Św. Franciszek Ksawery

(3 grudnia)

 

 

 

 

Informacja o nabożeństwie 10 piątków na cześć Św. Franciszka Ksawerego

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kto odprawia do Świętego Franciszka Ksawera, Piątków 10, których intencja powinna być, na pamiątkę i uszanowanie lat dziesięciu, przez które przemieszkał w Indiach ten Święty, dusze Panu Bogu pozyskując; tak przy tym wszystkim nabożeństwie, które tu jest wypisane, odmawiać co piątek i w każdy się spowiadać i komunikować, odprawiając 10 Ojcze nasz i Pozdrowienia Anielskie, i za każdym jedno Chwała Ojcu.

MODLITWA.

Boże, Który sławiących Ciebie sławisz, we czci Świętych Twoich uczczony zostajesz, spraw miłosiernie, żebyśmy, którzy Świętego Twego Franciszka Ksawera, chwalebne zasługi wspominamy, Jego pomocy w potrzebach naszych doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Godzinki o Świętym Franciszku Ksawerym, które każdy mówić może według wczesności czasu i nabożeństwa ku temuż Świętemu co dzień lub w piątki tylko podczas Decenny, lub też na zawsze

Cudotwórca Świata Opieka Królestw, Miast Obrona, Powszechny wszystkich wzywających Boga przez swoją przyczynę Patron Św. Franciszek Ksawery. Na Wzór wszystkim pobożnie żyjącym przez krótkie uwagi, modlitwy, y cnoty przykłady. Chcącym z większym pożytkiem odprawiać dziewięć Piątków Na cześć tegoż Świętego poświęconych Wystawiony. A od iednego Kapłana Soc. Jesu. Za pozwoleniem Starszych do druku podany. W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1765, s. 108–115.

Na Jutrznię

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje będą chwalić w Ksawerym Święte Imię Twoje.

Boże, ku wspomożeniu memu pospiesz się.

Boże, ku pomocy mojej pokwap się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 Hymn

W ledwo rozwiniętym życia swego kwiecie

Targa Ksawery twe osnowy, świecie,

Depcze twe dary, depcze majętności,

Obraca serce do niebieskich włości.

Łaski promieniem Duch Święty oświeca,

Zagrzewa wolą, w sercu ogień wznieca,

W Boskim Franciszek już Miłości Łonie

Sercem ognistym Ignacego płonie.

Jezu, serc ludzkich jedyna słodyczy,

Niech gardzę wszystkim, czego mi świat życzy.

Któryś wyznaczył, niech w tym żyjąc stanie,

Ciebie jedynie miłuję, mój Panie.

Antyfona. Wynijdź z ziemi twojej, i od rodziny twojej, i z domu ojca twego: a idź do ziemi, którąć ukażę. Rdz 12, 1.

V. Znalazłem Syna Jessego, męża według serca mego.

R. Który czynić będzie we wszystkim wolę moją.

Modlitwa. Boże, Który indyjskie narody Świętego Franciszka Ksawerego opowiadaniem Wiary i cudami do Kościoła Twego przyłączyć chciał, daj mi miłościwie, abyśmy, którego chwalebne zasługi czcimy, cnót tegoż naśladowali przykłady. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu Chwała!

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym

R. Amen.

Na Prymę

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Widząc podziemne w błędnej nocy kraje,

Zdjęty litością jak słońce powstaje,

Prawdy niebieskiej rozrzuca promienie,

Sprośne rozprasza bałwochwalstwa cienie.

Boga narodom prawdziwego głosi,

Dźwiga z przepaści, zbawienie przynosi.

Ciesz się, Indyjo! Apostolska władza

Ksawera na brzeg niebios cię wysadza.

Jezu, zbawienia Tyś przyczyna cała;

Moja ku bliźnim, spraw, niech miłość pała,

Niech się z niej rajscy mieszkańcy pomnożą,

W Syjonie Chwałę niech zanucą Bożą.

Antyfona. Idźcie, Aniołowie lotni, do narodu oczekującego i gardzącego, którego ziemię popsuły wody.  Iz 18, 2

V. Uczyniłem cię światłem narodów.

R. Żebyś był zbawieniem moim aż na koniec ziemi.

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Tercję

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

W władzy żywioły cudotwórnie trzyma.

Roście Franciszka apostolstwa styma,

Dzieła przedziwne ogłaszając sława,

Od wschodnich krajów na zachodzie stawa.

Wielkim prawdziwie Ksawery u świata,

Jednak się w liczbie najliższych pomiata,

Swe prace krwawe sądzi nader tanie,

Że wzgardy godne jego własne zadanie.

Cóż czeka dumnych? Tylko pewna zguba;

Jezu, pokornych Tyś jedyna chluba,

Uczyń mnie godnym dla twego Imienia

Cierpieć potwarzy, krzywdy, pohańbienia.

Antyfona. Przed Panem, który wybrał mnie, podlejszym się stanę, niżelim był, i będę pokorny w oczach moich, a stanę się chwalebniejszym. 2 Sm 6, 21-22

V. Wszystkim stałem się wszystko.

R. Żebym wszystkich uczynił zbawionymi.

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

W ciele anielska niewinność jaśnieje,

Przez sen, cypryjskie skry tłumiąc, krew leje,

Słońce Ksawery, niezmazany wcale,

Rzuca promienie sprośnym ludzi kale.

Chociaż śmierć święte zamknęła powieki,

Bez skazy ciało widzą nasze wieki,

Zdobią niewinność niebieskie wyroki,

Strzegąc panieńskie nieskażone zwłoki.

Przed wieki, Jezu, z Ojcowskiego łona,

Niewinność z Panny w czasie porodzona,

Spraw, niech bez zmazy, gdzie rajskie ochłody

Przepuszczon będę na Baranka gody.

Antyfona. O, jak piękny jest i czysty rodzaj z światłością; nieśmiertelna jest albowiem pamięć jego, bo i Bogu znajomy jest, i ludziom. Mdr 4, 1

V. Ci idą za Barankiem, gdziekolwiek się obróci.

R. Bez zmazy albowiem są przed Tronem Boskim por. Ap 14, 4

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Nonę

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Odległe krajów indyjskich granice

Obchodzi, szczepiąc Chrystusa winnice.

Rozkaż, Ignacy, i tysiączne mile

Nazad przymierzy w posłuszeństwa sile.

Przez morza, góry, nieprzystępne skały

Pójdzie Franciszek przez wrzące upały.

Prędszy niż słońce w niebieskim obrocie

Na Rozkaz Boski, gdy się cofa w locie.

Jezu, prawdziwy posłuszeństwa wzorze,

Z któregoś krwawe przebył męki morze,

Niech wola w drogach Przykazań Twych chodzi,

Niech nosim jarzmo, które miłość słodzi.

Antyfona. Słuchaj, synu mój, karności ojca twego i nie odstępuj prawa matki twojej, żeby przydana była łaska głowie twojej i łańcuch szyi twojej. Prz 6, 20-21

V. Na początku księgi napisano jest o mnie.

R. Żebym uczynił Wolę Twoją, Boże mój. (Por. Hbr 10, 7).

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Już wytępione z bożyszczów ofiary,

Japon z prawdziwej odrodzony wiary,

Chineńskich brzegów przełamane tamy,

Wejściu Chrystusa wolne stoją bramy.

Zleczone wszelkie kalectwa, choroby,

Zmarłych do życia powróciły groby.

Prace już kończy, godzina wesoła,

Bóg po nagrodę Ksawera woła.

Jezu, po trudach najsłodsza ochłodo,

Nad wszystkie płace największa nagrodo,

Za pot i trudy dla Cię zwyciężone,

Ciebie samego pragnę za koronę.

Antyfona. Z nim jestem w utrapieniach, wyrwę go i sławnym uczynię. Przedłużeniem dni napełnię go i pokażę mu zbawienie moje. Ps 90, 15-16

V. Zbyt uczczeni są przyjaciele Twoi, Boże.

R. Zbyt umocnione jest księstwo i pierwszeństwo ich (Ps 138, 17).

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

 Na Kompletę

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. tak jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Na apostolskim osadzony tronie,

Już widzisz Boga w Niebieskim Syjonie.

Nie gardź prośbami jęczących w padole,

Pociesz, Ksawery, sług twoich niedole.

Zachód, południe, wschód, kraje północy,

Świat cały twojej doznaje pomocy.

Przez tyle czasów twa chwała nie zgasła,

Nowe są zawsze twej obrony hasła.

Prosimy, nasze ciężkie utul żale,

Zawzięte na nas biją zawsze fale.

Okropna pewną zgubą grozi burza,

Nędznych w nieszczęściu niebezpiecznie nurza.

Odporu nasze siły jej nie dadzą,

Powstań, Ksawery, z cudotwórną władzą.

Przemożna twoja w tej ostatniej toni,

Nas i Ojczyznę, niech opieka broni.

Tę, którąś z Ducha odrodził i z wody

Na żywot wieczny indyjskie narody,

Podaj cudowną sługom twym prawicę,

W Tobie kładziemy nadziei kotwicę.

Antyfona. Ten ci jest miłośnik braciej i ludu Izraelskiego, ten jest, który się wiele modli za lud i za wszystko Miasto Święte. 2 Mch 15, 14

V. Módl się za nami, Święty Franciszku Ksawery.

R. Żebyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa. Boże, Któryś indyjskie narody, Świętego Franciszka Ksawerego opowiadaniem Wiary i cudami do Kościoła Twego przyłączyć chciał, daj miłościwie, abyśmy, którego chwalebne zasługi czcimy, cnót jegoż naśladowali przykłady. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Godzinki do Św. Franciszka Ksawera

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Na Jutrznię.

Panie! otwórz wargi moje.

A usta moje będą głosić Chwałę Twoją.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

W Kwiecie Ksawer młodości,

Świeckie zdeptawszy godności,

Z Ojczystymi nadziejami,

Nieba ściga affektami.

Boskiego Ducha pożary,

W tej piersiach żyją ofiary.

Które zagrzewa w Imieniu,

Przychylny Ojciec plemieniu.

O mój Jezu życie moje,

Na losy się zdaję twoje.

Spraw, bym gardził(a) co jest ziemskiego,

A Ciebie Boga szukał(a) samego.

Antyfona. Wynijdź z ziemi twojej, i od rodziny twojej, i z domu ojca twego: a idź do ziemi, którąć ukażę. Rdz 12, 1.

v. Znalazłem syna Jessego, męża według serca mego.

R. Który czynić będzie wszystkę wolę twoją. Dz. Ap. 13, 22

Modlitwa. Boże, Któryś Indyjskie narody, Świętego Franciszka Ksawera kazaniem i cudami do Kościoła Twego przyłączył, spraw miłościwie, żeby którego chwalebne zasługi czcimy, tegośmy przykładem cnót naśladowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu Chwała!

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym

R. Amen.

Na Laudes.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Boskiej miłości i chwale,

Wiek swój Ksawer dał całe.

Szczęście służy, bub nie służy,

On Bogu jednako służy.

Bądź rano słońce wstawało,

Bądź wieczór w morze wpadało.

W ustach mu Bóg przemieszkiwał,

W sercu sam Jezus przebywał.

O mój Boże szczęście moje,

Spraw jako chce serce moje.

W Twojej wiekować miłości,

Niech to zacznę w śmiertelności.

Antyfona. Bo cóż ja mam w Niebie? albo czegom chciał na ziemi oprócz ciebie? Boże, serca mojego, i części moja, Boże; na wieki. Ps 72, 25.26b

V. Chwalić będzie aż do śmierci.

R. Dusza moja Pana.

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Prymę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Wschodniego ciemności świata,

Widząc Ksawer wymiata,

Zachodu wiernego w kraje,

Jak słońce Indiom powstaje.

Boga w sercu swoim nosił,

Dzikim go narodom głosił.

Indusom zagubionym,

Apostołem był wznowionym.

Jezu, Zbawco świata tego,

Daj taką miłość bliźniego.

By Niebo od tej miłości,

Miało jak najwięcej gości.

Antyfona. Idźcie, Aniołowie prędcy, do narodu czekającego i podeptanego, którego ziemię rzeki rozerwały. Iz 18, 2

V. Oto dałem cię na światłość narodów

R. Abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. Iz 49, 6b

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Przedziwnych cudów czynieniem,

I Apostolskim imieniem,

Od narodów ogłoszony,

A wszędy wielkim wsławiony.

Jednak swym zdaniem każdemu,

Podlegając najmniejszemu.

Ksawier wszystkich cieszy,

Do usług każdego spieszy.

Ty, który poniżasz górnych,

Jezu! podwyższasz pokornych.

Spraw, żebyśmy dla Twej Miłości,

Byli u wszystkich w podłości.

Antyfona. Przed Panem, który mnie obrał, i będę podlejszym niźlim się stał, i będę poniżonym w oczach moich, chwalebniejszym się pokażę. 2 Sm 6, 21-22

V. Wszystkim stałem się wszystko,

R. Abym wszystkie zbawił. 1 Kor 9, 22

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

O Ksawera Panieństwo,

Jak gruntowne twoje męstwo.

W snach i między pogan błędy,

Nieskażone stoi wszędy.

Stąd od umarłego stroni,

Zgniłość kości bo jej broni.

Wejścia nieznająca skazy,

Całość do ciała bez zmazy.

O Jezu, Boska śliczności,

Panieńskiej Synu czystości.

Daj, byśmy za Tobą Baranku,

W niezwiędłym chodzili wianku.

Antyfona. O, jako piękny jest czysty rodzaj z jasnością! Nieśmiertelna jest bowiem pamiątka jego: gdyż i u Boga znajoma jest, i u ludzi. Mdr 4, 1

V. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie,

R. Albowiem bez zmazy są przed stolicą Bożą. Ap 4b.5b

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Gdzie kraj Indii zasięga,

Ksawer wszystek obiega.

Jak tylko Ignacy skinie,

Wracając się z powrotem płynie.

A jak słońce choć obrotne,

Lub stać, lub bieżeć ochotne.

Tak na Boskie rozkazanie,

Swoje hamuje bieganie.

Pierwszą Jezusa literę,

Za znak posłuszeństwa biorę,

Chcę pełnić co Boska Wola,

Czego mi Sam Bóg pozwala.

Antyfona. Słuchaj synu mój, ćwiczenia Ojca twego, a nie opuszczaj praw Matki twojej, żeby była przydana Łaska głowie twojej i łańcuch szyi twojej. Prow. 1

V. Na początku Księgi napisano o mnie,

R. Żebym czynił Wolę Twoją, Boże mój.

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Leżą piekielne poczwary,

Bożków pogańskich maszkary;

Japon wiara wyćwiczony,

Brzeg Chineński otworzony.

Nawet dwadzieścia pięć trupów,

Umknęło się śmierci łupów.

Franciszku tak wiele złego,

Zniósłszy pójdź do Boga twego.

Jezu, prac wszystkich nagrodo,

Większa nad pracą ochłodo.

Cokolwiek żyjąc przynoszę,

Ciebie za Koronę proszę.

Antyfona. Z nim jestem w ucisku: wyrwę go i okażę mu zbawienie moje. Ps 90, 14-15.

V. Wielkiej uczciwości są, Boże, przyjaciele Twoi,

R. Bardzo się wzmocniło ich panowanie.

Modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz,

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Przed Bogiem i światem Święty

Franciszku, w Niebo już wzięty.

Ci, którzy czci Twej sprzyjają,

Niech opieki doznawają.

Jako tylko świat szeroki,

Twoja sława idzie pod obłoki.

Łaski za Twoją przyczyną,

Otrzymane wszędy słyną.

Północne Kraje i Wschodnie,

Południowe i Zachodnie,

Te i owe wielu mają,

Co się do Ciebie udają.

O zgubionego bogata,

Franciszku nadziejo świata,

Kraju Ojcze ostatniego,

Światłości ludu grubego.

Witaj, a jasnością Twoją

Uciesz, co o sławę  Twoją stoją.

Niechaj od Boskiej Miłości,

Goreją ziemskie niskości.

Niech jedna wszystkie narody,

Wiara zgromadzi do zgody.

Niech łączy pokój jedyny,

Ziemskie i Niebieskie syny.

Antyfona. Ten ci jest miłośnik braciej i ludu Izraelskiego, ten jest, który się wiele modli za lud i za wszystko Miasto Święte. 2 Mch 15, 14

V. Módl się za nami Święty Franciszku Ksawerze.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Indyjskie narody, Świętego Franciszka Ksawera, kazaniem i cudami do Kościoła Twego przyłączył; spraw miłościwie, żeby, którego chwalebne zasługi czcimy, przykładów cnót naśladowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Ofiarowanie Godzinek

Bierz łaskawie nabożeństwo,

Chociaż niegodni oddajemy,

A jak przyjdzie niebezpieczeństwo,

Niech twej obrony doznajemy.

Gdy nas zacznie śmierć bólami,

W podziemne pędzić strony,

Zjednaj życie modlitwami,

W wieczności błogosławionej.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Litania do Św. Franciszka Ksawerego

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Ojcze Ignacy,

Święty Franciszku Ksawery, najgodniejszy i najmilszy Synu Św. Ojca Ignacego,

Święty Franciszku Ksawery, indyjski Apostole,

Święty Franciszku Ksawery, opowiadający pokój,

Święty Franciszku Ksawery, opowiadający Ewangelią Świętą,

Święty Franciszku Ksawery, Naczynie wyborne, noszące Imię Jezusa przed narodami,

Święty Franciszku Ksawery, Naczynie pełne Miłości Boskiej,

Święty Franciszku Ksawery, Twierdzo Wschodniego Kościoła,

Święty Franciszku Ksawery, Obrońco Wiary,

Święty Franciszku Ksawery, Nauczycielu niewiernych,

Święty Franciszku Ksawery, Kaznodzieju prawdy,

Święty Franciszku Ksawery, Burzycielu bałwanów,

Święty Franciszku Ksawery, Wyborne od Przedwiecznego Ojca narzędzie na pomnożenie Chwały Bożej,

Święty Franciszku Ksawery, Wierny naśladowco i towarzyszu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,

Święty Franciszku Ksawery, Głośna trąbo Ducha Świętego,

Święty Franciszku Ksawery, Filarze Kościoła Bożego,

Święty Franciszku Ksawery, Światło pogan.

Święty Franciszku Ksawery, Mistrzu wierzących,

Święty Franciszku Ksawery, Zwierciadło prawego nabożeństwa,

Święty Franciszku Ksawery, Wodzu w drodze cnót i chrześcijańskiej doskonałości,

Święty Franciszku Ksawery, Przykładzie apostolskiego ducha i świętobliwości,

Święty Franciszku Ksawery, Światło ślepych,

Święty Franciszku Ksawery, Twierdzo chorych,

Święty Franciszku Ksawery, Pomocniku na morzu rozbitych,

Święty Franciszku Ksawery, Zdrowie chorujących,

Święty Franciszku Ksawery, Wyganiaczu czartów,

Święty Franciszku Ksawery, Żywocie umierających,

Święty Franciszku Ksawery, Którego mocy słuchają i nawałności,

Święty Franciszku Ksawery, Którego rozkazy czczą wszystkie żywioły,

Święty Franciszku Ksawery, Dziwny cudotwórco,

Święty Franciszku Ksawery, Ucieczko strapionych,

Święty Franciszku Ksawery, Wesele smutnych,

Święty Franciszku Ksawery, Wschodzie jasności,

Święty Franciszku Ksawery, Zadatku powstania na żywot Łaski i Chwały,

Święty Franciszku Ksawery, Przybytku nieskazitelny,

Święty Franciszku Ksawery, Skarbie Bożej Miłości,

Święty Franciszku Ksawery, Chwało Towarzystwa Jezusowego,

Święty Franciszku Ksawery, Legacie Apostolskiej Stolicy,

Święty Franciszku, Najuboższy Ksawery,

Święty Franciszku, Najczystszy Ksawery,

Święty Franciszku, Najposłuszniejszy Ksawery,

Święty Franciszku, Najpokorniejszy Ksawery,

Święty Franciszku Ksawery, Krzyża Chrystusowego i prac dla Chrystusa pragnący,

Święty Franciszku Ksawery, Około zbawienia ludzkiego najczulszy,

Święty Franciszku, Najmilszy Ksawery,

Święty Franciszku, Najchwalebniejszy Ksawery,

Święty Franciszku Ksawery, Najżarliwszy czci Boskiej dusz,

Święty Franciszku Ksawery, Aniele obyczajem i życiem,

Święty Franciszku Ksawery, Patryarcho afektem i staraniem około ludu Bożego,

Święty Franciszku Ksawery, Proroku darami i duchem,

Święty Franciszku Ksawery, Apostole godnością i zasługą,

Święty Franciszku Ksawery, Doktorze narodów, mocny w różnych językach i uczynkach,

Święty Franciszku Ksawery, Wyznawco cnoty i starania życia,

Święty Franciszku Ksawery, Panno na duszy i na ciele.

Święty Franciszku Ksawery, w którym jednym Wszystkich Świętych zasługi i Boskiej Łaski czcimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Franciszku Ksawery.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże! Który wysławiających Ciebie sławisz i w czci Świętych Twoich uczczony zostajesz, spraw miłościwie żebyśmy, którzy Twego Św. Franciszka Ksawerego chwalebne zasługi wspominamy, jego pomocy w potrzebach naszych doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Dobre wspomnienia, które Św. Franciszek Ksawery podawał do codziennej rozwagi.

Źródło: Manuale Sacerdotum 1867

Duszę twoją, ach duszę twoją, staraj się przede wszystkim uratować, która tak wiele kosztowała Jezusa Chrystusa! Ileż trudów zadaję sobie, cóż czynię dla uratowania duszy mojej? Jezus Krew Swoją i Życie dał za duszę moją; a nie zdaje się za wiele jedną myśl na to obrócić? – A przecież nie byłoby za wiele, gdybym całe moje życie i wszystko, co mam na to poświęcił. Gdybym teraz miał umrzeć i duszę moją wrócić Bogu, cóżby się ze mną stało? Jeżeli duszę moją stracę, już wtedy wszystko straciłem, a straciłem na wieki. Ach! ja tak mało myślę o duszy mojej, tak mało zastanawiam się nad tym, ile ona kosztowała Jezusa! Zwróć oczy na wizerunek Ukrzyżowanego i zastanów się, a często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew, którą wylał za ciebie. Mów z głębi serca: „Krew Jego niech przyjdzie na nas i na dzieci nasze!” – Krew Jego niech nam i bliźnim naszym posłuży do wiecznej szczęśliwości.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Święte pobudki, z których często korzystał Św. Franciszek Ksawery

Źródło: Manuale Sacerdotum 1867

Jakże! nie miałbym Cię kochać mój Jezu! Ty dla mnie podjąłeś niezliczone trudy, wzgardy i Męki. – Ty dla mnie Krew Twoją, Życie i wszystko oddałeś za mnie – ach dla mnie grzesznika! a ja bym Cię nie miał kochać? O mój Jezu! ach pragnę Cię kochać, coraz więcej kochać, o Najsłodszy mój Jezu.

Przynajmniej każdego wieczora ucałuj z wdzięczności Pięć Świętych Ran Jezusa i mów z Świętym Ksawerym:

„O Jezu, Miłości moja, uratuj duszę moją przez Twoją gorzką Mękę i Śmierć”.

Mów często w ciągu dnia, a szczególniej w moment pokusy:

„Wolę raczej umrzeć, niż Boga Najłaskawszego obrazić”.

A Ty, o Święty Franciszku Ksawery, wyjednaj mi przez zasługi Twoje świątobliwego życia, tak szczęśliwą śmierć, jakiej Bóg użyczył tysiącom niewiernym, których Ty ochrzciłeś.

 

† † †

 

Modlitwa używana przez Św. Franciszka Ksawerego.

O Jezu! Boże serca mojego! całuję Rany Twoje Najświętsze, które Ci Miłość ku nam na Krzyżu zadała; wspomagaj sługi Twoje, których ceną Najdroższej Krwi Twojej odkupiłeś! Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Afekt Miłości Bożej Świętego Franciszka Ksawerego.

Źródło: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni Góra Św. Anny 1846

O Boże! ja kocham Ciebie,

Nie dlatego, bym był w niebie,

Nie, bym nie był osądzony,

Wiecznie do piekła wtrącony,

Jezu na Krzyżu zawisły,

Niech mam z Tobą związek ścisły,

Zniosłeś gwoździe i pogardy,

Włócznie, żołnierski grat twardy

I boleści niezliczone,

Potem, Krwią, porumienione,

Aż też i śmierć dla złośnika,

Dla mnie nędznego grzesznika;

A czemuż, Jezu kochany!

Nie mam Cię kochać w zamiany?

Nie żebyś mnie w Niebie zbawił,

Albo od piekła wybawił,

Nie dla zapłaty nadzieje,

Serce me w Tobie topnieje,

Lecz jakoś nas umiłował,

Tak ja będę usiłował,

Dlatego tylko samego,

Że Cię mam za Boga mego. Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Modlitwa Św. Franciszka Ksawerego o nawrócenie pogan

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

Aeterne rerum omnium effector Deus, memento abs Te animas infidelium procreatas, easque ad imaginem et similitudinem Tuam conditas. Ecce, Domine, in opprobrium Tuum his ipsis infernus impletur. Memento, Jesum Filium Tuum pro illorum salute atrocissimam subiisse necem. Noli, quaeso, Domine, ultra permittere, ut Filius Tuus ab infidelibus contemnatur; sed precibus Sanctorum Virorum et Ecclesiae, Sanctissimi Filii Tui sponsae placatus, recordare Misericordiae Tuae, et oblitus idololatriae et infidelitatis eorum effice, ut ipsi quoque agnoscant aliquando, quem misisti Dominum Jesum Christum, qui est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus, cui sit gloria per infinita saecula saeculorum. Amen.O Boże Przedwieczny! Stwórco wszystkich rzeczy, wspomnij, że Ty Sam stworzyłeś dusze grzeszników na Obraz i Podobieństwa Twoje. A oto Panie! na Twoją zniewagę zapełnia się nimi piekło. Racz pamiętać, że najmilszy Syn Twój Jezus Chrystus cierpiał i poniósł najokropniejszą śmierć, aby je zbawić. Nie dozwól więc, o Panie! aby one trwając w swych nieprawościach, pogardzały Synem Twoim, Zbawcą wszystkich ludzi, lecz przebłagany modlitwami Świętych Twoich i Świętego Kościoła, Chwalebnej Oblubienicy Syna Twojego, wspomnij na Miłosierdzie Twoje! zapomnij ich bałwochwalstwa i nieprawości, i spraw, aby i one wreszcie poznały i ukochały Tego i z całego serca nawróciły się do Tego, któregoś posłał, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który jest naszym zbawieniem, naszym Żywotem i Zmartwychwstaniem, przez Którego zbawieni i wyswobodzeni od piekła jesteśmy, Któremu niech będzie cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

Odpust 300 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie.

Odpust zupełny na zwykłych warunkach, jeżeli powyższą modlitwę odmawiano każdego dnia przez cały miesiąc. (Pius IX. Reskr. własnor. d. 24 maja 1847r. exhib. 30 września 1862r.; Św. Pen. Ap., dn. 6 grudnia 1918r. i 23 października 1935r.)

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Modlitwa do Świętego Franciszka Ksawerego w jakimkolwiek utrapieniu.

Źródło: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni Góra Św. Anny 1846

Ojcze Św. Franciszku Ksawery, który z ust niemowlątek obfitą Chwałę bierzesz, pokornie proszę uprzejmej litości Twojej, przez Najdroższą Krew Jezusa naszego i przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Matki Jego, Pani naszej Maryi, uproś mi u Nieskończonej Dobroci Boskiej, abym to N. (wymień strapienie) strapienie, jeżeli mi w nim dłużej trwać zbawiennie potrzeba, jako z Ręki Boskiej wzięte, cierpliwie na cześć Chrystusa Bolejącego znosił. A jeżeli dobroć Jego uwolnić mnie od niego chce, ty, najcudowniejszy Obrońco, przybądź i użyj mocy Twojej nade mną, abyś mnie od tego strapienia mego mocną ręką, a Najwyższego Władzą wydźwignął, abym nie ludzkiej jakiej pomocy, ale Twojej u Jezusa i Maryi przyczynie to wybawienie przypisał. Oto Ojcze Najłaskawszy! przed Tobą wszystkie pragnienia moje, a wzdychanie moje Tobie nie tajne; gotowe serce moje. Amen.

 

 

Św. Franciszek Ksawery

 

 

Modlitwa do Św. Franciszka Ksawerego, Patrona w rożnych potrzebach doświadczonego.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Wielki indyjskiego narodu Apostole, Święty Franciszku Ksawery, niezmordowany w pracach około nawracania dusz mężu i nieustraszony w niebezpieczeństwach osobliwy Patronie, ciała własnego tyranie, proszę Cię pokornie, wejrzyj na mnie, sługę Twego, w mizeriach zostającego Mieszkańcu Niebieski i w to mnie wzbogać, aby serce moje taką miłością gorzało, jako Twoje, żebym aż wołał: dosyć już, Panie, dosyć, ale pierwej rzekł: dosyć już nieprawości moich; a najbardziej proszę Cię, abym za Twoją pomocą zakochał się z Tobą w Ukrzyżowanym Jezusie, kochającym nas aż do śmierci i kupującym u nas miłość ku Sobie Krwią Własną. Którego proszę serdecznie w Imię Twoje, aby wspomniawszy na żarliwość, prace, cierpliwość, na liczbę tak wielką dusz przez Ciebie nawróconych, pocieszył mnie w smutku N. (wymień strapienie) i dał skutek prośbie mojej, co wiem zapewnie, że uczyni, bo jest pełen Łaskawości i Dobroci ku ludzkiemu plemieniu, a ku Tobie pełen afektu, za to mu będzie Chwała od Ciebie Świętego i ode mnie grzesznika. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023