Św. Ignacy Loyola

 (31 lipca)

 

 

 

 

Nabożeństwo dziesięciu niedziel na cześć Św. Ignacego

Źródło: Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Wszystkim wiernym obojga płci, którzy przez 10 niedziel bezpośrednio po sobie następujących przed uroczystością Św. Ignacego, lub kiedykolwiek w roku pobożne rozmyślania, modlitwy i inne dobre uczynki ku czci tego Świętego odprawią, którykolwiek kościół Towarzystwa Jezusowego nawiedzą i ze skruchą się wyspowiadawszy Komunię Świętą przyjmują, udzielił Papież Klemens XIII odpust zupełny. Dla tych miejsc, gdzie nie ma Towarzystwa Jezusowego, nadany jest tenże sam odpust, jeżeli wierni wypełniwszy inne warunki, nawiedzą kościół parafialny i tam się pomodlą na intencję Papieża.

Według Summar. Indulg. S. I. (aprobow. przez Św. Kongr. Odp. d. 30 stycznia 1886r.) mogą wierni zyskać odpust zupełny 31 lipca w dniu Św. Ignacego, gdy się spowiadają, Komunię Św. przyjmują i nawiedzą kościół Towarzystwa Jez., modląc się tam na zwyczajne intencje. Toż samo w uroczystość Św. Franciszka Ksawerego (3 grudnia), Św. Franciszka Borgiasza (10 paźdz.), Św. Jana Franciszka Regis (16 czerwca), Św. Franciszka Hieronyma (11 maja), Św. Męczenników Japońskich, Pawła, Jana i Jakuba (5 lutego), w tytularne święto każdego kościoła Tow. J. i w 1 stycznia albo w jeden z 7 poprzedzających lub następujących dni. Wszystkie te odpusty mogą być ofiarowane za dusze czyśćcowe.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Godzinki o Św. O. Ignacym Societatis Jesu Fundatorze

Źródło: Officium codzienne z Rożnemi nabożeństwami Ku większey czci Boga 1738

Na Jutrznię.

Miłość Imienia Jezusowego niech zapali serca nasze. Amen.

Panie, otwórz wargi moje,

A usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją.

Boże! przybądź na pomoc moją.

Panie! na wspomożenie moje pospiesz się.

Chwała Ojcu…

 

Hymn

Przybądźcie, których ufanie

W przyczynie Ignacego

I w których naśladowanie

Jest, i chęć ku czci jego.

Sławmy, że się najwyższemu

Żywą wiarą staje,

Imieniu Jezusowemu

Ściśle na cześć oddaje.

Na cnoty się zapatrując,

Głośmy jego zwycięstwa.

A w Niebie Chwały winszując,

Zachęćmy się do męstwa.

Bogu w Świętych niech brzmi Chwała

Oraz i dziękczynienie,

Ignacego cnót cześć stała

Niech trwa i wysławienie.

 

Na Laudes

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Kiedy świat grzechów straszliwe

Napełniały ciemności

Oraz herezji burzliwe

Ścisnęły nawałności,

Widząc to, Rządca najwyższy

Zażył nad nimi litości,

Ignacego odmieniwszy.

Ten dał dowód miłości,

Że go lekarzem z żołnierza

Czyni tak wiele złego,

Aby wszystek do przymierza

Lud wiódł Boga swego.

A tak złościami ściśniony

Świat zakwitnął cnotami

I od zbrodni oczyszczony

Świeci cnót przymiotami.

 

Antyfona. Postanowiłem cię dziś nad narodami i królestwy, abyś wyrywał i psował, i rozpraszał, i budował, i szczepił. Jr 1, 10

V. Znalazłem syna Jessego, męża według serca mego.

R. Który wypełni wszelką wolą moją. Dz 12, 12

V. Modlitwa. Boże, który na większe Imienia Twego Chwały rozmnożenie, nowym przez Błogosławionego Ignacego posiłkiem Kościół Wojujący wzmocnić raczyłeś, pozwól nam, abyśmy za jego pomocą i naśladowaniem walcząc na ziemi, zasłużyli być z nim w Niebie koronowani. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

Na Prymę.

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Ignacy się na wojskowy

Zrazu żywot udaje,

Lecz z postrzału żołnierz nowy

Do Chrystusa przystaje.

Gdy nogę lecząc skruszoną,

Czyta Świętych Żywoty

Odwagą nieporuszoną

Drogę obiera cnoty.

Rodzicielski dom opuszcza

Boskiej pełen Miłości,

Tejże w serca skry zapuszcza

Z żądzą świątobliwości.

 

Antyfona. Wynidź z domu twego i z powinowactwa twego, i z domu ojca twego, a pójdź do ziemi, którą‑ć pokażę. Ks. Rodzaju 12, 1

V. Chodź przede mną, a bądź doskonały,

R. A rozmnożę cię wielce. Ks. Rodzaju 17, 1-2

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Na Tercję.

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Boskiej się Matce oddając,

Noc na modlitwie spędzać

Tam sumienie oczyszczając,

Grzechy swe z żalem jawi.

Ciało swe karci postami

I życia surowością.

Wraz się brzydzi rozkoszami

I pieniędzy miłością.

Za tym dla Boskiej Miłości

Na prace się wydaje,

Przy nich Niebieskiej słodkości

Uczestnikiem się staje.

 

Antyfona. I jako stałeś się czci godnym w oczach moich i chwalebnym, Jam cię umiłował, mówi Pan. Tyś sługa mój, któregom obrał. Ks. Iz 43, 4

V. Uczcił go w pracach.

R. I dopełnił prac jego. Mdr 10, 10

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Na Sekstę.

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Udaje się na nauki,

Lat już trzydzieści mając.

Boskiej im miłości sztuki

Za koniec zakładając.

Aby sobie do pomocy

Uczonych mógł pobierać,

A śmierci, w grzechowej nocy,

Nie dał ludzi pożerać.

Potwarzy cierpi i bicia,

Urągania więzienia,

Rad by nawet pozbył życia

Dla ludzi wspomożenia.

 

Antyfona. W zdradzie tych, którzy go oskarżali, przybył mu na pomoc i czci godnym go uczynił. Mdr 10,14

V. Strzegł go od nieprzyjaznych.

R. I od zwodzicieli obronił go. Mdr 10, 12

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Na Nonę.

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Bawiąc się rozmyślaniem,

Sercem w Boga wlepiony,

Wielką odziany światłością

Był od ziemie wzniesiony.

Apostołów na robotę

Do Indów wyprawuje.

Indziej sam z innymi cnotę

Szczepi i pielęgnuje.

Nadzieją swych cieszy nową,

Zostawszy upewniony,

Że Opieką Chrystusową

Zakon ma opatrzony.

 

Antyfona. Idźcie, bystrolotni Aniołowie, do narodu czekającego i zdeptanego, któremu rzeki ziemię rozerwały. Iz 18, 2

V. W naukach Pana wychwalajcie. Iz 24, 15

R. A nauczcie ludzi Praw Boskich. 2 Krl 17, 19

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Na Nieszpory.

Miłość Imienia Jezusowego… Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Wkrótce Zakon pod Imieniem

Jezusa wzniesiony,

Boskim na ziemi ramieniem

Został wnet utwierdzony.

Generałem Ignacego

Ojcowie obierają.

Wszyscy się chętnie pod jego

Posłuszeństwo poddają.

Przyjąwszy urząd, staranie

Z wielkim czyni pożytkiem,

Jak niebieskie chciało zdanie,

Staje się wszystko wszystkim.

 

Antyfona. Wezmę cię, Zorobabelu, sługo mój, i położę cię jako znak, bom cię obrał. Ag 2, 24

V. Gdyś był maluczkim w oczach twoich.

R. Stałeś się głową nad pokoleniami izraelskimi. Por 1 Sm 15, 17

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Na Kompletę.

Miłość Imienia Jezusowego niech zapala serca nasze. Amen.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz,

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, przybądź na… itd. jak na Jutrznię.

 

Hymn

Rozrosła się ta winnica

Za pracą Ignacego.

Rozszerzyła jej granica

Za darem Najwyższego.

A Ignacy swą robotę

Szczęśliwie dokończywszy,

W nas niech podobną ochotę

Wznieci, w Niebo przybywszy.

O Patryarcho, światłością

Niebieską nas oświecaj,

A ojcowską twą miłością

Bogu zawsze polecaj.

 

Antyfona. Ten jest miłośnik braci i ludu izraelskiego, który się wiele modli za lud i wszystko święte miasto. 2 Machabejska 15, 14

V. Wejrzał na modlitwę pokornych.

R. I nie wzgardził prośbą ich. Por. Ps 101, 18

Modlitwa tak jak wyżej na Laudes.

 

Zalecanie Godzinek Świętemu Ignacemu

Te ja tobie Chwały pienia

Pokornie ofiaruję,

Pragnąc czci twej rozmnożenia,

Bo mniej godną znajduję.

Niechże mam przez Cię Boskiego

Dowód daru ten stały,

Bym był w Boga i bliźniego

Miłości doskonały.

Niechaj Bogu póki żyję

Służę szczerze, statecznie,

Aż usłyszę, że zażyję

Z Nim w Niebie chwały wiecznie.

Bogu w Świętych niech brzmi Chwała

Oraz i dziękczynienie.

Ignacego cnót cześć stała

Niech trwa i wysławienie.

 

V. Módl się za nami, Święty Ojcze Ignacy.

R. Abyśmy się godnymi stali Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, który Świętego Ignacego, Wyznawcę Chwały Twojej znacznym pomnożycielem, Zakonu zaś Societatis Jesu fundatorem uczynić raczyłeś, pozwól litościwie, abyśmy za jego przyczyną Niebieskiej Chwały Twojej zasłużyli być uczestnikami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Godzinki o Świętym Ignacym, Fundatorze Societatis Jesu (II)

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

Na Jutrznię.

Panie! otwórz wargi moje.

A usta moje będą głosić Chwałę Twoją.

Boże! Wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Ignacy Święty idąc z rodu szlacheckiego,

Był godnym dworzaninem króla Hiszpańskiego.

A żołnierzem zostawszy, z działa postrzelony,

W jedną nogę, na drugiej srodze skaleczony.

Spadłym z muru kamieniem, o zdrowi zwątpiwszy,

I ostatni testament mężnie uczyniwszy.

Od ludzi, nie od Boga, będąc opuszczony,

Wnet od Niego w ten sposób został pocieszony.

W tęskności srogiej Świętych czytając żywoty,

Tak się ogniem zbawiennym zapalił do cnoty.

Że dłużej służyć nie chce światu postanowił,

Aby się w niebieskiego człowieka odnowił.

Refren: Za co niech będzie chwała Bogu Wszechmocnemu,

Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyfona. Powstał ogień w kościach moich i wyćwiczył mnie.

V. Ogień przyszedłem rzucać na ziemię,

R. A czego chcę, tylko żeby się zapalił.

V. Módlmy się: Boże, któryś na Świętego Ignacego, Wyznawcę Twego, ciężki przypadek dopuściwszy, dziwneś poprzez Żywoty Świętych do Siebie go nawróciłeś: spraw to, aby za jego zasługami i przyczyną, wszelakie złe przygody w dobre się nam obracały, a przykłady Świętych zapalały nas do Twojej Miłości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Prymę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Od Piotra Świętego w tym znagla uleczony,

I od Panny Najświętszej mile nawiedzony.

Udał się na Jej górę, gdzie noc na rozmowie,

Z Bogiem i Matką Jego trwając o odnowie.

Życia dusznego myślał, w czym Bogu przewinił,

Generalną tam Spowiedź, wszystkiego uczynił.

Tamże broń na Ołtarzu złotą zawiesiwszy,

A prześwietne z żebrakiem szaty zamieniwszy.

Na wieczną się odważnie Bogu ofiaruje,

Usługę, na większą Chwałę, całe konsekruje.

O dalszych też czynnościach pilno Boga bada,

Tak żołnierstwa nowego fundament zakłada. Refren tak jak wyżej.

Antyfona. Rozgorzało się serce moje we mnie i na rozmyślaniu moim rozgoreje się ogień. Ps 88.

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, który gorącą miłość ku Najświętszej Pannie, Matce Twojej, w sercu Ignacego Świętego zapaliwszy, na służbę go Swoją z Jej ręki przyjąłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, w Tej Najświętszej Matce gorąco się zakochawszy, wiernie Tobie służyć poczęli. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg Jeden na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Ostrą pokutę zaczął, a modlitwie dając,

Dni i nocy, na twardej ziemi spoczywając.

On, żebrak dobrowolny, ostrym otoczony,

Pasem, we włosienicę przykrą obleczony.

O chlebie i o wodzie pości, a nie w Niedzielę,

Przy gęstych biczowaniach krwi wylewa wiele.

Wtenczas głębokie w Bogu miewa zachwycenia,

Dziwne pisze choć nieuk, Duchowne ćwiczenia.

Widuje w Sakramencie Boga zakrytego,

Poznaje Go istotnie w Trójcy Jedynego.

I o tych Tajemnicach, tak mocne miał zdanie,

Że gotów był choć bez Pisma zawsze umrzeć za nie. Refren. tak jak wyżej.

Antyfona. Wziąwszy ogień z Ołtarza, tajemnie go zakryli; gdzie była studnia głęboka i sucha, a gdy słońce rozjaśniało, które było za obłokiem, zapalił się ogień wielki, tak że się wszyscy dziwowali. 2 Mal 1

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, któryś przez ostrą pokutę i dziwne umartwienia Świętego Ignacego Wyznawcę Twego do głębokiego pojęcia Tajemnic Twoich przysposobił; spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, pokutę za grzechy nasze przyzwoitą czyniąc, Ciebie zawsze lepiej, a lepiej poznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Tak chcąc gruntowniej w Bogu nabywać nauki,

Chociaż mu przeszkadzały, harde krewnych krzyki.

Szedł między dzieci do szkół w trzydziestym roku,

Gdzie pobożnych zbierając do swojego boku.

Towarzyszów, z nich Zakon Jezusów funduje,

I obyczaje ludzkie z gruntu naprawuje.

Wszelkiego stanu ludzi od grzechu odwodzi,

Do częstych Sakramentów namową przywodzi.

Czyni sam katechizmy, żarliwe kazania,

Cierpi więzienia, bicie i prześladowania.

Dla zysku grzesznych w zmarzłym jeziorze nocuje,

Z ujmą zdrowia i sławy czci Boskiej adoruje. Refren. tak jak wyżej.

Antyfona. Wód wiele nie mogło zagasić miłości, ani rzeki jej nie zatłumią. Cant. 8

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, któryś na pozyskanie dusz ludzkich, Świętemu Ignacemu, Wyznawcy Twemu, skuteczne podawał sposoby, a za ich wykonanie chciałeś, aby wiele cierpiał; spraw to, abyśmy za Jego zasługami i przyczyną, wszelkie przypadające przy dobrych sprawach, przykrości cierpliwie znosząc, w pobożnych uczynkach nie ustawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Dla sierot i do Wiary świeżo nawróconych,

Dla wstydu Panieńskiego, dla nędzą ściśnionych,

Dla studentów fundusze słusznie prowiduje,

Domy i seminaria szczęśliwie buduje,

Zakłada kolegia, wystawia kościoły,

Miewa przy swoich pracach na pomoc Anioły.

Dla nauki pobożnej gdy szkoły otwiera,

Sam uczy i sam mistrzów pilności doziera.

Na heretyków, pogan także nawracanie

Śle uczniów, stąd urosło takie mądrych zdanie,

Że jak Bóg niegdyś innych przeciw niewierności,

Tak jego wzbudził przeciw heretyckiej złości. Refren. tak jak wyżej.

Antyfona. Czyni anioły swoje duchami i sługi swoje ogniem pałającym i nie masz, kto by się skrył przed gorącem Jego. Ps 18

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, Który Świętego Ignacego, Wyznawcę Twego, powszechnym wszelkich stanów ojcem uczyniwszy, chciałeś go mieć wszystkim dla wszystkich, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, Ciebie w bliźnich bez różnicy kochając, wspólnego z nimi wesela w Niebie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Gdy tak we wszystkim szuka większej Boga Chwały,

Dla żarliwości jego ten świat zda się mały.

Za czym też go Bóg wielki wynosi cudami,

Niebieskimi twarz jego zdobi promieniami.

Widziałeś nieraz dzieła te, Filipie Święty,

Widziałeś je, Ksawery, a zdumieniem zdjęty

Zwałeś go „ojcem świętym”, i pisząc do niego,

Z Indii – tylko klęcząc – nie czyniłeś tego.

Na imię Ignacego srogie piekło drżało,

Z opętanych czartostwo wnetże uciekało.

Jednym słowem niewierne do Boga nawracał,

Koronką, chustką, cieniem choroby ukracał. Refren. tak jak wyżej.

Antyfona. Rozjaśniło się słońce na tarcze złote i świeciły się od nich góry. Matt 1

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, który wielbiących Cię uwielbiasz i w czci Świętych Twoich bywasz uczczony, spraw to, abyśmy, którzy chwalebne Ignacego, Wyznawcy Twego, zasługi szanujemy, jego też skutecznej doznawali opieki. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

I odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu… itd. jak wyżej na Jutrznię.

Hymn

Jest to mała nagroda za twoje przysługi

Kościołowi czynione – trzeba, żeby drugi

Świat ci za nie zapłacił, pójdźże więc, Ignacy,

Przez drogą śmierć do Boga; weźmiesz twojej pracy

Nagrodę, kiedy staniesz między Serafiny,

Chorągiew białą mając, poprowadzisz syny

Niezliczone do Nieba. O wielki Hetmanie!

Patrzyło oko Panny Serafickiej na nie.

Zstępujcie z Nieba, gwiazdy; trzeba, żeby ciało

Zmarłego przyzwoity od was honor miało.

Uciekajcie, choroby; sroga śmierci stękaj,

Biretu Ignacego, czartostwo się lękaj.

Bójcie się zabobony, wody poświęconej,

Bój się diable, w metalach twarzy wyrażonej. Refren. tak jak wyżej.

Antyfona. Oto wóz ognisty i konie ogniste rozdzieliły obu i wstąpił z szumem do Nieba. 4 Reg 2.

Wersety przed modlitwą jak wyżej na Jutrznię.

Módlmy się: Boże, Który Świętego Ignacego do wysokiej Świętych Twoich Chwały wyniosłeś i uczyniłeś go wodzem, niezliczone dusze do Nieba wprowadzającym, a piekłu straszliwym uczynił; spraw to przez jego zasługi i przyczynę, abyśmy szatańskie najazdy mężnie zwyciężali i wiekuistej w Niebie korony szczęśliwie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety po modlitwie tak jak wyżej na Jutrznię.

Polecenie Godzinek

Czci znak, który ci daję, o mój Ojcze Święty,

Niegodny marnotrawca (Córka marnotrawna), niech od Ciebie przyjęty.

Mile będzie; uprosisz mi od wszelkiej złości

Serce wolne; wyjednaj iskierkę miłości,

Którąś gorzał ku Bogu. Większej Jego Chwale

Wszystkie sprawy przez ręce twe oddaję wcale.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Litania o Św. Ignacym Loyoli

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święty Ignacy, Módl się za nami!

Święty Ignacy, Ogniu od Boga zapalony,

Święty Ignacy, Fundatorze zakonu towarzystwa Jezusowego,

Święty Ignacy, Gorliwy chwalco Trójcy przenajświętszej.

Święty Ignacy, Uciecho Serca Jezusowego i Maryi,

Święty Ignacy, Sygnecie Palca Boskiego,

Święty Ignacy, Naśladowco żywota anielskiego,

Święty Ignacy, Męczenniku pragnieniem męczeństwa,

Święty Ignacy, Sekretarzu Tajemnic Boskich,

Święty Ignacy, Serce gorliwością dusz zapalone,

Święty Ignacy, Naczynie wyborne, noszące słodkie Imię Jezus,

Święty Ignacy, Światło świata całego,

Święty Ignacy, Wzorze doskonałości,

Święty Ignacy, Gladzicielu występków,

Święty Ignacy, Skarbnico cnót wszelkich,

Święty Ignacy, Wzgardzicielu świata i wszelkich próżności,

Święty Ignacy, Ozdobo żywota bogomyślnego i pracowitego,

Święty Ignacy, Rycerzu o pomnożenie Królestwa Bożego i Czci Boskiej najmężniej walczący,

Święty Ignacy, Pochodnio oświecająca i gorejąca miłością Boga i bliźniego,

Święty Ignacy, w uniżeniu siebie samego niezgruntowana głębokości,

Święty Ignacy, Lilio czystości,

Święty Ignacy, Cudo posłuszeństwa,

Święty Ignacy, Przykładzie cierpliwości,

Święty Ignacy, Prawidło umartwienia,

Święty Ignacy, Obrazie żywy szczerego nabożeństwa,

Święty Ignacy, Miaro wstrzemięźliwości,

Święty Ignacy, Filarze Kościoła Jezusowego,

Święty Ignacy, Zwierciadło skromności,

Święty Ignacy, Jednaczu serc rozróżnionych,

Święty Ignacy, Nauczycielu nieumiejętnych,

Święty Ignacy, Wynalazco ćwiczeń duchownych,

Święty Ignacy, Kościele pokoju i świętobliwości,

Święty Ignacy, Ustawiczny Gościu Stołu Bożego,

Święty Ignacy, Przybytku najświętszego Sakramentu,

Święty Ignacy, Wodzu wojska Jezusowego,

Święty Ignacy, Burzycielu bałwochwalstwa,

Święty Ignacy, Nawrócenie heretyków,

Święty Ignacy, Wizerunku pokutujących.

Święty Ignacy, Przewodniku owieczek błądzących,

Święty Ignacy, Rozeznawco duchów,

Święty Ignacy, Proroku rzeczy przyszłych,

Święty Ignacy, Miłośniku krzyża Chrystusowego,

Święty Ignacy, Perło droga w koronie Króla Niebieskiego,

Święty Ignacy, Zdrowie chorych,

Święty Ignacy, Pociecho utrapionych,

Święty Ignacy, Ucieczko ubogich,

Święty Ignacy, Karmicielu sierót,

Święty Ignacy, Ojcze z miłości naukami się bawiącej,

Święty Ignacy, Posiłku Kościoła wojującego,

Święty Ignacy, Obrońco Wiary Katolickiej,

Święty Ignacy, Podporo Kościoła Bożego,

Święty Ignacy, Stolicy Apostolskiej aż do śmierci najposłuszniejszy synu,

Święty Ignacy, w duchownych synach Twoich na wieki żyjący,

Święty Ignacy, Pogromicielu duchów piekielnych,

Święty Ignacy, Pomocniku rodzących matek,

Święty Ignacy, Obrońco wszystkich, którzy cię nabożnie wzywają,

Cudowny Ignacy,

Ojcze Święty Ignacy! większą Chwalę Bożą zawsze w ustach noszący i we wszystkich sprawach onej szukający,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, Święty Ojcze Ignacy!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Dobry Panie Jezu Chryste, który w drodze Św. Ignacemu ukazawszy się, przyobiecałeś Mu, że zawsze miłościw ku niemu będziesz; nie pogardzaj też naszymi modlitwami, w potrzebach naszych, a wybawiaj nas zawsze od niebezpieczeństw wszelakich; duchowne syny Św. Ignacego rozmnażaj, Kościoła Twego Wojującego Przewodnikiem zawsze bądź, w troskach naszych nas nie opuszczaj, domy nasze z rodzinami naszymi błogosław, urodzajami ziemskimi nas obdarzaj: a po śmierci w Chwale Niebieskiej daj nam Siebie na wieki oglądać. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Módlmy się: Boże! któryś dla większej Chwały Imienia Twego pomnożenie, nowym przez Błogosławionego Ignacego posiłkiem Wojujący Kościół wzmocnił, spraw, abyśmy jego pomocą i naśladowaniem walcząc na ziemi, zasłużyli z nim na koronę niebieską. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Modlitwa do św. Ignacego Wyznawcy.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Patryarcho Ignacy, którego Bóg Ojciec zesłał Jezusowi, któremu Jezus być miłościwym się przyobiecał, którego Duch Święty wszystkimi cnotami przyozdobił. Fundatorze zakonu Towarzystwa Jezusowego, od Boga wzbudzony, prawdziwy naśladowco Chrystusowy, Ojcze i w Chrystusie Świętego Franciszka Ksawerego, wodzu wojska Jezusowego i księże tych, którzy noszą Imię Jezus, przed narodami i poganami, świata i jego marnościami, prawdziwy wzgardzicielu, pragnący żarliwie Czci i Chwały Boskiej, nieugaszony ogniu Miłości Boskiej, miłośniku prawdziwy, przykładna lilio czystości. Aniele cudowny w ciele, pogromienie duchów piekielnych, obrońco wszystkich, którzy Cię nabożnie wzywają, cudowny Ignacy. O Ignacy! większą Chwałę Bogu w ustach noszący i zawsze jej we wszelkich sprawach szukający, pragnę ja wszystko życie moje na większą Chwalę Boga mego wykierować, pragnę być prawdziwym naśladowcą cnót twoich, pragnę być na czynieni tych Darów Bożych, którymi Cię Bóg napełnił, przyczyniwszy się za mną w życiu i przy śmierci, abym z Tobą Boga chwalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Modlitwa przed obrazem Św. Ignacego Loyoli

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Witaj Patryarcho Święty Ojcze Ignacy, naśla­dowco Jezusa Chrystusa, Kościele Ducha Świętego, miły Sługo Trójcy Przenajświętszej. Witaj Rówieśniku Męczenników, Wizerunku Apostołów. Naczynie wybrane, Wzorze doskonałości. Wi­taj cierpliwości wyobrażenie, Lilio czystości, Zwierciadło skromności. Witaj posłuszeństwa Cudo, Miłości Płomieniu, ubogich Ucieczko. Witaj Przykładzie wstrzemięźliwości, Pokory Konterfekcie, utrapionych Pociecho, przybywaj na pomoc, nieumiejętnych Nauczycielu, pokutu­jących Wodzu, Chrześcijaństwa Naprawco. Oświeć rozum mój, Światłości niewiernych. Kieruj ser­cem moim, wielki afektów własnych rządco. Zjednaj mi przejednanie z Bogiem, szczęśliwy zgody Jednaczu. Uproś w dobrym statek, mo­cny Kościoła Filarze, przyczyn się do Boga za mną i za wszystkimi moimi Krewnymi, i przyja­ciółmi dobrodziejami, życzliwy sierót opieku­nie. Bądź mi tarczą w wszelkich przygodach i nieszczęściu. Broń mnie od pokus i od wszego złego, przez cały bieg żywota mego, a oso­bliwie nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen.

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Modlitwa do Św. Ignacego Loyoli (przeciw cholerze)

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Chwalebny Patriarcho, Św. Ignacy, błagamy Cię pokornie, wyjednaj nam u Boga przede wszystkim wolność od największego ze wszystkich nieszczęść, to jest od grzechu, a potem też zachowanie od zaraźliwej choroby jaką jest cholera, jedna z tych plag, jakimi Pan karze grzechy rodu ludzkiego. Niech Twój przykład zapali w naszych sercach gorące pragnienie, by wszystkimi siłami pracować na większą chwałę Bożą i zbawienie bliźnich. Wyproś nam także u Najlitościwszego Serca Jezusa, Pana naszego, Łaskę, która jest koroną wszystkich innych, to jest wytrwanie w dobrym aż do końca i wieczną szczęśliwość. Amen.

Odpust 200 dni raz na dzień za odmówienie powyższej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie. (Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. 5 Lutego 1885).

 

 

Św. Ignacy Loyola

 

 

Modlitwa do Św. Ignacego Loyoli, którą niewiasty ciężarne mówić mają.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

O czcigodny Ojcze, Św. Ignacy! któremu oprócz innych Łask, Bóg i tę dać raczył, że chorym, a osobliwie rodzącym, aby szczęśliwie porodzić mogły niebieską pomoc zjednać możesz, pokornie Cię proszę, uczyń mnie tej Łaski uczestniczką, abym przez skuteczną prośbę i modlitwę Twoją otrzymała Błogosławieństwo i Boga w Tobie chwaliła i na wieki wielbiła. Miejże ten owoc żywota mego zalecony, o wierny i nieomylny w potrzebach i przygodach Wspomożycielu, aby szczęśliwie ochrzczony być mógł, i przez cudowne odrodzenie z Chrystusem zjednoczony, a Imieniu Twemu wiecznie obowiązany zostawał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. Ojcze Św. Ignacy, módl się za mną do Boga,

R. Abyś mnie w potrzebie mej ratował.

MODLITWA.

Wszechmogący, Wieczny Boże! któryś z wyroku Twego Boskiego tak postanowił, aby rodzące w tęsknicach i boleściach (nagradzając Ewy przestępstwo) rodziły, przez Twoje nieograniczone Miłosierdzie proszę Cię i przez Ojca Św. Ignacego, Sługi Twego wiernego, przyczynę, abyś ostry Wyrok Twój zwolniwszy, mnie do szczęśliwego porodzenia dopomógł, a wespół z potomkiem ku większej Chwale Twojej, zdrowiem i Łaską Swoją ubogacił i radością napełnić raczył, abym Ciebie, Boga mego najmilszego, za tę Łaskę wielbić i chwalić nieprzestannie mogła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Dobry Jezu, któryś na drodze Św. Ignacemu się pokazał, żeś na niego chciał być zawsze łaskaw, przyobiecałeś mu, nie pogardzajże moimi modlitwami w moich potrzebach. Ty mnie racz wybawić od niebezpieczeństw wszelkich, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Bądź mi miłościw, Boże! w Tobie nadzieję pokładającej.

Boże! Który w Tobie ufność pokładających nie zasmucasz, ale ich modlitwy przyjmujesz, uczeń z nami Miłosierdzie Twoje, a przez zasługi i przyczynę Św. Ignacego, Sługi Twojego, przybądź na ratunek w potrzebie mojej, w której się teraz do Ciebie uciekam. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023