Niepokalane Serce Maryi

(22 Sierpnia)

 

 

Zawartość strony

 

 

GODZINKI

 

Godzinki o Najczystszym i Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny (w których umieszczone są siedem radości i boleści Matki Bożej)

Źródło: Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

Na Jutrznię i Laudes.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Serce Święte:

I wielbić Tajemnice Panny niepojęte.

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy,

A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu;

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Wysławiamy, Panienko! Twe Niepokalane

Serce, na wzór, ucieczkę sercom naszym dane.

Bo Ono zawsze ogniem Miłości gorzało,

I równie Boga, jak też człowieka kochało.

Obrał Cię Bóg za Matkę, Boga Syna Swego,

Któregoś począć miała przez Ducha Świętego.

A począwszy w żywocie pod Sercem nosiła,

W któremeś z Nim radości z boleścią dzieliła.

Pierwszą radość zwiastował Ci głos Gabryela,

Iż poczniesz i porodzisz świata Zbawiciela.

Pierwszą zaś boleść, Panno! Symeon Ci zadał.

Gdy Ci mieczem przebicie Serca przepowiadał.

Z pokorą to Anielskie wzięłaś zwiastowanie.

Mówiąc: niech mi się według Słowa twego stanie.

Lecz też i przepowiednię przyjęłaś z miłości,

Byłeś tylko przemogła zetrzeć ludzkie złości.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

V. Symeon przepowiedział Maryi:

R. Iż miecz boleści przeniknie Jej Serce.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Święta Maryo, Matko Słowa Przedwiecznego! racz wysłuchać nas nędznych i niegodnych, którzy w każdej potrzebie do Ciebie o pomoc wołamy i do Niepokalanego Serca Twego się uciekamy; prosimy cię przez te radości, które poczuwało Najsłodsze Serce Twoje: nie racz gardzić naszymi prośbami, ale uproś nam u Syna Twego miłego tej Łaski, abyśmy wiecznych radości z Tobą w Niebie zażywać mogli. Prosimy Cię także, Najświętsza Panno Maryo! przez smutki i boleści, które zraniły najczulsze Serce Twoje; pomnij na nasze ubóstwo i utrapienie, na nasze nędze i dolegliwości; które nas tak często dręczą na tym padole płaczu, i racz nam u Syna Twego zjednać grzechów odpuszczenie, głodu, moru, powietrza i wojny oddalenie, Kościoła Świętego podwyższenie, a po śmierci z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym i z Tobą i Wszystkimi Świętymi królowanie na wieki wieków.

R. Amen.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Prymę

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Witaj Świątynio Boska, w której przemieszkało.

Przedwieczne Ojca Słowo, gdy się Ciałem stało.

Tyś Go dziewięć miesięcy pod Sercem nosiła,

Nimeś Go Panno czysta na świat porodziła.

O jaka wielka Twoja wtenczas radość była,

Gdyś w szopce Betlejemskiej Synaczka powiła.

Lecz po tej Twej radości i rozkoszy Serca,

Zaraz Ci boleść zadał okrutny morderca.

Herod zabić zamyśla Synaczka Twojego,

Obawiając się tego Króla żydowskiego.

Do Egiptuś z Dzieciątkiem uchodzić musiała.

Gdzieś tak wiele przykrości w drodze wycierpiała.

Jednak Twe Serce Boską miłością rozgrzane,

Nie zważa na te trudy w podróży doznane.

Przez tę radość i boleść, którąś Panno miała,

Niechaj Synowi Twemu będzie wieczna chwała.

V. A Słowo stało się Ciałem.

R. I mieszkało między nami.

V. Anioł Pański rzekł we śnie do Józefa.

R. Weźmij Dziecię i Matkę Jego, a uchodź do Egiptu.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Na Tercję

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Witaj nieba i ziemi najwyższa Królowo!

Witaj wszech krain świata można Cesarzowo!

Tobie z Synem hołdują Niebiescy Duchowie,

Wam pokłon oddawają ziemscy monarchowie.

Wielka Twa Radość była, kiedy Trzej Królowie

Synowi pokłon dali, od wschodu Mędrcowie.

Wielkie zaś Sercu Twemu było zasmucenie,

W Jeruzalem Synaczka Twojego stracenie.

My też Twoi poddani cześć Tobie dajemy,

Gdy czucia Serca Twego rozpamiętujemy.

Prosząc byś przez radości; któreś kosztowała.

Nam u Syna Twojego pociechę zjednała.

A kiedy utrapienia ziemskie nam dokuczą,

Niech nas Twoje Boleści cierpliwości uczą.

Ty któraś sama w życiu tak wiele cierpiała,

Będziesz na Twoje dziatki w uciskach wzgląd miała!

V. Mędrcy znaleźli Dziecię z Maryą Matką Jego:

R. I upadłszy pokłonili się Jemu.

V. Zostało Dziecię Jezus w Jeruzalem:

R. A nie zobaczyli Rodzice Jego.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Na Sekstę

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Witaj czysta Dziewico! Twoje Serce Święte

Jest całe macierzyńską miłością przejęte,

A zwłaszcza dla tych, którzy szczerze Cię kochają,

Matką Boską i swoją oraz wyznawają.

Zaiste miało Serce Twe radości wiele,

Gdyś Synaczka Swojego znalazła w kościele.

Lecz kiedyś pod ciężarem krzyża Go widziała,

Zapewnieś od boleści z żalu omdlewała.

Wyjednaj nam, o Panno! u Syna Twojego,

Abyśmy też znaleźli Jezusa naszego,

Któregośmy przez grzechy nasze utracili,

Spraw, abyśmy w pokucie do Niego wrócili.

My będziem krzyże, nasze z ochotą dźwigali,

Abyśmy się do Nieba, gdzie On jest dostali.

Ty któraś Go pod Krzyżem ciężkim opłakała.

Będziesz Syna Twojego za nami błagała.

V. Po trzech dniach znaleźli Go w kościele między doktorami:

R. A On słucha i pyta ich, iż się wszyscy dziwowali.

V. A niosąc Krzyż Swój szedł na ono miejsce,

R. Które zowią Kalwarią, a po żydowsku Golgota.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Na Nonę

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj Serce Święte, Ty Skarbie miłości,

Ty zawsze pełny zdroju łaski i litości!

Błogo nam, iż Cię Panno! Matką nazywamy,

Do której Serca wszyscy wolny przystęp mamy.

O Panno! sroga boleść Twe Serce przeszyła,

Gdy Syna złość żydowska do krzyża przybiła;

Bo ile razy młotem kat w gwoździe uderzył,

Tyle razy miecz ostry w Serce Twe zamierzył.

Lecz niezmierną radością Serce Ci pałało,

I na wszystkie cierpienia całkiem zapomniało;

Kiedyś po Zmartwychwstaniu Jezusa ujrzała,

I z Nim jak Matka z Synem tkliwie rozmawiała.

Niechaj i nasze ziemskie smutki i gorycze

Syn Twój najukochańszy przemieni w słodycze.

Niech z grobu grzechów naszych i my powstawamy,

I do dawnych nałogów złości nie wracamy.

V. I ukrzyżowali Jezusa na Golgocie

R. A z Nim z obu stron dwóch łotrów.

V. Wstał-ci z martwych, nie masz Go tu.

R. Oto miejsce gdzie Go położono.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Na Nieszpory

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Witaj Ozdobo nasza w Niebie i na ziemi!

W Niebie masz pierwsze miejsce między Wybranymi:

Lecz i tu na tej ziemi masz Twe sługi wierne,

Którym otwierasz Twoje Serce miłosierne.

Śmiertelny smutek, boleść nową wtenczas czujesz,

Gdy Ciało z Krzyża zdjęte na Łonie piastujesz.

Ręce, Nogi, całujesz gwoździami przebite,

I z zakrwawionym Sercem toczysz łzy obfite.

Lecz Radość Macierzyńskie Serce Twe zajmuje.

Gdy Syn Twój ukochany do Nieba wstępuje.

By miejsce przygotował sługom Swoim w Niebie,

A nad wszystkich wspanialszy Tron Panno dla Ciebie.

Niech Twe Serce zranione ulgi nam dodaje,

Kiedy się nasze serce od boleści kraje.

Twe Zasługi i Twoja Przemożna Przyczyna,

Niech nam Niebo wyjedna u Twojego Syna.

V. Józef z Nikodemem zdjąwszy Ciało Jezusowe z Krzyża.

R. Złożyli Je na Łonie Matki Jego.

V. A Pan Jezus wzięty jest do Nieba,

R. I siedzi na Prawicy Bożej.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Na Kompletę

Niech nas za Twą przyczyną Bóg nawrócić raczy,

A przez Serce Twe, Panno! niech winy przebaczy.

Przybądź nam, miłościwa Pani! ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Witaj Wzorze prawdziwy, Zwierciadło przeczyste,

W którym się odbijają cnoty rzeczywiste.

Którymiś Panno czysta w tym życiu jaśniała,

I do naśladowania tychże zachęcała.

Ostatnia boleść Serce Twoje napełniła.

Gdyś pogrzeb Syna Twego z żalem odprawiła.

Płaczą z Tobą niewiasty, płaczą i Uczniowie,

Nawet i w Niebie płaczą Święci Aniołowie.

Pokrzepia Serce Twoje Radość i otucha.

Przy Zesłaniu Świętego z Nieba na ziemię Ducha;

Który na Apostołów zstąpił i na Ciebie,

I nas także oświeca i wzmacnia w potrzebie.

Kiedy my nasze ciała znów ziemi oddamy,

Niechajże w Duchu Świętym pocieszenie mamy.

Dusze zaś, o Panienko! za prośbami Twymi,

Niechaj w Niebie osiędą między Wybranymi.

V. I położyli Ciało Jezusowe w grobie nowym:

R. W którym jeszcze nikt nie był pochowany.

V. I napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym.

R. I poczęli mówić różnymi językami.

V. Pani! wspomagaj… itd. jak na Jutrznię wraz z modlitwą i wersetami.

Ofiarowanie Godzinek.

W pokorze Panno Święta! Tobie polecamy,

Te Godzinki, i hołdy nasze Ci składamy.

Tyś jest naszą pociechą w smutku i żałości,

Ty jedyną nadzieją w czasie i w wieczności.

Przez Twe Boleści srogie, w każdym utrapieniu

Przybądź Matko na pomoc nędznemu stworzeniu.

A przez Radości Twoje, spraw u Syna Twego.

Abyśmy dostąpili żywota wiecznego.

V. Pozwól nam, abyśmy Cię chwalili Najświętsza Marya.

R. Niech bez oddania Chwały Bogu żaden dzień nie mija.

V. Módlmy się: Wejrzyj łaskawie, pokornie Cię prosimy, Najmiłosierniejszy Jezu! na nas grzesznych sług i służebnic Twoich, a dla Miłości Najświętszego Serca Maryi Panny, Matki Twojej, które my nabożnie czcimy, Jej powinną cześć oddajemy, na ziemi wiecznej szczęśliwości za Jej Przyczyną dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Godzinki o Najświętszym Sercu Maryi Panny (II)

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Źródło: Marya nieustająca pomoc czyli Książka do nabożeństwa 1905

Na Jutrznia.

Jezus, Marya, serc naszych pociecho,

Niech w sercu moim brzmi Twej Chwały echo.

Panie, otwórz wargi moje,

A usta moje niech opowiadają Chwałę Twoją.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.

Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Amen.

Hymn.

Nieba i ziemi, Aniołów Królowa, * Matko Najczystsza, Wcielonego Słowa. * Wstydliwsza jesteś nad zaranne zorze, * W Swojej pokorze.

Samego Córką ulubioną Boga, * Przez Cię do nieba nieomylna droga. * Grzechuś pierwszego przestępstwa Adama, * Nie znałaś Sama.

Czystsza niż bursztyn, na którym lgną plewy, * Ty w sobie Panno nic nie masz do Ewy. * Co by Cię jaką szpeciło przywara, * Idź z słońcem parą.

Niechaj Ci za to, Jezu, będzie Chwała, * Któremu Matką Marya została. * Ojcu, Duchowi w Trójcy Jedynemu, * Bogu wiecznemu.

Antyfona. O Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, żadnym grzechem niezmazane, uproś oczyszczenie sercom naszym z nieprawości, aby godnym przybytkiem Jezusa, Syna Twojego stać się mogły.

V. Tobie pokazało się serce moje

R. Oblicze moje szukało Cię.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Wejrzyj łaskawie, pokornie Cię prosimy, Najmiłosierniejszy Jezu, na nas grzesznych sług i służebnic Twoich, a dla miłości Najświętszego Serca Panny Maryi, Matki Twojej, które my nabożnie czcimy i powinną cześć jemu oddajemy na ziemi, wieczną zapłatę w Niebie za Jej Przyczyną otrzymać mogli, Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem świętym na wieki wieków.

R. Amen.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Księżyc masz jeden, mnie podnóżek drugi, * Choć złego policz między swoje sługi. * Marya, Trójcy Najświętszej zdziwienie, * Nam na zbawienie.

