Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Zawartość strony

 

 

Odpusty na święto Św. Franciszka z Asyżu, nowenna i miesiąc październik na cześć tegoż Świętego.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Odpusty:

1) 300 dni za każdorazowy udział przy nowennie albo przy nabożeństwach, które się odprawiają na cześć Św. Franciszka przez miesiąc październik.

2) Odpust zupełny w święto Św. Franciszka, albo w jeden dzień oktawy.

Warunki: Spowiedź i Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i modlitwa na intencje zwyczajne i za nawrócenie grzeszników.

Obydwa odpusty mogą być ofiarowane za dusze czyśćcowe.

Św. Leon XIII. udzielił tych odpustów na dziesięć lat, począwszy od 11 czerwca 1883 (więc aż do 11 czerwca 1893). (Acta Ordinis Minorum 1883 pag. 111).

 

 

Pięć niedziel na cześć stygmatów Św. Franciszka z Asyżu.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Wierni, którzy na cześć stygmatów Św. Franciszka przez 5 niedziel przed lub po święcie, albo też przez 5 niedziel dowolnie obranych, jednakże po sobie następujących w roku pobożne rozmyślania odprawią lub ustne modlitwy odmówią, albo inne pobożne uczynki spełnią, mogą raz w roku w każdą z tych niedziel zyskać odpust zupełny.

Warunki: Spowiedź i Komunia Święta, odwiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej i modlitwa na intencję Papieża.

(Leon XIII. Reskr. Sw . Kongr. Odp. z 21 listop. 1885 ).

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Godzinki o Św. O. Franciszku Serafickim

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

NA JUTRZNIĘ.

Boże, Twą Łaską uświęć grzeszne usta moje,

A ja będę w Twym Świętym głosić Imię Twoje.

Dodaj spiesznie ratunku Twojego, o Boże,

Niech Franciszka Świętego prośba mię wspomoże.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

We Trzech różnych Osobach Bogu jedynemu.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską, słabe usta moje,

A głos mój będzie sławić Święte Imię Twoje.

Dodaj łaskawie Twojej Pomocy, o Boże,

Niech mnie Ojca Franciszka przyczyna wspomoże.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,

A Bogu w Przenajświętszej Trójcy Jedynemu;

Jak była na początku tak zawsze i ninie,

Niechaj w czci Jego Świętych na wiek wieków słynie. Amen.

Hymn

Patryarcho ubogich, cnego pokolenia,

Franciszku, trąbo głośna Boskiego Imienia,

Usłysz nasze do ciebie modlitwy pokorne,

Spraw nam u Boga Łaski i dary wyborne,

Byśmy Bogu służyli, żyjąc świątobliwie,

Zwyciężając pokusy, a znosząc cierpliwie,

Co Bóg na nas dopuści z przedziwnego sądu,

Żebyśmy doszli z tobą niebieskiego lądu.

Lub:

Patryarcho ubogich cnego pokolenia,

Franciszku, Lutnio głośna Boskiego Imienia.

Przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj wołania,

Spraw, niech służymy Bogu według Przykazania.

Zwyciężając pokusy, żyli świątobliwie.

A wszelkie przeciwności znosili cierpliwie;

Które z sprawiedliwego Bóg nam ześle Sądu,

Abyśmy z Tobą doszli Niebieskiego Lądu.

V. Napiętnowałeś, Panie Jezu, Franciszka Świętego.

R. Znakami Ran Twych Świętych odkupu naszego.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, Któryś oziębłemu światu na zapalenie serc naszych Twojej Miłości ogniem przez Błogosławionego Ojca Świętego Franciszka Męki Twojej Święte Znaki odnowił, daj nam to miłościwie: abyśmy przez jego zasługi i prośby krzyż ustawicznie nosili, a godne owoce pokuty czynili. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Z Boskiego powołania masz się do pokuty,

Stajesz się ubożuchny z dóbr własnych wyzuty.

Apostolskim prowadzisz życie twoje torem,

Którym do cnoty ludziom jedynym byłeś wzorem.

Powrozem przepasany, związałeś złe duchy,

Wiodąc lud do pokuty i prawdziwej skruchy,

Postem, płaczem, modlitwą, przy podróżnych trudach,

Chodząc boso po śniegu i po ostrych grudach.

Lub:

Ubogiego żywota zakon zakładając,

Przez co z dóbr swych wyzuty ubogim się stając;

Apostolskim Twe życie, torem prowadziłeś,

Stąd jedynym do cnoty wzorem ludziom byłeś.

Powrozem przepasany, czartów krępowałeś,

Do pokuty i żalu ludziom wzór dawałeś.

Przez pokorę, modlitwę, post i różne cnoty,

Chodząc boso po cierniach, znosząc zimno słoty.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA PRYMĘ.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Tyś w powszechnym Kościele wielki Patryarcha,

Którego Sobie obrał Bóg, wieczny monarcha,

Bo serafickim ogniem k’Niemu rozpalony,

Fundowałeś na Chwałę Jego trzy zakony,

W których Bóg Sam rozmnożył twe duchowne plemię,

Jako gwiazdy na niebie lub atomy ziemie.

Jeszcze synów przybywa, idąc w dalsze lata,

Bo twój Zakon trwać będzie do skończenia świata.

Lub:

Tyś w Kościele powszechnym wielki Patryarcha,

Którego Sobie obrał Niebieski Monarcha.

Serafickim ku Niemu ogniem rozpalony,

Założyłeś na Chwałę Jego trzy Zakony.

W których On Sam rozmnożył Twe duchowne plemię,

Aby Jego Nauką napełniało ziemię.

I pomnażać go będzie w długie wieków lata,

Gdyż Twój Zakon ma istnieć do skończenia świata.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Stałeś się znamienitą Kościoła podporą,

Słyniesz świętobliwością z głęboką pokorą.

Ubłagałeś Gniew Boski, przez Twoje zasługi,

Że ginącemu światu Bóg odpuścił długi.

I strzały zatrzymałeś z nieba wypuszczone,

Na grzeszników za grzechy przez nich popełnione.

Ciebie Najświętsza Panna, z Świętym Dominikiem

Pokazała być złego świata zastawnikiem.

Lub:

Stałeś się znamienitą Kościoła podporą,

Słyniesz świętobliwością z głęboką pokorą.

Ubłagałeś Gniew Boski, przez Twoje zasługi,

Że ginącemu światu Bóg odpuszcza długi.

I zatrzymałeś strzały z Nieba wypuszczone,

Słusznym na ludzką zgubę ogniem zapalone.

Ciebie Marya Panna, z Świętym Dominikiem

Postawiła za grzechy ludzkie zastawnikiem.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Byłeś najposłuszniejszy Jezusowi swemu,

Stałyć się też posłuszne jako pokornemu

Górno lotne ptaszęta i nieme bydlęta,

Nawet i morze, i w nim rozliczne zwierzęta.

Które kazania kiedy cudownie słuchały,

I twym się nabożeństwem ku Bogu zburzały,

Prawie wszystko stworzenie rado Cię słuchało,

I według swej możności Boga wychwalało.

Jakoś Ty był posłuszny Jezusowi Twemu,

Lub:

Stałyć się też posłuszne jako niewinnemu.

I powietrzne ptaszyny i zwierzęta ziemi,

I morze z rozlicznymi rybami swoimi.

Które Twojego głosu pokornie słuchały,

A tą swą uległością Boga uwielbiały.

I ludzie, chociaż grzeszni, kiedy Cię słuchali,

Pobożnością się Twoją ku Bogu wzbudzali.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Doznawszy twej miłości Pan Jezus ku sobie,

Chce osobliwszej Łaski dowód dać na tobie,

Obiecuje twej prośbie skutek pożądany,

Abyś duszne całego świata leczył rany,

Gdy ci pozwala odpust od winy i kary,

W dzień Maryi Anielskiej, bez żadnej lat miary,

Przeto z Porcyjunkule do nieba jest brama,

A lecącym do zguby, grzesznym ludziom tama.

Lub:

Doznawszy Twej miłości Pan Jezus ku Sobie,

Chce wzajemnie Twej Łaski dowód oddać Tobie.

Przyrzeka Twojej prośbie skutek pożądany,

Abyś ludu wiernego duszne leczył rany.

I pozwala Ci odpust od kary i winy,

W kościele Matki Twojej i dla Jej Przyczyny.

Wśród Aniołów, który jest do zbawienia bramą,

A na zgubę lecącym ludziom przez grzech tamą.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Dodaj śpieszno ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Wspomóż, Panie, Twą Łaską… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Do Świętego Michała poszcząc na Alwernie,

Płaczesz umęczonego Jezusa niezmiernie,

Który ci się na krzyżu dał widzieć cudownie,

Rozgrzawszy twe miłością serce niewymownie.

Herbowne swe klejnoty, przenajdroższe rany,

Piętnując na twym ciele, daje Pan nad pany.

Odtąd w Jezusa sercem, ciałem przemieniony,

Z Jego Męki cierpiałeś żal nieutulony.

Lub:

Gdy na Górze Alwerni postem trapisz ciało,

Płaczesz umęczonego Jezusa niemało.

Skąd w kształcie Serafina zjawia się cudownie,

Serce Twe swą miłością topi niewymownie.

Najdroższe Swe klejnoty, rąk, nóg, boku, rany,

Piętnuje na Twym ciele Zbawiciel kochany!

Odtąd w Cierpieniach Jego sercem zanurzony,

Ponosiłeś w miłości ból niewysławiony.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Przez zasługi i prośbę Franciszka Świętego

Nawróć nas, Panie Jezu, zbaw od Gniewu Twego.

Dodaj spiesznie ratunku Twojego, o Boże… itd. jak na Jutrznię.

Lub:

Nawróć nas do pokuty, Zbawicielu Panie,

Przebacz przez prośbę Ojca za grzechy karanie.

Dodaj łaskawie Twojej… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Wiedząc o bliskim twego życia dokonaniu,

Oddajesz się z twą bracią boskiemu staraniu,

Wiodąc ich do miłości i reguł strzeżenia,

Odwodząc od wszelkiego, co świat daje, mienia.

Umierasz w Patryarchy Jakuba postaci,

Na krzyż ręce złożywszy, błogosławiąc braci,

Niechaj błogosławieństwo twoje na nas spływa

Z rąk spojonych z Jezusem ani się rozrywa.

Lub:

Wiedząc o bliskim życia swego dokonaniu,

Oddajesz się z Twą bracią Boskiemu staraniu.

Wiodąc ich do miłości i ustaw strzeżenia,

Odwodząc od wszelkiego światowego mienia.

Umierasz w Patryarchy Jakuba postaci,

Na krzyż złożywszy ręce, błogosławiąc braci.

Niech Twe błogosławieństwo w życiu na nas spłynie,

A osobliwie, prosim, w śmiertelnej godzinie.

Wersety i modlitwa jak wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Ojcze święty Franciszku przyjm nasze śpiewanie

Tych godzinek, wyproś nam Boskie zmiłowanie,

By nam przez Twe zasługi Bóg odpuścił grzechy

I wśród bólów i cierpień udzielił pociechy,

By ożywił w nas wiarę i wzmocnił nadzieje;

Niech w serca nasze biedne miłość swoją wleje;

Przez Jezusa i Twoje Ojcze święty rany

Niech dług za nasze grzechy będzie nam zmazany.

Byśmy łzami pokuty swe dusze obmyli,

Żyjąc odtąd pobożnie, nigdy nie grzeszyli.

Jeszcze o jedną Łaskę dzisiaj Cię prosimy,

Ojcze Święty, gdy na Sąd po śmierci staniemy:

Wstawiaj się do Jezusa Sędziego naszego,

Aby nas raczył przyjąć do Królestwa Swego.

Lub:

Ofiaruję Ci, Ojcze, te godzinne pienie,

Na cześć Boga i ran Twych, a moje zbawienie.

Żebrząc pokornym sercem i chęcią, i duszą,

Niechaj we mnie oziębłym Twe rany poruszą.

Szczerą miłość ku Bogu, wiarę i nadzieję,

Niźli się w proch obrócę, i w ziemi zniszczeję.

Oraz by Jezusowe Rany w Ciele Twoim,

Obmyły duszę moją w Swym Najdroższym Zdrojem.

Niech oziębłe me serce w Boga się zatapia,

A droga Krew Jezusa niech je zawsze skrapia.

Aby nie zziębło w grzechu, lecz ogniem Miłości

Boskiej, gorzało w całym życiu i wieczności.

Antyfona. A niechaj mi się nikt nie naprzykrza, albowiem ja blizny Pana Jezusa na ciele moim noszę (Św. Paweł).

V. Módl się za nami, Święty Ojcze Franciszku.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, który Kościół Twój przez zasługi Świętego Ojca Franciszka ustawicznie nowym potomstwem rozmnażasz, daj nam, prosimy Cię, abyśmy z Jego naśladowania, ziemskimi rzeczami gardzili, a uczestnictwem niebieskich darów zawsze się cieszyli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

PSALM XIX

na intencję Ojca Świętego Papieża

Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Jakubowe.

Niechaj ci ześle pomoc z świątnice, a z Syonu niechaj cię broni.

Niechaj pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie.

Niechaj ci da według serca twego i wszelką radę twoją niech potwierdzi.

Rozweselimy się w zbawieniu Twoim; a w Imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy.

Niechaj wypełni Pan wszystkie prośby twoje: teraz żem poznał, iż Pan zbawił pomazańca swego.

Wysłucha go z nieba świętego swego; zbawienie w siłach prawice jego.

Jedni w wozach, a drudzy w koniach; ale my Imienia Pana Boga naszego wzywać będziemy.

Oni powiązani są i polegli; a myśmy powstali i jesteśmy podniesieni.

Panie zbaw króla i wysłuchaj nas w dzień, w który Cię wzywać będziemy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. itd. Amen.

Nieumiejący czytać zamiast psalmu niech odmowi: 3 Ojcze nasz. 3 Zdrowaś Marya.

Tak wielkiego przywileju dostąpienia wszystkich odpustów udzielił Pius IX dnia 7 sierpnia 1868 r, co Leon XIII Brewem z dnia 7 lipca 1896 r. ponowił. Wszystkie odpusty ze wszystkich kościołów całego świata uzyskane, za dusze w Czyśćcu mogą być ofiarowane.

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Litania do Św. Franciszka Serafickiego (I)

Arka pociechy 1880r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Patronko szczególniejsza Zakonu Serafickiego, módl się za nami!

Święty Franciszku, Patryarcho Braci Mniejszych,

Święty Franciszku, Ojcze ubogich,

Święty Franciszku, Wodzu życia Apostolskiego,

Święty Franciszku, wierny naśladowco Chrystusa,

Święty Franciszku, gorliwy sługo Chrystusa,

Święty Franciszku, Chorąży Chrystusa,

Święty Franciszku, Mężu według Serca Boskiego,

Święty Franciszku, żywy obrazie Męki Jezusowej,

Święty Franciszku, Piastunie Ran Chrystusowych,

Święty Franciszku, ziemski Serafinie gorejący miłością Boga,

Święty Franciszku, Męczenniku w pragnieniu,

Święty Franciszku, Założycielu trzech Zakonów,

Święty Franciszku, Kolumno Kościoła Świętego,

Święty Franciszku, oświecony przepowiadaczu przyszłych rzeczy,

Święty Franciszku, wzorze ostrej pokuty,

Święty Franciszku, przedziwny nauczycielu i wzorze posłuszeństwa,

Święty Franciszku, przykładzie Ewangelicznego ubóstwa,

Święty Franciszku, zwierciadło pokory,

Święty Franciszku, Naśladowniku czystości anielskiej,

Święty Franciszku, lilio Anielskiej czystości,

Święty Franciszku, wzorze łagodności,

Święty Franciszku, Opoko cierpliwości,

Święty Franciszku, przykładzie cnót Ewangelicznych,

Święty Franciszku, ogniu pałający Miłością Boską,

Święty Franciszku, Mężu według Serca Boskiego,

Święty Franciszku, serdeczny miłośniku Jezusa,

Święty Franciszku, prawdziwy miłośniku bliźniego,

Święty Franciszku, Obrońco świata przed Bogiem,

Święty Franciszku, stróżu pokoju,

Święty Franciszku, wzgardzicielu wszystkich honorów,

Święty Franciszku, ozdobo obyczajów,

Święty Franciszku, szczególny miłośniku pokory,

Święty Franciszku, najtroskliwszy stróżu panieństwa,

Święty Franciszku, Światło wiary katolickiej,

Święty Franciszku, Lekarzu dusz grzesznych,

Święty Franciszku, łaskawy Ojcze utrapionych,

Święty Franciszku, hojny Patryarcho ubogich,

Święty Franciszku, Wskrzesicielu umarłych,

Święty Franciszku, nieustający cudzie Najwyższego,

Święty Franciszku, cudowny w całym życiu,

Święty Franciszku, cudowniejszy po śmierci w grobie twoim,

Święty Franciszku, Possessorze krzesła, z którego lucyfer jest stracony,

Święty Franciszku, Zwycięzco ducha ciemności,

Święty Franciszku, Poskromicielu piekła,

Święty Franciszku, Tarczo sług twoich,

Święty Franciszku, Patronie umierających,

Święty Franciszku, modlący się za zbawienie dobrodziejów swego Zakonu,

Święty Franciszku, ozdobo i kochanie święte całego Chrześcijaństwa,

Święty Franciszku, wielki Orędowniku w Niebie,

Święty Franciszku, nasz Ojcze,

Święty Franciszku, Przyczyńco nasz u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona Św. Bonawentury o Św. Ojcu Franciszku.

O Męczenniku pragnieniem! * Z jakim ducha rozpaleniem, * Franciszku, wypuszczasz żale * nad Jezusem, gdy we Mszale, * Czytając Jego katowanie, * Płaczesz, jęczysz niewymownie. * Więc w postaci Serafina * Widziałeś Boskiego Syna, * Tak na Krzyżu rozpiętego, * I odbierasz Rany Jego. * Wejrzyj na twą trzodę mile, * W życiu i w ostatnią chwilę, * Niegdyś postem wysuszony, * Teraz w ciele uwielbiony.

V. O Święty Franciszku módlże się za nami.

R. Abyśmy się stali Nieba mieszkańcami.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Który Kościół Twój przez zasługi Św. Ojca Franciszka ustawicznie nowym potomstwem rozmnażasz, daj nam, abyśmy Jego naśladując, ziemskimi rzeczami pogardzali, a Niebieskich Darów uczestnictwem zawsze się cieszyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Módlmy się: Boże Który się pysznym sprzeciwiasz, a pokornym użyczasz Łaski Twojej, daj nam prosimy za przyczyną Błogosławionego Ojca Franciszka nie być hardo rozrozumnymi, ale w pokorze wykonywać to co się Tobie podoba, byśmy za jego śladem postępując, Dary Twej Łaski zyskali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Módlmy się. Boże, Któryś niewyczerpane tajemnice Krzyża, licznymi sposoby w Błogosławionym Franciszku, Wyznawcy Twoim, okazał, daj nam, prosimy, abyśmy przykład jego pobożności naśladując, rozmyślaniem Krzyża Pańskiego z własną boleścią pogodzeni byli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

***

 

Litania do Św. Franciszka Serafickiego (II)

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Serafickiego Ojca synów Matko, módl się za nami.

Święty Franciszku, ojcze miłościwy,

Święty Franciszku, ojcze przedziwny,

Święty Franciszku, ojcze łaskawy,

Święty Franciszku, ojcze chwalebny,

Święty Franciszku, naśladowco Syna Bożego,

Święty Franciszku, Serafinie gorejący,

Święty Franciszku, ogniu pałający Miłością Boską,

Święty Franciszku, skrzynio świątobliwości,

Święty Franciszku, zwierciadło czystości,

Święty Franciszku, kształcie doskonałości,

Święty Franciszku, wzorze sprawiedliwości,

Święty Franciszku, przykładzie pokuty,

Święty Franciszku, w cudach przedziwny,

Święty Franciszku, wzorze posłuszeństwa,

Święty Franciszku, przykładzie cnót świętych,

Święty Franciszku, Patryarcho ubogich

Święty Franciszku, stróżu pokoju,

Święty Franciszku, zwycięzco grzechów,

Święty Franciszku, oświecicielu narodów,

Święty Franciszku, obyczajów ozdobo,

Święty Franciszku, gromie szatanów,

Święty Franciszku, ożywicielu umarłych,

Święty Franciszku, karmicielu głodnych,

Święty Franciszku, posługo trędowatych,

Święty Franciszku, obrazie pokory,

Święty Franciszku, uczestniku jeszcze na ziemi zostając, górnych rozkoszy,

Święty Franciszku, zwycięzco wszelkich złości,

Święty Franciszku, ojcze i ustanowicielu trzech Zakonów,

Święty Franciszku, nosicielu darów chwały Bożej,

Święty Franciszku, wodzu żołnierstwa Chrystusowego,

Święty Franciszku, nowych cudów używający,

Święty Franciszku, Niebo ślepym otwierający,

Święty Franciszku, wdzięczną posługę we wszelkich sprawach Bogu czyniący,

Święty Franciszku, Kościół Chrystusowy oświecający,

Święty Franciszku, trzymający zakład żywota,

Święty Franciszku, nieprzyjaciół Boskich gromiący,

Święty Franciszku, rozpiewający Dary cnót świętych,

Święty Franciszku, pokutujących drogo do żywota,

Święty Franciszku, wyrażenie Ukrzyżowanego Zbawiciela świata,

Święty Franciszku, Ranami Jezusa naznaczony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Błogosławiony Ojcze Franciszku,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Panie Jezu, Odkupicielu nasz! Któryś cudownie tajemnice Krzyża Świętego w Franciszku słudze twoim wyraził, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy przy zasmakowaniu i przy rozmyślaniu Męki Twojej, za przyczyną jego, wyrażenie Miłości Twojej na sercach naszych otrzymać mogli, które by nas, Tobie się podobać, i Tobie wszędzie służyć nauczyło, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

***

 

Litania o Św. Franciszku Serafickim (III)

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, bez zmazy poczęta, Patronko Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

Święty Franciszku, Założycielu Zakonu Serafickiego,

Święty Franciszku, ojcze ukochany,

Święty Franciszku, ojcze cudowny,

Święty Franciszku, ojcze dobroczynny,

Święty Franciszku, ojcze najroztropniejszy,

Święty Franciszku, ojcze czcigodny,

Święty Franciszku, chorąży Jezusa Chrystusa,

Święty Franciszku, rycerzu Krzyża Chrystusowego,

Święty Franciszku, naśladowco Syna Bożego,

Święty Franciszku, gorliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Franciszku, Serafinie pełen miłości,

Święty Franciszku, arko świątobliwości,

Święty Franciszku, naczynie czystości,

Święty Franciszku, wzorze doskonałości,

Święty Franciszku, sprawiedliwości reguło,

Święty Franciszku, oblubieńcze świętego ubóstwa,

Święty Franciszku, zwierciadło czystości,

Święty Franciszku, skało cierpliwości,

Święty Franciszku, prawdziwy wzorze pokuty,

Święty Franciszku, przykładzie pokory,

Święty Franciszku, mistrzu posłuszeństwa,

Święty Franciszku, aniele słodyczy,

Święty Franciszku, wzorze cnót wszelkich,

Święty Franciszku, patryarcho ubogich,

Święty Franciszku, miłośniku pokoju,

Święty Franciszku, pogardzicielu świata,

Święty Franciszku, pogromco błędów,

Święty Franciszku, światło swojej ojczyzny,

Święty Franciszku, zwycięzco nad szatanem,

Święty Franciszku, pełen gorliwości o zbawienie dusz,

Święty Franciszku, światłości ciemnych,

Święty Franciszku, lekarzu chorych,

Święty Franciszku, heroldzie Króla Niebieskiego,

Święty Franciszku, pochodnio narodów,

Święty Franciszku, męczenniku pragnieniem,

Święty Franciszku, miłośniku krzyża,

Święty Franciszku, apostole niewiernych,

Święty Franciszku, szerzycielu i obrońco wiary,

Święty Franciszku, filarze Kościoła,

Święty Franciszku, piastunie Ran Chrystusowych,

Święty Franciszku, znamionami życia Jezusowego ozdobiony,

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,

Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,

Święty Franciszku, twierdzo wiary niezdobyta,

Święty Franciszku, wskrzesicielu chrześcijańskich obyczajów,

Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,

Święty Franciszku, możny Patronie przed Bogiem,

Święty Franciszku, wzorze miłości bliźniego,

Święty Franciszku, mężu według Serca Bożego,

Święty Franciszku, pocieszycielu umierających,

Święty Franciszku, silna obrono swych wielbicieli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, Święty Ojcze Franciszku.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się:Boże! Który Kościół Twój przez zasługi Świętego Ojca Franciszka ustawicznie nowym potomstwem rozmnażasz, daj nam, żebyśmy go naśladując, ziemskimi rzeczami pogardzali, a Niebieskich Darów uczestnictwem zawsze się cieszyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

***

 

Litania do Błogosławionych i Świętych Trzech Zakonu Świętego Ojca Franciszka

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Marya, bez zmazy poczęta,

Święta Marya, Królowo Wszystkich Świętych,

Święta Marya, Najłaskawsza Matko i Opiekunko Trzech Zakonów Św. Ojca Franciszka,

Święty Michale Archaniele,

Święty Aniele Stróżu Trzech Zakonów,

Święty Ojcze Seraficki Franciszku,

Święty Bernardzie,

Święty Piotrze,

Święty Akursy,

Święty Adjucie,

Święty Ottonie,

Święty Danielu,

Święty Aniele,

Święty Samuelu,

Święty Donule,

Święty Hugolinie,

Święty Fidelisie,

Święty Józefie z Leonissy,

Święty Piotrze z towarzyszami gorkomskimi,

Błogosławieni Janie i Pawle, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Błogosławieni Męczennicy Zakonu Braci Mniejszych,

Święty Bonawenturo, módl się za nami.

Święty Ludwiku z Tolossy,

Święty Benwenucie,

Święty Antoni Padewski,

Święty Bernardynie Seneński,

Święty Janie Kapistranie,

Święty Piotrze z Alkantary,

Święty Dydaku,

Święty Paschalisie,

Święty Feliksie,

Święty Jakubie Marchijański,

Święty Franciszku Solanie,

Święty Iwonie,

Święty Ludwiku,

Święty Elzearze,

Święty Rochu,

Święty Serafinie z Granaru,

Święty Józefie z Kopertynu,

Błogosławiony Konradzie,

Błogosławiony Gwidonie,

Błogosławiony Andrzeju,

Błogosławiony Antoni z Stronkonu,

Błogosławiony Salwatorze,

Błogosławiony Bernardynie z Feltry,

Błogosławiony Szymonie z Lipnicy,

Błogosławiony Janie Duklanie,

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,

Błogosławiony Luchezjuszu,

Błogosławiony Laurenty z Brunduzjum,

Błogosławiony Kryspinie z Witerbu,

Błogosławiony Bernardzie z Korleonu,

Błogosławiony Bernardzie z Ofidy,

Błogosławiony Aniele z Akry,

Błogosławiony Bonawenturo z Potencji,

Wszyscy Święci i Błogosławieni Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci i Błogosławieni Pustelnicy i Zakonnicy,

Święta Klaro, módl się za nami.

Święta Katarzyno z Bononii,

Święta Różo Witebska,

Święta Elżbieto, królowo węgierska,

Święta Brygido,

Święta Franciszko,

Święta Elżbieto Portugalska,

Święta Koleto,

Święta Hiacynto,

Święta Weroniko z Julianów,

Święta Małgorzato z Kortony,

Błogosławiona Izabello,

Błogosławiona Kunegundo,

Błogosławiona Salomeo,

Błogosławiona Serafino,

Błogosławiona Delfino,

Błogosławiona Łucjo,

Błogosławiona Wirdyjano,

Błogosławiona Klaro z Falkonu,

Błogosławiona Ludwiko,

Błogosławiona Anielo,

Błogosławiona Michalino,

Błogosławiona Eustachio,

Błogosławiona Humilijanno,

Wszystkie Święte i Błogosławione Panny i Wdowy, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od nieporządnej miłości rzeczy ziemskich, wybaw nas, Panie!

Od odwlekania pokuty,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiecznego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego zesłanie,

Przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny,

Przez przyczynę i zasługi Świętego Patryarchy i Wszystkich Jego Zakonu Świętych,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam uspokojenie sumienia dać raczył,

Abyś nas w czystości ciała i duszy zachować raczył,

Abyś nas prawdziwej pokuty i posłuszeństwa nauczyć raczył,

Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnażać raczył,

Abyś nas w Twojej Świętej Służbie wzmacniać i uświęcać raczył,

Abyś Trzeci Zakon po wszystkich krajach rozmnożyć raczył,

Abyś wszystkim żyjącym w tym zakonie obfite Błogosławieństwo dawać raczył,

Abyś wszystkim zmarłym barciom i siostrom tego Zakonu wieczny odpoczynek dać raczył,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci i Błogosławieni Trzech Zakonów Świętego Ojca Franciszka.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący i Wieczny Boże, Który zasługami Świętych Twoich Kościół Twój Święty zawsze oświecasz i utrzymujesz, użycz nam miłościwie, abyśmy przez przyczynę Świętego Ojca Franciszka i Wszystkich Świętych Jego Zakonu od wszelkiej winy i kary uwolnieni i do wiecznego wesela szczęśliwie przyjść mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Officium Serafickie z rozmyślaniem Tajemnic Najsłodszego Dzieciątka Jezus

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

NA JUTRZNIĘ.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha † Świętego. Amen.

V. Panie! otwórz wargi † moje.

R. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.

V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz.

R. Panie ku ratunkowi memu przybądź.

V. Chwała Ojcu… itd.

 1. O Jezu Dzieciątko Najsłodsze! Któreś dla zbawienia naszego, z Łona Ojca Niebieskiego zstąpiło do Żywota Maryi Dziewicy, z Ducha Świętego poczęte i któreś przyjęło postać sługi, jako Słowo Wcielone, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Któreś za Pośrednictwem Matki Twej Dziewicy, Świętą Elżbietę odwiedziło, i napełniając Duchem Świętym Poprzednika Swego, Świętego Jana Chrzciciela, uświęciła go jeszcze w Żywocie Matki Jego, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Jezu, Dzieciątko najsłodsze! Któreś przez dziewięć miesięcy w Macierzyńskim Żywocie zamknięte, oczekiwało chwili Narodzenia i Serce Maryi Panny i Świętego Józefa najgorętszym pragnieniem napełniło, od Boga Ojca dla zbawienia świata ofiarowane, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! z Maryi Dziewicy w Betlejem narodzone, w ubogie pieluszki owinięte, w żłobie złożone, od Aniołów zwiastowane, a od pasterzy odwiedzane, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Po ośmiu dniach obrzezane, pełnym Chwały Imieniem Jezus nazwane, i za Zbawiciela światu dane, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Bądź Chwała Panu naszemu,

z Dziewicy Narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu,

Wiekuistej czci godnemu. Amen.

Módlmy się. O Najmilszy Panie Jezu! Który chciałeś stać się Dzieciątkiem, narodzić się w stajence, aby nas oswobodzić od ciemności grzechowych i aby nas zapalić Twą Świętą Miłością, dziękujemy Ci za to serdecznie; cieszymy się z całym Dworem Niebieskim z tej Twojej Dobroci. Uznajemy Cię jako Króla i Pana naszego i czynimy Ci ofiarę ze wszystkich uczuć serca naszego. Racz przyjąć tę naszą ofiarę, aby Miłość Twoja, była naszym weselem na ziemi i naszą zapłatą w Niebie. Amen.

NA LAUDES.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Przez gwiazdę Trzem Królom objawione, na Łonie Maryi uczczone i mistycznymi dary: złotem, kadzidłem i mirrą obdarzone, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA PRYME.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! w świątyni przez Maryę ofiarowane, od świętego staruszka Symeona uściskane, a przez Annę prorokinię Izraelowi objawione, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA TERCJĘ.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Przez Heroda na śmierć szukane, przez Św. Józefa do Egiptu wraz z Swą Matką uprowadzone i od śmierci przez ucieczkę wybawione i przez krew przelaną Świętych Młodzianków uwielbione, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Bądź Chwała Panu naszemu,

z Dziewicy Narodzonemu;

Ojcu, Duchowi Świętemu,

wiekuistej czci godnemu. Amen.

Chrystus bliski jest, chodźmy, pokłońmy się Jemu.

Módlmy się: Panie Jezu! Który raczyłeś wyniszczyć dla nas Majestat Twego Bóstwa Wcielonego i Twe Człowieczeństwo Boskie, aż do najpokorniejszego stanu Narodzenia i niemowlęctwa poniżyć, uczyń to, prosimy Cię, abyśmy uznając Twą Boską Mądrość w Dzieciństwie, Twą Wszechmocność w Twej słabości, Twoją wzniosłość w Twej maleńkości, czcili Cię gorliwie maleńkiego na ziemi, a po śmierci abyśmy Cię widzieli w Niebie w całym blasku Twej Wielkości, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA SEKSTĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Zamieszkujące w Egipcie, gdzieś pierwsze wymawiało słowa, pierwsze stawiało kroki, i wśród ruin pogaństwa w ukryciu pierwsze uczyniłeś cuda. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA NONĘ.

 1. O Jezu, Dzieciątko najsłodsze! Po śmierci Heroda z Egiptu do ziemi izraelskiej odwołane, w podroży przez liczne trudy umęczone, do miasta Nazaret przez Maryę Dziewicę i Św. Józefa zaprowadzone, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA NIESZPORY.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! Któreś w świętym domku w Nazaret świątobliwie prowadził rozmowy, życie zaś w posłuszeństwie, ubóstwie i trudach pędząc, rosłeś w latach, Mądrości i Łasce u Boga i ludzi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA KOMPLETĘ.

 1. O Jezu, Dzieciątko Najsłodsze! w dwunastym roku do Jeruzalem na święta zaprowadzone, przez Rodziców Swych zgubione, z boleścią szukane i po trzech dniach dopiero z wielką radością znalezione, między doktorami rozprawiające, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Dzieciątko Jezus, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Wierzę w Boga. Chwała Ojcu…

Bądź Chwała Panu naszemu,

z Dziewicy Narodzonemu;

Ojcu, Duchowi Świętemu,

wiekuistej czci godnemu. Amen.

W czasie świąt Bożego narodzenia i przez cały rok:

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami,

— a w czasie Trzech Króli:

Chrystus objawił się nam, pójdźmy, pokłońmy się Jemu.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Panie Nieba i ziemi, Który się objawiasz maluczkim, daj nam, prosimy Cię, abyśmy Święte Tajemnice Dzieciątka Jezus, Syna Twego, godnie wychwalając i w ślady Jego wiernie wstępując, do Królestwa Niebieskiego, maluczkim zgotowanego przyszli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

25 każdego miesiąca przy spowiedzi i komunii Św., pomodliwszy się za Kościół, odpust zupełny, a każdego dnia 300 dni raz na dzień bez spowiedzi. Pius VII, 25 listopada 1819. Oba powyższe odpusty można ofiarować za zmarłych.

 

***

 

 Officium Serafickie z rozmyślaniem Męki Pańskiej

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Na Jutrznię.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha † Świętego. Amen.

V. Panie! otwórz wargi † moje.

R. A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz.

R. Panie ku ratunkowi memu przybądź.

V. Chwała Ojcu… itd.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! Któryś dla nas z Miłości przy Ostatniej Wieczerzy ustanowił Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, zmiłuj się nade mną i daj niech za Łaską Twoja zawsze godnie komunikuję.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! Który pożegnawszy się z Najboleśniejszą Matką w Ogrójcu do Ojca Niebieskiego za nas modląc się z boleści i smutku omdlewałeś, zmiłuj się nade mną i pociesz mnie w strapieniu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

3 Najsłodszy Panie Jezu Chryste! w krwawych potach w omdleniu i ciężkem konaniu przez Anioła pocieszony i wzmocniony, zmiłuj się nade mną i w moich ciężkich pracach, w smutkach i kłopotach, wzmocnij mię.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! od Judasza zaprzedany, pocałunkiem zdradzony i na męki okrutne wydany, zmiłuj się nade mną i od fałszywych przyjaciół i zdradliwych nieprzyjaciół wybaw mnie, i daj mi łaskawe serce względem tych, którzy mi krzywdę wyrządzają.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! we czterech sądach fałszywie oskarżony, zelżywie policzkowany i potrącany, zmiłuj się nade mną; a od procesów niesprawiedliwych, posądzań, obmów zachowaj mnie i daj mi cierpliwość we wszystkich przeciwnościach.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Laudes.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! wielce strapiony trzykrotnem zaprzaniem się Piotra, a potem na pokutującego i płaczącego łaskawym okiem spoglądający się ku sobie go nawrócił, gdy tymczasem Judasz w rozpaczy obwiesił się i zatracił wiecznie, zmiłuj się nademną i daj mi łaskę, bym Cię nigdy nie odstępował i nie wstydził się służby Twojej — a gdybym zgrzeszył, daj mi łaskę skruchy i serdecznego żalu, abym nawrociwszy się, miłował Cię zawsze nade wszystko.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Prymę.

 1. 0 Najsłodszy Panie Jezu Chryste! pierwszej godziny dnia pogańskiemu sędziemu Piłatowi wydany, fałszywie oskarżony, a jednak milczący, zmiłuj się nade mną i daj mi łaskę wstrzemięźliwości w języku, abym się nie wymawiał, lecz milczał w pokorze.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Tercję.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! około godziny trzeciej ze szat obnażony, do słupa przywiązany i najokrutniej rózgami sieczony, poszarpany, a potem cierniem ukoronowany, ludowi wołającemu ukrzyżuj! ukrzyżuj! przedstawiony i na śmierć potępiony, zmiłuj się nade mną i od złośliwych smagań języków, niesłusznego potępienia wybaw mię, od pokus cielesnych, myśli dumnych zachowaj mię.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Sexte.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! ciężkim drzewem Krzyża obarczony, boso na górę Kalwaryi idąc po trzykroć upadający, zmiłuj się nade mną i w ciężkich obowiązkach służbowych, w pracy i zmartwieniach upadającego podźwignij, a od upadków w ciężkie grzechy zachowaj mnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Nonę.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! na górze Kalwaryjskiej ze szat obnażony, tępymi gwoźdźmi do krzyża przybity, między łotrami trzy godziny w boleściach okropnych na krzyżu wijący się, a konając w Ręce Ojca Swego Ducha oddający, zmiłuj się nad konającymi i nade mną w godzinę śmierci.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Nieszpory.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! po Śmierci włócznią przebity, z krzyża zdjęty i na Łonie Najboleśniejszej Matki złożony, gorzkimi łzami opłakany, zmiłuj się nade mną płaczącym grzesznikiem i złóż na Łono Opieki Najświętszej Matki Twojej duszę moją i ciało moje, teraz i w godzinę śmierci.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Na Kompletę.

 1. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste! od Najboleśniejszej Matki Swojej i najwierniejszych przyjaciół w Grobie złożony i od nich odwiedzany, zmiłuj się nad w grobie leżącymi rodzicami, braćmi, siostrami i przyjaciółmi, duszom ich daj wieczny odpoczynek w Niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu… Wierzę w Boga.

 

***

 

Officium Seraficie z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

100 dni odpustu J. Emin. ks kard. Dunajewski.

NA JUTRZNIĘ i LAUDES.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha † Świętego. Amen.

V. Panie! otwórz wargi † moje.

R. A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz.

R. Panie ku ratunkowi memu przybądź.

V. Chwała Ojcu… itd.

Kłaniamy się Tobie Najświętszy Panie Jezu Chryste, Utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są po całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty Krzyż Twój odkupił świat.

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę pamiętać o Tobie za tych, którzy o Tobie zapominają.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Cię miłować za tych, co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Ci dziękować za tych, co za Dobrodziejstwa Twoje niewdzięcznością Ci się odpłacają.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Cię często odwiedzać za tych, co o Ciebie nie dbają.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę Cię często przyjmować w Komunii Świętej, by Ci wynagrodzić za tych, co Cię świętokradztwami znieważają i obrażają.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone, Tyś mnie nigdy nie opuściło, nie dozwól, abym ja miał Ciebie kiedykolwiek choćby na moment opuścić.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie

Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie;

Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,

Tylekroć bądź pochwalon Jezu ma Miłości.

NA PRYMĘ.

Modlitwa Św. Ojca Franciszka.

 1. O Panie, moja słodka Miłości, Jezu w Najświętszym Sakramencie! Który z Miłości dla nas uniżyłeś się, przyjąłeś ciało podobne do naszego, umarłeś za nas na Krzyżu i pozostałeś z nami w tym Sakramencie Miłości. Niech siła Miłości Twojej, o Jezu mój, ogarnie duszę moją, abym umarł z miłości ku Tobie, Któryś raczył umrzeć z Miłości ku mnie. O Miłości nieumiłowana! o Miłości zapoznana.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA TERCJĘ.

 1. O Najświętsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie całkowicie nam się oddające! O Jezu! Tyś Bóg mój i wszystko moje. Chciałbym Cię kochać o Jezu, moja Miłości, na znak tej miłości oddaję Ci serce moje i ciało moje, gdybym mógł wynaleźć sposób uczczenia Cię i uczynienia czegoś więcej, uczyniłbym to chętnie i pragnę tego gorąco.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Panie Jezu, najgodniejszy uwielbienia, ukryty w Sakramencie Miłości, łączę się z Tobą, ofiaruję się wraz z Tobą, upokarzam się przed Tobą. Chcę zapomnieć o sobie, aby tylko myśleć o Tobie. Chcę być zapomnianym i wzgardzonym dla Miłości Twojej, aby być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Milczeć będę, aby usłyszeć Ciebie, oddam się aby zaginąć w Tobie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. O Najświętsze Serce Jezusa w Eucharystii! spraw, abym ugasił pragnienie Twoje, pragnienie zbawienia i uświęcenia mego, ażebym oczyszczony kochał Cię prawdziwa i czysta miłością. Weź mnie, oddaję się Tobie, ofiaruję Ci wszystkie uczynki moje, rozum mój, abyś go oświecił; serce moje, abyś nim kierował; wolę moją, abyś ją ustalił; nędzę moją i ciało moje, abyś je posilił.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA NIESZPORY.

 1. Boże, Któryś nam w tym cudownym Sakramencie pamiątkę Męki Twojej zostawił, daj nam, prosimy Cię pokornie, tak czcić i wielbić Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy skutki Odkupienia Twojego w duszach naszych uczuwali. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

NA KOMPLETĘ.

Prośba o błogosławieństwo.

 1. Zbawicielu mój, Który raczyłeś drogie Swe Ciało i Krew zostawić nam w tym Najświętszym Sakramencie, czczę w Nim Ciebie Boga mojego z najgłębszą pokorą i miłością; a jako jesteś Źródłem wszelkiego Błogosławieństwa, błagam Cię, pobłogosław mnie i tym wszystkim, za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. Uwolnij serca nasze od grzechów wszelkich, oczyść je i poświęć Łaską Swoją Boską. Błogosław nam Panie, jakoś błogosławił uczniom Swoim wstępując do Nieba, żebyśmy ducha Twego pełni i nim się zawsze rządząc, mogli dostąpić błogosławieństwa, które zgotowałeś w Królestwie Wiecznym Wybranym Twoim. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Wierzę w Boga… Chwała Ojcu…

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Sposób odmawiania pacierzy codziennych Tercjarskich

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Jutrznia i Laudes.

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Panie otwórz usta moje, abym błogosławił Imieniowi Twojemu Świętemu; oczyść duszą moją od myśli złych, obcych i próżnych; oświeć mój umysł, zapal me serce, abym te święte godziny przetrwał z uszanowaniem, uwagą i pobożnością i ażebym dostąpił Łaski być wysłuchanym wobec Boskiego Majestatu Twojego, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Tobie ofiaruję ten hołd uwielbienia mojego i łączę go z hołdem, jaki Bogu Ojcu Twemu, żyjąc na ziemi, składałeś.

Uczyniwszy palcem wielkim krzyżyk na ustach, mów:

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

Potem żegnaj się całą ręką wymawiając te słowa:

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu. Chwała Ojcu, (Który mnie stworzył), i Synowi, (Który mnie odkupił), i Duchowi Świętemu, (Który mnie uświęcił): Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Tu zmów 6 Ojcze nasz i 6 Zdrowaś Marya za Jutrznią i Laudes, potem Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty, ponieważ tak się Tobie podobało, abym cierpiał za nich: niech się stanie Wola Twoja. O Miłości zbawienia ludzkiego! Błogosławiony bądź Boże i Ojcze wielkiego Miłosierdzia na wieki. Amen.

V. Własnemu Synowi Bóg nie przepuścił.

R. Ale Go za nas wszystkich wydał. (Rom. 18).

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, przez on smutek, jakim uciśniona była Twa Dusza w Ogrójcu, i przez modlitwą którąś w nim uczynił, proszą Cię pokornie, użycz oziębłemu sercu memu ducha nabożeństwa i żalu za grzechy. Przez niewinne zaś pojmanie Twoje i powrozami skrępowanie, rozwiąż wiązy grzechów moich i daj mi siebie na wieki. Amen.

Pryma.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

V. Powstali przeciwko mnie świadkowie.

R. I skłamała nieprawość sobie. (Psalm 27/26/).

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Który pierwszej godziny zelżywie jako łotr przed bezbożnego Piłata stawiony, okrutne przeciwko Tobie zawziętych wrzaski jako cichy Baranek zniosłeś cierpliwie: daj nam dla Chwały Imienia Twego, abyśmy, gdy staniemy na strasznym Sądzie Twoim, wiecznie nie byli potępieni, ale raczej z wiernymi Twoimi w Niebie cieszyć się mogli. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tercja.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

V. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy.

R. Przedłużali nieprawość swoją. (Psalm 13/12/).

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Któryś trzeciej godziny okrutnie biczowany, cierniem koronowany i dla zbawienia świata Krzyż Twój na Swoich Świętych niosąc Ramionach na górę Kalwarię był prowadzony: prosimy Cię pokornie, abyś Mocą Najświętszej Męki swojej wszystkie nasze grzechy zgładził i nas do Wiecznej Błogosławieństwa Twego Chwały z Miłosierdzia zaprowadził. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Seksta.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

V. Przebodli ręce moje i nogi moje.

R. Policzyli wszystkie kości moje. (Psalm 22/21/).

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Któryś dla wyrażenia Swojej ku nawracającym się grzesznikom Litości godziny szóstej (naszej dwunastej) Najświętsze Ręce Swoje na Krzyżu rozciągnął i w Przenajświętszym Ciele Swoim na uleczenie naszych blizn grzechowych pięć ran przyjąć raczył; tudzież w pragnieniu zbawienia naszego, żółcią i octem chciał być pojony: daj nam tak z Krwi Twojej pożytkować i tak Miłością Twą gorzeć, abyśmy miłego przyjęcia Twego w wieczności godnymi się stali. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nona.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

V. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

R. Odkupiłeś nas, Panie, Boże Prawdy. (Psalm 31/30/)

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Któryś dziewiątej godziny (naszej trzeciej po południu) zawieszony na Krzyżu, mając Głowę na piersiach schyloną, zawołał wielkim głosem i ze łzami w Oczach oddał Ducha Swego Bogu; po Śmierci zaś z otwartego Boku i Serca Twego Krew do ostatniej kropli wylałeś; Któryś i łotra w chwili zgonu pokutującego do Raju przyjął; daj nam niegodnym sługom Twoim, aby w godziną śmierci nasze dusze do Ciebie, Który prawdziwie Rajem jesteś, przyjść mogły. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nieszpory.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

V. Chrystus dla nas stał się posłusznym aż do śmierci.

R. Aż do śmierci krzyżowej (Flp. 2).

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Dawco Wiecznej Chwały, Któryś godziny nieszpornej z Krzyża zdjęty, spoczął martwy na Łonie Bolesnej Matki Maryi, a potem w Grobie złożony został: daj miłościwie, abyśmy, grzechów naszych ciężar złożywszy przed Obliczem Majestatu Twego, w gronie Świętych i Wybranych Twoich wiecznie cieszyć się mogli. Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kompleta.

Boże! wejrzyj ku… itd. jak na Jutrznię i Laudes.

1 Ojeze nasz, 1 Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu.

Antyfona. Ojcze Święty… itd. (jak wyżej).

Tu zmów 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Marya.

V. W pokoju stało się miejsce Jego.

R. I mieszkanie jego na Syonie. (Psalm 76/75/)

Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Któryś godziny wieczornej (komplety) pogrzebiony, a od Matki Twej Najboleśniejszej Maryi i innych pobożnych niewiast wielce był opłakany i obżałowany; daj nam jak najpobożniej Twoją opłakiwać Mąkę, której pamiątką obchodzimy, abyśmy z wygnania do Ojczyzny, od pracy do spoczynku, z padołu płaczu — do radosnej świątyni widzenia Ciebie przyjść mogli. Który żyjesz i królujesz teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Na końcu mówi się jedna z „Antyfon“ jak w Officjum o Najświętszej Pannie, „Litanię o Najświętszej Pannie“, Psalm „Miserere.“

Ofiarowanie.

Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy, Ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa Człowieczeństwu, Przebłogosławionej i Najchwalebniejszej Panny Maryi płodnej Całości, tudzież całemu orszakowi Wszystkich Świętych niech będzie Wiekuista Chwała, cześć, pokłon i sława od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Boga Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

1 Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu… Na intencję Kościoła Świętego i Papieża.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Zegar Seraficki na 7 godzin rozłożony

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Pierwsza godzina.

Pierwsza godzina Miłosierdzia Bożego bije dla nas, gdy Bóg nas raczy nawiedzać nieszczęściem, kłopotami; gdy nas na krzyżu boleści rozciąga; gdy nas w pokusach doświadcza; gdy przez uciski uczy pokory, zależności, modlitwy i cierpliwości.

MODLITWA.

Ojcze Święty Franciszku! Ty wszystko u Boga możesz, wyproś by oddalił ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje.

Pan oświecenie moje i zbawienie — kogóż się bać będę? Pan obrońca życia mego — przed kimże drżeć będę? Mam Ojca Jezusa On mnie wspomoże. Mam Matkę Przewodniczkę, Panią i Królową Maryę, Której Serce Niepokalane ciągle myśli o moim zbawieniu i w uciskach moich ma o mnie staranie. Mam Opiekuna w Św. O. Franciszku, On mnie połączy z Jezusem i Maryą na wieki. Amen.

ANTYFONA (Salve Sancte Pater):

Święty Franciszku bądź pozdrowiony,

Ciebie ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy Zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała twych dzieci,

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

Druga godzina.

Drugą godzinę szczęśliwą uważaj, kiedy otrzymasz jaką Łaskę od Pana Boga, nie zapominajże za to Dobrodziejstwo Bogu podziękować.

MODLITWA.

Święty Franciszku, Ojcze Zakonu Serafickiego! Upadając u Najsłodszego Serca Jezusowego, wołającego na mnie wdzięcznym Swym głosem: Pójdź za mną; wybłagaj mi Łaskę, bym zawsze wdzięczny Bogu za otrzymane liczne dobrodziejstwa, mógł wytrwać w naśladowaniu Chrystusa w tym Trzecim Zakonie, abym jego przepisy wiernie pełniąc, zasłużył sobie na ostatek usłyszeć słowa: „Pójdź i weź koronę“. Amen.

Tu zmów Antyfony jak wyżej.

Trzecia godzina.

Trzecia godzina pomyślna jest, gdy Bóg da ci jaką Łaskę, która cię pocieszy w strapieniu lub jaką korzyść przyniesie doczesną. Nie lgnij do niej zbytnio sercem, owszem, wypraszaj się Bogu od wszelkich pociech nawet duchownych, lękając się, abyś tu będąc bogatym, nie umniejszył swego wiana w dziedzictwie Wiekuistej Chwały. Posag od Boga każdy ma dla siebie wyznaczony, niech nikt nie pragnie grosza jednego, bo można wyczerpnąć posag i zostać nieznacznie skwitowanym ze wszystkiego. Pokora nauczy cię w tej mierze mówić: Panie, jam nie wart niczego, daj lepszym ode mnie.

MODLITWA.

Święty Ojcze Franciszku, Patryarcho ubogich i pokornych! Upadając u nóg Najuboższego z synów ludzkich oraz najpokorniejszego, błagam Cię, wyproś mi ducha ubóstwa i pokory, abym nie przywiązywał serca do nikczemnych dóbr ziemskich, lecz kierował pragnienia moje do dóbr niebieskich, które jedynie nasycić mnie mogą na wieki. Amen.

Tu zmów Antyfonę jak wyżej.

Czwarta godzina.

Ta czwarta godzina złotą nazwana, a upływa w weselu temu, w czyjej duszy żarzy się ogień Miłości Bożej. Świadczy Św. Bernardyn, że właśnie w tej godzinie św. O. Franciszek otrzymał na swym ciele wyrażenie Świętych Ran Zbawiciela. To też nie dziwmy się, że Pan Bóg duszom miłującym Go żarliwie nie szczędzi Swych Łask, ale je daje najhojniej, zapewnia bowiem Św. Gertruda, że jedna dusza kochająca Boga więcej uprosić może u Pana, niż dwanaście tysięcy niekochających.

MODLITWA.

Boże mój i wszystko!… kto Ty jesteś, Najsłodszy Panie Boże… a kto ja nędzny robaczek i sługa Twój. Pragnę Cię miłować, o Najsłodszy. Chcę Cię kochać, o Boże… Otom Ci oddał serce i ciało moje, z całą ochotą oddałbym Ci wszystko, gdybym tylko wiedział, co dla Twej miłości uczynić więcej potrzeba.

Proszę Panie, niech ognista i słodka moc Miłości Twej oderwie myśl moją od wszystkich rzeczy, które są pod słońcem i ażebym miłością w Miłości Twej umarł, jako Ty z Miłości dla mojej miłości raczyłeś umrzeć. Przez Ciebie, Żywego Boga Syna, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Tu zmów Antyfonę jak wyżej.

Piąta godzina.

Ta piąta godzina najdroższa jest podczas słuchania Mszy Świętej w czasie rozważania Męki Zbawiciela, ku czemu najbardziej pomaga: odprawianie drogi krzyżowej; bo jak utrzymują pobożni, nabożeństwo to po Ofierze Mszy Świętej pierwsze trzyma miejsce. Dlatego też Kościół Boży do Stacji Drogi Krzyżowej przywiązał mnóstwo wielkich odpustów. Dla otrzymania odpustów tych, potrzeba być koniecznie w stanie Łaski. Korzystaj z tych wielkich Łask i często Drogę krzyżową odprawiaj, ofiarując odpusty zupełne, jeden za siebie, a inne za dusze Braci i Sióstr zmarłych w III. Zakonie.

MODLITWA.

O Zbawicielu mój, któż Cię godnie wysławić zdoła za dzieła Twe dziwne? Nie dość, że Sam na Krzyżu przebić dałeś Święte Ręce, Nogi i Serce Swoje, ale chcąc okazać jak Ci drogim i przyjemnym jest rozmyślanie Twej Męki, tymi samymi Ranami naznaczyłeś ciało Św. O. Franciszka. O bądżże za to błogosławiony na wieki! A mnie daj tę Łaskę, o którą Cię błagam przez zasług Św. O. Franciszka, abym żył dla Ciebie Samego, dla Ciebie, Który przez Śmierć Swoją okrutną, życiem nas wiecznym obdarzyć raczyłeś. Amen.

Tu zmów Antyfony jak wyżej.

Szósta godzina.

Ta godzina poświęconą jest Najświętszej Maryi Pannie, godzina cudowna, słodka i rzewna; godzina uroczystości serc kochających swą Matkę dzieci jest, gdy się modlisz i uciekasz pod Opiekę Najświętszej Panny Maryi.

MODLITWA.

Święty Ojcze Franciszku, prawdziwy miłośniku Najświętszej Maryi Panny! Upadając u Stóp Tej Bożej Rodzicielki, spraw proszę, możną Swoją Przyczyną, abym Najświętszą Matkę tak zawsze kochał i czcił, iżbym z Jej czci i miłości nauczył się czystej miłości Boga i bliźniego. Amen.

Tu zmów Antyfonę jak wyżej.

Siódma godzina.

Siódma godzina nad wszystkie godziny, godzina Miłości Bożej. Gdy czcisz, wysławiasz Najświętszy Sakrament, gdy Go nawiedzasz, gdy śledzisz Boga ukrytego oczami twej duszy, gdy Synowi Maryi Panny drżeniem serca starasz się przymilić, gdy usiłujesz Temuż kochanemu Bogu przypodobać się; a nade wszystko, gdy potrafisz wyrobić w sobie to usposobienie, aby Bóg ci się podobał, aby Bóg był kochaniem i życiem twojej całej istoty.

MODLITWA.

O mój Boże, słusznie i nader trafnie Bonawentura, błogosławiony Twój sługa, przyrównał Św. O. Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej Miłości. Stworzenia Wszystkie były dla niego jakby stopniami, po których się wzniósł ku Tobie i jakby dźwignią posuwającą go w Twojej Miłości. Dla mnie, przeciwnie: stworzenia Twoje są mi niestety, pokusą i sposobnością do obracania Majestatu Twojego. Przebacz mi, Panie, przewrotność moją i racz mi użyczyć choć małej iskierki i płomienia świętego, którym pałał Franciszek, sługa Twój Święty, ażebym za jego idąc przykładem, w zupełności poświęcił się Miłości Twej Boskiej i pomnażając ją przez częste, a godne przystępowanie do Komunii Świętej zasłużył kiedyś oglądać Cię, Boże, twarzą w twarz na wieki. Amen.

Zakończ Antyfoną jak wyżej.

 

 

Św. Franciszek

 

 

Koronka na pięć piątków (Quinquenna) do Św. Franciszka na pamiątkę Pięciu Ran Jezusowych na ciele Św. Franciszka, Patryarchy wyrażonych

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Na prośbę prokuratora Zakonu OO. Bernardynów udzielił Ojciec Święty dnia 21 listopada 1885r. wszystkim wiernym odpustu zupełnego, którzy by przez 5 po sobie następujących piątków, dowolnie zresztą w roku obranych, odprawiali na cześć 5 blizn Św. O. Franciszka pewne modlitwy lub ćwiczenia pobożne, i za każdym razem do Świętych Sakramentów przystąpili. Odpustu tego mogą w każdych z powyższych piątków dostąpić raz w roku.

W Imię Ojca † i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

Bądźcie pozdrowione, o Najdroższe Rany Jezusowe, w Wszechmocności Ojca, Który Was sprawił. Bądźcie pozdrowione, w Mądrości Syna Bożego, Który Was podniósł. Bądźcie pozdrowione, w Dobroci Ducha Świętego, Który Was w Odkupieniu rodzaju ludzkiego przez Miłość wykonał. Wam się polecam, w Was się ukrywam, abym Waszą przyczyną i mocą od złości nieprzyjaciela duszy mógł (mogła) być uwolniony(a).

Westchnienie Świętego Franciszka:

Niech będzie Błogosławione Najsłodsze Imię Pana mego Jezusa Chrystusa; niech będzie Błogosławiona i Najchwalebniejsza Panna Marya, która Go porodziła i z Nim Cierpiącym Współcierpiała. Niech będzie Uwielbiony Jezus i Marya z całym Dworem Niebieskim: dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy o Ranach Pana Jezusa i Świętego Franciszka:

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! Przez niepojętą i Najdroższą Miłość Twoją, z Której wszystkie Rany Twoje, a osobliwie owe pięć Większych na Krzyżu zadanych, które raczyłeś podjąć i po Zmartwychwstaniu w Uwielbionym Ciele Twoim zachować, a które później na ciele wiernego sługi Twego Franciszka Serafickiego cudownie odnowiłeś: prosimy Cię pokornie, przyjmij te modlitwy i użycz nam litościwie, abyśmy przez te Najdroższe Rany i grzechów odpuszczenie i życie wieczne otrzymali. Amen.

 1. Seraficki Ojcze Franciszku Święty! Ja, niegodny(a) grzesznik(ca), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem, całuję Świętą Ranę prawej Ręki Twojej od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele tą miłości gorącością pozdrowił, którąś Ją tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym przy Boskiej pomocy, dobre uczynki wykonywał(a),a opuszczone chętnie i usilnie wynagradzał(a). Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… 

 1. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny(a) grzesznik(ca), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Ręki Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, aby wszelkie przykrości doczesne słodkimi mi się wydawały, a w przeciwnościach wszelkich pomoc Boża mnie wspomogła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…

 1. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny(a) grzesznik(ca), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Prawej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym z radością postępował(a) w drodze Przykazań Boskich, a na drodze nieprawości nigdy nie postał(a). Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…

 1. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny(a) grzesznik(ca), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Lewej Nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił, tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym na Ostatnim Sądzie nie na lewej stronie z odrzuconymi, ale na prawicy z wybranymi Chrystusa owieczkami był(a)postawiony(a). Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…

 1. Seraficki Ojcze, Franciszku Święty! Ja, niegodny(a) grzesznik(ca), pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję Świętą Ranę Boku Twego, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w Niebie tę Ranę w Jezusowym Ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś Ją, tu na ziemi, żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze Święty, abym zupełną serca mego miłość i nadzieję w tej Najdroższej Ranie pokładał(a), a potem za Łaską i pomocą Boską nowych ran Sercu Jezusowemu przez grzechy moje nie zadawał(a). Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya…, Wierzę w Boga…

Wezwanie do Św. Ojca Franciszka

Ten człowiek, gardząc światem i triumfując nad rzeczami ziemskimi, słowem i czynem nagromadził bogactwa w niebie.

V. Nasz Pan poprowadził sprawiedliwych słusznymi drogami.

R. I ukazał mu królestwo Boże.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który wśród wystygłego świata dla obudzenia w sercach naszych Miłości Twojej, święte blizny Męki Twojej na ciele błogosławionego Franciszka odnowiłeś, spraw, abyśmy przez zasługi i modlitwy jego krzyż nasz mężnie dźwigali i czynili godne owoce pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Pamiątka śmierci Św. Ojca Franciszka

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

W dzień uroczystości naszego Serafickiego Ojca jest zwyczajem w kościołach zakonu serafickiego odbywać uroczyste wspomnienie o jego śmierci. O zachodzie słońca, jako chwili, w której on umarł, lub bezpośrednio po Nieszporach, zakonnicy zbierają się w kościele i śpiewają na przemian psalm Voce mea ad Dominum clamavi, który to psalm odmawiał, konając:

Ant. O przebłogosławiona duszo, na której przyjście mieszkańcy Nieba wychodzą naprzód, chór anielski się cieszy, a chwalebna Trójca zaprasza, mówiąc: Zostań z nami na wieki.

Psalm 141

Głosem moim wołałem do Pana: * głosem moim modliłem się Panu.

Wylewam przed Oblicznością Jego prośbę moją: * a utrapienie moje przed Nim opowiadam.

Gdy we mnie duch mój ustawał, * a Tyś znał ścieżki moje.

Na tej drodze, którąm chodził, * zakryli sidło na mię.

Oglądałem się na prawą stronę: * a baczyłem, i nie był, kto by mię poznał. Zginęła mi ucieczka: * a nie jest, kto by się pytał o duszy mojej.

Wołałem k’Tobie, Panie, * rzekłem: Tyś jest nadzieja moja, cząstka moja w ziemi żywiących.

Wysłuchaj prośbę moją; * bom-ci uniżony bardzo.

Wybaw mię od prześladowców moich; * boć się wzmocnili nade mną.

Wywiedź z ciemnice duszę moją, ku wyznawaniu Imieniowi Twemu: * na mnie czekają sprawiedliwi, aż mi nagrodzisz.

Chwała Ojcu.

Po skończeniu odmawia się 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 Chwała Ojcu; przy czym śpiewa się następującą antyfonę:

Witaj, Święty Ojcze, światło Ojczyzny, wzorze Braci Mniejszych, zwierciadło cnoty, drogo prawości, prawidło cnoty: prowadź nas z wygnania ciała do królestwa niebieskiego.

V. Franciszek ubogi i pokorny wchodzi bogaty do Nieba.

R. Uczczony jest hymnami niebieskimi.

V. Módlmy się. Boże, któryś dnia dzisiejszego udzielił nagrodę wiecznej szczęśliwości duszy Błogosławionego Ojca naszego Franciszka; spraw litościwie, ażebyśmy, którzy jego przejścia pamiątkę z pobożnym uczuciem obchodzimy, do nagrody tejże szczęśliwości pomyślnie dojść zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu niech będą dzięki.

Na koniec celebrant, ubrany w kapę, daje błogosławieństwo relikwiami Św. Franciszka, a równocześnie uderza się w dzwon.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Wiersz Św. Bonawentury o Św. Ojcu Franciszku

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

O męczenniku pragnieniem,

Z jakim ducha rozpaleniem

Nad Jezusem łzy wylewasz,

Franciszku, sercem omdlewasz!

Czytając mękę, katowanie,

Płaczesz, jęczysz niewymownie;

Więc w postaci Serafina

Spostrzegasz Boskiego Syna.

Jak na krzyżu rozpiętego

I odbierasz rany Jego,

Jemu zadane ze złości,

Tobie z Twej k’ Niemu miłości.

Wejrzyj, Ojcze, na nas mile

W życiu i w ostatnią chwilę,

Niegdyś postem wycieńczony,

Dzisiaj w niebie uwielbiony.

Antyfona. O Patryarcho ubogich, Ojcze Św. Franciszku, Twymi prośbami pomnażaj synów Twoich w Miłości Chrystusa, których zranionymi rękami ściskając, jako umierający Jakub błogosławiłeś.

V. Napiętnowałeś, Panie, św. Franciszka, sługę Twego.

R. Najdroższymi bliznami odkupienia naszego.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Który, gdy już świat stawał się oziębłym, do zapalenia serc naszych ogniem miłości Twojej na ciele Błogosławionego Ojca naszego Franciszka Święte Piętna Męki Twojej odnowiłeś, daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za Jego zasługami i prośbami krzyż chętnie i cierpliwie nosili, a godne pokuty owoce czynili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

 

Westchnienie do Św. Ojca Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Mój ukochany Ojcze Święty Franciszku, proszę Cię przez miłość Twoją dla Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny, uproś mi wiarę żywą, miłość gorącą, cierpliwość, pokorę, wzgardę rzeczy ziemskich i wieczność szczęśliwą. Amen.

 

 

Modlitwa Św. O. Franciszka

Nabożeństwo do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1868

Niech będzie błogosławione Imię Najsłodsze Pana mego Jezusa Chrystusa, niech będzie Błogosławiona Najświętsza Męka Jego. Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Niepokalanie Poczęta Panna Marya, która Go porodziła i z Nim bolejącym wespół cierpiała. Niech będzie uwielbiony Jezus i Marya z całym Dworem Niebieskim dziś, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Pozdrowienie Św. O. Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Bądź pozdrowiony Św. Franciszku, bądź pozdrowiony Ojcze najukochańszy, ubóstwa i miłości pełen, Pan na górze Alwerni z Tobą; błogosławione Święte Rany Twoje i błogosławiony jedyny przedmiot miłości Twego serafickiego; Syn Boga żywego, Najsłodszy Jezus!

O pokorny Franciszku, ubogich Patryarcho, przyczyniaj się za nami, chociaż niegodnymi dziećmi Twoimi, teraz a osobliwie w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Franciszka na święto jego i podczas oktawy

Odpust Porcyunkuli. Nauka o Odpuście Porcyunkuli. Modlitwy wyd.6 1915

Święty Franciszku. Tyś się zatopił w rozmyślaniu gorzkiej Męki Zbawiciela naszego Jezusa, Chrystusa i stałeś się doskonałym naśladowcą Jego. Albowiem naśladowałeś posłuszeństwo, pokorę, cichość i ubóstwo Jezusa Chrystusa. Owe boleści. które Baranek Boży, Jezus Chrystus ponosił na Górze Kalwaryi, gdy Go sromotnie obnażono, gwoździami przybito i wywyższono na drzewie: Ty cierpiałeś w sercu Twoim. Chrystus Pan na górze Alwerni nacechował Cię bliznami ran  swoich.

Do Ciebie się uciekamy, Święty Patronie i Założycielu Trzeciego Zakonu! Uproś nam współczucie nad boleściami Jezusa Chrystusa, abyśmy Go przez grzech śmiertelny nigdy na nowo nie krzyżowali, pod Twoją opieką chcemy zawsze naśladować Syna Bożego, w posłuszeństwie i cichości, w ubóstwie i umartwieniu.

Módl się za nami, Św. Franciszku, teraz i osobliwie w godzinę śmierci naszej. Śmierć Twoja była błogosławiona: Chrystus Pan przyjął do niebieskiej radości ducha Twego. Niechaj przez Twoje zasługi Zbawiciel nas przyjmie do wiecznej chwały swojej. Pragniemy być rozwiązani z tym światem i  królować z Chrystusem Panem na wieki. Niechaj też wszyscy grzesznicy się nawrócą i  byli zbawieni. Amen.

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu na intencję Ojca świętego.

Odpust zupełny w święto Św. Franciszka albo w jeden dzień oktawy. Warunki są: Spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła i modlitwa na Intencje zwyczajne i za nawrócenie grzeszników. (Leon XIII. 11-go czerwca 1883).

 

 

Modlitwa zakonu do Św. Ojca Franciszka Serafickiego

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Dzięki Ci składam, Panie Jezu Chryste, za tę osobliwszą Łaskę, żeś mnie, grzesznego, z niebezpieczeństw wyprowadził i do Zakonu Świętego powołać raczył. Żałuję całym sercem, że Łasce powołania w całości nie odpowiedziałem i za to Dobrodziejstwo nie byłem Ci dość wdzięczny. Brzydzę się tą niedbałością moją, że mając tyle środków, nie użyłem ich do udoskonalenia życia mojego. Przebacz mi, Panie, miłośniku ludzkiego zbawienia, i spraw, abym za Twą Łaską rozpoczął poprawę moją, której pragnę z całej duszy i natychmiast postanawiam ją czynić tak, że gdybym dotychczas ślubami się nie był związał, uczyniłbym to bez wahania w tej chwili. Jakoż z największą pokorą ponawiam śluby moje i przyrzekam najściślej zachowywać Przykazania Boga i Kościoła Świętego, wedle przepisów Reguły Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka. Jednakowoż, znając nieudolność moją, błagam Cię, Najmiłosierniejszy Jezu, abyś obdarzając mnie Łaską tego postanowienia, rządził, abym żył już nie dla siebie, lecz dla Ciebie. Spraw, o Panie, abym święte praktyki zakonu i wszystko, co do udoskonalenia mego żywota jest potrzebnym, z największą ochotą przyjmował, ku Chwale Imienia Twego, któryś jest Bogiem błogosławionym na wieki. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. O. Franciszka w Ranach Jezusa cudownym afektem zatopionego.

Nabożeństwo do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1868

Widzę Cię tu Ojcze Święty, żywy Serafinie, przed Ołtarzem Boskiej Miłości, w samym potopie krwi codziennie gorejącej. Widzę Cię żywy wizerunku Jezusa bolejącego i obrazie zbolałej Matki Jego. Widzę Cię nie inaczej, tylko jakobym w Tobie na Samego Jezusa ubogiego, wzgardzonego i na same Jego Święte Rany w osobie Twojej wyraźnie patrzył(a). O Św. Franciszku, Ojcze łaskawy, naśladowco i chorąży Najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego, który między innymi Świętymi osobliwszym przywilejem od Boga ozdobiony jesteś. Twoją albowiem duszę napełnił ogniem serafickiej miłości i w Twoim ciele Najświętsze Rany odnowił. Przez Miłość Samego Najsłodszego Jezusa, proszę Cię, abyś był zawsze moim obrońcą i Patronem u tegoż Pana w życiu i śmierci mojej.

— O Ojcze Św. Franciszku, kochanku Jezusa, proszę Cię, abyś mi zjednał u Jezusa Pana serdeczną skruchę i odpuszczenie grzechów moich. O Ojcze mój! módl się za mną, ażeby Bóg Nieskończonego Miłosierdzia i Litości, dał mi poznać i pragnąć Jego Samego nade wszystko. O! Św. Ojcze Franciszku, proszę Cię przez afekt Twój ku Najświętszej Panny Maryi, do Której uprzejmym tchnąłeś nabożeństwem, aby gdy dusza moja z mizernego ciała będzie się wynosić, przez Jej Macierzyńskie Ręce, do Rąk Przedwiecznego Boga była oddana i na wieki z Nim w niebie zostawała. Amen.

Antyfona.

Święty Ojcze Franciszku, widzimy Ciebie w tym obrazie cudownym, jakoby mieczem przebitego, jakiż blask wytryskuje ze świętych blizn Twoich. Błagajże dawco tak szacownego daru, prosimy Ciebie, ażeby nas raczył oczyścić, odnowić we Krwi Przenajświętszej Ran Swoich. Tyś wszystkim wzgardził, by za Jezusem pospieszyć, a teraz za poświęcenie Twoje wiekuistą cieszysz się zapłatą. O Patriarcho ubogich! racz nas uczynić ubogimi w duchu i uczestnikami wiecznej chwały, wyrwawszy nas z mocy szatańskiej.

V. Módl się za nami, o chwalebny i Św. Ojcze Franciszku,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś wpośród powszechnej świata oziębłości, wyrazić raczyłeś Święte Blizny Twej Męki na ciele Błogosławionego Ojca naszego Franciszka, błagamy Miłosierdzia Twego, ażeby serca nasze miłością się zapaliły, a błagamy przez zasługi i za przyczyną sługi Twojego, racz nam użyczyć Łaski ustawicznego noszenia Krzyża Twojego i czynienia godnych owoców pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Pozdrowienie ran albo blizn Św. Ojca Franciszka

Bóg mój i wszystko: książka do nabożeństwa dla Członków Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu 1944rr.

Św. Józef Kalasanty tym pozdrowieniem, często czynionym, wiele sobie Łask u Pana Boga uprosił. Sam nawet Św. Franciszek ukazując się mu, pomoc z Nieba przynosił.

Intencja. Panie Jezu Chryste! Synu Boga Żywego, przyjmij tę modlitwę moją według owej niezmiernej Miłości Twojej, którą gorejąc raczyłeś ponieść wszystkie na Przenajświętszym Ciele Twym umęczenia, a szczególniej owe Pięć Ran, które i po Zmartwychwstaniu w uwielbionym Ciele zatrzymałeś, a z upływem wielu lat i wieków cudownie też Rany na członkach wiernego sługi Twego Św. O. Franciszka wyraziłeś, spraw miłościwie, abyśmy mocą tych Przenajświętszych Ran, grzechów odpuszczenia i żywot wieczny otrzymali.

Pozdrowienie Rany Prawej Ręki Św. O. Franciszka

Seraficki Ojcze Franciszku Święty, ja niegodny grzesznik pozdrawiam uczuciem całego serca i z jak największą czcią całuję Ranę prawej ręki Twojej, przez Pana Jezusa wyrażoną; w imię zaś tego drogiego niebios upominku upraszam, abyś wynagradzając oziębłość, Przenajdroższą Ranę Ciała Pana Jezusa w Niebie królującego pozdrowił, taką siłą uczuć, z jakąś Ją pozdrawiał i czcił żyjąc na ziemi. Tudzież wyjednaj mi Ojcze Święty tę Łaskę, abym dobre uczynki wykonywał, a opuszczone wynagradzał.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Na wzór tegoż pozdrowienia, tymiż wyrazami oddaje się cześć i innym Ranom Św. O. Franciszka, mówiąc: Ranę Lewej Ręki, Ranę Prawej Nogi, Ranę Lewej Nogi, Ranę Boku Twego.

Na końcu dodaj:

Niech będzie błogosławione Imię Najsłodsze Pana Jezusa, niech będzie Błogosławiona Najchwalebniejsza, Niepokalanie Poczęta Marya Panna, Która Go porodziła i z Nim bolejącym wespół cierpiała. Niech będzie błogosławiony Święty Ojciec Franciszek z całym orszakiem Świętych w Niebie. Amen.

 

 

Modlitwa o opiekę Św. Ojca Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

O Święty Franciszku, Ojcze łaskawy, naśladowniku i chorąży Najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego, który między innymi Świętymi osobliwszym przywilejem od Boga ozdobiony jesteś, — Twoją albowiem duszę napełnił ogniem serafickiej miłości i w Twoim ciele Najświętsze Rany odnowił, — przez Miłość Samego Najsłodszego Jezusa proszę, abyś był zawsze moim obrońcą i Patronem u tegoż Pana w życiu i śmierci mojej. O Ojcze Święty Franciszku, kochanku Boski, proszę Cię, abyś mi zjednał u Jezusa Pana serdeczną skruchę i odpuszczenie wszystkich grzechów moich. O Ojcze mój, módl się za mną, ażeby Bóg z Nieskończonego Miłosierdzia i Litości Swojej dał mi poznać i pragnąć Jego Samego nade wszystko. O Święty Ojcze Franciszku, proszę Cię przez miłość Twoją ku Najświętszej Maryi Pannie, do Której gorącym odznaczałeś się nabożeństwem, aby gdy dusza moja mizerne ciało będzie opuszczać, przez Jej Macierzyńskie Ręce do Rąk Przedwiecznego Ojca się dostała i na wieki z Nim w Niebie się cieszyła. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Ojca Franciszka.

Nabożenstwo codzienne 1857

O Serafinie przebłogosławiony Ojcze, Święty Franciszku, naśladowco i chorąży prawdziwy Najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego, który ciebie miedzy innymi Świętymi, osobliwą Łaską Swoją upodobał, i czcią nad inne przyozdobił, który duszę twoją światłem serafickiej miłości napełnił, który w ciele twoim wyraził Przenajświętsze Rany Swoje, przez miłość tegoż Najłaskawszego Jezusa, prosimy (proszę) cię, abyś nam (mi) był zawsze, i wszędy pomocnikiem, Stróżem, Ojcem, jednaczem, i Opiekunem naszym (moim) przez  wszystek czas żywota naszego (mojego), a osobliwie przy śmierci. O Ojcze Święty Franciszku, kochanku Boski, prosimy (proszę) Cię, abyś nam (mi) uprosił u Jezusa Pana skruchę serdeczną, żal za grzechy, i odpuszczenie wszystkich grzechów naszych (moich), jakoteż abyśmy (abym) się stali (stał/a/) umiejętnymi(nym/ą)  przez Łaskę Jego, jako Jego wiernie miłować, i jemu się  podobać, a na koniec, aby nas (mnie) darami cnót świętych  napełnił, żebyśmy mogli godnymi Królestwa, i Chwały  Niebieskiej, za twoją przyczyną stać się. O Ojcze nasz (mój), módl się za nami (mną), ażeby Bóg z Nieskończonego Miłosierdzia i Litości Swojej, dał nam (mi) poznać i pragnąć Jego Samego nade wszystko. O Święty Ojcze Franciszku, prosimy (proszę) Cię przez afekt twój ku Najświętszej Maryi Pannie, do Której uprzejmym tchnąłeś nabożeństwem, aby gdy dusza nasza (moja) z mizernego ciała będzie się wynosić, przez Jej Macierzyńskie Ręce, do Rąk Przedwiecznego Ojca była oddana, i na wieki z Nim w Niebie zostawała. Amen.

V. Módl się za nami Święty Franciszku,

R. Błagaj Gniew Boży, i ratuj każdego w ucisku.

V. Módlmy się. Boże, Któryś cudowne Tajemnice Krzyża Świętego w Franciszku Słudze Twoim; wyraził, daj nam prosimy cię, abyśmy w nabożeństwach naszych, przy rozmyślaniu Męki Twojej, za przyczyną jego, wyrażenie Miłości Twojej, na sercach naszych otrzymać mogli, która by nas Tobie się podobać, i Tobie służyć nauczyła. Który żyjesz, i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwy do Św. O. Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Serafinie ziemski, niebieskim ogniem gorejący Franciszku Święty, wielki wyznawco i naśladowco Chrystusa, prawdziwego ubóstwa i pokory świętej największy miłośniku; któryś ojca własnego porzucił, majętność ubogim rozdał, a Boga sobie za ojca obierając, tak mocno do Niego sercem przylgnął, że Cię od Niego ani gniew własnego ojca, ani żadna przeciwność i powab światowy odwieść nie mogły; przez Twoje dusz ludzkich Bogu pozyskania i zbawienia ich największe pragnienie, dla którego grubym odzieniem i szczupłym pożywieniem wysuszyłeś ciało Twoje; przez tę miłość Twoją, którą ku Bogu, jako Serafin gorzałeś, nią się nasycałeś i Ukrzyżowanego Jezusa tak ukochałeś, iż Ci na znak Twojej ku Sobie, z Swojej ku Tobie Miłości, pięć blizn Męki Swojej na ciele Twoim wyraził, proszę Cię pokornie, o Ojcze Święty! naucz i mnie tych doskonałości i racz mi być osobliwym we wszelkich potrzebach patronem, a najbardziej w potrzebie zbawienia wiecznego; uproś mi choć kroplę Twojej ku ukrzyżowanemu Jezusowi miłości, uproś cnotę pokory i naśladowania Twego ubóstwa. Wyjednaj mi inne Łaski Boskie, którymi Ty udarowany, wszelkimi przez nie jaśniałeś cnotami; wyjednaj i to, abym tu żyjąc, usiłował być sługą Twoim, a po zgonie mógł stać się uczestnikiem zapłaty i chwały Twojej w Niebie na wieki. Amen.

***

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święty Franciszku, ubóstwa wielkiego i pokory miłośniku, dla  Stwórcy i Zbawiciela swojego wszystko rzucający, i do Niego tak mocno pobożnym sercem przywiązany, że cię od Służby Jego żadna przeciwność oderwać, żaden powab światowy odciągnąć nie mógł. Grubym odzieniem i szczupłym jedzeniem wysuszyłeś się, Miłością Boską nasycony, którą gorzałeś ku Bogu jako Serafin, któryś Jezusa Ukrzyżowanego tak ukochał, że Ci na znak swojej ku Tobie i twojej ku Niemu miłości pamiątkę męki swej w bliznach na ciele wyraził. Naucz mnie, Ojcze Święty tych doskonałości cnót Twoich, i bądź mi osobliwym Patronem we wszystkich potrzebach, a najbardziej w potrzebie zbawienia. Niech podobną Twojej miłością ku Jezusowi Ukrzyżowanemu zapalony, otrzymam za przyczyną Twoją jako najwięcej Łask Boskich, żeby tu będąc twoim sługą, stał się w Niebie towarzyszem zapłaty i chwały Twojej przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Święty Ojcze Franciszku, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, oto ja wielbiciel Twój udaję się do Ciebie z pokorną prośbą i polecam Ci w opiekę ciało i duszę moją. Przypominam Ci ową szczególną łaskę, jaką udarował Cię Pan Jezus, że Cię wybrał, abyś Go w życiu i cnotach godnie naśladował, i abyś Mu, o ile to człowiekowi jest możliwym, jak najbardziej był podobnym. Przeto, tak jak Pan Jezus, urodziłeś się w stajni, pościłeś czterdzieści dni i nocy na puszczy, chodziłeś po świecie boso, ubrany w grubą szatę pokutną, byłeś tak ubogim, że nie miałeś gdzie głowy swej złożyć, na koniec z pięciu bliznami Ran Chrystusowych na ciele jakoby z Jezusem ukrzyżowany, umarłeś na gołej ziemi. Za te i za inne rozliczne Łaski, którymi Cię Twój Boski Zbawiciel udarował, składam Mu wraz z Tobą serdeczne dzięki i proszę Cię, racz mi wyjednać Łaskę, aby serce moje taką napełniło się miłością, jaką ku Jezusowi pałało serce Twoje, tak, że serafinem Cię zwano. Uproś mi także, święty Ojcze Franciszku, tę łaskę, abym i ja boskiemu Zbawicielowi wiernie służył(a), naśladując Go w ubóstwie, upokorzeniu, cierpliwości, cierpieniach, i krzyżowaniu ciała, tak jak Ty Go naśladowałeś, abym doszedł (doszła) tam, dokąd Ty doszedłeś: do Nieba, do Jezusa, Zbawiciela i Odkupiciela mego. Amen.

***

Jezus Marya Józef 1897

Chwalebny Założycielu Zakonu, Święty Franciszku, któryś dał światu świetny przykład umartwiania i ubóstwa. Jak podobnym stałeś się Twemu Zbawicielowi, w którego ślady wstąpiłeś i którego Nauki, co do słowa, wykonałeś. Jakżeż wielką była Miłość Twoja do Ukrzyżowanego Jezusa, którego znaki sam na sobie nosiłeś. Wiele tysięcy ludzi natchnąłeś przykładem swym do gorliwości w pogardzaniu światem i do miłości Boga Wiekuistego. Tysiące liczysz dotąd swych uczni i uczennic.

Święty Franciszku, podziwiam Twe wzniosłe i miłości godne cnoty i chciał(a)bym w pewnej mierze być do Ciebie podobnym(ą). Dlatego proszę Cię, spraw, ażebym otrzymał(a) skuteczność Twej przyczyny i Twych zasług. Przez wielkie Twe zamiłowanie ubóstwa uproś mi ubóstwo w duchu i pogardę świata; przez Twe umartwienia i wstrzemięźliwość, uczyń mnie mocnym i skłonnym(ą) do zaparcia się samego(ej) siebie, do wzięcia na siebie krzyża; przez Twą seraficzną miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, wzbudź mnie z mojej obojętności, zapal we mnie wielką miłość do Jezusa, Zbawiciela mego. Pozrywaj wszelkie węzły, które mnie wiążą do ziemi, osłab we mnie zmysłowość, ażebym chętnie wyrzekł(a) się dóbr tego świat, bogactw, zaszczytów i rozkoszy. Módl się za mną, by tenże sam duch mnie ożywiał, który Ciebie ożywiał, ażeby dusza moja pozostała czystą i wolną, i nie przeszkadzała memu wiecznemu połączeniu się z Bogiem. Amen.

***

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O Patryarcho ubogich Franciszku! Twoją, przyczyną rozmnażaj trzódkę Twoją w Miłości Chrystusowej, której zranionymi rękami, jako Jakub umierający błogosławiłeś. O Patryarcho ubogich! racz nas uczynić ubogimi w duchu i uczestnikami Wiecznej Chwały, wyrwawszy nas z mocy szatańskiej. Święty Franciszku! pośpieszaj Ojcze na ratowanie ludu, który jest ściśniony pod wielu ciężarami, i wybaw nas z niewoli Egiptu świata tego, ciała i czarta zwyciężywszy moc i zdradę jego. Witaj Ojcze Święty! światło Ojczyzny! Wzorze Braci mniejszych! Zwierciadło cnót! prosta drogo do Nieba! Ustawo obyczajów zakonnych, z ciała i świata wygnania tego! prowadź nas do Królestwa Niebieskiego.

V. Naznaczyłeś Panie sługę Twego Franciszka.

R. Znakami zbawienia naszego.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste! Któryś widząc oziębły świat, a chcąc wzniecić w sercach naszych Miłość Twoją i nas pociągnąć do Siebie, odnowił w ciele Błogosławionego Franciszka Znaki Pięciu Ran Twoich świętych, daj to łaskawie, abyśmy za Jego modlitwami i zasługami, krzyż chętnie nosili, i zbawienne szczerej pokuty pożytki czynili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen

 

 

Prośba do Św. Franciszka Serafickiego

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O! Święty Franciszku! prawdziwy naśladowco Chrystusa! Cny wzorze pokory i cierpliwości we wszelkich zmartwieniach i uciskach, do ciebie się udaję w teraźniejszej mojej potrzebie N. (wymień) niech świetne zasługi Twoje, któreś tu położył, zajmą miejsce niedokładnej prośby mojej; uproś mi najpierw u wszechwładnej Istności to, coś sam będąc tu na ziemi, chciał prawie wlać w serca ludu; gdy zaczynając nauki i kazania, dawałeś się słyszeć tymi słowy: „Pokój wam bracia mili.” Niechże ten słodki pokój, który jest całą zasadą czystości i sumienności duszy, zawsze we mnie przebywał. Niech wszystkie kroki moje, myśli i czyny dążą do przeznaczenia bytu mojego, to jest do doskonalenia się i ćwiczenia w cnotach chrześcijańskich, żeby stąd Bóg Ojciec mój Miłosierny Chwałę miał Swoją! naucz mnie być skromnym, cichym, pokornym, posłusznym i pracowitym w zawodzie zbawienia duszy mojej! O Święty Patryarcho! wyjednaj mi, niech za pośrednictwem Twoim tu dzisiaj w tym kościele zupełny odpust od karania doczesnego odniosę. Przyczyń się za mną do Królowej Nieba i ziemi, Pani licznych Chórów Anielskich; niech twoja prośba, o Święty Franciszku, połączywszy się z szczerym westchnieniem mej duszy zwróci Jej łaskawe względy na mnie biednego. Wszak ja od dzieciństwa mojego przybrałem Ją sobie za Opiekunkę niewinności, za protektorkę mego dalszego losu, za matkę moich trosk i zabiegów tu w doczesności, za Panią i Królowę zbawienia duszy mojej. A jeżeli niestety wykroczeniem moim przeszedłem granicę Jej Łaski opiekuńczej i wszelkich względów, przebłagajże Ją dzisiaj, o Ojcze Święty! niech zapomni łaskawie urazy, które sprawiedliwie ma do mnie. Ja odtąd przyrzekam Ci najświęciej, że Jej służyć, Jej się podobać, Ja kochać najpierwszą po Bogu zawsze będę. Amen.

Tu zmówić: 3 Zdrowaś Marya… i Chwała Ojcu itd.

 

 

Modlitwa o błogosławieństwo do Św. Franciszka

Jezus Marya Józef 1897

Wspomóż nas, Panie, a wejrzawszy na seraficzną miłość Św. Franciszka, któregoś Pięciu Ranami naznaczył, udziel nam miłosierdzia, abyśmy tu na ziemi szczęścia prawdziwego doznali i w przyszłości jego społecznością cieszyć się mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

 

 

Modlitwa w intencji młodzieży do Św. Ojca Franciszka

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

O co za skarb nieprzebrany: być ze wszystkiego wyzutym, a wszystko posiadać!

O! cóż to za chwila niezmierna: mieć Ojca w Niebiesiech!…

O! co to za słodycz niewypowiedziana być oblubieńcem Ducha Świętego!

O! cóż to za szczęście nieskończone: nazywać się bratem Tego, Który Swe Życie poświęcił za owce Swoje!

Najukochańszy Ojcze! Święty Franciszku Seraficki, Gwiazdo świętości, pałający niewysławioną miłością ku Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, trawiony żądzą świętego ubóstwa, rozżarz w nas płomień tego ogniska rajskiego; tchnieniem swoim gorącym rozdmuchaj iskry stłumione w oschłych sercach pokolenia naszego. Obudź, jakoś w niebie potężny, młodzież naszą w grzechu uśpioną, by ku świętej cnocie powstała; wlej w jej duszę niesmak i odrazę do znikomych ziemskich dóbr, a zapal żądzę szczęścia wiecznotrwałego w Bożym Królestwie. Otwórz dla niej, a liczne otwórz zacisza, by w oddaleniu od nawałności światowych w schronieniach poświęconych świętej modlitwie zrozumiała, jak słodkim jest Pan i zawczasu zakosztowała niewysłowionej rozkoszy, jaką wiecznie się napawają w Niebie Pańscy Wybrani. Amen.

 

 

Modlitwa do świętego Ojca Franciszka o prawdziwe nawrócenie i bogobojne życie.

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Święty Ojcze Franciszku, Ty wielki Patronie u Boga! który idąc za głosem Boskim, wzgardziłeś wszelkimi próżnościami i dobrami ziemskimi, boś poznał, że człowiek na to tylko od Boga jest stworzony i dla tego żyje na świecie, aby Bogu służył i przez świątobliwy żywot osiągnął szczęście wieczne. Nawróciwszy się do Boga, nieustannie opłakiwałeś grzechy Twoje, czyniąc ostrą pokutą, a resztą zaś życia swojego wiodłeś w najgłąbszej pokorze i wysokiej świątobliwości. Obcowanie Twe z ludźmi było anielskie, miłość ku Jezusowi niewysławiona, gorliwość w nawracaniu grzeszników niezmordowana, niewzruszona w przykrościach cierpliwość Twoja, a nade wszystko podziwienia godna miłość ubóstwa, pokory i czystości.

Ach! wielki Kochanku Boży! wyjednaj mi Twoją przyczyną, abym i ja poznał Boga i powołanie moje, abym i ja wzgardził próżnościami i niebezpiecznymi uciechami światowymi, serce moje od dóbr ziemskich oderwał; grzechy szczerze obżałował, Jezusa z całego serca kochał i odtąd świątobliwy żywot przed Bogiem prowadził. Uproś mi prawdziwą pokorą, czystość duszy i ciała, roztropność w myślach, słowach i uczynkach, wytrwałość w dobrem, abym i ja kiedyś dostał sią tam, gdzie Ty teraz za ostry twój żywot, za walki i cnoty wieczną nagrodą się cieszysz. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa o pomoc do Św. O. Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Święty Franciszku, najukochańszy i najdroższy Ojcze! proszę Cię przez Najświętsze Znamiona Męki Zbawiciela, któreś na swym ciele zasłużył sobie nosić, dopomóż mi panować nad pięciu zmysłami moimi ku Chwale Boga i zbawieniu mej duszy; daj mi poznać i umiłować prawdziwego ducha zakonnego, któregoś był wzorem; uproś mi u Pana Boga skruchę i pobożność, wiarę, nadzieję i miłość, cierpliwość, czystość duszy i ciała, świętą rozwagę w słowach i uczynkach, a we wszystkim dobrem wytrwałość, abym po krótkim tym życiu do Nieba zdążył i z Tobą się radował nagrodą zasług Twoich. Co niech się stanie za przyczyną Twoją i Niepokalanej Dziewicy Najświętszej Maryi, przez Syna Jej, a Zbawiciela mego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

O Święty Ojcze Franciszku, proszę Cię przez Twoje Pięć Świętych Ran cudownych, racz mi dopomóc do kierowania mymi pięcioma zmysłami i wolą moją według upodobania Stwórcy Najwyższego. Dopomagaj mi do wykonywania wiernego obowiązków mego stanu i zakonu, i do osiągniecia tym sposobem tym większego ducha doskonałości. Wyproś mi u Pana Boga żal za me grzechy i Łaskę modlitwy; wybłagaj mi pomnożenie wiary, nadziei i miłości; pozwól mi pod Twoją opieką osiągnąć cnotę cierpliwości, czystości na ciele i duszy, czujności i ostrożności w myślach, słowach i uczynkach; a na koniec wytrwałości w dobrym, ażebym mógł (mogła) po ukończeniu życia, połączyć się z Tobą i chwalić i wielbić razem w wieczności Tego, Którego Rany na ziemi zasłużyłeś nosić. Amen.

 

 

Modlitwa do świętego Franciszka na odpędzenie złych skłonności.

Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

Błogosław mi, Panie, i strzeż mnie; pokaż mi Twarz Twoją, a zmiłuj się nade mną. Zwróć Oblicze Twoje ku mnie, a obdarz mnie pokojem i zdrowiem. Amen.

Jezus Maryi Syn, Pan i Zbawiciel świata, Który o wierzących w siebie mówił: Na chorych kłaść będę ręce, a zdrowie odniosą przez zasługi i przyczynę Przebłogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych; niech mi będzie łaskawy i miłosierny, i od każdej choroby i wszystkiego złego niech mnie zasłoni. Amen.

Wszechmocność Boga Ojca niech mnie wspomoże, Mądrość Boga Syna niech mnie nauczy. Moc Ducha Świętego niech mnie uwolni od wszystkiego złego i od każdego niebezpieczeństwa duszy i ciała. Amen.

Sędziowie położyli nad głową jego pisanie: Jezus Nazareński Król Żydowski.

Chrystus zwycięża. Chrystus króluje.

Chrystus rozkazuje. Chrystus od wszystkiego złego niech mnie broni. Amen.

Pan Jezus Chrystus niech przy mnie będzie, aby mię zachował; niech będzie przede mną, aby mnie prowadził; niech będzie za mną, aby mię strzegł; niech będzie nade mną, aby mnie błogosławił i uwolnił od wszelkich przeciwności i najazdów szatańskich. Amen.

Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa i Moc Najświętszej Męki Jego, przez Znak Krzyża Świętego, czystość Błogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych zasługi, Wybranych Bożych i straż Świętych Aniołów, niech będzie dnia dzisiejszego, tej nocy, zawsze ze mną i naprzeciw nieprzyjaciołom moim tak widomym jako i niewidomym, na każdym miejscu i każdego czasu. Amen

 

 

Modlitwy Świętego Franciszka Serafickiego

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Modlitwa poranna Świętego Franciszka Serafickiego.

Najświętsza Panno Maryo, Pani moja! w Twoje Błogosławione Ręce, w szczególniejszą Opiekę Twoją się oddaję i składam na Łonie Miłosierdzia twego, dziś i każdego dnia, oraz w ostatniej godzinie mojej duszę i ciało moje tobie polecam i oddaję wszystkie moje pociechy, przykrości i uciski, życie i koniec życia mego, aby za Świętym Wstawieniem się Twoim i przez Zasługi Twoje, moje czynności według Woli Boskiego Syna Twojego rządzone i kierowane były. Amen

Modlitwy w czasie Mszy Świętej

W czasie Introitu.

Wszechmogący, Wieczny, Litościwy Boże! przez wzgląd na Siebie Samego, daj nam nędznym Łaskę, abyśmy zawsze to czynili, co się Tobie podoba i co uznamy być zgodnym z Wolą Twoją, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni i ogniem Ducha Świętego zagrzani, wstępowali w ślady kochanego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, i doszli jedynie przez Łaskę Twoją do Ciebie, o Najwyższy Panie, który w Błogosławionej Trójcy wiecznie żyjesz i panujesz.

Boże, Ojcze wszelkiego Miłosierdzia, zmiłuj się nade mną.

Jezu, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną.

Duchu Święty, Rozdawco Łask, wysłuchaj próśb moich.

Modlitwa w czasie Paster noster.

Ojcze nasz Najświętszy i Najdobrotliwszy Stworzycielu, Odkupicielu, Pocieszycielu nasz, Który jesteś w Niebie z Aniołami Świętymi, oświecając ich do poznania siebie, bo Ty, o Panie, jesteś nieograniczoną Miłością, bo Ty, o Panie, jesteś Najwyższym, Przedwiecznym Dobrem, z którego wszystkie dobra wypływają i bez którego nie ma dobra żadnego. Święć się Imię Twoje; niech się objawi u nas poznanie Ciebie, abyśmy pojęli szerokość Dobrodziejstw Twoich, długość Twoich Obietnic, wysokość Twego Majestatu i głębokość Sądów Twoich. Przyjdź Królestwo Twoje, abyś panował u nas przez Łaskę i dał nam wejść do Królestwa Twego, gdzie jawnie Ciebie widzieć, doskonale kochać, szczęśliwiei w Twoim Towarzystwie wiecznie nasycać się Tobą będziemy. Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi, ażebyśmy Ciebie kochali z całego serca, nieustannie myśląc o Tobie, z całej duszy, nieustannie pragnąc Ciebie z całego umysłu, wszystkie nasze usiłowania zwracając do Ciebie, Twojej Chwały we wszystkim szukając. I ze wszystkich sił, obracając nasze siły i zmysły na korzyść Miłości Twojej. Kochając naszych bliźnich, jako siebie samych; wszystkich, ile to w mocy naszej będzie do Twojej Miłości przygarniając, ciesząc się dobrym powodzeniem drugich jako naszym własnym, użalając się nad ich niedolą, a nikomu złego nie wyrządzając. Chleba naszego powszedniego, tj. najukochańszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj na pamiątkę, zawdzięczenie i najwyższe uwielbienie Miłości Jego ku nam i wszystkiego tego, co On dla nas powiedział, zdziałał i ucierpiał. I odpuść nam winy nasze, przez niewymowne Miłosierdzie Twoje, przez Zasługi Męki Najukochańszego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez zasługi i wstawienie się Najświętszej Panny Maryi i Wszystkich Wybranych Twoich, jako i my odpuszczamy winowajcom naszym. Jeżeli i my niezupełnie odpuszczamy, to zrządź, o Panie, abyśmy doskonale odpuścili, ażebyśmy dla Twojej Miłości prawdziwie kochali naszych nieprzyjaciół, za nimi z serca wstawili się do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddawali, a wszystkim w Tobie dopomóc się starali. I nie wódź nas na pokuszenie, ani w jawne ani w ukryte, w nagłe i niespodziewane; ale nas zbaw ode złego przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Amen.

Modlitwa ku czci Trójcy Przenajświętszej

Święty! Święty! Święty! Bóg Wszechmocny, Który był, jest i przyjdzie. – Chwalmy i wysławiajmy Go po wszystkie wieki; Barankowi poświęconemu Moc, Bóstwo, Mądrość, Cześć, Chwała i Błogosławieństwo i Dziękczynienie. Chwalmy Go i wysławiajmy po wszystkie wieki. Błogosławmy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, chwalmy i wywyższajmy Go po wszystkie wieki. Chwalcie Boga słudzy Jego i wy, którzy się Go boicie, wielcy i mali. Chwalmy Go i wywyższajmy po wszystkie wieki. Niech Niebiosa i ziemia, i wszystkie stworzenia na ziemi i pod ziemią, niech morze i ziemia z wszelkimi posiadłościami chwalą Go i wywyższają. Chwalmy i wysławiajmy Pana po wszystkie wieki, jak na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwalmy i wywyższajmy Pana po wszystkie wieki. Boże Najświętszy i Wszechmocny, Dobro jedyne, spraw, niech Ci składamy cześć, chwałę, dzięki i uwielbienie, odnosząc wszystko do Ciebie. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Święta Boża Rodzicielko, słodka i najwdzięczniejsza, proś za nami Króla, Który na Tronie Krzyża panuje, Syna Twego Najsłodszego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby przez Swoją Najświętszą Łaskawość, Ofiarę Wcielenia i Śmierci, przebaczył nam grzechy nasze. Amen.

Święta Dziewico Maryo, nie masz Tobie równej między niewiastami! Córki i Służebnico Króla Najwyższego, Ojca Niebieskiego, Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Oblubienico Ducha Świętego, błagaj za nami, społem ze Świętym Michałem Archaniołem, Wszystkimi Mocami Niebieskimi i Świętymi, Syna Twego Najmilszego, Pana i Mistrza naszego. Chwała Ojcu… itd.

Modlitwa do Matki Zbawiciela

Bądź pozdrowiona Pani, Najświętsza Królowo Bogarodzico Maryo!

Tyś przed wieki Dziewicą wybraną i w Dziewictwie zachowana od Przenajświętszej Trójcy.

W Tobie była i jest pełna Łaski i owoc wszelkiego dobra.

Bądź pozdrowiona świątynio Boga żywego, domie złoty i szato Jego najświetniejsza.

Bądź pozdrowiona Córko i Służebnico Króla Najwyższego, Ojca Niebieskiego.

Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego.

Gdy odmawiam „Zdrowaś Marya”, Niebo się raduje, Aniołowie się weselą, świat wyskakuje, piekło drży, szatani uciekają. W niebezpieczeństwach więc, w uciskach i zwątpieniu wołaj do Maryi, myśl o Maryi, pamięć o Niej niech nie ulatuje z serca, Imię Jej niech nie schodzi z ust twoich, a jeśli pragniesz Jej Przyczyny, bież śladem Życia Jej.

Hymn Św. Franciszka

Tyś jest Pan Bóg, * Ty jesteś Bóg bogów, który czynisz dziwy nam.

Tyś jest Mocny, Tyś wielki; * Tyś Najwyższy, Tyś Ojciec Święty, Król Nieba i ziemi.

Tyś jest Trojen a Jeden Bóg: * Tyś jest Dobry, wszelkie Dobro, Najwyższe Dobro, Panie Boże, Jedyny i prawdziwy.

Tyś jest Miłość i Rozkosz! * Tyś jest Mądrość, Tyś jest Pokora, Tyś jest Cierpliwość, Tyś jest Piękność.

Tyś jest Bezpieczeństwo i Pokój: * Tyś jest Radość, Nadzieja nasza i Wesele.

Tyś jest Sprawiedliwość i Wstrzemięźliwość: * Tyś jest Siła i Roztropność.

Tyś jest wszelkie Bogactwo do nadmiaru: * Tyś jest Łagodność, Tyś jest Opiekun.

Tyś jest Stróż i Obrońca: * Tyś jest Ucieczka nasza i Moc.

Tyś jest Wiara, Nadzieja i Miłość nasza: * Tyś jest Słodycz nasza i Dobroć nieskończona.

Tyś jest Pan Wielki: * Cudowny Bóg Wszechmogący, Święty, Miłosierny i Zbawiciel.

Chwała Ojcu… itd.

Modlitwa.

Wszechmogący, Wieczny, Sprawiedliwy i Miłosierny Boże, daj nam, nędznym Łaskę czynienia tego, co wiemy, że Ty chcesz – a zawsze chcesz, co się Tobie podoba; abyśmy w duszy oczyszczeni, oświeceni i ogniem Ducha Świętego zapaleni, mogli iść w ślady Najmilszego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i do Ciebie, Najwyższy, za Łaską Twoją dostać się szczęśliwie. Który w Trójcy doskonałej i jedności nierozdzielnej żyjesz i królujesz, i Chwałę odbierasz Bóg Wszechmogący na wieki wieków. Amen.

Hymn stworzenia, czyli Pieśń o słońcu, którą Św. Franciszek ułożył i śpiewał

(tłum. Lucyana Siemieńskiego)

O Wszechmogący, Dobry Gospodynie!

Błogosławieństwo, Chwała, cześć we wszystkim

Tobie jednemu, bo od Ciebie płynie —

I człek niegodzien nazwać Cię nazwiskiem.

Chwała bądź Panu z tworów Jego likiem,

Szczególnie z bratem Słońcem co obdarza,

Dzionkiem nas, świeci swym własnym promykiem,

Jasno-promienne, Boga wyobraża.

Chwała Ci! siostrze Księżycowi gwoli

I chwała gwoli tym gwiazdom na niebie,

Któreś rozsypał jak ziarnka na roli

Czyste, światlane, by patrzyły w Ciebie.

Chwała bądź Panu gwoli Wiatru bratu,

Gwoli powietrzu, chmurom i pogodzie,

By świat wilżyły i wiały po światu,

Ku Twoich stworzeń dobru i wygodzie.

Chwała bądź Panu przez wodę siostrzycę

Czy źródła, rzeki napełnia, czy morze —

Wszak pożyteczna i czyste ma lice,

I zawsze nisko ściele się w pokorze.

Chwała Ci, Panie, w bracie Ogniu, którym

Przyświecasz mrokom i nocom ponurym,

O jak wesoło skrzą się jego głownie!

W pożarze tylko straszny niewymownie.

Chwała bądź Panu gwoli matce Ziemi,

Ona nas żywi i dźwiga na grzbiecie,

Wiosną się stroi kwiatami barwnymi,

Owoc w jesieni nam daje i w lecie.

Chwała bądź Panu, Chwała w tych co mogą

Przebaczać krzywdy dla Miłości Bożej —

Cierpliwie w życiu iść krzyżową drogą:

Błogosławieni którzy cierpieć mogą,

Pan im zbawienia wieniec na skroń włoży.

Chwała bądź Panu, i w tej siostrze naszej

Śmierci cielesnej, co nieunikniona —

A biada temu, który w grzechu skona,

A błogo temu, kto wolą Twą kona,

Bowiem śmierć druga już go nie przestraszy.

Niechże cześć, chwała, będzie Panu dana;

Pełńcie w pokorze służbę wedle Pana.

Pieśń „o słońcu” Św. Franciszka

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Panie Chwalebny, Wszechmogący i Dobry Tobie się słusznie należy cześć, chwała, honor, błogosławieństwo wszelakie! Żaden człowiek nie jest godzien wymówić Imienia Twego Świętego! Niech będzie pochwalony mój Bóg za wszystkie dzieła prawicy wszechmocnej, szczególnie za słońce, bo nam przyświeca i nas ogrzewa; bo nad wszystko jest pięknem i Twoim blaskiem jaśnieć się zdaje i Twoim jest Obrazem, mój Boże! Chwała Ci, Panie za księżyc świetny, za gwiazdy lśniące, promieniejące w niebiosach. Chwała Tobie, Panie, za wichry, pogody i burze. Chwała Tobie o Panie, za wodę, za ten żywioł tak użyteczny, cichy, przejrzysty. Chwała Tobie, o Panie! za ogień, który ciemności oświeca, za moc jego i piękność, potęgę i ciepło, blask i przyjemność. Chwała Tobie, Panie, za matkę naszą ziemię, która nas utrzymuje i żywi, owoce nam rodzi, kwiaty i zioła wydaje. Chwała Tobie, Panie, za śmierć, tę siostrę naszą, której żaden człowiek na ziemi żyjący uniknąć nie zdoła. Nieszczęsny, kto w grzechu śmiertelnym umiera! Błogosławieni spoczywający w Woli Twojej najświętszej, druga i wieczna śmierć ich nie napotka.

Chwalmy i błogosławmy Panu, Jemu dzięki składajmy i służmy w głębokiej pokorze!

Wyjątek z pieśni Św. Franciszka o miłości

(tłum. Lucyana Siemieńskiego)

Miłością gorę bez miary

W miłości wtrącony żary.

Mój oblubieniec młodzieńczy,

Mój rozkochany baranek,

Gdy mię pierścionkiem zaręczy,

I w ślubny ustroi wianek:

Ciężkie okowy mi wkłada,

Piersi przebija żelazem —

Choć w kęsy serce się pada

Kocham i gorę zarazem.

Serce spękało w kawałki,

Ciało upadło bez siły…

Miłością ciśnione strzałki

Całego mię zapaliły;

To mój kochanek tak strzela,

I straszy wojny obrazem;

Konam w rozkoszach wesela

Kochając gorę zarazem.

Umieram z samej słodkości,

Mojej nie dziwcie się śmierci,

Cisnął oszczepem miłości,

Na wskroś mi serce przewierci.

A na oszczepie wsadzone

Żelazo sto stóp mające,

Przebodło na drugą stronę

Serce miłością płonące.

Oszczep się skruszył w mej dłoni

Śmierć widzę na mnie zawziętą —

Chwytam tarcz — czy mię zasłoni?

Lecz i tę w sztuki pocięto!

Czym się od ciosów zastawię

Gdy tak naciera zuchwale?

W proch starty, upadam prawie —

Miłością cały się palę.

Potem miótł takie pociski

Że się już bronić przestałem,

A czując żem śmierci bliski

Na całe gardło krzyczałem:

„Zgwałciłeś prawa szrankowe!“

On na to, kuszę wojenną

Wymierzył prosto mi w głowę —

Miłością gorę płomienną.

Pociski z kuszy miotane,

Tysiąco-funtowe bryły,

Ołowiem pooblewane

Gradem się na mnie waliły

Tak gęstym, że nadaremnie

Chciałem liczyć strzał za strzałem,

Z których każdy trafiał we mnie —

Cały miłością gorzałem.

Nie chybił mnie ani razu,

Tak pociski celne były —

Padłem podobien do głazu

I powstać nie miałem siły.

Z pobitym, podartym ciałem

Niby leżący na marach,

Bez tchu na ziemi leżałem,

W miłości gorejąc żarach.

Umarły! lecz nie trup jeszcze,

Tylko zabity rozkoszą —

Wtem przejdą ogniste dreszcze

Własne mnie siły podnoszą.

Jużem tak silny, że mogę

Na przewodników skinienie,

Do nieba puścić się w drogę

Miłością wtrącon w płomienie.

Do zmysłów wróciwszy potem

Bój Chrystusowi wydaję,

W zbroi, z nastawionym grotem,

Najeżdżałem jego kraje….

Spotkanego jakem schwycił

Potem tłoczył mym ciężarem,

Pókim zemsty nie nasycił,

Miłości palony żarem.

Syty tą zemstą i złością

Zgodę zawarłem z Nim wieczną —

Chrystus mię bowiem miłością

Zaraz ukochał serdeczną.

Jego miłością szczęśliwy,

Widzę w serca zachwyceniach

Wizerunek jego żywy —

W miłości gorę płomieniach.

Miłością gorę bez miary

W miłości wtrącony żary.

Modlitwa codzienna Św. Franciszka

Boże mój i wszystko moje! Któż jesteś Ty, Najsłodszy Panie Boże mój, a któż ja, robaczek, sługa Twój? Panie Przenajświętszy, dozwól mi miłować Cię tak, jak tego pragnę. Boże mój! Oto oddaję Ci serce i ciało moje, złącz je z Twym Sercem, abym Cię mógł kochać Twoją Miłością! Amen.

Modlitwa o Łaskę doskonałości

Wielki i pełen Chwały Boże i Panie mój, Jezu Chryste! oświeć ciemności umysłu mojego pochodnią wiary, nadziei i miłości. Spraw, abym Cię poznał i ukochał tak, iżbym już niczego innego poznawać i miłować nie pragnął, jak tylko Ciebie. Amen.

Modlitwa Św. Ojca Franciszka

Świadczy Św. Bernardyn, że gdy Święty Ojciec odmawiał następującą modlitwę, otrzymał na swym ciele wyrażenie Świętych Ran Zbawiciela:

Proszę, Panie, niech ognista i słodka Moc Miłości Twej oderwie myśl moją od wszystkich rzeczy, które są pod słońcem – i ażebym miłością w Miłości Twej umarł, jako Ty z Miłości dla mojej miłości raczyłeś umrzeć. Przez Ciebie Żywego Boga Syna, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Modlitwa o ducha ubóstwa

„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie”. O Panie Jezu Chryste, ukaż mi ścieżki świętego ubóstwa! Wiem, że Stary Testament był figurą Nowego. Starym przyrzekłeś: „Że każde miejsce, którego się dotknie stopa wasza, waszym będzie”. Dotykać się stopą, deptać, znaczy pogardzać. Ubóstwo wszystko depcze, wszystkiego więc jest panią i królową. Panie mój, zmiłuj się nade mną i nad ubóstwem, panią moją, albowiem miłością jej goreję i bez niej nie mam odpoczynku. Panie mój, Ty wiesz o tym, boś mnie w niej rozmiłował – bo ona pierwej godną się stała Twojej Miłości. A oto teraz siedzi ona smutna, od wszystkich opuszczona: „Stała się jako niewiasta wdowa, Pani narodów”, nędzna i wzgardzona królowa wszystkich cnót; płacze, siedząc na śmiecisku, że wszyscy przyjaciele pogardzili nią, i stali się jej nieprzyjaciółmi. Oto królowa ta, co od Ciebie ozdobę i koronę wzięła, oblubienica Twoja, nie ma godnego siebie miłośnika! Pomnij, jak miłowałeś ją i za towarzyszkę całego życia ją Sobie obrałeś. Ona też miłością najgorętszą Ci się odwzajemniałą, gdy Ci za Matkę ubogą Panienkę dała, rodzącego się w ubożuchnej stajence radośnie powitała, nędznymi pieluszkami okryła, ubogich pastuszków z takimiż darami przywiodła! Ona Ci w ciągu życia nieodstępną zawsze była towarzyszką, i sprawiła, że nie miałeś gdzie Głowy Twej skłonić. Nie opuściła Cię też wierna Twa miłośnica, gdyś ostatnią o zbawienie ludzkie staczał walkę; jako wierny giermek stała przy Twym Boku; a gdy wszyscy, nawet Uczniowi Cię opuścili, uciekli i zaparli się Ciebie, ona jedna przy Tobie asystowała. Opuszczenie, osądzenie od wszelkich praw człowieczych, zdarcie sukien i obnażenie u słupa ona wykonała: I gdy na wysokim krzyżu, własna Matka Twoja współbolejąca dosiąść Cię nie mogła, Ona, Pani i Królowa cnót – ubóstwo – wspięła się do Ciebie jedna sama ze wszystką swą nędzą i u szyi Twej zawisła. A gdy usta Twoje gorączką trawione otwarły się, pragnąc napoju, ona Ci i tu posłużyła, wody skąpiąc. W jej też objęciach oddałeś Ojcu Świętą Duszę Twoją. Nie brakło jej i przy pogrzebie Twoim, gdy Cię w obcym grobie, wypożyczonym płótnem owinąwszy, złożyła. Narodzenie, życie i śmierć Twoja miała ją za nieodstępną towarzyszkę. Nie rozstałeś się z nią wstępując do Nieba, gdy co ziemskie, na ziemi zostawiłeś i miłośnicę – ubóstwo – wszystkim, jako znak doskonałości życia, poleciłeś, mówiąc: „Jeśli chcesz być doskonałym opuść wszystko, co masz i naśladuj Mnie”. O! któż nie ukocha Ubóstwa Twojego! Proszę więc: chciej mi je dać za panią i królowę życia, chciej mnie jego posiadaniem ubogacić! Niech ono będzie moją i braci moich jedyną własnością, abyśmy Cię, najuboższy Jezu, naśladując, stali się godnymi stanąć przed Tobą w Błogosławieństwa Jego wieniec przyozdobieni! Amen.

Modlitwa w chorobie.

Dzięki Ci składam, Panie Boże, za wszystkie boleści moje i proszę Cię, Panie mój, abyś, jeśli tego mi potrzeba, stokroć je pomnożył. Smagając mnie, nie żałuj biczów, na które zasłużyły grzechy moje. Wiem, iż smagając mnie, miłujesz mnie, bo karając docześnie, nie chcesz karać wiecznie. Amen.

 

 

Inne modlitwy, które Św. Franciszek sam ułożył i zwykł był odmawiać.

Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III Zakonu Św. O. Franciszka 1900

Modlitwa I.

Ojcze Niebieski! proszę Cię, w Imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, Ukrzyżowanego Syna Twego, abyś mi odpuścił wszystkie grzechy i niedbalstwa moje, także nieprawości młodości mojej.

Ojcze z Nieba Boże! proszę Cię w Imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego Syna Twego Błogosławionego, udziel mi Twej Łaski, abym Ci mógł służyć według Woli Twojej.

Ojcze Niebieski, Boże mój, proszę Cię w Imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego Ukrzyżowanego, abyś przy ostatnim zgonie życia mego, raczył się zmiłować nade mną i przyjąć ducha mego przez tegoż Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen.

Modlitwa II.

Panie Jezu Chryste! daj mi, oświeciwszy serce moje, żywą wiarę, mocną nadzieję i czynną, czystą miłość, abym zawsze i we wszystkich sprawach starał się poznać Wolę Twoją i onę wypełniał.

Spraw, o Boże! ażeby Miłość Twoja od wszystkich ziemskich rzeczy mnie oderwała i całkiem sprawiła, abym umrzeć mógł dla Twej nieskończonej Miłości. Proszę Cię o to, Synu Boży, przez Ciebie Samego, który z Miłości ku mnie umarłeś na krzyżu. Boże mój i moje wszystko, czymże Ty jesteś? a czymże ja? czymże, jeżeli nie robaczkiem ziemskim? Pragnę Cię kochać, godny uwielbienia Boże! Tobie już ofiarowałem duszę i ciało moje we wszystkim, czym jestem. Starać się chcę wszystko wypełnić, co do powiększenia Twej Chwały służyć może. Tak, o mój Boże! oto jest jedyny przedmiot pragnień serca mego. Amen.

Modlitwa III.

Następującą modlitwę, przez Św. Franciszka ułożona, może być odmawiana przy wstąpieniu do kościoła.

Adoramus Te, Sanctissime Domine Iesu Christe, hic et ad omnes Ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi; quia per Sanctam Crucem et Passionem Tuam redemisti mundum. Amen.

Gloria Patri…. etc.

Kłaniamy się Tobie, Najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są po całym świecie, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Święty Krzyż i Mękę Twoją odkupiłeś świat.

Chwała Ojcu… itd.

Wszechmogący, Przedwieczny Boże, zasmuconych pociecho, pracujących umocnienie, niechże dojdą do Ciebie rzewliwe modlitwy w jakimkolwiek utrapieniu do Ciebie wołających; aby wszyscy się ucieszyli w każdej potrzebie swojej Miłosierdzia Twego doznaniem, ratunkiem i pomocą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, Bogiem Ojcem i Duchem Święty, żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa IV.

Ojcze Niebieski, Boże! proszę Cię w Imię Jezusa Nazareńskiego, Ukrzyżowanego, Syna Twego Jednorodzonego, abyś się przy ostatnim momencie żywota mego raczył zmiłować nade mną, a przyjąć ducha mego, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa V.

Wszechmogący, Wieczny, Sprawiedliwy, a Miłosierny Boże, daj nam nędznym, dla Ciebie Samego czynić to, co umiemy i Ciebie nade wszystko pragnąc, abyśmy zatem z wierzchu oczyszczeni, a wewnątrz oświeceni, ogniem Ducha Świętego zapaleni, mogli naśladować i iść ścieżkami Najmilszego Syna Twego, Pana Jezusa Chrystusa i do Ciebie Najwyższego, z Twą Łaską, przyjść, który w Trójcy doskonałej żyjesz i królujesz, Bóg Wszechmogący na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023