Zawartość strony

 

 

Godzinki do Św. Antoniego Padewskiego

 

 

Godzinki do Św. Antoniego Padewskiego I

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Na Jutrznię.

Ojcze Święty Antoni, niechaj usta moje

Wychwalają na zawsze święte sprawy Twoje.

Przybądź mi na ratunek, o święty Antoni,

Niech mnie przed Bogiem zawsze Twoja prośba broni!

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w Niebie,

I z Duchem Świętym żyje, ratuj mnie w potrzebie. Amen.

Lub:

Przybądź nam na ratunek, o Święty Antoni,

Niech nas przed tronem Boga Twoja prośba broni.

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie,

I z Duchem świętym żyje, pozdrawiamy Ciebie.

 

Hymn.

 1. Portugalski narodzie, skąd ten światu śliczny

Kwiat Antoni wyniknął, czyńcie głos rozliczny,

Na cześć i Chwałę Bożą z patrona takiego,

W przedziwnej opatrzności czasu jutrzennego.

 1. Której, abyście dusznej za czasem ochłody,

Dostąpić mogli w niebie, zginął on mąż młody.

Zginął światu, lecz Bogu znalazł się szczęśliwie,

Umarł ziemi, bo w Niebie z królującym żyje.

Lub:

Portugalski narodzie, któryś ten kwiat śliczny

Wydał światu, co sieje zapach balsamiczny.

Ciesz się w Bogu wraz z nami z Patrona takiego,

I chwal Pana w tym Świętym czasu jutrzennego.

Wynośmy cnoty jego we wdzięcznym śpiewaniu,

W czas każdy, osobliwie w poranka świtaniu.

Byśmy za jego prośbą wiedli żywot w cnocie,

Służyli Bogu wiernie, krzyż nieśli w ochocie.

 

℣. Módl się za nami, o Święty Antoni!

℟.  Broń nas od złego w niebezpiecznej toni.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Boże, przezacnego Wyznawcy Twego Św. Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie Twej Łaski godnymi uczyniła i na przyszłym wiecznych radości uczestnictwo nam zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

℟. Amen.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu.

℟. Bogu chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

℟.  Amen.

 

Na Laudes.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Co głosu, co języków, co chwał, co radości,

To wszystko ofiarujmy Bogu z wysokości

Na wesołą pamiątkę męża szczęśliwego,

Antoniego w cudownym życiu chwalebnego.

 1. W którym, aby swe Imię na wiek wieków wsławił

Cudowne Wszechmogący Pan rzeczy wysławił.

Bo co zasług na ziemi, co cnót pobożności,

Tym co zasług świeci, skąd chwalmy Boga z wysokości.

Lub:

Co głosów, co języków, co chwał i radości,

To wszystko ofiarujem Bogu z wysokości.

Na pamiątkę czci pełna męża anielskiego,

Antoniego w cnotliwym życiu chwalebnego.

W którym, aby swe imię na wiek wieków wsławił,

Cudowne, Pan wszechmocny, dzieła swoje sprawił.

Bo co czynił na ziemi w życia cudowności,

To nam dzisiaj Antoni czyni z wysokości.

 

℣. Święty Antoni, proszę przyczyń się za nami,

℟. Którzy Ciebie dziś czcimy temi modlitwami.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Prymę.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Pierwsza świat opuściwszy, pod regułą była

Twa Antoni, godzina, która Cię wsławiła;

W Zakonie Kanoników Augustyna cnego,

Nauką, życiem świętem, w Kościele sławnego.

 1. Gdzieś żył jak jeden anioł w skazitelnym ciele,

Chcąc swą na koniec przelać krew dla Pana śmiele;

Co Cię też do Zakonu Franciszka Świętego,

Przychęciło natenczas w męczeństwie sławnego.

Lub:

Pierwsza Twoja godzina, która Cię wsławiła,

Pod regułą zakonu Augustyna była.

Co w powszechnym Kościele jak lampa świętości,

Świecił jasno nauką i cnotą miłości.

Tam żyłeś niby Anioł w słabym człeku ciele,

Pragnąc krew swoją przelać dla Chrystusa śmiele.

I zazdroszcząc zwycięstwa Bernarda drużynie,

Idziesz szukać męczeństwa w Franciszka rodzinie.

 

℣. Święty Antoni proszę posil słabe me ciało,

℟. By się w cnotach ku Bogu z duchem utwierdzało.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Tercję.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Pawle drugi, Antoni, pustelniku prawy,

Trzeciąś godzinę do tej obierał zabawy.

W jaskiniąś się na puszczy skrył bardzo głęboką,

Abyś tam rozprzestrzeniał skarbnicę szeroką.

 1. I dom doskonałości widziały tam skały,

Jak Twe ciało modlitwy z postem wysuszały.

Żeś się, idąc potaczał, wiatrem powieniony,

Dla słabości, a tak czart przez Cię zwyciężony.

Lub:

Tu, jako drugi Paweł, na pustyni skrycie,

Wyszedłeś i anielskie prowadziłeś życie.

Tuś wiek młody zostawił na późniejsze harce,

Których tryumfy głoszą i młodzi i starce.

I doskonałość życia świadczą dzikie skały

I jaskinie, co ciało potem wysuszały.

Tu wyrósł duch wysoko i silny jak męże

Wyćwiczone, połamał szatańskie oręże.

 

℣. Święty Antoni proszę przejednawszy złości,

℟. Zjednaj nam dar u Boga Twej doskonałości.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Sekstę.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Szósta, a zbyt szczęśliwa godzina nastała,

Która Cię w cieniach skały ostrej pokazała:

Byłeś jako pochodnia światu zapalona,

Na lichtarz dla widoku złoty postawiona.

 1. Na stopień Cię szukano kapłaństwa wysoki,

Nie chciałeś tej godności w pokorze głębokiej.

Jednak to była wola Pana Boga Twego,

Byś Go w ręku piastując, bronił chwały Jego.

Lub:

Nie chciał Bóg, by to światło darmo się paliło,

Lecz by ciemności błędów w ludziach rozproszyło.

I na godność kapłana sługę pokornego

Wynosi ku swej chwale cnego Antoniego.

Tu jak piastun Chrystusa i pośrednik ludzi,

Słowem Bożym i cnotą zapał w sercach budzi.

A wyrywając chwasty posiewu szatana,

Z dziwnym skutkiem zaszczepia w sercach chwałę Pana.

 

℣. Święty Antoni proszę, oświecając myśli,

℟. Spraw, byśmy z cieniów pychy do pokory przyszli.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Nonę.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Gorący słońca promień, o jak mile sprawił,

Nowego Eliasza nowym duchem wsławił.

Kaznodziejstwa o skrzynio testamentu święta,

Przed Tobą drżała sekta kacerzów przeklęta.

 1. Gromiłeś bez respektu, wszyscy Cię słuchali,

Wszyscy świat, ciało, czarta, grzechy porzucali.

Pamięć tego nie pojmie, jakimi wsławiona

Cudami Twa nauka i prawda stwierdzona.

Lub:

Jak promień słońca, kiedy jasnością swą strzeli,

Rozprasza nocy cienie, i świat staje w bieli.

Tak jasność cnót Świętego rozjaśnia noc zbrodni,

Którą stworzyli w sercach duchowie odrodni.

I chrzest pokuty biorąc, wracają grzesznicy

Do Zbawiciela swego i Bogarodzicy.

I odrodzona cnota prawa swe zdobywa,

I woń miłości krzyża dokoła rozlewa.

 

℣. Święty Antoni proszę oświeć serce moje,

℟. By w wierze utwierdzone czciło Imię Twoje.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Nieszpory.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. W nieszpór Pan z krzyża zdjęty, przestawszy roboty,

Czas i Tobie Antoni, wziąć zapłatę cnoty.

Odbierasz, o jak hojnie i jako szczęśliwie,

Iżeś w tem życiu służył Bogu sprawiedliwie.

 1. Obracasz oczy swoje do górnego nieba,

Patrzysz i widzisz Pana, cóż Ci więcej trzeba?

Idźże, a już zażywaj po pracach ochłody,

Idź na wieczne, które Ci Bóg zgotował gody.

Lub:

Któż zliczy cuda Twoje? Śmierć, błąd, utrapienie,

Czart ustępuje, chorzy biorą uzdrowienie;

Burze morskie ustają, więzy upadają;

Zguby się powracają, niedołężni wstają.

Wszelka potrzeba znośna, giną nieprzyjaźni,

Za opieką Świętego wolni od bojaźni.

I bezpieczni w przygodach; każdy to przyznaje,

Lissabońskie, Padewskie i też nasze kraje.

 

℣. Święty Antoni proszę czasu śmierci mojej,

℟. Nie oddalaj ratunku i modlitwy Twojej.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Na Kompletę.

Ojcze Święty do Nieba podnieś nasze myśli,

Oddal od nas Gniew Boży, na któryśmy przyszli.

Przybądź mi (nam) na ratunek itd.

 

Hymn.

 1. Stanąłeś już na porcie, któregoś pożądał,

Jużeś, Antoni, Pana w królestwie oglądał.

A my, którzy na świecie, czcimy Imię Twoje.

Pokornem sercem prosim, ratuj sługi Twoje,

 1. Zjednaj cnoty, daj grzechów pozbyć, zdarz chytrego,

Czarta zetrzeć na głowę nam nieprzyjaźnego.

Daj w chorobach ratunek, w wszelkim utrapieniu,

Pomóż Patronie Święty, sługom ku zbawieniu.

Lub:

Dojrzewa kłos niebieski i ziarnem ciężarny

Pochyla swoją głowę, opuszcza świat marny.

I w spichrzu swego Pana czesne miejsce bierze,

Bo wytrwał do ostatka w miłości i wierze.

Jak wódz wracając z bojów wiedzie jeńce liczne,

Tak Antoni do Nieba wiedzie dusze śliczne.

Co Nauką Chrystusa i przykładem życia

Uratował od zgrozy wiecznego rozbicia.

 

℣. Powstań Św. Antoni, dodaj nam Twojej pomocy,

℟. Wybaw duszę i ciało z szatańskiej mocy.

Werset i Modlitwa jako na Jutrzni.

 

Ofiarowanie Godzinek.

 1. Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego,

Ojca, Syna i Ducha na wieki wiecznego,

Ofiarujem Antoni Święty te godziny,

Przyjmijże je i uproś darowanie winy.

 1. Chciej mi (nam) być osobliwym przed Bogiem Patronem,

Wodzem i Opiekunem, bym nie był wzgardzonym.

Uproś Łaskę, niech Boga oglądamy na wieki,

Broń przy śmierci, gdy będziem zawierać powieki. Amen.

Lub:

Na cześć i chwałę Boga w Trójcy Jedynego,

Ojca, Syna i Ducha, na wieki Świętego,

Ofiarujem Antoni Święty, te godziny

Przyjmijże je i uproś darowanie winy.

Chciej nam być osobliwszym przed Bogiem Patronem,

Wodzem i Opiekunem nad twoim Zakonem.

Uproś Łaskę, niech Boga ujrzymy na wieki,

Przybądź w chwili, gdy będziem zawierać powieki. Amen.

 

Modlitwa do Pana Jezusa

O Najsłodszy Jezu, Zbawicielu świata, który chociażeś jest większy Bóg, jednak w osobie dziecinnej miłego sługę Twego Antoniego raczyłeś nawiedzić i miłym obłapieniem niebieską rozkoszą jegoś napełnił, bynajmniej nie wątpię, żeś go tą obietnicą uczcił, mówiąc do niego: Wierny sługo mój, Antoni, o co mnie kiedykolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Oto, Dobry Jezu, prosi za mną Antoni i ja przez niego pokornie suplikuję, aby z hojnego źródła żywota cnót i Łaski jego na oschłą duszę moją spłynęły strumyczki, które by wszelkich rzeczy ziemskich pragnienie w sercu moim zagasiły. Wspomnij, Dobry Jezu, z jaką gorącością ducha rozszerzał wiarę Twoją Antoni Święty, i z jaką czcią (gdyby Wola Twoja była) krwią swoją onę skropić pragnął. Dla jego wtedy miłości, zmiłuj się nade mną. Amen.

 

 

 

 

Godzinki o Świętym Antonim z brewiarza Zakonu Św. Franciszka zebrane II

Cały złoty ołtarz 1829r.

NA JUTRZNIĄ

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

Panie, ku ratunku memu pokwap się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku etc.

Hymn

Nowa gwiazda rozświeciła,

Ciemne cienie rozpędziła.

Gdy się światło urodziło,

Kościół nasz wcieliło.

Antoniego narodzenie,

Szczęsne światu powodzenie.

Padew z Ulboną bez miary

One odnoszą z nieba dary.

Wprzód Ferdynandem nazwany,

Bożą miłością zagrzany,

Światem czystości bielejąc,

Tarczą anielską jaśniejąc.

Chwalmy Boga wszechmocnego,

Dziękując mu za pewnego

Patrona, tak cudownego

Antoniego szczęśliwego.

 

℣. Módl się za nami, ojcze święty Antoni.

℟. Broń nas od złego w niebezpiecznej toni.

Modlitwa

℣. Boże, którego przedziwną mądrością niebieskiej ziemskie obroty dobrze są sporządzone, pokornie Ciebie prosimy, abyśmy wszyscy, którzy sławne narodzenie Antoniego świętego wspominamy, za przyczyną jego, do górnej jasności Twojej mogli wstępować. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

℟. Amen.

Bogu honor i chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA LAUDES

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Jezu, serc naszych światłości,

Użycz nam Twojej jasności,

Który w cudach Antoniego

Słyniesz i wieku naszego.

Ten żeglarzom w nawałności

Dodawa swojej wolności,

Prędkim będąc przewodnikiem,

W burzliwym szturmie sternikiem.

Szkła z wysoka porzuceniem,

A cudownym niestłuczeniem

Niewiernego heretyka

Przemienił wnet w katolika.

Kleryk obracał w żart cuda,

Mówiąc w głos, że to obłuda,

Gdy ślub w chorobie stanowił,

Chwałę patrona ponowił.

Przez tego Ociec, Syn wieczny,

Duch Święty we wszech społeczny,

Niech da w potrzebach obronę,

Niezwiędłą w Niebie koronę.

 

℣. Antoni z serca wielbił i miłował Boga.

℟. Na imię jego zginie nieprzyjazna trwoga.

Modlitwa

℣. Boże, którego w świętych Twoich cudownym Kościół Święty opowiada, a przez ich przyczynę w utrapieniu pomoc uznaje, racz nam dać, abyśmy w imię Antoniego Świętego, Wyznawcę Twego, zgromadzeni, to, o co gorąco prosimy, mogli otrzymać i we wszystkich przeciwnościach obronieni, w chwale Twojej Pańskiej byli zawsze stateczni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA PRYMĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Oświecił nowym promieniem

Antoni, świętym spojrzeniem

Zakon Franciszka świętego,

Naśladowca ojca swego.

Ciałem, światem pogardzając,

Boga samego szukając,

Brzydził się perłami, złotem,

Światem zdradliwym jak błotem.

A tak opuścił próżności,

Pragnąc dla Bożej miłości

Za wiarę krew swą męczeńską

Przelać ręką saraceńską.

 

℣. Powstań, Antoni, dodaj nam pomocy.

℟. Wybaw dusze i ciała z nieprzyjaciół mocy.

Modlitwa

℣. Niech będziemy, Panie Boże nasz, napełnieni, za przyczyną Świętego Antoniego, wyznawcę Twojego, łaski najświętszej przysporzeniem, abyśmy się grzechu wszelkiego strzegąc, tych, którzy nas wojują, zwyciężywszy, to co się Tobie podoba, szczęśliwie wykonali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA TERCJĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Cuda czyni znakomite,

Temi serca jadowite,

Heretyckie konfunduje,

A to w nim Bóg sam sprawuje

Kazał osłowi niememu,

A przez trzy dni zgłodzonemu,

Kłaniać się Sakramentowi,

Rzecz dziwna heretykowi.

Bogu za takie wsławienie,

Chleba, wina przemienienie

W Ciało i Krew tak skuteczne,

Chwała, cześć i dzięki wieczne.

 

℣. Ucz nas, Święty Antoni, wolą pełnić Bożą.

℟. A broń od nieprzyjaciół, którzy się nam srożą.

Modlitwa

℣. Boże, przed którego majestatem i same nieba nie są świętymi, spojrzyj na nas, którycheś zmazy grzechowe krwią najdroższą Syna Twego obmyć raczył, a spraw to za przyczyną Antoniego świętego, abyśmy tak przez doczesne dobra przechodzili, co byśmy wiecznych nie tracili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA SEKSTĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Obrotów niebieskich Sprawco,

Łaskawy darów Rozdawco,

Znaczną nas łaską oświecasz,

Gdy nas w tym świętym zalecasz.

Przez zasługi Twych wybranych

Dokazujesz niesłychanych

Cudów, co matka uznała

Utrapiona, gdy ujrzała

Syna swego zwarzonego,

Już w ukropie zalanego.

Antoniego wzywa w szkodzie,

Cudo, żyw syn w wrzącej wodzie.

 

℣. Antoniego świętego lud z mądrości chwali.

℟. To będą potomkowie w pamięci chowali.

Modlitwa

℣. Racz nas wysłuchać, Boże, Ojcze miłościwy, a przez zasługi Antoniego Świętego, Wyznawcę Twego, spraw to, abyśmy Ducha Świętego, któregoś proszącym obiecał, od Ciebie dnia dzisiejszego godnie mogli otrzymać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA NONĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Gdy Antoni już umierał,

Każdy się z domu wybierał,

Chcąc widzieć ciało zmarłego

Patrona swego świętego.

Młodzi i starzy wołają,

Umarł ociec, powiadają,

Pospólstwo się zbyt turbuje,

Co żywo to się frasuje.

Duchowni z miastem traktują

O takim skarbie, gdy czują,

Gdzie tego uczcić pogrzebem,

Który tak słynął pod niebem.

Więc jak w Niebie uradzono,

Tak też w Padwie uczyniono,

Pochować ciało Świętego,

Z Bogiem w Niebie żyjącego.

 

℣. Wsławił cudy wielkimi Pan świętego swego.

℟. I wysłuchał nabożnie wzywających Jego.

Modlitwa

℣. Boże, który Miłosierdzia Twego dzieło prawowiernym przez Antoniego Świętego, Wyznawcę Twego, okazywać raczysz, pokornie Cię prosimy, abyśmy wszyscy, którzy jemu radzi służymy, przyczynę jegoż przed Tobą uznawali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA NIESZPORY

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Winszujmy już dziś wesoło,

Obstąpiwszy Króla w koło,

Którego Antoni w chwale

Już na wieki wielbi trwale.

Ten Franciszka naśladował,

Patryarchę zamiłował,

Jako strumień swoje źródło

Zrobił, tak się mu powiodło.

Dobrze, gdy wielu ochładzał,

Z drogi grzechowej sprowadzał

Skuteczne słowem zbawiennym,

Wszystkim narodom przyjemnym.

Gdy o świętym krzyżu kazał,

Na powietrzu się pokazał

Franciszek święty z bliznami,

Cud to był między cudami.

Pod takim wodzem wojując,

Życie swe wszystko stosując,

Jako żołnierz do hetmana,

Chrystusa znając za Pana.

My do bitwy idąc w pole,

W tym to tu nabożnym kole

Przy świętym patronie stójmy,

Nieprzyjaciół się nie bójmy.

O Jedyny w Trójcy Boże,

Niech nas Twa łaska wspomoże,

Byśmy przez świętych obronę

Mieli w przypadkach ochronę.

 

℣. Racz się modlić, cudowny Antoni, za nami.

℟. Uproś pomstę, zwycięstwo nad tyranami.

Modlitwa

℣. Kościół Twój Święty Antoniego Świętego, Wyznawcę Twego, modlitwa przyobiecana niech rozweseli, aby duchownymi obroniony posiłkami, wiecznych stał się godzien zażywać radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

NA KOMPLETĘ

Nawróć nas, Panie, Zbawicielu nasz.

A oddal Gniew Twój od nas.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… etc. jako wyżej na Jutrznię.

 

Hymn

Wszechmogący Rządco, Panie,

Bez Twych sił nic się nie stanie,

Ty się kochasz w wiernych sługach,

Powolnych na Twych usługach.

Przez nich zbladłych, utrapionych,

Nędznych, chorych, opuszczonych,

Najwięcej przez Antoniego

Cieszysz każdego smutnego.

Ślepych, chromych, trędowatych,

Tak ubogich, jak bogatych,

Za modlitwą Antoniego

Bóg uzdrawia z tych każdego.

A gdy widzi świat od wschodu

Słońca sławne do zachodu

Cuda, mówi, że Antoni

Sam tylko jest, co mnie broni.

Ojcze święty, cny Patronie,

Racz być z nami w naszej stronie,

Broń nabożnych, cnych Polaków,

Oddal trwogi z wszystkich szlaków.

Antyfona

O potomku szczęśliwy rodu hiszpańskiego,

Jesteś nową światłością i państwa włoskiego,

A postrachem ogromnym ludu niewiernego,

Przesławnym depozytem miasta Padewskiego.

Upraszaj u Chrystusa Polakom obronę,

A od szable pogańskiej bezpieczną ochronę,

Niech nam Jezus pozwoli czasu do pokuty,

Byśmy w grzechu nie trwali i jednej minuty.

Modlitwa

℣. Racz nawiedzić, Panie Boże nasz, to mieszkanie, a przez Świętego Antoniego, wyznawcę Twego, uczyń to, aby żadną nieprzyjacielską zdradą sturbowane nie było. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

Bogu cześć, chwała bez końca,

Ten w Antonim nasz obrońca,

Który dusze prawowiernych

Niech wybawi z mąk niezmiernych.

 

OFIAROWANIE GODZINEK

Te godzinki, o święty, tobie ofiaruję

I wszystko nabożeństwo ochotnie daruję.

Przyjmij, a racz pamiętać na me utrapienie,

Uproś wszystkim nabożnym do ciebie zbawienie. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego I

Cały złoty ołtarz 1829r.

Arka pociechy 1880r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Marya, Skarbie Mądrości,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Panno przedziwnej czystości,

Święci Aniołowie, Słudzy Boscy,

Święty Antoni Padewski,

Święty Antoni Padewski, Ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni Padewski, Filarze Kościoła Chrystusowego,

Święty Antoni Padewski, Skarbnico Pisma Świętego,

Święty Antoni Padewski, Ogniu seraficznej miłości,

Święty Antoni Padewski, Kaznodziejo Apostolski,

Święty Antoni Padewski, Gwiazdo i Obrazie świątobliwości,

Święty Antoni Padewski, Skrzynio cnót wszelkich,

Święty Antoni Padewski, Pochodnio gorejąca i świecąca,

Święty Antoni Padewski, Nauczycielu prawdy,

Święty Antoni Padewski, Biczu czartów,

Święty Antoni Padewski, Tryumfatorze z świata i z ciała,

Święty Antoni Padewski, Nieprzyjacielu występków,

Święty Antoni Padewski, Zwycięzco błędów,

Święty Antoni Padewski, Pogromco heretyków,

Święty Antoni Padewski, Wzorze prawdziwej pokory,

Święty Antoni Padewski, Lilio czystości,

Święty Antoni Padewski, Perło ubóstwa ewangelicznego,

Święty Antoni Padewski, Obrazie posłuszeństwa,

Święty Antoni Padewski, Zwierciadło wstrzemięźliwości,

Święty Antoni Padewski, gwiazdo świątobliwości,

Święty Antoni Padewski, przykładzie obyczajów,

Święty Antoni Padewski, skarbie pisma Bożego,

Święty Antoni Padewski, Wielbicielu cnoty,

Święty Antoni Padewski, Pocieszycielu utrapionych,

Święty Antoni Padewski, Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus

Święty Antoni Padewski, za wiarę w Chrystusa gotowy na męczeństwo,

Święty Antoni Padewski, Przemożny u Boga przyczyńco,

Święty Antoni Padewski, pojednaczu grzeszników z niebem,

Święty Antoni Padewski, Zwracający rzeczy zgubione,

Święty Antoni Padewski, Opiekunie ubogich, wdów i sierot,

Święty Antoni Padewski, wspieraj nas przyczyną Twoją przed Panem,

Święty Antoni Padewski, najchwalebniejszy Patronie,

Święty Antoni Padewski, cudotwórco i Patronie sławny,

Święty Antoni Padewski, który powracasz rzeczy zgubione,

Święty Antoni Padewski, najłaskawszy i najsłodszy Ojcze i Obrońco,

Święty Antoni Padewski, Czcicielów Twoich wierny opiekunie,

Boże, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Boże, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Przez przyczynę Świętego Antoniego, wybaw nas, Panie.

Od wszystkiego złego,

Od sideł czartowskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez zasługi Świętego Antoniego,

Przez najgorętszą Jego miłość,

Przez prorockiego Ducha jego,

Przez Jego pragnienie dusz nawrócenia,

Przez Jego gorące pragnienie męczeństwa,

Przez szczególne Jego zachowanie czystości i posłuszeństwa,

Przez usilne i niezmordowane prace jego,

Przez cudowne dzieła jego,

Przez dziwne jego cudów czynienie,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś w sercach naszych ogień Miłości Twojej zapalić raczył,

Abyś Ojczyznę naszą przez świętego Antoniego modlitwy, Wiarę Świętą nienaruszoną i w całości zachować raczył,

Abyś wszystkim uciekającym się do jego przyczyny, zdrowie duszy i ciała dać raczył,

Abyś dla zasług Świętego Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy doczesne życiu potrzebne udzielić raczył,

Abyś jego samego za przewodnika i stróża wiernego we wszystkich ścieżkach i drogach naszych dać raczył,

Abyś proszącego za nami miłościwie wysłuchać raczył,

Abyś prośby nasze, przez jego przyczynę do Ciebie przesyłane, litościwie przyjąć raczył,

Jezu Chryste, Synu Boga żywego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Uwielbiłeś, o Panie, sługę Twego i wielkie dla nas czynisz rzeczy; niech Imię Twoje, o Boże, będzie wywyższone i uwielbione na wieki.

℣. Święty Antoni wstaw się do Boga za nami.

℟. Abyśmy mogli Twych zasług być uczestnikami.

℣. Modlitwa. Wesele i skarbie Padwy, Antoni święty, którą ubogaciłeś cudami wysokimi: śmierć bowiem, przypadki, czart, trąd , władzy Twojej od Boga danej ustępują, umarli do życia wracają, morze ucicha, pęta spadają, członki rzeźwieją, rzeczy zgubione znajdują się, młodzi i starzy we wszelkim utrapieniu pociechę mają, — proszę Cię i ja niegodny, wejrzyj też na strapienie i potrzeby moje, a objaśnij moc i władzę Tego, od którego jest Ci dana ku czci i chwale Jego, abyśmy doznawszy przez Cię łaski Boskiej i pomocy tu na tym padole, stali się też godnymi onej wiekuistej chwały.

℟. Amen.

Antyfona. Głos się stał z Nieba do św. Antoniego: iżeś mężnie wojował, otom z Tobą i czynię Cię sławnym po wszystkim okręgu ziemi.

℣. Módl się za nami Święty Antoni Padewski.

℟.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże najłaskawszy, a w Świętych Twoich cudowny, który Świętego Antoniego, Wyznawcę Twego, niezliczonymi uwielbiasz cudami, prosimy Cię, racz nam dać miłościwie, abyśmy przez zasługi i przyczynę Jego pokój całego świata, a osobliwie ojczyzny naszej, a nade wszystko Łaskę i Miłosierdzie Twoje teraz i w godzinę śmierci naszej od Ciebie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego II

Nowenna, godzinki i pieśni do św. Antoniego z Padwy 1927

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony

Święty Antoni, w miłości gorący

Święty Antoni, światem zepsutym gardzący

Święty Antoni, darem miłości napełniony

Święty Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego

Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający

Święty Antoni, kwiecie świątobliwości

Święty Antoni, krysztale czystości

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego

Święty Antoni, chwało miasta Padwy

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych

Święty Antoni, pochodnio gorejąca

Święty Antoni, młocie na heretyków

Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi

Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie .

Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny

Święty Antoni, kaznodziejo żarliwy

Święty Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący

Święty Antoni, poufały strażniku spraw sobie poleconych

Święty Antoni, przewodniku dusz

Święty Antoni, zwierciadło pokory

Święty Antoni, Arko nowego przymierza

Święty Antoni, miłośniku bogomyślności

Święty Antoni, przedziwny w mądrości

Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości

Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością

Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony

Święty Antoni, pociecho strapionych

Święty Antoni, prorokom równy

Święty Antoni, apostole najżarliwszy

Święty Antoni, męczenniku pragnieniem

Święty Antoni, ozdobo Świętych Wyznawców

Święty Antoni, przykładzie czystości

Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych.

Od gniewu Sędziego najwyższego, broń nas Ojcze święty.

Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami.

Aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to o co słusznie proszą,

Aby nas Panna Najświętsza czystymi niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła,

Przez Tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało

Przez Narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnięciem zaszczycony został

Przez Krzyż i Mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali,

Przez Śmierć i Pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebieni z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostatni cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli,

Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył,

Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył,

Aby Pan Bóg Kościołem swoim św. rządzić i w pokoju zachować go raczył,

Aby Pan Bóg wszystko Duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył,

Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami św. Antoni

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie! Święty Twój Wyznawca Antoni, któregoś mocą i wielkością cudów przyozdobił, i dotąd nie przestajesz Go wysławiać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego III

Książeczka z modlitwami do św. Antoniego 1906

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Opiekunko Zakonów Serafickich, módl się za nami.

Święty Antoni Padewski, ukochany Maryi,

Święty Antoni Padewski, perło zakonów Serafickich,

Święty Antoni Padewski, doskonały naśladowco Serafickiego Ojca Franciszka

Święty Antoni Padewski, żarliwością Apostołów gorejący,

Święty Antoni Padewski, płonący miłością Świętych Męczenników,

Święty Antoni Padewski, cnotami wyznawców ozdobiony,

Święty Antoni Padewski, czystością dziewiczą jaśniejący,

Święty Antoni Padewski, Dziecię Jezus na ręku piastujący,

Święty Antoni Padewski, młocie kacerzy,

Święty Antoni Padewski, gwiazdo promienista Kościoła Bożego,

Święty Antoni Padewski, przedziwny cudotwórco,

Święty Antoni Padewski, najdoskonalszy uczniu Jezusa Chrystusa,

Święty Antoni Padewski, wierne dziecię Maryi

Święty Antoni Padewski, godny synu Św. Franciszka,

Święty Antoni Padewski, wzorze wszystkich zakonników,

Święty Antoni Padewski, przykładzie pokory,

Święty Antoni Padewski, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni Padewski, perło ubóstwa,

Święty Antoni Padewski, lilio czystości,

Święty Antoni Padewski, różo miłości,

Święty Antoni Padewski, zwierciadło pokory,

Święty Antoni Padewski, cudo miłości bliźniego,

Święty Antoni Padewski, postrachu szatanów,

Święty Antoni Padewski, niewyczerpany zbiorze Łask Bożych,

Święty Antoni Padewski, pocieszycielu strapionych,

Święty Antoni Padewski, Ucieczko grzeszników,

Święty Antoni Padewski, przewodniku podróżujących,

Święty Antoni Padewski, lekarzu chorych,

Święty Antoni Padewski, cudotwórco i Patronie sławny,

Święty Antoni Padewski, niemych mową obdarzający,

Święty Antoni Padewski, otwierający oczy niewidomym,

Święty Antoni Padewski, słuch głuchym przywracający,

Święty Antoni Padewski, schorzałych członków lekarzu,

Święty Antoni Padewski, wskrzesicielu umarłych,

Święty Antoni Padewski, przywrócicielu rzeczy zgubionych,

Święty Antoni Padewski, czcicieli Twoich wierny obrońco,

Święty Antoni Padewski, potężny Pośredniku przed Bogiem,

Od sideł szatańskich, wybaw nas, Antoni Święty!

Od pioruna i gwałtownej niepogody,

Od wojny, zarazy i wszelkiej niedoli,

Przez Twe potężne orędownictwo, broń nas, Antoni Święty!

Po wszystkie dni życia naszego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

Abyś nam zbawienną bojaźń grzechu wlać raczył,

Abyś nam prawdziwą skruchę za grzechy nasze wyjednać raczył,

Abyś nam stałość w wierze zachować raczył,

Abyś serce nasze prawdziwą miłością rozpalił,

Abyś nam gorącą miłość ku Jezusowi uprosić raczył,

Abyś nas gorliwymi sługami Maryi uczynić raczył,

Abyś nam łaskę wytrwałości wyjednać raczył,

Abyś nas w godzinę śmierci wspierać raczył,

Abyś dla nas zawsze łaskawym Patronem być raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Antoni!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, światłości wieczna, który, przez znaki cudowne, w Antonim świętym dałeś nam poznać jasność, na którą patrząc, chwałę Ci oddajemy, prosimy Cię, spraw to łaską Twoją, abyśmy za jego przyczyną miłość ku Tobie gorącą otrzymali i nią przed Tobą na wieki wieków jaśnieć mogli.

℟. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego IV

Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie NMP 1857

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Skarbie Mądrości, módl się za nami.

Święta Panno przedziwnej czystości,

Święty Antoni Padewski,

Święty Antoni z pobożnych rodziców urodzony,

Święty Antoni od dzieciństwa do Najświętszej Maryi Panny wielce nabożny,

Święty Antoni za radą Chrystusa Pana idący,

Święty Antoni w miłości Bożej gorejący,

Święty Antoni od powzięcia rozumu światem gardzący,

Święty Antoni darami Ducha ś, napełniony,

Święty Antoni, ozdobo i filarze kościoła Chrystusowego,

Święty Antoni, skarbie pisma Bożego,

Święty Antoni seraficzny miłości ogniu,

Święty Antoni kaznodziejo Apostolski,

Święty Antoni lilio czystości,

Święty Antoni przykładzie świątobliwości,

Święty Antoni perło ubóstwa ewangelicznego,

Święty Antoni przykładzie cnót wszelkich.,

Święty Antoni pochodnio gorejąca i świecąca,

Święty Antoni nauczycielu prawdy,

Święty Antoni Arko testamentu,

Święty Antoni młocie niedowiarków,

Święty Antoni tryumfujący z świata, ciała i czarta,

Święty Antoni kapłanie wielce nabożny,

Święty Antoni zwierciadło świętej pokory,

Święty Antoni wysoki w bogomyślności,

Święty Antoni ostrożny w mądrości,

Święty Antoni lekarzu chorych,

Święty Antoni pocieszycielu strapionych,

Święta Antoni przewodniku wodą i lądem,

Święty Antoni obrońco uciśnionych,

Święty Antoni osobliwy wszystkich opiekunie,

Święty Antoni patronie najpewniejszy nam od Boga we wszystkich potrzebach dany,

Święty Antoni powrócicielu rzeczy zgubionych,

Święty Antoni najłaskawszy ojcze i obrońco nasz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od sideł diabelskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez zasługi Świętego Antoniego,

Przez najgorętszą jego miłość,

Przez pragnienie jego, dusz nawrócenia,

Przez gorące pragnienie jego męczeństwa,

Przez szczególne jego zachowanie czystości i posłuszeństwa,

Przez niezmordowane jego prace,

Przez dziwne cudów jego czynienie,

W dzień ostatni,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalił,

Abyś wszystkim uciekającym się do św. Antoniego, zdrowie ciała i duszy użyczyć raczył,

Abyś za przyczyną św. Antoniego, owoce ziemskie i wszystkie rzeczy do życia naszego służące, dać raczył,

Abyś go nam we wszystkich ścieżkach i drogach za wiernego raczył dać stróża,

Abyś za nam i się wstawiającego, miłościwie wysłuchać raczył,

Abyś nasze modlitwy przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

ANTYFONA.

Głos się stał do św. Antoniego: żeś możnie wojował, będą ja z tobą, i uczynię cię sławnym po wszystkim okręgu ziemi.

℣. Módl się za nami Święty Antoni Padewski,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów świecił promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestatu Twego prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Litania o Św. Antonim Padewskim V

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

(Do prywatnego nabożeństwa).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

święta Trójco jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Antoni Padewski,

Święty Antoni, pobożnością z dzieciństwa się zalecający,

Święty Antoni, gorliwy Najświętszej Panny czcicielu,

Święty Antoni, za radą Chrystusa idący,

Święty Antoni, światem pogardzający,

Święty Antoni, w miłości gorący,

Święty Antoni, wytrwały w umartwieniu,

Święty Antoni, wysoki w bogomyślności,

Święty Antoni, ostrożny w mądrości,

Święty Antoni, w ubóstwie się kochający,

Święty Antoni, w czystości wzorowy,

Święty Antoni, wysoką świątobliwością jaśniejący,

Święty Antoni, w pokorze przykładny,

Święty Antoni, wszystkich cnót wizerunku,

Święty Antoni, naśladowco Świętych,

Święty Antoni, prawdziwy Synu Św. Franciszka,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, darem mądrości napełniony,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, kaznodziejo niespracowany,

Święty Antoni, młocie na heretyki.

Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi,

Święty Antoni, straszny wszystkim niewiernym,

Święty Antoni, gorliwy grzechów nieprzyjacielu,

Święty Antoni, biczu na czarty,

Święty Antoni, ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Święty Antoni, filarze Kościoła katolickiego,

Święty Antoni, pocieszycielu utrapionych,

Święty Antoni, przywrócicielu rzeczy zgubionych,

Święty Antoni, przewodniku wodą i lądem,

Święty Antoni, prorokom w gorliwości podobny,

Święty Antoni, apostołom darem mówienia różnymi językami zrównany,

Święty Antoni, męczenniku w pragnieniu,

Święty Antoni, przyczyńco do Boga zawsze gotowy,

Święty Antoni, patronie od wszystkich doświadczony,

Święty Antoni, Ojcze i obrońco Twoich czcicieli,

Bądź nam Boże miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam Boże miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od sideł szatańskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od śmierci wiecznej,

Przez zasługi św. Antoniego Padewskiego,

Przez najgorętszą miłość jego,

Przez pragnienie jego dusz nawrócenia,

Przez gorące pragnienie jego korony męczeńskiej,

Przez nieprzerwane jego zachowanie czystości, pokory i posłuszeństwa,

Przez niezmordowane prace jego,

Przez dziwne jego cudów czynienie,

My grzeszni do Ciebie wołamy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś za przyczyną św. Antoniego serca nasze ogniem czystej miłości zapalić raczył,

Abyś nas za przyczyną św. Antoniego wszelkiej prawdy nauczyć raczył,

Abyś za przyczyną św. Antoniego złe wszelkie pożądliwości w sercach naszych uśmiercić raczył,

Abyś nas za przyczyną św. Antoniego do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam za przyczyną św. Antoniego grzechy nasze odpuścić raczył,

Abyś za przyczyną św. Antoniego Kościół Święty od podstępów nieprzyjacielskich wyswobodzić raczył.

Abyś za przyczyną św. Antoniego wszystkie duchowne stany w świętej pobożności utrzymywać raczył,

Abyś za przyczyną św. Antoniego duszom w Czyśćcu będącym ratunek dać raczył,

Abyś za przyczyną św. Antoniego prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i Wierzę w Boga. Chwała Ojcu.

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się. Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, który błogosławionego Antoniego wyznawcę swojego cudami wsławiać nie przestajesz, racz nam to dać przez jego zasługi, abyśmy od wszelkiego utrapienia wybawieni, tu na ziemi cnotliwie żyć, a w niebie z nim Ciebie na wieki wychwalać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Antoniego Padewskiego, Wyznawcy VI

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy poczęta, módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku,

Patryarcho Zakonu i prawodawco,

Święty Antoni Padewski,

Obywatelu Niebieski,

Z wiernych małżonków zrodzony,

Cnotami ubogacony,

Bogobojnie wychowany,

Bogu na służbę oddany,

Wzorze zakonnej czujności,

Stróżu anielskiej czystości,

Posłuszeństwem jaśniejący,

Śmierci za wiarę pragnący,

Synu Franciszka Świętego,

Piastunie Syna Bożego,

Pilny uczniu Mistrza swego,

Świeco Kościoła Bożego,

Nauk Boskich mistrzu jasny,

Niewiernych pogromco straszny,

Cny lekarzu chorujących,

Tarczo mocna wojujących,

Cudotwórco najdziwniejszy,

W pracach świętych najpilniejszy,

Przykładzie świątobliwości,

Wzorze świętej pobożności,

Najgorętszy w nabożeństwie,

Najpilniejszy w posłuszeństwie,

Pocieszycielu strapionych,

Wybawco w więzach zamknionych,

Kotwico w morzu tonących,

Przewódco w życiu błądzących,

Kwiecie śliczny najwonniejszy,

Gruncie wiary najmocniejszy,

Wspólny sługo z aniołami,

W godności z apostołami,

Chęcią samą męczenniku,

W celi własnej pokutniku,

W wierze równy z wyznawcami,

A w czystości z dziewicami,

Mądrością Boską uczczony,

Cudów chwałą uwieńczony,

W miłości Boga gorący,

Czcią święty pogardzający,

Perło ubóstwa świętego,

Ozdobo zakonu swego,

Kaznodziejo najżarliwszy,

Kapłanie najświątobliwszy,

Wysoki w bogomyślności,

Wielki wzorze zakonności,

Światło królestwa włoskiego,

Gwiazdo kraju hiszpańskiego,

Cudowny w życiu i w zgonie,

Całego świata Patronie,

Wynalazco rzeczy wziętych,

Zaszczepicielu cnót świętych,

Cny Ojcze Święty Antoni,

Prosim Cię w każdej złej toni,

Niech nas wszystko złe ominie,

W życiu i w śmierci godzinie.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Przez zasługi i przyczynę Świętego Antoniego, wybaw nas, Panie!

Od wszystkiego duszy i ciała złego,

Przez najgorętszą miłość Jego,

Przez żarliwość Jego w dusz nawracaniu,

Przez gorące Jego męczeństwa pragnienie,

Przez osobliwe Jego czystości i posłuszeństwa zachowanie,

Przez niezemdlone prace Jego w nauczaniu,

Przez przedziwne i niezliczone cuda Jego,

W dzień śmierci naszej i Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyśmy przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny czystymi i niezmazanymi Tobie zaleceni byli,

Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju doświadczyli,

Aby wszyscy niewierni Ciebie prawego Boga poznali,

Aby zuchwali nieprzyjaciele Wiary Świętej pogromieni byli,

Aby wszyscy wierni to, o co słusznie proszą, otrzymali,

Aby w sercach naszych ogień Miłości Twojej rozpalił,

Abyś naszą ojczyznę w całości i pokoju zachować raczył,

Abyś wszystkie duchowne stany w swej dostojności i w prawdziwej pobożności utwierdzić i zachować raczył,

Abyś nas do prawdziwej pokuty przywieść raczył,

Abyś myśli nasze do pragnienia wiecznego szczęścia podnieść raczył,

Abyś nam wszystkim do Niego się uciekającym, zdrowia ciała i duszy za Jego przyczyną użyczyć raczył,

Abyś nam Go we wszystkich sprawach za pomocnika dać raczył,

Abyś Go za nami proszącego, miłościwie wysłuchać raczył,

Abyś nam wszystkim konieczne do życia potrzeby łaskawie dać raczył,

Abyś nas do wiecznego szczęścia umieścić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Uwielbiłeś, o Panie, sługę Twego, i wielkie dla nas czynisz rzeczy; niech Imię Twoje, o Boże, będzie wywyższone i uwielbione na wieki.

℣. Święty Antoni wstaw się do Boga za nami.

℟. Abyśmy mogli Twych zasług być uczestnikami.

℣. Módlmy się: Boże najłaskawszy, a w Świętych Twoich cudowny, który Świętego Antoniego, wyznawcę Twego, niezliczonymi uwielbiasz cudami, prosimy Cię, racz nam dać miłościwie, abyśmy przez zasługi i przyczynę Jego pokój całego świata, a osobliwie ojczyzny naszej, a nade wszystko Łaskę i Miłosierdzie Twoje teraz i w godzinę śmierci naszej od Ciebie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Pozdrowienie Św. Antoniego

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Bądź pozdrowiony z serca, całego, bądź pozdrowiony po tysiąc razy Święty Antoni, słodki mój Patronie, naczynie łaski Bożej! Dzieciątko Jezus jest z Tobą! Błogosławionyś, jako najpokorniejszy i najbardziej podziwięnia godny Syn Św. O. Franciszka!

O Święty Antoni, cudotwórco wszystkich czasów, módl się za nami grzesznymi, szczególniej za mnie, niegodnego Twego czciciela, módl się ustawicznie, osobliwie w obecnej mojej nędzy i potrzebie, przede wszystkim jednak w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

 

 

Memorare do Św. Antoniego

Tydzień pobożnego Katolika 1914

Pamiętaj i pomnij sobie, o Święty Cudotwórco, że nie słyszano nigdy, abyś w nędzy uciśnionego i ucieczki u Ciebie szukającego, bez pomocy lub ulgi od Siebie odrzucił. Tą ufnością ożywiony, że nie na próżno prosić będę, uciekam się do Ciebie, o Najłaskawszy i najmilszy przyjacielu Dziecięcia Jezus! O najwymowniejszy zwiastunie nieskończonego, Miłosierdzia Bożego! Nie gardź moimi prośbami, ale zanieś je przed Tron Boga i Twoim wstawieniem wyjednaj mi wysłuchanie tej modlitwy, pomoc i pociechę w moim utrapieniu; o najmilszy, najcudowniejszy i najpotężniejszy Św. Antoni! Amen.

 

 

 

Antyfona Św. Bonawentury na cześć błogosławionego języka Św. Antoniego

Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

O języku błogosławiony, któryś ustawicznie błogosławił Pana i uczyłeś innych błogosławić Go, teraz jawnie pokazało się, jak wielką masz przed Bogiem zasługę. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya…

3 razy wezwanie: Święty Antoni Padewski, módl się za nami.

Modlitwa. O błogosławiony Antoni Święty, którego język zawsze chwalił Pana i uczył innych Go chwalić, obiecuję zawsze czcić Ciebie przez naśladowanie cnót Twoich i przez zachowanie języka swego wolnym od wszelkiej skazy, a używając go, jakoś Ty to czynił, jedynie do chwalenia Boga i uczenia innych czci Jego. Wyjednaj mi u Boskiego Dzieciątka, którego miałeś szczęście na ręku piastować, odpuszczenie wszystkich grzechów, przeze mnie mową popełnionych i tych, co ze mnie początek wzięły, jako też łaskę używania mocy swojej jedynie na chwałę Boską i dla zbudowania bliźnich moich. Amen.

 

 

 

 

Responsorium do Św. Antoniego, które Św. Bonawentura napisał (I)

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Bóg mój i wszystko: książka do nabożeństwa dla Członków Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu 1944rr.

Jeśli pragniesz cudów, * to śmierć błędy uciski wyświadczają,  * Szatan, trąd ustępują, * a chorzy zdrowi wstają.

Folguje morze i pęta spadają.  * O członki zdrowe i zgubione rzeczy * proszą młodzi i starzy, * a onym dawają.

Giną niebezpieczeństwa, * i troski ustępują.  * Niech świadczą ci co doznali, * niech Padewczycy wyznają.

Folguje morze i pęta spadają… itd. jako wyżej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Folguje morze i pęta spadają;

O członki zdrowe i zgubione rzeczy proszą młodzi i starzy, a onym dawają.

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się. Kościół Twój, Panie Boże, niechaj uweseli pamięć nabożna na Świętego Antoniego, Wyznawcę Twego, aby zawsze uzbrojony będąc duchownymi pomocami, godnym się stał zażywania wiecznego wesela. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

Odpust 300 dni raz dziennie.

Odpust zupełny w zwykłych warunkach, z refrenem, wersetem i modlitwą odmawia się codziennie przez cały miesiąc (S.C. Indulg., 25 I 1866; S. Paen. Ap., 30 I 1936).

* * *

Responsorium do Św. Antoniego, które Św. Bonawentura napisał (II)

Arka pociechy 1880r.

Jeżeli pytasz o cudach: śmierć, błąd, utrapienie,

Czart ustępuje, chorzy biorą uzdrowienie;

Burze morskie ustają, więzy opadają,

Zguby się powracają, niedołężni wstają.

Wszelka potrzeba znośna, giną nieprzyjaźni,

Za opieką Świętego wolni od bojaźni,

I bezpiecznie w przygodach każdy to przyznaje,

Lissabońskie, Padewskie i te nasze kraje.

Kogokolwiek w opiekę przyjmuje Antoni,

Każdemu daje pomoc, od złej śmierci broni.

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże! któryś Świętego Antoniego dziwnych i ustawicznych cudów czynieniem upoważnić raczył, użycz litościwie: abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie Majestatu Twego prosimy, za przyczyną onegoż skutecznie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

* * *

Responsorium do Św. Antoniego (III)

Nowenna, godzinki i pieśni do św. Antoniego z Padwy 1927

Jeżeli pragniesz widzieć cuda Antoniego

Spojrzyj wiernie na cały okrąg świata tego.

Jako przyczyną swoją bieg śmierci wstrzymuje

W błędzie duszy i ciała skutecznie ratuje.

W nieszczęściach, utrapieniu, nędzy, smutku cieszy —

W mocy czarta jęczącym, na ratunek śpieszy.

Ciała i dusze z trądu grzechowego leczy –

Chorzy zdrowemi wstają, gdy ich ma w swej pieczy,.

Fale morskie uśmierza i niepokój duszy

Więzy i pęta wszelkie, mocą Boga kruszy.

Członki z bólu odpadłe i rzeczy stracone

Młodym i starym prośbą jego są wrócone

Niebezpieczeństwa wszelkie jako cień znikają

Niedostatek ustaje, wszyscy to przyznają

Niechaj to lud padewski na cały świat głosi —

Ile przy grobie jego cudów, łask odnosi.

Niech przeto chwała Bogu w trójcy jedynemu

Ojcu Synowi, wspólnie Duchowi świętemu —

W całej nieba i ziemi rozległej krainie —

Przez cuda Antoniego na wieki wieków słynie

Prosimy Cię pokornie o Święty Antoni

Niech nas zawsze przed Bogiem Twoja prośba broni.

* * *

Responsorium o Wielkim Cudotwórcy Antonim Świętym z Padwy. (IV)

Nabożeństwo codzienne 1857

Jeżeli Cuda zechcesz uznać niezliczone,

Żarliwą Antoniego prośbą uproszone,

Śmierć, błąd, ucisk, czart i trąd, dla niej uciekają,

Chorzy z nieuleczonych chorób zdrowi wstają.

Harde morskie przepaści wały ustępują,

Same niewolnych pęta wolne rozwiązują,

O członki, i o rzeczy zgubione, gdy proszą,

Z wielkim weselem młodzi, i starzy odnoszą.

Różne niebezpieczeństwa giną oddalone,

Ufają, i potrzeby szczęśliwie zniesione,

Niech ci powiedzą, którzy łaski doznawąją,

Niech mówią Padewczycy, co ten Klejnot mają

Za te łaski i cuda daleko słynące,

Z nieba dla Antoniego obficie płynące,

Niech Rogu w Przenajświętszej Trójcy Jedynemu,

Wieczna będzie na wieki cześć królującemu.

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

℣. Kościół Twój Róże, niechaj u weseli Świętego Antoniego  Wyznawcę Twego modlitwa uroczysta, aby zawsze i duchownymi ratunkami był opatrzony, i wesela zażyć mógł wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

MODLITWA II.

Najcichszy i najłaskawszy Panie Jezu Chryste, który Błogosławionego Antoniego, Wyznawcę Twego, wiecznymi oświecasz cudów jego jasnościami, daj łaskawy, abyśmy o co przez jego zasługi wiernie prosimy, za jego przyczyną otrzymali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

℟. Amen.

* * *

Responsorium do Św. Antoniego (V)

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

℣.Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego, * wszelkich Łask dowody odbierzesz od niego.

℟. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają.

℣.Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

℟. Morze się ucisza…

℣. Kalecy się cieczą członków uzdrowieniem, * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.

℟. Morze się ucisza…

℣. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy, * I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

℟. Morze się ucisza…

℣. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą, * I z Padewczykami cuda jego głoszą.

℟. Morze się ucisza.. itd.

℣. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Który taką władzę nadał Antoniemu.

℟. Morze się ucisza… itd.

℣. Weź nas w opiekę, Święty Antoni.

℟. Niech nas Twa prośba od złego chroni.

℣. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś Świętego Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi Jego pokornie Majestatu Twego prosimy, przez Jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

V. Módl się za nami, Święty Antoni Padewski.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Panie, przezacnego Wyznawcy Twego Błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie Twej Łaski godnymi uczyniła, a na przyszłym wieczną radością udarowała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

℟. Amen.

℣. Módlmy się. Niech się wstawi za nami, prosimy Cię Panie, Święty i chwalebny wyznawca Twój Antoni, którego niezliczonymi darami cudów i chwalą wywyższyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

Odpusty:

1) 100 dni za odmówienie responsorium i przyłączonej modlitwy z sercem skruszonym i pobożnie.

2) odpust zup. raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym dla tych, co przez cały miesiąc codziennie modlą się powyższym sposobem.

Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub publicznej kaplicy i modlitwa, przy tym przez pewien przeciąg czasu według intencji Ojca Św.

(Pius IX . Dekr. Św . Kongr. Odp. d. 25 stycznia 1866).

 

 

 

 

Porządek nabożeństw do Św. Antoniego na dzień wtorkowy, które się przez trzynaście następujących wtorków odprawiać powinny.

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Cały złoty ołtarz 1829r.

Modlitwa I

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, jasne po Hiszpanii Pisma Świętego światło, a prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę, najłaskawsze uszy Twoje ku pokornej modlitwie mojej, u Najwyższego Pana łaskę, racz uprosić, o co proszę przez niewinne dziedzictwo Twoje.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Antoni Święty! jasne Pisma św. światło, a prawdziwa wszystkich strapionych ucieczko, skłoń proszę, najłaskawsze serce Twoje ku pokornej modlitwie mojej, a duszy mojej u Najwyższego Pana łaskę racz uprosić. Błagam Cię o to przez niewinność życia Twojego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa II.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, Słowo kaznodziejów, cnót fundatorze, grzechów ostry wykorzeniaczu, pokornie Cię proszę, abyś nabożnie usta Twoja otworzył, upraszając mi od Pana Boga łaskę posiłku za którą bym to sobie zjednał, czego w teraźniejszej potrzebie mojej żądam; o co proszę przez zasługi Twoje, któryś w zakonie Świętego Franciszka chwalebnie żyjąc zgromadził.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! Sławo kaznodziejów, cnót przykładzie, grzechów surowy pogromco! pokornie Cię prosimy, abyś nabożne usta Twoje otworzył i uprosił mi od Boga łaskę pomocy, która by mi zjednała to, czego w teraźniejszej potrzebie mojej żądam; o co proszę przez zasługi, któreś w zakonie Augustyna świętego chwalebnie żyjąc zgromadził. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i t. d. Chwała Ojcu i Synowi i t. d.

Modlitwa III.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, pociecho ludzi wiernych i pochodnio świata na lichtarzu Ołtarzu kościoła Świętego wystawiona. Miasto na górze bogomyślności złożone, wzywam Cię pokornie, ażeby weszły przed obecność szczodrobliwej miłości Twojej strapionego serca mojego wzdychania, i abyś uprosił mi od Boga nabożnych zmysłów moich wykonanie, o co proszę przez zasługi, którycheś w zakonie Serafickiego Ojca Franciszka Świętego żyjąc nabył.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! Pociecho ludzi wiernych i pochodnio świata w Kościele Bożym jaśniejąca, miasto na górze bogomyślności zbudowane, błagam Cię pokornie, ażeby weszły przed oblicze szczodrobliwej dobroci Twojej strapionego serca mojego wzdychania i abyś uprosił mi od Boga pobożnych zamiarów moich wykonanie; o co proszę przez zasługi, któreś w zakonie Serafickiego O. Franciszka Ś. żyjąc, nabył. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa IV.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, i uprzejmy sługo Najświętszej Królowej Anielskiej z tą Niebieską Monarchinią do najukochańszego Syna jej za mną racz się przyczynić, a uproś mi grzechów moich odpuszczenie, łaski Bożej pomnożenie, i posiłek we wszystkich potrzebach moich. O co proszę przez niezmierną radość serca Twego, w której się rozpływało kiedy się na ramionach Twoich Najsłodsza dziecina Jezus zabawił.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! gorliwy sługo Najświętszej Królowej Anielskiej, z tąż niebieską Monarchinią do najukochańszego Syna Jej za mną racz się przyczynić; uproś mi grzechów moich odpuszczenie, łaski Bożej pomnożenie i posiłek we wszelkich potrzebach moich; o co Cię proszę przez niezmierną radość serca Twego, w której się rozpływało, kiedy się na ramionach Twoich najsłodsze Dziecię Jezus zabawiało. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa V

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, sierot opuszczonych Ojcze opatrzny, z łaski Boskiej oschłych grzeszników ochłodo, i modlitwy świętej gorący miłośniku, proszę Cię pokornie,, ażebyś mnie lubo niegodnego służebnika Twego przyjąć, a we wszelkich duchownych i cielesnych wspomagać raczył w potrzebach, uprosiwszy mi u Pana Boga naszego żywą wiarę, za którą bym był wysłuchany. O co proszę przez zasługi i cuda, któreś żyjąc na świecie sprawował.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! sierot opuszczonych opiekunie litościwy! Nieszczęśliwych grzeszników pociecho i modlitwy gorącej święty miłośniku! proszę pokornie, ażebyś mnie lubo niegodnego sługę Twojego, przyjąć i we wszelkich duszy i ciała potrzebach wspomagać raczył, uprosiwszy mi od Pana Boga żywą wiarę, przez którą bym zasłużył być wysłuchanym; o co Cię proszę przez zasługi i cuda, któreś żyjąc na świecie czynił. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa VI.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, mocny pokuty Święty filarze, bezpieczna przeciwko pokusom tarczo i prawa nieumiejętnych drogo, proszę Cię nie pogardzaj słusznymi żądzami i modlitwami moimi, ale mnie uczyń uczestnikiem dobrych owoców i cnót Świętych duszy Twojej, od Pana Boga naszego uprosiwszy mi przez zjednoczenie Najdroższej Krwi Jego, aby nadzieja do pożądanego zaciągnęła portu. O co proszę przez świętą śmierć Twoją.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! mocny pokuty świętej filarze, bezpieczna przeciwko pokusom tarczo i prawa nieumiejętnych drogo! Proszę Cię, nie pogardzaj pokornymi żądaniami i modlitwami moimi, ale mnie uczestnikiem uczyń owoców zasług i cnót Twoich, upraszając mi od Pana Boga przez zasługi i cenę najdroższej krwi Jego, aby nadzieja moja osiągnęła cel pożądany, o co Cię proszę przez świętą śmierć Twoją. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa VII.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, nowa światłości krajów Włoskich, szlachetny skarbie miasta Padewskiego, francuskich praw nauczyciela powszechny, Zbawiciela naszego Chrystusa Pana krwią odkupionych dusz pociecho, Twojej wzywam nabożnej opieki, abyś u Najwyższego Pana uprosił mi gorącą miłość, ażebym w wierze, nadziei i miłości nigdy nie był zawstydzony. O co proszą przez chwalebne i uroczyste duszy Twojej Świętej do Niebieskiego Królestwa przyjęcie.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! jasna światłości krajów włoskich, najdroższy skarbie miasta Padwy, francuskiego państwa nauczycielu powszechny, pociecho dusz krwią Zbawiciela Chrystusa odkupionych; Twojej wzywam słodkiej opieki, abyś u Najwyższego Pana uprosił mi gorącą miłość, ażebym w wierze, nadziei i miłości nigdy nie był ostudzony; o co Cię proszę przez chwalebne i uroczyste duszy Twojej świętej do niebieskiego królestwa przyjęcie. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa VIII.

Najchwalebniejszy, Ojcze Święty Antoni, żywy wyznania Ewangelii Świętej wizerunku, słodki schorzałych pocieszycielu, a wszystkich utrapionych ucieczko, pokornie proszę nie zapominaj utrapionego serca mego wzdychania i jakoś nie zapomniał też strapionego i niewinnie na śmierć potępionego rodzica Twojego. Duszy przeto mojej uproś Łaskę Boską, przez którąbym zasłużył w wszystkich modlitwach moich u Najwyższego Pana przyjemne wysłuchania. O co proszę przez nie małą radość, która między Tobą i Ojcem Świętym Franciszkiem była, kiedyście się w chwale niebieskiej poznali.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! żywy wyznania Ewangelii św. wizerunku, słodki schorzałych pocieszycielu, a wszystkich strapionych i.skrzywdzonych ucieczko! pokornie proszę, nie zapominaj strapionego serca mego jęków, jakoś nie zapomniał łez prześladowanego i niewinnie na śmierć skazanego rodzica Twego. Duszy przeto mojej uproś laskę Bożą, za którąbym zasłużył na łaskawe wszystkich modlitw moich u Najwyższego Pana wysłuchanie; o co Cię proszę przez niemałą radość, która między Tobą i Ojcem świętym Franciszkiem była, gdyście się w chwale niebieskiej spotkali. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa IX.

Najchwalebniejszy Ojcze Święty Antoni, Arko Testamentu, czujny czystości i szczerości stróżu, miłośniku krzyża Świętego, wzywam Cię pokornie, ażebyś w godzinę śmierci mojej był przy mnie obecny i bronił mnie od piekielnego nieprzyjaciela, abym utwierdzony, chęcią, usty i sercem błogosławił Boga mego, racz mi przy dokończeniu życia mego uprosić zmiłowania Boskiego posiłek, ażeby uznały wszelkie narody nieograniczoną Dobroć Boską, i na wieki chwaliły Imię Jego Święte. O co proszę przez niewymowne wesele, którem się nasyca Święta Dusza Twoja, gdyś uznał w księgi wiecznej chwały wpisanego, kiedy już teraz twarzą w twarz przypatrujesz się Boskiej Istności Majestatowi.

Lub inny przekład.

Najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni! arko testamentu, czujny czystości i wiary stróżu, miłośniku Krzyża świętego! wzywam Cię pokornie, ażebyś w godzinę śmierci mojej przy mnie był obecny i bronił mnie od piekielnego nieprzyjaciela, bym utwierdzony w wierze, pragnieniem, usty i sercem błogosławił Boga mego. Racz przy dokończeniu życia naszego uprosić mnie i wszystkim żałującym za grzechy miłosierdzia Boskiego pomoc, ażeby uznały wszelkie narody nieograniczoną dobroć Boską, by teraz i na wieki chwaliły Imię Jego święte; o co Cię proszę przez niewymowne wesele, którem się upajała dusza Twoja, gdyś się ujrzał wpisany w księgi wybranych jako dziedzic wiecznej chwały, gdzie twarzą w twarz przypatrujesz się Istności i Majestatowi Boskiemu. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Modlitwa X.

Pomocniku mój najwierniejszy, najchwalebniejszy Święty Antoni! Najdoskonalszy wzorze świętości! któremu danym było nie wysychające nigdy źródło modlitwy, tak, że żarliwa prośba Twoja do Boga za grzeszników jako rwący potok gwałtownością swoją rozbrajała sprawiedliwość Jego i gasiła pioruny gniewu Jego dla ukarania nieprawości ludzkich na świat podać mające: błagam Cię, przez te nadzwyczajne łaski od Boga otrzymane, uproś mi ducha gorliwej modlitwy, abym Go skutecznie przebłagać mógł za grzechy i wyjednywać dla świata miłosierdzie Jego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

Modlitwa XI.

O nienaruszonej czystości Aniele, Święty Antoni! przez pożary miłości Bożej otrzymałeś światłość mądrości i zdobyłeś jasność najwyższej nauki; przez nie zatapiałeś się w bezbrzeżnym oceanie niebiańskich słodyczy, śmiertelnikom niedostępnej, i poiłeś się radościami Świętych, gdy w zachwycie miłości trzymałeś Najświętsze Dziecię Jezus przy sercu swoim, a On Stworzyciel świata u szyi Twojej się wieszał i na Twej piersi spoczywał… wtedy to całe Niebo zniżyło się ku Tobie, a ziemia Niebem Ci się stała… Pomnijże na wszystkie te Twoje pociechy, a racz mi przez nie być opiekunem, a przez radości, jakie wtenczas czułeś, poleć Jezusowi duszę moją, aby oczyszczona od wszelkiej skazy grzechowej, zasłużyła posiąść Go w niebie na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

Modlitwa XII.

Święty Antoni! chwalebny Serafinie zapalony miłością Bożą! Któż pojąć może wysokość zjednoczenia Twojego z Bogiem… jakież uniesienia miłości zniewoliły Cię do życia pustelniczego? tam w ciemnej samotnej grocie stworzyłeś sobie raj jasny, tam rozmawiałeś z Aniołami i z samym Stwórcą Aniołów… O słodki Patronie mój i pomocniku mój najwierniejszy! uciekam się do Ciebie, prosząc Cię najgoręcej, przedstaw mnie przed Majestatem Boga przedwiecznego jako sługę Twego, który tu walczę z niebezpieczeństwami zbawienia, z pokusami świata, ciała i czarta; dopomóż mi oddalić się od ziemskich ułud, a duchem przebywać na pustyni, abym zatopiony w Stworzycielu moim, przez Twoją skuteczną przyczynę, z Nim samym rozmawiał, z Nim żył i z Nim połączonym został na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

Modlitwa XIII.

Przedwieczny, niebieski Ojcze, Boże najłaskawszy, na wzór Świętego Antoniego pragnę dla Ciebie umrzeć męczeńską śmiercią z miłości ku Tobie. Przeto obieram Go za przykład do naśladowania; a gdy nie jest woła Twoją, abym krew wylał za wiarę, błagam Cię, Panie! daj mi tę łaskę, abym w cierpliwości znosił męczeństwo życia, chociażby takowe sroższym było od śmierci, jeśliby się tak podobało Twej woli. Pragnę je cierpieć dla podobania się Tobie, dla czynienia zadość Twej Boskiej sprawiedliwości i dla wysłużenia sobie żywota wiecznego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

(Ojciec Św. Leon XIII. udzielił wszystkim wiernym, którzy przez trzynaście następujących wtorków, wyspowiadawszy się i przyjąwszy Komunię Św., pomodlą się na cześć Św. Antoniego albo wypełnią inne dobre uczynki, odpustu zupełnego, który można też za dusze w Czyśćcu ofiarować. 1 marca 1898 r.).

 

 

 

 

Nabożeństwo 13 wtorków albo niedziel na cześć Św. Antoniego

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

Nabożeństwo to jest zalecone od Ojca Świętego Leona XIII dnia 1. marca 1889r. i odpustami obdarzone. Kto w trzynastu wtorkach albo niedzielach przystępuje do Spowiedzi i Komunii Świętej i odmówi jakiebądź modlitwy albo wypełnia jakie uczynki pobożności na cześć Boga i Św. Antoniego, zyskuje w każdy z tych wtorków lub w każdą z tych niedziel odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Odmów w każdy dzień tego 13-wtorkowego nabożeństwa: Responsorioum i Litanię do Św. Antoniego, a potem jedną z następujących modlitw. Oprócz tego nadane jest na każdy dzień jakie pobożne ćwiczenie.

Pierwszy wtorek lub niedziela

Modlitwa:

O wielki Święty, przez to bezzwłoczne posłuszeństwo, jakieś zawsze zachował ku Boskim natchnieniom lub rozrządzeniom przełożonych twoich, opuszczając natychmiast i świat i wszelką własną swobodę dla spełnienia najdrobniejszych ich skinień; błagam Cię, wyjednaj mi u Pana tę łaskę, abym i ja także pokonał każdą ludzką przeszkodę ku dokładnemu spełnianiu Prawa Bożego i wszystkich służnych żądań tych, co mają jakiekolwiek prawo mi rozkazywać.

Ćwiczenie pobożne: Zachowaj wiernie III Przykazanie Boskie, abyś dzień święty święcił.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Drugi wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową prawdziwą pokorę, o wielki Święty, którąś zachował długo i w licznych przypadkach, z cnotliwą zręcznością ukrywając w sobie światło wielkiej mądrości i wysokie dary, abyś się stosował do pokornych wzorów Zbawcy naszego; błagam Cię, wyproś mi także łaskę podobną u Pana, abym umiał strzec pokornie darów Jego, przez co bym uniknął niewdzięczności za Jego szczodroty i niedbalstwa za chwałę Jego.

Ćwiczenie pobożne: Unikaj pychy i znoś cierpliwie pogardę ludzką.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Trzeci wtorek lub niedziela

Modlitwa:

Przez owo gorące pragnienie, o wielki Święty, którym pałałeś, przelania krwi własnej za wiarę Jezusa Chrystusa, udając się w tym celu do krajów afrykańskich, ku otrzymaniu z rąk tamtejszych barbarzyńców pożądanego męczeństwa, błagam Cię, wyproś mi u Pana tę Łaskę, abym postanowił i ja także ciągle umartwiać zmysły i złe żądze moje, a nie uległ kiedyś okrutnej przewadze ich pochlebstw, lub zgubnemu popędowi ich natarczywości.

Ćwiczenie pobożne: Unikaj wszystkiego, co by cię do grzechu zwieść mogło, tj. osób, domów, gazet i książek szerzących błędy i nauki. Czytaj dobre książki.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Czwarty wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową nieulękłą żarliwość, z jakąś pracował na chwałę Bożą i zbawienie dusz, nie szczędząc trudów, a nawet niebezpieczeństw w nawracaniu okrutników, kacerzy i zuchwałych a dzikich grzeszników; błagam Cię, o wielki Święty! o zjednanie mi Łaski u Pana, abym i ja także stawił się mężnie przeciw duchownym nieprzyjaciołom moim, a nie padł na łup kiedyś ich podejść, lub z własnej winy stracił wieczne królestwo.

Ćwiczenie pobożne: Módl się za nawrócenie grzeszników.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Piąty wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową anielską czystość, którąś troskliwie zachował, jak prześliczną lilią, zanosząc aż do grobu białą szatę niewinności chrzestnej ku okazaniu jej niesplamionej i całkowitej Królowi Dziewic, Jezusowi Chrystusowi, błagam Cię, o wielki Święty, o ten Dar Boży, abym strzegł siebie samego, jako żywy kościół Ducha Najświętszego, a nie pokalał się nigdy obrzydłym grzechem, przeciwnym tak pięknej cnocie.

Ćwiczenie pobożne: Bądź ostrożny w pokusach do nieczystości, chroń się okazji do tego grzechu i módl się szczególnie za młodzież w niebezpieczeństwie się znajdującą.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Szósty wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową opatrzną miłość, jakąś ciągle wyświadczał bliźniemu Swemu, używając myśli, języka i cudów na dobro ludzkie i wsparcie potrzebnych; błagam Cię, o wielki Święty, o Łaskę u Pana, abym równe przysługi w podobnych przygodach czynił braciom moim, a przez to we własnych potrzebach doczesnych i dusznych, wysłużył sobie u Boga takież miłosierdzie.

Ćwiczenie pobożne: Daj ubogim jałmużnę i bądź zawsze miłosierny(a).

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Siódmy wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową ostrą pokutę, jakąś czynił w całym życiu Twoim, ciągle martwiąc zmysły wszelkim rodzajem utrapień, abyś je zupełnie podbił pod rozkazy rozumu; błagam Cię, o wielki Święty, o Łaskę u Pana, abym także i ja, ze zbawienną ostrością, tępił moją pożądliwość już to dla zgładzenia grzechów życia przeszłego, już dla ujścia nowych przestępstw.

Ćwiczenie pobożne: Unikaj zbytecznego pokarmu i napoju, i też zbytecznego przepychu. Poskramiaj twe oczy, uszy i język.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Ósmy wtorek lub niedziela.

Modlitwa:

Przez ową heroiczną cierpliwość, jakąś okazał w przeciwnościach, znosząc z radością i pokojem choroby i prace tego życia nędznego i zdając się zupełnie we wszystkim na rozporządzenia Boskie; błagam Cię, o wielki Święty, o Łaskę u Pana, abym i ja także przyjmował z Rąk Boskich wszystkie przygody ludzkie, a przez to nie stracił zasług świętej cierpliwości i wieńca chwały w Niebie jej odpowiedniego.

Ćwiczenie pobożne: Bądź cierpliwy(a) w krzyżach i utrapieniach. Módl się za chorych. Unikaj klątwy.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Dziewiąty wtorek lub niedziela

Modlitwa

Święty Antoni, od dzieciństwa już Panny Najświętszej pobożny czcicielu, któż tak wysławiał i uwielbiał Królową Nieba, Maryę, jak Ty Ją uwielbiałeś? Matkę Jezusa uważałeś jako matkę Twoją niebieską. W kazaniach Twoich podnosiłeś Jej zasługi i polecałeś Jej prace i modlitwy Twoje. Najświętsza Panna raczyła się Tobie objawić i nazywać Cię miłym sługą i synem Swoim. W godzinie śmierci Twojej wzywałeś pomocy kochanej Pani Twojej śpiewając hymn: „O gloriosa Domini”, czyli: „O Gospodzie uwielbiona”, i pod Jej Opieką dokończyła życie Twoje.

Jako członkowie Trzeciego Zakonu pragniemy iść za Twoim przykładem, o Święty Antoni, i za przykładem Ojca naszego Świętego Franciszka chcemy uwielbiać ową Pannę, którą Archanioł Gabryel pozdrowił tymi słowy: „Bądź pozdrowiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami”.

Dopomóż nam, wierny sługo Królowej Nieba, nabożnie odprawiać różaniec i rozważać tajemnice naszego zbawienia. Z Najświętszą Panną Maryą i Wszystkimi Świętymi zachowaj nas, Święty Antoni, ode złego, mianowicie od grzechu śmiertelnego i potępienia wiecznego. Amen.

O Pani moja, o Matko moja, pomnij, że jestem Twoim(ją)! Ocal mnie, broń mnie, jako rzeczy i własności swojej. Amen.

(Odpust 40 dni za każdym razem)

Ćwiczenie pobożne: Bądź zawsze wiernym(ą) czcicielem(ką) Maryi Panny i Świętego Antoniego.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Dziesiąty wtorek lub niedziela

Modlitwa

O najchwalebniejszy Ojcze, Święty Antoni, opatrzny opiekunie ubogich, sierót i opuszczonych, a Krzyża Świętego wielki miłośniku; przez wszystkie Twoje całego życia trudy i prace, któremiś sobie na chwałę wieczną w Niebie zasłużył, proszę Cię pokornie, uproś mi u Boga Łaskę ustrzeżenie się wszystkiego złego w życiu i szczęśliwą godzinę śmierci mojej. W tej to chwili racz być przy mnie obecny i broń mnie od mocy szatańskiej, od nieufności w miłosierdzie Boże i rozpaczy, od zbytniego trwożenia sobą i bojaźni potępienia. Ale racz mnie utwierdzić w nadziei, na zasługach męki i śmierci Zbawiciela mojego opartej, że przez nią dostąpię zbawienia wiecznego. Amen.

Ćwiczenie pobożne: Ufaj w pomoc Świętego Antoniego i w każdej potrzebie się do niego udawaj.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Jedenasty wtorek lub niedziela.

Modlitwa.

Święty Antoni miłośniku ubogich, Tyś wołał słowa ewangeliczne: „Błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią”. Tyś upominał bogatych, aby wspomagali biednych; Tyś karcił lichwiarzy i nawracał drapieżców. Gdyś w mieście Florencji nad grobem lichwiarza miał przemowę pogrzebową, powiedziałeś z natchnienia Bożego: „Gdzie jest skarb twój, tam też serce twoje. Idźcie do domu, a znajdziecie pomiędzy skarbami serce zmarłego”.

Dopomóż nam, Święty Antoni, abyśmy sobie zgromadzali skarby nieprzemijające, których złodziej nie ukranie i rdza nie zepsuje; to jest, abyśmy sobie zgromadzili skarby dla żywota wiecznego przez modlitwy, post i jałmużny. Gorzko żałujemy, żeśmy przez winę naszą już wiele skarbów utracili. Odtąd chcemy życie nasze poprawić, już więcej nie grzeszyć i trwać w szczerej pokucie aż do końca. Amen.

Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko.

(Odpust 100 dni za każdym razem)

Ćwiczenie pobożne: Nie gardź ubogim, bądź zawsze miłosierny(ą) i życzliwym(ą).

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Dwunasty wtorek lub niedziela

Modlitwa

O Święty Antoni, któryś szczęśliwie w Łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobna? Drżę z bojaźni i z strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach, i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed Sądem Boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we Krwi Jezusa Chrystusa i w Twym wstawiennictwie. O nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, Łaskę przyjęcia Pana Jezusa Przenajświętszym Sakramencie i możność zadosyćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie  ostatnia godzina mego życia, pośpiesz mi wtedy z pomocą, wzmocnij mnie, iżbym z Najświętszymi Imionami: Jezusa, Maryi, Józefa na ustach, pod Opieką mego Anioła Stróża, innych Patronów i Świętych, i pod Opieką Twoją, rozstał(a) się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i abym został(a) przyjętym(ą) do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen.

Ćwiczenie pobożne: Gotuj się wcześnie do śmierci. Módl się do Św. Antoniego o zachowanie od nagłej i niespodziewanej śmierci.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

Trzynasty (ostatni) wtorek lub niedziela

Modlitwa.

Święty Antoni, sławny i chwalebny cudotwórco, Padwanie po śmierci Twojej natychmiast uwielbiali Cię jako Świętego i wzywali Twej pomocy. Pan Bóg i po śmierci Cię uwielbił przez cuda, które się stały przy Twoim grobie w Padwie.

Święty Antoni, i my uciekamy się pod Twoją obronę. Dopomóż nam, abyśmy pamiętali na ostatnie rzeczy człowieka i nie grzeszyli, według słów Pisma Świętego: „We wszystkich sprawach Twoich pamiętni na rzeczy ostateczne, a na wieki nie zgrzeszysz” (Ekkl. 7, 40)

Uproś nam u Boga Łaskę, miłosierdzie, przebaczenie grzechów naszych, miłość Boga i bliźniego, aby się wypełniły słowa Zbawiciela naszego: „Jeżeli Mnie kto miłuje i Ojciec Mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie sobie u niego uczynimy” (J 14, 23)

Twojej opiece polecamy, Święty Patryarcho, wszystkich członków Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, aby trwali w pokucie i dążyli nieustannie do doskonałości chrześcijańskiej.

A ponieważ święta jest myśl i zbawienna, modlić się za zmarłych, ofiarujemy modlitwy nasze z modlitwami Twoimi, Święty Antoni, Panu Bogu naszemu, aby Pan Bóg duszom wiernych zmarłych dał odpoczynek wieczny. Osobliwie przez Ciebie, Święty Antoni, polecamy Miłosierdziu Bożemu dusze naszych rodziców, braci i sióstr, pokrewnych i przyjaciół, jako też dusze zmarłych członków III-go Zakonu. Daj, Boże! abyśmy Cię z Świętym Antonim i z całym orszakiem Niebieskim wielbić mogli w niebie na wieki. Amen.

O Maryo, Matko Boża i Matko Miłosierdzia, módl się za nami i za zmarłymi.

Odpust 100 dni raz na dzień.

Ćwiczenie pobożne: Wszystkie troski twoje oddaj Św. Antoniemu. Chroń się pijaństwa i procesów. Pamiętaj na dusze w Czyśćcu będące. Daj jałmużnę ubogim.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego.

 

 

 

 

Nowenna na wtorki do Św. Antoniego Padewskiego

Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie NMP 1857

W T O R E K   1.

Na uproszenie nam u Boga przez przyczynę Antoniego Świętego szczęśliwej śmierci wraz z prawdziwym duszy życiem.

Niech Ci chwała będzie trwała,

Jezu, przedwieczne zbawienie,

Że nas broni twój Antoni,

Dając w smutkach pocieszenie.

Uwielbiony uwieńczony,

Świetnym chwały wieńcem w niebie,

Nas ratuje, nam daruje,

Pomoc w najcięższej potrzebie.

Wszystko może, Jezu Boże!

U Ciebie tego przyczyna,

Co piastować i całować

Mógł Cię, dobroci jedyna.

Niech Cię skłoni nasz Antoni,

Szczera prośba do litości,

Przy obronie w naszym zgonie,

Daj twej doznać obecności.

Niechaj będzie chwała wszędzie,

Ojcu, Synowi, Duchowi,

Że świętego Antoniego,

Opiekunem nam stanowi. Amen.

Godzina śmierci ostatnia, od której cała szczęśliwa zawisła wieczność; jak straszliwa jest, tak pewnego od świętych pańskich potrzebuje ratunku. Nam przy zgonie naszym pomocą niech będzie Św. Antoni, którego szczęśliwą śmierć ukrytą, Bóg przez usta niewiniątek całemu ogłosił miastu: dla czego tak do Niego modlić się bodziemy.

MODLITWA.

Cudowny Antoni Św. nasz szczególny obrońco, Twojej żebrzemy przyczyny: uproś nam u Boga szczęśliwe z tego świata w Łasce Jego zejście, i uczyń to, abyśmy, tak jak i Ty, wyzuci z wszelkiej chuci ziemskiej, szli tą ciasną drogą, którą każdy zbawienia pragnący chodzić powinien. Amen.

Tu zmówić dziewięć razy: Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, i Chwała Ojcu, a potem następujące, ś. Bonawentury o Św. Antonim.

BESPONSORIUM.

Jeżeli cudów szukasz, oto uciekają:

Śmierć, błąd, czart, trąd, kłopoty, chorzy zdrowi wstają.

Z morza, z oków swobodę, członków uzdrowienie,

Zguby powrót, ma młodych i starych westchnienie.

Giną trwogi, potrzeba pomyślność odnosi,

Każdy powie, kto doznał, Padewczyk ogłosi,

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,

Który dał dla strapionych tę moc Antoniemu,

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Kościół Twój, Boże, niech uweseli Błogosławionego Antoniego, Wyznawcy Twojego nabożne wspominanie, ażeby duchownymi posiłkami był zawsze wzmocniony, i wiecznego zasłużył używać wesela. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

W T O R E K   2.

Na uproszenie uniknięcia błędów w drodze zbawienia.

HYMN JAK WYŻEJ.

Jako wola nasza do złego jest skłonna, tak rozum namiętnościami oślepiony, prawdziwej zbawienia nie uznaje drogi. W tej więc ciemnej życia nocy, do Ciebie uciekamy się, światło Seraficzne, któryś tak oświecał i nawracał grzeszników, że Arką testamentu nazwanym zostałeś; i tak mówimy do Ciebie:

MODLITWA.

Sławny Antoni Św., przykładem Eliasza oziębłe serca miłości boskiej ogniem zapalający, uproś nam u Ojca światłości prawdziwe nas samych poznanie: bądź wodzem do wyjścia duszy z błędów, i podania rozumu i woli naszej, na Słowa Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem naszym.

℟. Amen

Zmów dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T O R E K   3.

Na wproszenie wybawienia nas od wszelkich nieszczęścia przypadków.

HYMN JAK W YŻEJ.

Zbiorem nędzy i frasunków jest życie nasze. Głód, powietrze, choroby, są nasze chłosty. W tych pociechą niech nam będzie Antoni ś. który wezwany, prędką pomoc w najcięższych zwykł dawać potrzebach; dla czego tak do niego westchnijmy:

MODLITWA.

Wejrzyj na nas, nasz najukochańszy Antoni Św., i jakoś był żywym za życia litości przykładem, a teraz będąc z Bogiem, twoimi wielkimi modlitwami, wybaw nas od wszelkiej trwogi, nieszczęścia i smutku, abyśmy i tu w Panu się weselili, i wiecznej z nim radości uczestnikami byli.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T 0 R E K   4.

Na uproszenie uwolnienia nas od sideł szatańskich.

HYMN JAK WYŻEJ.

Głównym nieprzyjacielem naszym, jest czart przeklęty, czyhający na zgubę dusz naszych. Przeciwko któremu jak skuteczna jest pomoc Św. Antoniego jaśnie dowodzą ci, którzy jednym Jego imienia wezwaniem od najazdów, sideł i napaści szatańskich uwolnieni byli. Zaczem, ażebyśmy i my tego nieprzyjaciela zwycięzcami byli, tak prośmy Antoniego Świętego:

MODLITWA.

Do Ciebie się uciekamy, wielki cudotwórco Antoni Św., tarczo obrony dusz naszych przeciwko piekielnemu nieprzyjacielowi. Ty, który znasz sidła jego i zerwać je możesz, uproś u Boga, abyśmy uwolnieni od zdrad szatańskich, słodkich owoców chwalebnego nad nimi zwycięstwa z tobą razem używać mogli w Królestwie Niebieskim.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T O R E K   5.

Na uproszenie rozszerzenia Kościoła świeżego.

Ten chwali świętego, kto w jego wstępuje ślady. Jeśli nie możemy nawracać niewiernych z Antonim Św., prośmy Boga o ich nawrócenie. Antoni ś., który dla swej wymowy i gorliwości był młotem heretyków nazwany, będzie nam do tego pomocą, więc go tak prośmy:

MODLITWA.

Światło Kościoła Antoni święty! przyświecaj nam w ciemnościach będącym. Wskrześ swego ducha w pracownikach winnicy Jezusa Chrystusa; pomnóż ich liczbę, i uproś, aby ziarno słowa Bożego na twarde, pogańskie i niewierne serca rzucone, tysiączny odbierało pożytek, dla tego, abyśmy wszyscy jednym sercem i usty razem wysławiali Ojca, Syna, i Ducha Świętego.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T O R E K   6.

Na uproszenie nam utrzymania całości dóbr dusznych i doczesnych,

Giną dobra doczesne, giną dobra duszy. Dobrze dla nas, jeśli jak prędkimi jesteśmy w szukaniu zgubionych dóbr pierwszych, będziemy tak starannymi w pozyskaniu utraconych drugich. W utracie tych i tamtych żebrzmy pomocy ś. Antoniego, którego przyczynienie się na odzyskanie rzeczy zgubionych jest arcy-skuteczne.

MODLITWA.

Wielki Cudotwórco, Antoni Św., chowaj nam nasz drogi skarb łaski Boskiej, nie daj nam go nigdy utracić. A jeślibyśmy go kiedy przez winy nasze zgubili, uproś u Najwyższego Pana nam go przez szczerą odzyskać pokutę, i nigdy na potem nie utracać. Strzeż przy tym nasze doczesne majątki, jeśli te nie mają być na przeszkodzie do otrzymania skarbu zbawienia wiecznego duszom naszym.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T 0 R E K  7.

Na uproszenie wybawienia nas od chorób.

Chociaż choroby ciała są częstokroć zdrowiem duszy, atoli gdy i w tych pociechy szukać z nieba mamy, śmiele Boga o zdrowie ciała upraszać możemy, zdając się na Wolę Jego. Aby zaś prośby nasze pomyślniejszy odniosły skutek, wezwijmy przyczyny Antoniego Św., któremu Bóg dał moc leczenia chorób cudownie tak za życia, jako i po śmierci, przy grobie jego i przy tylu jego cudownych obrazach, i mówmy tak:

MODLITWA.

Najlitościwszy Antoni Św., Ty pełen miłości bliźniego, chorych dotknięciem kraju Twej sukni, za życia leczyłeś, teraz niebieskim będąc mieszkańcem, uzdrów nas na duszy i na ciele. A najwięcej uproś u Boga, abyśmy w cierpliwości łącząc wolą naszą z wyrokami Jego, wieczne dusz naszych otrzymali zbawienie.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T O R E K   8.

Na uproszenie pomocy Św. Antoniego we wszelkich naszych potrzebach.

Wielu jest mających potrzeby doczesne, ale w potrzebach duchownych, my wszyscy ubodzy Boskiej potrzebujemy Łaski. Tej potrzebuje sprawiedliwy, aby w niej wytrwał; grzeszny, aby z grzechu powstał; a wszyscy jej żądają, aby wieczne otrzymali zbawienie. Bóg, który udarowawszy Antoniego Św. wysokimi Łaskami, jeżyk jego dotychczas czerstwy zachowuje, zmiłuje się nad nami, gdy usty i sercem o wstawienie się za nami, tak prosić będziemy Antoniego Świętego:

MODLITWA.

Znasz doczesne i duchowne potrzeby nasze nasz wielki obrońco Św. Antoni! Racz więc im, wielki ubogich Patronie, twoją litościwie zapobiec przyczyną. Uproś Łaski życiu doczesnemu, ale więcej wiecznemu potrzebne, abyśmy żyli i umierali jako prawdziwi słudzy Jezusa Chrystusa.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz i t. d.

W T O R E K   9.

Na wproszenie nam opieki na zawsze Św. Antoniego i naśladowania cnót jego.

Nic szczęśliwszego dla nas nie jest, jak zaszczycać się opieką Świętych, przez których ręce Bóg hojnie zwykł przesyłać łaski. Z cudów nieustannych cały świat zna Antoniego św. Dla wielości ich był w rok niespełna po śmierci kanonizowany. Dla mocy ich, na ziemi, na morzu i w każdym świata kącie, od wiernych a częstokroć i samych niewiernych bywa wzywanym. Lecz że do św. Antoniego ten prawdziwie pobożnym nie jest, kto jego cnót naśladowcą być nie chce; więc, abyśmy takimi byli, módlmy się tak do niego:

MODLITWA.

Nasz obrońco i opiekunie, Antoni Św., uproś nam u Boga Łaskę wstępowania w twe ślady, abyśmy słowem, myślą i uczynkiem twoje w nas święte rysując cnoty, godnymi stali się twojej na zawsze opieki; a przeto i w tern życiu mieli zaszczyt być twymi sługami, i wiecznymi towarzyszami nieskończonej szczęśliwości.

℟. Amen.

Dziewięć Ojcze nasz itd. i Te Deum laudamus etc. czyli Ciebie Boga chwalimy.

 

 

 

 

Różaniec na cześć Św. Antoniego

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Nabożeństwo to, zwane Różańcem Św. Antoniego, składa się z 13 Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Responsorium. Podczas modlitwy rozważa się po krotce główne cnoty Świętego, w połączeniu z prośbą, ażeby nam także przez swoje wstawienie się i zasługi te cnoty wybłagał. Nabożeństwo to piękne i tak pożyteczne może być mniej więcej w sposób niżej podany odprawiane, przy czym każdemu pozostawia się do woli rozszerzanie rozmyślań, i modlitw — według szczególnych potrzeb każdego.

      1. O wierze Św. Antoniego.

Św. Antoni miał już w zaraniu swej młodości Prawdy Świętej Religii wyciśnięte na zawsze w swem sercu i wyznawał je słowem i czynem. Od dzieciństwa czcił Kościół — jak swą matkę; tego, czego Kościół uczył, trzymał się z silną i niezachwianą wiarą.

Tą świętą wiarą ożywione były Jego kazania, którymi wielu błędnowierców i niedowiarków do wiary nawrócił. Ta wiara była wytyczną Jego całego życia.

O Św. Antoni, miłośniku prawa Bożego, wyproś i mnie także taką silną, niezachwianą i w czynach żywą wiarę.

Ojczenasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i t. d.

       2. O jego nadziei.

Św. Antoni żywił silną nadzieję, jako najpewniejszą kotwicę duszy sięgającą aż do nieba. Całą ufność położył w Bogu i oczekiwał od Niego, który nikogo w Nim ufającego nie zawodzi, łaski Bożej w tym życiu, a nagrody w przyszłym życiu. W tej ufności do Pana, płynącej z całego jego serca, zdziałał nasz Święty tyle cudów i znaków.

O Św. Antoni, przedziwny w ufności Bożej, wyproś i mnie taką silną i niezachwianą ufność w Pana i w Jego obietnice.

Ojcze nasz i t. d.

       3. O jego miłości względem Boga.

Św. Antoni miłował Boga z całego serca, które jedynie do Pana należało, z całej swojej duszy, której myśli tylko do Boga i na uświęcenie dusz były zwrócone, ze wszystkich sił swoich, które wyłącznie dla czci Boga były poświęcone. Kochał on Boga nie tylko słowami, lecz także uczynkiem i prawdą;  miłość Boga była jakby potężnym pniem, — z którego wyrastały wszystkie Jego cnoty. Miłość pociągała Go już w młodzieńczym wieku do dobrowolnego oderwania się od świata, ażeby wyłącznie i całkowicie poświęcić się Jezusowi, który był Jego najtkliwszą i jedyną miłością.

O święty Antoni, Serafinie miłości Bożej, wyproś mi, ażebym i ja mógł kochać Pana Boga z całego serca i moją miłość ku Niemu udowadniał chrześcijańskim życiem.

Ojcze nasz i t. d.

        4. O jego miłości względem bliźnich.

Święty Antoni był prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, który wzajemną miłość uczynił cechą swych uczniów. Z apostolską gorliwością pomagał do uświątobliwienia i zbawienia dusz swoich bliźnich, dawał im przez blask swoich cnót najlepszy przykład do naśladowania, wspierał ich także w cielesnych potrzebach i cierpieniach, wypraszając dla nich u Boskiego miłosierdzia niezliczone uzdrowienia i pociechy we wszelkich nieszczęściach. Miłował nawet swoich nieprzyjaciół, z jednakim poświęceniem czynił dobrze tym, którzy go nienawidzili i modlił się za tych, którzy mu złorzeczyli i prześladowali go.

O Święty Antoni, miłośniku dusz, wybłagaj mi tę miłość i łaskę, abym i ja zawsze mego bliźniego kochał, jak siebie samego.

Ojcze nasz i t. d.

       5. O jego cierpliwości.

Św. Antoni pamiętał zawsze słowa Chrystusa Pana: »W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze«. We wszystkich przeciwnościach i przykrościach życia uznawał i czcił świętą wolę Bożą, na którą zdawał się już od dzieciństwa swego w zupełności. Co mu przełożeni zakonni nakazali, było dla niego świętem, a na ustach jego nie postała nigdy skarga na obelgi i obrazy, jakie mu się często dostawały w udziale.

O Św. Antoni, wierny naśladowco Chrystusa Pana! wyjednaj i mnie tak cierpliwe poddawanie się Woli Bożej we wszystkim.

Ojcze nasz i t. d.

        6. O jego pokorze.

Podstawą życia św. Antoniego była pokora, bez której uczynki ludzkie czcze są i płonne. Pomimo swego znakomitego rodu i wielkiego wykształcenia, żył dłuższy czas nieznany i bez znaczenia w jednym z najmienniejszych klasztorów franciszkańskich; tam spełniał ten, którego później Ojciec św. Grzegorz IX nazwał »zbrojownią Pisma Świętego« i »puzonem Ducha Świętego«, czynności najniższego i niewykształconego laika, i tak potrafił ukryć wiedzę swoją, iż niktby jej w nim odkryć nie był zdołał, gdyby jej Opatrzność Boża sama światu nie była objawiła.

O Św. Antoni, zwierciadło pokory, uproś i mnie ducha pokornego, bez czego prawdziwa cnota ostać się nie może.

Ojcze nasz i t. d.

        7. O jego duchu pokutniczym.

Chociaż dusza św. Antoniego czystą była jak lilia, to jednak dobro wolnie zadawał sobie liczne pokuty i umartwienia. Bardzo często szukał samotności, aby płakać nad grzechami świata i ostrą pokutą przebłagać Boga za te grzeszne dusze, które chciał z Bogiem pojednać.

O Św. Antoni, wielki pokutniku, wyproś mi, abym łzami pokuty grzechy moje mógł zmazać.

Ojcze nasz i t. d.

       8. O jego chrześcijańskiej stałości i męstwie.

Największym pragnieniem Św. Antoniego było, przelać w Afryce, jako misjonarz, krew za wiarę. Ponieważ mu jednak Pan Bóg inne posłannictwo wyznaczył, okazał się i na tern polu, mimo wszelkich napaści kacerzy, pokus i złości szatana, dzielnym żołnierzem Chrystusa, broniąc nieustraszenie zasad wiary św. Nawet takiemu tyranowi jak Ezzelino, który był postrachem Włoch północnych, bez lęku wyrzucał jego okrucieństwa i nakłaniał go słowy swoimi do oszczędzania miasta Padwy.

O Św. Antoni, nieustraszony głosicielu prawdy, uproś i mnie stałość i męstwo chrześcijańskie we wyznawaniu wiary mojej świętej.

Ojcze nasz i t. d.

         9. O jego zamiłowaniu ubóstwa.

Chociaż Św. Antoni z znakomitego pochodził rodu i wysokie mógł piastować godności, mimo to, wzgardziwszy dobrami i zaszczytami tego świata, wdział na siebie zakonną suknię świętego Franciszka, i poślubił, podobnie jak on, zupełne ubóstwo na wszystkie dni swego żywota.

O Św. Antoni, miłośniku ubóstwa, wyjednaj mi, abym serca mego nie przywiązywał do znikomości ziemskich i abym nad dobra tego świata nie przenosił dóbr wiecznych.

Ojcze nasz i t. d.

         10. O jego czystości.

Od samego dzieciństwa wiódł Św. Antoni żywot pełen cnót, a będąc przez cały czas pobytu swego na ziemi wielbicielem Niepokalanej Dziewicy, starał się przy jej pomocy panować nad swoim ciałem, które bydlęciem jucznym zwykł był nazywać, i by czystość swoją od wszelkiej plamy uchronić, tłumił wszelkie zmysłowe popędy w samym zarodzie.

O Św. Antoni, aniele dziewiczej czystości, uproś i mnie czyste serce i zwycięstwo nad moimi namiętnościami.

Ojcze nasz i t. d.

         11. O jego posłuszeństwie.

Św. Antoni odznaczał się posłuszeństwem względem swoich rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim względem przełożonych klasztornych. Duma nigdy nie powstała w jego pokornym sercu; chętnie we wszystkim wolę swą poddawał woli przełożonych zakonu, a gdy sam był prowincjałem, zwykł był zawsze podlegać gwardianowi tego klasztoru, w którym przebywał, i prosił go o pozwolenie, jeśli miał gdzie wyjść.

O Św. Antoni, wzorze posłuszeństwa, wyproś mi, abym Przykazaniom Bożym i kościelnym zawsze był posłuszny.

Ojcze nasz i t. d.

             12. O jego gorliwej pobożności.

Przez pokorną, żarliwą i wytrwałą modlitwę nabył Św. Antoni doskonałości cnót. Żył w ustawicznym obcowaniu z Bogiem, do którego wśród wszelkiego zatrudnienia i pracy duch jego się wznosił; oddając się cały dzień apostolskiej pracy, często całe noce cichej poświęcał modlitwie, aby pobożności swej zadość uczynić.

O Św. Antoni, wzorze pobożności, wyjednaj i mnie szczere zamiłowanie do modlitwy, bez której niepodobna żyć cnotliwie.

Ojcze nasz i t. d.

        13. O jego pragnieniu połączenia się z Bogiem.

Jak z jednej strony Św. Antoni pracował nad tym, aby dusze ludzkie wrócić ku Bogu, tak z drugiej strony największym jego pragnieniem było: połączyć się na zawsze z Chrystusem. Gdyby skały, groty, posiadały dar mowy, opowiedziałyby nam o jego kajaniu się przed Bogiem i o jego łzach, które były skutkiem tej świętej tęsknoty. Umarł on całkiem dla świata i dla siebie samego, żyjąc tylko w Chrystusie, aż wczesna śmierć spełniła wreszcie silne pragnienia jego serca; z myślą o niebieskiej szczęśliwości skończył krótkie dni swego żywota.

O św. Antoni, wierny miłośniku Chrystusa, wyjednaj mi ciągłą tęsknotę za królestwem niebłeskiem i wyproś nam śmierć szczęśliwą.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i t. d.

Responsorium »Si quaeris« na cześć św. Antoniego napisane przez św. Bonawenturę.

Przekład wierszem.

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,

Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego,

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,

Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem,

Zguby się wracają za ufnem westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy.

I w każdem nieszczęściu na ratunek spieszy.

Tak wszyscy u niego ratunek odnoszą

I z Padewczykami cuda jego głoszą.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,

Który taką władzę nadał Antoniemu.

℣. Módl się za nami Święty Antoni,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣.  Módlmy się. Niech się wstawi za nami, prosimy Cię Panie, Święty i Chwalebny Wyznawca Twój, Antoni, którego niezliczonymi darami cudów i chwałą wywyższyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

 

 

Wezwanie Św. Antoniego w powszechnej klęsce, cudem stwierdzone

Idźcie do świętego Antoniego 1933

(na uczczenie 36-ciu lat życia jego tyleż razy się powtarza).

℣. Święty, święty, święty Antoni, Cudotwórco Padewski, pełna jest ziemia i morze cudów twoich.

℟. Przez miłość Dzieciątka Jezus poratuj nas.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

℣. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ

℣. Panie Jezu Chryste, jakoś nawiedził sługę swego, błogosławionego Antoniego w postaci dzieciątka, tak dla jego próśb i zasług odwróć od nas karę, a nawiedź nas miłosierdziem swoim i daj nam żywot wieczny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Potrójny pokłon Św. Antoniemu

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O Najdroższe Dzieciątko, Jezu, Jedyna i najlepsza Nadziejo wszystkich dusz strapionych, upadam przed Tobą i proszę Cię przez Twą Niezmierzoną Miłość i Łaskę, z którąś zbliżał się do Św. Antoniego, pocieszał go i pieścił: zbliż się za jego wstawieniem, także do mnie i pozwól zakosztować jak słodką jest Obecność Twoja dla duszy, która w Tobie nadzieję pokłada.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

O ukrzyżowany Jezu Chryste, źródło Łaski i Miłosierdzia, upadam przed Twoim Świętym krzyżem i proszę Cię przez Twe Miłościwe Serce, z którem wśród własnego smutku, na Twą pod krzyżem bolesną Matkę pocieszająco spojrzałeś i do Niej przemówiłeś: spojrzyj i na mnie, za wstawieniem się Św. Antoniego, oczyma niezgłębionego Miłosierdzia i pokrzep mnie Swą Ojcowską pociechą w mej potrzebie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

O Jezu, słodki Pelikanie, upadam przed Tobą i błagam przez Twe Najdroższe Ciało, któreś za nas na krzyżu ofiarował i dajesz nam za Pokarm w Sakramencie Ołtarza, wejrzyj na oschłość mej duszy, pociesz mnie za przyczyną Św. Antoniego, i użycz mi Swej Łaski i Błogosławieństwa.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

Trzy modlitwy do Pana Jezusa przed obrazem Św. Antoniego

Uklęknij przed obrazem Św. Antoniego:

I. O najdobrotliszy Jezu, źródło wszelkiej Łaski i Miłosierdzia! Upadam przed Tobą na kolana i proszę Cię przez litość onę, z jaką wśród największych męk na krzyżu wejrzałeś na Twą najboleśniejszą Matkę i poleciłeś Ją Świętemu Janowi, jak niemniej i przez miłość, z jaką pozwoliłeś się nosić Świętemu Antoniemu, racz wejrzeć litościwie na mnie, nędznego(ą) grzesznika(cę), i przybądź mi w mojej wielkiej potrzebie i nędzy na pomoc, jako najdobrotliwszy Ojciec, najlepszy Pan i najmiłosierniejszy Bóg. W Tobie ufam i pokładam moją nadzieję. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

II. O najdobrotliwszy Jezu, pełen Miłości Odkupicielu i Zbawicielu! Upadam przed Tobą na kolana i proszę Cię przez Przenajdroższą Krew Twoją, którąś Ty za nas przelał i przez Onę Miłość, z jaką pozwoliłeś się nosić Świętemu Antoniemu: zwróć Twoje miłosierne Oczy na mnie, nędznego(ą) grzesznika(cę), któregoś(ąś) na drzewie Krzyża Świętego z więzów piekielnych i cieniów śmierci wyzwolił, i pociesz mnie w mojej wielkiej potrzebie i nędzy, w której jedynie w Tobie pokładam nadzieję. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

III. O najdobrotliwszy Jezu, jedyna i najpewniejsza Ucieczko nędznych i uciśnionych! Upadam przed Tobą na kolana i proszę Cię przez Miłość, z jaką pozwoliłeś Świętemu Antoniemu, iżby Ciebie pod postacią Dzieciątka nosił: zwróć się do mnie i pociesz mnie w moim smutku, potrzebie i dolegliwościach, iżbym z nich uwolniony(a) został(a) i doświadczył(a) na sobie prawdziwości tych słów: Kto w Panu ufa, ten na wieki pohańbion nie będzie. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

Modlitwa o otrzymanie opieki Św. Antoniego

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Bądź pozdrowiony Święty Antoni! Przez Przenajsłodsze Serce Jezusa, spojrzyj na mnie z wysokości tronu Twej chwały. Wszystkim, którzy Ciebie wzywają, wyświadczasz dobrodziejstwa, racz więc i moje prośby wysłuchać. Zważ na moją nędzę, gdyż jakkolwiek teraz mieszkasz w niebie w nieśmiertelności, jednak nie zostawiasz śmiertelników bez pomocy.

Dlatego, błagam Cię, wyjednaj mi u Boga przez Swą modlitwę, odpuszczenie wszystkich moich grzechów, aby za nie nie odepchnął mię od siebie Ten, który przyszedł nie po to, aby szukać sprawiedliwych, ale grzeszników wzywać do pokuty. Spraw, abym znalazł Łaskę przed Obliczem Boga, jak również Jego św. Matki Maryi, rozprosz ciemności mego serca i poucz mnie, czego Pan ode mnie żąda.

Pozostań i przybądź mi na pomoc, gdyż oto wzywałem Cię z ufnością. Ty, od Boga czcią i blaskiem uwieńczony, spełniasz za Bożą mocą dzieło wzmocnienia. Radujesz się teraz wiecznie w niebie i wysłuchujesz wszystkich, którzy na tym łez padole do Ciebie się uciekają. Amen.

 

* * *

 

Wybranie św. Antoniego za Patrona.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Święty Antoni, wierny Obrońco tych wszystkich, którzy Cię kochają i czczą; Ty wiesz, że Cię miłuję i w Twoim wstawiennictwie pokładam wielkie zaufanie. Będąc słabą istotą, nie mogę być pewnym, bym przeszedł szczęśliwie pośród tylu niebezpieczeństw życia; zwracam się przeto do Ciebie i wzywam ze wszystkich sił mej duszy Twego wstawiennictwa. Abym jednak tern pewniej je otrzymał i przez wszystkie dni mego życia Twą opieką od wszystkiego złego był ochroniony, a osobliwie od grzechów, przeto odnawiam z Tobą związek miłości, i w obliczu mego wszechmogącego Boga i w obecności mego świętego Anioła Stróża, wybieram Cię uroczyście za mego najmilszego Patrona i wiernego Obrońcę, aż do ostatniej chwili mego życia. O ile pozwala miłość względem Boga, ofiaruję się i oddaję Tobie jako nieustający sługa i przyrzekam, że przez całe moje życie będę Ci przysposabiał cześć i radość moją miłością i nabożeństwem ku Tobie jak również naśladowaniem Twego świętego przykładu.

Weźmij mnie też, o Święty Antoni, jako swoje dziecko pod Twą opiekę, kieruj i prowadź mnie Bogu na chwałę, a mnie na zbawienie. Uczyń między sobą i mną związek miłości nierozerwalny i na wieki. Zalicz mnie odtąd w poczet swych przyjaciół i czcicieli, i nie omieszkaj uprosić mi u Boga, abym stał się godnym twej miłości.

Przez nieskończone miłosierdzie Boga, którem Grę wybrał, przez obfitą łaskę, którą w doczesnem życiu prowadził Cię do zbawienia, i przez niepojętą błogość, którą teraz wieńczy Cię w niebie, błagam Cię dzisiaj, św. Antoni, przyjmij mię pod swą nieustanną opiekę i wyjednaj mi u Boga Łaskę, abym od dolegliwości ciała i duszy ciągle był zachowany.

W ostatniej mej potrzebie pospiesz mi na pomoc przeciw podstępom złego ducha, osobliwie jednak wspieraj mię w godzinie śmierci, i w połączeniu z Najświętszą Panną i Matką Boga, Maryą, uratuj od wiecznej zguby, abym mógł wraz z Tobą i wszystkimi Świętymi chwalić i wysławiać Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

* * *

 

Oddanie siebie samego szczególnej opiece Św. Antoniego Padewskiego

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, Święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

 

* * *

 

Modlitwa o opiekę Św. Antoniego

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Chwalebny Św. Antoni, tak wysoko przez Boga postawiony, wierny obrońco dusz, które Ci zaufały, i które życie duchowe chcą prowadzić, w związku z tą miłością niewypowiedzianą, dzięki której Boski Majestat Cię wyszczególnił, dając Ci moc nieść pomoc tym, którzy Cię wzywają – padam z uszanowaniem do nóg Twoich i proszę Cię: bądź obrońcą i mojej duszy. Twojej opiece polecam moje ciało, moje chęci i pragnienia, moje prace i trudy, i wszystkie chwile mego życia. Przyjmij mnie, proszę Cię wielki Świty, za swego sługę, i okaż mi tę moc, którą Bóg Ci dał, byś mógł pomóc wszystkim tym, co w Twoją służbę się oddali. Bądź mi siłą w słabościach, chorobach i strapieniach, bądź moją nadzieją w nędzy i ubóstwie, moją ucieczką w potrzebach i uciskach, mą podporą we wszystkich przeciwnościach, które mnie nawiedzą, przede wszystkim zaś bądź mi łaskawą ostoją w godzinie mojej śmierci. Amen.

 

* * *

 

Szczególniejsze polecenie się opiece św. Antoniego.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Mój wybrany przyjacielu i Patronie, Święty Antoni! Z prawdziwym zaufaniem polecam Ci moje ciało i duszę, moje sprawy życia, mój krzyż i cierpienia, życie i śmierć i wszystko, co posiadam. Tak Ci się polecam, jak Jezus polecił św. Janowi najukochańszą swą Matkę, a duszę Swą Przenajświętszą w ręce Ojca Swego niebieskiego. I jako św. Jan na słowo Pana przyjął pod opiekę Najświętszą Pannę, — tak i Ty mię przyjmij pod Swą opiekę i zachowaj od wszelkiego złego. Wiem to dobrze, że nie wart jestem Twej opieki; Ty jednak pomogłeś tylu grzesznikom, zmiłuj się więc i nade mną. Oto w Twe ręce składam moje doczesne i wieczne szczęście, Tobie oddaję mą duszę, odkupioną tak drogo Krwią Chrystusa; narażona jest na zgubę, racz ją Swoim wstawiennictwem ratować. Proś za mną, Twój Jezus spełni wszystko, czego tylko zażądasz. O mój św. Ojcze, miej mię pod Swą opieką i wyjednaj mi przebaczenie grzechów, miłość ku Jezusowi, wytrwanie w dobrem, szczęśliwą śmierć i na koniec niebo. Te łaski są za wielkie dla mnie, bo na nie nie zasługuję, ale nie są za wielkie dla Ciebie, bo Bóg Cię bardzo miłuje, i spełni wszystko, co tylko poprosisz. Proś więc za mną, przyjmij mię jako Swe dziecko, Tobie się oddaję, gdy śpię lub czuwam, pracuję lub spoczywam, kiedy chory lub zdrów jestem, w cierpieniach i pokusach, gdy się modlę lub rozmyślam. Szczególniej polecam, Ci się w godzinę śmierci; wtedy osobliwie pomnij, jak bardzo potrzebną mi jest Twa opieka. Amen.

 

* * *

 

Sposoby polecenia się w opiekę Św. Antoniemu

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

I Sposób

Ucieczko i opiekunie wszystkich, Antoni Święty, w którym Łaska Chrystusowa osobliwiej wydaje się, gdy wszystkim uciekającym się do Ciebie w potrzebach swoich, dogadzasz, ratujesz i wspomagasz nie tylko doczesnymi dobrodziejstwami, życiu służącymi, lecz i wiecznymi dusze nasze bogacisz darami; przyjmij i mnie, najnędzniejszego(ą) grzesznika(cę), w opiekę Swoją, wspomóż mnie Łaską Twoją i w życiu i w godzinę śmierci, w życiu dodaj mi we wszystkich potrzebach moich duszy i ciału posiłku i wszelkiego ratunku, w godzinę zaś śmierci uproś mi u najmilszego Jezusa, któregoś na rękach swoich piastował, odpuszczenie wszystkich grzechów, pojednanie się z Bogiem moim i szczęśliwe rozstanie się z tym światem. Na zamian wdzięczności to ci ofiaruję: że imię Twoje wysławiać będę i honor Twój całe życie moje piastować nie przestanę. Ile razy spojrzę na obraz Twój, tyle razy Ciebie błogosławić pragnę tym aktem: Niech będzie Bóg na wieki błogosławiony, który pieścił się w rękach Twoich z tobą, niech będzie na wieki błogosławiona Najświętsza Marya Panna, która Najmilszego Syna Swego na ręce Twoje składała, niech będzie na wieki czczony i wysławiony dzień ów, i godzina ta, w której cieszyłeś się i pieściłeś z Dzieciną Jezusem. Ile razy to wymówię, albo wspomnę imię Twoje, Święty Antoni, tyle razy chcę, aby te słowa przypominały Ci wszystkie pociechy, dary i Łaski Twoje wewnętrzne, które Bóg składał w sercu Twoim, tyle razy chcę Bogu dziękować za nieprzeliczone cuda, które mocą Jego czyniłeś, tyle razy na ostatek wszystkie afekta, pragnienia, modlitwy, umartwienia, a osobliwie miłość, pałającą zawsze, stawiam na zawdzięczenie Bogu i nagrodzenie za wszystkie moje niedoskonałości i przestępstwa Przykazań Boskich, Ciebie zaś proszę, żebyś mnie nie wypuszczał z opieki Swojej. Amen.

II Sposób

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, błogosławiony nasz Patronie, i upraszamy Cię pokornie, abyś z wysokiego miejsca Chwały Twojej spoglądał na nas, i miał nas zawsze w Twojej opiece. Ty, który wszystkim, do Ciebie się uciekającym, pożądanej dodajesz pomocy, nie gardź też i naszą pokorną prośbą, a ratuj nas w potrzebach naszych, gdy na każdy dzień do Ciebie nabożnie kołatać będziemy. Wiadomy jest światu chrześcijańskiemu ten od Króla Niebieskiego Tobie dany przywilej, że każdego do Ciebie z mocną wiarą wołającego, ratować możesz. Twoje to przywileje: zgubione rzeczy znajdować, na wodzie żeglujących pilnować, wszystkich podróżnych prowadzić, chorych uzdrawiać, w niedostatku i w innych kłopotach będących wspomagać. Do Ciebie więc, Święty Ojcze! wołamy, Ciebie z ufnością błagamy, abyśmy za Twoją modlitwą otrzymali umocnienie w świętej katolickiej wierze, nawrócenie do życia chrześcijańskiego, i odpuszczenie grzechów. Polecaj nas codziennie Najświętszej Matce Maryi Pannie, od Której za życia Twego szczególnej doznawałeś pomocy w potrzebach Twoich. Wszakże znasz nędzę i nikczemność naszą, znasz też, jak wiele nieprzyjaciół zewsząd czyha na zgubę naszą. Powstań, Patronie Święty! a wspomagaj nas i miej nas zawsze w swej wielowładnej opiece. Przybywaj także tym wszystkim, którzy Cię kiedykolwiek tu i na każdym miejscu nabożnie wzywają i modlitwy swoje Tobie ofiarują, abyśmy wszyscy Twej obrony i pomocy doświadczali, i przedziwnego w Świętych Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego wychwalali na wieki wieków. Amen.

 

* * *

 

Oddanie innych w opiekę św. Antoniego.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O Święty Antoni, wierny Obrońco tych wszystkich, którzy się oddali Twej miłości. Z chrześcijańską miłością polecam Ci moich ukochanych… i proszę Cię błagalnie, weź ich (go, ją) w Swą opiekę. Ochraniaj ich na wszystkich drogach: w domu i w podróży, od wody i ognia, od zbrodniarzy i złodziejów, od choroby i szkód, od hańby i wstydu, od grzechu i napaści, od zepsucia i złego towarzystwa; ochroń ich od wszystkiego złego tak na ciele jak i na duszy. O święty Antoni, pełen chwały zwycięzco złego ducha, nie pozwól, aby jakakolwiek moc nieprzyjaciół tak widomych jak i niewidomych im szkodziła, których tak pilnie polecam i oddaję pod Twą opiekę. Spraw, aby wszystko złe od nich uciekało, jak dym przed wiatrem, i zachowaj ich, mnie i nas wszystkich, jak długo się Bogu podoba. Proszę Cię, zajmij się ich dobrem, pamiętaj na wielką miłość ku Bogu i Twe staranie z jakim pragniesz ustrzec duszę od zagłady. O Święty Antoni, niech doznam, że to polecenie jest Ci przyjemnym, i że tych, których Ci poleciłem, trwale w Swą opiekę przyjmujesz i ich we wszystkich potrzebach wspierać będziesz. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus na rękach Św. Antoniego

Chwała Boża w św. Antonim 1917

(Można odmawiać ją przez 9 wtorków (lub 9 dni), lub kiedykolwiek przed obrazem św. Antoniego.)

O najsłodsza Miłości mego serca, najdroższe Dzieciątko Jezus, uwielbiam Cię na rękach św. Antoniego, i pragnę okazywać Ci mą miłość z takim uczuciem, z jakiem czynił to św. Antoni na ziemi. Przypominam Ci wierną miłość i przyjaźń, jaką miałeś dlań za jego życia, żeś raczył okazać się mu w postaci malej dzieciny, spoczywać na jego rękach i całkowicie mu się oddać. O wielka łaskawości! O serdeczna miłości! Bez wątpienia był św. Antoni Twym serdecznym i wiernym przyjacielem, skoroś okazał mu tę osobliwszą łaskę, jakiej wielu nawet wielkim Świętym nie okazałeś. Bez wątpienia udzieliłeś mu wtedy tyle łask, że miał ich pod dostatkiem w całym swoim życiu, i innym jeszcze mógł z nich udzielić.

By wtedy cały świat poznał tę okazaną mu Łaskę, chciałeś, aby Cię w postaci Dzieciątka na rękach Św. Antoniego na obrazach przedstawiano i wraz z nim czczono. Przeto upadam przed Tobą, mój Jezu, wielbię Cię na rękach św. Antoniego, i oddaję Twemu wizerunkowi taką samą cześć, jakąbym Ci okazać pragnął, gdybyś osobiście był obecnym. Pozdrawiam Cię, mój Jezu; czczę Cię, mój Jezu; wychwalam Cię, mój Jezu, i uwielbiam! O najdroższe Dzieciątko Jezus, czynię to nie tylko w moim imieniu, lecz także w imieniu św. Antoniego, jakoteż w imieniu wszystkich Aniołów i Świętych.

A teraz ośmielam się wyjawić Ci moją potrzebę i przedłożyć ciężar, który tłoczy me serce. Odprawiam teraz dziewięciodniowe nabożeństwo, i ufam niezachwianie, że przez Twą nieskończoną dobroć i wstawienie św. Antoniego uzyskam spełnienie mej prośby. Ale ponieważ dla mej niegodziwości nie mogłem odważyć się do Ciebie przystąpić, dlatego wysłałem do Ciebie św. Antoniego, jako mego przyczyńcę, i prosiłem go z wielkim zaufaniem, aby Ci mą potrzebę najusilniej przedłożył i polepił. — Proszę Cię więc, najmilsze Dzieciątko Jezus, przez Twą nieskończoną dobroć i łaskę, zechciej mię wysłuchać i pocieszyć w mym smutku.

Błagam Cię, przez miłość, jakąś miał i dziś jeszcze masz w Niebie dla Św. Antoniego, zechciej wysłuchać mą modlitwę i uczyń mój ciężki krzyż lżejszym. Błagam Cię przez Twą dziecięcą miłość, jakąś miał dla Twej najmilszej Matki, zechciej przychylić się do mej prośby. Na koniec błagam Cię, przez Twą nieskończoną miłość, jaką od wieków miałeś dla Twego niebieskiego Ojca i Ducha św. i jaką po wszystkie wieki mieć będziesz, zechciej mnie łaskawie wysłuchać i moje dziewięciodniowe nabożeństwo doprowadzić do pożądanego końca. Jeśli jednak przez Swą niezgłębioną mądrość widzisz, że to przeszkadza do mego, lub moich bliskich uświęcenia, zechciej, zamiast tego mego żądania, inną laskę mi uczynić. Żądasz, abyśmy Cię o Twą łaskę prosili, dlatego też nie wątpię, że mię wysłuchać raczysz. Amen.

3 Ojcze nasz… 3 Zdrowaś Marya…

Ofiarowanie.

Teraz, o najmilsze Dzieciątko Jezus, odprawiłem mą modlitwę z możliwym nabożeństwem i przedłożyłem Ci mą usilną prośbę z pokorą i zaufaniem. Tę modlitwę ofiaruję Ci teraz z należnym uszanowaniem i błagam przez Twą wielką dobroć, by Ci przyjemną była. Łączę moją modlitwę z Twoją, i z modlitwą tych wszystkich, którzy kiedykolwiek Ciebie wzywali o spełnienie swej prośby, i ofiaruję to nabożeństwo, przez Twe nieocenione serce ku większej chwale Przenajświętszej Trójcy i całego Niebieskiego Zastępu. Ufam wtedy, że spodoba Ci się moja modlitwa pobudzi Cię do miłosierdzia. Tego niech mi użyczy Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

Litania do św. Antoniego.

Hymn pochwalny.

Chwała Ci, Antoni święty,

Tobie Jezus, z Panny wzięty,

Sam oddaje wielką cześć,

Iż Go masz w ramionach nieść.

Ty Jezusa w rękach nosisz,

Wszystko odeń nam wyprosisz.

Ty śnieżną barwą swą

Okazuje świętość Twą.

O Antoni, spraw to, proszę,

Niech w mym życiu cześć Twą głoszę;

By Twych cnót wspaniały kwiat

Poznał, wielbił cały świat.

Modlitwa w dzień św. Antoniego.

Pełen chwały, Św. Antoni, z dziecięcą czcią i serdeczną radością, pozdrawiamy Cię w dniu dzisiejszego święta, jako uwielbionego mieszkańca niebieskiego Miasta Bożego i jako naszego, pełnego miłości i potężnego Patrona. Życzymy Ci z serca szczęścia, że po chwalebnie przebytej walce życia, dzierżysz wieczną koronę zwycięstwa, że znaleziony za dobrego i wiernego sługę Twego Pana, wstąpiłeś do Jego błogosławionego Państwa. Chwalimy Boga, w Trójcy jedynego, za wszystkie skarby Łask, jakich Ci użyczył w czasie Twej ziemskiej pielgrzymki, i przez których wierne użycie dostąpiłeś tak wysokiej świętości. Chwalimy Go za chwałę, potęgę i szczęśliwość, których teraz w królestwie światłości używasz, jak również za wszystkie drogocenne dary, złożone w Twoje ręce dla dobra Twych braci na ziemi, a osobliwie dla dobra tych, którymi się opiekujesz. Cieszymy się całym sercem, iż mamy to szczęście, że jako dzieci tego Kościoła, powierzeni jesteśmy Twej opiece, i dziękujemy Ci za ojcowską miłość i troskę, które nam dotychczas okazywałeś, za wszystkie ogólne i szczególne dowody łaski, które nam Twoje pełne miłości wstawiennictwo od Bożej Dobroci wyjednywało. Twej miłościwej straży oddajemy na nowo siebie i wszystko, co posiadamy. Radośnie składamy u Twych stóp to silne przyrzeczenie, że trwać będziemy zawsze przy Tobie we wiernej czci i miłości, i że w naszych potrzebach i przykrościach do Ciebie z zaufaniem uciekać się będziemy. Przyjmij, o wielki, Święty Patronie, wyrazy naszych dziecięcych uczuć i dopomóż nam, abyśmy nasze pobożne postanowienie wytrwale spełnili ku czci Boga i Twojej, jako też dla naszego doczesnego i wiecznego dobra. Przyjmij nas dziś znowu do Twej ojcowskiej miłości i bądź nam zawsze wiernym obrońcą i opiekunem u tronu Najwyższego. Nie ustawaj błagać Boga, w Trójcy jedynego, za Swoimi dziećmi, abyśmy, przebywszy tu na ziemi życie w jednomyślnej Jego i Twojej Chwale, także kiedyś u Twego boku, w świątyni niebieskiej, mogli wiecznie wraz z Anielskimi Chórami śpiewać hymny radosne. Amen.

 

 

 

 

Westchnienie do Św. Antoniego Padewskiego (na podstawie jego żywota).

Msza o św. Antonim 1932

 1. Święty Antoni od młodości Niepokalaną Pannę, Matkę Bożą tkliwie kochający — poleć nas szczególnej Opiece tejże Matki Najświętszej.
 2. Święty Antoni, któryś przeszedł z Zakonu księży kanoników regularnych do Zakonu św. Franciszka Serafickiego, obudzaj w nas pragnienie doskonałości życia chrześcijańskiego.
 3. Święty Antoni, któryś pragnął wiarę Chrystusa wśród Maurów Egiptu szerzyć i życie swe za tę wiarę położyć, uproś nam żywej wiary w tajemnice i prawdy Boże.
 4. Święty Antoni, w pustelni świętego Pawła, zapomniany od wszystkich pociech duchownych, zażywający, wymódl nam pragnienie słodyczy Boskich, a płynących z zupełnego oddania się Bogu.
 5. Święty Antoni, apostole i kaznodziejo niezrównany, grzeszników, heretyków nawracający, dusze ludzkie do doskonałości prowadzący, uproś nam wstręt do grzechu, a miłość do cnotliwego życia.
 6. Święty Antoni, pokusy odpędzający, zgodę domową i pokój przywracający, oddal od nas wszystkie zazdrości i niebezpieczeństwa duszom naszym grożące.
 7. Święty Antoni, który darem języków zasłynąłeś, spraw to, abyśmy mowy naszej tylko na Bożą chwałę i zbudowanie bliźnich używali.
 8. Święty Antoni, Dziecię Boskie w swym ręku piastujący, zapal w nas ogień miłości ku Dzieciątku Jezus.
 9. Święty Antoni, obrońco wiary w prawdziwą Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, pociągnij nas świętem przywiązaniem do tejże Boskiej Tajemnicy.
 10. Święty Antoni, cuda przeróżne mocą Bożą działający, umarłych wskrzeszający, chorych, okaleczałych leczący, wskrzeszaj w nas życie Łaski Bożej, lecz nas od chorób ciała i duszy.
 11. Święty Antoni, który biednych i ubogich byłeś i jesteś opiekunem, obrońcą uciśnionych, nie wypuszczaj nas dziś ze swej opieki.
 12. Święty Antoni, o cześć dla rodziców dbały, o cześć zacnych matek się zastawiający, czuwaj nad dziećmi, weź w obronę uciśnionych i pokrzywdzonych.
 13. Święty Antoni, który karmisz Chlebem ubogich, pobudzasz bogaczy do miłosierdzia, spraw to, abyśmy nigdy nie zapominali o obowiązkach miłości i wdzięczności dla Boga, który Ciebie tak wielkimi i głośnymi dla naszego dobra wsławia cudami.

 

* * *

 

Westchnienie do Świętego Antoniego

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Mój ukochany Święty Antoni,

Niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni;

Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana,

By Łaska upragniona była mi dana,

I przez Święte wstawienie się Twoje,

Niech spływają w me serce pociechy zdroje.

A ja Cię kochać będę najgoręcej

I chwałę Twoją szerzyć coraz więcej.

Zdrowaś Marya.

 

 

 

 

 

Pięć pokornych modlitw na cześć Św. Antoniego

Książeczka z modlitwami do św. Antoniego 1906

1. Św. Antoni, Arka Przymierza.

O Panie Jezu Chryste, który niegdyś przez Twego Namiestnika na ziemi dałeś Twemu słudze Antoniemu zaszczytną nazwę „Arki Przymierza”, aby nam przez to dać poznać, że w sercu tego męża Bożego Święta Twoja Ewangelia spoczywa w stanie tak czystym i nieskalanym i że u niego, jak w drugiej arce podczas potopu, znaleźć możemy zawsze pomoc, spokój i opiekę, a wlej w nasze serca, prosimy Cię, serdeczną ufność do tego Świętego Sługi Twojego, i spraw, abyśmy uciekając się do Niego we wszystkich naszych potrzebach zawsze przez Boską Łaskę Twoją znaleźli wysłuchanie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

2. Święty Antoni, Młot kacerzy.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś wiernego sługę Twego, Antoniego obdarzył nadziemską mocą ducha, tak że zdołał zwyciężyć z łatwością wszystkie herezje i kacerstwa, oraz któryś temuż Świętemu dał także szczególną łaskę poruszania serc aż do głębi, tak, iż z odszczepieńców czynił on pobożnych chrześcijan, a z kacerzy – wierzących katolików, prosimy Cię, abyś za wstawieniem się tego Świętego raczył nam udzielić szczególnej Łaski, ażebyśmy cenili zawsze wysoko świętą naszą Katolicką Wiarę, nigdy od niej nie odstępowali, unikali starannie wszelkich wątpliwości i przez to kiedyś do Ciebie, wiecznego naszego Pana i Stwórcy dojść mogli, który z Synem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

3. Święty Antoni, Cudotwórca.

Najdobrotliwszy, nieskończony Boże! któryś dla zbudowania wiernych i dla nawrócenia grzeszników raczył obdarzyć Świętego Antoniego wielką mocą czynienia cudów, któryś ryby morskie, zwierzęta wodne i lądowe i wszystkie rzeczy nieżyjące uczynił mu posłusznymi, a nawet nadał mu władzę nad śmiercią, prosimy Cię, racz się nad nami zmiłować, spieszyć nam łaskawie z pomocą we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach, oraz udzielić nam ducha pojętności, abyśmy wówczas nawet, gdy oczy nasze nie widzą żadnych cudownych, uderzających zjawisk, umiały Cię poznać w cudach przyrody, w piękności gwiazd, w cudach wzrostu i rozwoju jako wszechmocnego, nieograniczonego Pana, składać Ci zawsze hołdy czci i uwielbienia, oraz oglądać Cię kiedyś w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

4. Święty Antoni, doskonały uczeń Jezusa Chrystusa

O Boże, któryś Świętego Sługę Twego Antoniego od dzieciństwa tak kierował i prowadził, że zawsze z jak największą sumiennością, spełniał on wszystkie Twoje przykazania, który później na znak szczególnej miłości raczyłeś Sam osobiście nawiedzać tego wielkiego Świętego, spoczywać w Jego objęciach i przyjmować jego pocałunki i pieszczoty, o, nawiedź nas także Boską Łaską Twoją, której tak bardzo potrzebujemy, nawiedzaj nas we wszystkich naszych cierpieniach, pracach, modlitwach, w każdym dniu i każdej godzinie, a zwłaszcza nawiedź nas i nie opuszczaj w godzinie zejścia naszego z tego świata. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

5. Święty Antoni, Wierne dziecię Maryi.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w przedziwnej Swej Mądrości zrządzić raczyłeś, że miłość ku Twej Najświętszej Matce już od najwcześniejszego dzieciństwa płonęła w sercu Sługi Twego Antoniego, któryś sprawił, że i w dalszym jego życiu miłość ta była zawsze jakby jasną gwiazdą przewodnią, któryś wreszcie chciał, aby i ostatnie tchnienie Twego umierającego sługi było jeszcze dowodem miłości ku Niepokalanej Dziewicy, o udziel nam, prosimy Cię Łaski, aby i nasza gwiazda rozpromieniła się w czystej miłości ku Twej błogosławionej Matce, oraz żeby Marya stała się naszą Gwiazdą na ciemnych drogach życia, naszą Pociechą w cierpieniach i naszą Wspomożycielką w godzinę śmierci. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

 

 

Trzy prośby do św. Antoniego Padewskiego.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Pierwsza prośba.

Pierwszą moją prośbą, jaką Ci, św. Antoni, pokornie przedkładam, jest, abyś Swem wstawieniem u Boga wyjednał mi łaskę dokładnego poznania samego siebie. Tyś własne siebie poznanie do tego stopnia doprowadził, żeś mimo wielkich cnót, uważał się za najmniejszego pośród Braci zakonnych, a nawet za największego grzesznika. Stąd ta wielka pokora, którą wszystkim przyświecałeś i przed wieloma uniżałeś się. Bez pokory pobożne życie ostać się nie może, »bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się sam poniża, wywyższonym będzie« (Łuk. 18). »Kto oddala się  od uczynków pokory, ten spada ze szczytu godnością (św. Chryzostom). — Pokora powinna więc być podwaliną pod budowę wszystkich innych cnót. Ponieważ jednak bez poznania samego siebie nie będę mógł nigdy osiągnąć prawdziwej pokory, uproś mi więc u Boga światło Łaski Ducha Świętego, abym przez nie poznał moje słabości i nędze, i czuł się zniewolonym, za Twoim przykładem, być ducha pokornego, bym mógł otrzymać wszystkie inne potrzebne mi Łaski, gdyż Bóg grozi, iż sprzeciwiać się będzie pysznym, a pokornym da Łaskę. Módl się za mną, Święty Antoni, o dar poznania siebie. Amen.

Druga prośba.

Drugą prośbą, którą Ci, Św. Antoni, pokornie przedkładam, jest, abyś się modlił za mną do Boga, iżby mnie ożywiał gorliwością do wszystkiego dobrego. Twoja gorliwość do dobrego była tak wielką, że nie będąc zadowolonym zwykłymi walkami i ćwiczeniem się w cnotach, chciałeś nawet przelać swą krew dla Chrystusa. Wiem, że powinienem być także gorliwym w duchu, a nie oziębłym (Rzym. 12., Objaw. 3); jednak moja gorliwość czasem jest tak słaba, że muszę się wstydzić i przyznać, że często nie odczuwam w sobie chęci do dobrego, do uzyskania wiecznego dobra. Ile zabiegów czynimy, aby uzyskać doczesne dobra! Żaden trud nie jest nam ciężki, żadna ofiara za wielką. A jednak jedno jest tylko potrzebne tu na ziemi, mianowicie, szukanie przede wszystkim królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, i dążenie do tego z całą gorliwością. Cóżby mi zresztą pomogło, gdybym cały świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł? Uproś więc, aby Bóg, jak Ciebie, tak i mnie napełnił świętą gorliwością, abym zaraz teraz wszystkimi siłami ducha i ciała dobre rozpoczął, w nim trwał i szczęśliwie go dokonał, gdyż ten tylko zbawionym będzie, który w dobrem aż do końca wytrwa. Módl się za mną, Święty Antoni, o świętą gorliwość. Amen.

Trzecia prośba.

Trzecią prośbą, którą Tobie, Św. Antoni, pokornie przedkładam, jest, abyś mi uprosił u Boga zamiłowanie umartwień. Niepodobna bowiem, abym w dobrem postąpił, jeżeli jestem nieprzyjacielem umartwienia i zaparcia się siebie samego. Tyś miłował umartwienie i ćwiczył się w nim od młodości, tak, że idąc za słowami i przykładem Św. Apostoła, krzyżowałeś ciało wraz z jego żądzami. Nie miałżebym i ja miłować umartwienia i w nim się ćwiczyć! Jeżeli nie umiem sobie odmówić małych i lekkich rzeczy, jakżeż będę mógł wydzierżyć w wielkich pokusach i ciężkich walkach? Ponieważ więc umartwienie jest mi bardzo potrzebne, proś więc Boga, aby mię natchnął ochotą i zamiłowaniem do tej cnoty, a zarazem umocnił mnie, abym się przed żadną walką nie wzdrygał, ale pełen ufności w Pomoc Boga, należycie walczył i tak zwyciężył, abym kiedyś koronę wiecznego życia osiągnął i mógł się radować wraz z Tobą i Wszystkimi Świętymi i Wybranymi Boga zbawieniem niebieskim. Módl się za mną, Święty Antoni, o cnotę umartwienia. Amen.

 

 

 

 

Modlitwy ku czci języka Św. Antoniego

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Cudowny Święty, ile to zasług sobie zaskarbiłeś, żeś zawsze dobry użytek robił z Twego języka. Działo się to przez milczenie, któreś zachowywał, aby się umartwić i swą cudowną mądrość i świętość, swą zacność i dzielność skromnie ukryć. Używałeś języka święcie przez to, żeś Zbawiciela swego godnie nim dotykał i przyjmował w Komunii Świętej. Posługiwałeś się dobrze językiem i przez to, żeś wnosił do Pana nieustanne modły pochwalne, dziękczynne i błagalne, i starał się Jego Chwałę, poznanie i wdzięczne uwielbienie coraz bardziej budzić w sercach ludzi przez Twe słowa i nauki. – Proszę więc Boga za Twoją przyczyną, aby zechciał i mój język oczyścić i uświęcić, bym Go wiecznie nim błogosławił, a innych do Chwały Bożej pobudzał, Najświętszy Sakrament godnie na nim kładł i nim przyjmował.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Cudotwórczy Święty! Przez święte zasługi Twego błogosławionego języka wyproś mi odpuszczenie wszystkich grzechów, które popełniłem kiedykolwiek językiem, a dostarcz mi tej Łaski, abym go już nigdy nie nadużywał do ranienia Boga i bliźniego mego złorzeczeniami, bo nie godzi się zbeszczeszczać ten język, który tak często Jezusa dotykał i przyjmował w Komunii Świętej, i nadal to chce czynić; musi się on pilnować i mieć na baczności jako coś świętego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Cudowny mój Św. Antoni! Spraw, przez zasługi Twojego świętego języka, niech ja naśladując Ciebie używam języka zawsze tylko do tego, aby wielbić Pana, Jemu dziękować i Jego prosić. Obym przez niestrudzone napominanie i zachęcanie do dobrego wskórał, żeby świat Bogu więcej okazywał uznania, miłości i wdzięczności, i chętnie Jemu służył. Wtedy nie trzeba mi się obawiać, że kiedyś z potępionymi w piekle będę Bogu wiecznie złorzeczył, ale raczej z Tobą, Św. Patronie, będę Go wiecznie chwalić i wielbić w Raju. Aby tak było, o to się modlę nabożnie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

 

 

Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego.

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Pierwsza modlitwa.

Nigdy niespracowany w ratowaniu ludzi, Mężu i niezawodny w nieszczęśliwych wypadkach będących Święty Patronie, a maleńkiego Jezusa szczęśliwy Piastunie, Święty Antoni Padewski! oto ja się dziś z potrzebami moimi uciekam do Twojej Świętej Opieki. Wierzę gorąco i ufam, że od chwili, gdym się pod Twoją udał(a) opiekę, przyjąłeś mnie za sługę (służebnicę) swojego(ję).

Mam niezachwianą nadzieję, że mnie w dzisiejszych i każdych potrzebach łaskawie wysłuchać raczysz, a w teraźniejszym smutku serce moje zbolałe pocieszysz.

O jakże wielkim jest szczęście Twoje, pobożny sługo i kapłanie Boży, Antoni Święty, że Bóg Wcielony widocznie spoczywa na rękach Twoich! Jak wielka radość, że się z Tobą Jezus Najsłodszy wdzięcznie cieszy i pieści. Dozwól więc i mnie, do stóp przynajmniej Twoich przystąpić, aby na mnie ta Najświętsza Dziecina osobliwsze zesłała błogosławieństwo, i rączkami swemi w każdym smutku i nieszczęściu przeżegnać raczyła. Przed Tobą drży piekło z potępionymi, posłuszne Ci są morza i wody; ziemia Cię słucha, czci i szanuje, powietrze, ogień uznaje Cię za Pana; bo wszędzie czynisz cuda dla dobra i pociechy naszej, i zawsze gotowym jesteś biec z pomocą swoją. Moc złego ducha ustąpić musi przed Tobą, bo Ty, Antoni Święty, bronisz.

Woda nas nie pochłonie, bo Antoni św. za nas Boga prosi, powietrze nas swoim jadem nie dosięgnie, bo święty Antoni zasługami nas uzdrowi, ogień nam szkody nie uczyni, bo św. Antoni Opiekunem naszym. O święty Antoni, mój najmilszy Ojcze, mój najłaskawszy Patronie! któż się kiedy zawiódł na Tobie, gdy Cię na ratunek wezwał. Obróćże i na mnie wzrok litościwy, pociesz zbolałe serce moje, strzeż mnie i na duszy i na ciele, bym przez Twe zasługi tu i na wieki Boga wielbić zdołał(a). Amen.

Druga modlitwa.

Najmiłościwszy Boże, któryś Św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestatu Twego prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa przed obrazem św. Antoniego.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Bądź pozdrowiony, o Święty Antoni, biała lilio czystości, najpiękniejsza ozdobo i chwało chrześcijaństwa! Bądź pozdrowiony, o Święty Antoni, światłem Bożym jaśniejący Cherubinie i Miłością Bożą gorejący Serafinie! Pozdrawiam Cię i czczę z głębi serca i zowię Cię szczęśliwym z powodu wszystkich Łask, które Ci Bóg najłaskawszy okazał. O kochany Święty Antoni, w pokorze serca przychodzę do Ciebie i oddaję Ci należną cześć w Twym obrazie. Przypominam Ci Twą wierną obietnicę, przez którą zapewniłeś dobrotliwą Swą pomoc wszystkim potrzebującym, którzy przez 9 wtorków odwiedzają Twój święty obraz; tak iż nikomu jeszcze dotychczas bez ważnej przyczyny nie dozwoliłeś odejść niepocieszonym. Z takim zaufaniem przychodzę i ja tutaj, i z otuchą przedkładam Ci m ą potrzebę. Ze zasmuconym sercem spoglądam na Twój święty obraz, oczy jednak mej duszy zwracam ku Tobie do Nieba. Wejrzyj na mnie z tą miłością i życzliwością, z jaką ja na Twój święty obraz spoglądam, aby Twoje święte serce zniewolić do litości dla mnie. Błagam Cię przez miłość kochanego Jezusa, któregoś nosił na Swych rękach, byś Mu moją potrzebę przedłożył i wyjednał mi łaskę u Boga. Jak łatwo możesz mi przyjść w pomoc, Święty Antoni, i jednym westchnieniem uzyskać u Chrystusa to, o co Cię proszę, ponieważ Jezus, którego masz w Swych ramionach, żadnej słusznej prośby Ci nie odmówi. Jeszcze za Twego życia tak Cię serdecznie miłował, iż nie tylko jako dziecię często Ci się objawiał, ale także dozwalał się nosić na Twych rękach i nimi obejmować. Przeto też i teraz, kiedy z Nim w Niebie królujesz, tern więcej Cię miłować będzie, uczci i wysłucha. Jako na obrazie zawsze jesteś z Najmilszym Dzieciątkiem Jezus, tak jesteś miłością z Nim zjednoczony i wiecznie z Nim pozostaniesz. Pozdrawiam Was wtedy, Jezu i Święty Antoni, zjednoczonych serdeczną przyjaźnią! Czczę Was, Jezu i Święty Antoni, zjednoczonych miłością! Proszę Was wtedy, Jezu i Święty Antoni, okażcie mi Łaskę i zapalcie me serce miłością ku Wam i nabożeństwem. O Jezu, proszę Cię, przez Twego kochanego Przyjaciela Świętego Antoniego! Święty Antoni, błagam Cię przez Twego Najmilszego Jezusa! O Jezu i Święty Antoni, proszę Was przez wielką miłość i zjednoczenie, które Was łączyło na ziemi i teraz łączy bez końca w Niebie; przyjmijcie mnie do Waszego związku i w poczet Waszych najmilszych przyjaciół. Oddaję Wam moją duszę, moje serce i moją potrzebę! Ach! sprawcie, abym Was kiedyś mógł oglądać w Niebie, jako teraz z pobożnością spoglądam na Wasz obraz na ziemi. Amen.

* * *

Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego.

Idźcie do świętego Antoniego 1933

O przesławny Patronie wszystkich wiernych, wiadomo nam, że osobie błagającej cię o pomoc, poleciłeś, aby przed Twoim ołtarzem zanosiła prośby. I ja więc przychodzę na to miejsce, skąd tyle westchnień serdecznych do Ciebie się wznosiło, gdzie tyle dusz zostało pocieszonych. Nie odrzucaj i mnie grzesznego, ale racz przyjąć moje pokorne błaganie i wyproś mi Łaskę N., której teraz potrzebuję, abym imię Twoje zawsze wysławiał i w służbie Bożej był wierniejszy, niż dotąd. Amen.

 

 

 

 

Różne modlitwy do Św. Antoniego Padewskiego

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Modlitwa I.

Wielki Antoni Święty, potężny Obrońco tych, którzy opieki Twojej żądają, błagam Cię pokornie, przez Twoje pragnienie śmierci swojej dla Jezusa Chrystusa, racz mi wyjednać te łaskę, abym nie został śmiercią nagłą zaskoczony, na jaką są narażeni ci wszyscy, którzy jeszcze wśród utrapień tego żywota zostają; bądź opiekunem moim po wszystkie dni żywota mojego i wyciągnij ku mnie dłoń pomocną, abym nie uległ grzechowi; spraw, abym od Boga otrzymał światło, które by kierowało każdym krokiem moim i nauczyło mię godnie wypełniać wszystkie obowiązki prawego Chrześcijanina. O wielki Święty Antoni, bądź mnie i wszystkim moim pomocnym we wszelkich potrzebach naszych, a szczególniej w chwili konania, abyśmy za Twoją przyczyną mogli szczęśliwie w łasce Bożej zakończyć dni życia naszego i za Twoim pośrednictwem od potępienia wiekuistego wybawieni byli. Amen.

Modlitwa II.

 Przez Najsłodsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię Święty Antoni Padewski, chwało i ozdobo Kościoła Świętego. Tyś jest wiosenną różą miłości, lilią czystości i promienną świętości gwiazdą. O chwalebny Św. Antoni, jakąż to wdzięczność jestem winien Bogu, który tylu darami Ciebie ubogacił, który w niepojętej Swej Mądrości od wieków Cię wybrał, który Dobrocią Swoją Ciebie usprawiedliwił, który mocą Swej Miłości z wszelkich nędz Cię wyzwolił, obracając wszystko ku wiecznemu Twojemu zbawieniu. Składam za to najgłębsze dziękczynienie Najmiłosierniejszemu Stwórcy Twojemu i w zjednoczeniu z Tobą wielbię Wszechmocność, Mądrość i Dobroć Trójcy Przenajświętszej, iż chciała do tak wielkiej świętości Ciebie powołać i nieśmiertelnej chwały koroną uwieńczyć skronie Twoje w Królestwie Niebieskim. O Święty miłośniku Chrystusa wśród szczęścia i radości, w jakich tonie błogosławiona dusza Twoja, nie zapomnij o mnie biednym grzeszniku, który z całą ufnością wzywam Ciebie, polecając się Twojej opiece. Przez tę miłość, jaka Cię tak ściśle z Bogiem zjednoczyła, błagam pokornie, racz Mu ofiarować jako zadosyćuczynienie za moje grzechy surową pokutę i te heroiczne cnoty Twoje, i przez wielkie Twoje zasługi uproś mi Łaskę, abym odtąd jak najwierniej Bogu służył, abym z każdą chwilą wzrastał w Jego Miłości i mógł wraz z Tobą chwalić Go na wieki w Niebieskiej naszej Ojczyźnie. Amen.

* * *

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Święty Antoni Padewski! wierny naśladowco Chrystusa i ozdobo Kościoła Świętego! Tyś za żywota Twego na ziemi jaśniał jako gwiazda na firmamencie niebieskim! Tyś jest wzorem i przykładem pokory, pobożności i umartwienia. Tyś jest nauczycielem prawdy, postrachem heretyków, pochodnią błądzących! Pozdrawiam Cię i błogosławię, Święty Antoni, uciekam się do Ciebie z wielką ufnością i proszę Cię przez tę miłość, którą pałałeś ku Jezusowi i przez tę żarliwość, z jaką starałeś się pozyskać zbłąkane dusze Krwią Jezusa odkupione, ażebyś raczył w potrzebach moich przyjść mi z pomocą i pociechą. Wiem o tern, że żadnej Twej prośby Bóg nie odrzuca, owszem wysłuchuje każdą; przeto udaję się do Ciebie z całą ufnością i polecam Ci wszystkie sprawy moje tak duszy jak ciała; wiem bowiem, że tak jak innych do Ciebie się uciekających wspomagasz, tak też i mnie wspomożesz i będziesz zawsze moim Patronem i Obrońcą. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego dla uproszenia szczególnej łaski

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Śliczny kwiecie cudną woń cnoty w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło Zakonu Braci Mniejszych, Św. Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją, klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wielkie Łaski, jakimi Bóg Ciebie udarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego Dzieciątka na Twoich spoczywał rękach, błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją, przyczyń się za mną do Najsłodszego Zbawiciela i Niepokalanej Jego Matki, i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej i Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój Patronie Święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika; nie pogardzaj prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen.

* * *

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Chwalebny Święty, który posiadasz dar czynienia cudów, użyj go, proszę Cię, ku mojemu nawróceniu. Bóg dał Ci świętą moc odnajdywać to, co stracone. Jeśliby więc spotkać mnie miało nieszczęście, że utraciłbym Łaskę Bożą lub cnotę, te światła mojej duszy, to dopomóż mi odzyskać je wnet na powrót. Zechciej mnie też łaskawie uchronić od wszelkiego złego, któreby moje zdrowie albo moje sprawy zakłócić mogło. Niechbym za Twoim przyczynieniem się pozostał wolnym od wszelkich błędów, któreby innym mogły wyjść na zgorszenie, mnie zaś mogły utrudnić Służbę Bożą.

Przedłóż przed Tronem Bożym wszystkie moje potrzeby, a uproś mi przez Twoje wstawiennictwo Błogosławieństwo Boskie dla dobra mojej duszy. Wyświadcz mi, wielki mój Orędowniku, tę przysługę, abym wdzięczny za Twoją życzliwość światu ogłaszał Twoją chwałę, przed Bogiem Wszechmocnym wielbił wielkość Twej zasługi, a tym samym ludzi pociągnął do służby względem miłościwego Boga, który taki jest cudowny w Swoich dziełach i w Swoich Świętych. Amen.

 

 

 

Modlitwa na podziękowanie Panu Bogu za użyczone przez Św. Antoniego Łaski

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Panie Jezu Chryste, Królu całego świata, dziękuję Ci za to, żeś Św. Antoniego w szczególny sposób powołał na to, aby go tam w Niebie podnieść do szczególnej Chwały, a tu na ziemi odznaczyć przez cuda, które działa dla tych, co go usilnie proszą. Boże mój i Panie, proszę Cię o Łaskę, abym i ja mógł doznać mocnej jego przyczyny w potrzebach duszy i ciała. Obym i ja wyrzekając się grzechu kroczył drogą cnoty, którą on mi wskazał, obym go naśladował w pełnieniu dobrych uczynków i w ten sposób osiągnął niebieską zapłatę, która jemu już dostała się w udziale. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O najdroższy Święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę, to co mamy najdroższego i najcenniejszego nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość O Twej błogosławionej śmierci. Skieruj twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wrastać, tak jak Jezus, w latach, mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nami, by wzrastając w latach, dotarły do pewnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O Święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen.

* * *

Modlitwa poświęconego dziecka Św. Antoniemu

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Św. Antoni, któryś zawsze dzieci ochraniał, broń i mnie. Tobie ofiaruję moje serce; oczyść je ze wszystkich plam grzechowych i zapal w nim miłość ku Bogu, mojemu Zbawicielowi i Maryi, mojej Niebieskiej Matce. Z Nimi chcę żyć i umierać. Amen.

Św. Antoni, pobłogosław mnie i moje rodzeństwo, moich rodziców i cały dom. Błogosław dzieciom i strzeż je. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa rodziców za dzieci Św. Antoniemu ofiarowane

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Kochany Św. Antoni, Stróżu dzieci, Tobie i Twej miłościwej opiece polecam moje dziecię (dzieci). Zachowaj w jego sercu (ich sercach) Łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spraw, niech co dzień wzasta(ją) w wierze i w Świętej Bojaźni Bożej. Dopomóż mu (im) żyć jak na wzorowego chrześcijanina przystało w oczach Jezusa, pod Opieką Maryi i pod Twoją miłą strażą, aby sobie zasłużyło(y) w niebie wraz z Aniołami Boga wiecznie oglądać. Św. Antoni, ojcowski obrońco młodzieży, módl się za moje dziecię (dzieci). Amen.

* * *

Modlitwa dziecka za rodziców do Św. Antoniego

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Miły Św. Antoni, patrz, oto do stóp Twoich rzuca się dziecko, wprawdzie niedobre, ale chcące się poprawić, i prosi Cię o pomoc. Wśród dziwnych cudów śpieszyłeś do swej ojczyzny, aby ratować ojca przed grożącym mu nieszczęściem. Przez tę wielką miłość, którą okazałeś ojcu, przyjdź mi z pomocą, a uzupełnij przez Twą mocną u Tronu Najwyższego przyczynę to, co ja długuję mym rodzicom, albo cobym zrobić chciał,  a nie mogę.

Jestem sobie świadom ich miłości ku mnie, tych kropli potu i łez wylewanych dla mnie, jako też tej miłości i wdzięczności, na jaką sobie z mej strony zasłużyli. Niestety, widzę moją niewdzięczność, jaką im płaciłem i moich dobroczyńców zasmucałem. Proszę jednak Boga o przebaczenie mi tego wszystkiego, a Ciebie, Św. Antoni, błagam, abyś uzupełnił moje niedomagania.

Zachowaj mi mych dobrych rodziców, udziel im zdrowia, wspieraj ich w utrapieniach, pocieszaj w cierpieniach, błogosław im w ich trudach, a zachowaj ich od wszelkiego zła i nieszczęścia. Niech mi będą zawsze przewodnikami na dobrych ścieżkach, ja zaś chce im być pociechą w życiu, a kiedyś wraz z nimi uczestniczyć w wiecznej chwale, gdzie nie przestaniemy, Święty Opiekunie, Twej opieki i Twego bezgranicznego zmiłowania wychwalać. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego przed ważnym egzaminem

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Chwalebny Św. Antoni, Ciebie Bóg wyposażył za życia w wyjątkowe światło rozumu, że potrafiłeś przyswoić sobie przez swe studia pełnię wiedzy. W czasie swojej działalności apostolskiej rozwinąłeś niepokananą wymowę, a wszelkie próby obalenia prawd przez Ciebie głoszonych udaremniałeś wspaniałymi cudami. Uciekam się więc do tych Twoich darów, do Twojego świętego niezniszczonego języka i proszę o opiekę i pomoc przy trudnym egzaminie, który mam zdawać.

Spraw, niech wypadnie pomyślnie, abym po jego złożeniu, wolny od niepokokoju, z tym większą swobodą umyusłu mógł chwalić Twoją wspaniałomyślność, a tym samym wielbił dobrego mojego Pana. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa zamężnej do Św. Antoniego

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Święty Cudotwórco z Padwy, który tak bardzo szlachetnymi uczuciami miłości się kierowałeś, coś tak dużo ubogich kobiet pocieszył i umiał podtrzymać w strapieniu, ratować w niebezpieczeństwie, w różnych potrzebach pomocą rozweselał.

Ja, niegodna Twoja czcicielka rzucam Ci się do nóg i proszę o pomoc. Spraw, abym w stanie, do którego Opatrzność Boska mnie wprowadziła, nic innego nie myślała i niczego nie pragnęła, jak służyć mojemu Panu i w miarę moich sił współdziałać w Jego twórczym i zbawczym dziele, by pożycie małżeńskie było mi sposobnością do zasług, a nie powodem szkód dla mej duszy. Spraw też, abym kierując się bojaźnią Bożą zawsze była wierną towarzyszką mojego małżonka i z nim dzieliła mozoły i gorzkości życiowe, tak jak tego wymaga owa miłość, którą sobie ślubowaliśmy na stopniach ołtarza. Uzupełnij, kochany Święty, moje niedomagania Twą mocną opieką. Zachowaj mojego małżonka zdrowym na ciele i wesołym w sercu. Strzeż go w niebezpieczeństwach, błogosław mu w jego przedsięwzięciach. Niech z naszego pożycia, czy w doli czy w niedoli, płynie Chwała Boża, abyśmy przez to stali się godni wielbić wraz z Tobą kiedyś Pana po wsze czasy. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego przed nadchodzącym macierzyństwem

Skarbnica nabożeństw do św. Antoniego Padewskiego 1936

Święty Antoni, dostojny Cudotwórco z Padwy, pomnij, żeś był już za życia hojnym szafarzem błogosławieństwa dla tych, które stać się miały matkami. I ja w podobnym położeniu się znajdując, uciekam się do Ciebie. Pomóż i chroń mnie w tej ważnej sprawie. Przedłóż wiecznemu Bogu Ojcu, Źródłu i Dawcy wszelkiego życia, moje potrzeby i niebezpieczeństwa, moje prośby i troski. Poproś za mnie Najświętszą Pannę Maryę, która Sama wszystkie boleści i radości macierzyństwa poznała. Roztocz nade mną płaszcz Jej Opieki, aby dziecię mego serca szczęśliwie zobaczyło światło dzienne, a kiedyś zobaczyć mogło nieprzemijające światło Niebieskie. Pełna ufności chronię się pod Twoje skrzydła opiekuńcze, a Ty pomóż i błogosław. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o łaski duchowne.

Idźcie do świętego Antoniego 1933

Czci najgodniejszy Antoni Święty, mistrzu doskonałości i wzorze wszelkiej świętości, który jaśniałeś wszystkimi cudami i tyle dusz uświątobliwiłeś za życia i po śmierci, wejrzyj na mnie ułomnego, niewiernego i oziębłego grzesznika i racz mi wyprosić ducha gorącości i wzgardy świata, tudzież zamiłowanie rzeczy niebieskich. Wyjednaj mi żywą wiarę, silną nadzieję i miłość gorącą dla Boga i dla bliźnich moich, oraz wszystkie cnoty w stanie moim potrzebne i gorliwe spełnianie obowiązków religijnych, abym co dzień postępując w doskonałości chrześcijańskiej, mógł kiedyś z tobą chwalić Boga na wieki. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o łaskę pobożnego życia.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O mój wierny Obrońco i Orędowniku, Święty Antoni! Jako biedne, grzeszne dziecię, proszę Cię, przez gorzkie cierpienia i śmierć Pana naszego, Jezusa Chrystusa, uproś u najmiłościwszego Boga, aby użyczył mi łaski do poprawy mego grzesznego życia, odrzucenia złych nałogów, stłumienia występnych pragnień, przezwyciężenia pokus, i abym Jemu, jako mojemu Bogu i Panu, z wzrastającą miłością wedle możności wiernie służył przez wszystkie dni mego życia.

O Duchu Święty, Dawco wszystkich łask, wspieraj mię, abym za przykładem Św. Antoniego prowadził nabożne i Bogu miłe życie i postępował codziennie w chrześcijańskich cnotach.

Miłosierny Boże, użycz mi tego, co Ci się podoba, gorąco pragnąć, z roztropnością szukać, w prawdzie poznać i doskonale wypełnić na chwałę i cześć Twego św. Imienia. Urządź mój stan; a wszystko, co chcesz, abym czynił, daj mi to poznać i tak wykonać, aby mi to wyszło na zbawienie mej duszy. — Użycz mi, o Panie i Boże mój, abym tak w szczęściu jak i nieszczęściu w Twej służbie nie ustawał, w szczęściu się nie wynosił, w nieszczęściu nie upadał; abym w niczym nie znajdował radości, tylko w tern, co prowadzi mię do Ciebie, niczym się nie smucił, tylko tym, co od Ciebie mię oddala; abym nikomu nie starał się podobać, ani nikomu nie bał się nie spodobać, jak tylko Tobie samemu! Niech gardzę wszystkim znikomym, a wysoko cenię to co wieczne, dla Ciebie, a Ciebie ponad wszystko. Daj, niech mi wstrętną będzie wszelka radość bez Ciebie, niech niczego nie szukam, prócz Ciebie. O Panie, daj mi zadowolenie przy każdej pracy dla Ciebie, daj mi wstręt do spoczynku, który jest bez Ciebie. Pozwól mi, o Panie, abym często wznosił me serce ku Tobie, i za wszystkie me grzechy z postanowieniem poprawy serdecznie żałował. O mój Panie i Boże, uczyń mię posłusznym bez oporu, ubogim bez niezadowolenia, czystym bez skażenia, cierpliwym bez szemrania, pokornym bez obłudy, wesołym bez nadmiaru, smutnym bez upadania na duchu, poważnym bez szorstkości, wesołym bez lekkomyślności, bojaźliwym bez zwątpienia, prawdomównym bez nieszczerości, dobrze czyniącym bez zarozumiałości; spraw, abym bliźniego dźwigał bez wynoszenia się, budował go słowem i czynem bez obłudy. Daj mi, o Panie, czujne serce, któreby żadnym złym zamiarem nie dało się uwieść, serce niezachwiane, żadnym utrapieniem niezłamane, serce wolne, któreby się nie dało zawładnąć myślom przewrotnym i grzesznym.

Użycz mi, o Boże i Panie, rozumu do poznania Ciebie, gorliwości do szukania Ciebie, mądrości, któraby Cię znalazła, życia, któreby Ci się podobało, wytrwałości, któraby Cię wiernie oczekiwała, zaufania, któreby aż do końca przy Tobie trwało. Spraw, o Boże, aby Twoje chłosty przeniknęły mię pokutą, abym przez łaskę Twoją w mej pielgrzymce miał udział w Twych dobrodziejstwach. Pomnóż mą wiarę, umocnij nadzieję, udoskonal miłość, abym przez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez przyczynę św. Antoniego, po błogosławionej śmierci, Twej radości zażywać mógł w niebieskiej ojczyźnie po wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o dar czystości.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

Zapal, o Panie, me serce ogniem Ducha św. abym płomieniem Boskiej miłości rozpalony, tak jak św. Antoni, ów wzór czystości, Tobie czystą miłością służył i czystym sercem Ci się podobał. O św. Antoni, w zjednoczeniu z Przeczystą i Najświętszą Panną Maryą, proś za mną Boga, abym był czystego serca i takim pozostał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o szczęśliwy wybór stanu.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O Boże i Panie, który wszystko miłościwie zarządzasz i prowadzisz, błagam Cię, przez tak upodobany Ci wybór stanu, jak i po dojrzałym namyśle, wytrwałej modlitwie, stosownie do Twego Boskiego natchnienia, uczynił święty Twój sługa, Antoni, racz i mnie także do takiego stanu i w takie stosunki wprowadzić, w których będę mógł najlepiej żyć i według Twej Świętej Woli, za Twoją łaską, wiernie Ci służyć, bliźnim być użytecznym i uzyskać prawdziwe szczęście i zbawienie doczesne i wieczne.

O Boże, wsparty wstawieniem się Św. Antoniego, proszę Cię, ześlij mi Twego świętego, dobrego Ducha, aby mię oświecił i naprowadził na prawdziwy zawód, teraz i zawsze. Amen.

Odmówić teraz: 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Marya, dodając za każdym razem:

V. Módl się za mną, Święty Antoni,

R. Abym się stał godnym Obietnic Chrystusa Pana.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o pomoc w przeciwnościach

Książeczka do nabożeństwa Wiara i Ojczyzna 1917

Święty Antoni Padewski, wszystkich nabożnie do Ciebie się uciekających Patronie najmożniejszy! Przez one prace Twoje dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich, w kazaniach, w pielgrzymkach i nawracaniu grzesznych i heretyków podejmowane; przez Twoją świętą męczeństwa źądzę, przez Twoje święte przestawanie za życia i wielekroć wznawiane z najmilszym Dzieciątkiem Jezus, osobliwie w owych godzinach, w których On odpoczywał na piersiach Twoich, wyrażając na sercu Twoim Tajemnicę Męki Swej i łagodnie do Ciebie przemawiając; proszę Cię, o Święty, przez te Łaski, któreś natenczas od Boga otrzymał, także przez Niepokalaną Bogarodzicę Pannę, za której pomocą szatańskie najazdy rozproszyłeś; przez objawienie i Łaskę z Nieba daną do wyzwolenia ojca Twojego, w dalekich natenczas od Ciebie krainach zostającego; racz oddalić ode mnie, chwalebny nasz Obrońco, wszelkie uciski, strapienia i niebezpieczeństwa; zjednaj mi, proszę, cierpliwość w przeciwnościach i szkodach, z domem moim i ze wszystkimi moimi, weź mnie w opiekę, a po zbytych nędzach żywota tego, racz mi uprosić śmierć szczęśliwą i z Tobą w Chrystusie błogosławiony spoczynek. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego w napaściach złego ducha

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O Święty Antoni, czysta i piękna lilio panieństwa, drogocenny kamieniu ubóstwa, zwierciadło wstrzemięźliwości, wzorze czystości, błyszcząca gwiazdo światłości, piękności rajska, filarze św. Kościoła, kaznodziejo prawdy, niszczycielu występków, rozsiewco cnót, pocieszycielu strapionych, gorejący płomieniu Boskiej miłości, męczenniku pragnienia, proroku niebieski, postrachu złego ducha i piekła, w którego przeczystych ramionach spoczywał spokojnie Syn Ojca Przedwiecznego, któryś w sercach grzeszników, przez Swe żarliwe kazania rozpalał ogień Boskiej miłości: oto ja, nędzny, wzgardzony grzesznik, błagam ze wszystkich mych sił, weź mię pod Swą opiekę i obronę, wyjednaj mi skruchę za grzechy, dar łez, skupienie ducha w czasie modlitwy i zupełne zdanie się na wolę Boga. Cały pałałeś ogniem miłości Bożej, przeto proszę Cię zapal i moje osłabłe i oziębłe serce, ażebym, przeniknięty miłością Boga, mógł zawsze aż do śmierci zwycięsko pokonywać świat, ciało i złego ducha. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o ratunek w pokusach.

Idźcie do świętego Antoniego 1933

O najmilszy Ojcze Antoni św., czujny stróżu dziewictwa i najmocniejsza tarczo przeciwko pokusom, której tyle dusz zawdzięcza dochowanie skarbu czystości odpowiedniej do stanu swego, wejrzyj na mnie nędznego grzesznika. Nie pogardzaj moją nędzą, ale ulituj się nad moją ułomnością i nad udręczeniem duszy mojej i przybądź mi na pomoc w walce z pokusami. Uproś mi potrzebne męstwo do powściągania namiętności i łaskę umartwienia zmysłów oraz unikania okazji do złego i zamiłowanie cnoty anielskiej. Czuwaj nade mną, abym pod twoją obroną mógł nienaruszenie dochować tego skarbu do śmierci. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Antoniego o odpuszczenie grzechów

Głos duszy 1881

Modlitwa I.

Bądź pozdrowiony Antoni błogosłowiony, a z mieszkania chwały Twojej wejrzyj na mnie i prośba moja racz nie pogardzać, który ratować wzywających Cię nie zaniedbywasz, nieszczęśliwych i strapionych pocieszać dobrodziejstwy nie ustawasz, osobliwie tych którzy od Ciebie przez wiarę czegokolwiek żądają, bez pociechy nie opuszczasz: bo się tak Boskiemu podobało Majestatowi, abyś w nieszczęściach i utrapieniach zostających, Ciebie nabożnie wzywających, dźwigał. Do Ciebie wtedy, Antoni Święty, mocarzu Boski, pokornie udaję się, Ciebie pokornie wzywam, racz Twoimi modlitwami otrzymać od Boga odpuszczenie grzechów moich, ażeby dla zbrodni moich i sprośności mną nie pogardzał. Błagaj Go przeto, ponieważ nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, lecz grzesznych do siebie przygarniać. Niech będzie miłościw Bóg i nakłoni uszu swoich na prośbę moje, który przez Cię nabożnie miłosierdzia żebrzę; spraw to, abym łaskę w oczach Pana i Zbawiciela mojego, oraz Jego Matki Najświętszej Maryi znalazł, a Twoją opieką wsparty, grzechów odpuszczenie otrzymał. Serca mego ciemności odpędź, a co po mnie Pan mój wymaga, Ty, kochanku Jego, naucz mię; niech zawstydzon nie będę, ponieważ Cię wzywałem. Nikczemność i duszy mojej upadek Ty znasz, która, jeśli co dzień i co noc przytomnym nie będziesz w śmiertelna popadnie szkodę, gdyż na nią nie śpiący nieprzyjaciele czatują. Powstań wtedy, Ojcze Święty, powstań i ratuj mnie, abym nie był pohańbiony, którym Ciebie w potrzebach moich wzywał, w całym życiu moim Ciebie czcił; nie opuszczajźe mnie wtedy Ty, który chwała i czcią otoczony, tu Boskiej Wszechmocności dzieło chlubnie sprawujesz; powstań, a wyrwij duszę moje z wszelkiego wiecznego i doczesnego niebezpieczeństwa, i zaprowadź ją, gdzie się w niebieskiej chwale wiecznie weselisz na wieki, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa II.

Śliczny kwiecie i ozdobo Kościoła Chrystusowego, najchwalebniejsze światło zakonu Braci mniejszych, jutrzenko niebieska jaśnie świecąca, o zwierciadło cnót świętych, Antoni święty, proszę Cię, racz mi uprosić łaskę u Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, ażebym do ksiąg żywota był na wieki wpisany i z nich nigdy nie wymazany. O najchwalebniejszy Święty Wyznawco Chrystusowy, który wielom w utrapieniach i potrzebach opuszczonym dopomagasz modlitwą swoją, proszę Cię pokornie, abyś się przyczynił za mną niegodnym i mizernym grzesznikiem do Chrystusa Pana, który Cię obrał na to, abym Twoimi modlitwami wspomożony odpuszczenia wszystkich złości moich łaskawiej mógł dostąpić. O najukochańszy Patronie mój, Antoni Święty, przez Jezusa, Dziecinę najsłodsza, którego na ręku swoim chwalebnie piastujesz, i który dał Cię za patrona i obrońcę nam wszystkim, abyś się opiekował nami, proszę Cię, nie pogardzaj mną grzesznikiem mizernym, dla moich niezliczonych zbrodni, lecz dla miłości tegoż Jezusa, któregoś zawsze chwałę na świecie ogłaszał, miej staranie o mnie, ażeby wszelkie zamieszanie duszy i ciała ode mnie precz oddalone było, a od niebezpieczeństwa wszystkiego teraz i zawsze zostawał wolnym. Przetoż ten, który tak wiele cudów, światu przedziwnych przez Cię sprawuje i pokazuje, niech i we mnie za Twoją modlitwa, a miłosierdziem swoim cnoty ugruntuje święte, a mnie wybawi z utrapienia i frasunku, na które dla zbrodni i nieprawości moich wszelkich zasłużyłem. O Święty Antoni, cudotwórco, wielki miłośniku Jezusowy! przyjmij, proszę, te modlitwy twego sługi; żebrzącego opieki twojej, a smutek mój obróć w wesele wieczne, utrapienie moje przemień w niebieskie radości, abym Cię tu na ziemi gorącem sercem i nabożnym uczuciem czcić mógł i Tobie pilnie służyć, a potem Boga w Trójcy jedynego na wieki wieków w Niebie wychwalać. Spraw to, Chryste Jezu, za przyczyną Antoniego Świętego, przez Twoje Mękę niewinną. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o łaskę nawrócenia

Idźcie do świętego Antoniego 1933

O posłuszny kaznodziejo i wielki pogromco grzechu, któryś tylu zakamieniałych grzeszników do pokuty pobudził i do pojednania z Bogiem doprowadził, wejrzyj na mnie najnędzniejszego grzesznika, który nie czuje w sobie siły do powstania z nieprawości moich i nie umiem się oprzeć ciężkim pokusom. Uproś mi u Boga prawdziwą skruchę, mężne postanowienie poprawy życia i łaskę pojednania się z Nim przez spowiedź sakramentalną. Jeżeli za twoją przyczyną to uzyskam, wysławiać będę Boga i twoje potężne pośrednictwo i wszystkich zachęcać do uciekania się do ciebie. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o oświecenie duchowne.

Idźcie do świętego Antoniego 1933

Święty Antoni, jasna światłości krajów włoskich, któryś tylu błądzących światłem wiary i łaski Bożej oświecił, z manowców błędu sprowadził i na drogę zbawienia pokierował, do Ciebie i ja się uciekam. Wejrzyj na mnie pogrążonego w ciemnościach i wyjednaj mi potrzebne światło, abym wiedział co mi obecnie czynić wypada i jaką drogę obrać sobie. Strzeż mnie, aby namiętność mną nie kierowała, aby miłość własna mnie nie zaślepiła, aby świat swemi sidłami nie sprowadził mnie na fałszywą drogę, abym mógł jasno poznać wolę Bożą i mężnie za jej wskazówką postępował i dostąpił pokoju duszy, a potem wieczne zbawienie osiągnął. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego o odszukanie rzeczy zgubionych

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

O wielki Patronie, Św. Antoni, Ciebie powszechnie uważają jako opiekuna rzeczy zgubionych; oto przychodzę do Ciebie w mojej potrzebie z dziecięcą ufnością. Ty wiesz, jak bardzo mi chodzi o to, iżbym rzecz zgubioną odnalazł; nie odmawiaj mi więc w tym swojej pomocy, a ja Ci za to przyobiecuję z największą troskliwością strzec Łaski Bożej, iżbym jej nie utracił i pragnę zarówno rzeczy znalezionej, jak i wszystkiego innego, co posiadam, tak używać, aby stąd była chwała Bogu i korzyść zbawienia bliźnim moim. Wysłuchaj mej prośby i spełnij me życzenia, o ile to nie przeszkadza memu zbawieniu, iżby w ten sposób Pan Bóg był uwielbionym. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do św. Antoniego o odzyskanie zgubionych lub skradzionych rzeczy.

Chwała Boża w św. Antonim 1917

O wielki i sławny św. Ojcze Antoni! Wielką jest łaska Boga z Tobą, że Cię uczynił najpewniejszym pomocnikiem we wszystkich potrzebach, osobliwie do odzyskania skradzionych lub zgubionych rzeczy. Niech mój trud nie będzie daremnym, proszę Cię więc, racz mi łaskawie to, co zginęło, znowu przywrócić. Pomnij, o święty Antoni, jak wielką łaskę Bóg Ci okazał, że ku uczczeniu Twojego imienia, posyła do Ciebie wszystkich potrzebujących, z tym pocieszeniem, że Twoje wstawiennictwo pomoc im uzyska. Jak często zdarzało się, że za Twoim wstawiennictwem otrzymywali: umarli życie, błądzący pomocną radę, trwożliwi pociechę, opętani oswobodzenie, trędowaci oczyszczenie, uwięzieni wolność, żeglarze bezpieczeństwo życia, kaleki swoje członki, okradzeni skradzione dobro, – zostający w niebezpieczeństwie ocalenie i wszyscy będący w potrzebie pomoc i ratunek! I po dziś dzień pomaga wszędzie Twoje błogosławione wstawiennictwo, co z radością przyznają na wszystkich miejscach przez Ciebie pocieszeni i uszczęśliwieni ludzie. Spieszę więc i ja, pełen zaufania do Ciebie w obecnem mem utrapieniu; proszę pokornie, nie pozbawiaj mię Swego skutecznego pośrednictwa. Wiem dobrze, że z łatwością możesz mi dopomóc, bo Jezus nie może odmówić żadnej Twej prośbie, dlatego też polecam Ci to, co mi zaginęło i oddaję pod Twoją opiekę, z prośbą, abyś mi je powrócił, jeśli się to nie sprzeciwia woli Boga i memu zbawieniu, iżbym się mógł radować na chwalę Boga i Twoją. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego, patrona od szkód.

Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Antoni Święty, który będąc w Łaskę Boską obficie obdarzony, stałeś się wielkim cudotwórcą w Kościele Bożym, proszę cię pokornie, doświadczony Patronie mój! abyś ten największy cud zemną uczynił, abym Łaskę Pana Boga mego znalazł, którą straciłem przez nieprawość moją. Jesteś naprawcą szkód; otóż! największą szkodę, utratę duszy mojej, mnie i Bogu przywróć i pilnuj tego drogiego skarbu krwią Boską nabytego, ukryj go w ranach ukrzyżowanego Jezusa przed światem, ciałem i czartem. Nawróciłeś tak wiele ludzi kazaniami twemi, nawróć i mnie teraz twemi zasługami i przyczyną do Boga. Niech i ja z tobą język mój poświęcę na chwałę Boską, żeby na nim nic złego nie pozostało tylko święte rozmowy, Imię Boskie, Imię Jezusowe i Maryi. Broń mnie, święty cudotwórco! od utraty łaski Bożej i niewinności; broń od szkód wszelakich, żebym cały na majątku, na duszy i ciele na chwałę się Boską i twoją cześć sprawował. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa  w potrzebach i w przygodach wszelakich do Pana Jezusa przez przyczynę Św. Antoniego

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Najciższy i Najmiłosierniejszy Boże! Który Sam przedziwne dzieła sprawujesz, i cudowny jesteś w Świętych i Wybranych Twoich, którym cudów łaski użyczasz, a na ich przyczynę modlitwy przyjmujesz: Oto ja N., strapione i nędzne stworzenie twoje w tem utrapieniu moim, do Tronu Miłosierdzia Twojego upadając i wielbiąc twoją nieograniczoną Łaskę, którą kochankowi i słudze twojemu Antoniemu Świętemu, Patronowi mojemu, chwalebnie udzielasz, i wszystkim do Jego Opieki uciekającym się bez przestanku dawać raczysz, gdyż śmierć, wszelkie nieszczęścia, czarci uciekają, schorzali zdrowo wstają, tonącym na morzu i w innych przygodach ratunek, więźniom uwolnienie, skaleczonym członki, jako też rzeczy zgubione bywają powrócone, i wszelkie niebezpieczeństwo ginie i ustaje, co opowiada i głosi w tym świętym Cudotwórcy nie tylko sławne miasto Padewskie, ale i ze wszelkim dziękczynieniem, niezliczeni wysłuchani ludzie. Ze wszystkim wtedy stworzeniem wielbię i chwalę twoje Imię, Przemożny Boże Ojcze! Najmędrszy Boże Synu! Najłaskawszy Boże Duchu Święty, niewymownego miłosierdzia i dobroci twojej najpokorniej prosząc i żebrząc, abyś Świętego Antoniego Wyznawcę twojego w tych i innych potrzebach moich dziś i w każdym czasie przyczyniającego cię wysłuchać raczył. O ukochany Patronie, Antoni Święty! Najmilszemu Jezusowi modlitwy moje racz ofiarować; aby tak dla zasług twoich raczył się nade mną zmiłować ze wszelkiego niebezpieczeństwa, ucisku i utrapienia mnie wyrwać; w potrzebach moich wspomagać, i do żywota wiecznego mnie doprowadzić. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o potrzeby duchowe ogólne

Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

O najukochańszy Ojcze, Antoni Święty, z wysokości Niebios, gdzie w chwale królujesz, widzisz łzy nasze, walki i cierpienia. Tych, co Cię miłują nie opuszczaj, a wspomagaj dusze, wzywające Ciebie. Dał Ci Bóg Łaskę udzielania ludziom pomocy w odnajdywaniu rzeczy zgubionych, przywiedźże do Jezusa wszystkie dusze, które miały nieszczęście Go utracić, przywróć społeczeństwu dawną wiarę i gorliwość. O Patronie najukochańszy, przez Twe potężne wstawiennictwo, uproś nam jedynie pożądane szczęście, abyśmy Jezusa i Maryę na ziemi miłowali i oglądać Ich mogli na wieki w Niebiosach. Amen..

 

 

 

 

Modlitwa osobliwa do Św. Antoniego Padewskiego we wszelkiej potrzebie

Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa [Lipsk 1844]

Witam Cię Święty Antoni Padewski, wszystkich do Ciebie nabożnie się uciekających Patronie najmożniejszy, pokorne moje modlitwy i prośby, przed obecnością Najwyższego racz reprezentować, a przez one prace Twoje dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich, na kazaniach, drogach, na nawracaniu grzesznych podjęte, tak też przez gorące żądze męczeństwa, i przez one niebieskie pocieszenie i osobliwy żywot Twój, przez trzy lata na puszczy góry Świętego Pawła przepędzony, przez Święte zbliżenie widomo na ziemi wiele razy wznowione z najmilszym Jezusem maleńkim dzieciątkiem z Nieba zwabionym, ale osobliwie w onych trzech godzinach których odpoczywał na piersiach Twoich, objaśniając i wyrażając na sercu Twoim tajemnicę męki swojej do Ciebie łagodnie przemówił: „Antoni do Ciebie idę, przeniknę, przejrzę i zapieczętuję serce Twoje”, przez te łaski, któreś na ten czas od Boga zjednał i otrzymał, żeby za Twoją przyczyną rzeczy zgubione znalazły się, zapomniane na pamięć przywiedzione, proszone otrzymane, zaczęte skończone dostatecznie były, także przez Niepokalaną Najświętszą Boga-Rodzicę Pannę za której pomocą szatańskie najazdy mocno i walecznie rozproszyłeś; przez objawienie i łaskę, którą z Nieba miałeś; do wyzwolenia Ojca Twego niewinnego, w dalekich krajach na ten czas od Ciebie zostającego, a od fałszywych świadków oskarżonego i na śmierć niesłusznie skazanego, na ostatek przez nie wyczerpaną łaskę cudów Tobie szczodrobliwie od Boga na zbawienie i pociechę utrapionym daną; uśmierz uciski stroskanego serca mego, zjednaj mi chwalebny protektorze i Patronie mój u najwyższego Majestatu, uwolnienie od niebezpieczeństwa najazdów i potwarzy, od nieprzyjaciół moich fałszywych, niesprawiedliwych świadków i nie słusznych zarzutów, jak też prześladowania ludzkiego, żywot spokojny i dostateczny, na usługę Bogu, cierpliwość w przeciwnościach, stateczność w dobrem powodzeniu, z domem moim ogarnij mnie i moich mnie poruczonych, a po przebytych przykrościach tego śmiertelnego żywota, szczęśliwą śmierć i błogosławieństwo, z Tobą w Chrystusie odpocznienie; uweselże serce moje, zjednawszy łaskę u Boga, o którą teraz pokornie proszę, dla chwały Jego, a zbawienia duszy mojej, żebym tu żyjąc i umierając, z Świętymi Wybranymi Bożymi dzięki czynił, i z onemi na wieki chwalił Boga i Pana mojego, przez Twoje chwalebne zasługi. Amen.

* * *

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego w każdej potrzebie

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Wspomnij sobie Św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za sprawą Twoją, swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle, ile nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie N. (tu ją wymień) O Ojcze uciśnionych! ulituj się mej nędzy: gdyż Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub w niepojętej Swej Mądrości chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził. Zobacz moją nędzę i trudne położenie w jakim się znajduję. Wiem w prawdzie, żem niegodzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc ani na pociechę. Ale przypomnij sobie onę wielką miłość, z jakąś już tylekroć wsparciem Swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi, ku potrzebującym ją chował! o ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie, skoro Ty już używasz w Niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich, udziel mi pociechy; wybłagaj mi siłę i poddanie się Woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym; jednakowoż nie moja, ale Boża Wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego polecająca nieobecnych

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O wybrany przyjacielu Boży, Św. Antoni, który poleconych Twej opiece wiernie ochraniasz, proszę Cię szczególnie za N., racz mieć o nim staranie i wziąć go pod swą opiekę. Nie dopuść, iżby widomi lub ukryci nieprzyjaciele mogli szkodzić temu, którego Tobie z taką ufnością polecono. Udziel mu wszystkiego dobrego, powodzenia w jego przedsięwzięciach i pracach, zdrowia, a przede wszystkim Miłości Bożej i błogosławieństwa, opieki Wszystkich Świętych, a zwłaszcza Twojej. Spraw, iżbym go wracającego oglądał zdrowym i z nim razem Bogu dziękował i błogosławił i wielbił Go. A jeżeli Wola Boża inaczej chce rozporządzić, wyjednaj mi cierpliwość i stałość, iżbym to doświadczenie ku chwale Bożej, a memu zbawiennemu pożytkowi przetrwał, jemu zaś oby Ten, co losy ludzkimi kieruje, a na krzyżu Krew Swą Najdroższą za nas przelał, udzielił końca szczęśliwego. Miej go w życiu i przy śmierci w Twojej opiece, iżbyśmy razem Tobie wiecznie za Twe dobrodziejstwa mogli dziękować w Niebie. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego o nawrócenie niewiernych lub błędnie wierzących

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O Święty Antoni, pałający ogromną żarliwością o chwałę Bożą, któryś niegdyś tyle trudów ponosił, ażeby niewierne lub błędnie wierzących światłem wiary oświecić i grzeszników do pokuty przywieść, przedstaw Bogu naszą modlitwę w zjednoczeniu z Twoją, ażebyśmy darów Wiary Świętej nie utracili i w grzechu nie zginęli. Proś zarówno za innymi grzesznikami, proś za wszystkimi niewiernymi i błędnie wierzącymi, iżby oni poznali ową ślepotę, a Krew Jezusa Chrystusa za nich daremno wylana nie była; ale iżby prawdę poznali, a poznawszy ją, przyjęli, wyznawali i stale w niej trwali; iżby liczba złych zmniejszyła się, a dobrych pomnożyła, a tak Imię Boskie święciło się jako w niebie tak i na ziemi. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego o nawrócenie kacerzy

Święty Antoni módl się za nami 1906

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś wiernego sługą Twego, Antoniego obdarzył nadziemską mocą ducha, tak, że zdołał zwyciężyć z łatwością wszystkie herezje i kacerstwa, oraz któryś temuż Świętemu dał także szczególną łaskę poruszania serc aż do głębi, tak, iż z odszczepieńców czynił on pobożnych chrześcijan, a z kacerzy wierzących katolików, prosimy Cię, abyś za wstawieniem się tego Świętego raczył nam udzielić szczególnej łaski, ażebyśmy cenili zawsze wysoko świętą naszą katolicką wiarę, nigdy od niej nie odstępowali, unikali starannie wszelkich wątpliwości i przez to kiedyś do Ciebie, wiecznego naszego Pana i Stwórcy dojść mogli, który z Synem Twoim Jezusom Chrystusem i z Duchom Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Antoniego Padewskiego

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Zmiłuj się, Wszechmogący Boże, nad Kościołem Twoim, i przez zasługi Świętego Antoniego Padewskiego oddal od nas wszelkie utrapienia i uciski, dodaj nam cierpliwości do znoszenia wszelkich nieszczęść, które nas spotkać mogą, abyśmy Twą Łaską wzmocnieni wiecznym szczęściem radować się mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * *

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

O Święty Antoni Padewski, wszystkich do Ciebie się uciekających pocieszycielu i opiekunie! przez wszystkie trudy i prace twoje dla nawracania grzesznych podejmowane, uproś mi szczere i prawdziwe nawrócenie się do Boga; niech za przyczyna Twoja natchnie serce moje miłością ku sobie i wypełnianiu przykazań Jego; chętne zgadzanie się z tym wszystkim co mądra wola Jego dopuści na mnie. Jednakże jak przez łaskę najszczególniejsza dana Ci od Boga, wyzwoliłeś Ojca Twego, w dalekich krajach na ten czas od ciebie będącego; tak racz litościwy Obrońco mój, błagać Boga, aby ode mnie i od moich ukochanych oddalał wszystkie utrapienia i niebezpieczeństwa; bolesne zaś szkody i straty poniesione, aby za wielowładnym i zawsze cudownym wstawieniem się Twoim były nam powrócone. A po przebytych nędzach życia tego, racz mi uprosić śmierć szczęśliwą i z Tobą wraz z Chrystusem Zbawicielem naszym błogosławiony odpoczynek. Amen.

* * *

Błogosławmy Panu 1891

Święty Antoni Padewski, wszystkich do ciebie nabożnie się uciekających Patronie najmożniejszy! przez one prace twoje dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich, w kazaniach, pielgrzymkach i nawracaniu grzesznych podejmowane; przez twoją świętą męczeństwa żądzę, przez twoje święte i wielekroć za życia wznawiane przestawanie z najmilszym Dzieciątkiem Jezus, osobliwie w onych trzech godzinach, w których odpoczywał na piersiach twoich, wyrażając na sercu twoim tajemnicę męki swojej, i łagodnie do ciebie przemawiając, proszę cię, o Święty! przez te łaski, któreś natenczas od Boga otrzymał, także przez Niepokalaną Najświętszą Bogarodzicę Pannę, za której pomocą szatańskie najazdy i pokusy rozproszyłeś; przez objawienie i łaskę z Nieba ci daną do wyzwolenia ojca twego, w dalekich natenczas od ciebie krainach zostającego: racz oddalić ode mnie, chwalebny nasz Obrońco! wszelkie uciski, utrapienia i niebezpieczeństwa; zjednaj mi, proszę, cierpliwość w przeciwnościach i szkodach, z domem moim i ze wszystkimi moimi zasłaniaj mnie, a po przebytych nędzach żywota tego, racz mi uprosić szczęśliwą śmierć i z tobą w Chrystusie błogosławiony spoczynek. Amen.

* * *

Bóg mój i wszystko: książka do nabożeństwa dla Członków Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu 1944rr.

Najchwalebniejsze Ojcze, Antoni Święty, Cudotwórco największy, piekielnych mocy niezwyciężony Pogromicielu, młocie na niedowiarków i zatwardziałych grzeszników; twardsze nad stal serca słowem i mocą kruszący; burze i nawałności, wody i ziemię, powietrze, ogień i inne żywioły władzą sobie od Boga daną w posłuszeństwie utrzymujący, dziedzicu niebieskiej chwały i najłaskawszy wszystkich do Twojej się przyczyny uciekających, Patronie, na którego opiece i pomocy nikt się jeszcze ze zdających, w onej nie zawiódł, kto zupełną i mocną ufność w Tobie położył. Przez wszystkie Twoje zasługi i cuda, które na tym świecie żyjąc, i teraz w Niebie zostając, uczyniłeś. Przez ową radość Twoją, którąś miał z zobaczenia się w chwale niebieskiej z Patryarchą i Ojcem Twoim, Franciszkiem Świętym. Przez Twoje niewysławione wesele, którem się nasyciła święta dusza Twoja wtenczas, gdyś się ujrzał policzonym w grono Świętych sług Boskich, i wpisanym w księgi wiecznej chwały, gdzie twarzą w twarz przypatrujesz się istności Boga i oglądasz najwyższy i niepojęty Majestat Oblicza Jego; proszę Cię pokornie, wstaw się do niewyczerpanego Miłosierdzia i uproś, aby Ten Najwyższy Stwórca od wszystkich chrześcijańskich narodów Gniew Sprawiedliwości Swojej oddalił; na wszystkich niewiernych bojaźń Imienia Swego zesłał, i do uznania Go i uwielbienia przywieść raczył. Aby Kościół Święty i wszystkim rządcom świata jedności, pokoju, zgody i miłości udzielił. Aby wszystkie ludy uznały niepojętą Boską Dobroć Jego i uwielbiały Go z nami, ze Wszystkimi Świętymi i ze wszystkim stworzeniem teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Antoniego Padewskiego o dobrą śmierć

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

O Święty Antoni, któryś szczęśliwie w Łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobna? Drżę z bojaźni i z strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach, i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed Sądem Boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we Krwi Jezusa Chrystusa i w Twym wstawiennictwie. O nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, Łaskę przyjęcia Pana Jezusa Przenajświętszym Sakramencie i możność zadosyćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie  ostatnia godzina mego życia, pośpiesz mi wtedy z pomocą, wzmocnij mnie, iżbym z Najświętszymi Imionami: Jezusa, Maryi, Józefa na ustach, pod Opieką mego Anioła Stróża, innych Patronów i Świętych, i pod Opieką Twoją, rozstał(a) się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i abym został(a) przyjętym(ą) do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023