwaniem i całym sercem i duszą zwracał się do ukochanego mojego Zbawiciela i do Ciebie Najdroższa Matko moja. A tak przepędziwszy szczęśliwie nocny spoczynek, pragnę znowu zabrać się chętnie do spełniania Przykazań Boskich i obowiązków stanu mojego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo. Wierzą w Boga. Dziesięć Bożych Przykazań.

 

 

Matka Boża Anielska

 

 

Modlitwa polecająca Pani Anielskiej dusze zmarłych.

Źródło: Krótkie nabożeństwo do Matki Boskiej Anielskiej nowenna 1933

Chociaż nieskończone są potrzeby moje, tak względem duszy, jako i ciała, o które bym Cię usilnie prosić powinien(nam),  lecz ufam, że Ty, o Pani Najłaskawsza, lepiej wiesz, które najpotrzebniejsze są do zbawienia duszy mojej! te mi raczysz najmiłościwiej wyjednać u Syna Swojego. Ośmielam się więc, zanieść do Ciebie prośbę za tymi, co nic już sobie uprosić nie mogą, a zlitowania Twego ze łzami i z utęsknieniem ratunku wyglądają, tj. za duszami w Czyśćcu zostającymi. O Najmiłosierniejsza Panno! wiem, że Ty ich nigdy z myśli nie wypuszczasz! Bo jeżeli nad nędzą życia ludzkiego tyle masz politowania, że żadnemu, uciekającemu się do Ciebie, ginąć nie dopuszczasz, ani się długo prosić nie dajesz; i owszem, poprzedzasz częstokroć prośby ludzkie; cóż dopiero wnosić: jak Cię interesować i zajmować muszą owi więźnie czyśćcowi, którzy sobie żadnego ratunku dać nie mogą! Ja jednak niegodny(a), lecz pełen(na) ufności w Dobroci Twoją, prośbę moją pokorną do Ciebie, Królowo Anielska wnoszę; wejrzyj na nich łaskawie! Wszak to słudzy Twoi, synowie i córki Twoje! Przybliż im widzenie Syna Twego! ulżyj im w mękach! Podaj im rękę w tej toni ognistej i wyrwij je z tych więzów! a umieść je jak najprędzej w wieczystym pokoju, gdzie Miłosierdzie Twoje ustawicznie głosić będą i wychwalać. Wy zaś, o święte dusze! gdy za wielowładną przyczyną Matki Boga naszego do Ojczyzny Wiecznej się dostaniecie, pamiętajcie i o nas, na tym padole płaczu zostających! abyśmy pod Opieką Pani Anielskiej w bojaźni Bożej tak żyli, abyśmy Ją wraz z wami w Niebie wychwalali na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *