Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901:

Odpust zupełny dla wiernych, którzy w dzień Św. Alojzego (21. czerwca) wyspowiadawszy się przystępują do Komunii Świętej i nawiedzają ołtarz Św. Alojzemu poświęcony, modląc się za potrzeby Kościoła i na intencję Papieża.

 

 

 

 

Godzinki do Św. Alojzego Gonzagi

Źródło: Nabożeństwo do świętego Alojzego 1898

 1. Boże z Nieba wysokiego, * Do Ciebie woła Twój lud, * Chwalmy Pana w Świętych Jego, * Których olśnił w koło cud.
 2. Święte życie Alojzego, * Które on z Łaski Twej wiódł, * Do nieba woła wiecznego * Swym przykładem ludzki ród.
 3. Każdy chrześcijan niech się stawi, * By zasługę za to miał, * I cnotę Świętego sławi, * Który w niej tak pewnie stał.
 4. Już w pierwszej swojej młodości, * Ledwie zrodzon, ujrzał świat, * Dał przykład świątobliwości, * Błyszczał ludziom jako kwiat.

V. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże! spojrzyj na nas Swoją Ojcowską Miłością a daj, żeby Ci się podobało to nasze nabożeństwo, które na Twoją Chwałę, na cześć Najświętszej i Niepokalanie Poczętej Maryi Panny i na uczczenie Twojego Sługi, Św. Alojzego, konać zamierzamy. Uprzedzaj go pomocą swoją, aby się z Tobą poczęło i z Tobą znów ukończyło. Ofiarujemy Ci go na podziękowanie za wszystkie Łaski, któreś Św. Alojzemu, a za jego przyczyną i wszystkim nam, którzy się w jego opiekę oddajemy, udzielić raczył, i prosimy Cię pokornie, abyś Boże dobrotliwy i łaskawy dla wielkich zasług tegoż Świętego nam owych Łask udzielić raczył, o które dla siebie i dla innych prosimy, abyśmy wszyscy w Miłości Twojej żyli, w Łasce Twej z tego świata zeszli, a z Twoimi Wybranymi Ciebie chwalić w Niebie mogli.

R. Amen.

Sześć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu.

Na Jutrznię.

O umiłowanie czystości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga.

V. Panie, otwórz wargi moje,

R. A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu,

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

R. Jako było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.

Hymn.

Patrzaj Niebo! w ludzkim ciele

Jasny, czysty anioł był;

Śpiewaj ziemio, ciesz się wiele,

Bo Alojzy tutaj żył.

Słowa i uczynki jego

Czystą niewinnością tchną,

W ciele człeka ułomnego

Anielskie własności są.

Ni w lilji ani w róży

Takiej piękności nie masz,

Jaką w niewinności tworzy

Jego oko, jego twarz.

Jego cnota święta wielka,

I czysty wzrok jego sam

Więcej niż nauka wszelka

Do czystości służy nam.

Antyfona.

„O jako piękny jest czysty rodzaj z jasnością! Nieśmiertelna jest bowiem pamiątka jego, gdyż i u Boga znajoma jest i u ludzi.”

V. Błogosławieni czystego serca,

R. Bo oni Boga oglądać będą.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże, Miłośniku dusz czystych, któryś Łaską Twoją zachował Św. Alojzemu panieńską czystość bez zmazy przez całe życie aż do skonania; daj, abyśmy i my Twoją Łaską wzmocnieni i przykładem tegoż anielskiego młodzieńca wzbudzeni, zacne te cnoty nade wszystko cenili a nigdy ani tego najmniejszego, czym byśmy ją pokalać mogli się nie dopuścili, ale zupełną czystością ciała i duszy Miłości Twojej i błogiego w Twoją Boską Twarz patrzenia godnymi się stali.

R. Amen.

Na Prymę.

Pokuta i przezwyciężenie samego siebie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Czemuż na tym świętem ciele

Ran bolesnych widać ślad?

Czemuż to czysty aniele

Sam ciało biczujesz rad?

Młodzieniec grzechu nie znając,

Zwyciężył szatańską złość,

I sam ciało umartwiając,

W cnocie, czystości mógł rość.

Gdy pokutuje niewinny,

Jak ja pokutować mam?

A za swe złośliwe czyny,

Jaką ja nagrodę dam?

Jak Alojzy pokutował,

Umiał żyć wśród samych cnót,

Tak ja będę pokutował,

I pokonam każdy trud.

Antyfona.

,,Którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami.

V. ,,Ofiara Bogu duch strapiony,

R. Serca skruszonego i uniżonego Boże nie wzgardzisz!”

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże! Sługa Twój Alojzy zaledwie poznał cień grzechu, a przecież przez całe życie swoje srogą pokutę czynił; my zaś, cośmy tak często i tak ciężko zgrzeszyli, nie chcemy o pokucie ani słyszeć. Nie będzież nam zatwardziałym przykład jego pokuty u Ciebie przyczyną naszego potępienia? Oddal tedy od nas, Panie, serce zatwardziałe a daj nam serce skruszone, jakie miał święty Alojzy, żebyśmy, ponieważeśmy drogę niewinności przedtem byli opuścili, teraz drogą pokuty do Ciebie się nawrócili.

R. Amen.

Na Tercję.

Marność świata.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Chwalcie marne świata dzieci

Swe radości i świat swój;

Nam piękniej młodzieniec świeci,

Co anielski żywot wiódł!

Nie chce książęcej korony,

Co się diamantem lśni,

Cnota daje lepsze trony,

I jedyne szczęście w niej.

Odrzeknął się świata złego,

Aby w niewinności trwał,

I wśród klasztora cichego,

Pobożnym mnichem się stał.

Odstąp dalej grzeszny świecie,

Mnie nie złudzisz blaskiem swym;

Nie masz szczęścia w twoim kwiecie,

I twe radości są dym!

Antyfona.

,,Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie; jeżeli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości”.

V. Świat przemija i pożądliwość jego,

R. Lecz kto czyni Wolę Bożą, trwa na wieki.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy godnymi się stali obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże, który Łaską Swoją słabe i ziemskie serca do niebieskich rzeczy podnosisz, skrusz kajdany, wiążące nas do tej ziemi, broń nas od sideł zwodzicielskiego świata i naucz nas pogardzać jego marnymi dobrami i jego omamiającym blaskiem, jego radościami jadowitymi się brzydzić i wszystko, co nam świat szalenie poleca, ze Św. Pawłem za błoto uważać, abyśmy tylko Chrystusa zyskali. Nie mogąc zaś według przykładu Św. Alojzego z świata się oddalić i w klasztornej cichości Ciebie szukać, daj łaskawie, abyśmy według przykładu tego Świętego młodzieńca pośród świata światowych pokus uniknęli i żądze swoje tam obracali, gdzie jedyna prawdziwa radość i dobra niepomijające się znajdują.

R. Amen.

Na Sekstę.

Miłość Boga.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Serce jego miłość miało,

Której płomień wzniecił Bóg,

Uczucie to doleciało

Tam, gdzie człowiek wznieść się mógł.

Aż do kraju niebieskiego,

W górę duch pragnął się wznieść,

Bowiem tam u Boga swego

Cała jego miłość jest.

Zstąpcie Anieli, by w niebie

Ta dusza mieszkała już,

Weźcie ją z ziemi do siebie

W krainę niebieskich róż.

Unikaj świata marnego

Chrześcijanie w każdy czas,

Boga tylko miłuj twego,

On tylko niech mieszka w nas.

Antyfona.

,,Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej, a to jest największe i pierwsze przykazanie”.

V. Bóg jest miłość,

R. A kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka a Bóg w nim.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże! który jesteś Źródłem wszystkiego dobrego, treścią wszystkich doskonałości, a pięknością zawsze trwającą, cóż są niebiosa bez Ciebie, a na ziemi cóż są wszystkie rzeczy, jeśli Ciebie nie ma? A przecież serce nasze dotąd było ku Tobie oziębłe i częstośmy naprzeciw Ciebie zgrzeszyli. Miłosierny Boże, odpuść nam nieszczęsnym naszą niewierność i obojętność! Prosimy Ciebie o to dla Ojcowskiej Twojej Miłości, której nigdy nie przestajesz dzieciom Swoim udzielać. O Źródło najczystszej miłości, wiej w serca nasze jedyną iskrę Twojego ognia niebieskiego, którym serce anielskiego młodzieńca Alojza pałało. Wygładź w nas wszelką żądzę świata i grzechu, a napełnij nas niebieskimi żądzami, abyśmy drogą Przykazań Twych chodząc, niczego się nie lękali tylko Ciebie obrazić i niczego nie pragnęli, tylko Tobie się podobać i w Tobie wiecznie szczęśliwym być.

R. Amen.

Na Nonę.

Na uczczenie Jezusa Ukrzyżowanego i Najśw. Sakramentu Ołtarza.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Jak piękna pobożność jego!

Usta i serce swoje

Zwraca do Chrystusa swego

Z nim cierpi wszystkie boje.

Łza radosna występuje

Na jego niewinną twarz,

Miłością swoją wzlatuje

Do niebios młodzieniec nasz.

O cóż dusze czyste czują,

Które nie obciąża grzech,

Gdy do Pana przystępują

Do stołu jego chcą iść!

Gorące łzy tedy lejmy

1 radzi nieśmy swój krzyż:

Do nieba tylko zdążajmy,

By na wieki z Bogiem żyć.

Capitulum.

,,Z Chrystusem jestem przybity do krzyża; żywię już nie ja, ale żywię we mnie Chrystus. Co jest dobrego i co cudownego przed nim, jedno zboże wybranych a wino, które rodzi panny”.

V. Pójdźcie i pożywajcie chleba mego,

R. A pijcie wino, którem wam przygotowała.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi zasług Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Jezusie, Synu Boży! gdzież indziej mielibyśmy raczej przebywać, jeżeli nie u Twojego Krzyża, na którym raczyłeś za nas i zbawienie nasze dać się ukrzyżować? Gdzież indziej mielibyśmy ochotniej przychodzić, jeżeli nie na te najdroższe gody, które Twoja Miłość nam sprawiła? O biada naszej oziębłości! biada naszej niewdzięczności! Oddalamy od siebie Twój Święty Krzyż, gdy obojętnie bez uczucia nań patrzymy, a kiedy nas do Stołu Twojego zwiesz, nie dbamy, nie chcemy przyjść. O, jak zawstydzeni stoimy przed Tobą, Panie Jezusie, patrząc na przykład Świętego młodzieńca Alojzego, który pośród świata na przekór wszelkiej jego mamonie, tylko przy Twoim Krzyżu swoje pocieszenie szukał, a radosne łzy wylewał, gdy się Tobie w Najświętszym Sakramencie kłaniać, albo Ciebie pożywać mógł! Miłosierny Jezu! wzbudź podobną pobożność i podobne święte uczucia w sercach naszych i w sercach wszystkich chrześcijan, abyśmy się gorliwie przyczyniali uczestnikami się stać wszystkich pożytków, które Twoim wiernym z Krzyża Twojego przychodzą i wszystkich Łask, które z przyjmowania Najświętszego Sakramentu wytryskują; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Na Nieszpory.

Nabożność do Panny Maryi.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Matko patrz, u tronu Twego,

Klęczy wierny miły syn;

Dla Chrystusa życie jego

Ofiarą i każdy czyn.

Słodkość świętego imienia

Od młodości swojej znał

Tak Maryi jak Jej Syna

Dla nich młodzieńcem żyć chciał.

Dla Twej wielkiej łaskawości

Silnym był dziecinny wiek,

Z wielkiej do Ciebie miłości,

Marności świata się zrzekł.

Kto pragnie żądzą gorącą

Tylko Chrystusowi żyć,

Musi miłością gorącą

Też Maryi sługą być.

Capitulum.

,,Ja jestem matka pięknej miłości i bogobojności, uznania i nadziei świętej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i najedzcie się owoców moich”.

V. Jezus rzekł matce swojej! ,,Niewiasto, patrz syn Twój!”

R. Potem rzekł do ucznia: ,,Oto Matka twoja!”

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi zasług Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże, coś do serca Św. Alojzego tak gorącą miłość ku Pannie Maryi wlać raczył i za przyczyną najdobrotliwszej Panieńskiej Matki tyle osobliwych Łask jemu udzielić raczył; daj i nam wszystkim szczerą miłość ku Pannie Maryi, abyśmy Jej przykładu wiernie naśladując, Jej Opieki godnymi się stali i za Jej mocną przyczyną od wszystkich grzechów i od wszelkiej dolegliwości na ciele i na duszy wolnymi byli.

R. Amen.

Na Kompletę.

Alojzy otrzymuje zapłatę swej świątobliwości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Oto piękny kwiat czystości,

Który na ziem nam Bóg dał;

Ach, i już w wątłej młodości

Bóg go znów do siebie brał.

Dzięki Boże! z Twej miłości

Przemógł wcale złośny świat,

Przesadzony w raj radości,

Został ten prześliczny kwiat.

Idź milaczku, gdzie cię czeka

Wieczna radość, sława, cześć,

Śmierć straszliwa dla człowieka

U ciebie zwycięstwem jest.

Złącz tam z anielskimi głosy

W wiecznej chwale też głos swój,

Występuj teraz w niebiosy,

Czeka cię tam wieniec twój.

Capitulum.

,,Starość, bowiem poczciwa jest niedługo wieczna ani liczbą lat porachowana, ale sędziwością jest roztropność człowiecza a wiek starości żywot niepokalany.

V. Stawszy się za krótki czas doskonałym,

R. Przeżył czasów wiele.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi zasług Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże! cóż jest innego życie człowieka, chociaż długie, jak cień pomijający i iskra na wietrze ginąca? Jedynie dlatego dni nasze są tak drogie, że od nich życzę wieczne zależy. Użycz nam, Ojcze wszystkich ludzi, abyśmy tego czasu marnie nie gubili, ale każdej chwili starannie na swoje zbawienie używali, tak, żebyśmy zawsze z czystym i niepokalanym sercem przed Tobą chodząc, hojny skarb dobrych uczynków sobie nagromadzili i cierpliwością w złem i wytrwaniem w dobrem kiedyś korony nieśmiertelności dojść mogli.

R. Amen.

Na zakończenie.

Pójdź każdy, kto tylko może,

Aby chwały wieniec wić,

Bierzcie lilje, bierzcie róże,

Bo umiał niewinnie żyć.

Oby ten prześliczny wieniec

Skromność, cnotę, miłość miał,

I ów przeczysty młodzieniec

Przykładem naszym się stał.

Wawrzyn z gałązką oliwy

Niech na głowie jego lśni,

Albowiem w niebieskie niwy

Zdążył on w największej czci.

A tak z ludu chrześcijańskiego

Każdy mu swe prośby nieś,

I spolegaj się na niego,

Od niego ratunek bierz.

Młodzieńcze do nieba wzięty,

Błogosław twój wierny lud,

Wiedź nas drogą cnoty świętej,

Byśmy znieśli każdy trud.

Swoim słowem, swym przykładem

Świeć nam tutaj w każdy czas,

I po ziemskim życiu w sławę

Niebieską zaprowadź nas.

 

 

 

 

Litania ku czci i naśladowaniu Św. Alojzego. I

Źródło: Książeczka św. Alojzego czyli Modlitwy i rozmyślania na sześć niedziel 1881

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Królowa Anielska,

Święty Alojzy,

Święty Alojzy, w ciele ludzkim prawdziwy Aniele,

Święty Alojzy, cudo niewinności,

Święty Alojzy, jaśniejący przykładzie cnót,

Święty Alojzy, miłościwy przyczyńco i opiekunie młodzieży,

Święty Alojzy, wielki wzgardzicielu świata i jego marnych rozkoszy.

Święty Alojzy, któryś od młodości twojej w przytomności Bożej zawsze postępował,

Święty Alojzy, gorącą miłością ku Bogu pałający,

Święty Alojzy, z taką gorejącą żarliwością zawsze się modlący,

Święty Alojzy, wielkie nabożeństwo do Jezusa i Przenajświętszego Sakramentu zawsze mający,

Święty Alojzy, któryś tak często z gorącem nabożeństwem do stołu Pańskiego przystępował.

Święty Alojzy, Mękę Chrystusową tak często i z taką przyjemnością rozmyślający,

Święty Alojzy, któryś niewinność chrztu świętego nienaruszoną zachował,

Święty Alojzy, Mszy Świętej zawsze z wielkim nabożeństwem słuchający,

Święty Alojzy, Słowo Boże z największą ochotą zawsze słuchający i wypełniający,

Święty Alojzy, rodzicom i przełożonym swoim tak chętnie i wiernie posłusznym będący,

Święty Alojzy, złych ludzi tak starannie się wystrzegający,

Święty Alojzy, wszystkich niebezpieczeństw świata tak sumiennie unikający,

Święty Alojzy, bogactwami i próżnością świata zupełnie gardzący,

Święty Alojzy, któryś i najmniejszego grzechu jako największego złego tak bardzo nienawidził,

Święty Alojzy, prawdziwą miłość bliźniego zawsze wypełniający,

Święty Alojzy, zawsze łagodny i pokorny ku wszystkim będący,

Święty Alojzy, oczy i wszystkie zmysły tak ostro poskramiający,

Święty Alojzy, przy zupełnej twojej niewinności za największego grzesznika się uważający,

Święty Alojzy, tak ostrą pokutę czyniący,

Święty Alojzy, powinności stanu swego tak ściśle wykonywający,

Święty Alojzy, myślą, słowem i uczynkiem Bogu tak wiernie służący,

Święty Alojzy, tak wielką cześć do Najświętszej Maryi Panny mający,

Święty Alojzy, przemożny, u Boga przyczyńco,

W słabościach cielesnych, wspomagaj nas, o Alojzy Święty.

W niebezpieczeństwie utracenia cnoty i czystości,

W czasie pokus ducha piekielnego,

W pokuszeniach świata zdradliwego,

W walce z namiętnościami cielesnymi,

Kiedy pamięć bliskiej śmierci, bojaźnią i strachem napawać nas będzie,

Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą,

Abyśmy za twoim przykładem na Obecność Boską zawsze pamiętali, Wysłuchaj nas, o Alojzy Święty.

Abyśmy zawsze w bojaźni Bożej żyli,

Abyśmy obcowania ze złymi ludźmi unikali,

Abyśmy od upadku zawsze zachowani byli,

Abyśmy w pokusach i niebezpieczeństwach zawsze zwyciężyli,

Abyśmy nasze serca od wszystkich doczesnych rzeczy odwrócili,

Abyśmy nasze serca w niebo podnosili,

Abyśmy prawdziwe nabożeństwo do Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie mieli.

Abyśmy dziecinną cześć dla Najświętszej Maryi Panny mieli.

Abyśmy naszego Anioła stróża nigdy nie zasmucali,

Abyśmy we wszystkich cnotach ciągle przybierali,

Abyśmy Panu Bogu dziecinną i wdzięczną miłość okazywali,

Abyśmy każdego i najmniejszego grzechu jako największego złego całym sercem nienawidzili,

Abyśmy prawdziwą skruchę za grzechy nasze otrzymać mogli,

Abyśmy naszych grzechów i błędów prawdziwie zaniechali,

Abyśmy jeszcze przed śmiercią Święte Sakramenty nabożnie przyjąć mogli,

Abyśmy szczęśliwą śmiercią umierali,

Abyśmy na ostrym Sądzie Bożym obstali,

Abyśmy się potem do Ciebie i wszystkich Aniołów i Świętych dostać mogli,

Abyśmy wreszcie z tobą i wszystkimi Aniołami Boga na wieki chwalić i wielbić mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Alojzy!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boży! któryś skarby Twojej Łaski i Miłosierdzia tak obficie na Świętego Alojzego wylał, że się pośród zepsutego świata od wszelkiej próżności wolnym zachował i tylko za niebieskimi rzeczami się ubiegał, któregoś Ty przez cudowną niewinność i czystość nieomal z aniołami na równi postawił, prosimy Cię pokornie przez jego wielkie zasługi, ażebyś i nam tej Łaski udzielić raczył; byśmy za jego przykładem od wszystkich niebezpieczeństw grzesznego świata uwolnieni, Tobie teraz pomiędzy ludźmi doskonale służyli, żebyśmy kiedyś tam z Aniołami Twoimi oglądaniem na wieki radować się i Ciebie chwalić i wielbić mogli, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

* * *

 

 Litania do Świętego Alojzego Gonzagi II

Źródło: Droga do Nieba. Wyborek modlitw i pieśni 1907

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Opiekunko Św. Alojzego, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Królowa Anielska,

Święty Alojzy,

Święty Alojzy, ukochany synu Maryi,

Święty Alojzy, szczególny miłośniku Maryi,

Święty Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego,

Święty Alojzy, świątynio Ducha Świętego,

Święty Alojzy, wierny naśladowco Jezusa,

Święty Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego,

Święty Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący,

Święty Alojzy, czcicielu ran Zbawiciela,

Święty Alojzy, prawdziwy rycerzu Chrystusa,

Święty Alojzy, najwierniejszy naśladowco Najświętszej Maryi Panny,

Święty Alojzy, młodzieńcze najroztropniejszy,

Święty Alojzy, młodzieńcze anielski,

Święty Alojzy, młodzieńcze najskromniejszy,

Święty Alojzy, miłośniku ubóstwa

Święty Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,

Święty Alojzy, piękny przykładzie doskonałości,

Święty Alojzy, między rozkoszami najczystszy,

Święty Alojzy, przy swojej godności najpokorniejszy,

Święty Alojzy, bez roztargnienia modlący się,

Święty Alojzy, w Łasce Bożej zawsze kwitnący,

Święty Alojzy, w cnocie coraz bardziej wzrastający,

Święty Alojzy, miłością Boga zawsze gorejący,

Święty Alojzy, zmysły swoje od złego strzegący,

Święty Alojzy, kwiecie Anielskiej czystości,

Święty Alojzy, wzorze pokory i czystości,

Święty Alojzy, zwierciadło niewinności,

Święty Alojzy, od myśli nieczystych zawsze wolny,

Święty Alojzy, lilio czystości,

Święty Alojzy, aniele w ciele ludzkim,

Święty Alojzy, niewinny pokutniku,

Święty Alojzy, cudzie umartwienia,

Święty Alojzy, ozdobo i przykładzie skromności.

Święty Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty,

Święty Alojzy, ofiaro miłości bliźniego,

Święty Alojzy, przewodniku podróżujących,

Święty Alojzy, radco wątpliwych,

Święty Alojzy, obrono walczących,

Święty Alojzy, pogromco złych duchów,

Święty Alojzy, uzdrowienie chorych,

Święty Alojzy, wzmacniający pamięć,

Święty Alojzy, wzrok dający ślepym,

Święty Alojzy, wskrzesicielu umarłych,

Święty Alojzy, chwało książąt,

Święty Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży,

Święty Alojzy, opiekunie uczących się,

Święty Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu,

Święty Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,

Święty Alojzy, światło Kościoła Świętego,

Święty Alojzy, obrońco niewinności,

Święty Alojzy, ukryty męczenniku,

Święty Alojzy, wielki cudotwórco,

Święty Alojzy, dzielny Patronie wszystkich twych czcicieli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Ten jest błogosławiony, który wzgardził światem,

R. I przyszedł do Królestwa niebieskiego.

V. Módl się za nami Święty Alojzy,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Niebieskich darów Szafarzu! któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym przedziwną cnotę życia niewinność z równie wielką pokutą połączył, upraszam pokornie przez zasługi Jego i przyczynę, abyśmy go, jeżeli nie w niewinności, to przynajmniej w pokucie naśladowali odważnie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania do Świętego Alojzego Gonzagi III

Źródło: Krótkie nabożeństwo do świętego Alojzego 1878

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Alojzy,

Święty Alojzy, młodzieńcze najroztropniejszy,

Święty Alojzy, młodzieńcze Anielski,

Wierny naśladowco Maryi Panny,

Zwierciadło czystości i niewinności,

Któryś pierwszą niewinność aż do skonania zachował,

Któryś do wszystkich nieczystych pokus zawsze był wolnym,

Któryś już na ziemi z anioły obcował,

Obrazie żyjący w bojaźni Pańskiej i prawdziwej pobożności,

Serdeczny miłośniku Jezusa Ukrzyżowanego,

Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu Ołtarza,

Któryś się ustawicznie modlił,

Któryś przez Ducha św. oświecony, niebieskie rzeczy rozpamiętywał,

Miłością Boską pałający Serafinie,

Któryś rozkoszami tego świata wysokomyślnie pogardził,

Któryś swoje zmysły opanował,

Któryś ciało swoje srogo męczył,

Miłośniku ubóstwa i utrapienia,

Wzorze prawdziwej pokuty i umartwienia samego siebie,

Doskonały duchowny przewodniku wśród zepsutego świata,

Nauczycielu wszystkich cnót,

Obrońco niewinnych i czystych dusz,

Ucieczko wszystkich pokusami udręczonych,

Pociecho pobożnych i bogobojnych,

Radości zasmuconych i małomyślnych,

Uzdrowienie chorych i cierpiących,

Radco wątpliwych,

Silny pomocniku i zastępco wszystkich Ciebie wzywających,

Wielki Cudotwórco,

Ozdobo młodzieży,

W skrytości Święty,

Prawdziwy Rycerzu Chrystusa,

Przewodniku podróżujących,

Niewinny Pokutniku,

Tajemny przed światem męczenniku,

Drogi skarbie Towarzystwa Jezusowego,

Abyśmy twój święty przykład gorliwie naśladowali,

Abyśmy zawsze czyste i niepokalane życie prowadzili,

Abyśmy grzesznym pokusom mężnie się sprzeciwiali,

Abyśmy wszystkie szatańskie najazdy szczęśliwie pokonali,

Abyśmy wszelką marnością, rozkoszą i sławą tego świata stale pogardzali,

Abyśmy każdej obrazy Boskiej zupełnie się wystrzegali,

Abyśmy wszystkie grzechy swoje prawdziwą i stałą pokutą zgładzili,

Abyśmy odpuszczenie swoich grzechów i przepuszczenie kar zasłużonych od Boga otrzymali,

Abyśmy we wierze, nadziei i miłości Boskiej ustawicznie się pomnażali,

Abyśmy zbawienia dusz swoich z prawdziwą gorliwością szukali,

Abyśmy dar prawdziwej pobożności i bojaźni Pańskiej zawsze w sobie zachowali,

Abyśmy od wszystkiego złego na ciele i na duszy zachowani byli,

Abyśmy bez godnego przyjęcia Sakramentu Ołtarza nie umierali,

Abyśmy w Łasce Boskiej skonali,

Abyśmy po tym życiu do radości żywota wiecznego wejść mogli,

Abyśmy po śmierci z tobą i ze Wszystkimi Wybranymi wiecznie w Bogu się radowali,

O Święty Alojzy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Po Litanii następujący Psalm śpiewać można:

Psalm 8.

 1. Panie, Panie nasz, jakoż dziwne jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi: albowiem wyniosła się wielmożność Twoja na niebiosa.
 2. Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę dla nieprzyjaciół Twoich: abyś zespował nieprzyjaciela i mściciela.
 3. Albowiem oglądam niebiosa Twoje, dzieła palców Twoich: księżyc i gwiazdy, któreś Ty fundował.
 4. Cóż jest człowiek, iże nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iże go nawiedzasz?
 5. Uczyniłeś go mało co mniejszym od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go: i postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich.
 6. Podałeś wszystko pod nogi jego, owce i woły wszystkie: nadto i zwierzęta polne.
 7. Ptastwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.
 8. Panie, Panie nasz, jakoż dziwne jest Imię Twoje: po wszystkiej ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jakoż była na początku, teraz, zawsze i aż na wieki wieków. Amen.

V. Ten jest błogosławiony, który wzgardził światem,

R. I przyszedł do Królestwa Niebieskiego.

V. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś zdrój Swej Łaski tak hojnie na Świętego Alojzego wylać raczył, że się pośród świata niepokalanym od wszystkich marności światowych zachował, a tylko niebieskich rzeczy pragnął; a któregoś tak cudną niewinnością i czystością obdarzył i niemal aniołom równym uczynił. Ciebie dla jego wielkich zasług pokornie prosimy, abyś i nam tej Łaski udzielić raczył, żebyśmy według jego przykładu od wszystkich niebezpieczeństw tego żywota zachowani, Tobie tutaj między ludźmi wiernie służyli, i potem kiedyś z świętymi anioły w błogim na Ciebie patrzeniu się ciesząc, Ciebie wiecznie chwalili i wielbili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Módl się za nami święty Alojzy,

R. Abyśmy godnymi się stali obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Boże! Dawco i Odnowicielu niewinności, którąś w Świętym Alojzym sprawić raczył, że zaraz od pierwszej młodości dziwną czystością błyszczał: udziel nam sługom Swoim, abyśmy szatę niewinności, którąśmy przy chrzcie świętym otrzymali, aż do śmierci niepokalaną zachowali, albo własną winą pokalaną znowu łzami pokuty obmyli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

* * *

 

Litania do Św. Alojzego Gonzagi IV

Źródło: Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie NMP 1857

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, któraś Św. Alojzego widomie Mu się pokazawszy, za Syna swego przysposobiwszy, ślub wiecznej czystości od niego przyjąwszy, do zakonu Go powołała, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, którą Św. Alojzy poufale Matką swoją nazywał,

Święta Panno nad pannami, któraś Św. Alojzego w panieńskiej aż do śmierci niewinności zachować raczyła,

Święty Alojzy Gonzago, modlitwą Matki uproszony, dla Boga zaraz po narodzeniu na ołtarz złożony i na służbę Jezusa ofiarowany,

Święty Alojzy z żywota matki jako Izajasz powołany od Boga, przed narodzeniem jako Jakób ukochany, w dzieciństwie jako Samuel Bogu służący i Imienia Jego wzywający,

Święty Alojzy jeszcze niemowlęcym językiem, najsłodsze Imiona Jezus i Marya rzetelnie wymawiający,

Święty Alojzy w dzieciństwie Twoim jako niegdyś Św. Edmund młodzieniaszek z dzieciną Jezusem mile się bawiący,

Święty Alojzy w pałacu rodzicielskim świętą sobie pustynię dla bogomyślności zakładający, i jako Jan w dziecinnym wieku od świata się chroniący,

Święty Alojzy na każdym stopniu pałacu rodzicielskiego, pozdrowienie Anielskie gorącym ku Matce Bożej afektem wymawiający,

Święty Alojzy przy wysokiej cnocie wysokiemi wszelakich nauk laurami ozdobiony,

Święty Alojzy oprócz języków prześladujących cnotę twoją, wiele i od siebie przez krwawe dyscypliny, posty, włosienice, czuwania i inne umartwienia w niewinnych członkach znoszący,

Święty Alojzy, przy wojennej pewnej zabawie, od niebezpieczeństwa wystrzelonego działa, cudownie od Anioła swego stróża uratowany,

Święty Alojzy pierwszy raz Ciało Pańskie z rąk św. Karola Boromeusza przyjmujący i w tym nabożeństwie w zachwycenie wpadający,

Święty Alojzy o zakonie Societatis od samej Najświętszej Matki upewniony, Ojca utrudzającego krwawymi dyscyplinami miękczący, całą fortunę na brata młodszego składający, odważny świata tego wzgardzicielu,

Święty Alojzy w sukience zakonnej królestwo cnót doskonałych mający,

Święty Alojzy nie tylko do naśladowania, ale i do podziwienia starszych w zakonie żyjący,

Święty Alojzy na modlitwach od ziemi przez Aniołów wynoszony, tak gorąco się modlący, że same marmury, na których klęczałeś, rozpalały się,

Święty Alojzy w umartwieniach ciała niewinnego, prawie wymyślny,

Święty Alojzy w pokorze, posłuszeństwie, skromności i ubóstwie, nie tylko zakonnym, ale i świeckim panom w podziwienie wpadający,

Święty Alojzy w ostatniej swej chorobie nowiną śmierci nieustraszony, mówiący: pójdziemy, pójdziemy weseli,

Święty Alojzy którego gotowość na śmierć, i sama śmierć chwalebna, aż do świętej zazdrości i słodkich łez, innym pobudką była,

Święty Alojzy z którego ciała po śmierci liliowa i różana wonność się wydawała,

Święty Alojzy zaraz po śmierci od Św. Magdaleny de Pazzis w niezmiernej chwale niebieskiej widziany,

Święty Alojzy którego cuda zaraz po śmierci, w uzdrowieniu chorych, wskrzeszaniu umarłych, wysoka, chwałę Twoją w Niebie objawiły,

Święty Alojzy dla osobliwych cudów, Hiszpańskim, Włoskim, Francuskim i Polskim państwom, za wielkiego Patrona dany,

Święty Alojzy w wielu królestwach przeciwko morowym zarazom doświadczony Patronie,

Święty Alojzy którego imię i rodziny w wielu świetnych domach zostały wsławione,

Święty Alojzy dotknieniem trumny i inszych relikwii Twoich, wiele Łask czyniący i umarłych wskrzeszający,

Święty Alojzy na morzu tonących Hiszpanów i innych wielu ratujący,

Święty Alojzy osobliwy czystości Patronie,

Święty Alojzy bardzo skuteczny przeciwko wszystkim złym przygodom, a szczególniej w godzinę śmierci Patronie,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus szatańskich,

Od okazji do grzechu,

Od śmierci wiecznej,

Abyś nas do śmierci w czystości ciała i duszy zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nam nabożnego pożywania Ciała Twego, a szczególniej w godzinę śmierci, osobliwą Łaskę dać raczył,

Abyśmy w modlitwach naszych i innych nabożeństwach nieuprzykrzony smak mieli,

Abyśmy Aniołów Stróżów naszych serdecznym nabożeństwem szanować chcieli,

Abyśmy w umartwieniu ciała i zmysłów naszych, odważnymi byli,

Abyśmy najsłodsze Imiona Jezus i Marya, w myśli, sercu, i na ustach naszych mieli,

Abyśmy w miłości i z miłości Ich żyjąc, w pokoju umierali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

MODLITWA.

V. Niebieskich darów Dawco Boże! który w anielskim młodzieniaszku Św. Alojzym, dziwną życia niewinność z równą pokuty ostrością złączyłeś, Ciebie prosimy, przez Jego zasługi i modlitwy, daj nam, aby, którzyśmy za niewinnym nie szli, pokutującego naśladowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Rozmyślanie z modlitwą na Święto Św. Alojzego.

Źródło: Książeczka św. Alojzego czyli Modlitwy i rozmyślania na sześć niedziel 1881

 

Szczęśliwa śmierć świętego Alojzego i zapłata w Niebie.

 

Modlitwa i przygotowanie do rozważań na sześć niedziel

Wszechmogący wieczny Boże! ja ubogi grzesznik stawiam się przed Twoim Przenajświętszym Obliczem, by Tobie to nabożeństwo, które dzisiaj odprawiać zamyślam ofiarować, na większą cześć twego świętego Imienia, na uświetnienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, na uwielbienie najczystszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, jako też Twego wiernego sługi, mego najukochańszego orędownika i opiekuna, Świętego Alojzego, któregoś ty tak wielu Łaskami przyozdobił i tak wielu znacznymi cudami uświetnić raczył. Przyjmij to moje niedostateczne nabożeństwo i udziel mi tej Łaski (wymienić), o którą cię z zaufaniem przez przyczynę Świętego Alojzego upraszam.

Modlitwa do obrazu Św. Alojzego za Patrona.

Anielski młodzieniaszku, Święty Alojzy, ty wzorze czystości i szczególny opiekunie młodzieży; z miłości do mego zbawienia i ze żądzy do naśladowania twojej anielskiej czystości, obieram cię dzisiaj za mego Opiekuna i Orędownika z tym mocnym postanowieniem nigdy nic takiego nie czynić ani nie dopuścić, coby się twojej świętej czystości sprzeciwiało. Upraszam Cię pokornie przez Twoją gorącą miłość do Pana Boga, przez oną czułą miłość, którąś miał do Ukrzyżowanego Zbawiciela, do Przenajświętszego Sakramentu, do Maryi tej panieńskiej Matki; przyjmij mnie do liczby dzieci, twojej opiece powierzonych; daj żebym tobie moje ciało i moją duszę, moje życie i moją śmierć, razem z wszystkimi moimi duchownymi i cielesnymi potrzebami i dolegliwościami powierzył. Udziel mnie i wszystkim opiece Twojej powierzonym dzieciom, szczegolniej tej tak drogiej młodzieży, Twojej pomocy we wszystkich niebezpieczeństwach i we walce przeciw nieczystości. Zachowaj nam prawą miłość Pana Boga i wielką miłość czystości, ażebyśmy we wszystkich naszych sprawach i uczynkach jedynie Panu Bogu podobać się chcieli i wraz z Tobą w Niebie wiecznie radować się mogli. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Jakie życie, taka śmierć, jaka śmierć, taka wieczność. Jak Św. Alojzy pobożne, niewinne, święte życie prowadził, taką szczęśliwą śmiercią też umarł. Kiedy w roku 1691, panowała zaraźliwa choroba, Święty Alojzy poświęcił się pielęgnowaniu biednych, opuszczonych chorych. Z poświęcającą miłością opatrywał chorych i w najobrzydliwszych chorobach, nie unikając żadnych trudów. Rozbierał ich, umywał im nogi, ścielał im łóżka, kładł ich do niego, podawał im jadło, pouczał ich w pokucie i wzmacniał w cierpliwości. Nie życzył sobie nic więcej, jak tylko żeby też umrzeć i stać się taką ofiarą miłości. Kiedy Bondyusz, jego najmilszy towarzysz tą chorobą zarażony został i umarł, powiedział Alojzy: „Ach, gdyby się to Panu Bogu podobało, jak chętnie umarłbym za niego.” I Pan Bóg wysłuchał jego życzenia. Gdyż i onego zaraziła ta choroba, i złożyła go na łożu boleści. W nadziei że w krotce z więzów cielesnych uwolnionym zostanie, był pełen radości. Z największą troskliwością przygotował się na śmierć i z rozczulającym nabożeństwem przyjął Święte Sakramenty. Lecz kiedy największe groziło niebezpieczeństwo opuściła go gorączka i Panu Bogu podobało się, życie jego jeszcze przedłużyć. W tym czasie napisał list do swojej matki: „Lekarze starają mi się w prawdzie, przez najwyszukańsze środki zdrowie moje znów przywrócić; dla mnie jest o wiele pocieszniejszym pomyśleć, że mi Pan Bóg o wiele doskonalsze zdrowie, aniżeli mi lekarze dać mogą, przygotowuje. Dlatego pocieszam się tą nadzieją, że mnie Pan Bóg za kilka miesięcy z kraju umarłych do kraju żywych z towarzystwa światowych ludzi, w grono aniołów i świętych, a wreszcie z widoku ziemskich i znikomych rzeczy, tam do oglądania samego Siebie, najwszechmocniejszego i najlepszego, który wszystko dobre w sobie zawiera, przeprowadzi.” Kiedy mu bliską śmierć, która mu już przedtem od Pana Boga objawioną była zapowiedziano, radował się wielce, i żądał żeby mu odmówiono hymn pochwalny Świętego Ambrożego — Te Deum. Często używał słów Psalmisty: „Radowałem się w tym, co mi powiedziano: pójdę do domu Pana mego.“

Do jednego odwiedzającego go powiedział: „Idziemy, idziemy z radością!” A kiedy go zapytano: „Dokąd?“ odpowiedział: „Do Nieba, do Nieba!“ Pewien spokrewniony z nim Kardynał odwiedził go kilka razy, i nigdy nie odszedł bez wzruszenia. Zdaje mi się, powiedział tenże raz, że nikt jeszcze z pokolenia Gonzagów nie był szczęśliwszym od Alojzego: W ostatnich trzech dniach trzymał zawsze krzyżyk przyciśnięty na sercu, a różaniec w ręku. Często spoglądał na obraz ukrzyżowanego i wylał nie jedną łzę miłości. Prosił, żeby go przełożono na drugi bok, lecz kiedy mu wspomniano na twardy krzyż Zbawiciela, spojrzał na jego obraz i był cicho. Krótko przed swoją śmiercią zdjął czapkę z głowy, mówiąc: „Chrystus Pan umarł z okrytą głową.” Często powtarzał te słowa: „Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego.” Podano mu potem poświęconą zapaloną gromnicę do ręki, i słabym głosem wymówił jeszcze imię Jezus, poruszył usta, i jego anielska dusza uleciała do rąk swego Stworzyciela, aby otrzymać koronę swoją niewinności i wiecznej nagrody za swoje cnoty, w prawdzie, młody jeszcze w lata, ale bogaty w zasługi. — Cały Rzym, bogaci i ubodzy, wielcy i mali, zgromadzili się przy jego zwłokach, by mu okazać cześć. Jego grób był co raz więcej odwiedzany i przez wiele cudów uświetniony.

Święty Alojzy jest teraz w Niebie we wiecznej chwale, czczony od Boga, Aniołów Świętych i ludzi. O chrześcijańska młodzieży, i ty pójdziesz za Św. Alojzym do Nieba, jeżeli go tu na ziemi naśladować będziesz. Kiedy ci to trudno będzie, pamiętaj na Niebo, spojrzyj w Niebo.

Cóż to jest Niebo? Ach jest nam całkiem niepodobno wyrazić to słowami, albowiem „żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało, i żadne ludzkie serce nie uczuło, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują.” Psalmista Pański mówi: „Jak miłe są przybytki Twoje, o Panie Zastępów!” „Skoro nadejdzie Chwała Twoja, będę posilony.” „Przyjacieli twoich napoisz strumieniem rozkoszy”. „Ja Sam, Sam Bóg, będę twoją nadzwyczaj wielką zapłatą”. „Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca Mego”. „Będziecie siedzieli na tronach i sądzić 12 pokoleń Izraela”. „I wy, teraz w prawdzie smutek macie, lecz zasię oglądam was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej, nikt wam nie odbierze”. Tak Jezus. „Odniesiecie niewiędnący wieniec chwały”. Tak Piotr. „Wejdziemy do niebieskiego Jeruzalem w grono wielu tysięcy Aniołów i do zgromadzenia wiernych, którzy w Niebie są napisani”. Tak Paweł.

Tam nie znajdziesz nic co by cię zasmucić mogło, żadnych cierpień, nędzy, trosk, ubóstwa, bólów, choroby, łez, przykrości, obrazy, strachu, bojaźni o twoje zbawienie, głodu, pragnienia, słabości, smutku, bojaźni przed śmiercią,— od tego wszystkiego jesteś już na wieki uwolnionym. Wszyscy wybrani są teraz twoimi przyjaciółmi, wszyscy kochają się wzajemnie, wszyscy weselą się i życzą sobie nawzajem szczęścia. Tam znajdziesz wszystko, czego tylko dla ciała i duszy życzyć sobie możesz.

Z twoim Bogiem, twoim Stworzycielem, twoim miłościwym Ojcem, tam Najwyższym Dobrem, które wszystką piękność i doskonałość w sobie zawiera: z Jezusem twoim Zbawicielem jesteś złączonym. — On jest twoim, a tyś jest Jego — na wieki. Wiecznie w Bogu twoim spoczywał będziesz — wiecznie wypoczniesz z cierpień, walk i trudów. Dusza twoja pogrążona jest w morzu szczęśliwości; radować się będziesz nad dobrem, które czyniłeś i nad złem, którego się strzegłeś. Pełen zachwycenia zawołasz: „O Boże, tego za wiele, szczęśliwość moja jest za wielka, za to małe dobre które czyniłem! Co znaczą te łzy, które niewinnie wylewać musiałem? Co te krótkie cierpienia, szyderstwa, zniewagi, oszczerstwa, upokorzenia, prześladowania, które cierpliwie ponosiłem? Co te szczupłe przysługi miłości, które moim bliźnim wyświadczyłem? Co znaczy walka przeciw złej pożądliwości, te pokusy i złe przykłady — wobec niepojętej szczęśliwości, która teraz jest moim wiecznym udziałem. I tego za wiele, o Boże, tego za wiele, za tak mało!”

„O szczęście, że pokutowałem, pokusom opór stawiałem, że okazji do grzechu unikałem, żem nie poszedł za tą wielką gromadą, że aż do końca wytrwałem! O jakie podłe, mizerne i krótkie były wszystkie bogactwa, honory, uciechy i radości świata!”

Rozważaj o chrześcijaninie, że ta twoja szczęśliwość wiecznie trwać będzie, bez końca, bez przerwy i bez zmniejszenia. Już przeszło 300 lat jest Święty Alojzy w Niebie a będzie tej szczęśliwości zażywał po wszystkie wieki. O chrześcijaninie rozważ tę wieczność! Jest wieczność w niebie i wieczność w piekle; wieczność wszystkich radości, jakie tylko wymyślić można i wieczność niewypowiedzianych mąk! Jak długa jest wieczność? Gdyby co tysiąc lat, ptaszek z najwyższej góry po jednym ziarnku piasku odnosił, — od Adama aż dotąd odniósłby dopiero pięć ziarnków, — i gdyby takim sposobem odniósł całą górę, czyliby się już wtenczas wieczność ukończyła? Nie! Pomyśl sobie tyle milionów lat, ile listków na drzewach, ile kropli wody w morzu; co więcej przedstaw sobie całą ziemię zapisaną liczbami — policz wszystko razem w całość, a co wyjdzie, pomnóż ze sobą.

Jeśli potem po upływie tego nieograniczonego czasu wieczność ukończona? Nie, ona się jeszcze nawet nie napoczęła. — To znaczy! Zawsze a zawsze trwają radości niebieskie, zawsze a zawsze męki piekielne, — nigdy a nigdy nie skończy się szczęśliwość niebieska, nigdy a nigdy i nie skończą się męki piekielne.

O jak krótki jest przeciwnie czas naszego życia! I najdłuższe życie jest w porównaniu do wieczności tyle, jak kropla do ogromnego morza. „Życie nasze, mówi Pismo Święte, jest para, którą tylko chwilkę widzieć można, a potem znika”. „Jak odgłos znika i pamięć jego”. Jak się obejrzysz na czas który przeżyłeś, o jak prędko on tobie upłynął! A chociażeś przeżył i 80 lat, jednakowoż musisz wyznać; życie moje wydaje mi się jak gdyby to tylko było kilka dni. Jeżeli ktoś co już 100 lat był w Niebie albo piekle, wspomni na czas swojego życia, jak krótkie mu się wtedy będzie wydawać? Jak jeden moment jako sen! — Jak krótkie cierpienia, przykrości, umartwienia, walka przeciw grzechowi, — tak krótkie używane uciechy i rozkosze grzechu? Z obuch nie mamy potem w całej wieczności nic więcej, jak tylko wspomnienie; dobry w niebie, ma wieczne słodkie wspomnienie, że ten krótki czas życia dobrze użył; zły w piekle to wiecznie gorzkie i dręczące wspomnienie, że się dla tej krótkiej uciechy wtrącił w wieczne zatracenie.

Od tego tak krótkiego życia zawisła cała wieczność, wieczność radości i szczęśliwości, i wieczność mąk i cierpień. O mój chrześcijaninie, rozważ tę wieczność i krótkość twojego życia! Pamiętaj na to w czasie pokus, w cierpieniach i smutkach. Używaj tego drogiego czasu tak, żeby ci się wiecznie dobrze powodziło. „Cóż pomoże człowiekowi chociażby cały świat pozyskał, lecz przy tym szkodę na duszy poniósł.” Patrz, ludzie ubiegający się, pracują, kłopoczą się dniem i nocą, nie szczędzą żadnych trudów i przykrości — czynią wszystko dla rzeczy przemijających, a ty nie miałbyś dla wiecznej szczęśliwości również tyle czynić? Nie ociągaj się dłużej, wojuj, walcz przeciw grzechowi i złemu nałogowi, ćwicz się w cnocie, cierp, pracuj, wypełniaj twoje powinności, bądź wytrwałym! Naśladuj Św. Alojzego. Pan Bóg nie żąda nic niepodobnego. On i tobie Łaską Swoją Świętą dopomoże, jeżeli tak jak Święty Alojzy wiernie wespół działać będziemy. A więc mężnie do tak pięknej pracy! Krótko tylko trwa walka na ziemi, lecz zwycięstwo w Niebie trwa na wieki.

MODLITWA.

O Boże, początku wszystkiego dobrego, zbiorze wszystkich doskonałości i źródło najczystszej Miłości, zapal także w sercu moim choć kilka iskier onego niebieskiego ognia, którym zapalona była dusza tego anielskiego młodzieniaszka Alojzego; zniszcz przez tenże wszystkie skłonności do świata i do grzechu, napełnij nas niebieskimi pragnieniami, żebyśmy się tylko za tym ubiegali, co nam u góry jest, za wiecznymi dobrami. Albowiem cóż innego jest, o mój Boże, i najdłuższe życie człowieka, jak tylko przemijającym cieniem. Udziel więc, o Ojcze, wszystkim ludziom, żebyśmy to tak krótkie i znikome życie na nasze zbawienie starannie używali, czystym sercem przed Tobą postępowali, i przez cierpliwość w cierpieniach i wytrwałość w dobrem koronę nieśmiertelności zasłużyć sobie mogli.

O Święty Alojzy, który teraz w niebie tak wielkiej szczęśliwości zażywasz, czczony przed Bogiem i Wszystkimi Świętymi i ludźmi na ziemi, radujemy się nad twoją świetnością w niebie, życzymy ci ze serca tego szczęścia i dziękujemy Trójcy Przenajświętszej, która Twoją niewinność, pokutę i miłość tak sowicie wynagrodzić raczyła. Spojrzyj na nas niewdzięczne dzieci z Tronu Twojej wspaniałości łaskawie, uproś nam u Boga przez Twoją potężną przyczynę tej Łaski, żebyśmy twój cnotliwy przykład naśladować, krótkość życia, a marność i znikomość dóbr i uciech świata, jak najlepiej poznali; żebyśmy się, jak Ty, przy wszystkim zawsze pytali: „Cóż mi to pomoże do wieczności?” Dopomóż nam, żebyśmy tu Boga z całego serca szukali, Onego miłowali, i niczym się od Jego Miłości odłączyć nie dali. Uproś nam tej Łaski, żebyśmy po tym tu życiu Boga, Najwyższe Dobro i ciebie w Niebie oglądać mogli i z Tobą Boga naszego Ojca, Jezusa naszego Odkupiciela, i Maryą naszą Matkę, wielbili, chwalili i czcili na wszystkie wieki. Amen.

3 Chwała Ojcu itd., na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej na oświetnienie Świętego Alojzego.

 

 

 

 

Sześć modlitw odpustowych, które dla dostąpienia odpustu na one sześć niedziel odprawione być mogą.

Źródło: Książeczka św. Alojzego czyli Modlitwy i rozmyślania na sześć niedziel 1881

 1. Święty Alojzy! któryś już od narodzenia twego od Pana Boga poświęconym został i zarazem przy pierwszym powzięciu rozumu, zacząłeś Boga miłować i jemu służyć. Proś za nami, żebyśmy przynajmniej teraz Panu Bogu całkiem się poświęcili, jemu gorliwie służyli i jak najgoręcej go miłowali. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 1. Święty Alojzy! któryś twoją anielską niewinność i panieńską czystość, aż do końca nienaruszoną zachował. Proś za nami, żebyśmy naprzeciw tej drogocennej cnocie czystości, najmniejszej winy nie popełnili, wszystkim nieprzyjaciołom tejże mężnie się opierali i przez troskliwe strzeżenie naszych zmysłów, występkowi wszelkiego wstępu do serca naszego wzbronili. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 1. Święty Alojzy! któryś się grzechu zawsze więcej jak jadowitego węża obawiał, sam cień grzechu napełnił twoją czystą duszę obrzydzeniem i zgrozą; tyś także za twoje nieliczne i mało znaczące błędy, któreś w młodości twojej popełnił, przez całe życie tak gorącymi łzami opłakiwał, i niesłychanie ostro pokutował. Proś za nami, żebyśmy za nasze tak liczne i wielkie grzechy serdecznie żałowali i pokutowali, a na przyszłość także grzech jako największe złe nienawidzili i nim się brzydzili. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 1. Święty Alojzy! któryś od pierwszych twoich lat w modlitwie zawsze najsłodszą radość znajdował; a szczególnie odprawiłeś takową każdego czasu w kościele z największą pokorą i pobożnością. Proś za nami, żeby nam Pan Bóg tej łaski udzielić raczył, abyśmy naszą modlitwę nie tylko powierzchownie z największą pokorą, lecz także i wewnętrznie z gorącem nabożeństwem i świętą radością odprawiali. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 1. Święty Alojzy! któryś zawsze aby w łasce Bożej coraz więcej być umocnionym Przenajświętszymi Sakramentami Pokuty i Ołtarza z największym nabożeństwem i tylko po długim a troskliwym przygotowaniu przyjmował. Proś za nami, żebyśmy się zawsze do tych największych tajemnic troskliwie przygotowali i takowe często i z największym nabożeństwem przyjmowali, ażeby nam nie na potępienie lecz na zbawienie posłużyć mogły. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 1. Święty Alojzy! któryś przez całe twoje życie najgorętszą miłość do Jezusa i Maryi w sercu swoim nosił, dlatego miałeś też to szczęście rozpalony miłością w przytomności Jezusa i Maryi umrzeć. Proś za nami, żebyśmy nigdy nie przestali Jezusa z całego serca ponad wszystko miłować i najświętszą Pannę z dziecinnym zaufaniem czcić, żebyśmy także w łasce naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pod macierzyńską opieką Maryi z tego świata zejść mogli. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya itd. Chwała Ojcu itd.

 

 

 

 

Modlitwy na każdą z sześciu niedziel tzw. alojzjańskich.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

Boże, jedyna nasza ucieczko, wysłuchaj modły pokornie do Ciebie wołających i daj, abyśmy to, o co Cię przez zasługi świętego. Alojzego, Wyznawcy Twego, prosimy, za jego przyczyną otrzymać mogli.

6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś Maryo i tyleż Chwała Ojcu i t. d.

Módlmy się: Boże nasz miłościwy, upadam na kolana przed Twoim nieskończonym majestatem i cześć Ci oddaję w pokorze. Dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski, któremiś mnie dnia dzisiejszego obdarzyć raczył. Pragnąc odwdzięczyć się Tobie, ofiaruję Ci w połączeniu z nieskończonymi zasługami Twego najmilszego Syna. Moje dzisiejsze nabożeństwo. Przyjmij je łaskawie, o Panie, i udziel mi Łaski do wiernego naśladowania Św. Alojzego we wszystkich cnotach, przede wszystkim jednak w niewinności i czystości serca, i w miłości Jezusa i Maryi, abym prowadząc jak Alojzy Święty niewinne na ziemi życie, potem do Twego i Maryi i Aniołów Świętych towarzystwa był przypuszczony. Amen.

 

 

 

 

Akt poświęcenia się Św. Alojzemu Gonzadze.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

O chwalebny Święty Alojzy, którego Kościół z powodu Twego czystego życia oznaczył tu na ziemi tytułem anielskiego młodzieńca, przychodzę dziś do Ciebie z całą pobożnością mojej duszy i mojego serca i zupełnie Tobie się poświęcam.

O doskonały wzorze, dobry i potężny mój obrońco, jakże bardzo potrzebuję Twojej opieki! Świat i szatan zastawiają na mnie sidła, czuję w sobie ogień namiętności i aż nadto uznaję słabość i niestałość wieku mojego. Któż więc będzie mnie bronił, jeżeli nie Ty, o anielsko-czysty Święty, chwało i ozdobo, miłości i obrono młodzieży?

Do Ciebie więc całą duszą się uciekam, całym sercem Ci ufam i zupełnie Tobie się poświęcam. Postanawiam też i Tobie przyrzekam mieć ku Tobie szczególne nabożeństwo, wielbić Cię z powodu wszystkich wzniosłych Twych cnót, a zwłaszcza Twojej anielskiej czystości, chcę naśladować Twój przykład, zachęcać wszystkich mych rówieśników do nabożeństwa ku Tobie, i aż do ostatniego tchnienia wzywać i wysławiać Twoje święte i słodkie imię.

Tak, Tobie poświęcam moją duszę, moje zmysły, moje serce i całego siebie całkowicie i zupełnie. O drogi święty Alojzy, teraz już należę zupełnie do Ciebie i chcę na zawsze do Ciebie należeć. Strzeż mnie więc, broń i zachowaj jako swoją własność, ażebym przez nabożeństwo ku Tobie nauczył się służyć wierniej Jezusowi i Maryi, i czcić Ich coraz goręcej, a wreszcie doszedł kiedyś tam, gdzie bym wraz z Tobą mógł w Niebie oglądać i wielbić Boga przez całą wieczność. Amen.

Odpust: 1) 200 dni raz dziennie.

2) Odpust zupełny w uroczystość Św. Alojzego lub w ciągu jej oktawy dla tych, którzy tę modlitwę odmawiają przez cały czerwiec.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i modlitwa na intencję Papieża.

 

 

 

Modlitwa św. Alojzego na cześć Matki Boskiej.

Źródło: Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

O Pani moja, Święta Maryo! Polecam Twej Świętej Obronie, szczególniejszej Opiece i Miłosierdziu dziś i po wszystkie dni i w godzinie mej śmierci siebie, duszę i ciało moje; całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i nędze moje, życie i koniec życia mego Tobie powierzam, ażebym przez Świętą Twoją Opiekę i Zasługi wszystkie moje sprawy urządził i wykonał według Twojej i Syna Twego Woli. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego o miłość ku Maryi Panny

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, jak chętnie przebywałeś w Florencji przed Obrazem Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi! Tam rozważałeś Jej godność i poznałeś Jej Serce Macierzyńskie nas miłujące. Uproś mi u Boga szczerą miłość ku Najświętszej Bożej Rodzicielce. Królową Nieba z Tobą i z Archaniołem Gabryelem pokornie pozdrawiam: „Zdrowaś Marya, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami”.

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego o zachowanie Łaski Chrztu Świętego

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Patronie mój Niebieskie, uproś mi u Boga zachowanie Łaski Chrztu Świętego aż do śmierci. Otóż przez Sakrament Chrztu stałem się dziecięciem Bożym, dziedzicem Królestwa Niebieskiego i chrześcijaninem. Niechaj dusza moja przyozdobiona przez Chrzest szatą godową Łaski uświęcającej, zachowa takowy skarb nienaruszonym i niepokalanym! A jeżeliby się stało – czego broń Boże! – ażebym utracił przez grzech śmiertelny Łaskę uświęcającą: dopomóż mi, godnie przyjąć Sakrament Pokuty i tak na powrót odzyskać Łaskę uświęcającą. W Łasce uświęcającej żyć i umierać pragnę. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego o żarliwość w modlitwie

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Tyś umiłował modlitwę od dziecięcych lat Twoich i wcześniej wypełniłeś Słowa Chrystusa Pana: „Zawsze potrzeba się modlić i nie przestawać”. Jako kwiat ku słońcu się obraca, skąd bierze życie i barwę, tak i ja chcę podnieść w modlitwie duszę moją do Boga, Pana i Stwórcy mego, skąd mi przyjdzie wszelka pomoc i Łaska. Uproś mi, Święty Alojzy, żarliwość w modlitwie do Boga i do Świętych Jego. Modlitwy moje łączę z modlitwami Twymi. Niechaj Pan Bóg wysłuhca modlitwy moje, a wołanie moje niech do Niego przyjdzie. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego o łaskę godnego przyjmowania Świętych Sakramentów

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Tyś się przygotował należycie i żarliwie do przyjmowania Sakramentu Pokuty i Ołtarza. Opłakiwałeś gorzko grzechy i ułomności, chociaż nigdy nie były grzechami śmiertelnymi. Uproś mi, ile razy przystępuję do Spowiedzi, szczery żal za grzechy. Otwórz usta moje, abym niczego w Spowiedzi nie zataił, co wyznać trzeba. A przy przystępowaniu do Stołu Pańskiego, bądź mi pomocnikiem, abym z głębokim uszanowaniem przyjął w Boskim Sakramencie Zbawiciela mojego Jezusa Chrystusa na żywot wieczny. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego za dziatki pierwszy raz przystępujące do Świętych Sakramentów

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Twojej szczególnej Opiece, Święty Alojzy, polecam te dziatki, które pierwszy raz przystępują do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Ołtarza. Przypominam tu sobie ową szczęśliwą i Łaski Bożej pełną godzinę, gdy Święty Karol Boromeusz pierwszy raz Ci podał Ciało Pańskie. Przez zasługi Twoje niechaj dziatki zachowane będą od świętokradztwa i niechaj Chrystus Pan zawsze mieszka w sercach ich. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego o wybranie stanu

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Ty wezwawszy Boga o pomoc, doświadczałeś i pytałeś siebie, do jakiego stanu jesteś powołanym. Duch Święty wysłuchał prośby Twoje i jasno poznałeś, że szczęście Twoje doczesne i wieczne zawisło od stanu zakonnego. Za pozwoleniem rodziców Twoich zostałeś zakonnikiem. Tobie polecamy wszystkich, którzy w młodym wieku lub późniejszym stan sobie obierają. Niechaj pod Twoją Opieką ten stan obiorą, w którym Bogu najlepiej służyć i największe szczęście znaleźć mogą. A nam, którzyśmy już ten stan obrali, w którym obecnie żyjemy, dopomóż doskonale obowiązki nasze wypełnić. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa o zachowanie cnoty czystości do św. Alojzego.

Źródło: Książeczka św. Alojzego czyli Modlitwy i rozmyślania na sześć niedziel 1881

Święty Alojzy, anielski młodzieniaszku! Zwierciadło niewinności i czystości, możny Przyczyńco u Boga, szczególnie w zachowaniu czystości i łaski uświęcającej jako też otrzymania prawdziwego żalu i szczerego nawrócenia, nawet największych grzeszników, jeżeli się z ufnością do Ciebie uciekają; bądź także i moim orędownikiem oświeć ducha mego i wzmocnij moją pa mieć, moją wolę i mój rozum we wszystkim dobrem; zachowaj mnie w ciągłym postępie we wszystkich cnotach, mianowicie w cnocie….; wzbudź we mnie prawdziwe nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego i do Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza; pomnóż we mnie dziecięcą miłość do Twojej i mojej Matki Maryi; zgładź we mnie wszystkie złe pożądliwości i oddal ode mnie wszystkie nieczyste pokusy; zasłoń mnie przed wszystkimi niebezpieczeństwami zwodniczego świata i przeciwko wszystkim napaściom złego ducha; zachowaj mi tę łaskę, żebym Boga nigdy ciężko nie obraził; napędź mnie do wszystkiego dobrego, ażebym w świętej bojaźni i miłości Bożej i w wypełnianiu cnót, aż do końca mego życia wytrwał, i potem z tobą i wszystkimi wybranemi we wiecznej szczęśliwości radować się mógł. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego o zachowanie od mów nieprzyzwoitych

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Tyś gorzko żałował, żeś w obozie żołnierskim używał słów nieprzyzwoitych i nieczystych. Oskarżam siebie, że przez moją winę, a to przez moją wielką winę popełniłem grzechy słowami obrzydłymi i dałem zły przykład bliźniemu. Lękam się Sądu Bożego, ponieważ powiedział Chrystus Pan: „Zaprawdę powiadam wam, że z każdego słowa próżnego trzeba zdać liczbę”. Zachowaj mnie, Święty Alojzy, przez zasługi Twoje od używania słów obrzydłych i od Gniewu Bożego. Żałuję za wszystkie słowa moje grzeszne i językiem już nie chcę grzeszyć! Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego za grzeszników

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, pilnie i ustawicznie unikałeś grzechu ciężkiego, przede wszystkim grzechu nieczystości. Albowiem wiedziałeś, że przez grzech nieczystości Pan Bóg bywa obrażony i gotuje się droga do piekła. Pismo Święte świadczy: „Zapłata nieczystych jest w piekle gorejącym ogniem i siarką”. Mimo to, niestety jest wielu, którzy haniebny żywot prowadzą i Szóste Przykazanie Boskie: „Nie cudzołóż” przekraczają. Przed Tronem Boskim nie przestań, wierny sługo Boży, modlić się za grzeszników. Prosimy Cię, zachowaj nas od ducha lubieżności i nieczystości. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego za ubogich

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, miłośniku ubóstwa, Tyś się litował nad nędznymi i dawałeś im jałmużnę. Uproś nam u Boga serce miłosierne nad ubogimi, litościwe i ciche. Pod Twoją Opieką niechaj nakarmimy głodnych, napoimy pragnących, przyodziejemy nagich, wspomożemy utrapionych, aby się nad nami wypełniły Słowa Jezusa Chrystusa: „Błogosławien są miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią”. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego w smutku

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Tyś znalazł ulgę w smutku i utrapieniu, rozważając gorzką Mękę Pana Jezusa i modląc się do Boga. Otóż i dusza moja wzdycha do Ciebie i prosi o pomoc w pokusie, nędzy, rozpaczy i niedostatku. Bądź zawsze moim Obrońcą, moją twierdzą i pociechą. Z Tobą upadam na kolana przed Jezusem, Zbawicielem moim Ukrzyżowanym i pokornie żebrzę: Jezu, Synu Dawidów! zmiłuj się nade mną. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego za chorych i umierających

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, z nieugaszoną miłością służyłeś chorym podczas morowego powietrza w Rzymie. Starałeś się, aby na ciele zostali posileni i uzdrowieni. Lecz jeszcze bardziej troszczyłeś się o zbawienie ich duszy. Twojej Opiece ofiaruję wszystkich chorujących i umierających. Ulżyj przez zasługi Twoje boleści ich i tęsknotę. Odpędź od łożna chorujących rozpacz, zatwardziałość i pokusy szatana. A ponieważ i ja człowiekiem jestem mizernym i wystawionym na chorobę i śmierć, proszę Cię, abyś mnie obronił ode złego w czasie choroby i w godzinę śmierci. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa do Św. Alojzego za konających

Źródło: Książeczka o św. Alojzym 1902

Święty Alojzy, Tyś pragnął być rozwiązanym z tym światem, a żyć z Chrystusem. Podczas śmiertelnej choroby Twojej patrzałeś na wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela i łączyłeś boleści Twoje z Boleściami Jego. Umocniony przez Sakramenty Święte, przeniosłeś się do Krainy Niebieskiej. Twojej Opiece polecamy konających, aby także w połączeniu z Chrystusem umierali. W strasznej godzinie śmierci, nie opuszczaj nas.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! Wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! Bądźcie ze mną przy skonaniu moim.

Jezu, Maryo, Józefie Święty! niech przy Was Bogu w pokoju ducha mego oddam. Amen.

 

 

 

 

 Modlitwa do Św. Alojzego, Patrona młodzieży.

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

O Święty Alojzy! jaśniejący Anielskimi cnotami, oto ja, najniegodniejszy Twój wielbiciel, powierzam w szczególniejszy sposób Opiece Twojej czystość duszy i ciała mojego. Błagam Cię przez Anielską czystość Twoją, poleć mnie Niepokalanemu Barankowi Jezusowi Chrystusowi i Przenajświętszej Matce Jego, Pannie nad Pannami, i zachowaj mnie od wszelkiego grzechu śmiertelnego. Nie dozwól, bym się miał skalać najmniejszą zmazą nieczystości, lecz skoro mnie ujrzysz w pokusie i w niebezpieczeństwie grzechu, oddal od serca mego wszystkie myśli i uczucia nieczyste, a obudzając we mnie pamięć na wieczność i na Pana Jezusa Ukrzyżowanego przejmij głęboko serce moje Bojaźnią Świętą Bożą, i zapal je miłością Boga, i spraw, abym naśladując tu na ziemi Twoje cnoty wysłużył sobie wieczne oglądanie Boga z Tobą w Niebiesiech. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Odpust: 100 dni raz na dzień za odmówie nie tej modlitwy itd. z sercem przynajmniej skruszonem. (Pius VII. Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 6 marca 1802r.).

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Alojzego.

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Anielski młodzieniaczku, przebłogosławiony Alojzy! któryś żadnego grzechu nie znając, wielkim cudów darem był obdarzony i Najświętszego Sakramentu osobliwym był czcicielem: proszę Cię przez Twoją wielowładną u Boga przyczynę i przez Twoje wielkie zasługi, abyś mi uprosił postępek w Nauce Boskiej i w cnotach świętych, abyś serce moje zapalił gorącą miłością ku Najświętszemu Sakramentowi, abyś mi przyczynił dziecinnej miłości ku Najświętszej Maryi Pannie, abyś złe żądze we mnie zagasił, pokusy cielesne ode mnie odpędził, przeciw wszelkim niebezpieczeństwo światowym mnie strzegł, do wszelkiej cnoty pobudzał i od każdego grzechu zachował. Uproś mi tę Łaskę, abym jakoś Ty zawsze anielskie życie prowadził, tak i jak przez Twą przyczynę w anielskiej czystości na świecie żył, a potem wieczne towarzystwo z Aniołami w Niebie otrzymał. Amen.

Modlitwa kościelna.

Niebieskich darów Dawco, Boże! któryś w Anielskim młodzieniaczku Alojzym przedziwną życia niewinność z równą pokuty ostrością połączył: udziel nam łaskawie przez zasługi i przyczynę Jego, abyśmy, któregośmy w niewinności nie naśladowali, w pokucie podobnymi Mu się stali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa na zakończenie nabożeństwa do Św. Alojzego Gonzagi

Źródło: Nabożeństwo do świętego Alojzego 1898

Przyjmij, o dobrotliwy Ojcze, od nas swoich wiernych dziatek to nasze nabożeństwo, któreśmy dzisiaj wykonali i Tobie ofiarowali. Udziel nam łaskawie, aby to nabożeństwo Tobie było przyjemne, nam zaś pożyteczne, aby służyło na większą cześć i chwałę Twojego Imienia, na uczczenie Św. Alojzego i na pomnożenie naszego życia pobożnego. Daj, abyśmy to, cośmy dzisiaj gorąco się modląc, odmawiali, także i na przyszły tydzień wiernie zachowali, a tak nie tylko ustami Ciebie chwalili i św. Alojzego czcili, lecz także myślami, słowami i uczynkami, każdym spojrzeniem, każdym krokiem i każdem poruszeniem szczerą i serdeczną pobożność pokazywali. Posil myśli nasze,; abyśmy na przedsięwzięcia dziś uczynione nie zapominali; rozpal serca nasze, abyśmy w Twej Miłości i pobożności nie ustawali; wzmocnij naszą wolę, abyśmy pewnie stojąc, złemu mężnie się opierali a w dobrem pewnie trwali, tak, żebyśmy na przyszłą niedzielę znowu z radością tutaj się zejść i to nabożeństwo dalej odprawiać mogli.

Z ufnością prosimy Cię o tę Łaskę i od Ciebie jej się spodziewamy dla przyczyny Najświętszej Panny Maryi i Św. Alojzego, naszego Patrona, i dla nieskończonych zasług Twego Boskiego Syna, Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023