Tyś z Joachima zrodzona i z Anny, * Masz honor Matki a także i Panny. * Do Twego Serca, Syn cudem zrodzony, * Był przytulony.

Odnów zestarzałe serca mego dzieło, * Aby się w nową postać odrodziło. *  I poprzestawszy dawnego nałogu, * Mieszkało w Bogu.

Antyfona. Serce Maryi przedziwnej czystości obrazie, usposób serce moje do niewinności, aby się godnym stało mieszkaniem Syna Twojego.

V. Usprawiedliwię się Panie z całego serca mego.

R. W radzie mądrych i w zgromadzeniu.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Prymę.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Staje w kościele Twych rodziców para. * Ty z nimi Panno niewinna ofiara. * Na akt tak wielki pod Niebo muzyki, * Brzmiały okrzyki.

Wtenczas Dziecięciem, a już Matką byłaś, * Kiedy Twe Serce Bogu poślubiłaś. * Bóg tę ofiarę odebrał przyjemnie * Ty bierz ode mnie.

Kamienne w prawdzie, — lecz wnet się przemieni, * Syn Abrahama, by też i z krzemieni. * Niech moje serce z Twoim Sercem bierze, * Wiecznie przymierze.

Antyfona. O Najczystsze Serce Maryi, prawdziwy Ducha Świętego Przybytku, tknij serce moje, aby się sposobiło do przyjęcia w pośród siebie Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.

V. Błagam Oblicze Twoje z całego serca mego.

R. Zmiłuj się nade mną według Słowa Twego.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Tercję.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Jakim Twe Serce zakwitło weselem, * Gdy w Tajemnice Panno z Gabryelem, * Wchodzisz, gdzie Boskie sprawiło Wcielenie, * Nasze zbawienie.

Co mnie tu cieszy, radości dodaje, * Że Bóg Zbawiciel Człowiekiem się staje. * Z czystej Krwi Twojej bez zmazy poczęty, * Sprawił Duch Święty,

Ty, której Serce Samym żyje Bogiem, * Spraw tę szczęśliwość grzesznikom ubogim. * Niech serca nasze żyją Bogu wiecznie, * Zawsze statecznie.

Antyfona. O Serce Maryi Najświętsze, na głos Anioła zwiastującego upokarzające się, pohamuj wyniosłość serca mojego.

V. Serce moje stało się.

R. Jak wosk topniejące.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Sekstę.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

O Serce Święte, pociecho mej duszy, * Niech gnuśność moją Twoja pomoc wzruszy, * Słońcem odziana w serca mego cienie, * Rzuć Łask promienie.

Przez te radości, któreś Panno miała, * Gdyś góry Judzkie śpieszno przechodziła. * Do Elżbiety, nawiedź serce moje * Przerób na Swoje.

Kiedy w nim górę znajdziesz nadętności, * Podepcz wyniosłe karki hardej złości. * Naucz pokory, podaj przykład cnoty, * Serca prostoty.

Antyfona. Pałające ognistą miłością Serce Maryi, spuść iskierkę ognia tego na oziębłe serce moje, abym zagrzany(a) tym upałem nie był(a) więcej oziębłym w Służbie Bożej.

V. Nachyl serce moje do wyroków Twoich.

R. A nie do kłamstwa.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Nonę.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Już w Niebo jesteś od Aniołów wzięta, * Panno i Matko bez grzechu poczęta. * Użyczże i nam, ziemia jest wygnanie, * Niebo mieszkanie.

Przesyłam Ci tam, serca mego dary, * Liche przy lepszych prezentach ofiary, * Wstyd mnie i za to, że więcej ochoty, * Niż samej cnoty.

Wiem, że i z grzechem cnota chodzi, * Lecz Dobroć Twoja złości me ogrodzi, * Którą grzeszniki przez Swoją Przyczynę, * Czynisz niewinne.

Antyfona. Najświętsze Serce Maryi, zbawienia mojego żarliwie pragnące, wlej w moje serce żądzę i pragnienie rzeczy Niebieskich i wiecznych, abym tymi ziemskimi gardził marnościami.

V. Wołam do Ciebie ze wszystkiego serca.

R. Panie wysłuchaj mnie.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Siedmioma mieczami byłaś przerażona, * Z śmierci Chrystusa pod krzyżem zemdlona, * Co tam za żale, co były za mdłości, * Czułej miłości.

Lecz którym mieczem jesteś przenikniona, * Tym przez Twe Serce brama otworzona. * Do Boga grzesznym; ktokolwiek w nią wnijdzie, * Z Twą łaską idzie.

Niechże rzęsiste łez strumienie toczy, * Serce grzeszników, niech łzy topią oczy. * Serce me z Twoim niech żal jeden kraje, * Póki go staje.

Antyfona. Posłuszne Woli Ojca Przedwiecznego, Panny Maryi Serce, — daj, abym odważnym sercem moim Bogu mojemu we wszystkim był poddany i pełnił zawsze wiernie Wolę Jego Świętą.

R. Bogu dzięki.

V. Wrażone jest nad nami światło Oblicza Twego.

R. Dałeś radość w sercu moim.

Modlitwa i wiersz jako na Jutrznię.

Na Kompletę.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. tak jak na Jutrznię.

Hymn.

Choćby to zyskać życiem oraz zdrowiem, * Żeby żyć z Tobą, serce święte powiem. * Że dam i życie, żyć nie chcę bez Ciebie, * Panno i w niebie.

Lecz mam nadzieję i pewną otuchę, * Że przecież wejrzysz na tę moją skruchę. * Którą do Ciebie serce moje wznosi, * O litość prosi.

Zdadzą-lić Ci się te prośby zuchwałe, * Że tak wiele chcę za tak dary małe. * Szacuj nad wszystko moją dobrą wolę. * Wspomóż niedolę.

Antyfona. Serce Święte Panny Maryi, Łaski Bożej pełne, posilaj słabość serca mego, aby w drodze Pańskiej i w Służbie Jego Świętej nie ustawało.

V. Ja śpię.

R. A serce moje czuje.

Modlitwa jak na Jutrznię.

Antyfona. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto, o którym mówiłem wam, który po mnie idzie, przede mną stał się, którego niegodzien jestem rzemyczka trzewików Jego rozwiązać.

V. Słowo stało się Ciałem.

R. I mieszkało między nami.

V. Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony w własności Ciała naszego widziany nam był, daj nam prosimy Cię, abyśmy przez Niego, któregośmy podobnym sobie powierzchownie widzieli, wewnątrz odnowieni być mogli. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi wg Św. Jana Eudes (III)

Źródło: Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi wg Św. Jana Eudes 1947

Na Jutrznię.

Wszelki duch niech chwali Pana.

Królującego w Sercu Maryi.

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja! —

Uwaga: Od niedzieli starozapustnej do Wielkiejnocy zamiast Alleluja mówi sią: Chwała Tobie, Panie, Królu Wiecznej Chwały.

Hymn

Jezu, Maryi ozdobo,

Daj nam żarem Serca Twego

Głosić tu zjednoczeniu z Tobą

Chwałę Serca Dziewiczego!

W Tobie, Matko niepojęta,

Boskich Darom jest krynica,

Lecz Twe Serce przepaść święta

Ponad wszystko mnie zachwyca!

Już tu świątyni Serca Twego

Jezus króluje i żyje,

Zanim Słoma Wcielonego

Łono Twe Majestat Skryje.

Nad tę arkę cóż świętszego?

Źródło zbawienia dla świata.

Tajemnice życia Swego

Jezus z Sercem Matki splata.

Trójcy Świętej wieczna Chwało,

Serce Matki szczęścia zdroju,

Króluj, rządź nad ziemią całą,

Bądź dla dusz twierdzą pokoju!

Antyfona. Sercem przejętym miłością śpiewajmy chwałę Błogosławionego Serca Maryi Panny, abyśmy przez Jej wstawiennictwo zasłużyli stać się podobnymi Sercu Jej Syna.

V. Gotowe serce moje, o Boże serca mego, gotowe serce moje.

R. Na pełnienie Woli Twojej sercem ofiarnym i miłującym.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, Któryś sprawił, aby Jednorodzony Syn Twój od wieków z Tobą żyjący, w Sercu Panny Maryi żył i królował, daj nam, prosimy Cię, abyśmy wielbiąc przedziwne zjednoczenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, z Nimi jedno Serce stanowili i Twą Świętą Wolę ochotnym sercem wypełniając, upodobnili się do Serca Twego. Przez tegoż Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Zawitaj Serce płonące

Żarem najczystszej miłości,

Rozpal ognie gorejące

W sercach, w których łaska gości!

Tyś pałacem Najwyższego,

Lśniące pięknościami nieba,

Świątynia Boga naszego.

Ołtarz Anielskiego Chleba.

Nadziejo naszej radości,

Ziemi promienista chwało,

Wieczna potęgo miłości

Złącz nas Swą przyjaźnią trwałą!

Cud miłości — Serce Boże!

Życie, duszo serca mego,

Serca Matki wielki wzorze,

Bądź Królem świata całego.

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, Który Królestwo Swojej Miłości założył na wieki w przedziwnym Sercu Maryi Panny.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

N a Prymę.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Serce, obrazie prześwięty,

Boga Ojca, gdy nam daje

Syna, który z Ciebie wzięty,

Za nas okupem się staje.

O Serce świętości wzorze,

Reguło najwyższej cnoty,

Jezusa kwieciste łoże,

Godny Bóstwa tronie złoty.

W liliach śnieżnych Twe spocznienie.

W różach wonnych szczęścia zdroje,

Twego Serca upojenie

Dzielą mile niebian roje.

Miłości! — źródło nektaru,

Napój mię boską słodyczą,

Zrań mię strzałą tego żaru,

Który przeszył pierś dziewiczą!

Trójcy Świętej wieczna chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. Wszelki duch niech Cię chwali, o Jezu i wszystkie doskonałości Twoje niech Cię błogosławią, iż przed wiekami wybrałeś Maryę, abyś w Jej Sercu godne sobie mieszkanie przygotował.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

Na Tercję.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Serce Matki — Tyś słodyczą,

Ogniem miłości strawione,

Serca nasze Twą zdobyczą,

Twą Miłością przepełnione.

Gwiazdo miłujących lśniąca,

Oświecaj, prowadź do Nieba,

Wszak Tyś Matka kochająca,

Twej Miłości nam potrzeba!

Spraw, by Chrystusowe Łaski

W dusze mierne się rozlały,

Stłumiły ułudne blaski,

Serca Chrystusowi dały.

Daj nam piekła przewrotnego

Pokonać podstępne złości,

Żyć prawidłem Serca Twego,

Umrzeć w Jezusa Miłości!

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. Błogosławione Serce Twoje, o Maryo, Boża Rodzicielko, Dziewico, świątynio Ducha Świętego, w której stale przemieszkuje pełnia miłości.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

Na Sekstę.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Cóż godniej może być czczone

Nad Matki Serce Najczystsze,

Przez Boga Ojca wielbione,

Nad inne droższe Mu, bliższe.

Ono jest cudem miłości,

Dziełem Ducha ożywczego,

Godnym Bożej wszechmocności,

Nadzieją serca grzesznego.

Pociechą jest bolejących,

Pragnie naszego zbawienia,

Darem wszystkich dusz mierzących,

Pomocą do uświęcenia.

O Serce, Przybytku Boga,

Ucieczko na tym wygnaniu,

Pełna cudom Arko błoga,

Czcimy Cię m życia zaraniu!

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. Chwała Tobie, cześć i sława, o błogosławiona Trójco, iż założyłaś na wieki w Sercu Maryi Tron Chwały Majestatu Swego.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

O zamysły niezmierzone!

Jezus daje Serce Swoje

Z Sercem Matki zjednoczone;

Synu, daj Im serce twoje!

My Serc Świętych pokolenie,

Jakiż zaszczyt niepojęty!

Służyć Im — to wyzwolenie,

Chcę w niewolę być Ich wzięty !

Ci, co w śmierci grzechu trwali,

Głębią łask udarowani,

Serc Świętych dziećmi się stali,

Wdzięczną miłość niosą w dani!

Boskie życie Serca Pana

W duszy nam odtworzyć trzeba,

Również świętość, co rozlana

W Sercu jest Królowej Nieba!

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. Błogosławione Serce Maryi, Bożej Rodzicielki, płonące żarem Boskiej miłości, tronie Woli Bożej, świątynio Bóstwa — przyczyń się za nami.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Syna, który w Ojca Łonie

Skarby Swych darom udziela,

W Sercu Matki, żywym Tronie

Wielbim Go pieśnią wesela!

Nad to Serce cóż wyższego?

Niezgłębiona przepaść łaski,

Wzór Wozu triumfalnego,

Tron Króla, ozdobion w blaski!

Skarbcem zdobnym in Dary Boże,

I Gwiazdą świetlistą, wspaniałą,

Radością, słońcem, co górze,

Niebem, jaśniejącym chwałą!

Znakiem Ojca Najwyższego,

Życia Bożego streszczeniem,

Wieżą zbawienia naszego,

Żarząca świętym płomieniem!

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. O przedziwne i czcigodne Serce Maryi Panny, tu którym Jezus Chrystus źródło i pełnia wszystkich Łask przebywa, żyj i króluj na wieki.

V. Niech Serce Maryi żyje i rozraduje się tu Panu.

R . I kochać będzie Boga od wieku do wieku.

Modlitwa z wersetami po hymnie tak jak na Jutrznię.

Na Kompletę.

Wszelki duch niech chwali Pana… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Padłszy kornie na kolana,

Czcijmy Serce — Wzór Dobroci,

Ono Arcydziełem Pana

Blask cudownych Łask Je złoci!

Matko, ukryj mierne sługi

W czułym Sercu Macierzyńskim,

Gdy ruin, spłacim liczne długi,

Zrań nas miłości pociskiem!

Weź Dzielnico nas w niewolę,

Daj czcicielom Serca Twego

Serca mężne, silną wolę,

Wprowadź do szczęścia wiecznego.

Tyś pochodnią dusz wybranych,

Zapal nas świętym płomieniem,

W Sercu Jezusa zbratanych,

Nagródź nas wiecznym zbawieniem.

Trójcy Świętej wieczna Chwało… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Antyfona. O Błogosławione Serce Dziewicy-Matki, Tyś jest najwierniejszym zwierciadłem życia Chrystusa i najdoskonalszym obrazem Jego Męki i śmierci.

Werset wraz z modlitwą po hymnie tak jak na Jutrznię.

Modlitwa do Św. Jana Eudes

O Najłaskawszy Jezu, dzięki Ci składem z całego serca. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Ofiaruję te Godzinki Boskiemu Sercu Twemu ku większej Chwale Najświętszego Imienia Twego i Błogosławionej Matki Twojej, za zbawienie duszy mojej i całego Kościoła. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

LITANIE

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi (I)

Źródło: Zbiorek modlitw do użytku Wychowanek Sacré Coeur 1921

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba. Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco Jedyny Boże

Serce Maryi, módl się za nami!

Serce Maryi wedle Serca Bożego

Serce Maryi z Sercem Jezusa zjednoczone

Serce Maryi naczynie Ducha Świętego

Serce Maryi godna świątynio Trójcy Przenajświętszej

Serce Maryi, przybytku Słowa Wcielonego

Serce Maryi, zachowane od zmazy grzechu pierworodnego

Serce Maryi, Łaski pełne

Serce Maryi, Błogosławione między sercami

Serce Maryi, Tronie Chwały

Serce Maryi, przepaści pokory

Serce Maryi, Ofiaro Boskiej Miłości

Serce Maryi, z Chrystusem do Krzyża przybite

Serce Maryi, pociecho smutnych

Serce Maryi, ucieczko grzeszników

Serce Maryi, nadziejo konających

Serce Maryi, stolico miłosierdzia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Serce Maryi, ciche, pokorne i Niepokalane,

R. Uczyń serca nasze, według Serca Jezusowego.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Serce Maryi uczynił godnym Przybytkiem Ducha Świętego, użycz nam, prosimy Cię, abyśmy którzy uroczystość Jej Niepokalanego Serca pobożnie rozpamiętujemy według Serca Twego żyć zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Litania do Najświętszego Serca Przeczystej Matki Boskiej (II)

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najświętsze Serce Maryi: Módl się za nami.

Najukochańsze Serce Córki Ojca Niebieskiego;

Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego:

Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego;

Serce Maryi Trójcy Przenajświętszej Przybytku;

Przedziwne Serce Córki Stworzyciela;

Najmilsze Serce Matki Odkupiciela:

Serce Maryi! Niepokalane:

Serce Maryi! Łaski pełne:

Serce Maryi! godny Trójcy Przenajświętszej Kościele,

Serce Maryi! Przybytku Słowa Wcielonego;

Serce Maryi! najpodobniejsze do Serca Jezusowego;

Serce Maryi! Tronie chwały;

Serce Maryi! doskonała Ofiara Boskiej Miłości;

Serce Maryi! Stolico Mądrości:

Serce Maryi! Zwierciadło Sprawiedliwości:

Serce Maryi! Tronie Miłosierdzia:

Serce Maryi! Zbiorze wszelkiej świątobliwości:

Serce Maryi! Arko Przymierza:

Serce Maryi! Bramo Niebieska:

Serce Maryi! między wszystkimi sercami błogosławione;

Serce Maryi! najchwalebniejsze:

Serce Maryi! najpotężniejsze;

Serce Maryi! najdobrotliwsze:

Serce Maryi! najwierniejsze:

Serce Maryi! najlitościwsze:

Serce Maryi! najłagodniejsze;

Serce Maryi! najczystsze i najniewinniejsze:

Serce Maryi! w pokorze niezgłębione:

Serce Maryi! najcierpliwsze:

Serce Maryi! wzorze panieńskiej skromności:

Serce Maryi! któreś pragnieniem świętym zbawienie nasze przyspieszyło:

Serce Maryi! Miłością Boga pałające:

Serce Maryi, Kościele Boga Wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Maryi, przy Nawiedzeniu Elżbiety nowymi łaskami ozdobione,

Serce Maryi, przy Narodzeniu Chrystusa dziwnym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu w kościele mieczem boleści przeszyte,

Serce Maryi, zgubieniem Jezusa wielce zasmucone,

Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Maryi, w Ogrójcu z bolejącym Chrystusem bolejące,

Serce Maryi, przy biczowaniu Jego ciężko bolejące,

Serce Maryi, przy koronacji Chrystusa cierpieniem wewnętrznie przekłute,

Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa, niezmiernym srogim ciężarem przygniecione,

Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Maryi! przy Śmierci Jezusa od żalu obumierające.

Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,

Serce Maryi! przy Zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione:

Serce Maryi! przy Wniebowstąpieniu Jezusa słodkością i niepojętym weselem napełnione;

Serce Maryi! przy Zesłaniu Ducha Świętego nową Łask pełnością udarowane:

Serce Maryi! przy Wniebowzięciu Twoim nad wszystkich błogosławionych wywyższona,

Serce Maryi! na Prawicy Chrystusowej w Niebie posadzone,

Serce Maryi! Stolico miłosierdzia;

Serce Maryi! Światłości błądzących:

Serce Maryi! Uzdrowienie chorych;

Serce Maryi! Pociecho strapionych:

Serce Maryi! Opiekunko sprawiedliwych,

Serce Maryi! jedyna po Bogu grzesznych ucieczko: (3. razy powtórzyć.)

Serce Maryi! Nadziejo ufających w Tobie.

Serce Maryi! Obrono w pokusach;

Serce Maryi! nadziejo pokutujących:

Serce Maryi! Zadatku obietnic Jezusowych.

Serce Maryi! Nadziejo i ratunku konających:

Serce Maryi! które nikim nie gardzisz:

Serce Maryi! Radości serc ludzkich:

Serce Maryi! Wesele i słodkości Aniołów i Świętych:

Serce Maryi! jasnością i chwałą w Niebie ukoronowane:

Serce Maryi! Serce Orędowniczki Kościoła i Matki wszystkich wiernych;

Serce Maryi! najpewniejsza po Jezusie konających nadziejo;

Serce Maryi! Serce Królowej Aniołów i Wszystkich Świętych;

Jeśli życie nasze napełnione jest krzyżami,

Jeśli dni nasze są dniami smutku i boleści,

Jeśli serce nasze jest morzem łez i goryczy,

Jeśli drogi życia naszego cierniem są zasłane,

Jeśli cierpienia i boleści nas gnębią,

Jeśli każda dnia chwila jest chwilą cierpienia,

Jeśli śmierć lub niedola zagraża naszym ukochanym,

Jeśli w nieszczęściu od wszystkich opuszczeni jesteśmy,

Jeśli pod ciężarem nieprawości jęczy dusza nasza,

Jeśli Bóg nas karze w Gniewie i zapalczywości Swojej,

Jeśli odstąpiwszy od Boga, giniem w zaślepieniu naszym,

Jeśli upadamy pod ciężarem cierpień i smutków,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święte i Miłosierne Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami.

R. Aby się serca nasze zapaliły Boską Miłością, którą Ty gorejesz.

℣.Pani! wspomagaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O Serce Święte Maryi zawsze Panny i Niepokalanej, Serce Najświętsze, Najczystsze, Najdoskonalsze; Źródło nieprzebrane Łask, Dobroci, Łagodności, Miłosierdzia i Miłości, Wzorze cnót wszystkich; doskonały Obrazie czcigodnego Serca Jezusowego; gorejące zawsze, najżarliwszą miłością, miłujące Boga więcej niż wszyscy razem Serafy, Aniołowie i Święci; oddające Samo więcej chwały Trójcy Przenajświętszej, niźli wszystkie inne razem najświętobliwsze stworzenia. Serce Matki Odkupiciela, Któreś tak żywo uczuło nędzę naszą, Któreś tyle dla zbawienia naszego cierpiało, Któreś nas tak gorąco umiłowało, i Któreś godne jest uszanowania, miłości, wdzięczności i ufności wszystkich ludzi; racz przyjąć słabe moje i niegodne uczucia.

Wychwalam Cię Serce święte Matki Miłosierdzia, z najgłębszym, na jakie zdobyć się mogę uszanowaniem. Dziękuje Ci za miłosierdzie, którym Cię tylekroć widok niedostatków moich przejmował; dziękuję Ci za łaski i dobrodziejstwa, którymi Twoja Macierzyńska Dobroć wyprosiła; łączę się modlitwą moją do dusz czystych, które Cię czczą, wychwalają, miłują i w Tobie całą nadzieję pokładają.

Będziesz mi odtąd o Serce miłości godne! pierwszym po Sercu Boskiego Twojego Syna przedmiotem czci, miłości i najserdeczniejszego nabożeństwa. Przez Ciebie dojść pragnę do mego Zbawiciela, przez Ciebie łaski Jego i zmiłowania odbierać. Ucieczką będziesz moją w utrapieniach, pociechą w troskach, we wszystkich potrzebach ratunkiem. Od Ciebie uczyć się będę czystości, pokory łagodności i z Ciebie przejmować się miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Syna Twojego. Amen.

℣.Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Boże miłosierny! któryś dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych, Najświętsze i Niepokalane Serce Błogosławionej Maryi Panny dobrocią i miłosierdziem napełnił; daj nam, którzy wzywamy przyczyny tego najsłodszego Serca, i łaskę powstania z grzechów naszych, i ratunek w każdej potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. O Maryo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory,

R. Spraw, by serca nasze stały się podobne Sercu Jezusa.

V. Módlmy się: Boże Dobroci, któryś Święte i Niepokalane Serce Maryi Matki Jedynego Syna Swego, napełnił uczuciami miłosierdzia i tkliwości; jakimi Serce Jezusa zawsze dla nas przejęte było, spraw prosimy Cię, abyśmy, którzy Panieńskie Jej Serce z miłością czcimy, aż do śmierci uczucia zgodne z Sercem Jezusa i Matki Jego zachowali. O to Cię prosimy przez zasługi tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętem żyje i króluje, na wieki wieków.

R. Amen.

 

Poniższy werset powtórzyć trzykrotnie:

Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu;

A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

 

Następnie należy dodać:

V. Nawróć nas Boże, Zbawicielu nasz.

R. A oddal Gniew Twój od nas.

Ułomności naszej racz dać miłosierny Panie obronę, abyśmy, którzy Świętej Bogarodzicy pamiątkę obchodzimy, za Jej przyczyną z nieprawości naszych powstali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pojednaj nas z Synem Twoim przez morze łez pokutnych; daj nam zbliżyć się do Ciebie i do Syna Twego; uproś nam łaskę, abyśmy Ciebie tak kochali, jak Cię miłowali i miłują wszyscy sprawiedliwi i prawdziwi czciciele Twoi, abyś nam tak jako i im błogosławić raczyła. O Maryo! Matko nasza! uczyń nas dziećmi Twoimi!

Maryo! Słodkie Serce Twoje niech będzie zbawieniem moim!

V. O Maryo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory,

R. Spraw, by serca nasze stały się podobne Sercu Jezusa.

V. Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże! wysłuchaj modlitwy, które za sobą i za ginącymi w grzechach braćmi naszymi z pokorą do Ciebie zanosimy, abyśmy wszyscy z błędnej drogi nawróceni, od wiecznej śmierci wywabionymi byli; i aby Łaski Twojej obfitość przemogła tam, gdzie dotąd obfitość nieprawości przemagała; aby wiernie odtąd Przykazań Twoich przestrzegali, a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili.

Boże! Któremu właściwe jest zmiłować się zawsze i odpuszczać, przyjmij błagania nasze, a nas i wszystkie sługi Twoje, grzechów pętami związane, zmiłowaniem dobroci Twojej wybaw łaskawie.

Boże, Któryś Najświętsze Serce Błogosławionej Maryi Panny, duchowymi Darami Łaski, najhojniej ubogacił, a na podobieństwo Boskiego Serca Syna Jej Jezusa Chrystusa, miłością i miłosierdziem napełnił; daj nam prosimy, którzy tego Najsłodszego Serca obchodzimy pamiątkę, abyśmy wiernym cnót Jego naśladowaniem, Chrystusa Pana na sobie wyrazić mogli.

Boże Dobroci, któryś Święte i Niepokalane Serce Maryi Matki Jedynego Syna Swego, napełnił uczuciami miłosierdzia i tkliwości; jakimi Serce Jezusa zawsze dla nas przejęte było, spraw prosimy Cię, abyśmy, którzy Panieńskie Jej Serce z miłością czcimy, aż do śmierci uczucia zgodne z Sercem Jezusa i Matki Jego zachowali. O to Cię prosimy przez zasługi tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętem żyje i króluje, na wieki wieków.

R. Amen.

Następnie należy odmówić: Pod Twoją Obronę…

Modlitwa do Serca Panny Maryi.

O Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń.. itd. jak westchnienia zob. str.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Litania o Przenajświętszym Sercu Najświętszej Panny Maryi (III)

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje od poczęcia niezmazane, módl się za nami.

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje od Łaski pełne,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje między wszystkimi sercami Błogosławiona,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje najczystsze,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje najpokorniejsze,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, Świątnico Trójcy Przenajświętszej,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, Przybytku Boga Wcielonego,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje przy, Nawiedzeniu Elżbiety nowymi Łaskami ukontentowane,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy Narodzeniu Chrystusa, nowymi pociechami napełnione,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, znalezienia Chrystusa w Kościele uweselone,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje zbolałe, słysząc słowa Symeona prorokującego, że miecz boleści miał przeniknąć Serce i Duszę Twoją Świętą,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, w Ogrodzie z bolesnym Chrystusem bolesne,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy biczowaniu Jego ciężko bolejące,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy koronacji Chrystusa cierniem wewnętrznie przekłute,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy dźwiganiu krzyża przez Chrystusa, srogim ciężarem obciążone,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, z przybitym na krzyżu Chrystusem, do krzyża przybite,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje cierpiącemu Chrystusowi cierpienia pomagające,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, z umarłym Chrystusem w boleści obumarłe,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy Zmartwychwstaniu Jego nową pociechą napełnione,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje przy Wniebowstąpieniu Chrystusa weselem opływające,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy zstąpieniu Ducha Świętego znowu uświęcone,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, przy Wniebowzięciu Twoim nad wszystkich Błogosławionych wywyższona,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, na Prawicy Chrystusowej w Niebie posadzona,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, pociecho utrapionych,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, ucieczko grzesznych,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, nadziejo konających,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, wesele i rozkoszy Wszystkich Błogosławionych,

Najświętsza Marya, przez Serce Twoje, duszom w Czyśćcu będącym ratunek dające,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Pozwól mi, bym Cię chwalił(a) Najświętsza Marya.

R. Niech bez oddania Chwały, żaden dzień nie mija.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Któryś najczystsze Błogosławionej Maryi Panny, Serce, Świątynią i Przybytkiem Ducha Przenajświętszego od wszelkiej zmazy grzechowej wolne uczynił, i ze Krwi Jej Panieńskiej, Jednorodzony Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus, Ciało na Się przyjął; daj prosimy, aby my grzeszni, którzy się do Jej Opieki i Obrony się garniemy, pomocy i Łaski Twojej podczas życia naszego doznawali, w godzinę śmierci odpuszczenie grzechów za Jej wszystko mogącą przyczyną, i w ostatni moment skonania, ratunek i miłosierdzie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Antyfona. Powstali na mnie mężowie złośliwi, bez miłosierdzia szukali mnie zamordować, i nie przepuścili na twarz moją plwać i włóczniami swymi ranili mnie i zbite wszystkie kości moje.

V. Jako Baranek przy strzyżących się zamilknął.

R. I nie otworzył ust Swoich.

V. Módlmy się: Boże, Któryś przez pokorę Syna Twego, upadły świat podźwignął, wiernych Twoich doprowadź do radości, abyś nas, których od wiekuistej śmierci przypadków wyrwałeś, wesela wiekuistego zażywać godnymi uczynił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

 Litania dziękczynna za przywileje dane Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Łaski odebrane (IV)

Źródło: W sercu Maryi 1942

„Dziękujemy Bogu i wysławiajmy Go „obfitując w dziękczynienie” (Kol. 2, 7), za Chwałę jaką okrył Matkę Swoją i Matkę naszą”.

Oto słowa Namiestnika Chrystusowego Piusa XII, jeszcze jeden dowód, jak bardzo pragnie i zachęca nas do wdzięczności. Wdzięczność dla przeszłości jest probierzem ufności na przyszłość. Bóg wymaga od nas, byśmy Mu dziękowali za otrzymane Dary nie dlatego, że potrzebuje naszej wdzięczności, lecz dlatego, że ona skłania Go do udzielenia większych Dobrodziejstw. Dlatego słusznym jest spodziewać się, że również Matka Boża, przyjmując nasze dziękczynienie, nie pozostawi niedokończonego Swego dzieła i pośpieszy do okazywania nam Swej Opieki niezawodnej aż do godziny wybawienia”.

 

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie dziękujcie z nami Bogu za wszystkie przywileje Niepokalanego Serca Królowej niebios i ziemi.

Wszyscy Święci w chwale niebieskiej wysławiajcie i wychwalajcie z nami Boga za chwałę udzieloną Przeczystemu Sercu Bogarodzicy.

Za wszystkie łaski i przywileje Niepokalanego Serca Matki-Dziewicy – dzięki Ci składamy, Trójco Przenajświętsza, Boże!

Za miłość bez miary, jaką pała Serce Niepokalane Córki Twojej – dzięki Ci składamy, Ojcze Przedwieczny, Boże!

Za Wcielenie Syna Bożego w Przeczystym Łonie Matki-Dziewicy – dzięki Ci składamy, Duchu Święty, Boże!

Za oddaną przez Jezusa Chrystusa w Maryi chwałę nieskończoną Bogu Ojcu – dzięki Ci, Boże!

Za Niepokalane Poczęcie Matki Dziewicy, którą Bóg całą piękną i bez zmazy w Duchu Świętym stworzył –

Za zachowanie Serca Niepokalanego Maryi od wszelkiej winy uczynkowej –

Za wywyższenie Maryi ponad wszystkie dzieła Rąk Swoich –

Za wyniesienie Maryi na godność Bogarodzicy –

Za radości Serca Maryi wypływające z Tajemnic Chrystusowych –

Za łzy wylane u stóp konającego Jezusa i okrutną Mękę przeszywającą mieczem boleści Niepokalane Serce Maryi –

Za Bogurodzicę daną nam za Matkę –

Za ukoronowanie Przeczystej Matki-Dziewicy na Królowę Niebios i ziemi –

Za Niepokalane Serce Matki-Dziewicy, Pośredniczki wszystkich Łask –

Za Niepokalane Serce Maryi, Matki wszelkiego Miłosierdzia –

Za Niepokalane Serce Matki i Ucieczki grzeszników –

Za Niepokalane Serce Dziewicy Matki, bezpieczne schronienie dusz czystych i niewinnych –

Za oddanie w opiekę i poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi –

Panie zmiłuj się nad nami! – Chryste, wysłuchaj nas!

Baranku Boży, któryś nas Przenajdroższą Krwią Swoją odkupił – niech Ci dzięki będą, Chryste!

Baranku Boży, któryś cierpiał za nas Rany – niech Ci dzięki będą, Chryste!

Baranku Boży, z Którego Serce przebitego wytrysnęła Krew i Woda, jako Źródło Miłosierdzia dla nas – my ufamy Tobie, niech Ci dzięki będą, Chryste!

Módlmy się: Trójco Przenajświętsza, Wszechmogący, Wieczny Boże! który tak bardzo pragniesz, byśmy Ci okazywali miłość i wdzięczność – oto składamy Ci korne dzięki za nieprzeliczone dobrodziejstwa, przywileje, łaski i dary udzielone Niepokalanej Dziewicy Maryi. Błagamy, racz Panie, pomnożyć chwałę dodatkową Maryi, niech nasze dziękczynienia i błagania opromienią nowym blaskiem Wiekuistą Chwałę Tej, którejś uczynił „wielkie rzeczy”. Dzięki Ci też, Panie, za skarby łask i dobrodziejstw, przepełniających Twe Boskie Serce, spraw, żebyśmy w cierpieniach i doświadczeniach również odkryć zdołali Dary miłującego Serca Twego i za nie dziękowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Rozmyślanie z modlitwą na Święto Niepokalanego Serca Maryi

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

I.

O Maryo! jakież Serce Twoje! Serce najboleśniejsze! Serce najmiłośniejsze! Serce najpiękniejsze! Serce najboleśniejsze: bolejące boleściami Jezusa. Serce najmiłośniejsze: kochające miłością Jezusa. Serce najpiękniejsze: do Serca Jezusowego najpodobniejsze, ciche, pokorne, czyste, cierpliwe, łaskawe, miłosierne, słodkie, posłuszne aż do śmierci, a śmierci krzyżowej, więcej jak własnej, bo własnego Syna.

O Maryo! Twoje Serce najpiękniejsze, w którem Bóg przeglądając się, mówi do Ciebie: „Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja!” (Pnp 4, 7) O Maryo! Serce Twe najmiłośniejsze, rozkochane w Bogu miłością tak wielką, że sam Bóg rzekł do Ciebie: „Zraniłaś Serce moje!” (Pnp 4, 9) O Serce Maryi, Serce według Serca Chrystusowego, we wszystkie cnoty bogate; daj się nam poznać i na wzór Twój serca nasze kształcić.

Cóż to za miecz przeszywa Serce Twe, Maryo! miecz obosieczny co Duszę Twą przeniknął, a w Twym Sercu utkwił! Serce Maryi zawsze przebite, zawsze bolejące; a jednak zawsze spokojne: bo zawsze z wolą Bożą zgodne. O Maryo! naucz nas tego zgadzania się z wolą Bożą, co jedno wśród trosk i cierpień dąje pokój i wesele serca. Bóg przebija serca boleścią, aby w nie wszedł miłością. Kto zrozumie to miłosierdzie Boże, błogosławić je będzie. Bo kiedy Serce Maryi tak czyste, tak święte, mieczem tak bolesnym Bóg przebił, aby w nim zaszczepił miłość bez granic, cóż dziwnego, że serca nasze grubą i twardą skorupą grzechu obrosłe i zasklepione, uderza cierpieniem, przebija boleścią: by miłość Jego do serc naszych docisnąć się mogła? I gdy Marya, niewinna i święta na swe boleści nie narzeka, lecz je błogosławi; o! jakże źle czynim, gdy grzesznymi będąc na cierpienia się skarżym, i gdzieindziej jak u Boga, lekarstwa szukamy.

Nic nie rozpędzi nocy, jedno słońce: nic nie rozpędzi smutków naszych, jedno Jezus i ta idąca przed Nim, jak jutrzenka przed słońcem, Marya. Więc w boleściach naszych wzywajmy Maryę, bo za Nią tuż Jezus. Jak dzieciątko małe w bólu i smutku tuli się do matki i na jej łonie bólu zapomina, a na śmiejących się już oczkach jego ostatnia łza płaczu wygląda jak kropla rosy na pogodnej róży, tak my dziatki Maryi, a dziatki maleńkie, do Jej Łona się tulmy; a Jej tchnienie osuszy łzy nasze, i zostanie tylko jakoby łza jedna, wspomnienie boleści, do podniesienia wdzięku serc naszych, do przydania ceny weselu naszemu, do odżywiania miłości naszej. Serce co najboleśniej cierpi, najżywiej też kocha!

II.

Cóż to za wieniec wieńczy Twe Serce, Maryo! wieniec z róż białych, jasny wszechwdzwiękiem, a wszechcnotą wonny. Wszystkie cnoty w Sercu Maryi, w tej Stolicy Mądrości Tron Swój założyły: wszystkie w Jej Sercu, w tym domie złotym, skarby swoje schowały. Serce Maryi naczyniem duchownym, pełnym Łaski Bożej; naczyniem poważnym, pełnym Majestatu Bożego; naczyniem dziwnego i przedziwnego nabożeństwa, pełnym przedziwnej miłości, zawsze czuwającej, zawsze się modlącej. „Ja śpię, a serce me czuje: głos miłego mego kołacącego: otwórz mi, siostro moja! przyjaciółko moja! gołębico moja! niepokalana moja!” (Pnp 5, 2)

Serce Maryi zawsze czuje, bo zawsze kocha; bo serce zawsze kochające, zawsze czuwa i zawsze czułe na głos miłego swego, kołacącego, a wołającego: „Otwórz mi!” Dla tej to czujnej miłości Maryi, tak miłośnie! tak czule Bóg do Niej woła: “Otwórz mi siostro moja, przyjaciółko moja! gołębico moja! niepokalana moja!”

Ze Bóg Serce Maryi czyste, święte, wierne, tak ukochać raczył, to się łatwiej pojmie; ale że miłość Boża i do naszego bezecnego serca chce się koniecznie przedrzeć i wcisnąć: aby w nim wszelki brud wypalić, wszelką cnotę wszczepić, i tron swój założyć, tego nikt nie pojmie. Ale co jeszcze dziwniejsza, a oburzająca, to właśnie ta nieczułość nasza na głos Chrystusa wołającego: „Otwórz!” Niby żyjemy, niby nie śpimy, ale serce nasze nie żywe, a przynajmniej śpi; nie czuje jakby czuć powinno i nie modli się jakby się modlić powinno i dla tego grzeszy.

“Czuwajcie a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę!” (Mt 26, 41) „Czuwajcież wtedy, bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczora, albo w północy, albo gdy kury pieją, albo z poranku. By z prędka przyszedłszy, nie znalazł was śpiących. A co wam mówię wszystkim mówię: czuwajcie” (Mk 13, 33.37). „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśliby kto usłyszał głos mój, i otworzył mi drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). „Błogosławiony sługa on, którego, gdy przyjdzie Pan jego, najdzie tak czyniącego” (Mt 26, 46). „Dziś jeśli głos jego usłyszycie: nie zatwardzajcież serc waszych” (Ps 95, 8).

Ach, Maryo! pomimo tych ostrzeżeń, tyle razy na głos Syna Twego nieczuły, słysząc nie słuchałem. Ach, Maryo! powiedz Jezusowi: niech jeszcze raz przyjdzie; a nie na próżno już nie na próżno do mnie zakołacze: bo ufam że będziesz w mcm sercu, aby mu otworzyć.

III.

O Maryo! cóż to za ogień gore w Sercu Twoim, i promieni się światłem milszym od księżyca, jaśniejszym od słońca? to ogień miłości palącej się Bogu ofiarą ciągłą, ofiarą zupełną; ogień, Twe Serce z Sercem Jezusowym w jedno stapiający. Ta jedność Serca Twego z Sercem Jezusowym, ta zgodność z Wolą Ojca Przedwiecznego, właśnie to sprawia, iż więcej jeszcze z ducha aniżeli z ciała, Tyś Matką Jezusa według tych słów Jego: „Kto by czynił Wolę Bożą, ten brat i siostra moja, i matka jest”. (Mk 3, 33)

O jakże łatwo za Przykładem Maryi, zostać możem braćmi i siostrami Chrystusa Pana, czyniąc Wolę Bożą z miłości ku Bogu. O serca ludzkie! miłości szukacie, miłości potrzebujecie, bez miłości żyć nie możecie; bo miłość, to powietrze duszy waszej, to ogień serca waszego; jakiejże miłości szukacie, gdy się wam miłość nieskończona, gdy się wam sam Bóg do kochania daje; gdy wam dał za Matkę Syna swego, by na syny Boże was wypiastowała, rozniecając w sercach waszych ten ogień, którym gorzało jej serce; ten ogień z Nieba, który Chrystus Pan na ziemię puścił; ten ogień nie palący, lecz ożywiający; ogień miłości, który taką mocą w Sercu Maryi ku Bogu i ku nam goreje!

O Maryo! Matko moja! zraniłaś serce moje; i jam zranił Twoje: ale o jakże inaczej! Ty strzałą Miłości, ja boleści mieczem! O Matko przedziwna! w tym najprzedniejsza, że mnie zabójcę Twego Syna kochasz, jakbym to ja był Twój jedynak, całe szczęście Twoje, że mnie szukasz i ścigasz miłością Twoją, choć się ukrywam i uciekam nawet, szalony!

Choćbym się błąkał po manowcach: choćbym w przepaść wleciał, wszędzie Twym Sercem Matczynym Tyś przy mnie: aby ranie stroskanego pocieszyć, błądzącego nawrócić, upadłego dźwignąć, zdziczałego ugłaskać i do domu Ojca doprowadzić, strudzonego ochłodzić, zgłodniałego, spragnionego Ciałem i Krwią Bożą napełnić, nagiego Łaską Bożą odziać.

O Maryo! Ty mi się nie tylko dajesz, Ty się wpraszasz do mnie z całym wdziękiem; z całą Mocą Bożą.

O Maryo! i mnóstwo grzechów moich zebranych jako wody wielkie, nie zdołały ugasić miłości Twej ku mnie. O Matko Odkupiciela! odkupionych Matko! odbierz mi wszystko, a daj mi Twe Serce, to jest: miłość Boga i bliźniego; a jeszcze skarb ten będzie mi jakoby za darmo: bo „choćby człowiek dał wszystką; majętność domu swego za miłość, wzgardzi ją jako nic” (Pnp 8, 7), bo w porównaniu z miłością, wszystka majętność i wszystek świat jest niczym. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Koronka na cześć Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Maryi

Źródło: W sercu Maryi 1942

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

I. Niepokalana Dziewico, bez grzechu poczęta, jakoś kierowała każde tchnienie Twego Najczystszego Serca ku Boskiemu Sercu Jezusa, jak Ono było nieustannym przedmiotem Twej Miłości, jak zawsze byłaś poddaną. Jego Świętej Woli, wyproś mi także Łaskę, abym się brzydził w sercu moim wszelką, najmniejszą, nawet nieprawością, nauczył się od Ciebie zupełnie i zawsze zgadzać z Wolą Pana.

1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya.

Spraw, o Serce przebite boleścią. Niech moje serce zapłonie miłością.

II. Podziwiam, o Najświętsza Maryo, Twoją tak wielką głęboką pokorę; jak się zlękło Twe Niepokalane Serce na oną zaszczytną wiadomość, którą Ci przyniósł Archanioł Gabryel, iż jesteś wybraną na Matkę Syna Najwyższego, gdy Ty się uznałaś sama najniższą służebnicą Jego; a zawstydzon widokiem mej pychy, błagam Cię wyproś mi Łaskę, abym miał serce skruszone, upokorzone, abym przez poznanie mej nędzy mógł kiedyś dostąpić Chwały obiecanej tym, którzy szczerze są serca pokornego.

1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya.

Spraw, o Serce przebite boleścią. Niech moje serce zapłonie miłością.

III. Najsłodsze Serce Maryi Skarbie najkosztowniejszy, w którym Niepokalana Dziewica chowała Boskie słowa, rozważała wzniosłe tajemnice przez Jej Syna oznajmione, żyjąc jedynie dla Boga i w Bogu, o jakże mnie zawstydza oziębłość mego serca; o Matko Najmilsza, zjednaj mi Łaskę, abym rozważając w mym sercu Prawo Boże, usiłował naśladować Ciebie w gorliwym spełnianiu cnót chrześcijańskich.

1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya.

Spraw, o Serce przebite boleścią. Niech moje serce zapłonie miłością.

IV. O Najchwalebniejsza Królowo Męczenników, której Święte Serce w czasie Męki Syna Twego wedle Symeona przepowiedni, straszliwie przeszył miecz boleści, wyproś memu sercu męstwo prawdziwe, cierpliwość świętą, mężne znoszenie utrapień i przeciwności tego nędznego życia, abym idąc w ślad za Tobą, za Jezusem Ukrzyżowanym, poskramiając me ciało z jego namiętnościami, w czynie okazał, żem prawdziwym synem Twoim.

1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya.

Spraw, o Serce przebite boleścią. Niech moje serce zapłonie miłością.

V. O Różo duchowna Maryo, Której Serce Najmiłosierniejsze, płomieńmi najżywszej miłości gorejące, przyjęło nas u stóp krzyża za syny, stałaś się nam Matką Najczulszą; daj mi zakosztować słodyczy Twego Macierzyńskiego Serca, poznać potęgę Twej Opieki przed Sercem Jezusa Twego Syna, we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w straszną śmierci godzinę, aby me serce z Twoim najściślej zjednoczone, miłowało Serce Jezusa, i teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

1 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Marya.

Spraw, o Serce przebite boleścią. Niech moje serce zapłonie miłością.

Zwróćmy się teraz do Najświętszego Serca Jezusowego, aby nas zapaliło Świętą Miłością.

VI. O Boskie Serce Jezusa, pełen wdzięczności za odebrane i odbierane Dobrodziejstwa z Nieskończonej Miłości Twojej, poświęcam się Tobie najzupełniej. Całym sercem, ze wszystkich sił mej duszy, składam Ci dzięki, żeś mi dał Twą własną Rodzicielkę za Matkę, zlecając mnie Jej w osobie ukochanego ucznia Świętego Jana za syna. Spraw, o Jezu! niech me serce goreje zawsze miłością ku Tobie, niech w Twym Najsłodszym Sercu znajduję zawsze pokój, ucieczkę, Błogosławieństwo. Amen.

Odpusty: 300 dni raz na dzień za odmówienie tej koronki z sercem skruszonym i nabożnie.

Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnym dla wszystkich, którzy mają zwyczaj odmawiać powyższą koronkę codziennie. Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i przy tym pobożna modlitwa przez czas jakiś na intencję Papieża.

Pius IX. Dekr. Sw. Kongr. Odp. dn. 11 grudnia 1854r.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa do Najświętszego Serca Maryi Panny z odpustem zupełnym w godzinie śmierci dla tych, którzy zwykli ją każdodziennie w życiu odmawiać.

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O Serce Maryi, Rodzicielki Bożej i Matki naszej! Najukochańsze Serce, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej, godne uczczenia i umiłowania od Aniołów i ludzi! O Święte Serce, najpodobniejsze Sercu Jezusowemu, którego najdoskonalszym jesteś wyobrażeniem! O dobrotliwe i nad naszą nędzą tak miłosierne serce, chciejże roztopić lodowatość serc naszych i wyproś nam tę Łaskę, abyśmy je Sercu naszego Boskiego Zbawiciela przyrównali, wzbudź w nich zamiłowanie cnót Twoich, rozpal je tymże ogniem świętym, którym Ty nieustannie gorejesz.

Zamknij w sobie Kościół święty, strzeż i zachowaj go, bądź Jego zawsze słodką ucieczką i jego niezdobytą twierdzą naprzeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź naszą drogą, którą byśmy doszli do Jezusa i kanałem, przez który byśmy odbierali wszelkie łaski potrzebne do zbawienia naszego. Bądź naszą pomocą we wszystkich potrzebach, nadzieją w ucisku, naszą ulgą w utrapieniach, wspieraj w doświadczeniach i ciężkich próbach, pocieszaj w smutku i troskach, naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, broń od zwątpienia, naszym ratunkiem we wszystkich niebezpieczeństwach, ale mianowicie w ostatnich walkach żywota naszego, w godzinę śmierci naszej, kiedy całe piekło przeciw nam powstanie, by duszę naszą porwać, w owej straszliwej chwili, w owej okropnej godzinie, od której zależy cała wieczność nasza. Ach! wtedy to, wtedy, o Panno najłaskawsza, daj nam uczuć słodycz Macierzyńskiego Serca Twego i Moc Swej władzy nad Sercem Pana Jezusa, otwierając nam w samym źródle Miłosierdzia bezpieczne schronienie, byśmy mogli dojść do Nieba i tam Go wraz z Tobą błogosławić na wieki wieków. Niech zawsze będą chwalone i błogosławione Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, Matki Jego Przeczystej. Amen.

Uwielbienie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Niech będzie poznane, chwalone, błogosławione, kochane, uczczone i uwielbione zawsze i we wszystkim Boskie Serce Jezusa i Najczystsze Serce Maryi. Amen.

Papież Pius VII użyczył na wieczne czasy, tym wszystkim, którzy by powyższą modlitwę z nabożeństwem odmawiali:

1) 60 dni odpustu raz na dzień;

  1. odpust zupełny w uroczystość Narodzenia dnia 8 Września i Wniebowzięcia 15 Sierpnia, w dzień Serca Najświętszej Panny Maryi tym, dla tych, którzy tęż modlitwę przez rok cały codziennie nabożnie odmawiali. Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub ołtarza poświęconego Najświętszej Panny Maryi i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
  2. odpust zupełny w godzinę śmierci, dla tych, którzy za życia odmawiali powyższe modlitwy codziennie.

Odpusty pomienione, mogą być ustępowane duszom w Czyśćcu cierpiącym.

(Pius VII. Reskr. Św. Kongr. Odp. dn. 18 sierpnia 1807r. i dn. 1 lutego 1816r.).

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Ofiarowanie Serca Maryi Sercu Pana Jezusa przez Bł. Marię od Wcielenia

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O mój Boski Oblubieńcze, cóż oddam Tobie za nadmiar Twojej ku mnie miłości? Przez Najświętszą Matkę Twoją, pragnę składać Ci dziękczynienie moje. Ofiaruję Tobie Jej Niepokalane Serce tak, jak ofiaruję Serce Twoje Ojcu Twojemu. Pozwól, abym Cię kochał przez to Serce, które tak Ciebie kochało; abym Ci ofiarował to Ciało, które Ci służyło, ten Dziewiczy Przybytek, w którym przebywałeś. Ofiaruję Ci Tę Boską Matkę na dziękczynienie za wszystkie Łaski otrzymane od Ciebie; ofiaruję Ci Ją na poprawę mojego życia, na uświęcenie mojej duszy i na uproszenie łaski ostatecznej wytrwałości w Służbie i Miłości Twojej. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Ofiarowanie swej rodziny Maryi

Źródło: Niepokalane Serce Maryi 1914

Święta i Niepokalana Dziewico, Królowo nasza, Matko nasza, Ucieczko i Pocieszycielko wszystkich nieszczęśliwych! Oto u stóp Twoich z całą moją rodziną obieram Cię za Panią moją, Matkę moją i Orędowniczkę u Boga. Ofiaruję na służbę Twoją siebie i wszystkich do mojej rodziny należących. Przyjmij nas wszystkich w poczet sług Swoich, weź nas pod Swoją obronę teraz, a szczególniej w godzinę śmierci. Matko Miłosierdzia, czynię Cię Panią całego mojego domu, moich interesów, wszystkich spraw moich; racz się opiekować i wszystkim rozporządzać według upodobania Swego. Błogosław mi i całej mojej rodzinie i zachowaj nas od wszelkiego grzechu. Broń nas w pokusach, wybaw z niebezpieczeństw, opatruj w potrzebach, radź w wątpliwościach, pocieszaj w strapieniach, uzdrawiaj w chorobach, a szczególniej nie opuszczaj nas w godzinę śmierci naszej. Nie dozwól szatanowi trzymać któregokolwiek z nas Tobie poświęconych w swej niewoli, ale otwórz przed nami bramy nieba, iżbyśmy tam z wdzięcznością dla Ciebie kochali i wielbili Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa po wszystkie wieki wieków. Amen.

O Panno Maryo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami do Boga Ojca i do Syna Jego Jezusa Chrystusa, któregoś poczęła i porodziła za sprawą Ducha Świętego. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Siedem nabożnych pozdrowień do Serca Maryi

Źródło: Wianek różany 1853

I. Bądź pozdrowione Najsłodsze i Trójcy Przenajświętszej nad wszystkie inne najmilsze serce, na które widziała Brygida Święta od Trójcy Świętej wypływające, nigdy nieustające trzy strumienia Łask. Proszę Cię, Najświętsza Marya, przez Serce Twoje i Serce najukochańsze Syna Twego Jezusa, abyś serce moje przygotowała i uczyniła sposobne do otrzymania tej Łaski, którą widzisz mnie być najpotrzebniejszą. Amen.

II. Bądź pozdrowione Niepokalane Serce Maryi, Serce wszystkich serc, Skarbie świątobliwości, nad które prócz Serca Jezusowego, nic nie było na świecie świętobliwszego i cnotliwszego. Proszę Cię, Najświętsza Marya, przez Serce Twoje i najukochańszego Syna Twego, zjednaj mi serce niepokalane od grzechu i wszelkiej złej żądzy wolne. Amen.

III. Bądź pozdrowione ognistą Miłością pałające Serce Maryi, Któreś Wcielenie Słowa Przedwiecznego i następujące zbawienie narodu ludzkiego wielką Miłością Twoją przyspieszyło. Proszę Cię, Najświętsza Marya, przez Miłość Twoją i Syna Twego, zjednaj sercu memu, aby skuteczną miłością ku Bogu i bliźniemu zapalone było. Amen.

IV. Bądź pozdrowione Najkosztowniejsze Serce Matki Boskiej Maryi, z którego najczystszych kropel Krwi Najświętsze Ciało Chrystusowe uformowane jest i na Ołtarzu krzyżowym ofiarowane. Proszę Cię, Najpokorniejsza Marya, przez to Serce i Syna Twego Jezusa, abyś mi zjednała serce i ducha nowego, ażebym Ciało Chrystusowe jako najdroższą Serca Twego relikwię w Najświętszym Sakramencie teraz, a osobliwie w godzinę śmierci, godnie pożywać mogła. Amen.

V. Bądź pozdrowione Najłaskawsze Serce Maryi Matki wszystkich wiernych, pełne Dobroci i Miłosierdzia ku ludziom, które na nędze nasze bez politowania i pomocy patrzeć nie może. Proszę Cię, Najświętsza Marya, przez Serce Twoje i przez Serce ukochanego Syna Twego Jezusa, abyś zmiękczyła serce moje, do miłosierdzia nad bliźnimi, tak w dusznych jako i w cielesnych ich potrzebach. Amen.

VI. Bądź pozdrowione Serce Maryi Najświętsze, Które było jednym Sercem i Duszą z Sercem Syna Twego Jezusa i z Nim złączone tak w smutkach jako i radościach; proszę Cię, Najświętsza Marya, przez Serce Twoje i Serce kochanego Syna Twego Jezusa, abyś zjednała sercu memu, aby się we wszystkim zgadzało z Wolą Jego, żebym mógł (mogła) być we wszystkim według Serca Boskiego. Amen.

VII. Bądź pozdrowione Serce Maryi, najżarliwsze, Któreś wszelkim Natchnieniom Boskim było otwarte i wszystkie Słowa Jego pilnie zachowało. Proszę Cię, Najświętsza Marya przez Serce Twoje i przez Najdroższe Serce Jezusa, zjednaj mi serce skłonne do słuchania i nauczenia się wszystkiego czego Bóg chce po mnie przez Natchnienia Swoje. Amen.

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akty różne o Sercu Najświętszej Maryi

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Akt pozdrowienia Serca Maryi.

Ile kropel w morzu, gwiazd na firmamencie, ile Świętych w Niebie, liścia na drzewie, tyle razy pozdrawiam Cię Najświętsze Serce Maryi. Pozdrawiam Cię Miłością Serca Jezusowego, miłością Wszystkich Świętych Ciebie kochających. O Najchwalebniejsza Królowa Niebieska, Najczystsza Rodzicielko Boża, i wieczna Panno Marya; dozwól mi godnie chwalić i pozdrawiać Serce Twoje, pełne niebieskiej słodyczy, wszelką Łaską Ducha Przenajświętszego opatrzone, hojnie w radość wiekuistą opływające.

Błogosławię więc tę najszczęśliwszą godzinę, w którąś się Matko Pięknej Miłości poczęła, i Serce Twoje Najczystsze, jako najmilszą Bogu oddała ofiarę.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawia Ojciec Przedwieczny jako Córkę swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawia Słowo Przedwieczne jako Matkę Swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawia Duch Przenajświętszy jako Oblubienicę Swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawia Chrystus, ile Człowiekiem jest jako Panię Swoją.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem i tą uniżonością, którymi Cię pozdrawiał przy Zwiastowaniu Archanioł Gabryel.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawiają Wszyscy Święci w Niebie i na ziemi miłośnicy Twoi.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawiają dusze w Czyśćcu, kiedy je nawiedzając ogniste poskramiasz upały.

Pozdrawiam Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno, tym uczuciem, którym Cię pozdrawiają Święci przyszedłszy do nieba po oddanym pokłonie Trójcy Przenajświętszej.

Błogosławię i pozdrawiam Serce Twoje najświętsze, Maryo Panno, Miłością wieczną pałające, i błagam zjednaj przez Zasługi Jego, abym docześnie je pozdrawiając, wiecznego wesela stał się uczestnikiem w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Pobożne westchnienia do Serca Maryi

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Serce Maryi, Niepokalanie poczęte, Miłością Jezusa, którą gorejesz, zapal serce moje!

Serce Maryi, Łaski pełne,

Serce Maryi, Błogosławione między wszystkimi sercami,

Serce Maryi, Trójcy Najświętszej przybytku,

Serce Maryi, do Serca Jezusowego wielce podobne,

Serce Maryi, w Którym Pan Jezus miał Swe Upodobanie,

Serce Maryi, pokory niezgłębionej,

Serce Maryi, siedzibo Miłosierdzia,

Serce Maryi, ogniu Miłości Bożej,

Serce Maryi, morze Dobroci,

Serce Maryi, cudzie czystości i niewinności,

Serce Maryi, zwierciadło wszelkiej Doskonałości Bożej,

Serce Maryi, pierwsze poświęcone ślubem czystości,

Serce Maryi, przyspieszające pragnieniami Swymi zbawienie świata,

Serce Maryi, Łaski grzesznikom jednające,

Serce Maryi, Słowa Pana Jezusa najwierniej przechowywujące,

Serce Maryi, mieczem boleści przebite,

Serce Maryi, w Męce Pana Jezusa najsmutniejsze,

Serce Maryi, z Ukrzyżowanym Panem Jezusem do krzyża przybite,

Serce Maryi, z pogrzebionym Panem Jezusem w boleści współ pochowane,

Serce Maryi, ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem z radości zmartwychwstałe,

Serce Maryi, przy Wniebowstąpieniu Pana Jezusa niewymownym weselem napojone,

Serce Maryi, przy Zstąpieniu Ducha Świętego nową Łask pełnością obdarzone,

Serce Maryi, pociecho strapionych,

Serce Maryi, Ucieczko grzeszników,

Serce Maryi, Twych czcicieli nadziejo i słodka obrono,

Serce Maryi, konających wspomożenie,

Serce Maryi, radości Aniołów i Wszystkich Świętych,

V. Maryo najczystsza, najcichsza i najpokorniejsza,

R. Uczyń serce moje według Serca Jezusowego.

V. Modlitwa. Najlitościwszy Boże, Któryś chciał aby ku zbawieniu grzeszników i nędznych ucieczce, Serce Najświętsze i Niepokalane Maryi najpodobniejszym się stało Miłością i Miłosierdziem do Boskiego Serca Syna Twego Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy, którzy pamiątkę tego Najsłodszego i Najmilszego Serca obchodzimy, przez Jego Zasługi zasłużyli sobie stać się podobnymi do Serca Jezusowego. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Serce Maryi, lilio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej, – módl się za nami!

Serce Maryi, Córki Ojca Przedwiecznego – doprowadź nas do Ojca!

Serce Maryi, Matki Syna Bożego – pojednaj nas z Synem!

Serce Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego – uproś nam pełność Darów Ducha Świętego!

Serce Maryi, Dziewicy Niepokalanej – obdarz nas czystością!

Serce Maryi, Mistrzyni naszej – nauczaj nas.

Serce Maryi, Pani naszej – pocieszaj nas!

Serce Maryi, Przewodniczki naszej – prowadź nas!

Serce Maryi, Królowej naszej – rozkazuj i króluj nam!

Serce Maryi, Światłości nasza – oświecaj i prowadź nas!

Serce Maryi, Lekarki naszej, ulecz nas.

Serce Maryi, Pocieszycielki naszej – pociesz nas!

Serce Maryi, Nadziejo nasza – ratuj nas!

Serce Maryi, Puklerzu nasz – osłaniaj nas!

Serce Maryi, Zbrojo nasza – chroń nas od pokus szatańskich!

Serce Maryi, Ucieczki naszej, – od złego wybaw nas.

Serce Maryi, Matki naszej – Tobie całym sercem dziś się oddajemy i poświęcamy.

O Serce Maryi, wzorze wszelkiej Świętości, Przeczyste Serce Niebiańskiej Matki naszej, uproś nam Łaskę ciągłego wpatrywania się w Ciebie i wiernego naśladowania cnót świętych, jakie w Tobie jaśnieją.

O Serce Maryi Niepokalanej, uproś nam oczyszczenie serc naszych, spraw, by życie nasze stało się dobra wonią Chrystusową i zwierciadłem cnót Jego: pokory, cichości i miłości…

O Serce Maryi, mieczami boleści zranione, wyjednaj nam Łaskę współcierpienia z Jezusem i z Tobą.

O Serce Maryi, płonące ogniem Miłości Bożej, rozpal tym ogniem serca nasze, aby ta Miłość nauczyła nas naśladować Jezusa i Ciebie, aby ta Miłość z Jezusem i z Tobą połączyła nas na wieki. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akty strzeliste do Serca Najświętszej Maryi.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Przenajświętsze Serce Maryi, obrono utrapionych, ratuj mnie we wszystkich potrzebach moich. Wyznaję i wierzę, że jest Sercem Matki przedziwnej miłości, przy bądźże mi na pomoc: w Tobie nadzieję pokładam, wspomóż mnie grzesznego.

Matko Najłaskawsza spuść iskierkę miłości do serca mego, abym Syna Twego i Serce Twoje doskonale wychwalać mógł, oddal wszystkie te żądze od serca mego.

Sercu Twemu Najświętszemu, Maryo Panno, poruczam wszystkie zmysły moje, oraz sprawy tak duchowe, jako i cielesne.

Najświętsza Panno cokolwiek cierpię: utrapienia, boleści i kłopotów, Sercu Twemu Najświętszemu ofiaruję.

Kocham Serce Twoje Najświętsze, Maryo Panno nad wszystkie stworzenia, jako pierwszej po Bogu Matki, pragnę Cię kochać do ostatniego tchu życia mego i po wszystką wieczność, a gdyby można tak miłować, jak je miłował i kochał Syn Twój najmilszy, Jezus Chrystus.

Wszystkie zmysły, postanowienia i przedsięwzięcia moje Sercu Twemu oddaję, najświętsza Panno; ucieczko grzesznych, przyjmij mię pod obronę Serca Twojego.

Dla miłości Serca Twojego najświętszego, Maryo Panno, odpuszczam wszystkim nieprzyjaciołom moim i szczerze kocham z nich każdego.

Dla Ciebie, przeczysta Panno, brzydzę się sprośnymi grzechami moimi, niech to sprawią zasługi Serca Twego, abym sercem niezmazanym Bogu i Tobie służył statecznie.

Przed Tobą oświadczam się, Najświętsza Panno, że Syna Twego nie chcę więcej obrażać, i zasmucać Serca Twego. Obiecuję szczerą poprawę życia mego.

Dla Miłości Serca Twego pragnę umierać, Najświętsza Panno, i wszystko gotowym czynić ku upodobaniu Twemu.

Żałuję serdecznie, żem kiedy Boga obraził, żałuję, żem tak wiele razy przyobiecał Tobie wiernie służyć, a nie dotrzymałem z ubolewaniem na to Serca Twego.

Przepraszam Cię, upadając do Nóg Twoich, Najświętsza Panno, żem w oczach Twoich śmiał Boga obrażać, i grzechów się sprośnych dopuszczać, nie pamiętając na Boleść i Miłość Serca Twego.

Przepraszam Serce Twoje, Najświętsza Panno, żem kiedy myślą, słowem, uczynkiem i niedbalstwem w usłudze Boskiej, obraził Syna Twego; żal mi tego serdecznie, żem kiedykolwiek Boga nie kochał, i Sercu Twojemu do ubolewania dał przyczynę.

Pragnę tego, najświętsza Panno, aby cały świat służył Sercu Twemu.

Co godzina, co chwila niech będzie pochwalone Przenajświętsze Serce Twoje, o Maryo!

Byłaś miłościwą Dobrodziejką innym, bądźże i mnie, niech płacz i wzdychania moje wzbudzą Serce Twoje do miłosierdzia nad grzeszną duszą moją.

Radbym Sercu Twemu Najświętszemu, Maryo Panno, tak służyć, jak Ci usługują najmilsi słudzy Twoi.

Jeżeli cokolwiek wymówię, albo pomyślę, albo uczynię przez całe życie moje, albo w godzinę śmierci mojej z nieostrożności, albo z krewkości, przeciwko Tobie z nieupodobaniem Serca Twego, Najświętsza Panno, to nie poczytaj za moje słowa i uczynki.

Wyrzekam się tego wszystkiego, tylko mnie ratuj i przyjmij pod obronę Serca Twego teraz i w godzinę śmierci mojej.

Praca moja doczesna, honor, staranie i wszystek zbiór, chcę, aby szedł na cześć i na Chwałę Serca Twojego, Najświętsza Panno.

Niechajże, Matko łaskawa, bez żalu doskonałego i szczerej skruchy serca, bez Sakramentów Świętych, i wzywania Najsłodszych Imion: Syna Twojego Jezusa, i Twego Maryo, z tego świata nie schodzę, o to pokornie proszę przez Miłość i Zasługi Serca Twojego Najświętszego.

Wszystkimi marnościami świata tego gardzę, abym mógł Łaskę Boską i Miłość Serca Twego pozyskać, Najświętsza Panno.

Cokolwiek Twoich przeciwników za żywota wspomniałem, albo cokolwiek z nieupodobaniem Serca Twego czyniłem, to chcę, aby te ostatnie dni życia mego nagrodziły.

Najświętsza Panno, Ty kieruj językiem, ustami, sercem i wszystkimi sprawami mymi.

Duszę moją, rodziców moich, i wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół moich oddaję protekcji Serca Twojego, Najświętsza Panno.

Najmiłosierniejsza Matko! uproś mi grzechów odpuszczenie; ratujesz innych w nagłych przypadkach, weź pod Opiekę Serca Twojego i grzeszną duszę moją, abym tu nagłą śmiercią nie umarł, a potem wiecznie nie zginął.

O Maryo! jedyna grzesznych ludzi nadziejo! niech nie ginę w godzinę śmierci mojej, niech to sprawią Zasługi Serca Twego. Ty uzdrawiasz chorych, cieszysz strapionych; uzdrów wszystkie moje zmysły duszy i ciała, abym nimi Synowi Twemu i Sercu Twemu mógł służyć na wieki.

Błądzącej duszy mojej do szczęśliwej wieczności pokaż drogę prawdy.

Oświecone Łaską Ducha Przenajświętszego Serce Twoje, najjaśniejsza Monarchini Nieba i ziemi, niech mi będzie światłem, kiedy oczy moje śmiertelnym zajdą zmrokiem, niech tułaczem mizernym nie zginę na wieki.

Tonący w głębokości grzechowej, do Ciebie Przenajświętsza Maryo Panno wołam, niech płacz i wzdychanie moje przyjdzie do Serca Twojego; ratuj mnie w ostatniej toni, kiedy mi stanie w oczach nieprzebrodzone wieczności morze, grzechowe fale od brzegu świętego będą odbijały; podaj mi rękę, podaj kotwicę dobrej nadziei, Miłosierdzie Serca Twego, bo jeżeli ustanę i zginę na wieki, cóż za pociecha Sercu Twemu Najświętsza Maryo? Wszak ci, których piekielne pochłonęły przepaści i którzy wieczną pomarli śmiercią, już Serca Twojego wychwalać nie będą? Ale my, którzy żyjemy, chwalimy Serce Twoje, Najświętsza Maryo, i chwalić pragniemy na wieki, tylko daj nam szczęśliwie z światowych wypłynąć nawałności, a do portu trafić, gdzie wszelka radość i pokój wiekuisty. Amen.

Akty strzeliste.

  1. Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusa, spraw, aby me serce stało się według Serca Jezusowego.
  2. Serce Maryi, gorejące miłością Serca Jezusowego, zapal tą miłością serce moje.
  3. Serce Maryi Niepokalane, w mym sercu wyniszcz plamy i wlej weń czystość.
  4. Serce Maryi ciche i pokorne, spraw, aby serce me cichym i pokornym było.
  5. Serce Najsłodsze Matki mej Maryi, stań się mą Ucieczką w potrzebie wszelkiej, a osobliwie w godzinę śmierci mojej.
  6. Serce Maryi, Serca Jezusowego Upodobanie, uczyń serce moje Sercu Jezusowemu miłym.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt wynagrodzenia Sercu Maryi

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Najświętsza i Najdroższa Matko moja, ja nędzny grzesznik w uniżeniu najgłębszym upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie – przepraszam za siebie samego i za wszystkich grzeszników, żeśmy Serce Twoje w takiej pogrążyli boleści, Ty się gniewać nie umiesz, Matko Najsłodsza! Tyś tylko kochać i cierpieć umiała żyjąc na ziemi, a teraz gdy królujesz w Niebie, kochać tylko i przebaczać potrafisz. Więc przebacz nam, przebacz, żeśmy umęczyli tak strasznie ukrzyżowali Syna Twojego; przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż wbijają; przebacz, że tak znieważamy Jego Łaski, Jego natchnienia, Jego Słowa głoszone w kościele i Jego Świętym Sakramentów. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze; przebacz wszystkie zbrodnie świata całego, które ja najniegodniejszy Twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij je ze mnie, Matko Miłosierdzia i rzuć w Rany Pana Jezusa, a Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i straszne karanie, na któreśmy tak słusznie zasłużyli, chciej od nas odwrócić. O Maryo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajsłodszym Sercem Jezusa, Jego Miłość i Błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryo! bądź za wszystko  i bez końca uwielbiana! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad Niebem i ziemią, Twoje Wszechmocne do Boga wstawienie się za nami; Twoje Miłosierdzie bez granic, Twoje Boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste Radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryo! wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do Nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza, Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

 

Podziękowanie Sercu Maryi za odebrane pociechy

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa 1889

Najświętsze Serce Maryi! aczkolwiek nieprawości nasze niegodnymi nas czynią, Boga Dobrodziejstw, Litość i Dobroć Twoja nie przestaje nas nimi bogacić. Korząc się przed Tobą, wyznaję z najgłębszą wdzięcznością, że jedynie wstawieniu się Twemu winien jestem wszystkie łaski w mym życiu. O Najświętsze Serce Maryi, jako przez Ciebie je odbieram, tak też przez Ciebie składam za nie dzięki Trójcy Przenajświętszej, błagając zarazem, abym zawsze Twoją Świętą Opieką i Błogosławieństwem wspierany unikał grzechu, a żyjąc jedynie na Chwałę Boga i Twoją, zasłużył na wieczną szczęśliwość. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt osobisty poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Źródło: W sercu Maryi 1942

Przeczyste Serce Maryi po Sercu Jezusa miłości najgodniejsze, poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. Poświęcam Ci ciało moje, duszę moją, wszystko co mam i czym jestem, wszystko co robię i co robić będę, wszystkie pociechy, radości, cierpienia, wszystkie zasługi i cnoty, lecz przede wszystkim poświęcam Ci moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim i zachowaj serce moje czystym i nieskalanym grzechem, rozporządzaj nim według Swojej Świętej Woli. Chce Cię ukochać ze wszystkich sił moich, chcę naśladować Twoje Serce, w Nim pokładać całą ufność, zawsze być z Nim zjednoczony, odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca, a pod Twoją Opieką stać się świętym, stać się drugim Chrystusem. Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca, chcę być Twoim apostołem w walce ze złem, chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu, walczyć na chwałę Twego Serca, aby je znano, kochano i służono Mu, w tym przekonaniu, że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom jest najlepszym sposobem objawienia im Serca Boskiego Twego Syna. Będę walczył(a) pod Twymi rozkazami i jestem pewnym(ą), że uzyskasz dla mnie biednego(ej) zwycięstwo. Przyjm, o Serce Przeczyste ofiarę, którą Ci składam z całego(ej) siebie i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym(ej) aż do śmierci, bym wysławiać mógł (mogła) całą wieczność Miłosierdzie Twego Serca. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt poświęcenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

(Ks. Henryk Weryński)

Matko Najświętsza, upadając na kolana przed Twym Majestatem Bogarodzicy, pragniemy dziś ofiarować się i poświęcić w szczególny sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. Racz nie gardzić ofiarą naszych biednych, ułomnych, kruchych serc, które Ci dzisiaj przynosimy w darze, Pani Niebios i Matko Nasza!
Serce Twoje, Matko Zbawiciela, było ogniskiem skupiającym i ożywiającym Najświętszą Rodzinę. Ono było żywą treścią domku nazareńskiego. W promieniach Twego serca Dziecię Jezus wzrastało „w łasce u Boga i ludzi”. (…) Prosimy Cię, Matko Boża, byś dzisiaj – na zawsze – przygarnęła naszą gromadkę do Twego Przeczystego Serca Macierzyńskiego. Niech od dnia dzisiejszego Serce Twe ożywia nas wszystkich. Niech w ciepłych promieniach Twego Serca kwitną w rodzinie naszej cnoty chrześcijańskie, a przede wszystkim miłość, przejawiająca się na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach wspólnego życia! Niech codzienny język miłości, to jest dobroć i towarzysząca jej stale uczynność i wyrozumiałość cechuje nasze życie rodzinne – zawsze, po wszystkie dni naszego życia.

Ponad wszystko jednak, prosimy Cię, Matko najmilsza – przez Twoje najlepsze Serce macierzyńskie – naucz nas wszystkich, mieszkających pod tym wspólnym dachem, byśmy – wszędzie i zawsze – spełniali Twoje polecenie: „co wam Syn mój rzecze, czyńcie!”.

O Serce Przeczyste Maryi, prowadź nas przez całe nasze życie do Boskiego Serca Twego Syna! Niech w tym Sercu Bożym szukamy zawsze zbawienia, zawsze – przez Twoje Serce Niepokalane i przez Twoją przyczynę, Pośredniczko łask wszelkich, o Matko nasza!

Króluj – wraz z Synem swym – o Maryo w naszym gnieździe rodzinnym! Króluj i władaj w naszym domu – w chwilach radosnych i w godzinach męki i bólu! „Ucz nas kochać, choć w cierpieniu, ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu!”…
Nie opuszczaj nas nigdy, Matko i Pani nasza, skoro dziś poświęcamy się Twemu Najczystszemu Sercu – na wieki!

O Przeczyste Serce Maryi, w Tobie żyć i umierać pragniemy… Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt poświęcenia się młodzieży uczącej się Niepokalanemu Sercu Maryi

Najświętsza Mayo Panno, Bogarodzico i Pani nasza, upadając na kolana przed Tobą, jako Matką Zbawiciela świata, pragniemy dziś poświęcić się w szczególniejszy sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. Racz spojrzeć łaskawym okiem Matczynym na naszą gromadkę szkolną skupioną u Twych stóp i przyjmij ofiarę naszych młodych, gorących, rwących się ku ideałom serc!

O Matko Najmilsza! Tyś dostąpiła tego niezrównanego i wyjątkowego zaszczytu, że byłaś wychowawczynią Zbawiciela świata…

W promieniach Twego Najczystszego Serca Dziecię Jezus wzrastało „w łasce u Boga i u ludzi”.

Racz być odtąd naszą Mistrzynią życia i przewodniczką na drodze do zbawienia! Prosimy Cię, Matko Boża, abyś – na zawsze – przygarnęła naszą gromadkę szkolną do Twego Przeczystego Serca Macierzyńskiego. Niech od dnia dzisiejszego Serce Twoje ożywia nas i krzepi. Niech w promieniach Twego Niepokalanego Serca kwitną w szkole naszej cnoty chrześcijańskie: wiara, nadzieja i miłość! Niech za Twoją przyczyną – zapanuje w zakładzie naszym duch posłuszeństwa i karności, duch miłości bliźniego i solidarności! Niech – za Twoim najmilszym wstawiennictwem zakróluje w szkole naszej duch Bożego pokoju i ładu, duch prawdziwej radości chrześcijańskiej, wykwitającej z czystości dusz i serc i ze zgody z Przykazaniami Bożymi!

Najmilsza Wychowawczyni Boskiego Mistrza, czuwaj nad nami troskliwie i prowadź nas przez całe życie nasze, ucząc nas przede wszystkim zrozumienia tego Twego polecenia: „co wam Syn mój rzecze, czyńcie”!

O Serce Przeczyste Maryi, prowadź nas zawsze do Bożego Serca Twego Syna! Niech w tym Sercu Bożym szukamy zawsze zbawienia – zawsze przez Twoje Serce Niepokalane i przez Twoją Przyczynę, Pośredniczko Łask wszelkich i Matko Najmilsza!

Króluj – wraz z Synem Twoim – o Maryo, w naszej szkole!

Króluj – wraz z Synem Twoim – o Maryo, w naszych duszach młodych!

Spraw, by w nich zapanował zwycięsko Duch Chrystusowy, Duch Twego Najmilszego Syna.

Nie opuszczaj nas nigdy, Matko i Pani nasza, skoro dziś tak uroczyście i tak serdeczni poświęcamy się Twemu Najczystszemu Sercu na wieki!

O Przeczyste Serce Maryi, w Tobie żyć i umierać pragniemy. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt poświęcenia się chorych Niepokalanemu Sercu Maryi

(Ks. Henryk Weryński)

Najświętsza Maryo Panno, Bogarodzico i Pani nasza, my chorzy, naznaczeni Krzyżem Twego Syna, pragniemy dziś poświęcić się w szczególny sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. Racz spojrzeć łaskawym okiem Matczynym na nas cierpiące Twe dzieci.

Do kogóż mamy zwrócić się w naszym bólu, jeśli nie do Twego mieczem boleści przebitego Serca, Matko boleściwa i Pani nasza?…  Tam na szczycie Golgocie, stałaś się Matką całej ludzkości, ale – w szczególny sposób stałaś się przede wszystkim Matką i Niezrównaną Opiekunką chorych, cierpiących, naznaczonych przez niezbadane Wyroki Opatrzności Bożej stygmatem bólu…

Dlatego zwracamy się, Matko Najświętsza, do Serca Twego, mieczem boleści wskroś przeszytego… „Ucz nas kochać choć w cierpieniu, ucz nas cierpieć – lecz w milczeniu”!… Naucz nas najtrudniejszej cnoty: ukochania Najświętszej Woli Bożej w cierpieniu.

Tylko w Twoim Sercu, Matko Bolesna, możemy czerpać wzór do spełnienia tego zasadniczego polecenia Twego Boskiego Syna, które wzywa do wzięcia krzyża na każdy dzień…

Dlatego dziś poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu, Matko Bolesna, i prosimy Cię, byś raczyła nas wziąć w swoją szczególniejszą pieczę Matczyną na te długie godziny cierpień, które przykuwają nas do łoża boleści – jak gwoździe do krzyża.

Matko Bolesna, uproś nam cnotę cierpliwości i ufności w Opatrzność Bożą – nawet wówczas, gdy wszystko zda się sprzysięgać przeciw nadziei!

Króluj nam Najczystsze Serce Matki Bolesnej i przepromieniaj blaskami Twymi szare godziny bólu! Króluj nam Przeczyste Serce Matki Bolesnej i prowadź nas do Boskiego Serca Twego Syna, byśmy nauczyli się zrozumieć Jego modlitwę Ogrójcową: „Ojcze, nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie”….

Nie opuszczaj nas, Matko Bolesna, skoro dziś poświęcamy się Twemu Najczystszemu Sercu na zawsze!

O Przeczyste Serce Maryi, w Tobie żyć i umierać pragniemy. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Akt poświęcenia się narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

Błogosławiona Niepokalana Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa Bł. Marii Małgorzaty Alacoque do Najświętszych Serc: Jezusa i Maryi

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

O Najświętsza, Najmilsza, Najcliwalebniejsza Dziewico Matko Boża, nadziejo nasza! spraw, abym doświadczył Twej potęgi, której używasz wobec Najświętszego Serca Syna Twego. Proś Go, aby miłość Jego panowała w sercach naszych. Niech On będzie naszym Ojcem, naszym Oblubieńcem, naszym skarbem, naszym stróżem, naszą rozkoszą, naszą miłością, naszym wszystkim we wszystkim; niech będzie podporą w naszej słabości, silą w niemocy, pociechą w smutku.

O Święte Serca Jezusa i Maryi! naprawcie nieudolność naszą, wynagrodźcie to, w czym uchybiamy, zapalcie serca nasze świętym Waszym ogniem; przemieńcie naszą oziębłość i gnuśność w Waszą gorejącą miłość, żeby cale szczęście nasze, cała rozkosz nasza była żyć w niewoli Najświętszego Serca Pana Jezusa, żyć jako dzieci i sługi Najświętszej Jego Matki. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa Św. Alfonsa Liguorego do Niepokalanego Serca Maryi

O Panno Niepokalana! cześć oddaję przeczystemu Sercu Twemu, w którym Sam Bóg spoczął rozkosznie, Sercu pełnemu pokory, czystości i miłości Boga. Ja zaś grzesznik, przystępuję do Ciebie z sercem wstrętnie skażonym i wrzodami pokrytym. O Matko Miłosierdzia! pomimo tego nie odrzucaj mnie, lecz owszem, tym większą miej nade mną litość i poratuj mię. Aby pospieszyć mi na pomoc, nie szukaj we mnie ani cnót, ani zasług, zgubionym i wart tylko piekła. Patrz jeno na ufność, jaką mam w Tobie, i na moje postanowienie poprawy. Patrz, co Jezus zrobił i wycierpiał za mnie, a potem opuść mnie, jeśli to przeniesiesz przez Twe Serce. Przedstawiam Ci wszystkie cierpienia całego Życia Jego, zimno, jakiego doznawał w stajence Betlejemskiej; podróż, którą odbywał do Egiptu; Krew, którą przelał; ubóstwo, trudy, cierpienia, śmierć, którą poniósł w Twojej Obecności z miłości ku mnie; a więc Ty z Miłości Jezusa wesprzyj mnie i zbaw.

O Matko moja! nie chcę i nie mogę się lękać, żebyś mię miała odepchnąć, kiedy oto uciekam się do Ciebie i błagam Twego wsparcia; gdybym miał taką obawę, uwłaczałbym Twojemu Miłosierdziu, które nawet wyszukuje nieszczęśliwych, by ich wspierać.

O najlitościwsza Pani moja, nie odmawiaj litości temu, któremu Pan Jezus Krwi Swojej nie odmówił. Lecz Zasługi tej Krwi Przenajdroższej nie wyjdą mi na korzyść, jeśli mnie nie polecisz Bogu.

Po Tobie spodziewam się zbawienia mojego: nie proszę Cię ani o dostatki, ani o zaszczyty, ani o żadne inne dobra ziemskie; proszę Cię o Łaskę Bożą, o miłość Syna Twojego Jezusa, o spełnienie Woli Jego i w końcu o Raj Niebieski, abym Go miłował na wieki. Czyż podobną to rzeczą, żebyś mię nie raczyła wysłuchać? Nie, nie masz o tym wątpliwości; jużeś mnie w tej chwili wysłuchała, mam tego nadzieję; już modlisz się za mną, już wyjednywasz mi Łaski, o które błagam, już mię wzięłaś pod swoją opiekę.

Matko moja, nie opuszczaj mnie; nie przestawaj, o! nie przestawaj modlić się za mną, aż ujrzysz mnie zbawionym, przyjętym do Nieba, gdziebym u Nóg Twoich wielbił Cię i dziękował Ci na wieki. Amen.

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi

Źródło: Zbiór modlitw i przepisów dla Arcybractwa Niepokalanego Serca Najswietszej Maryi Panny 1842

Najświętsze Serce Maryi! nie mam nic w sobie, co by godną było dla Ciebie ofiarą i co by Ci się podobać mogło. A jednak jakichże dziękczynień nie należy Ci złożyć za wszystkie łaski, któreś mi wyjednała od Serca Jezusa, i za wszystkie dobrodziejstwa, których zawsze na mnie zlewać nie przestajesz! Jakiegoż zadosyć uczynienia nie wymaga moja niewdzięczność i oschłość w Twej służbie! Pragnę Ci oddać miłość za miłość, pragnę Jej dowieść przez dar godny Twojego Serca. Jedyny skarb jaki posiadam, a który posiadam od Ciebie, jest Najświętsze Serce Jezusa, Twego Boskiego Syna. To Ci ofiaruję, gdyż Ono Samo tylko nieskończonej jest ceny, nie mogę Ci daru większego nad ten uczynić, ani Ty zasługujesz na mniejszy. Przyjmij, o Pani, dar tyle Ci miły, przyjmij i serce moje, które Ci taką składa ofiarę. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę

Źródło: W sercu Maryi 1942

O Dziewico niewysłowionej pokory, Matko Boża, zwróć miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje, by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną, poznało nikczemność i nicość swoją. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów, które mnie do zguby prowadzą. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy, abym idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego zasłużył sobie na chwałę wieczną pokornym i cichym obiecane. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi 

 

 

Modlitwa na uproszenie sobie zachowania czystości przez zasługi i dobroć serca Najświętszej Maryi Panny.

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Matko Miłosierdzia! w Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, przez Dobroć Serca Twojego, Ciebie pokornie proszę, okaż mi się być Matką we wszystkich potrzebach moich tak dusznych, jako i cielesnych. Matko Boska pamiętaj na mnie, a uproś mi przez zasługi serca Twego, odpuszczenie grzechów moich, łaskę skuteczną do zwyciężenia pożądliwości cielesnych i złych myśli obrzydzenie; uproś naśladowanie cnót świętych serca Twojego najświętszego, osobliwie czyste i Bogu się podobające życie, do ostatniego końca trwanie stateczne w łasce Boskiej, i śmierć szczęśliwą. O Najświętsza Maryo Panno! bądź łaskawa na mnie w życiu i przy śmierci, abym kochał i chwalił Serce Twoje docześnie w czystości, a potem na wieki w niebie. Amen. Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, o Najświętsza Maryo Panno! oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.

 

 

Niepokalane Serce Maryi

 

 

Modlitwa poświęcająca Najświętszemu Sercu Maryi, wszystkie sprawy dnia dla otrzymania nawrócenia grzesznych

Źródło: Zbiór modlitw i przepisów dla Arcybractwa Niepokalanego Serca Najswietszej Maryi Panny 1842

Pozdrawiam Cię na początku dnia tego, Maryo, pełna Łaski, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc żywota Twojego Jezus. Ofiaruję Ci, o Najświętsza Matko, wszystkie moje myśli, uczucia, modlitwy, jałmużny, uczynki pobożności, miłości bliźniego i umartwienia, które w ciągu dnia tego wykonam. Wyjednaj mi łaskę, abym we wszystkich sprawach moich miał zawsze intencję czystą i pragnienie podobania się Bogu, gdyż wtenczas tylko mogę ściągnąć na siebie Błogosławieństwo Jego. Wszystko, co tylko dobrego uczynię, proszę Cię ubogać zasługami Twojego Najświętszego i Niepokalanego Serca, dozwól mi wraz z Nim i przez Nie uczcić Najsłodsze Serce Jezusa, nie mniej prosić o łaskę nawrócenia dla mnie i dla wszystkich grzeszników. O Maryo! moja dobra Matko! uchroń mnie od wszelkiego grzechu dnia tego. Najświętsza Maryo Matko Boga, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Papież Pius VI nadał odpust 100 dni za każde pobożne odmówienie tej modlitwy.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023