Św. Gertruda

(16 listopada)

 

 

 

 

UWAGA.

Świętą Gertrudę zapewnił Chrystus, że wszyscy, którzy za jej pośrednictwem do Niego uciekać się będą, dziękując Mu za udzielone jej łaski, będą wysłuchani. Tak samo mówi Św. Gertruda w swoich objawieniach o swej siostrze Św. Mechtyldzie, że wszystkim jej czcicielom obiecaj Chrystus wysłuchać godziwe ich prośby, jeśli za jej pośrednictwem błagać Go o to będą. Przeto i ty duszo chrześcijańska, udawaj się z ufnością do tych dwóch sióstr Świętych, proś je o ich pośrednictwo przed Bogiem, używaj chętnie na Chwałę Boga tych samych modlitw i ćwiczeń nabożnych, którymi one Boga chwaliły, a przez które dostąpiły tyle Łask, Darów i tak wielkiej Świętości, naśladuj je mianowicie w miłości do Ukrzyżowanego i w Najświętszym Sakramencie utajonego Jezusa.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Litania do Św. Gertrudy

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Litania ta ułożona jest z owych czcigodnych nazw, które Chrystus Pan nadał Św. Gertrudzie, które pobudzić mogą do wielkiej ufności.

O Panie Jezu! w zjednoczeniu z ową miłością, dla której zstąpiłeś z Nieba na ziemi i dokonałeś wszystkich spraw ku odkupieniu ludzi , ofiaruję Ci tę modlitwę moją:

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Wszystkie Chóry Świętych Aniołów, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Wybrani Pańscy,

Święta Gertrudo, módl się za nami.

Święta Gertrudo, Dziewico czysta,

Święta Gertrudo, Córko Ojca Przedwiecznego,

Święta Gertrudo, Wybrana Oblubienico Jezusa,

Święta Gertrudo, Świątynio Ducha Świętego,

Święta Gertrudo, Radości Trójcy Przenajświętszej,

Święta Gertrudo, Wonny kwiatku w Ręku Chrystusa,

Święta Gertrudo, nigdy niezwiędły kwiatku wiosenny,

Święta Gertrudo, Różyczko bez kolców,

Święta Gertrudo, Czysta gołębico bez żółci grzechowej,

Święta Gertrudo, Ziemski serafinie,

Święta Gertrudo, Żyjąca świętości,

Święta Gertrudo, Ucieczko wszystkich czcicieli Twoich,

Jezu Chryste, Oblubieńcze Św. Gertrudy, zmiłuj się nad nami!

Przez jej głęboką pokorę,

Przez jej niewinną i świętą czystość,

Przez jej stateczną i nieustającą cierpliwość,

Przez jej gorącą miłość, którą Cię kochała,

Przez radość, którą Ci jej serce sprawiło,

Przez te miłość, którą jej okazywałeś,

Przez te miłość, w której ją przed wieki wybrałeś,

Przez te miłość, przez którą się z nią zjednoczyłeś,

Przez te miłość, przez którą w niej mieszkałeś,

Przez te miłość, przez którą jej życiu szczęśliwy koniec nadałeś.

Przez te miłość, przez którą. jej teraz wiecznych radości udzielasz,

Przez te miłość, którą wszystkich Świętych kochasz i ich uszczęśliwiasz,

Jezu Chryste!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módlmy się. Twej Świętej przyczynie i Twym obfitym zasługom polecam się, o Święta Dziewico, Gertrudo! i proszę Cię, racz spojrzeć na miłość i wierność moją i na moją stateczną ufność, którą serce moje w Tobie pokłada i racz imię moje zapisać w sercu Twoim i umieścić mnie w gronie tych, których szczególnie miłujesz i swoją otaczasz opieką, abym przez Twoją skuteczną przyczynę i przez obfite Twoje zasługi tak żyć zdołał(a), aby żywot mój na ziemi znalazł przed Bogiem upodobanie.

V. Amen.

V. Módl się za nami Święta Dziewico Gertrudo!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! proszę Cię, racz wspomnieć na tę Miłość, którą kochałeś dziewicze serce Świętej Gertrudy, a która Cię zniewoliła do uczynienia obietnicy, że żaden grzesznik, który ją czcić i kochać będzie, nie umrze bez przygotowania się na drogę do wieczności. Przeto błagam Cię, racz uprosić mnie niegodnemu(ej) tę Łaskę, abym zanim śmierć mię zaskoczy odpokutował(a) za grzechy moje, prowadził(a) żywot święty, kochał Cię z całego serca i z wiarą, miłością i nadzieją umarł(a) śmiercią błogosławionych.

R. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Polecenie się do Św. Gertrudy.

Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli N. Sakramentu 1874

Do Twojej się przenajświętszej przyczyny i chwalebnych zasług zalecam, o przenajświętsza Oblubienico Chrystusowa Święta Gertrudo, nabożnie prosząc, racz na szczerą ku Tobie miłość, i prawdziwą serca mego, w twej obronie ufność wejrzeć i imię moje najświętszemu sercu twemu zalecone, w liczbę onych, których osobliwie kochasz i bronisz, poczytać i policzyć; abym za twoim pośrednictwem, od Miłości Chrystusowej nigdy nie był oddzielony. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Pozdrowienie Św. Gertrudy.

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Bądź pozdrowiona, o Św. Gertrudo! czysta gołębico bez żółci, pełna łagodności i prostoty! Bądź pozdrowiona, czysta lilio Pańska, którą Pan Bóg tak bardzo upodobał sobie! Bądź pozdrowiona, prześliczna różo pomiędzy cierniem, tak cierpliwa w boleściach! Bądź pozdrowiony ciągle kwitnący kwiatku wiosenny, którego zapach cnót Twoich jest radością Trójcy Przenajświętszej! Bądź pozdrowiona, najmilsza Oblubienico Jezusa Chrystusa, cała zapalona miłością ku Niemu! Bądź pozdrowiona mieszkanko Najsłodszego Serca Jezusa, przez miłość jak najściślej z Nim zjednoczona! Przez to Najświętsze i Najsłodsze Serce boskiego Oblubieńca Twego pozdrawiam Cię i składam Bogu najpokorniejsze dzięki za tę wielką miłość, którą miał dla Ciebie i za te nieoszacowane Łaski, jakich Ci udzielił. To najświętsze, najukochańsze Serce Boskiego Oblubieńca Twego ofiaruję Tobie i proszę Cię, dla tej miłości, którą do tego gorejącego Serca pałałaś i pałasz, ażebyś uprosić mi u Jezusa raczyła tę Łaskę, abym nie schodził z tego świata w grzechach, ale w Łasce Jego. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Pozdrowienie drugie Św. Gertrudy.

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Chrystus Pan obiecał Św. Gertrudzie, że kto by do niej miał nabożeństwo, ten sobie wysłuży Łaskę podobną do tej, jaką Chrystus Pan ją obdarzył, to jest, że osobliwszym sposobem z nią będzie obcował. (Ks. 4, Rozdz. 20)

Bądź pozdrowiona, o Święta Gertrudo! przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa! Tyś jest pełna Łaski i miłości. Błogosławionaś Ty między dziewicami i błogosławiony jest Najsłodszy Oblubieniec Twój, Jezus Chrystus, Który Cię tak bardzo ukochał i tak nieprzeliczonymi Łaskami przyozdobił. Święta Gertrudo! Pięknie woniejąca i kwitnąca różo Raju Niebieskiego! przez miłość, w której Chrystus w sercu Twoim tak słodko spoczywał, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

Prośba do Pana Jezusa o uproszenie sobie szczególnej Łaski przez zasługi Św. Gertrudy Wielkiej

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Świętej Gertrudzie obiecał Pan Jezus, że kto by Go nabożnie przez nią chwalił i wielbił i dziękował Mu za udzielone jej Łaski, a przy tym prosił Go o jaką szczególną dla swej duszy Łaskę, ten niewątpliwie otrzyma to o co prosi.

O Zbawicielu nasz Panie Jezu! z głębokości serca mojego składam Ci najszczersze dzięki za wszystkie rozliczne Łaski, których udzieliłeś wiernej służebnicy Twej Świętej Gertrudzie, szczególnie zaś za ową nieskończoną miłość, dla której wybrałeś ją przed wieki i na Swą Oblubienicę przeznaczył, dla której pociągnąłeś jej serce do Siebie i z Sobą zjednoczył, dla której tak mile i łaskawie przebywałeś w jej sercu i tak błogą uszczęśliwiłeś ją śmiercią. Dla tych Łask nieoszacowanych i tych zasług obfitych, które Twa Święta służebnica wysłużyła sobie, proszę Cię, abyś mi tych Łask, których dla swego zbawienia najbardziej potrzebuję a szczególnie tę N. (tu wymień ją) łaskawie udzielić raczył, ażebym szczęśliwie życie zakończył(a) i otrzymał(a) żywot wieczny w Królestwie Niebieskim. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

Dziękczynienie za Łaski udzielone Św. Gertrudzie

Bóg moją miłością modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy 1910

Pan Jezus przyrzekł Św. Gertrudzie, że kto by Boga chwalił i pobożnie Mu dziękował za dobrodziejstwa jej udzielone, o cokolwiek prosić będzie przez tę miłość, z jaką przedwiecznie ją wybrał, modlitwa tej osoby wysłuchana zostanie, byleby rzecz,, o którą się modli, była godziwą. (Ks. 3, Rozdz. 31)

Chwalę Cię, błogosławię i czczę, Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, Światło wszystkich świateł najdoskonalsze! i dziękuję Ci przez wzajemną wdzięczność zawsze czci i uwielbienia godnej Trójcy Przenajświętszej, za nieograniczoną Dobroć Twego Miłosierdzia i Twojej Miłości jakimi napełniłeś i ścisłym, a nierozerwalnym związkiem miłości złączyłeś z sobą serce i duszę miłej Oblubienicy Swojej Świętej Gertrudy. Błogosławiona niech będzie tak hojnie uposażenie Dobroci Twojej, które Cię skłoniło do nadania tylu Łask i przywilejów duszy wiernej Tobie ulubionej, żeś się niejako stał niewolnikiem jej miłości.

Niech Ci, Najmiłosierniejszy Jezu, wszelkich dóbr i Łask Dawco! dzięki składa to wszystko, cokolwiek Niebo, okrąg ziemi i głębia morska zamykają. Niechaj Cię chwali Wszechmocność niepojęta, wieczna i nieodmienna, ta Wszechmocność, która od Ciebie pochodząc na Ciebie Samego spada. Niech Cię chwali za nieskończoną Dobroć, z jaką w sercu Oblubienicy Swojej ukochanej Gertrudy Świętej rozlałeś potok wezbrany Miłosierdzia i Łask Swoich, objawiając tym sposobem w jej osobie, jako dźwięcznym i zachwycającym narzędziu, Tajemnice Twojej czułości. Dziękuję Ci, więc za to ze wszystkich sił duszy mojej i dziękuję Ci w imię wszystkich stworzeń tak niebieskich jako i ziemskich i podziemnych. Dziękuję w imię niewymownej Miłości Bóstwa Twego, Mocą którego najwierniejszą i najulubieńszą sługę Swoją wybrałeś od wieków do Łaski Swojej. Przez nią w czasie pociągnąłeś ją do Siebie tak miłośnie i do największej przypuściłeś poufałości, z taką rozkoszą założyłeś w duszy jej mieszkanie, a wreszcie koniec jej życia tak szczęśliwie uwieńczyłeś. Błagam Cię, abyś prośbę moją łaskawie wysłuchać i miłosiernie przyjąć raczył. Przypominam Ci, Najłaskawszy Jezu! obietnicę Przedwiecznej Prawdy, jaką nieskończona Dobroć i Miłość Twoja uczyniła Oblubienicy Twojej, że modlitwy tego, który przez zasługi tej Świętek prosić będzie, wysłuchane będą, jeżeli zbawieniu nie będą przeciwne. A nadto, obowiązałeś się, że gdybyś na dalszy czas skutek prośby odłożył, w trójnasób później to nagrodzisz według Wszechmocności, Mądrości i Dobroci Trójcy Przenajświętszej. Wspomnijże więc, Panie, na to Przymierze Twoje. Nie opuszczaj mnie nędznego(ą), lecz spraw, by prośba moja zbawienny odniosła skutek. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

Modlitwa do Św. Gertrudy w czasie pokus

Bóg moją miłością modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy 1910

Pewna osoba tak dokuczliwie myślami nieczystymi trapiona była, że już na nie miała zezwolić; Bożą jednak Łaską natchniona, podniósłszy płatek jakiś rzucony przez Św. Gertrudę, z ufnością przytuliła go do serca, przy czym tak się modliła: (Ks. 1, Rozdz. 3)

Panie Jezu! dla tej miłości, dla której serce córy Twojej ukochanej od wszelkiej chuci światowej wolne, dla siebie samego łaskami swymi napełniwszy, na mieszkanie wybrałeś, proszę Cię przez jej przyczynę i zasługi, racz mnie od tej pokusy uwolnić. Amen.

Po tej modlitwie wszystkie pokusy od niej odstąpiły. Możesz tę osobę naśladować, a w miejsce płatka, którego nie masz, przyłóż obrazek Św. Gertrudy do serca swego.

Św. Franciszek pewnemu bratu w ciężkich pokusach zostającemu raził, aby pobożnie odmawiać Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… itd.

Uczyniwszy to pokusa ustąpiła. Częstokroć doświadczono tego skutecznie.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Modlitwa do Św. Gertrudy Wielkiej o oddalenie pokus

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Za życia Św. Gertrudy na ziemi udawało się do niej wielu w ciężkich swych pokusach polecając się jej modlitwom i od tych pokus całkowicie uwolnieni zostali; o ileż skuteczniej wstawia się taż Święta dziś za nami w niebie, jeżeli ją o to prosimy!

O Święta Gertrudo, czysta Oblubienico boskiego Zbawiciela! Ciebie najsłodszy Jezus od samego dziecięctwa przeznaczy! dla Siebie, a serce Twoje odwrócił od wszelkich złych skłonności i ponęt tego świata i na Swe mieszkanie sobie obrał. Niestety, serce zaś moje jest pełne namiętności, złych żądz i pokus, które mnie popychają do grzechu, a oddalają od Boga. O pospiesz na mój ratunek, nie opuszczaj mnie w tym niebezpieczeństwie! Potężną jest u Jezusa Twoja przyczyna, więc pospiesz z pomocą, duszy mej nieprzyjaciela odpędź ode mnie, broń mnie od upadnięcia w grzechy, strzeż serca mego od zmazy, abym naśladując Ciebie na ziemi, podobał(a) się Jezusowi tak jak Ty Mu się podobałaś za życia Twego na ziemi. Amen.

 

 

Św. Gertruda

 

 

Modlitwa do Św. Gertrudy Wielkiej

Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Błogosławionej Gertrudzie mówił Chrystus: „Ktokolwiek w twoich modlitwach ufność mając, pomocy twej wezwie, przez Łaskę moją zbawiony będzie”.

Dla twojej świętej przyczyny i chwalebnych zasług, zalecam się, o dostojna Oblubienico Chrystusowa Gertrudo Święta, nabożnie prosząc, abyś raczyła wejrzeć na szczerą moją ku Tobie miłość i prawdziwą serca mego w Twojej obronie ufność; racz imię moje zlecone Twemu świętemu sercu, w liczbę onych, których osobliwie kochasz i bronisz, poczytać i policzyć, abym za pośrednictwem Twoim od Miłości Chrystusowej nigdy nie był oddzielony.

V. Módl się za nami Święta Gertrudo.

R. Abyśmy się godnymi obietnic, które Chrystus Pan tobie uczynił.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste! Oblubieńcze serc czystych, ofiaruję ja Tobie tę modlitwę moją, w zjednoczeniu onej miłości, w której żeś Śmierć podjął, i oną ze wszystkimi zasługami Przenajświętszego Człowieczeństwa w dzień Wniebowstąpienia Twego Bogu Ojcu przedstawił. Błagam przez Miłość oną, w której żeś się do Oblubienicy Twojej tak wdzięcznie skłonił, abyś mnie przez Jej zasługi i modlitwy, uczynił wiernym Tobie i do wiecznego żywota wprowadził.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *