Św. Dominik

(4 sierpnia)

 

 

 

 

Godzinki do Św. Ojca Dominika, Patryarchy

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

NA JUTRZNIĘ.

Jezu przez zasługi Wyznawcy Twojego,

Uczyń mnie w mym życiu Łaski Twej godnego.

Panie! otwórz wargi moje.

A usta moje będą głosić Chwałę Twoją.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Novus athleta etc. z Brewiarza Z. K.

Nowy rycerz Chrystusowy,

Potężny dziełem i słowy,

Dominik który z Imienia

Stał się Apostoł zbawienia.

Chował swa myśl bez przygany,

Kwiat dziewictwa nieskalany,

W chęciach gorzał jak w płomieniu,

Myśląc o ludzkim zbawieniu.

Zdeptał ten świat niestateczny,

Sam choć ubogim, bezpieczny

Zaszedł nieprzyjacielowi,

Ufający Chrystusowi.

Walczył nauką, cudami,

Pracując wspólnie z uczniami:

A za oręż do tej bitwy

Używał łez i modlitwy.

Refren: We Trzech Osobach Jednemu

Chwała bądź Bogu naszemu!

Który nas prośbą Świętego

Niech przyjmie do Nieba Swego. Amen.

Antyfona.

Na schyłku świata nowy kaznodzieja dawny, jaśniał świetnie Dominik przejrzany.

Capit. Eccles. 30. Jako gwiazda jutrzenna między mgłami, lub jako pełny księżyc we dni swoje świeci, tak on zajaśniał w Kościele Bożym.

℟. Bogu Chwała.

℣. Ukochał go Bóg i przyozdobił go.

℟. I w szatę Chwały przybrał go.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, Któryś Kościół Twój Błogosławionego Dominika, Wyznawcy Twojego, Ojca naszego, zasługami i nauką raczył ozdobić: daj łaskawie, aby nam za Jego przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło, i abyśmy w duchownym rośli zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu.

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

NA LAUDES.

Jezu przez zasługi Wyznawcy Twojego,

Uczyń mnie w mym życiu Łaski Twej godnego.

Boże, wejrzyj… itd. jak w Jutrzni.

Hymn

Zaśpiewajmy nowe pienie

I wydajmy słodkie brzmienie,

Głosami chóru całego

Dla Dominika Świętego.

Gdy wieczór wieków nadchodzi,

Nowa gwiazda na świat wchodzi;

Przyszedł ludzkiemu plemieniu

Poseł z wieścią o zbawieniu.

Ten ziarnem Słowa Bożego

Zasiał okręg świata tego,

I wszczepiwszy Zakon nowy,

Pokonał kacerskie głowy.

On to, choć jak źródło małe,

Wezbrawszy się w rzekę całą,

Dostarcza zdrój żywej wody

Światu dla jego ochłody.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Błogosławiony Odkupiciel narodu ludzkiego, który zabezpieczając zbawienie człowieka grzesznego, dał światu Dominika Świętego.

Capitul. Jako gwiazda jutrzenna między…  itd. jak na Jutrzni.

℣. Sprawiedliwy róść będzie jako lilia.

℟. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA PRYMĘ.

Jezu, przez miłość… itd. jak na Laudes.

Hymn

Na niebieskiej hierarchii,

Niechaj słodkiej harmonii

Wdzięczne zabrzmią pienia nowe,

W nową ciągnione osnowę.

Do tego i nasze głosy

Zgodnie z sercem pod Niebiosy,

Niech się wzniosą za wspaniałą –

Ojca Dominika Chwałą.

Ten z Egiptu świata tego,

Mąż według serca Bożego

Na poprawę świata dany,

Od Twórcy wieków wybrany.

Przybył na ubóstwa łodzi,

Próżności świeckich powodzi,

Aby z głębi zatracenia

Stawił lud na brzeg zbawienia.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Pobożny Ojcze Dominiku Święty! któryś do Nieba jest od Boga wzięty, pamiętaj na nas wśród świata żyjących, Twojej przyczyny pokornie żebrzących.

Capitul. Eccles. 50. Jako tęcza jaśniejąca między świetnymi obłokami, lub jako kwiat różany w dniach wiosennych, i jako lilie które są nad wodą płynącą, tak on kwitnął w Kościele Bożym.

℟. Bogu Chwała.

℣. Powstań Panie! wspomóż nas.

℟. I wybaw nas dla Imienia Twego,

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA TERCJĘ.

Jezu, przez miłość… itd. jak na Laudes.

Hymn

Nim jeszcze na świat wydany,

Już Matce swej ukazany

W kształcie szczenięcia; że będzie

Kaznodzieją głośnym wszędzie.

Pochodnia w ustach znać dawa,

Jako miłości ustawa

Przez Mego jest wykonana,

I grzesznym na życie dana.

Ten to nowy prawodawca,

Eliaszowych dzieł sprawca,

Sam nienawidząc występki,

Gromi złe w drugich postępki.

Rozprasza liszki Samsona,

I jak trąba Gedeona

Na zgubne klęski podaje

Silne nieprzyjaciół zgraje.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Ubogi z wyrobku swego, bogaty z życia czystego: ubogiego stanu sława, daje mu do Nieba prawa.

Capit. Eccl. 50. Jako ogień błyskający się i kadzidło gorejące w ogniu, jako naczynie całe ze złota wszelkim drogim kamieniem ozdobione: tak ten Święty w Kościele Bożym.

℟. Bogu Chwała.

℣. Wspomnij na obietnice Twoje.

℟. Wspomagając sługi swoje.

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA SEKSTĘ.

Jezu, przez miłość… itd. jak na Laudes.

Hymn

Między licznymi cudami,

Najpierwsze świadectwo mamy,

Gdy Matka Syna utraca,

On z śmierci do życia wraca.

Żegnając krzyżem obłoki,

Roztwarza w dżdżyste potoki,

Nieraz w niedostatku chleba

Karmi bracią wsparciem z Nieba.

O jak w chwale i zasłudze

Poszczęścił Bóg swemu słudze,

Gdy przez Niego w swym Kościele

Skutków pociesznych dał wiele.

Słowa Bożego nasienie

Zasiawszy tu na zbawienie,

Poszedł na Niebieskie gody

Używać wiecznej ochłody.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Drabinie z Nieba spuszczonej Brat jeden się przypatruje, którą Święty wprowadzony za Dary Bogu dziękuje.

Capitul. Iz 59 Duch mój, który jest w Tobie, i słowa moje, które położyłem w Twych ustach, nie ustąpią z ust Twoich, i z ust potomstwa Twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki

℟. Bogu Chwała.

℣. Pomnij na nas w życiu naszym.

℟. Niech nie giniemy przed czasem.

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA NONĘ.

Jezu, przez miłość… itd. jak na Laudes.

Hymn

Gdy zgonem świętym uśpiony,

Był jak ziarno utajony,

Lub jako gwiazda w zaćmieniu,

Tak On spoczął w śmierci cieniu.

Ale Bóg wszego stworzenia

Wywodzi tę gwiazdę z cienia,

Wsławia cudami grób Jego

Jako Józefa starego.

Mocna w tym prawda bez sporów,

Z przyjemnych grobu odorów,

Że w nim nie doznały straty

Czystości dziewiczej kwiaty.

Tu chorzy w zdrowiu się radzą,

Tu ślepi, chromi gromadzą,

I wszyscy z skutkiem wracają

Przez cuda, których doznają.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Świetny między dziedzicami, zrównał chwałą z Doktorami, między Świętych policzony, dwojaką czcią ozdobiony.

Cap. Mat. 2. Zakon prawdy był w ustach Jego, a nieprawość nie postała w wargach jego. W pokoju i w słuszności chodził ze mną, i wielu odwiódł od nieprawości.

℟. Bogu Chwała.

℣. Coś obiecał, spraw u Boga!

℟. Bo nas gnębi ciężka trwoga.

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA NIESZPORY.

Jezu, przez miłość… itd. jak na Laudes.

Hymn

Matko powszechna Kościele!

Nowe odprawiaj wesele,

Która coraz nowe syny

Ślesz do Niebieskiej Krainy.

Oto wódz swego Zakonu,

Dominik wierny do zgonu,

Wzięty od Pana na pany,

Już usiadł między Niebiany.

Skoro z ciała uwolniony,

W net do Nieba zaniesiony,

Gdzie za swoje zubożenie

Odniósł królewskie odzienie.

Wonność co z grobu wychodzi,

Wielość cnót jego dowodzi,

Ze dziwne rzeczy w zasłudze

Bóg darował swemu słudze.

We Trzech Osobach Jednemu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Antyfona.

Święty Ojciec wstępując w niebieski firmament, synom swoim ubóstwo daje za testament.

Capit. jak na Jutrzni, Jako gwiazda poranna między mgłami itd.

℣. Módl się za nami Święty Ojcze Dominiku!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Wersety i Modlitwa z wersetami tak jak wyżej na Jutrzni.

NA KOMPLETĘ

Jezu przez zasługi Wyznawcy Twojego,

Uczyń mnie w mym życiu Łaski Twej godnego,

Nawróć nas do Siebie, Zbawicielu nasz.

I sprawiedliwy Gniew Twój odwróć od nas.

Boże ku wspomożeniu… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Chwała wtedy Dominika

Niechaj z ust naszych wynika;

Chwała głośna zawsze wszędzie

Z sercem złączona niech będzie.

Spieszmy o Bracia z prośbami

Idąc za Ojca śladami,

Aby na nasze ubóstwo

Miało wzgląd Wszechmocne Bóstwo.

Pokaż się Ojcem łaskawym!

Bądź pasterzem dla nas prawym,

I wielkim w modłach Patronem,

Gdy stoisz przed Boskim Tronem.

Tam Najwyższemu Królowi

Mech Twa prośba za nas mówi:

Abyśmy z tego wygnania

Weszli w Niebieskie mieszkania.

W Trzech Osobach Jedynemu,

Chwała bądź Bogu naszemu,

Który nas prośbą Świętego

Niech przyjmie do Nieba swego. Amen.

Antyfona.

Z ciężkich sideł ciała nędznego wyrwany, dostąpiwszy wolności królestwa wiecznego, zażywa ze swym Twórcą napoju słodkiego.

Capit. Eccl. 15. W pośrodku Kościoła otworzył usta swoje, i napełnił go Pan duchem mądrości.

℟. Bogu Chwała.

℣. Strzeż nas, Panie, jak źrenicę oka!

℟. Pod cieniem Twych skrzydeł zachowaj nas.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Daj to nam, prosimy, Wszechmogący Boże! abyśmy, którzy ciężarem grzechów naszych przywaleni zostajemy, za przyczyną Błogosławionego Dominika Wyznawcy Twojego, Ojca naszego, byli wyzwoleni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Toba żyje itd.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu.

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Polecenie Godzinek

Ojcze Święty Dominiku!

Wiernych sług Twych miłośniku,

Polecaj nas Bogu w Niebie,

Pokornie prosimy Ciebie.

Wiarę, Zakon i Koronę

Tobie zlecamy w obronę!

Broń nas głodu, moru, wojny,

Zjednaj nam żywot spokojny. Amen.

 

 

Św. Dominik

 

 

Godzinki o Św. Dominiku – Zakonu Kaznodziejskiego, który przed sześciuset laty wprowadził do Polski Różaniec

Źródło: Nabożeństwo Parafjalne na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego 1882

Na Jutrznię.

Przewodniczący: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

Zgromadzeni: Amen.

Przez zasługi Twojego sługi prawdziwego,

Ześlij Łaskę, o Panie, na mnie niegodnego,

Otwórz me usta niechaj Cię uwielbię Panie,

Będę Cię chwalił tyle, ile jestem w stanie.

Przybądź nam miłościwy Panie ku pomocy,

A wybaw nas z nałogów i grzechów przemocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Tę Trójcę Przenajświętszą ciągle wychwalajmy,

W każdym miejscu Jednemu Bogu cześć oddajmy.

Pieśń uwielbienia (hymn).

(Śpiewa się na nutę „Bądź pozdrowiony)

Gdy światu nowy Apostoł przybywa,

Który dusz wiele dla Boga zdobywa,

Święty Dominik; niechaj cześć odbiera,

A na nas niechaj święty wpływ wywiera.

On był cnotliwym, On bez grzechu zmazy,

On nie dopuścił na swej duszy skazy.

Lecz zawsze pałał gorącą miłością,

Szukał by zbawić grzeszników z litością.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,

Ojcu Synowi, Duchowi Świętemu,

Jego majestat, Jego wielkie Imię,

Niechaj na wieki między ludźmi słynie.

Śpiew chóralny (Antyfona).

A zakon kaznodziejski Dominikiem słynie,

Z ust którego wymowa, jasność na świat płynie,

V. Bóg go wywyższył i łaską ozdobił,

R. Bóg go ukochał, sobie przysposobił.

V. Wysłuchaj nasze prośby łaskawy nasz Panie,

R. Niechaj przyjdzie do Ciebie nas grzesznych wołanie.

Módlmy się. Boże, który swój Kościół zasługami, cnotą i nauką błogosławionego Dominika wyznawcy Twojego raczyłeś oświecić;—racz sprawić, aby temuż kościołowi nie zbywało nigdy na godnych pracownikach i aby z ich pomocą, wzrastał w świetność i w liczbę prawdziwych wyznawców. Przez Pana….

V. Wysłuchaj nasze prośby łaskawy nasz Panie,

R. Niechaj przyjdzie do Ciebie nas grzesznych wołanie.

V. Bogu dziękujmy, Panu chwałę dajmy,

R. Na wieki wieków Boga wychwalajmy.

V. A dusze wiernych zmarłych niech w pokoju spoczną,

R. I niechaj już otrzymają szczęśliwość wieczną.

NA PRYMĘ.

Przez zasługi jak wyżej….

Pieśń uwielbienia (hymn).

Wzgardził Dominik świata honorami,

Pracował ciągle całymi siłami,

Ażeby grzesznik nie był potępiony,

Przez moc Różańca był Bogu wrócony,

Silnymi wszędzie gromi on słowami,

Bóg Jego słowa potwierdza cudami,

Tysiące ludzi oświeca, nawraca,

I spokój ludziom i szczęście powraca.

Chwała bądź… itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

Ojcze pobożny Dominiku święty,

Do chwały wiecznej do Nieba przyjęty,

Uproś na Sądzie dla nas Miłosierdzie,

Niechaj Twój przykład do Nieba nas wiedzie.

V. Sprawiedliwego Bóg do się prowadzi,

R. Okaże szczęście i w Niebie osadzi.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przez zasługi…. jak wyżej.

Pieśń uwielbienia (hymn).

Pan Bóg za grzechy na świat zagniewany,

Chciał by był srogo zaraz ukarany,

Lecz Matka czuła Syna ubłagała,

Przez Dominika przebaczenie dała.

Dając Różaniec daje polecenie,

Żądać poprawy—dawać przebaczenie,

Więc przez Różaniec Boga przebłagamy,

Maryą czcimy, zbawienie zyskamy.

Chwała…. itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

O Święty Dominiku! Ty bądź naszym wzorem,

Miłujemy ubóstwo, by iść Twoim torem;

Za to będziem bogaci i w cnoty przybrani,

My wolimy być z Tobą i jak Ty wybrani.

V. Sprawiedliwy, jak palma tak zakwitnie w Niebie,

R. I jako Cedr Libanu przydatny w potrzebie.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Przez zasługi…. itd. jak wyżej.

Pieśń uwielbienia (hymn).

A więc radosną dziś pieśń zaśpiewajmy,

Dominikowi chwałę oddawajmy,

On Kościołowi wracał heretyków

I zatwardziałych nawracał grzeszników;

Jego gorliwość drogę nam wytknęła,

Chce On by Wiara prawdziwa kwitnęła.

Założył zakon, ubrał suknią białą,

Tym sobie zyskał zasługę niemałą.

Chwała bądź… itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

Bogu niech będą, dzięki nieskończone,

Że już zbawienie jest nam ułatwione,

Bóg dał nam na wzór wielkiego Świętego,

Ojca zakonu kaznodziejskiego.

V. Sprawiedliwy wykwitnie jako lilja kwitnie,

R. Dla Boga i dla ludzi żyje on zaszczytnie.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

NA NONĘ.

Przez zasługi… itd. jak wyżej.

Pieśń uwielbienia (hymn).

Święty Dominik do Wiary zagrzewa,

Jak małe źródło w rzekę się rozlewa,

Cudowne słowa jak cudowna woda,

Wielką spokojność i zbawienie poda.

Gdy Albigensów sekta się szerzyła,

I wielu wiernych zarazą raziła,

Dominik Święty Różańcem wojował,

I z nieprzyjaciół wiary tryumfował.

Chwała bądź… itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

O Święty Dominiku niech przez Twą Przyczynę,

Bóg daje dla nas Niebo odpuściwszy winę.

V. Sprawiedliwy rozmyśla wielkie sprawy Boże,

R. Jego życie zachętą i wzorem być może.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przez zasługi… itd. jak wyżej.

Pieśń uwielbienia (hymn).

Raduj się Matko, Chrystusa kościele,

Tu cnót i zasług i cudów jest wiele:

Święty Dominik swoją gorliwością,

Pokonał zbrodnie, panował nad złością.

Bóg Go uwieńczył niebieską koroną,

Bo on był cnoty, religii obroną.

I my Go zawsze ze czcią wspominajmy,

I przynależną cześć Jemu oddajmy,

On nam uprosi grzechów przebaczenie,

I przez Różaniec ułatwi zbawienie.

Chwała bądź… itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

O światłości Kościoła, Prawd nauczycielu!

Zesłany dla pociechy zbawienia dusz wielu.

V. O Aniele czystości Dominiku Święty!

R. Spraw to, aby do Nieba był każdy przyjęty.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Przez zasługi… itd. jak wyżej.

Pieśń uwielbienia (hymn).

Bądź pochwalony Dominiku Święty,

Do Nieba z Chwałą przez Jezusa wzięty,

Woń z Twego grobu jasno pokazała,

Ze Twa zasługa wielce jest wspaniała.

Bądź dla nas zawsze gorliwym patronem,

I mów wymownie przed Sędziego tronem.

Niech Twe zasługi i Twoje przyczyny,

Zjednają Łaskę zgładzą nasze winy.

Chwała bądź… itd. jak wyżej.

Śpiew chóralny (Antyfona).

Gdy Święty Dominik zawarł swe powieki,

Już z Stwórcą swoim cieszy się na wieki.

V. Spraw Ojcze, Dominiku zasługami swymi,

R. Abyśmy z Tobą w Niebie byli wybranymi.

Dalsze wersety wraz z modlitwą i zakończenie jak na Jutrznię.

Ofiarowanie godzinek.

Pobożny Ojcze, troskliwy Patronie,

Twoich czcicieli miej w swojej obronie;

A my Cię chwalić będziemy na wieki,

Póki się nie zamkną nasze powieki. Amen.

 

 

Św. Dominik

 

 

Litania do Św. Dominika, Patryarchy

Źródło: Nabożeństwo Parafjalne na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego 1882

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Królowo Różańca Świętego,

Wielki Ojcze i Patryarcho Święty Dominiku,

Święty Dominiku, Imieniem Pańskim uprzywilejowany,

Święty Dominiku, od Matki Boskiej synem nazwany,

Święty Dominiku, Światło Kościoła Bożego,

Święty Dominiku, Oświecenie świata całego,

Święty Dominiku, Pochodnio gorejąca wiary,

Święty Dominiku, Gwiazdo jaśniejąca od wieków,

Święty Dominiku, Opowiadaczu słowa Bożego,

Święty Dominiku, Różo cierpliwości,

Święty Dominiku, Zbawienia dusz ludzkich najchciwszy,

Święty Dominiku, Męczeństwa najpożądliwszy,

Święty Dominiku, Wielki dusz ludzkich szafarzu,

Święty Dominiku, Wszelkiej prawdy nauczycielu,

Święty Dominiku, Mężu Ewangeliczny,

Święty Dominiku, Stróżu Anielskiej czystości,

Święty Dominiku, Wzorze wstrzemięźliwości,

Święty Dominiku, Przykładzie głębokiej pokory,

Święty Dominiku, Miłośniku posłuszeństwa,

Święty Dominiku, Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,

Święty Dominiku, Filarze Zakonności,

Święty Dominiku, w cnoty wszelkie najbogatszy,

Święty Dominiku, Nauczycielu wszelkiej prawdy,

Święty Dominiku, Żarliwy Kaznodziejo,

Święty Dominiku, Ogniu po Eliaszu na świat spuszczony,

Święty Dominiku, Oświecicielu grzeszników,

Święty Dominiku, brzmiąca Trąbo Ewangelii świętej,

Święty Dominiku, Ogłosicielu chwały niebieskiej,

Święty Dominiku, Gromie ciemności heretyckich,

Święty Dominiku, Zwycięzco błędów Albigeńskich,

Święty Dominiku, Zburzycielu nieprawości,

Święty Dominiku, Lekarzu doskonały chorób ciała i duszy,

Święty Dominiku, Wskrzesicielu umarłych w Imię Boga,

Święty Dominiku, Osobliwy Patronie brzemiennych,

Święty Dominiku, Opiekunie ubogich i w utrapieniu zostających,

Święty Dominiku, Wybawicielu w niewoli zatrzymanych,

Święty Dominiku, Słońce jaśniejące w Kościele Bożym,

Święty Dominiku, Łaską Chrystusa wzmocniony bohaterze,

Święty Dominiku, Szatą niewinności przyodziany rycerzu,

Święty Dominiku, bujno kwitnący śliczny kwiecie w ogrodzie Jezusowym,

Święty Dominiku, Niezmordowany chwalco Maryi,

Święty Dominiku, Fundatorze Zakonu Kaznodziejskiego,

Święty Dominiku, Najpierwszy rozkrzewicielu Różańca świętego,

Święty Dominiku, z niewinności życia Aniele,

Święty Dominiku, Zakonów trzech wielki Patryarcho,

Święty Dominiku, W nawracaniu dusz gorliwy Apostole,

Święty Dominiku, Opowiadaczu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto,

Święty Dominiku, Umartwieniem ciała dziwny Męczenniku,

Święty Dominiku, Wielością cnót chwalebny Wyznawco,

Święty Dominiku, Światłem nauki prawdziwy Doktorze,

Święty Dominiku, Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico,

Święty Dominiku, Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze,

Święty Dominiku, Nauczycielu i Wodzu,

Święty Dominiku, abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,

Święty Dominiku, abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,

Święty Dominiku, abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,

Święty Dominiku, abyśmy Kościołowi Świętemu użyteczni byli,

Święty Dominiku, abyśmy w niewinności żyli,

Święty Dominiku, abyśmy grzech i niedowiarstwo burzyli,

Święty Dominiku, abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości byli wolnymi,

Święty Dominiku, abyśmy od nagłej i niespodzianej śmierci byli zachowani,

Święty Dominiku, abyśmy Łaski ostatecznej dostąpili,

Święty Dominiku, abyśmy w godzinę śmierci do Chwały Niebieskiej przyjęci zostali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona.

