Św. Anna

(26 LIPCA)

 

 

 

 

Informacja o Nabożeństwie na chwałę Świętej Anny, odprawiać przez dni dziewięć.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

A że największe Anny Świętej szczęście było, Matką być Matki Boskiej, i Onę w Żywocie Swym, przez dziewięć miesięcy nosić, dlatego też miłą Jej przysługę czyni, kto przez dni dziewięć do Niej odprawia nabożeństwo, które w wielu miastach włoskich, a osobliwie w królestwie Neopolitańskim, z wielkim swym pożytkiem, wielu bardzo odprawia, a osobliwie przed własnym Jej Świętem, a potem przed dniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny i Narodzenia, ponawiają toż Nabożeństwo. Najlepiej je zacząć w Wigilię tych Świąt, to się dziewięć dni kończą w samą Oktawę ich. Skutecznego ratunku w potrzebach swoich, przez to odprawianie Nabożeństwa, dostąpić się może.

A potem w ten sposób się oddawaj:

Anno Święta, czci godna, Rodzicielko Matki Boga naszego, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ja mizerny(a) grzesznik(ca), obrałem(am) Cię sobie za Patronkę i Matkę, w Twoją Macierzyńską opiekę i straż oddaję siebie samego(ą), ciało, i duszę, i wszystkie moje potrzeby, powodzenie, życie i śmierć, i mocno stanowię, że chcę Tobie zawsze służyć i Ciebie czcić, a ile można, toż nabożeństwo Twoje i chwałę rozszerzać. Chciejże mnie przyjąć, Święta Matko i Patronko moja, do liczby najmniejszych sług Twoich, i mieć za syna (córkę) swojego(ą) przysposobionego(ą). Otrzymaj mi Łaskę, abym ja tak był(a) naśladowcą(nicą) cnót Twoich, dla którycheś się Ty Bogu podobała, żeby doskonale ze mnie był zadowolony Bóg mój, a Wnuk Twój, i Córka Najświętsza Marya, a Ty Sama otrzymaj mi śmierć szczęśliwą, a przybywaj mi na ratunek onej godziny ostatniej, i bądź mi pociechą w tej drodze niebezpiecznej. Spraw to, abym za życia swego, przez zasługi Męki i Śmierci Wnuka Twego Najświętszego, otrzymała odpuszczenie win moich i po śmierci poszedł (poszła) do Ciebie i z Tobą się radował(a) w towarzystwie Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Godzinki o Św. Annie Samotrzeciej

Źródło: Koronka o świętéj Annie z dodaniem nowenny 1861

NA JUTRZNIĘ

Jezus. Marya. Anna.

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje będą opowiadać Chwałę Twoją.

Boże, na pomoc moją przybądź.

Panie, na ratunek mój pośpiesz.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jako była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Święta Anno uwielbiona,

Twoja Córka wyniesiona

Nad Niebiosa, że zrodziła

Boga w ciele i karmiła

Pana Tego, który pasie

Nas żyjących w każdym czasie.

Ewa smutna, co straciła,

Tyś przez Córkę naprawiła.

Która gdy nam Boga daje,

Bramą się do Nieba staje.

Więc nam Łaskę Najwyższego

Króla jednaj Przedwiecznego.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona. Łaskę z Nieba otrzymała Anna Święta i zrodziła nam Przenajświętszą Maryą Pannę Niepokalanie Poczętą.

V. Módl się za nami, Święta Anno.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V.  Módlmy się. Boże! Któryś Annie Błogosławionej tak wielką Łaskę dać raczył, że Sobie zasłużyła być rodzicielką Matki Jednorodzonego Syna Twego, racz nam to dać łaskawie, abyśmy, którzy Ją nabożnie chwalimy na ziemi, Pomocy Twojej w Niebie we wszystkim za Jej skuteczną przyczyną doznawali. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Świętych wiernych zgromadzenie,

Przyznaj Bogu spokrewnienie

Z Anny Świętej Rodziną,

Która śliczną jest lilią.

Między cierniem pierworodnym,

Czego Córka Jej dowodnym

Jest przykładem, gdy bez zmazy

W Niej poczęta nie zna skazy

Grzechu wszystkim powszechnego,

Jeszcze w Raju zaczętego.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA PRYMĘ

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn.

Anno Święta, krwi zacnością

Twoich przodków i godnością

Królów, książąt i kapłanów

Ozdobiona z świętych stanów,

Ozdób cnotami świętymi

Duszę moją i Boskimi

Napełnij dary w obfitości.

Daj żyć z Bogiem w społeczności,

Spraw dziedzictwo na Syjonie,

W górnym postaw nas Tryjonie.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA TERCJĘ

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Święta Anno tam zrodzona,

Gdzie krynica otworzona

Betlejemskiej żywej wody,

Gdzie nie szkodzą żadne głody,

Gdyż Betlejem jest dom chleba,

Który zstąpił na świat z Nieba.

Więc tym chlebem mnie zgłodzoną

Nakarm duszę i spragnioną

Napój źródłem wody żywej,

Aby godnie do prawdziwej

Ochłody się wiecznie brała,

W drodze wiecznej nie ustała.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA SEKSTĘ

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Anno Święta, w Tobie słynie

Stan małżeński, z Ciebie płynie

Na małżeństwo sława wielka,

Świątobliwość, cnota wszelka.

Z Ciebie wyszedł Owoc Święty,

Którym starty jest przeklęty

Wąż piekielny, nam swoboda,

Skąd wynika i ochłoda.

Ojcom Świętym wielu głosy,

Żądających z Nieba Rosy,

Gdy w otchłaniach przez lat wiele

Wyglądali Boga w ciele.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu.

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA NONĘ

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Pociech z Nieba fundamentem,

Anno Święta, firmamentem

Jasnym jesteś, gdyś sprawiła,

Że nas Boska objaśniła

Dobroć słońcem sprawiedliwym,

Które dla nas Ciałem żywym

Stało się, skąd odkupienie

Poszło grzesznym i zbawienie.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA NIESZPORY 

Jezus. Marya. Anna.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Anno Święta, gdy w Przybytku

Boskim z chęcią dla pożytku

Nas niegodnych ukochaną

Córkę Twoją i wybraną

Jako słońce ofiarujesz,

Bogu w Służbę przekazujesz.

Wspierajże nas w Łaskę Twego

Wnuka, Boga Przedwiecznego,

Oddaj Córce do Opieki,

Niech w Niej trwamy aż na wieki.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

NA KOMPLETĘ

Jezus. Marya. Anna.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

I odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, na pomoc moją przybądź… etc. jako wyżej.

Hymn

Anno Święta, Jedynemu

Bogu w Trójcy żyjącemu,

Samotrzecia, jesteś wdzięcznym

Kwiatem, przeto pod miesięcznym

Nam wygnańcom zjednaj cnoty

Wszelkiej zapach, zniszcz kłopoty,

Zbaw od złego, niech w Ogrodzie

Rajskim żyjem na swobodzie,

Wiecznie patrząc na wiecznego

Boga w Trójcy Jedynego.

Niech cześć będzie Wcielonemu

Bogu, ze krwi zrodzonemu

Anny Świętej, i Wiecznemu

Ojcu z Duchem Przeświętemu.

Antyfona, wiersz i modlitwa jako wyżej.

POLECANIE GODZINEK

Anno Święta, pokornie Tobie ofiaruję

Te Godzinki i oraz z serca suplikuję,

Racz mi być na pomocy w ostatniej godzinie,

Niech gościńca zbawienia dusza ma nie minie. Amen.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący, przed wszemi wieki żyjący, któryś Prawo raczył nam zostawić, w którymeś rozkazał rodzice czcić i ważyć, i dałeś przeklęctwo na złe dzieci we złości, że którzy rodziców nie czczą, nie doczekają starości. Ty Sam, jakoś Święty nad Świętym, wspomnij dziś na nędzę naszą na ziemi, a uczcij Rodzice Syna Twego miłego, Którzy się za nami modlą do Ciebie Samego, daj przez Ich przyczynę grzechów odpuszczenie, Łaski osiągnięcie i wieczne z Tobą królowanie. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Godzinki o Świętej Annie II

Źródło: Wianek świętej Anny 1882

Na Jutrznię.

Zacznijcie usta nasze chwalić Annę Świętą,

I Córkę Jej Maryę, bez zmazy poczętą.

Przybądźcie nam na pomoc Swoimi prośbami,

Anno Święta wraz z Córką, módlcie się za nami.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu.

Jak była na początku, niech będzie na wieki,

Niech nam zawsze Bóg Swojej udziela Opieki.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta, pociecho rodziny,

Ozdobo Izraela, Sławo Palestyny.

Byłaś od swych Rodziców dziecię ukochane

Na radość i pociechę od Boga im dane.

W tymże samym Betlejem matka Cię zrodziła,

Gdzie i Twa Święta Córka, Jezusa powiła.

Wielkimi tam cnotami jak gwiazda jaśniałaś,

I wszystkim tam dziewicom wzór z Siebie dawałaś;

Byłaś posłuszną Córką, bogobojną Panną,

Dlatego Cię nazwano, miłą wdzięczną Anną.

Antyfona. Łaskę z Nieba otrzymała Anna Święta i zrodziła nam Przenajświętszą Maryę Pannę, Niepokalanie Poczętą.

V. Módl się za nami, Święta Anno,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Błogosławionej Annie, tak wielką Łaskę dać raczył, że Sobie zasłużyła być Pocieszycielką Matki Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa, racz nam to dać łaskawie, abyśmy, którzy Ją nabożnie chwalimy na ziemi, za Jej przyczyną dostąpili Chwały Wiekuistej w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta wszystkich dziewic wzorze;

Coś zawsze skromnie żyła przed Bogiem w pokorze,

A chociażeś z Dawida Króla pochodziła.

Nigdyś się z rodu Swego, nigdy nie chełpiła,

Z pięknych duszy przymiotów wielce zalecona,

Przezacnemu mężowi byłaś zaślubiona,

Jak grono skromnych dziewic chlubiło się Tobą;

Tak stanu małżeńskiego stałaś się ozdobą;

I szczęśliwy Joachim, gdy Cię wziął za żonę

To On Cię więcej cenił niż ziemską koronę.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA PRYMĘ.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta wzorze pobożności,

Coś wiernie wypełniała wszelkie powinności.

Wiedziałaś o tym dobrze, że Pan co jest w Niebie

Rozkazuje nam kochać bliźniego jak siebie;

Przeto zgodnie z Twym mężem takeś zarządziła,

Żeby Wam część majątku trzecia wystarczyła;

Z drugiej — wdowy, siostry, biedni korzystali,

Z pierwszej, słudzy ołtarza, wsparcie otrzymali.

A takeś tu roztropnie Sobie postąpiła,

Żeś się Bogu i ludziom z darów wypłaciła.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta, w wierze w cnocie stała,

Coś się zawsze Wyrokom Boskim poddawała;

Gdyś pragnęła potomstwa, Bóg dla Twej zasługi,

Wskutek Twego żądania, wstrzymał przez czas długi;

I zostawałaś przez lat dwadzieścia niepłodną,

I mówiono, że jesteś Boskich Łask niegodną,

To jednak nie zachwiało Twej w Bogu ufności,

Zostawiłaś potomnym przykład cierpliwości,

Unikając tym bardziej próżnych zabaw świata,

Osładzałaś modlitwą, Twoje przykre lata.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta, dziś pełna wesela,

Bo Ty stałaś się Matką Matki Zbawiciela.

To szczęście Ciebie jedną na ziemi spotkało,

Tę radość, Samo Niebo Tobie zwiastowało,

Że poczniesz i porodzisz Matkę Bogu Świętą,

Czystą, Niepokalaną, bez grzechu Poczętą,

Że porodzisz Maryę, Tę Matkę-Dziewicę,

Która spełni na ziemi Boską Obietnicę,

Że będzie Matką Boga, Boga Wcielonego,

I Ona zetrze głowę węża piekielnego.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta najszczęśliwsza z matek,

Ty jesteś nam przykładem w wychowaniu dziatek;

A chociaż Twoją Córkę Najświętszą Maryę,

Tę Panią Nieba, ziemi, Tę Rajską Liliję,

Wszystkie Boskie Osoby Łaską napełniały,

I Same Ją w Opiece szczególniejszej miały,

Ty  jednak macierzyńskiej strzegąc powinności

Uczyłaś Córkę Swoją szczerej pobożności;

I aby Ta Dziewica cnotami jaśniała,

Tyś Bogu Ją na służbę w trzech latach oddała.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta smutkiem napełniona,

Jako wdowa po śmierci męża opuszczona;

Bóg Ci zabrał Małżonka, Joachima Twego,

Po narodzeniu Córki Twej, roku czwartego,

I samaś smutne życie do końca pędziła,

Boś Swą Córkę i męża, Bogu poświęciła.

Żyłaś odtąd dla Boga, w szczerej pobożności

Pełniąc dobre uczynki dla Jego Miłości.

Byłaś jako niewiasta, bogobojna, Święta,

Pragnąc, by dusza Twoja, była w Niebo wzięta.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Przybądźcie nam na pomoc.. itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Zawitaj Anno Święta dziś pełna radości,

Bo się już cieszysz z Bogiem w krainie wieczności;

Tyś na rękach Swej Córki spokojnie zasnęła,

I nowe w Niebie życie z mężem rozpoczęła.

Marya Cię ze łzami do grobu złożyła,

A duszę Twoją czystą Bogu poleciła;

I oto Go błagała, przez Swój żywot cały,

By Cię ozdobił wieńcem nieśmiertelnej chwały

I spełnił Bóg życzenia Maryi dla Ciebie,

Bo się dzisiaj cieszycie razem z Sobą w Niebie.

Antyfona, wiersze z modlitwą i końcowymi wierszami jak wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Z Pokłonem Anno Święta przyjm nasze błaganie,

I uproś nam u Boga Jego zmiłowanie,

By nam grzechy odpuścił i winy przebaczył,

I o co Go prosimy łaskawie dać raczył:

Wszak tu każdy ratunku w Twej osobie szuka,

Wstawże się i za nami do Swojego Wnuka

Uproś nam u Jezusa, grzechów odpuszczenie,

Od złego wybawienie, dla duszy zbawienie.

Antyfona.

Omylna jest wdzięczność i znikoma piękność. Niewiasta bojąca się Boga, ta będzie chwaloną. (Prow. 31).

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże! Któryś wysokie zasługi Błogosławionej Anny, Matki Maryi Panny, Rodzicielki Jezusa Chrystusa, Wiekuistą Chwałą w Niebie wynagrodzić raczył; daj nam, prosimy Cię pokornie: abyśmy w wiernym dopełnianiu powinności stanu naszego i Świętej Religii, naśladuje Annę Świętą, stali się godnymi Jej skutecznego wstawienia się do Ciebie, tak w doczesnych potrzebach, jako i we względzie zbawienia dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Litania do Świętej Anny

Źródło: Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami,

Święta Anno,

Święta Anno, Małżonko Św. Joachima,

Święta Anno, dostojna Babko Chrystusowa,

Święta Anno, Matko Przenajświętszej Bogarodzicy,

Święta Anno, poważna Teściowo Józefa świętego,

Święta Anno, z królewskiego rodu zrodzona,

Święta Anno, Arko Noego sprawiedliwego,

Święta Anno, Arko przymierza,

Święta Anno, Różdżko Jessego,

Święta Anno, żyzna Winnico, ze krwi królewskiej pochodząca,

Święta Anno, Sławo Betlejem,

Święta Anno, Ozdobo Nazaretu,

Święta Anno, Przybytku Boski,

Święta Anno, Domie piękności,

Święta Anno, Obłoku żyzny

Święta Anno, Obłoku jasny,

Święta Anno, Radości Aniołów,

Święta Anno, Naczynie pełne Łaski Bożej,

Święta Anno, roso skarb drogi w sobie mająca,

Święta Anno, Zwierciadło posłuszeństwa,

Święta Anno, Zwierciadło cierpliwości,

Święta Anno, Zwierciadło miłosierdzia,

Święta Anno, Zwierciadło pobożności,

Święta Anno, Pochodnio świętobliwości,

Święta Anno, pobudko nabożności,

Święta Anno, Arkę Przymierza w żywocie chowająca,

Święta Anno, Okręcie na ratunek tonących pospieszający,

Święta Anno, Pomocniczko do Ciebie się uciekających,

Święta Anno, Opiekunko Kościoła Bożego,

Święta Anno, Warownio Kościoła Chrystusowego,

Święta Anno, Okręcie zbawienny tonących,

Święta Anno, Drogo bezpieczna pielgrzymujących,

Święta Anno, uwolnienie niewolników,

Święta Anno, Opiekunko sierot i ubogich,

Święta Anno, pamięci ludzkiej droga,

Święta Anno, serca pokornego,

Święta Anno, w obyczajach naśladowania godna,

Święta Anno, w myślach wspaniała,

Święta Anno, w dobre uczynki obfitująca,

Święta Anno, Ozdobo i Patronko stanu małżeńskiego.

Święta Anno, Siło Małżonków,

Święta Anno, Wzorze mężatek,

Święta Anno, Żono wierna,

Święta Anno, Niewiasto błogosławiona,

Święta Anno, Pani czcigodna,

Święta Anno, Niewiasto mężna,

Święta Anno, Niewiasto bogobojna,

Święta Anno, Matko Święta i wstydliwa,

Święta Anno, Matko i Pani,

Święta Anno, Matko od dawna pożądanej,

Święta Anno, Matko Niepokalanie Poczętej,

Święta Anno, Matko ubogich, wdów i osierociałych,

Święta Anno, Opiekunko panien,

Święta Anno, bezpieczny Porcie żeglujących,

Święta Anno, Języku niemych przed Bogiem,

Święta Anno, oświecenie ślepych,

Święta Anno, uzdrowienie chorych,

Święta Anno, oswobodzenie więźniów,

Święta Anno, Patronko umierających,

Święta Anno, Ucieczko grzeszników,

Święta Anno, Wspomożenie wiernych,

Święta Anno, Pocieszycielko strapionych,

Święta Anno, ratunek z Nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,

Święta Anno, Pani Aniołów.

Święta Anno, Córko Patryarchów.

Święta Anno, Przyjaciółko Proroków,

Święta Anno, pobożności Apostołów,

Święta Anno,  umocnienie Męczenników.

Święta Anno, Chwało Kapłanów i Lewitów.

Święta Anno, utwierdzenie Wyznawców.

Święta Anno, korono Panieńska.

Święta Anno, Ozdobo i korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od wszego złego, wybaw nas, Panie!

Od gniewu Twego,

Od potępienia wiecznego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam Łaskę Twoją darować raczył,

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś nas od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała zachować raczył,

Abyś to święte zgromadzenie i wszystkie Bractwa zachować i błogosławić raczył,

Abyś i nad nami w godzinę śmierci zlitować się raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święta Anno, ozdobione są Łaską wargi Twoje.

R. Dlatego Cię Bóg ubłogosławił na wieki.

V. Módlmy się. Przez Ciebie, o Anno Święta! Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w najgłębszej pokorze to nabożeństwo ofiarujemy. Racz Święta Patronko! przemówić za nami, abyśmy pożądany skutek, próśb naszych otrzymawszy, wolni od wszelkich trosk doczesnych i umartwień służyć Mu wiernie i chwalić Go w całym życiu naszym mogli. A gdy już umierać nam przyjdzie, przybywaj na pomoc, wyjednaj nam na ów czas u Boga tę Łaskę, ażebyśmy Świętymi Sakramentami opatrzeni i nadzieją zbawienia pocieszeni byli. Kiedy już wreszcie nie potrafimy władać usty i językiem, podawaj sercu naszemu te Najsłodsze Imiona: Jezus, Marya, Józef, wspieraj to ostatnie nasze tchnienie! pilnuj nas do samego zgonu, ażebyśmy doczesne życie tym oświadczeniem zakończyli: W Ręce Twoje, o Boże! polecam ducha mojego. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. O Święta Anno, proś Boga za nami.

R. Abyśmy się stali Nieba mieszkańcami.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże! Któryś Błogosławionej Annie Łaskę dać raczył, iż zasłużyła być Matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, dozwól miłościwie, abyśmy, którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, opiekuńczym Jej wstawieniem się do Ciebie, byli wspomagani, za Jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Litania do Św. Anny

Źródło: Nowenna do świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

Kyrie eleison, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże! zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże!

Duchu Święty Boże!

Święta Trójco jedyny Boże!

Święta Marya, Módl się za nami.

Święta Anno,

Święta Anno, miły przedmiocie obietnic Boskich!

Święta Anno, oczekiwanie potomków Adama!

Święta Anno, świetna ozdobo rodu ludzkiego!

Święta Anno, godna chlubo Patryarchów!

Święta Anno, prawdziwa chwało Proroków!

Święta Anno, drogi zaszczycie pokolenia Judy!

Święta Anno, dostojna Babko Chrystusa!

Święta Anno, wybrana Matko Rodzicielki Jezusa!

Święta Anno, wierna Małżonko Św. Joachima!

Święta Anno, poważna Świekro Św. Józefa!

Święta Anno, z królewskiej rodziny Dawida zrodzona!

Święta Anno, Imieniem Łaski nazwana!

Święta Anno, Darami Niebieskimi wzbogacona!

Święta Anno, szczególnym Objawieniem Boskim uraczona!

Święta Anno, Niepokalanym Maryi Poczęciem odznaczona!

Święta Anno, Błogosławionym Żywota Owocem obdarzona!

Święta Anno, oglądaniem Wcielonego Boga uszczęśliwiona!

Święta Anno, piastowaniem Zbawiciela świata uweselona!

Święta Anno, nad wszystkie niewiasty z Swą Córką wywyższona!

Święta Anno, Stwórcy swojemu wielce zasłużona!

Święta Anno, osobliwymi cnotami wsławiona!

Święta Anno, pannom i mężatkom ku naśladowaniu zalecona!

Święta Anno, na zaszczyt i pociechę całego Kościoła Chrystusowego, w Chwale Niebieskiej wyniesiona!

Boże bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Dla zasług Św. Anny, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Dla Jej wiary, nadziei i miłości,

Dla Jej pokory głębokiej,

Dla Jej skromności niewinnej,

Dla Jej pobożności prawdziwej,

Dla Jej szczodrobliwości wzorowej,

Dla Jej cierpliwości niewyczerpanej,

Dla Jej sprawiedliwości doskonałej,

Dla Jej wytrwałości w dopełnieniu woli Twojej aż do śmierci,

My grzeszni, Ciebie prosimy: wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas do Siebie nawrócić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej nakłonić raczył,

Abyś nas przeciwko niedowiarstwu, rozpaczy i bezbożności zabezpieczyć raczył,

Abyś nas w Miłości Twojej utrzymywać raczył,

Abyś nas od morowego powietrza, głodu, pożaru i wojny zachować raczył,

Abyś nas w potrzebach naszych wspomagać raczył,

Abyś nam w godzinę śmierci Łaskę ostateczną dać raczył,

Abyś dusze w Czyśćcu cierpiące pocieszyć raczył,

Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Wybrał Pan Annę Świętą,

R. Aby się za nami modliła do Niego.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Błogosławioną Annę za Matkę Przenajświętszej Rodzicielce Jednorodzonego Syna Twego obrać raczył, daj prosimy pokornie, abyśmy którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, za Jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa kościelna do Świętej Anny

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Antyfona. Anno Święta, Matko Najwyższej Panny, Która jest Matką Miłosierdzia, Perło droga, Niebieskiego Skarbu, Ciebie sławimy i wychwalamy, Córki Twojej afektem i miłością. Szczęśliwaś Anno, która z Aniołami tryumfujesz na wieki, tam pamiętaj o nas, aby i my z Tobą cieszyli się.

V. Dana Ci jest Łaska Boska w ustach Twoich.

R. Dlategoż Ciebie Bóg na wieki uwielbił.

MODLITWA.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Błogosławioną Annę tą Łaską udarować raczył, iż zasłużyła Sobie na to, aby się stała Matką Boga-Rodzicy, Najświętszej Maryi Panny, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przyczyną, której święto obchodzimy, od Ciebie wspomożeni byli. Tego nam użycz, o Boże nasz, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu chwała.

V. Niech nas Wszechmogący Bóg błogosławi: Ojciec, Syn i Duch Święty.

R. Amen.

V. A dusze wszystkich wiernych zmarłych, osobliwie Braci i Sióstr naszych w Bractwie Józefa Świętego umierających, niechaj wiecznie z Jezusem, Maryą i Józefem Świętym, żyją i królują na wieki.

R. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Koronka do Świętej Anny

Źródło: Droga do Nieba Olesno 1901

Mówiąc na początku: Wierzę w Boga itd.

Potem: Trójco Święta Jedyny Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu(ej).

Następnie: 1 Ojcze nasz itd.

I. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Wszechmogący! Łaską Twoją przez przyczynę Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od wszelkiego grzechu pychy i rozumienia o sobie wszelkiego, a obdarz nas skromnością, pokorą, pompie świata i pysze przeciwną. Amen.

3x Zdrowaś Marya itd.

MODLITWA.

Zdrowaś bądź Marya, Łaski pełna wespół z Anną Świętą, Matką Twoją, których prosimy, módlcie się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, abyśmy to otrzymali, czego się za przyczyną Waszą uprosić spodziewamy. Amen.

Następnie: 1 Ojcze nasz itd.

II. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matko Panny Maryi od grzechu łakomstwa i chciwości, a daj nam na wykorzenienie ich cnotę dobroci, abyśmy każdemu dobrze czynili. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

III. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od grzechu nieczystości, a daj nam męstwo z Łaski Twojej na pohamowanie od tego występku. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

IV. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od grzechu obrzydliwej zazdrości, a daj nam wierność w słowie nieodmienną i szczerą ku bliźniemu, abyśmy wszystkim bliźnim życzyli, jak sami mieć pragniemy. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

V. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od grzechu obżarstwa, daj nam wstrzemięźliwość hamującą nas od wszelkich zbytków nieprzystojnych. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

VI. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od grzechu popędliwości gniewu, a daj nam cierpliwość pokorną, ażebyśmy Cię jak najmniejszą krzywdą do zapalczywości nie pobudzali. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

VII. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od lenistwa i gnuśności do Służby Twojej i do cnót świętych, a daj nam gorącość w Miłości Bożej, ażebyśmy ochotnymi byli wykonać wszystko dla Ciebie. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

VIII. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od myśli takich, któreby przy szkodzie bliźniego były, daj nam rozum pamiętny, w którym byśmy się od uczynku złego hamować mogli. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

IX. Zbaw nas, prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, od złej woli duszy zbyt szkodliwej, którą przez grzechy dobrowolnie popełniamy i krzywdę ubogim czynić śmiemy, a daj nam bojaźń w serce nasze, abyśmy na Ciebie Obecnego zawsze uważali i dla Ciebie się występku wszelkiego jako też i wyrządzania krzywd czynić obawiali. Amen.

3x Zdrowaś Marya. Modlitwa jak wyżej.

1x Ojcze nasz… itd.

MODLITWA I.

Zdrowaś bądź Marya, Łaski pełna wespół z Anną Świętą, Matką Twoją, Których prosimy, módlcie się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, abyśmy to otrzymali, czego się za przyczyną Waszą uprosić spodziewamy. Amen.

Ojcze nasz…

MODLITWA II.

Bądź pozdrowiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Twoja Łaska niech będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami i niech będzie Błogosławiona Anna Święta, Matka Twoja, z której Tyś się bez zmazy i grzechu poczęła, Panno Maryo, a z Ciebie się Narodził Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Amen.

MODLITWA III.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę, Matkę Najmilszej Matki Twojej wybraną ku Chwale Wiecznego wesela raczył podwyższyć, prosimy, racz nam dać przez Jej chwalebne zasługi i prośby, abyśmy ku Wiecznemu Błogosławieństwu przyjść mogli, z której chwalebnego Owocu Żywota dla zbawienia człowieczego wzięło na Siebie i stałeś się Człowiekiem. Błogosławimy Cię wtedy, nasz Panie, Błogosławione  będzie Najsłodsze Imię Twoje i Imię Przenajchwalebniejszej Matki Twojej Dziewicy Maryi. Niech będzie Błogosławiony żywot Świętej Anny, który nosił w Sobie Matkę Pana naszego Jezusa Ukrzyżowanego; Błogosławiony niech będzie Joachim ojciec i Józef Oblubieniec, i wszystek Ród Maryi ze Wszystką Rzeszą Niebieską, niech będą Błogosławieni na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Koronka do Św. Anny II

Źródło: Nowenna do świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

Hymn.

Witaj Matko Anno święta,

Z Ciebie Marya poczęta,

Którą z Boskiej opatrzności,

Nosiły Twoje wnętrzności.

Tyś światło światu sprawiła,

Tyś radością napełniła,

Gdy od wieków pożądana

Przez Cię Marya wydana.

Godnaś Imienia wielkiego,

Godnaś i szczęścia wiecznego,

Bo co Ewa utraciła,

To twoja Córka sprawiła.

Bądź Chwała Panu naszemu,

Z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Wiekuistej czci godnemu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego itd.

Ojcze nasz… i 3 razy Zdrowaś Marya…

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Temu, który jest w Osobach Trojaki,

W Bóstwie Jednaki.

Modlitwa I.

Boże! Któryś Błogosławionej Annie, Łaskę taką dać raczył, że Najbłogosławieńszą Pannę Maryę, Matkę Syna Twego Jednorodzonego w Żywocie Swoim nosiła, prosimy Cię przez prośby Jej i najukochańszej Córki, a Matki Twojej, abyś nam wszystkie grzechy odpuścić raczył, i przez wielowładną Ich Przyczynę od wszelkiego nas złego uwolnił. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… wyżej.

Modlitwa II.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę, Owocem Świętym i rodzajowi ludzkiemu pożytecznym ubogacić raczył. Daj nam, prosimy Cię, aby wszyscy, którzy tu na ziemi Matkę i Córkę czcimy, błogosławioną przytomnością i obroną Ich w godzinę śmierci naszej cieszyć się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa III.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę Matką Twojej Rodzicielki uczynić raczył, prosimy Cię, abyś nas przez zasługi Matki i Córki Chwały Wiecznej domieścił. — Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa IV.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę najukochańszą Rodzicielki Twojej Matkę do nieskończonej radości podwyższyć raczył. Prosimy Cię, racz nam dać przez Jej chwalebne zasługi i prośby wieczne Błogosławieństwo, z której Świętego Owocu dla zbawienia ludzkiego za sprawą Ducha Przenajświętszego wziąłeś Ciało i stałeś się Człowiekiem. — Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa V.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę przez poczęcie Najświętszej Maryi Panny uweselić raczył, daj nam prosimy Cię, przez Jej wielowładną przyczynę, abyśmy tu na ziemi szczerym sercem, czystą myślą i nieskażonym ciałem Tobie służyli, a po zejściu z tego mizernego świata nieskończonej radości dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa VI.

Panie Jezu, Synu Boga Żywego, Który nie chcesz śmierci grzesznika, ale raczej, aby się do Ciebie przez prawdziwą pokutę nawrócił i żył. — Ciebie pokornie prosimy, abyś nas grzesznych dla sprośności grzechów naszych nie potępił, ponieważ Twoje stworzenia jesteśmy, za których okrutną Śmierć na Krzyżu ponieść raczyłeś, ale raczej przez prośby i chwalebne zasługi Panny Maryi, Matki Twojej i przyczynę Anny Świętej i Joachima, Rodziców Jej, i Świętego Józefa, Opiekuna Jej, a Karmiciela Twojego i innych powinowatych i krewnych z rodu Maryi. Przez zasługi Wszystkich Świętych i Wybranych Twoich, daj nam czas do poprawy i prawdziwej pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa VII.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za przyczyną Błogosławionej Anny, Matki Panny Maryi, zachowaj nas od złej woli, przez którą grzechy dobrowolnie popełniamy, a daj bojaźń sercom naszym, abyśmy Cię zawsze Przytomnego uznawali i dla Ciebie występku się wszelkiego strzegli.— Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa VIII.

Panie Jezu Chryste, Któryś nas przez wiernych Sług Twoich nauczył w potrzebach naszych do Błogosławionej Anny, Babki Twojej udawać się, prosimy Cię, abyśmy czułem sercem ku Niej byli nabożnymi, i żebyśmy szczęścia duszy i ciała także żywota wiecznego za Jej zasługami i modlitwami z Miłosierdzia Twego dostąpili. — Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Modlitwa IX.

Wszechmogący Wiekuisty Boże! Który podczas długiej niepłodności Anny Świętej zasługami wielkimi i Darami przysposobiłeś Ją, aby się godnym Rodzicielki Twojej stała mieszkaniem, wysłuchaj nas, którzy odprawiamy to nabożeństwo i znamy się być niezdolnymi do Jej wychwalania, abyśmy to wspólnymi usiłowaniami osiągnęli. — Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Marya… i Chwała bądź Bogu… jak wyżej.

Ofiarowanie Koronki.

O Marya czysta Dziewica,

Porodziłaś Królewicza

Niebieskiego Dziedzica.

Porodziłaś Go bez boleści,

Zbaw nas smutku, zbaw nas i żałości.

Zdrowaś Panno Marya.

Antyfona. Święta Anno Samotrzecia racz wysłuchać k’Tobie wołającego każdego człowieka, abyś nam odpuszczenie grzechów uprosiła, czasu śmierci przy nas grzesznych była, za nami się modliła.

 

 

Św. Anna

 

 

Koronka o Św. Annie III

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

PIEŚŃ przed rozpoczęciem Koronki.

Chwalmy Boga Wszechmocnego

W Trójcy Świętej Jedynego,

Że nam raczył dać zbawienie,

Przez Maryi narodzenie.

Wszyscy Mu za to dziękujmy,

I Annie Świętej winszujmy,

Że Sobie to zasłużyła,.

By Matką Maryi była.

Lat dwadzieścia w niepłodności,

Żyła w żalach i ciężkości,

Dopiero płacz utuliła,

Gdy Matkę Boską powiła.

Co tylko Łask było w Niebie,

Z Maryą wstąpiło w Ciebie

Anno Święta, Boskie Dary,

Zamykasz w Sobie bez miary.

Wszak to Marya przyznała,

Gdy pewnemu powiedziała:

Że kto moją Matkę sławi,

Temu Pan Bóg błogosławi.

A przy śmierci osobliwie,

Taki umiera szczęśliwie

I idzie prosto do Nieba.

Czegóż komu więcej trzeba?

O Anno Błogosławiona!

Z Maryą niewysławiona;

Proś za nami Wnuczka Twego,

Odkupiciela naszego.

Tyś Łask Boskich jest skarbnicą

Otwartą Darów krynicą;

Ty nas w szczęściu konserwujesz,

W nieszczęściu bronisz, ratujesz.

Nie oddalajże Łask Twoich,

Dopomóż w potrzebach moich;

Uproś nam wieczne zbawienie,

Wszystkich grzechów odpuszczenie.

A najbardziej przy skonaniu,

Przybądź ku poratowaniu;

Pomieść dusze nasze w Niebie,

Które się garną do Ciebie. Amen.

INTENCJA.

Na większą Cześć i Chwałę Pana Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej Jedynego, na uczczenie Anny Świętej, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie te Koronkę, ofiarując ją: za podwyższenie Kościoła Świętego Katolickiego; — za Najwyższego Pasterza N. ze całym Duchowieństwem; — za pokój i zgodę panów chrześcijańskich; — za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych; — za grzeszników zatwardziałych i pokutować nie chcących; — nareszcie za wszystkich wiernych żywych i umarłych. W szczególności zaś N. (tu wymienić intencję szczególną):

INTENCYE SZCZEGÓLNE,

Z których się co dzień jedna wymienia:

  1. Za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów tak żyjących jako i umarłych.
  2. Za braci i siostry Bractwa Anny Świętej.
  3. Za rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i umarłych.
  4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.
  5. Za więźniów i w utrapieniu będących.
  6. Za chorych i konających.
  7. Za dusze wiernych zmarłych.

Albo w potrzebach nadzwyczajnych.

  1. O uproszenie pokoju, — deszczu, — pogody i urodzajów.
  2. O odwrócenie chorób — pomoru, głodu itp. lub za szczególnego zmarłego.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Potem śpiewać:

Wierzę w Boga Ojca… itd.

Dołączyć na koniec tonem śpiewu, jak następuje:

MODLITWA.

Z zupełną i gorącą wiarą w potrzebach naszych uciekam(y) się do Ciebie Wszechmogący w Trójcy Jedyny Boże, wyznaję(emy) Cię, Boże Ojcze, żeś wieczny i nigdy niezrodzony, wyznaję(emy) i Ciebie, Panie Jezu Chryste, żeś Bóg i Zbawiciel nasz z Boga Ojca ile Syn Jego od wieków zrodzony. Wyznaję(emy) i Ciebie, Duchu Przenajświętszy, że przed wieki od Boga Ojca i Syna Jego Jedynego pochodzisz, wyznaję(emy) i zupełną wiarą Ciebie Boga w Osobach Trojakiego, a w Bóstwie Jednego, w Tobie wszelką nadzieję moją (naszą) pokładam(y), w potrzebach moich (naszych) do Ciebie się uciekam(y), Boże mój (nasz), racz się zmiłować nade mną (nad nami). Amen.

Tu zmów pierwsze: Ojcze nasz.

Modlitwa, którą należy mówić w Koronce za modlitwami Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Rozmyślam Anno Święta narodzenie Twoje,

Kiedyć Pan Bóg pokazał Miłosierdzie Swoje.

I rozkazał się zrodzić z twego Jesse ojca,

Ażeby się wykonała Boska Obietnica.

Na okup wiekuisty, ku grzechom zgładzeniu,

Do którego wzdychali Ojcowie w więzieniu.

Gdy dał Córkę takową, z której rozkrzewiony

Kwiat szerokiej szczęśliwie okrył ziemi strony.

Błogosławione wtedy Twoje narodzenie,

Jest nam, o Anno Święta wielkie pocieszenie.

Przyczyń się za mną grzesznym do Wnuka Swojego,

Aby mi był miłościw i strzegł mnie od złego.

Tu trzy razy: Zdrowaś Marya.

Modlitwa, którą należy mówić w Koronce po zmówieniu modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź Anno Święta na świat narodzona,

Nam grzesznym ku pociesze ziemi opatrzona.

Pozdrawiam Cię, o Jezu mój, Obrzezanego,

Dnia ósmego Świętą Krew za mnie toczącego.

I Ciebie także pozdrawiam Marya w Twej żałości,

Gdyś na Krew Syna Swego patrzała w Miłości.

Zdrowaś Panno Marya, Łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Święta Anna, Matka Twoja, z której bez zmazy grzechu pierworodnego wyszło Święte Ciało Twoje, i Błogosławiony Owoc Żywota Twego, Pan Jezus Chrystus. Amen.

Tu zmów drugie: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Tu rozmyślam Twój żywot panieńskiej czystości,

Anno Święta w zupełnej swej doskonałości,

W cnotach Świętych, którymiś Duchowi Świętemu,

Uczyniła mieszkanie w swym czystym sumieniu.

Tyś przed wieki od Boga była obiecana,

Za Matkę Matki Bożej jesteś poświęcona.

Przez tę godność i Twoje od wieków wezwanie,

Uproś mi z grzechów moich prawdziwe powstanie.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź, Anno Święta, w panieństwie kwitnąca,

Jak w promieniach słonecznych, cnót światłem świecąca.

Pozdrawiam i Jezusa, Zbawiciela mojego,

W Ogrójcu krwawym potem, w boleści smutnego.

I Ciebie także pozdrawiam, Marya w Twej żałości,

Któreś w pojmaniu Syna cierpiała z litości.

Bądź pozdrowiona najchwalebniejsza Panno, Królowa Niebieska, Łaskiś Bożej napełniona i nad wszystko stworzenie wywyższona; Łaska Twoja, o Panno niech będzie zawsze z nami, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona Matka Twoja, Święta Anna, z której Ty bez zmazy i grzechu jesteś Narodzona i porodziła nam w Panieństwie Syna Bożego, za nas grzesznych Ukrzyżowanego. Prosimy Cię, Panno Przenajświętsza, przyczyń się za nami do Niego, aby nas wybawił od Gniewu Swego i doprowadził nas do Królestwa Wiecznego. Amen.

Tu zmów trzecie: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Rozmyślam Anno Święta, Twe Małżeństwo Święte,

Z Joachimem pobożnym uczciwie przyjęte.

Z którym z Bojaźnią Bożą mieszkając oboje,

Dzieliliście Swe dobra doczesne na troje.

Jedną część kościołowi i jego kapłanom ,

A drugą zaś ubogim, tak jako Swym panom.

Trzecią domowi Swemu na potrzeby dając,

I domowniki Swoje uczciwie chowając.

Przez ten stan tak pobożny Małżeństwa Twojego,

Doprowadź mnie Anno Święta do Łaski Boga mego.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź Anno Święta w małżeństwie żyjąca,

I we wszystkim statecznie przy Bogu stojąca.

Pozdrawiamy i Jezusa Zbawiciela naszego,

Jak złoczyńcę w Ogrójcu srodze szarpanego.

I Ciebie, o Marya, nad wszystkim przebłogosławiona,

Związaniem Syna Twego srodze zasmucona

Bądź pozdrowiona Panno Marya, Łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Anna Święta, z której bez zmazy grzechu jest Twoje Ciało Święte, z Którego narodził się nam Błogosławiony Owoc z Żywota Przeczystego, Pan nasz Jezus Chrystus, do Którego wołamy, aby się zmiłował nad nami. Amen.

Tu zmów czwarte: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Rozmyślam Anno Święta wszelkie smutki twoje,

Któremi Bóg nawiedza wierne sługi swoje.

Próbując jako złota w ogniu ich stałości,

A doświadczywszy więcej im daje radości.

Tak i Ciebie bez dzieci dwadzieścia lat chował,

Ale wejrzawszy na Cię, potem się zmiłował

I naznaczył Cię Matką Matki Syna Swego,

Który jest Zbawicielem narodu ludzkiego.

Proszę Cię, Anno Święta, przez Twe zasmucenie,

Uproś mi w smutkach moich duszne pocieszenie.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź Anno Święta w smutkach twych trwająca,

A w Panu Bogu  pewną nadzieję mająca.

Pozdrawiam Cię, o Jezu, u słupa przywiązany,

I dla występków moich srodze biczowany.

Zdrowaś bądź, o Marya w bólu któryś miała,

Tak srodze zranionego, gdyś Syna widziała.

Bądź pozdrowiona najchwalebniejsza Panno, Królowa niebieska, Łaskiś Bożej napełniona, nad wszystkie stworzenia wywyższona, Łaska Twoja Panno niech zawsze będzie z nami, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Święta Anna, w której bez zmazy grzechu narodzone jest Ciało Święte Twoje, z którego Narodził się nam Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Pan nasz Jezus Chrystus, do Którego wołamy, aby się zmiłował nad nami. Amen.

Tu zmów piąte: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Tu już mam przed oczyma pocieszenie Twoje,

Anno Święta, bo gdyście stanęli oboje,

Wraz z Małżonkiem, z ofiarą przed Ołtarzem Pańskim,

Byliście zawstydzeni grożeniem kapłańskim.

Ale Pan Bóg nie wzgardził upominku Twego,

I zesłał Wam pociechę przez Anioła Swego.

Że poczniesz Pannę, której Pańskie Narodzenie,

Przyniesie światu z grzechów wybawienie.

Przez te pociechę Twoją, Anno Święta, prosim,

Niech smucąc się za grzechy pociechę odnosim.

Przyczyń się, Pani Święta, za mną sługą Twoim,

By Pan Bóg wejrzał na mnie Miłosierdziem Swoim.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź Anno Święta w smutku pocieszona,

I od Boga Anielskim Poselstwem uczczona.

Bądź pozdrowion, o Jezu ukoronowany

Cierniem ostrym haniebnie, od ludzi wyśmiany.

Zdrowaś bądź, o Marya, widząc Syna Swego,

Na śmierć srogą, haniebną z krzyżem idącego.

Zdrowaś Panno Marya, Łaskiś Bożej pełna, Pan Bóg z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niechaj będzie Matka Twoja, Święta Anna, z której jesteś bez grzechu zrodzona, módl się miła Panno za nami do Twego Syna, aby przez Swoje Narodzenie, dał nam grzechów odpuszczenie i wiekuiste zbawienie. Amen.

Tu zmów szóste: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Tu rozmyślam Anno Święta radość, którąś miała,

Gdyś Pannę porodziła i Matką została,

Matki Syna Bożego, która taką była,

Że wszystkie białogłowy szczęściem przewyższyła.

Szczęśliwaś Anno Święta z owocu takiego,

Nie zrodziła niewiasta żadna takowego.

Inne córki bywają z matek swych wsławione,

Twoje Imię z Córki Twej jest przebłogosławione.

Proszę Cię, Anno Święta, przez ten klejnot drogi,

Naucz mnie Wnuczka Twego naśladować drogi.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź Anno Święta wielce pocieszona,

Narodzeniem Maryi pięknie ozdobiona.

Kłaniam Ci się, mój Jezu, dla nas obnażony

Z szat Twoich, a tak znowu boleśnie skrwawiony.

Zdrowaś bądź, o Marya, w bólu, któryś miała,

Gdyś tak obnażonego Syna Swego widziała.

Bądź pozdrowiona najchwalebniejsza Panno, Królowa Niebieska, Łaskiś Bożej napełniona, nad wszystko stworzenie wywyższona, Łaska Twoja, Panno niech zawsze będzie ze mną, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona Matka Twoja, Święta Anna, prosimy Cię, przyczyń się za nami do Boga, aby nam dał grzechów odpuszczenie i wiekuiste zbawienie. Amen.

Tu zmów siódme: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Tu rozmyślam o Anno Święta Twe wesele,

Gdyś swoją Świętą Córkę stawiła w kościele.

W trzecim roku na Służbę Panu Bogu swemu,

Mając Ją z Łaski Jego i oddając Jemu.

Która z jaką się chęcią tam ofiarowała,

Prędkim Swoim po wschodach biegiem znać to dała.

O jak wielka pociecha wtenczas Twoja była,

Gdyś na takie początki cnót Córki patrzyła.

Proszę,  o Anno Święta, dla wesela Twego,

Przyczyń się za mną grzesznym do Wnuczka Twojego.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Pozdrawiamy Cię, o Anno Święta, w tej radości,

Któreś używała z Twej Córki młodości.

Bądź pozdrowion, Jezu, Zbawicielu miły,

Gdy Cię Ręce okrutnie na Krzyżu przybiły.

Zdrowaś bądź i Marya pod Krzyżem stojąca,

A od smutku ciężkiego już umierająca.

Zdrowaś Panno Marya, Łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Święta Anna, z której jest narodzone Święte Ciało Twoje, z którego Narodził się nam Pan Jezus, do Którego my wołamy: racz się, o Panno przyczynić do Niego za nami, aby nam dał grzechów odpuszczenie i wiekuiste zbawienie. Amen.

Tu zmów ósme: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Rozmyślam Anno Święta nową żałość Twoje,

Gdyś opuszczona była, a prawie na dwoje.

Roku po narodzeniu Twej Córki szóstego,

Twego Męża utraciła, Joachima Swego.

Takeś prawdziwie wdową na potem została,

Gdyś Bogu potomstwo i męża oddała.

Takeś Anno strawiła wieki Swe w żałości,

Zostając już na zawsze przy wdowiej czystości.

Proszę Cię przez ten Twój stan wdowi, czysta, święta,

By dusza moja była do Nieba przyjęta.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź, Anno Święta, wielce zasmucona,

I dla śmierci Małżonka Twojego strapiona.

Bądź pozdrowion, o Jezu, Zbawicielu miły,

Gdy na Krzyżu Członki Twe rozciągnięte były.

Zdrowaś bądź, o Marya, żeś Syna Twojego

Na Krzyżu zobaczyła umierającego.

Bądź pozdrowiona Najchwalebniejsza Panno, Królowa Niebieska, Łaską Boską napełniona i nad wszystko stworzenie wywyższona, Pan z Tobą, Łaska Twoja niech będzie ze mną, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Święta Anna, z której jesteś bez wszelkiej zmazy grzechu narodzona, prosimy Cię, miła Panno, przyczyń się za nami do Syna Twojego, żeby nas od Gniewu Swego i smutku wszelkiego zachował i Wiekuistą Chwałę nam darował. Amen.

Tu zmów dziewiąte: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Rozmyślam Anno Święta Twe z światem rozstanie,

I śmierć błogosławioną w tym sieroczym stanie.

Roku jedenastego po Małżonku wziętym,

Dokonałaś żywota w Twoim stanie świętym.

A zstąpiwszy do otchłani przodkom żeś znać dała,

I z nimiś tamże Sama społecznie czekała.

Bliskiego tam zstąpienia wszystkich Zbawiciela,

Z utęsknionych ciemności wnet Odkupiciela.

O Anno ulubiona, proszę przez śmierć Twoją,

W godzinie śmierci strasznej ratuj dusze moją.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Pozdrawiam Cię, o Anno, szczęśliwie idącą

Z tego świata do Boga z miłością gorącą.

Bądź pozdrowion, o Jezu, Zbawicielu miły,

Któremu żydzi włócznią Bok Święty przebili.

Zdrowaś bądź, o Marya, w smutku, któryś miała,

Gdyś z Krzyża zdjęte Ciało Syna Swego piastowała.

Zdrowaś bądź, o Marya, Łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Święta Anna, z której bez wszelkiej zmazy grzechu jest narodzone Ciało Twoje, z którego się nam Błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Pan nasz Jezus Chrystus Narodził, do Którego zawsze wołamy, aby się zmiłował nad nami. Amen.

Tu zmów dziesiąte: Ojcze nasz.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

ROZMYŚLANIE.

Tu już sobie sowitą Twą zapłatę uważam,

O Anno Święta, którą masz w Niebie rozważam,

Że jej wiecznie zażywasz i zażywać będziesz,

A jeszcze tym większej po Sądnym Dniu nabędziesz.

Proszę Cię, cna Patronko, podwyższona w Niebie,

Racz wejrzeć na grzesznika (na mnie grzeszną), który(a) wzywa(m) Ciebie.

Usłysz głos tej Koronki, która odprawiona,

Niech nie będzie od Wnuka Twego oddalona.

Racz się przyczynić za mną do Boga mojego,

Ażebym mógł być godzien (Abym mogła być godną) Miłosierdzia Jego.

Przez wielowładną Twoją, o Anno przyczynę,

Niech mi odpuścić raczy moją wszelką winę.

W smutkach moich pocieszyć, a w prośbach wysłuchać,

Szczęśliwie tu dokończyć i w Niebie królować. Amen.

Tu zmów trzy razy: Zdrowaś Marya.

Niech nam z Swym Potomkiem Łaskawym, błogosławi Anna i Marya, we wszelakim utrapieniu i uciśnieniu. Amen.

POZDROWIENIE.

Zdrowaś bądź, Anno Święta, w Niebie wywyższona,

I nad inne Święte od Boga uczczona.

I Ty, mój miły Jezu, bądź mi pozdrowiony,

Gdyś z Krzyża jak niewinny Baranek złożony.

Zdrowaś bądź, o Marya, w płaczu, któryś miała,

Gdyś Ciało Syna Twego do Grobu chowała.

Bądź pozdrowiona Najchwalebniejsza Panno, Królowa Niebieska, Łaskiś Bożej napełniona, Pan z Tobą, Łaska Twoja niech będzie ze mną, Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławiona niech będzie Matka Twoja, Święta Anna, z której bez wszelkiego grzechu w Łasce Bożej jesteś urodzona i z Ducha Świętego począwszy, porodziłaś nam w Panieństwie Boga i Człowieka, Chrystusa naszego Zbawiciela, przez Twoje, o Panno Porodzenie, uproś nam grzechów naszych odpuszczenie, w żywocie chrześcijańskim Łaski Bożej pomnożenie, a potem wieczne zbawienie. Amen.

Modlitwa I.

Błogosławione bądź Słodkie Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i Syna Boga Żywego i Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej, którąś Ty, miły Panie, z Błogosławionych rodziców Joachima i Anny raczył wybrać, z którejś Swą Człowieczą Naturę i Najsłodsze Imię przyjął. Ciebie pokornie prosimy przez Ich zasługi, abyś się raczył zmiłować nad wszystkimi Tobie w Bractwie Świętej Anny służącymi, którzy w tym Bractwie Twoje Przykazanie chowają i w Służbie Twoich Rodziców trwają, racz im dać Swoją Łaskę i w cnotach pomnożenie, w szczęściu i w nieszczęściu w Łasce Twej do końca wytrwanie, aby się mnożyli we wszystkim na duszy i na ciele, a potem, abyśmy przyszli ku Twej Wiekuistej Chwale. Amen.

Modlitwa II.

Panie Boże Wszechmogący, przez zasługi Świętej Anny i przez pokorę Matki Panny, i przez uniżone Wcielenie Syna Twego miłego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, daj nam życia polepszenie, sercem, usty i uczynkiem Tobie w tym Świętym Bractwie wdzięczne obcowanie, Woli Twojej wypełnienie, miłości chrześcijańskiej zachowanie, w Łasce Twojej Świętej skonanie, a po tym żywocie w Twoim Królestwie daj nam wieczną radość i odpoczywanie. Amen.

Modlitwa po Koronce.

Zdrowaś bądź Marya, Łaski pełna, wespół z Anną Świętą, Matką Twoją, Których prosimy, módlcie się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej, abyśmy to otrzymali, czego się za przyczyną Waszą uprosić spodziewamy. Amen.

Modlitwa trzecia.

Boże! Któryś Błogosławioną Annę, Matkę Najświętszej Matki Twojej wybraną ku Chwale wiecznego wesela chciałeś podwyższyć, prosimy, chciej nam dać przez Jej chwalebne zasługi i prośby, ku wiecznemu Błogosławieństwu przyjść, z Której chwalebnego Narodzenia, dla zbawienia człowieczego wziąłeś ciało nasze, i stałeś się Człowiekiem. Błogosławimy Cię wtedy, nasz Miłosierny Panie. Błogosławione niech będzie Najsłodsze Imię Twoje i Imię Przenajchwalebniejszej Matki Twojej, Dziewicy Maryi. Niech będzie Błogosławiony żywot Świętej Anny, który nosił Matkę Pana naszego Jezusa Ukrzyżowanego. Błogosławiony niech będzie Joachim ojciec i Józef Oblubieniec, i wszystek Ród Maryi, i ze wszytką Rzeszą Niebieską, niech będą Błogosławieni na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Panny Maryi na cześć Św. Anny

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

Zdrowaś Maryo, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Łaska Twoja niech będzie ze mną; Błogosławionaś Ty między z niewiastami i Błogosławiona niech będzie Święta Anna, Matka Twoja, z której się narodziłaś bez zmazy i bez grzechu, o Maryo Panno; a z Ciebie Narodził się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Amen.

100 dni Odpustu za każdy raz. Odmawiającym zaś przynajmniej 10 razy na miesiąc, odpust zupełny w dzień Św. Anny 26. Lipca. (Pius VII., 10. Stycznia 1815).

 

 

Św. Anna

 

 

Antyfona o Świętej Annie zamiast: „Salve Regina”.

Źródło: Nowenna do świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

Witaj Najświętsza Anno ze wszystkimi Zbawiciela naszego pokrewnymi, witaj smutnych łaskawa Pocieszycielko, do Ciebie wołamy szukając nadziei zbawienia, do Ciebie wzdychamy na tym świecie z płaczem i żałością. O Pani najłaskawsza, Córkę Twoją a Bożą Rodzicielkę nam przejednaj, aby nam w potrzebach naszych pokazała Miłosierdzie, a Jezusa Żywy Jej Owoc nam dla grzechów naszych rozgniewanego ubłagaj. O! łaskawa, o miłosierna Anno, Matko Maryi. Amen.

V. Ozdobione są Łaską wargi Twoje.

R. Dlatego Cię ubłogosławił Bóg na wieki.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, Któryś Błogosławioną Annę za Matkę Przenajświętszej Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego obrać raczył, daj prosimy pokornie, abyśmy, którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, za Jej zasługami żywota dostąpić mogli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.       

R. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Nabożeństwo do Św. Anny.

Źródło: Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego 1855

Święta Anno! my Ciebie czcimy jako Matkę onej Błogosławionej Panny, Która nam Zbawiciela porodziła. Tyś Sobie zapewne na tę godność być Matką Matki Zbawiciela świata zasłużyła, cnotliwym Twoim, ale cichym, Bogu tylko znajomym życiem. Wszystko dobre, któreś Ty jak pospolita mieszczka, jak małżonka i matka w cichości uczyniła — wszystkie utrapienia, któreś z cierpliwym poddaniem się pod Wolą Bożą ponosiła — to Bóg zważał i nagrodził Ci to już na tym świecie oną najsłodszą pociechą, której żeś doznała, będąc Matką tak Świętej Córki. Dopieroż wielka jest nagroda Twoja w Niebie.

Przykładem Twoim też i ja w niskim stanie moim Bogu i ludziom wiernie służyć, dobrze czynić będę jak i gdzie mogę, niespodziewając się za to żadnej pochwały lub zapłaty od ludzi. Stan mój, w którym mnie Bóg postawił, czcić będę przez wypełnienie powinności jego, a nie pragnąc tego, żeby mnie za świętego miano, czyniąc Wolę Boską, strzegąc Przykazów Jego, żyć będę świątobliwie. Żadna robota nie będzie mi za podła, żadne trudy za wielkie, które mi Bóg w stanie moim naznaczył. Niech tam świat o mnie i życiu moim nic nie wie, dosyć mam na tym, że mnie Bóg zna. On mnie wspomoże, on doczesnym i wiecznym błogosławieństwem zapłaci. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Akt poświęcenia się Świętej Annie.

Źródło: Nowenna do świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny 1929

O Najświętsza Matko Dziewicy Maryi, Chwalebna Święta Anno, ja nędzny(a) grzesznik(ca), ufny(a) w Twoją dobroć, obieram sobie dzisiaj Ciebie jako moją nadzwyczajną Orędowniczkę. Poświęcam i ofiaruję całego siebie i wszystkie moje potrzeby Twej opiece i matczynej troskliwości. Chcę Tobie służyć i czcić Cię przez moje całe życie dla Miłości Twej Najświętszej Córki; chcę czynić wszystko, co w mej mocy, by nabożeństwo do Ciebie jak najbardziej rozpowszechnić. O moja najlepsza Matko i Orędowniczko, pozwól mi być Twoim(ją) sługą i racz przyjąć mnie za Swoje dziecko. O, Królowo, pełna chwały, błagam Cię na boleści mego najukochańszego Jezusa, Syna Maryi, Twej Najświętszej Córki, bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach: cielesnych i duchownych. Czcigodna Matko, błagam Cię, racz uprosić dla mnie Łaskę, bym wiódł (wiodła) życie we wszystkim zupełnie zgodne z Wolą Bożą. Składam moją duszę w Twoje i Twej miłej Córki Ręce. Powierzam ją Tobie, przede wszystkim w chwili, gdy będzie miała opuszczać ciało, aby stojącą pod Twoją opieką, Sędzia Najwyższy uznał godną, by razem z Nim i z Tobą radowała się w Niebie. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa o opiekę do Św. Anny.

Źródło: W krzyżu zbawienie: książka do nabożeństwa dla katolików 1892

Błogosławiona Anno, Matko Najświętszej Panny Maryi, racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich. Osłoń mnie skuteczną Swą opieką, wyjednaj mi u Boga moc do pełnienia cnót, zachowaj od wszelkiego niebezpieczeństwa w życiu i bądź mi przytomną w chwili zgonu mojego. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa odpustowa przed obrazem Św. Anny samotrzeciej.

Źródło: Koronka o Świętéj Annie z dodaniem nowenny 1861

(Do której nabożnego odmawiania, Ojciec Św. Alexander IV, mocą służącą Stolicy Apostolskiej, przywiązał dla wiernych odpusty).

Ktokolwiek następującą modlitewkę, gdy kto będąc w stanie Łaski przed obrazem Św. Anny trzykrotnie nabożnie odmówi, dostępuje dwadzieścia lat odpustu.

Bądź pozdrowiona, Panno Maryo, Łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą, Łaska Twoja niech będzie ze mną! Błogosławionaś Ty między niewiastami, i Błogosławiona niech będzie Święta Anna, Matka Twoja, z ktorejeś się Ty bez zmazy grzechu pierworodnego narodziła; z Ciebie zaś Narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus. Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.

Bądź pozdrowiona, Przenajświętsza Maryo, Dziewico, Matko Boska, Królowo Niebieska, Bramo Rajska, Pani świata: Tyś poczęła Jezusa bez grzechu, Tyś porodziła Stworzyciela i Zbawiciela świata, w którym ja wszystkę moją pokładam ufność; wybaw mnie od wszystkiego złego, i uproś mi grzechów moich odpuszczenie. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Siedmioro pozdrowienia, które Sama Najświętsza Panna Marya pewnej nabożnej osobie kazała odmawiać, na cześć Matki Swej, Św. Anny.

Źródło: Koronka o świętéj Annie z dodaniem nowenny 1861

POZDROWIENIE I.

Pozdrawiam Cię, Święta Anno! Tyś Błogosławiona Pani, która wielu w ich potrzebach ratujesz. Wołamy do Ciebie, ratuj i nas, o Matko najlitościwsza, we wszystkich niebezpieczeństwach, wyrwij nas z każdego smutku i utrapienia. Upraszam Cię o to przez ową radość, którąś uczuła, gdy Ci Anioł Boży zwiastował, że będziesz Matką Bogarodzicy Maryi. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

POZDROWIENIE II.

Pozdrawiam Cię, Święta Anno! i raduję się w sercu na wspomnienie Twego Świętego imienia. Kieruj o Święta Matko wszystkie sprawy nasze na cześć Twoją i na zbawienie nasze. Zachowaj nas od wszelkiej biedy i nędzy! Proszę Cię o to przez ową radość, którąś miała, kiedyś w nie zmazanym Twoim żywocie, Najświętszą Pannę nosiła. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

POZDROWIENIE III.

Pozdrawiam Cię, o Święta Anno! cnót wszelakich pełna. Imię Twoje znaczy Łaskę. Matko najlitościwsza, do Ciebie wzdycham, zachowaj nas od wszelkiej dolegliwości i od każdego smutku! Proszę Cię o to przez ową radość, którąś miała, gdyś oglądała przyszłą Bogarodzicę z Ciebie narodzoną, i gdyś Ją z wielkim upodobaniem karmiła. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

POZDROWIENIE IV.

Pozdrawiam Cię, o najpokorniejsza Święta Anno. Tyś wszystkimi cnotami ozdobiona; Ewa wtrąciła nas w piekło, a Syn Twej Córki, Jezus Chrystus, Niebo nam z powrotem otworzył; gdyż to dla zbawienia grzeszników została Marya Matką Jezusa Chrystusa. Pamiętajże na nas i zachowaj nas od wszelkiej szkody na duszy i ciele. Proszę Cię o to przez ową radość, którąś miała, gdyś na rękach nosiła i piersiami karmiła Tę, Która poczęła i porodziła Wszechmocnego Zbawcę naszego. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya,

POZDROWIENIE V.

Pozdrawiam Cię, o słodka Matko, Święta Anno! przez ową radość, którąś miała, kiedyś w kościele Jerozolimskim Najświętszą Córkę Twoją, Maryę, ofiarowała; upraszam pokornie: pamiętaj na mnie i spraw to, abym i ja oddał się Bogu na ofiarę w tym stanie, w którym On mnie chce umieścić, i zachowaj nas od wszelakiego utrapienia i przeciwieństwa. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

POZDROWIENIE VI.

Pozdrawiam Cię, o najszczęśliwsza Matko, Święta Anno! Tyś nad wszystkie niewiasty wyniesiona i chwalebna. Jakże Cię godnie mam wysławić, o wybrana z matek! Upraszam Cię przez ową radość, którąś miała, kiedyś zobaczyła, iż Córka Twa Najświętsza nosiła w Swym Żywocie Zbawiciela świata. Miej nas w Twej opiece i zachowaj nas od wszelkiego złego. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

POZDROWIENIE VII.

Pozdrawiam Cię, o można Pani, Święta Anno! i pragnę być w Twej opiece; wysłuchaj moje westchnienia: wyjednaj mi Twą przyczyną Łaski, które mi są potrzebne w tej chwili i w tej sprawie N. (tu wymień czego potrzebujesz), abym ją dokonał na Chwałę Boga, na moje duszne zbawienie i na zbudowanie bliźnich. Spraw to, Święta Matko Anno, abyśmy wszyscy w tym życiu grzechy swe na Spowiedzi szczerze wyznali i odpokutowali, i abyśmy potem z Tobą i ze Wszystkimi Wybranymi Pańskimi Niebieskiej Szczęśliwości używali. Upraszam Cię o to przez ową radość, której teraz używasz w Przybytkach Niebieskich obok Jezusa i Maryi. Amen.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa do Św. Anny na wtorek.

Źródło: Koronka o świętéj Annie z dodaniem nowenny 1861

W starym jednym piśmie o Św. Annie jest wzmianka, że gdy już umrzeć miała, przyszedł do Niej Chrystus Pan z Swoją Najświętszą Matką i z innymi Jej przyjaciółmi, i rzekł do Niej: „Błogosławioną jesteś Moja kochana Babko! wszyscy Twoi czciciele będą mieć szczęście cielesne i duchowne, a gdy Cię wzywać będą w swych potrzebach, wysłucham ich dla Twego imienia. Ponieważeś Ty urodziła się we wtorek i dzisiaj we wtorek umierasz, to też Ja błogosławię dzień wtorkowy na cześć Twoją przez Twoje Święte imię i wysłucham wszystkich szczególnie, którzy by ten dzień mieli w uczciwości.

Modlitwa.

Z głębi mego serca grzesznego, pozdrawiam Cię w głębi Najświętszego serca Twego, o Święta Matko Anno, a w tym pozdrowieniu pragnę Ci powinszować wszystkich tych Łask, którymi Cię Bóg najmiłościwszy dnia tego raczył obdarzyć. Błogosławiony niech będzie ów wtorek, któregoś się Ty narodziła, jako błoga jutrzenka na pociechę nędznych grzeszników; niech błogosławiony będzie ten wtorek, któregoś Ty. jako księżyc w pełni jasna cnotami i zasługami Bogu ducha oddała.

Z tej też to przyczyny na Twoją cześć Chrystus Pan każdy wtorek pobłogosławił i przyrzekł: że wszystkim na ratunek pospieszy, którzy by Cię we wtorki czcili i wzywali. Więc Cię i ja we wtorek dzisiejszy wychwalam i wzywam z głębi duszy mojej, żebyś mi wyjednać raczyła Pomoc Boską we wszystkich moich potrzebach cielesnych i duchownych. Nie gardźże modlitwą moją; ale mnie przemożną Twoją przyczyną zbaw od wszelkiego złego, teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

 

Pięć próśb do Św. Anny przez pamięć na smutki, których w życiu Swym doświadczyła.

Źródło: Koronka o świętéj Annie z dodaniem nowenny 1861

I. Trzy pacierze na pamiątkę Św. Anny, gdy była przez lat 20 niepłodną.

MODLITWA.

O Święta Anno! błagam Cię i proszę najpokorniej; racz mnie przez Twoją do Boga przyczynę, z kłopotów moich i smutków doczesnych i od potępienia wiecznego wybawić.

II. Trzy pacierze ofiarować na pamiątkę urągania, jakie znosiła Św. Anna z niepłodności Swojej.

Błagam cię o św. Anno! wstaw się za mną do Boga, aby mnie (męża mego, zonę i dzieci moje) zachować raczył od hańby, ubóstwa, zgryzot i wzgardy ludzkiej. Amen.

III. Trzy pacierze ofiarować na pamiątkę smutku Św. Anny, gdy najwyższy kapłan wzgardził Jej ofiarą.

Błagam Cię i proszę o Święta Anno! przyczyń się za mną do Boga, niech raczy urządzić powodzenie nasze na chwałę Twoją; a jeżeli nie znajdę sam(a) przyzwoitego sposobu ratowania i utrzymania siebie i tych, dla których mam obowiązek, niech znajdę litościwych ludzi, którzyby mi rękę podać chcieli, a serce moje mech w każdym najprzykrzejszym położeniu zostanie wiernym i uległym Woli Boga. Amen.

IV. Trzy pacierze ofiarować na pamiątkę, gdy Św. Anna w smutku pogrążona siedziała pod jaworowym drzewem, a Anioł pocieszył Ją obietnicą pozostania Matką, Maryi Najświętszej.

Błagam Cię w Imię Boskie, o Święta Anno! uproś mi u Boga, aby mnie nieszczęśliwego(ą), pozbawionego(ą) wszelkiej ludzkiej pociechy i opieki, pocieszyć i ratować raczył w moich potrzebach i zgryzotach. Amen.

V. Trzy pacierze ofiarować na pamiątkę, gdy Św. Anna w kościele Maryę ofiarowała.

Błagam Cię, o Święta Anno, Matko i Opiekunko, i Dobrodziejko moja! nie opuszczaj mnie biednego(ą) w nieszczęściu teraźniejszym. Nie odmawiaj mi Twojej opieki, przybądź mi rychło na pomoc, ażebym nie upadł(a) pod ciężarem zgryzot moich. Racz mnie polecić Bogu i uprosić mi pomoc i pociechę w tym życiu, a Łaskę przebaczenia grzechów i doprowadzenia do szczęśliwości wiecznej po śmierci. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa dla uproszenia sobie szczególnej Łaski.

Źródło: Nowenna do świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny 1929

Chwalebna Święta Anno, napełniona litością dla tych, którzy Cię wzywają, i cała przejęta miłością dla wszystkich cierpiących, oto ja, przygnieciony ciężarem kłopotów moich, rzucam się do stóp Twoich błagając, abyś raczyła przyjąć pod Twoją szczególną opiekę sprawę moją, którą Ci teraz polecam. Racz ją przedstawić Twej Córce, Najświętszej Maryi Pannie, zanieś ją także przed Tron Jezusa, abym mógł otrzymać pożądany skutek. Nie przestawaj się modlić za mną, aż będzie przyjęta i wysłuchana prośba moja. Przede wszystkim, uproś mi Łaskę oglądania kiedyś Boga twarzą w twarz, abym z Tobą, z Najświętszą Maryą Panną i Wszystkimi Świętymi chwalił i błogosławił Boga przez całą wieczność. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa nader skuteczna we wszelkich utrapieniach do Świętej Anny.

Źródło: Nowenna do świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

O Błogosławiona Anno, Babko prawdziwego Syna Boskiego, Matko wielkiej Matki z Ciebie narodzonej, Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny, pociecho osobliwsza wszystkich w utrapieniach zostających. Ratuj mnie sługę Twego od nieprzyjaciół moich tak widomych jako i niewidomych, którzy mnie zewsząd otoczyli. Przyczyń się do Wnuka Twojego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela naszego, niech mi daruje przewinienia moje, za które na te przyszedłem uciski, niech doda Łaski i Pomocy, abym z nich przy poprawie życia mojego (którą przyrzekam) uwolnionym zostawszy, mógł Ojca z Synem i Duchem Świętym wychwalać, a Ciebie z Córką Twoją, Nieba i ziemi Królową, a także i z całą Rodziną Twoją i Małżonka Twojego, Joachima Świętego, na wieki wielbić i Wszystkim winny oddawać pokłon. Amen.

Zmów 3 Ojcze nasz… i 3 Zdrowaś Marya.., na końcu Chwała Ojcu…

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa przełożonego Opata Trytemiusza do Św. Anny

Źródło: Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa [Lipsk 1844]

Witaj najłaskawsza Matka Anno Święta, Przebłogosławionej Maryi Panny Rodzicielko najjaśniejsza, Ty jesteś Trójcy Przenajświętszej najwdzięczniejszą, Ty pomoc dajesz pewną wszystkim Ciebie wzywającym, Ty jesteś szukającym u Ciebie najpewniejszą Ucieczką, ubogich Patronką najłaskawszą, jęczących w utrapieniu Pocieszycielką najskuteczniejszą, i cnót wszystkich Skarbnicą najdostojniejszą. Bądź pozdrowiona, Matko Maryi Panny, którą poseł Niebieski Gabryel pełną Łaski Bożej pozdrowił, która Panną czystą zostając, Zbawiciela świata porodziła Wszechmocnego Syna Boskiego, i w Niebie wyniesiona nad Chóry Anielskie, wiecznie panuje. Bądź pozdrowiona smutnych pociecho najłagodniejsza. Wesel się, Anno Przebłogosławiona, żałosnych rozweselenie wdzięczne. Wesel się, Tronie Boski najozdobniejszy, nadziejo pewna prawowiernych Katolików w Kościele Bożym pracujących. Więc wtedy zjednaj nam grzechów odpuszczenie, Straszliwego Sędziego ubłagaj nam, skruszonym sercem ratuj, i dusze nasze w Łasce Boskiej aż do końca zachowaj. Bądź pozdrowiona, Matko łaskawości, Źródło nieprzebrane, o pobożności przezroczysta Chwałą Boską jaśniejąca! Bądź pozdrowiona Opiekunko nasza miła, przyjemna, wszystkim wdzięczna, czcigodna. Więc wtedy za Twoimi racz się przyczynić sługami, z nieprawości nas obmywszy, cnotami przyozdób świętymi, abyśmy wiecznego dostąpili Błogosławieństwa po dokończeniu szczęśliwym życia tego doczesnego za Łaskawością i Miłosierdziem Zbawiciela naszego, i Sędziego Sprawiedliwego, Który nas Krwią Swoją Przenajdroższą odkupił, i Twoją, o Święta Pani, wdzięcznie przyjmuje przyczynę! Który żyje i króluje, Bóg Błogosławiony na wieki. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwy do Św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Z sercem pełnym najszczerszego synowskiego uszanowania upadam przed Tobą, o Błogosławiona Święta Anno. Ty jesteś owym stworzeniem uprzywilejowanym i szczególnie umiłowanym, które przez Swoje nadzwyczajne cnoty i świątobliwość zasłużyło od Boga najwyższą Łaskę dać życie Skarbnicy Łask wszystkich, owej Błogosławionej między niewiastami, Matce Słowa Wcielonego, Najświętszej Pannie Maryi. Rozważając tak znakomite Łaski, proszę Cię, o najmiłościwsza Święta, racz mnie przyjąć w liczbę prawdziwych sług Twoich. Przez całe życie, tak Ci obiecuję, wiernym będę Twoim czcicielem. Otocz mnie Twą skuteczną opieką i uproś mi u Boga naśladowanie tych cnót, którymi tak hojnie byłaś ozdobioną. Wyjednaj mi poznanie mych grzechów i prawdziwą skruchę za nie, żywą miłość ku Jezusowi i Maryi, i wierne i wytrwałe wypełnianie obowiązków stanu mego. Wybaw mnie ze wszystkich niebezpieczeństw w tym życiu i przybądź mi na pomoc w godzinę mej śmierci, abym się zbawił i dostał do Nieba, gdziebym z Tobą, o najszczęśliwsza Matko, wielbił i chwalił Słowo Boże, które się stało Ciałem w Łonie przeczystej Córy Twej, Maryi Panny. Amen.

3 Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…. Chwała Ojcu….

Odpust 300 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy z sercem skruszonym i pobożnie. (Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 20 marca 1886r.).

***

Źródło: Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

Chwalebna i Święta Anno, którą Niebo uwielbia, którą Święci szanują, a którą czci ziemia, Bóg Ojciec Cię miłuje jako Matkę ukochanej Swej Córki i Babkę Swego Syna; Słowo, miłuję Cię za danie Mu Matki, z której się narodziło Człowiekiem i Zbawicielem ludzi; Duch Święty Cię miłuje, żeś Mu dała Oblubienicę tak godną i doskonałą. Anieli i Wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny Kwiat, co ich odtworzył, i ten najgodniejszy Owoc, co jest ich życia słodkością; sprawiedliwi, pokutujący i grzeszni wzywają Cię jako swą potężną Orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia Łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów. Bądź nam miłością, i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, otrzymaj nam zbawienie wieczne w Niebiosach. Przez zasługi Twoje, przemawiaj za nami i nie dopuść tego, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki.

O Święta Anno, Patronko nasza! bądź zawsze Ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa naszego i Matki Jego, Twej Córki, ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecznego. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

***

 

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże, Któryś Błogosławioną Annę wybrać raczył za Matkę najczystszej z Panien i najbłogoslawieńszej z Matek, Najświętszej Maryi Pannie, uznaję to z Kościołem Świętym za osobliwszą Dobroci Twojej Łaskę, za którą niechaj Cię wszystkie narody wielbią; a także niech błogosławią i tę z wielu innych wybraną od Ciebie Świętą: że z Jej krwi doczekały się pożądanego światu Zbawiciela.

Ach bądźże błogosławiona i od wszystkich narodów czczona, Święta Anno! Wejrzał Bóg na Twoją długą małżeństwa niepłodność i upokorzenie, i oddalił od Ciebie tę tak wielką u dawnych hańbę, pokazał Wszechmocny nad Tobą Moc Ręki swojej, i uszczęśliwił Cię, najpierwszą ze wszystkich Matkę, żeś bez grzechu pierworodnego poczęła i porodziła; uczynił Ci rzecz wielką Najwyższy Pan, i dał Ci taką Córkę, która Przedwiecznego Syna Jego stała się w czasie Matką. O jak wielkie Błogosławieństwa Twoje z Boga, Anno Święta! Błogosławiona jesteś i z Córki Najświętszej Twojej, którą zrodziłaś w niewinności, wychowałaś w świątobliwości; Błogosławiona jesteś; z Syna Jej, Jezusa Pana, który tak z bliskiej krwi Twój wziął na się ciało ludzkie i do społeczności wiecznego przyjął Cię Błogosławieństwa; bądźże jeszcze Błogosławiona z nas wszystkich ludzi, którzy Cię tu na ziemi wystawiamy. Niechaj nasze ku Tobie nabożeństwo pomnaża Ci Twej chwały w Niebie, a nam Twoja przyczyna niech zjedna uczestnictwo Twych zasług i nagrody niebieskiej. Wydałaś na świat przez Najświętszą Córkę Twoją, pożądanego nam Zbawiciela, uprośźe nam z Nią u Boga Łaski najpotrzebniejszej do zbawienia. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święta Anno najczystszej i Błogosławionej Matki Boskiej zacna Matko, Chrystusa Pana Babko, która niepłodną będąc już w latach podeszłą, cud świata porodziłaś, Opiekunkę narodu ludzkiego, Maryę Pannę. Mam Ci czego winszować, Święta Matrono, żeś tak miłą Bogu stała się i światu chwalebną, kiedy ze krwi Twojej wzięta, Córka Twoja, Marya Panna, dała tę Twoją i Swoją krew na ukształcenie Ciała Chrystusa Pana, Boga Wcielonego. Przez tę godność Twoją i pociechę niewymowną proszę Cię, wyjednaj mi u kochanego i Najświętszego Wnuka Jezusa, cierpliwość, jakąś Ty miała, zgadzania się z Wolą Boską i prawą pobożność, żebym nie był oziębłym jako lód, ale gorący Miłością Boską jako Serafin. Przybądź mi na ratunek, jakoś wielu sługom Twoim przybyła w potrzebach, przybądź w niedostatku i utrapieniu, oddalając wszystko ode mnie, dla większego honoru Twego, żeby Cię świat cały czcił nie tylko za Matkę Maryi, ale i za Matkę wszystkich wiernych do Ciebie się uciekających w potrzebach swoich. Przybądź w godzinę śmierci, oddaj duszę moją Wnukowi Swemu, Jezusowi, jako Zbawicielowi i Pasterzowi dusz naszych. Ty Sam, Panie Jezu Chryste, dla Świętej Anny, Babki i dla Maryi, Matki Twojej, bądź nam, co do zbawienia Zbawicielem, co do potrzeb Bogiem opatrznym, a potem zapłatą wieczną. Amen.

 

***

 

Źródło: Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

O Panie otwórz serca nasze, otwórz umysł nasz na przyjęcie słów Twoich! aby Święta Prawda nie na próżno obijała się uszy nasze. Gdybyśmy chcieli jak ów gospodarz dobywać ze skarbów, jakich nam Bóg udzielił, nowych i starych rzeczy, wtedy przejęci Mądrością Bożą zamkniętą w Księgach Starego i Nowego Pisma Świętego, lepszymi, prostszymi drogami szlibyśmy przez drogę żywota naszego, do jedynego celu, o jakim w każdej chwili pamiętać powinniśmy, do osiągnięcia zbawienia i wiecznej szczęśliwości naszej.

Błogosławionaś Ty, Anno Święta, doznałaś cudu Wszechmocności Boskiej, stając się bez zmazy Matka Rodzicielki Boskiej! wejrzyj na nas, o wielka Święta! oddajemy się pod opiekę Twoją, strzeż nas od klęsk wszelkich, zasłaniaj od pokus, abyśmy mogli wytrwać we wszystkich próbach, aby usta nasze otworzone były mądrości, a zakon Miłosierdzia niechaj będzie na języku naszym. O Panie! Boże Wielki, którego Mądrość objawiała się zawsze w ludzkości, dopomóż nam do coraz lepszego zrozumienia Praw Twoich! do coraz gorliwszej chęci szukania Woli Twojej, stosowania do Niej wszelkich czynności naszych. Udziel nam ducha wiary, ducha modlitwy, ażebyśmy godnie czcić Ciebie i Świętych Twoich umieli. Amen.

 

***

 

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

O najchwalebniejsza i najbłogosławieńsza Święta Anno, Matko Najświętszej Matki Boga naszego! Ciebie uznaję po Panu Jezusie i Maryi, Matce Jego, za Panią, Patronkę i Matkę moją. Racz mnie przyjąć do rzędu prawdziwych sług Twoich i zawsze miej mnie w obronie Twojej; otrzymaj mi od Boga światło na uznanie ciężkości grzechów moich i żal za nie serdeczny; uproś mi śmierć dobrą, broń mnie w ostatnią godzinę od mych nieprzyjaciół, przybądź mi na pomoc z Najświętszą Boga–Rodzicą, Córką Twoją, aby za Jej i Twoją Przyczyną był mi miłościw Jezus, Pan nasz i Zbawiciel nasz. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa o Świętej Annie

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Boże Litościwy, który przez niezbadane wyroki Twej Opatrzności, chodzącą w pobożności wedle Zakonu Twojego Świętą Annę, za matkę przeczystej Dziewicy Maryi, Boga Rodzicielki obrać raczył, przyjmij łaskawie modlitwy i wołanie moje, jakie do Ciebie w imię Jej zasług zanoszę. Niech Jej przeważna przyczyna otrzyma dla mnie od Ciebie światło na uznanie ciężkości grzechów moich i żal za nie serdeczny; niech mi wyjedna śmierć świętobliwą, niech mnie broni w ostatnią zgonu godzinę od nieprzyjaciół duszy, i wespół z Najświętszą swą Córą Boga-Rodzicą niech mię zasłoni swoją opieką, abyś mi był miłościw, gdy na Sąd stanę przed Tobą; który żyjesz i królujesz, Boże w Trójcy jedyny na wieki. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa do Świętej Anny, którą bracia i siostry w dzień wtorkowy przed obrazem Św. Anny, zapaliwszy świece, odmawiać powinni.

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O Błogosławiona Matko Anno Święta! z tą miłością i pobożnością, z jaką Twoja najukochańsza Córka, Marya Panna, najczystsza i niewinna Matka, w dzień Oczyszczenia Swego, Ojcu Niebieskiemu ofiarę złożyła, ofiaruję Tobie tę gorejącą świecę, która na cześć Twojego w dzień wtorkowy narodzenia i szczęśliwej śmierci przed tym Twoim Świętym Obrazem zapalona jest. Ofiaruję Tobie zarówno serce moje wielością grzechów zeszpecone, zapal je ogniem Twojej miłości, aby Ci oczyściwszy się z grzechów wewnętrznie gorejącym pragnieniem służyło, aż do zgonu życia mojego. O najsłodsza Matko, Anno Święta, życzę sobie, aby się ciało moje w usta, serce w lampę, a dusza w płomień obróciła; chciałbym mnie samego, zamiast gorejącej świecy przed Twym Obrazem zapalić, abym do ostatniego dnia Sądu strasznego ogniem miłości Twojej gorzał i zgorzał. O wybrana Jezusa Chrystusa Babko, któraś na ziemi, jakoby gorejąca świeca, cnotami i świątobliwością świeciła, i teraz także przed Tronem Majestatu Boskiego, jakoby zapalona pochodnia świecisz i swoim światłem wszystko Niebo oświecasz i zdobisz; niech Ci się podoba ten bardzo mały i lichy prezent mój i gorąca miłość ku Tobie: i jak długo ta świeca gorzeć będzie, owszem przez całe życie i w wieczności, przyczyniaj się za mną do Boga Wszechmocnego, aby ten serce moje ogniem Miłości Swojej zapalić raczył, a rozum światłem poznania Swojego łaskawie oświecił. Amen.

3 Ojcze nasz… 3 Zdrowaś Marya.. i jedno Wierzę w Boga… itd.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa ułożona przez Świętego Jana Damascena.

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O czcigodna Pani! o Błogosławiona Matko, Anno Święta! którą Bóg Najwyższy tak wielką ozdobił Chwałą, żeś w Twym żywocie świętym nosiła i na tę ziemię wydała ożywione Niebo, nad wszystkie Nieba zacniejsze: Którego bowiem Niebiosa objąć nie mogą, Tego Twoja Córka tysiąckroć Błogosławiona, w Swym czystym Łonie zawarła! Ty jesteś wybrana Matko, owym błogim szczepem różdżki Dawidowej, z której wdzięczny kwiat i słodki owoc, życie dający Zbawiciel Jezus wyniknął! Wesel się, Anno, niegdyś niepłodna, że z Twojej Córki urodził się nam Syn Najwyższego, Sprawca naszego zbawienia! O Święta Matko! uczyń nas wielkich Łask Twoich uczestnikami, i Twą przemożną przyczyną nam wyjednaj, iżbyśmy w prawdziwej Miłości Twego Najświętszego Wnuka Jezusa, i pod Opieką Twej Najzacniejszej Córki Maryi, szczęśliwie żyjąc, szczęśliwą też w Bogu śmiercią zasnęli. Amen.

 

 

Św. Anna

 

 

Modlitwa Św. Jana Damascena do Świętych Joachima i Anny

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Bądź pozdrowiona szczęśliwa Paro, Ty Święty Joachimie, i Ty Święta Anno; z owocu stanu Waszego, można jest was poznać, jako Pan Sam w Ewangelii Swojej mówi: „Z owców ich można ich poznać”. Wedle upodobania Bożego, prowadziliście tu wasz postępek, i był on też tego godzien, który z Was był wyniknął! Czysto i Niepokalanie, i nienaruszone urządzaliście i zawiadowali urzędem waszym, i klejnot Panieństwa – w Córce Waszej, Onej Najbłogosławieńszej Pannie Maryi, Matce Bożej – na świat przynieśliście, z Której nam Dziecię było dane, Którego Imię nad wszelkie jest imiona, i Która – przed Jej porodzeniem tegoż Syna Najwyższego – Panną była, i która równie przy rodzeniu jej, Panną została, i która też Panną zostanie przez wszystkie wieki! O jako się stała ta Wasza Córka przez Tego Jednorodzonego Syna Bożego, którego Ona w Panieństwie i w nienaruszonej czystości przez osłonienie Ducha Świętego w czasie zrodziła, warsztatem wiele cudów, i świątnicą Błogosławieństwa pełnych Tajemnic Bożych!

Bądź pozdrowiona, o najczystsza gołębia Paro! Święty Joachimie i Anno, albowiem żeście światu panieńską Matkę Boską dali, wyście w Waszym pobożnym i świętym życiu takową Córkę urodzili, Która jest wyższa i wspanialsza nad Anioły, tak jest, Królową jest Anielską, Wyście w Maryi, Waszej Córce, tę najprzyjemniejszą i najmiłościwszą Pannę zrodzili, mianowicie Lilię między cierniem, wybrana z pokolenia królewskiego i narodu Dawida; Wyście Tę Niebieską śliczną Różę, Marya, urodzili, Która cały świat przyjemną Swą wonnością Jej zacnych Cnót napełnia! Mimo tego jesteś słusznie do uwielbienia godna, o szczęśliwa i Święta Paro Rodzicielska, iżeś to Twoje Dziecię, tę Matkę zbawienia naszego, na rękach Swych nosiła, i żywiła, i ku upodobaniu Bożemu wychowała!

Bądź pozdrowiona, Ty Niebieska przebłogosławiona Paro Rodzicielska, Święty Joachimie i Święta Anno; albowiem Ta Najbłogosławieńsza Panna Marya, Córka Wasza, jest tą obfitą winną latoroślą, Która te najsłodsze grona nosiła, które teraz wszystkim wiernym pielgrzymom do wieczności słodki posiłek do życia wiecznego podaje! Wyście dla siebie sprawiedliwości zasiali, a owoc prawdziwego życia z tego siewa żniwowali; i we Was bowiem dlatego, ta ziemska pustynia nieurodzajności przez Łaskę Boską się niniejszy owoc z siebie wydała; Wy się też dlatego sączycie, jak duchowna góra od najsłodszej słodkości zbawienia prawdziwego w Boga!

Bądź pozdrowiona, Święta Paro Rodzicielska, Święty Joachimie i Święta Anno; albowiem Wasza Córka – Marya – stała się Matką Boską, Zbawiciela naszego; Onać jest Ta, Która pokuszeniom ciemnych moców ziweść się nie dała, szczególniej mężnie im się sprzeciwiała; Onać jest Tą wspaniałą łożnicą Ducha Najświętszego od Samego Boga obraną, i która się też Niepokalanie jak Oblubienica Bóstwa i jak ziemską Matką Człowieka Boskiego dochowała; Onać jest Waszą Córką, waszą rozkoszą, i tę Bogu miłą Matkę zbawienia naszego, Którą dlatego słusznie wszystkie narody błogosławioną wielbią; Onać jest Boska najgodniejsza, i chwała natury ludzkiej, i przemienienie pierwszej Ewy; albowiem jako Ewa przez jej nieposłuszeństwo przeciw Bogu z jej potomkami śmierci przepadła, tak zaś Marya, przez Jej posłuszeństwo przeciw Woli Bożej, w Jezusie Chrystusie potomkom Ewy tę szczęśliwą nieśmiertelność znowu nabyła; Onać też Owa, Która we świątobliwości wszystko stworzone przewyższa i przejaśnia, i dlategoż nasz Stworzyciel i Odkupiciel, jak On w czasie Człowiekiem był, dla Swej człowieczej natury, wziął z Niej pierwszy kiełek; a Jego Ciało, które teraz w Niebie tronuje jest z Jej własnego Ciała, a Jego Krew jest z Jej Krwi; boć Onę Bóg Niebieski Ojciec, za rodzącą Matkę Swemu Jednorodzonemu Synowi, Słowu od wieczności, nie tylko postanowił, ale nawet za taką – godną uczynił!

O Ty czcigodna małżeńska i rodzicielska Paro, Święty Joachimie i Święta Anno! Odbierzcie ode mnie te pozdrowienia miłosne, a nabądźcie mi Waszej miłości do Boga i do waszego cnotliwego postępku przed Bogiem! – Ty zaś, o Błogosławiona Córko Joachima i Anny, moja Królowo, Matko, przyjmij moje serdeczne wzdychanie, dla Twojej Przyczyny ochotnie, i nie pogardzaj nim, chociaż jestem ubogim grzesznikiem, tak Cię jednak mimo tego serdecznie kocham i czczę Ciebie jak Tę jedyną nadzieję grzeszników, gdy żeś Ty bowiem jest Matką Odkupiciela naszego! Pozostań na zawsze Bronicielką życia mojego i dla mnie Pośredniczką u Syna Twojego, aby On wszystkie mnie otaczające ciemności ode mnie rozpędził i mnie od wszelkiej wzgardy dla przewinień moich oczyścił, i mnie od ciężaru grzechów moich uwolnił, i mnie w wszelkich pokuszeniach ratował i zachował, w moje życie bezpiecznie do pokoju wiecznej szczęśliwości przeprowadził! Ubłagaj też, o Najbłogosławieńsza Panno Marya, a to przez tę przyczynę Twych Rodziców Świętych, u Jezusa Chrystusa – wszystkim prawowiernym doskonałą radość i wesele, a całemu Kościołowi Świętemu, Jego, nas uszczęśliwiający wzrost! Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *