Św. Franciszek Salezy

(29 Stycznia)

 

 

 

 

Godzinki o Św. Franciszku Salezym

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

NA JUTRZNIĘ.

Panie! otwórz wargi moje,

A usta moje będą opowiadać Chwałę Twoją.

Boże! pośpiesz się ku wspomożeniu memu,

Panie! pokwap się ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Imię Franciszka wielkiej godne Chwały,

Któremu z Rzymem Nieba to przyznały,

Że między liczbę Synów Bożych wzięty

Jest Biskup Święty.

Dla wielkiej jeszcze w kolebce choroby

Matce był gorzkiej przyczyną żałoby,

Lecz gdy go Bogu oddała w powiciu,

Zakwitnął w życiu.

Bo ledwo Święty Chrzest przyjął w Cysternie,

Zdrowym poczyna być w Chrystusie wiernie,

Gdy Tobie żyjąc, Nieśmiertelny Boże!

Światu nie może.

Refren: Wieczna niech Chwała Tobie Boże będzie,

Który zarządzasz i wszystkim i wszędzie,

Miej nas w Swej Pieczy wśród tej łez doliny

W Trójcy Jedyny.

Antyfona. Posyłam Cię, abyś otworzył oczy ich, żeby się nawrócili z ciemności do światła, i z mocy szatańskiej do Boga; aby wzięli odpuszczenie grzechów i część z Świętymi, przez Wiarę która jest we Mnie.

V. Ukochał Go Pan i przyozdobił Sobie:

R. Szatę Chwały włożył na Niego.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś dla zbawienia dusz ludzkich chciał, aby Błogosławiony Franciszek, Wyznawca Twój i Biskup wszystkim wszystko stał się, racz nam dać abyśmy słodkością miłości Jego obdarzeni, za kierującym Jego napomnieniem i zasług pomocą, wiecznego wesela dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R . Bogu Chwała.

V  A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Boże! pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Dał przykład młodym, jak dziecinne lata

Mają przenosić do cnoty od świata,

Gdy przez nauki nie szukał faworów

Ani honorów.

Co świat szacuje nie starał się o to,

Ani go chciwość zwabiła na złoto,

Nie z prośnej chwały deptał, lecz z pokory

Znikome zbiory.

Na krzesła ziemskie, na wysokie trony,

Żadnym sposobem nie mógł być zwabiony,

Wyższy nad niebo, jaśniejszy nad zorze

Żyjąc w pokorze. Refren.

Antyfona. Chwała nasza jest świadectwo sumienia naszego, abyśmy w prostocie serca i szczerości, a nie w mądrości cielesnej, ale w Łasce Bożej na tym świecie żyli.

V. Prawo prawdy było w ustach Jego,

R. A nie znalazła się nieprawość w ustach Jego.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Wszechmogący, a Wieczny Boże, dla Którego Miłości Błogosławiony Franciszek Salezy, Wyznawca Twój i Biskup, naśladując pokorę Syna Twego, światową próżnością, i znikomymi uciechami wzgardziwszy, Tobie jedynie pragnął się podobać, daj nam prosimy Cię, abyśmy i my przykładem Jego wszelkiej szkodliwej chroniąc się rozkoszy, do uczestnictwa Chwały Twojej za Jego przyczyną zasłużyli być przypuszczeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA PRYMĘ.

Boże! pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Duchowne potem przyoblekłszy szaty,

Z piekielnej poszedł uwalniać utraty

Niewierne, na tę uzbrojony bitwę

W płacz i modlitwę.

Szedł nie w Saulowym ufając szyszaku,

Ale nadzieję mając w Krzyża Znaku,

Którym heretycką zabierał złą wolę

W Boską niewolę. Refren.

Antyfona. Wiele ich wychwalać będzie Mądrość Jego, i aż na wieki nie będzie zapomnianą.

V. Sprawiedliwy wyda owoc, i jako lilia

R. Zakwitnie przed Panem.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Któryś Błogosławionego Franciszka Salezego tak wielką mocą i słodkością obdarzył, że dla Miłości Twojej i nawrócenia niewiernych wszystkie trudy, prace, prześladowania i śmierć samą gotów był podjąć, pokornie Cię prosimy, racz nam tejże użyczyć Łaski, abyśmy nieustraszonym sercem za cześć i Honor Twój Boski zastawiając się, przeciwności wszelkie cierpliwie znosili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA TERCJĘ.

Boże! pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Zwalczył bez wojny heretyków siły,

Aż z serc kamiennych głazy się kruszyły,

Gdy je Franciszek łagodnie bez kary

Ciągnie do Wiary.

Zbory szatańskie przemienił w świątnice,

Przenosząc do nich Boskie Tajemnice.

Krzyże tam stawiał, kędy przedtem wściekła

Moc stała piekła. Refren.

Antyfona. Przed dokończeniem życia swego i wieku, dał świadectwo prawdzie w Oczach Pana naszego Jezusa Chrystusa.

V. Opasał Go Pan pasem Sprawiedliwości:

R. I włożył na głowę Jego koronę Chwały.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Obróć prosimy Cię, Wszechmogący Boże, Oczy Miłosierdzia Twego nigdy nieprzebranego, na prośby i błagania nasze, a daj nam za przyczyną Św. Franciszka Salezego, abyśmy naśladując Jego cnoty, otrzymać to mogli czego sobie życzymy, ku czci i Chwale Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA SEKSTĘ.

Boże pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Jak przed Franciszkiem mało ludzi było,

Których by serce z Bogiem się łączyło:

Tak mało przy Nim, którzy by za cnotą

Nie szli z ochoty.

Dobrym Pasterzem owieczki Go znały,

Przed którym zgraje dzikich wilków drżały,

Bo gorącej żądzy zbawienia swej trzody

Z własnej dał krwi dowody. Refren.

Antyfona. Wezwał Pana Wszechmogącego wojując przeciwko nieprzyjaciołom, w koło siebie ze wszech stron stojącym, przy Ofierze Baranka niezmazanego.

V. Wybrał Go Pan za Kapłana Sobie:

R. Na oddanie Jemu ofiary Chwały.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Któryś Świętemu Franciszkowi, Biskupowi, dał moc i siłę na zwyciężanie wszelkich nieprzyjaciół dusznych i cielesnych, spraw Łaską Swoją, abyśmy przyczyną Jego wspomożeni, zwojować mogli namiętności nasze, nie dając się zwyciężać sidłom szatańskim, osobliwie w godzinę śmierci naszej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA NONĘ.

Boże pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Wtem na ostatnią wieczerzę wezwany,

Jako Chrystusów uczeń ukochany,

Przykładem Jana w śmiertelnym śnie tonie,

Na Boskim Łonie.

Kiedy z Francji do Anezjum wraca,

Wieczna w Lugdunie spotyka Go płaca,

Bo żegna ziemię, a w Niebie Go wita

Radość obfita. Refren.

Antyfona. W poszanowaniu narodów, w dobroci i czerstwości dusza twoja: podobałeś się Bogu Izraela.

V. Tyś Kapłanem na wieki:

R. Według porządku Melchizedechowego.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, Któryś według Serca Twego Dawida Świętego znalazł, i jemu podobnego Świętego Franciszka Salezego, założywszy w sercu Jego rozkosze Swoje, prosimy Majestatu Twego, abyś za Jego przyczyną zakamieniałe we złych nałogach serca nasze, w lepsze odmienić raczył, i nie chcące prawdziwie pokutować serce moje, Łaską skuteczną natchnij i nie dopuszczaj, abym miał bez Miłości Twej zejść z tego świata, ale abym tu na ziemi ze wszystkiego serca miłował Ciebie i w Niebie na wieki wielbił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA NIESZPORY.

Boże pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Stąd do Świętego Bóg go bierze Raju,

Jak różą w letnim woniejącą gaju,

Która, chociaż zwiędła przecie wonność daje

Na ziemskie kraje.

Bo choć Franciszka śmierć do grobu kryje,

Przecie to serce zawsze w Bogu żyje:

Bo przed Maryą uczyniwszy śluby

Uszedł od zguby. Refren.

Antyfona. Wszystko powinowactwo jego i wszystek rodzaj jego, w dobrym życiu i w Świętej społeczności zostawał, że był wzięty taki u Boga jak u ludzi, i u wszystkich mieszkających na ziemi.

V. Sprawiedliwego prowadził Pan przez drogi proste:

R. I pokazał mu Królestwo Boże.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże w Miłosierdziu nieprzebrany, w Którego Mocy jest śmierć i żywot, racz nam za przyczyną, Św. Franciszka Salezego, Wyznawcy Twego i Biskupa, dać skończyć życie nasze w Łasce i Miłości Twojej, w prawdziwym żalu za grzechy, w mocnej nadziei i ufności w Zasługach niewinnej Męki i Śmierci Syna Twojego, w statecznym wyznaniu Wiary Świętej Katolickiej, żebyśmy wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety aklamacji tak jak po modlitwie na Jutrznię. 

NA KOMPLETĘ.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz

Odwróć Gniew Twój od nas.

Boże! pośpiesz się ku wspomożeniu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn.

Jak wiele chorych przy grobie Świętego

Franciszka, przyszło do zdrowia pierwszego.

I jako wielu ludzi martwe ciało

Z grobu powstało:

Tak wielu świadków Niebo dało światu,

Że u Boskiego żyje Majestatu

Franciszek, w orszak dla naszej obrony

Świętych policzony. Refren.

Antyfona. Mąż rady jest, słuchajcie go zawsze, a on wam będzie za Ojca.

V. Mądrość Jego będą ogłaszać narody:

R. A Chwałę Jego Kościół opowiadać będzie.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Któryś powiedział: Przyszedłem ogień puścić na ziemię, i tenże ogień Miłości w sercu Św. Franciszka Salezego, Wyznawcy Twego i Biskupa bardzoś wzniecił, którym to ogniem oziębłe serca ludzkie do Twojej zapalał i pociągał miłości; spraw, pokornie prosimy, abyśmy za przyczyną, którego nabożnie czcimy i chwalimy, od wszelkiego złego uwolnieni byli, i zawsze co się Tobie podoba w doskonałej miłości pełnili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Świętego (I)

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Święty Franciszku Salezy, któryś osobliwszą miłością ukochał Maryę i u Stóp Jej Ołtarza odzyskał pokój i nadzieję,

Święty Franciszku Salezy, któryś o cześć Matki Bożej był wielce gorliwym,

Święty Franciszku Salezy, któryś balsamem słodyczy przyrodzoną niecierpliwość i gorliwość twoją ukoił,

Święty Franciszku Salezy, któryś gotów był wyrwać z własnego serca każdą żyłkę, co by nie opływała Miłością Bożą,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród wszelkich zniewag, zachował zawsze pełen słodkości i dobroci spokój,

Święty Franciszku Salezy, któryś nabytą słodycz posiadał nienaruszenie, stale i do końca,

Święty Franciszku Salezy, któryś wszystko od wszystkich rad cierpiał, a przez którego nikt nigdy nie cierpiał,

Święty Franciszku Salezy, któryś sercem cichy i pokorny zawsześ był najściślej z Bogiem twym złączony,

Święty Franciszku Salezy, któryś dobrocią, słodyczą i powagą razem zlaną, a ciągłą, przypominał najlepiej Chrystusa Pana w obcowaniu z ludźmi,

Święty Franciszku Salezy, któryś ani nieumierkowanym w radości, ani nagłym w pośpiechu, ani pobitym w smutku, ani złamanym w przeciwnościach nigdy nie bywał,

Święty Franciszku Salezy, któryś w cierpliwości niezachwianym, w pogodzie oblicza stałym, w pokoju serca jednostajnym zawsze się okazał,

Święty Franciszku Salezy, któryś przyjął za prawo niczego nie pragnąć, o nic nie prosić i niczego nie odmawiać,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkim widział Upodobanie Boże i Jego Dobrotliwą Opatrzność, bezpieczniej się na niej opierając, niźli się opiera dziecię na łonie swej matki,

Święty Franciszku Salezy, któryś ogniem Miłości Bożej wciąż gorzał,

Święty Franciszku Salezy, któryś wziął był za hasło: kochać lub umrzeć, bo żywot bez miłości byłby ci cięższym od śmierci,

Święty Franciszku Salezy, któryś uspokojenia w niczym nie znajdował, jedno w Bogu i w upodobaniu Jego,

Święty Franciszku Salezy, któryś pragnął, by Miłość Boża, była u ciebie ciągłym oddychaniem i każdym twym tchnieniem,

Święty Franciszku Salezy, któryś w pośród nieustannych zajęć zewnętrznych, zachowywał statecznie pełną miłości, uszanowania i ufności pamięć na Obecność Boską,

Święty Franciszku Salezy, któryś ku Najświętszemu Sakramentowi Ołtarza niezwykłą gorzał miłością,

Święty Franciszku Salezy, któryś w kościołach Bożych, postawą skromny i pobożny, zdał się być Aniołem,

Święty Franciszku Salezy, któryś mieszkanie Chrystusa na Ołtarzach Niebem ziemskim nazwał,

Święty Franciszku Salezy, któryś żywot twój ciągłą miał modlitwę,

Święty Franciszku Salezy, któryś Kościołowi Świętemu w rozlicznych pismach zostawił skarbnicę rad mądrych, niosących czystym umysłom skarby pobożności,

Święty Franciszku Salezy, roztropny dusz przewodniku,

Święty Franciszku Salezy, mądry prawdziwej pobożności mistrzu,

Święty Franciszku Salezy, Kapłanów Świętych i Pasterzy dobrych wzorze,

Święty Franciszku Salezy, bliźnich miłośniku,

Święty Franciszku Salezy, któryś we wszystkich ludziach upatrywał Boga i na wszystkich ludzi spoglądał przez Boga,

Święty Franciszku Salezy, któryś po skałach i lodach i wśród prześladowań z narażeniem wciąż życia, za zgubionymi bieżał owieczkami,

Święty Franciszku Salezy, któryś z najtkliwszą miłością przygarniał grzeszników,

Święty Franciszku Salezy, któryś na wzór Chrystusa Pana płaczącego nad Jeruzalem nad Genewą płakał,

Święty Franciszku Salezy, któryś siedemdziesiąt i więcej tysięcy heretyków mocą słodyczy Kościołowi zdobył,

Święty Franciszku Salezy, któryś w miłości żył i w miłości umierał,

Święty Franciszku Salezy, najsłodszy z ludzi,

Święty Franciszku Salezy, z Świętych najmilszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O zacny Doktorze! Światło Kościoła Świętego, błogosławiony Franciszku Salezy, miłośniku zakonu Pańskiego, proś za nami Syna Bożego.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy!

R. Abyśmy się stali na wzór twój cisi i pokornego serca.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Który dla zbawienia dusz ludzkich, Świętego Franciszka Salezego, Wyznawcę Twego i Biskupa, duchem bogobojności i cichości napełniłeś; racz nam dać tę Łaskę, abyśmy słodkością miłości Jego zachęceni, słuchając napominania zbawiennego, i naśladując przykłady Jego, wiecznego wesela za przyczyną Jego dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego (II)

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Franciszku Salezy, jasna gwiazdo Kościoła Bożego,

Święty Franciszku Salezy, Geneweński Apostole,

Święty Franciszku Salezy, Męczenników rówieśniku,

Święty Franciszku Salezy, Nauczycielu Boskiej miłości,

Święty Franciszku Salezy, Ozdobo Biskupów,

Święty Franciszku Salezy, Najłaskawszy Ojcze ubogich,

Święty Franciszku Salezy, Lilio czystości Anielskiej,

Święty Franciszku Salezy, Wykorzenicielu złości heretyckiej,

Święty Franciszku Salezy, Obrońco sprawiedliwości nielękliwy,

Święty Franciszku Salezy, Wiary Świętej wierny strażniku,

Święty Franciszku Salezy, Słodka sprawiedliwości ustawo,

Święty Franciszku Salezy, Mocna kotwico nadziei,

Święty Franciszku Salezy, Obrazie prostoty, cichości i łaskawości,

Święty Franciszku Salezy,  Pełen Darów Ducha Świętego,

Święty Franciszku Salezy, Wizerunku wstydu Panieńskiego,

Święty Franciszku Salezy, Mocna palmo w pokuszeniach,

Święty Franciszku Salezy, Przykładzie głębokiej pokory,

Święty Franciszku Salezy,  Szkoło cierpliwości,

Święty Franciszku Salezy, Wzorze bogomyślności,

Święty Franciszku Salezy, Przykładzie doskonałości,

Święty Franciszku Salezy,  Żarliwy Matki Boskiej miłośniku,

Święty Franciszku Salezy, Ukrzyżowanego jasnością oświecony,

Święty Franciszku Salezy, Wielki Cudotwórco,

Święty Franciszku Salezy, Niespracowany Winnicy Chrystusowej robotniku,

Święty Franciszku Salezy,  Pocieszycielu strapionych,

Święty Franciszku Salezy,  Ucieczko grzeszników,

Święty Franciszku Salezy, Nauczycielu mądry w błędach zostających,

Święty Franciszku Salezy, Karmicielu ubogich najmiłosierniejszy,

Święty Franciszku Salezy, Ojcze najłaskawszy wszystkich opuszczonych,

Święty Franciszku Salezy, Opiekunie sierot i wdów,

Święty Franciszku Salezy, Czuły około owieczek swoich pasterzu,

Święty Franciszku Salezy, Umierających obrono,

Święty Franciszku Salezy, Wskrzesicielu umarłych prawdziwy,

Święty Franciszku Salezy, Oświecicielu niewidomych,

Święty Franciszku Salezy, Przywrócicielu zdrowia chorym,

Święty Franciszku Salezy, Prześladowniku złych duchów,

Święty Franciszku Salezy, Zakonu Nawiedzenia mądry postanowicielu,

Święty Franciszku Salezy, Doskonały życia Chrystusowego naśladowco,

Święty Franciszku Salezy, Magnesie serca ludzkie do Boga ciągnący,

Święty Franciszku Salezy, Ojcze i Patronie nasz najłaskawszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla zasług Św. Franciszka przepuść nam.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla zasług Św. Franciszka wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dla zasług Św. Franciszka zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona Do Ciebie się uciekamy z ufnością Św. Ojcze Franciszku Salezy, prośbami naszymi nie racz gardzić, ale nam zawsze jako szczodrobliwy, dodawaj ratunku i pomocy.

V. Módl się za nami Święty Ojcze Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Pana naszego Jezusa Chrystusa.

V. Módlmy się. Błagamy Cię, Wszechmogący Boże, racz bronić sług i służebnic Twoich od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała, ażebyśmy za przyczyną Św. Franciszka Salezego, od wszelkich napadów nieprzyjacielskich zostali uwolnieni, a w godzinę śmierci naszej z Miłosierdzia Twego, pomoc i ratunek otrzymali; dusze nasze z ciała wychodzące w Ręce Jezusa, Maryi, Józefa i Franciszka Świętego, polecając i oddając, na żadne pokusy i zasadzki nieprzyjaciela dusznego nie zezwalali, i Ciebie Boże nasz Łaskawym Sędzią, a Jego litościwym przyczyńcą naszym, naówczas znaleźć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania do Św. Franciszka Salezego (III)

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy,

Święty Franciszku Salezy, po narodzeniu dziwnie od śmierci zachowany,

Święty Franciszku Salezy, od dzieciństwa dowodami świątobliwości przyszłej znakomity,

Święty Franciszku Salezy, w młodości niewinnym życiem i powaga obyczajów zaszczycony,

Święty Franciszku Salezy, początek mądrości z nauk, na bojaźni Boskiej zasadzający,

Święty Franciszku Salezy, ślubem czystości w Loretańskim domku obowiązany,

Święty Franciszku Salezy, przez całe życie pokus czarta i ciała nieustraszony zwycięzco,

Święty Franciszku Salezy, wszelkich świata honorów i bogactw gardzicielu,

Święty Franciszku Salezy, znakiem krzyża na służbę ukrzyżowanego wezwany,

Święty Franciszku Salezy, nie z innej, lecz z Boskiej Woli w stanie duchownym poświęcony,

Święty Franciszku Salezy, umiejętnością i pobożnością do świętego kapłaństwa przysposobiony,

Święty Franciszku Salezy, kapłanie wierny według Serca Boskiego,

Święty Franciszku Salezy, kaznodziejo prawdy, przed królmi niezawstydzony,

Święty Franciszku Salezy, pasterzu dobry, błędnych owieczek z niebezpieczeństwem życia swego szukający,

Święty Franciszku Salezy, Biskupie nowy siedemdziesiąt i dwa tysiące dusz do trzody wiernych sprowadzający,

Święty Franciszku Salezy, Apostolski ostatnich wieków mężu z pierwszymi porównany,

Święty Franciszku Salezy, w pokorze serca i łagodności uczniu Chrystusowy,

Święty Franciszku Salezy, zaprzeniem samego siebie przykładny naśladowco Pana Jezusa,

Święty Franciszku Salezy, przy mężnej Wierze cuda nad cudy czyniący,

Święty Franciszku Salezy, w nadziei chrześcijańskiej od sił piekielnych niewzruszony,

Święty Franciszku Salezy, miłośniku Boga i Jego Miłości nauczycielu doskonały,

Święty Franciszku Salezy, Boga-Rodzicy Panny wielce nabożny sługo,

Święty Franciszku Salezy, Kościoła Bożego posłuszny synu i żarliwy obrońco,

Święty Franciszku Salezy, całego duchowieństwa przykładny wzorze i łaskawy Ojcze,

Święty Franciszku Salezy, wszelkich na świecie ludzi pewny w drodze do życia pobożnego przewodniku,

Święty Franciszku Salezy, wszystkich zbłąkanego sumienia dusz szczęśliwy rządco,

Święty Franciszku Salezy, dla pozyskania wszystkich Bogu, wszystkim stający się wszystko,

Święty Franciszku Salezy, ze stałej Bogomyślności i z pełnienia we wszystkim Woli Boskiej prawdziwy Aniele,

Święty Franciszku Salezy, w postanowieniu zakonnic Nawiedzenia Najświętszej Panny, chwalebny i osobliwy Patryarcho,

Święty Franciszku Salezy, w rozlicznych Ducha Bożego Darach, nieupośledzony od Proroków,

Święty Franciszku Salezy, w dziełach Ewangelicznych następco Apostołów,

Święty Franciszku Salezy, w umartwieniu ciała i ducha, uczestniku Męczenników,

Święty Franciszku Salezy, w całym życiu ozdobo Biskupów i Wyznawców,

Święty Franciszku Salezy, z niewzruszonej aż do śmierci czystości przykładzie panien,

Święty Franciszku Salezy, współobywatelu Wszystkich Świętych,

Święty Franciszku Salezy, prosimy Cię, abyśmy tu Cię naśladując, z Tobą w Niebie cieszyć się mogli, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

MODLITWA.

Boże! Któryś dla zbawienia dusz ludzkich Błogosławionego  Franciszka Salezego, Wyznawcę Twego i Biskupa, duchem bogobojności i łagodności napełnił, racz nam dać tę Łaskę, abyśmy słodkością miłości Jego zachęceni, słuchając napomnienia zbawiennego, i naśladując jego przykłady, wiecznego wesela za jego przyczyną dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen

 

 

Koronka do Św. Franciszka Salezego

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

 

W Imię Oja i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Na pierwszym wielkim paciorku zmówić raz Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

A na dziesięciu małych powtórzyć 10 razy nabożnie najmilsze logo Świętego i w życiu Jego najczęstsze słowa:

Niech żyje Jezus w sercu i w duszy mojej, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa.

Boże! Któryś Św. Franciszka Salezego narodzenie dwoma miesiącami uprzedzić i przy życiu zachować raczył; dopomóż nam przez Łaskę Twoją, abyśmy cnotliwym i chrześcijańskim życiem, śmierć naszą uprzedzali; i Łaską ostatecznego wytrwania za Jego przyczyną, od Ciebie udarowani byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Na drugim paciorku wielkim: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

A na 10 małych: Niech żyje Jezus w sercu i w duszy itd. jak wyżej.

Chwała Ojcu etc.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Boże, Któryś Błogosławieństwem Słodyczy Twojej od bogactw, honorów i rozkoszy światowych serce Św. Franciszka oderwać, i Znakiem Krzyża Świętego do Służby Twojej wezwać raczył: spraw w nas za Jego przyczyną, cierpliwe smutków i niedostatków ponoszenie, a dóbr doczesnych takowe używanie, abyśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Na trzecim paciorku wielkim: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

A na 10 małych: Niech żyje Jezus w sercu i w duszy etc.

Chwała Ojcu i Synowi etc.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Boże, Któryś Św. Franciszka Salezego rozlicznymi napełniwszy Darami, Łaską Twoją próżnymi w nim zostawać nie dopuścił: daj ze nam za Jego przyczyną, wiary, nadziei i miłości przymnożenie, i pobłogosław, aby Święte Natchnienia Twoje nigdy od nas nie były wzgardzone, ale zawsze zbawienny pożytek sprawowały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Na czwartym paciorku wielkim: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

A na 10 małych: Niech żyje Jezus w sercu i w duszy etc.

Chwała Ojcu etc.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Boże, Któryś przez Św. Franciszka Salezego heretyków do Wiary, grzesznych do pokuty, i zabłąkanych w sumieniu na drogę prawą pobożności prowadzić raczył; za Jego przyczyną wspieraj i nas, abyśmy z grzechów powstawszy, od Ciebie, Który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem naszym, żadnymi pokusami nie byli odwiedzeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Na piątym wielkim paciorku: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

A na 10 małych: Niech żyje Jezus w sercu i duszy etc.

Chwała Ojcu etc.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Boże, Któryś przez Św. Franciszka Salezego nowe w Kościele Twoim Zgromadzenie Zakonnic wzbudzić raczył, w mądrych Jego, a łagodnych ustawach Ewangelicznego jarzma słodkość i lekkość ciężaru pokazać raczył: wzbudźże i w nas za Jego przyczyną, mocne światowego ducha i obyczajów obrzydzenie; a dodaj Łaski Twojej, abyśmy w stanach naszych pełnili co rozkazałeś, i otrzymali, co obiecałeś. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Na szóstym paciorka wielkim: Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

Na sześciu małych: Niech żyje Jezus w sercu i w duszy etc.

Chwała Ojcu etc.

V. Módl się za nami Święty Franciszku Salezy.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA. 

Boże, Któryś Św. Franciszka Salezego, w zasługach i nagrodzie z Świętymi Twymi porównać, a nam w Nim doświadczonego od wielu przed Majestatem Twoim Patrona zostawić raczył: rządźże tak za Jego przyczyną, myśli, chęci i sprawy nasze, abyśmy tu w życiu przykłady Jego naśladować, i w Niebie Chwały Jego być uczestnikami mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

ZAKOŃCZENIE.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego etc.

Antyfona.

Do Ciebie się uciekamy, najsłodszy Ojcze Franciszku Święty, nie racz gardzić prośbami naszymi, ale nam zawsze łaskawie dodawaj we wszystkich sprawach ratunku Twego.

V. Módl się za nami Błogosławiony Ojcze Franciszku Święty.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

 

 

Ofiarowanie samego siebie Bogu i podziękowanie za Łaski, którymi ubogacił Św. Franciszka Salezego.

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

Boże Wszechmogący, Ojcze Nieskończonej  Dobroci, ofiaruję Ci wszystkie Ofiary Święte Ciała i Krwi Syna Twego najmilszego Jezusa Chrystusa, które aż do tego czasu ofiarowane były Majestatowi Twemu Boskiemu, jako też Ofiary Przenajświętszej Komunii, na podziękowanie i odwdzięczenie za wszystkie Łaski, którymiś ubogacił Błogosławionego Biskupa Św. Franciszka Salezego.

Ofiaruję zasługi, których nabył tu na ziemi, tak miłością którą miał ku Tobie, jako i miłością wykonywaną ku bliźniemu, przez ustawiczne pobożne i świątobliwe uczynki życia swego: to wszystko składam w jedności nieskończonych Zasług Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, ku czci i chwale Trójcy Przenajświętszej, i pomnożenie Chwały tego Świętego Patryarchy, której używa w Niebie; prosząc Cię przez wierność, a którą Ci służył, o wywyższenie Kościoła Świętego, o pomnożenie cnót i Łask we wszystkich wiernych Twoich, o pokazanie miłosierdzia żywym i umarłym; i abym mógł doznać ratunku, opieki i skutku przyczyny Jego u Ciebie. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Franciszka Salezego w każdej potrzebie bardzo skuteczna.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Każdy, kto się nabożnie i z ufnością do tego wielkiego Świętego, w potrzebach swoich udaje niech będzie pewien, że dozna skutku przyczyny Jego, bo jako żyjąc, o wszelką dla bliźniego starał się pociechę, tak i teraz, już w chwale  uwielbiony, nie omieszka przybyć tym, którzy Go wzywają i ktokolwiek czytał historię Świętego życia Jego, niech zezna, jako cały żywot Jego był jednym ustawicznym Aktem miłości Boga i bliźniego.

***

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

Błogosławiony Biskupie Św. Franciszku Salezy, któryś za życia swego śmiertelnego był przyozdobiony wszelkimi cnotami, osobliwie pałająca miłością ku Bogu i żarliwą cudownie miłością ku bliźniemu, weselę się z Chwały Twojej, której zażywasz w Niebie i na wieki zażywać będziesz, i z tej którą Cię Bóg wsławił na ziemi przez cuda, które czynił i czyni ustawicznie za przyczyną Twoją; proszę Cię przez te przedziwną łaskawość i miłość, którą serce Twoje było zawsze napełnione, abyś raczył błagać Pana Boga o nawrócenie grzeszników; i na mnie racz wejrzeć Łaskawym Okiem Twoim, i uproś mi u Miłosierdzia Boskiego cnoty, które mi są potrzebne do świątobliwego życia, w powołaniu moim wytrwanie, i od pokus obronienie, które by mnie mogły przywieść w niebezpieczeństwo utraty zbawienia mego, i o rzeczy potrzebne w pożyciu tym doczesnym, abym tym sposobniej mógł iść drogą Przykazań Bożych. Ale osobliwie proszę Cię łaskawy Ojcze Św. Franciszku Salezy, przez te wszystkie Łaski, któreś odebrał od Pana Boga, abyś mi raczył uprosić Łaskę Bożą aż do śmierci, ażebym przy opiece Twojej na tym świecie, stał się godnym Chwały Wiecznej. Amen.

***

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Błogosławiony Biskupie, Święty Franciszku Salezy, któryś za życia swego śmiertelnego, był przyozdobiony wszelkimi cnotami, osobliwie pałającą miłością ku Bogu, i żarliwą cudownie miłością ku bliźniemu, z którą każdego do Ciebie w potrzebach swoich uciekającego się, mile przyjmujesz, o wszelki ratunek i pomoc dla wszystkich starałeś się, weselę się z tej chwały, której teraz zażywasz w Niebie, i wiecznie zażywać będziesz: winszuję ci tak licznego orszaku Dusz Błogosławionych, któreś siedemdziesiąt i dwa tysiące z błędów heretyckich nawróciwszy, do wiecznej z sobą wprowadził Ojczyzny; winszuję ci i tak wielu obłąkanych i w nieprawościach zakamieniałych grzeszników, których dobrocią Twoją i zbawienną radą jako synów marnotrawnych Ojcu Niebieskiemu oddałeś. Cieszę się z tej Chwały, którą Cię Bóg jako sługę Swego wiernego uczcił na ziemi, przez cuda, które czynił i czyni ustawicznie za Twoją u Majestatu Boskiego przyczyną: a jako żyjąc stałeś się wszystkim wszystko, żebyś wszystkich Bogu pozyskał, tak teraz proszę pokornie, o Ojcze Święty, przez tęż przedziwną łaskawość i miłość, którą serce Twoje zawsze było napełnione, wejrzyj na mnie grzesznego(nicę) łaskawym okiem Swoim, uproś mi prawdziwe do Boga nawrócenie; uproś cnoty, które mi są potrzebne do świątobliwego życia, w stanie i powołaniu moim, zjednaj mi wyzwolenie od pokus, uwolnienie od grzechów moich ciężkich i złych nałogów, które by mnie na potem mogły przywieść w niebezpieczeństwo utraty zbawienia mojego, uproś mi całkowite poddaństwo Woli Bożej, we wszystkich przypadkach przeciwnych, zjednaj miłość, zgodę, pokój i błogosławieństwo z Nieba w rodzinie mojej, uproś rzeczy potrzebne w pożyciu tym doczesnym według Chwały Bożej i mojej kondycji, żebym tym sposobniej mógł (mogła) postępować drogą Przykazań Boskich, byłeś Ojcze Święty, i teraz jesteś Ojcem i Opiekunem wszystkich opuszczonych, sierot i wdów, bądźże też i moim. Niechaj Twojej osobliwie w tej mojej tak wielkiej potrzebie N. (wymienić tu o co chcesz Pana Boga prosić), albo w tym utrapieniu N. przybądź mi na pomoc i dodaj ratunku, pociesz strapione i zewsząd ściśnione serce moje, które nie od stworzenia szuka pomocy i pocieszenia, ale przez Ciebie od Boga! dajże mi go proszę i zjednaj czego pragnę według Woli Jego Świętej, a jak mi widzisz być potrzebne, dla dobra duszy mojej, z większą Chwałą Bożą i Jego Świętym upodobaniem: a jako Ojcze Święty, nie cierpiałbyś był nigdy najmniejszej kropelki krwi w sobie ani członka w ciele Swoim, ani żadnego serca poruszenia, które by się do Boskiej nie ściągało Miłości, tak i ja proszę Ciebie, oddal ode mnie to wszystko, co się Oczom Boskim i Sercu Jego Najsłodszemu we mnie nie podoba; uproś mi w Wierze gruntowną żarliwość, w Nadziei męstwo, w Miłości nie poruszoną stateczność. Na koniec, zjednaj wytrwanie w Łasce Bożej aż do końca, uproś śmierć szczęśliwą, abym przykładem Twoim myślał(a) często jakbym się najlepiej przygotować i wybrać mógł (mogła) w drogę tak długiej wieczności; a gdy już ostatnie nastąpi skonanie, chciej mi sprowadzić na pomoc Jezusa, Maryę i Józefa Świętego, i duszę moją z ciała wychodzącą, jako Ojciec i Opiekun mój, zaprowadź do życia wiecznego, żebym wespół z Tobą mógł (mogła) wiecznie chwalić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Westchnienia nabożne do Św. Franciszka Salezego.

Źródło: Nabożeństwo do ś. Franciszka Salezego i ś. Joanny Franciszki 1859

  1. Św. Franciszku, przy wielkich innych cnotach osobliwą w życiu ku Bogu i bliźniemu miłością pałający, widzisz już w Niebie, co wierzyłeś na ziemi; posiadasz, czego się spodziewałeś; ale miłość trwa w Tobie doskonalsza, z której do Ciebie się udających o przyczynę, przed Bogiem wspomagać nie przestajesz. Wszak za Twoim poważnym wstawieniem się do Boga, tyle doznali i doznawają cudów ci, którzy litościwe Twoje ku sobie skłonili serce. Ulitujże się nade mną o Ojcze Święty, a przez Twoją przedziwną miłość i łaskawość, weźmij mnie w opiekę Swoją, jako i ja obieram Cię sobie za osobliwszego Patrona, na całe me życie.
  2. Św. Franciszku, który stawałeś się na świecie żyjąc, wszystkim wszystko, abyś wszystkich pozyskał Bogu: a teraz cieszysz się już w Niebieskiej Chwale, z tylu tysięcy heretyków do wiary, grzeszników do pokuty, oziębłych do cnoty, i wszystkich do Nieba przez Ciebie przywiedzionych. Raduję się z Chwały stąd przydanej, ale też proszę: abyś i o mnie na tym padole płaczu pamiętać raczył. Zjednajże u Boga błędnym i grzesznym nawrócenie; nieprzyjaciołom wzajemnym pojednanie, a moim odpuszczenie; zbłąkanym na sumieniu duchownych rządców, panom Chrześcijańskim jedność i pokój — dla mnie zaś, nade wszystko upraszam, zjednaj moich grzechów poznanie — i z nich przez pokutę powstanie, od grzechowych okazji oddalenie, w nałogach i pokusach zwycięstwo, w powinnościach stanu mojego wierność — i zupełne we wszystkim Woli Boskiej poddanie.
  3. Św. Franciszku z Bogiem w Niebie złączony, i jaśnie w nim widzący wszelkie potrzeby moje: jako największe było Twoje staranie w życiu być Ojcem osierociałych, i Opiekunem opuszczonych, tak pewnie w nagrodę tego, wiele waży przed Bogiem teraz przyczyną Twoją — przyczyń się do Niego za mną w tej potrzebie N., albo w tym utrapieniu N.; zlituj się nad ściśnionym sercem moim, które nie od stworzenia, lecz od Boga przez Ciebie pomocy i pocieszenia szuka. — A jeżeliby to o co Cię proszę, miało przeszkadzać Chwale Boskiej lub zbawieniu mojemu, spraw upraszam, aby Bóg ze mną czynił Wolę Swoją.
  4. Św. Franciszku nie cierpiałbyś był żadnej w Ciele Twoim żyłki: żadnej kropli krwi, żadnego poruszenia serca, które by się do Boskiej nie ściągały miłości; i do tejże doskonałości radbyś był wszystkich, na świecie żyjąc, przywiódł. — Będąc zaś teraz bliższym Majestatu Boskiego, zjednajże mi obrzydzenie tych wszystkich rzeczy, które się Oczom i Sercu Boga nie podobają; a uproś mi w wierze stateczność, w nadziei męstwo i Łaskę ostatecznego w dobrem wytrwania aż do końca.
  5. Św. Franciszku, przybyły z Nieba w dzień zejścia Błogosławionej Joanny-Franciszki, duszę Jej z ciała wychodzącą prowadziłeś do wiecznej szczęśliwości. — Przybądźże i mnie w on nieuchronny dzień śmierci mojej, a przeciw najstraszliwszym natenczas najazdom piekielnym, zjednaj mi przytomność Jezusa, Maryi i Józefa Świętego. Weźmij w szczególną opiekę Twoją zbawienia mojego sprawę, która wtedy sądzona będzie, i nie odstępuj duszy mojej, póki jej nie doprowadzisz do żywota wiecznego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024