Wielki Ojcze Święty Dominiku! któryś poważna świątobliwości Twojej przyczyną, wszystek świat od straszliwego Gniewu Bożego, trzema strzałami grożącego wybawić raczył; a na ubłaganie Majestatu Boskiego, za Nauką Panny Przenajświętszej modlitwę Różańca Świętego postanowił, chciej nas w tym Arcybractwie nabożnych, teraz żyjących Twoją przyczyną wspierać przed Bogiem, a w godzinę śmierci naszej pod płaszcz ojcowskiej obrony wespół z innymi sługami Tej Panny i Matki Miłosierdzia, łaskawie przyjąć.

Lub:

Śpiew chóralny (Antyfona).

O Ojcze Dominiku, Tyś swymi modłami,

Karę zapowiedzianą ostrymi strzałami,

Odwróciłeś od ludzi, ubłagałeś Boga,

Więc nam i dziś Twa pomoc i przyczyna droga.

Tyś z rozkazu Maryi Różaniec ułożył,

Przez niego to uśpiony świat na nowo ożył.

Śpiewających Różaniec umieść w wiecznej chwale,

Byśmy jak Ty służyli Bogu doskonale.

1 u kresu naszego śmierci się nie bali,

Byśmy jak Ty na wieki Boga oglądali.

Uwaga. Powyższą Modlitwę do Św. O. Dominika po łacinie, jako wielce skuteczną w różnych potrzebach, Zgromadzenie OO. Dominikanów śpiewa we wszystkie Wtorki całego roku w kaplicy Św. O. Dominika po Komplecie, jakoteż w nadzwyczajnych a nagłych okolicznościach, jeśli kto o to uprasza.

℣. Wielką nadzieję uczyniłeś płaczącym Cię przy śmierci, gdy im przyrzekłeś pomoc Twoją z nieba: Spełnij Ojcze święty, coś przyrzekł, ratując nas Twoimi prośbami.

℟. Który tak wielu chorych na ciele uzdrawiałeś cudownie, uproś nam od Boga poprawę obyczajów i duszne zbawienie. Spełnij Ojcze itd.

℣. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

℟. Spełnij Ojcze itd.

℣. O Święty Dominiku, przyczyń się za nami,

℟. Połącz Twoją gorliwość z naszymi modłami.

℣. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Daj nam, prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy, którzy grzechów naszych ciężarem przyciśnieni jesteśmy: Błogosławionego Dominika, Wyznawcy Twego, Ojca naszego obroną byli podźwignieni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa itd.

℟. Amen.

℣. Módlmy się. Przyjmij Wszechmogący Boże w Miłosierdziu niepojęty zasługi Błogosławionego Dominika Wyznawcy, abyśmy za Jego przyczyną, powstali z grzechów i nałogów naszych, a cieszyć się z Nim mogli i Ciebie chwalić na wieki. Przez Jezusa Chrystusa…

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

Powyższe Responsorium wielkie sprawuje skutki osobliwie w chorobie względem zdrowia lub szczęśliwej śmierci, według przyrzeczenia samego św. Dominika, które z ust jego słyszeli Zakonnicy przy jego śmierci będący.

Dominik Święty jest patronem niewiast niepłodnych, bezimiennych i rodzących. W tym ostatnim razie, aby Pan Bóg dał szczęśliwe rozwiązanie, używa się Paska miary obrazu Suriańskiego i nim się przepasuje niewiasta rodzącą przy poleceniu jej Św. Dominikowi. Ten pasek powinien być długi łokci dwa i pół ćwierci, z białej wstążki zrobiony, na którym po łacinie: O spem miram, albo po polsku: Wielką nadzieję, należy napisać, do poświęcenia dać w kościele Dominikańskim i podług potrzeby używać.

Tenże pasek przeciw zarazie i chorobom bydła domowego jest skuteczny, kładąc go na szyję bydląt, przy odmówieniu modlitw do Św. O. Dominika, jakie są niżej.

 

 

Św. Dominik

 

 

Litania do Św. O. Dominika

Źródło: Anioł w ciele apostoł w słowach Wincenty S. Ferreryusz 1837

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Ojcze i Patryarcho Dominiku,

Święty Dominiku, światło Kościoła Bożego,

Święty Dominiku, pochodnio gorejącą świata całego,

Święty Dominiku, Gwiazdo do nieba prowadząca,

Święty Dominiku, kaznodziejo łaski Bożej.

Święty Dominiku, wdzięczna cierpliwości różo,

Święty Dominiku, dusz ludzkich zbawienia żarliwie szukający,

Święty Dominiku, męczeństwa za wiarę pożądajmy,

Święty Dominiku, wielki dusz bliźnich szafarzu,

Święty Dominiku, gorliwy opowiadaczu słowa Bożego,

Święty Dominiku, Nauczycielu zbawiającej prawdy,

Święty Dominiku, Lilio panieńskiej czystości,

Święty Dominiku, mężu według Serca Boskiego,

Święty Dominiku, żarliwy Apostole,

Święty Dominiku, Ubogi wśród dostatków doczesnych,

Święty Dominiku, możny w życiu najczystszym,

Święty Dominiku, oświecicielu grzeszników,

Święty Dominiku, Pogromco niewierności,

Święty Dominiku, głośna trąbo Ewangelii świętej,

Święty Dominiku, Chwały Niebieskiej wdzięczny ogłosicielu,

Święty Dominiku, wstrzemięźliwości wzorze,

Święty Dominiku, Słońce jaśniejące w Kościele Chrystusowym,

Święty Dominiku, Kwiecie rozkosznie kwitnący w Winnicy Chrystusowej,

Święty Dominiku, Burzycielu wszelkiej nieprawości,

Święty Dominiku, Wodzu cnót wszelkich Chrześcijańskich,

Święty Dominiku, Zakonu Kaznodziejskiego ozdobo,

Abyś w godzinę śmierci pomóc nam raczył do osiągnięcia Chwały Niebieskiej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Ojcze Dominiku,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Kościół Twój, Błogosławionego Dominika, Wyznawcy Twojego, zasługami i nauką oświecić raczył: daj łaskawie prosimy, aby mu za jego wstawieniem się i przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło, i aby w duchownym rósł zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twojego, który z Tobą Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Dominik

 

 

Kwidenna, czyli piętnastodniowe nabożeństwo do Św. Dominika

Źródło: Nabożeństwo Parafjalne na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego 1882

Która przez piętnaście wtorków, poprzedzających uroczystość Św. Dominika, odprawuje się z odpustem zupełnym w jeden (według obrania) wtorek, w którymby się kto spowiadał i komunikował, a w inne odprawiając to nabożeństwo, za każdym razem dostępuje odpustu lat siedem i tyleż czterdziestodniowych Łask duchownych z nadania Papieży Aleksandra VII i VIII, Innocentego VIII i Klemensa XIII.

Ta kwidenna, ponieważ na pamiątkę piętnastu Tajemnic Różańca Św. odprawia się, przeto w każdy wtorek odmówić należy po jednej tajemnicy, zaczynaj od pierwszej Zwiastowania; albo przynajmniej mówić: 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Marya, 1 Chwała Ojca i 1 Wierzę w Boga, przydając responsorium następujące:

V. Wielka nadzieję uczyniłeś płaczącym Cię przy śmierci, gdy im przyrzekłeś Pomoc Twoją z Nieba: spełnij Ojcze Święty, coś przyrzekł, ratując nas Twoimi prośbami.

R. Który tak wielu chorych na ciele uzdrawiałeś cudownie, uproś nam od Boga poprawę obyczajów i duszne zbawienie. Spełnij Ojcze Święty, coś przyrzekł, ratując nas Twoimi prośbami.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Spełnij Ojcze Święty, coś przyrzekł, ratując nas Twoimi prośbami.

V. Módl się za nami Św. Ojcze Dominiku.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Kościół Twój, Błogosławionego Dominika, Wyznawcy Twojego, zasługami i nauką oświecić raczył: daj łaskawie prosimy, aby mu za jego wstawieniem się i przyczyną na doczesnych potrzebach nie schodziło, i aby w duchownym rósł zawsze pomnożeniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twojego, który z Tobą Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Nadto: w poniedziałki przed tymi piętnastu wtorkami wstrzymać się od mięsnych potraw. Ten zaś post jest tylko z rady, a nie z przykazania.

Wreszcie: spowiadać się każdego wtorku, a przynajmniej w jeden, i Komunię Świętą przyjąć, modląc się na intencją Kościoła Świętego dla dostąpienia odpustu zupełnego.

P R Z E S T R O G A .

Powyższe Responsorium wielkie sprawuje skutki, osobliwie w chorobie względem zdrowia, lub szczęśliwej śmierci, według przyrzeczenia samego Św. Dominika, które z ust jego słyszeli Zakonnicy przy jego śmierci będący.

Dominik Święty jest Patronem niewiast niepłodnych, brzemiennych i rodzących. W tym ostatnim razie, aby Pan Bóg dał szczęśliwe rozwiązanie używa się Paska miary Obrazu Suriańskiego, i nim się przepasuje niewiasta rodząca, przy poleceniu jej Św. Dominikowi.

Ten pasek powinien być długi łokci dwa i pół ćwierci, z białej wstążki zrobiony, na którym po łacinie: O spem miram: albo po polsku: Wielką nadzieję: należy napisać, do poświęcenia dać w Kościele Dominikańskim, i według potrzeby używać.

Tenże pasek przeciw zarazie i chorobom bydła domowego, jest skuteczny, kładąc go na szyję bydląt przy odmówieniu modlitw w benedykcji następującej wyrażonych:

B E N E D I C T I O C I N G U L I. S. P. Dominici de Suriano.

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit caelum et terram.

V. Domine exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus. Deus invisibilis et inaestimabilis, pietatem tuam per Sanctum ac tremendum tuum Nomen suppliciter deprecamur, ut in hac creatura funis ad mensuram Imaginis Sancti Patriarchae Dominici bene † dictionem, et potentiam invisibilis operationis infundas, ut animalia, quae necessitatibus humanis tribuere dignatus es, eisdem mensuris cincta, bene † dictione tua ab omni aegritudine, et laesionis incursu te proteffente custodiantur. Per eundem Dominum nostrum…

Antequam praedictus Cingulus ad collum animalium appendatur, sacerdos et adstantes genuflexi recitent sequentes versus.

Domine non secundum peccata nostra facias nobis: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.

Domine nq memineris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis.

Adjuva nos Deus salutaris noster: et propter gloriam Nominis tui, Domine, libera nos, et própitius esto peccatis nostris propter Nomen tuum.

Dum autem actu appenditur, dicat sacerdos:

Oremus. Misericordiam tuam Domine supplices exoramus: ut haec animalia, quae gravi infirmitate vexantur, in Nomine tuo, atque tuae bene † dictionis virtute sanentur, extinguatur in eis omnis diabolica potestas, ne ulterius aegrotent; ut eis Domine sis defensor vitae, et remedium sanitatis; Sancte Pater Dominice defende et libera ab his infirmitatibus haec animalia per Nomen Domini nostri Jesu Christi, et per tua sancta merita. Amen.

V. O spem miram, quam dedisti mortis hora te flentibus, dum post mortem promisisti te profuturum Fratribus: * Imple Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

R. Qui tot signis claruisti in segrorum corporibus, nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus. Imple Pater… &.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Imple Pater… &.

V. Ora pro nobis Beate Pater Dominice.

R. Ut digni efficiamur promisionibus Christi.

Oremus. Deus, qui Ecclesiam Tuam Beati Dominici Confessoris Tui, Illuminare dignatus es meritis et doctrinis: concede, ut ejus intercessione temporalibus non destituatur auxiliis, et spiritualibus semper proficiat incrementis.

Domine Sancte Pater Omnipotens, aeterne Deus defende, quaesumus, omnia animalia nostra per hanc bene † dictionem, et mensuram Sancti Patris Dominici, a rapacibus latronibus, a scabie, a morbo, a morsibus, a laqueis, a diabolo, ab infirmitate, ab invidia, a malitia pravorum, a maleficiis, ab omnibus malis, quibus vexantur, per invocationem Sanctissimi Nominis Jesu, et per merita Sancti Patris Dominici, ea sanare et conservare digneris. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Postea aspergantur aqua benedicta.

Deinde benedicatur stabulum dicendo:

Asperges me hysopo et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Evangel: Inprincipio erat Verbum, et Oratio: Visita, quaesumus, habitationem istam… &.

 

 

Św. Dominik

 

 

Modlitwa na cześć Św. Dominika za pomyślność Kościoła Świętego

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

  1. Panie mój, Jezu Chryste, któryś Najdroższą Krwią Swoją Kościół Święty założył, naukami Apostołów Go utwierdził, rozpowszechnił i rozszerzył po całej ziemi, i po nich zleciłeś jeszcze Św. Patriarsze Dominikowi, aby blaskiem swych zasług i swej nauki przydał Kościołowi nowej piękności, świętości i obrony, raczże łaskawie wysłuchać błagania, które ten apostolski mąż bezustannie do Ciebie zanosi, o utrzymanie Kościoła przy jego dobrach doczesnych i o wzrost jego skarbów duchownych.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. Najdobrotliwszy Zbawicielu, który dałeś światu Św. Dominika, aby pomagał Ci w wielkim dziele zbawienia dusz, i on rzeczywiście z pomocą Łaski Twojej i z niezmordowaną gorliwością swoją tak wielu ich pozyskał Kościołowi, już to heretyków, odłączonych od Kościoła, już to biednych grzeszników, zasmucających go życiem rozwiązłym, ach! posyłaj, o mój Boże, ciągle nowych robotników do swej winnicy, aby pracując dla Twej chwały, zbierali owoce żywota wiecznego.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

  1. O najsłodszy Jezu, któryś z upodobaniem widział każdej nocy Św. Dominika klęczącego przed Twym ołtarzem, oddającego cześć i hołd z najżywszą wiarą Tobie w Najświętszym Sakramencie utajonemu Bogu, i na przemian ofiarującego Ci łzy, modły i pokutne uczynki za pomyślność Kościoła Świętego, który wówczas prześladowany był od wrogów i od swych własnych domowników bezczeszczony, obraniaj tę Oblubienicę Swoją przez przyczynę Św. Dominika od wszelkich napaści i zasadzek wspólnego naszego wroga piekielnego.

— Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Św. Dominiku,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Użycz nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy brzemieniem grzechów naszych uciśnieni ulgę znaleźli przez przyczynę Św. Dominika, Wyznawcy Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Odpusty: 1) 100 dni raz na dzień za odmówienie powyższych modlitw wraz z trzema pacierzami, wierszem i modlitwą z sercem skruszonym i nabożnie.

2) Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnym dla wszystkich, którzy by je przez cały miesiąc co dzień odmawiali, pod warunkami: Spowiedzi i Komunii Świętej, odwiedzenia kościoła i modlitwy na intencję Papieża. (Leon XIII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d . 21 lipca 1883)

 

 

Św. Dominik

 

 

Modlitwa do Św. Dominika Wyznawcy.

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa 1889

Wielki zwycięzco heretyków, Dominiku Święty! jeszcze w żywocie matki swojej na oświecenie narodów powołany, prawdziwa światłości świata, oświeć mię kochającego się w ciemnościach grzechowych, żebym Bogu, słońcu sprawiedliwości służył a nie książęciu ciemności, to jest czartu. Służyłeś wiernie Maryi, z tą Panią swoją królujesz wierny sługo, naucz mnie Jej służyć jako najwierniej Jej cześć pomnażać i pozdrawiać Ją często anielskim pozdrowieniem; i nie tylko Ją z tobą różanym koronować wiankiem, ale złotą drogiego afektu koroną, jako Królową niebieską, jako protektorkę naszą, pod Której Obronę oddaj nas Św. Ojcze, a tak żadna nam nie zaszkodzi nigdy pokusa i przeciwność. Weź nas i sam pod twoją protekcją, uczyń nas dobrymi i nabożnymi, od wszystkiego złego nas broń, prowadź drogą zbawienną do portu szczęśliwej wieczności. Nie jeden Łaski Twojej doznał w rożnych potrzebach duszy i dała, niechże i ja sługa Twój w tym doświadczę, N. a wtenczas uznasz jak przez ciebie i w tobie Boga chwalić i wielbić będę, i ciebie czcić coraz bardziej. Amen.

 

 

Św. Dominik

 

 

Modlitwy do Św. Ojca Dominika

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

I.

O Święty Ojcze Dominiku, wodzu i książę zakonników, nadziejo i pociecho wszystkich do Ciebie całym sercem wołających, Twojej najświętszej protekcji pokornie polecam się, ażebyś dla zacności zasług Twoich od wszystkich przeciwności raczył mnie bronić i z Twojej obfitej pobożności uprosił mi dar łez i skruchy, ażebym godnie i serdecznie mógł opłakać tak wielkie złości moje, którymi od młodości mojej najmilszego Pana Jezusa częstokroć obrażałem. O latorośli w Domu Bożym wielkie pożytki czyniąca! o naczynie złotem pełne, drogimi kamieniami ozdobione według Serca Bożego obrane i niezliczonymi Łask Darami jak perłami kosztownymi obdarzone! Ciebie proszę i pod Twoja protekcję całym sercem się oddaję, błagając, abyś o mnie nędznym grzeszniku raczył pamiętać przed Bogiem, aby mi wszystkie występki moje łaskawie odpuścił, w pokucie i życiu pobożnym utwierdził, wreszcie do społeczeństwa błogosławionych dojść dozwolił, gdziebym się z Tobą mógł cieszyć i wychwalać Boga na wieki. Amen.

II.

O najchwalebniejszy i Najświętszy Ojcze i Patryarcho, Dominiku Święty, którego duszę tak przeniknęły Rany Pana i Zbawiciela naszego za nas na Krzyżu umarłego, iż nigdy ich z pamięci spuścić nie mogłeś, ale z nieoszacowanym pożytkiem Twoim ustawicznie one rozmyślając różnymi sposobami, nabyłeś przez to rozlicznych cnót i ugruntowałeś w czystym sercu Twoim gorącą wdzięczność za nie ku Stwórcy i Odkupicielowi Twojemu. Upadam ja dziś nędzny grzesznik do nóg Twoich Patronie i Opiekunie mój jedyny, i proszę usilnie, racz mi zjednać u Stwórcy mojego, abym się nieustannie w Ranach Jezusa przeglądał. Niech Jego nieskończone Miłosierdzie oderwie wszystkie stworzenia od oczu moich, a postawi mi w myśli Jednorodzonego Syna Bożego u słupa za grzechy moje okrutnie usieczonego, koroną cierniową nielitościwie skłutego, do krzyża gwoźdźmi sromotnie przybitego, wszystkiego zelżonego i zranionego, abym tym najboleśniejszym widokiem przejęty, do niczego już w życiu nie przykładał serca mego, ale aby sam tylko we mnie żył Ukrzyżowany mój Zbawiciel; oraz abym Ciebie, o Patryarcho Święty, w tym naśladując na ziemi, z owoców Męki Jezusa mógł się z Tobą cieszyć w Niebie na wieki. Amen.

 

 

Św. Dominik

 

 

III. Prosząca o Dar nabożeństwa do N. Maryi.

O Najświętszy Ojcze i Patryarcho Dominiku, którego serce zawsze z Bogiem złączone, przenajchwalebniejszej Królowej Nieba i ziemi, Przeczystej Maryi ze wszystkich sił służyło i One jako jedyną Matkę i Opiekunkę najgorętszą miłością kochało. Ojcze najmilszy! który wzajemnie ukochany byłeś od Najświętszej Maryi i wybrany przez Nią do ogłaszania światu ku nawróceniu grzeszników Jej ulubionej Różańcowej Modlitwy, błagam Cię z pokorą o przyczynę do Stwórcy mojego, aby mnie za skuteczną modlitwą Twoją Darem nabożeństwa ku Tej Pannie Przenajświętszej ubogacić raczył, aby się serce moje ku Niej rozmiłowało, Jej wiernie służyło i Ją gorącym afektem wychwalało, abym za przyczyną Twoją, Święty mój Patryarcho, nie przestawał wielbić Tej Matki Miłosierdzia Różańcową modlitwą, a w ostatni moment życia mojego, mógł do Niej zawołać z ufnością: Zdrowaś Marya, Błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławion Owoc Żywota Twojego Jezus — módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

IV. O wszelkie dary.

O najchwalebniejszy Ojcze Dominiku Święty, tak wielkimi od Boga, któremuś ze wszelkich sił Twoich służył, opatrzony Darami, z których jasnego widzenia dziś się z Aniołami cieszysz i cieszyć się będziesz na wieki; proszę Cię ukochany Patronie i Opiekunie mój, niech za Twoja przyczyną żyję i umieram w Świętej Wierze Rzymsko-Katolickiej; niech będę ozdobiony szatą miłości, roztropności i posłuszeństwa; niech wstrzemięźliwością, czystością i życiem umartwionym umiem unikać sideł i zdrad świata, ciała i czarta; niech zamiłuję życie pracowite dla Nieba i prawdziwą pokutę, oraz chętne znoszenie i przyjmowanie krzyżów wszelkich i umartwień dla zgładzenia moich win i przestępstw. Niech dobra, które mam, niemającym chętnie udzielam; których zaś nie mam, u mających pokornie upraszam; niech niczego bliźniemu nie zazdroszczę, poprzestaję na tym, co mi Bóg udzielać raczy i za wszystko Mu serdecznie dziękuję. Niech wszystkie zmysły moje mam na pilnej straży, sumienie w czystości trzymam, w uczynkach dobrych codziennie się pomnażam, życie w bogobojności zakończę. O spraw to wszystko przyczyną swoją u Boga, o Święty Patryarcho Dominiku, i daj, abym wspólnie z Tobą mógł wychwalać Zbawiciela mego przez nieskończone wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *