Św. Jakub Starszy Apostoł

(25 lipca)

 

 

 

 

Litania do Św. Jakuba Apostoła

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Jakubie, Apostole Chrystusa Pana,

Święty Jakubie, naśladowco krzyża Chrystusowego,

Święty Jakubie, Męczenniku chwalebny,

Święty Jakubie, od Chrystusa Pana do prac Apostolskich powołany,

Święty Jakubie, przez Pana Jezusa synem gromu nazwany,

Święty Jakubie, na głos Chrystusa zaraz idący,

Święty Jakubie,  wierzący w cuda Pana Jezusa,

Święty Jakubie, pełen ufności w Mistrza swego,

Święty Jakubie, miłością gorącą pałający,

Święty Jakubie, świadku tajemnic Chrystusa,

Święty Jakubie, przy Jego przemienieniu na górze Tabor będący,

Święty Jakubie, przejęty rozkoszą Królestwa niebieskiego,

Święty Jakubie, ogłaszający słowo Boże wszystkim narodom,

Święty Jakubie, z miłości Chrystusa cierpieć pragnący,

Święty Jakubie, ofiarujący się cierpieć wraz z Mistrzem swoim,

Święty Jakubie, cierpliwością wielką przejęty,

Święty Jakubie, ciężkie więzienie i głód mężnie znoszący,

Święty Jakubie, życie swoje na męczeństwo z weselem ofiarujący,

Święty Jakubie, od Heroda na śmierć skazany,

Święty Jakubie, dla Imienia Chrystusa Pana głowę swą pod topór katowski oddający,

Święty Jakubie, po śmierci cudami wsławiony,

Święty Jakubie, towarzyszu wybranych Bożych,

Przez zasługi Jezusa Chrystusa, przepuść nam, Panie!

Przez mąkę i śmierć Jego,

Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jego,

Przez wszelkie zasługi Jakuba Świętego,

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od niewdzięczności dobrodziejstw Twoich,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Abyśmy na wzór ś. Jakuba, cierpienia znosili, wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy miłością Bożą napełnieni byli,

Abyśmy w prawdziwym żalu za grzechy nasze, życia dokonali,

Abyśmy Cię w życiu i po śmierci kochali,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Święty Jakubie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Święty Jakubie Apostole! dla którego i dla Jana Świętego brata twego, matka twoja upraszała Chrystusa o pierwsze miejsce w Królestwie Jego, a Tyś najpierwszy był od Niego wezwany do kielicha męczeńskiej śmierci, i przez to uprzedziłeś wszystkich innych Apostołów do Królestwa z Zbawicielem twoim w Niebie. Uproś mi u tego Pana Łaskę wielbienia Go, tak w pociechach jako i w przykrościach życia i śmierci mojej, aby mi się także dostał(a) cząstkę z Tobą w zgotowanym od Ojca Niebieskiego Królestwie wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Jakub Starszy Apostoł

 

 

Modlitwa w dzień Św. Jakuba Apostoła

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Duchu Święty Boże, Który ludzkie niedoskonałości Apostołów, pamięci naszej przez Świętą Ewangelią zostawiłeś, ażebyś nam pokazał, jak doskonałymi się stali po przyjęciu przedziwnych Darów Twoich, wielbię cię za to, i pokornieć dziękuję, ale także serdecznie proszę, racz też i mnie wspomagać skuteczniejszymi Darami Swoimi. Nie gorszę ja się z tego, mój Panie, że dzisiejszy Święty Jakub Apostoł był jednym z tych, którzy się domawiali pierwszeństwa między sobą, i owszem, że się takie ułomności trafiły w uczniach Jezusowych przy Boku Jego, bardziej mnie to przeraża strachem, aby mi w większe daleko grzechy upaść kiedy nie przyszło. Więc Duchu Przenajświętszy, jakoś Apostołowi temu dopomógł stać się pokornym, pokornego Nauczyciela Swego uczniem, i dla Imienia Jego wesoło znosić wzgardy, prześladowania, i śmierć męczeńską, dajże i mnie pozbyć się nadętości serca, wyniosłości umysłu, i wszelkiej pychy, która niemal do da wszystkich zwykła przywodzić grzechów.

O Święty Jakuba Apostole! dla którego i dla Jana Świętego Brata twego o pierwsze Matka twoja upraszała Chrystusa miejsce w Królestwie Jego, a tyś najpierwszy był od niego wezwany do kielicha męczeńskiej śmierci, i przez tę uprzedziłeś wszystkich innych Apostołów do królowania z Zbawicielem twym w Niebie: Uprośże mi u Tego Pana Łaskę wielbienia go, tak w pociechach, jako w przykrościach życia, i śmierci mojej, ażeby mi się także dostała cząstka z tobą w zgotowanym od Ojca Niebieskiego Królestwie Wiecznym Amen.

 

 

Św. Jakub Większy

 

 

Modlitwa do Św. Jakuba Apostoła.

Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Jakubie Apostole posłuszny i skory na zawołanie Chrystusa, porzucający matkę i majątki, mając dosyć na Jezusie, w Którym są wszystkie dostatki, prawdziwy kochanku Maryi, Która ci się jeszcze żyjąca na świecie pokazała, uproś mi żebym przynajmniej był sługą Maryi prawdziwym, kiedym nie godzien być kochankiem. Jakoś Ty na pytanie Zbawiciela naszego odpowiedział, iż możesz pić kielich, który On pić miał, tak i ja cokolwiek ciężkiego, smutnego i gorzkiego Bóg mi będzie podawał, niech mile przyjmuję, niech mile piję z gustem ten gorzkości kielich na Chwałę mego Jezusa, Który na zdrowie moje i zbawienie całego świata, wypił kielich męki okrutnej. Proszę cię też Święty Apostole, chciej mi w godzinę śmierci przybyć i zjednać dobrą dyspozycję i dobre w Łasce Boskiej skonanie, wszak żeś tę Łaskę wyświadczył wielu ludziom do ciebie pobożnym: wyświadczże i mnie słudze swojemu, który nie tylko przy śmierci, ale w całym życiu moim chcę ciebie chwalić i szanować, abym będąc sługą Twoim, był uczestnikiem Chwały Twojej. Amen.

 

 

Św. Jakub Starszy Apostoł

 

 

Modlitwa do Św. Jakuba Apostoła (większym zwanego).

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

O Św. Jakubie! któryś na pierwsze wezwanie Jezusa, z bratem Twoim, Św. Janem Ewangelistą, poszedł za nim natychmiast dla objęcia urzędu Apostolskiego. Ty, który byłeś świadkiem przemienienia się Chrystusa na górze Tabor, a po odebraniu Ducha świętego, zaniosłeś światło Wiary do Hiszpanii, i stamtąd na rozkaz Heroda Agryppy, wrócony do Jeruzalem, ścięty zostałeś za wiarę mistrza swojego Jezusa Chrystusa: spraw to, prosimy Cię z pokorą, abyś nam wyjednał u Jezusa tę Łaskę, iżbyśmy przez cnoty chrześcijańskie, stali się tak, jak Ty, miłymi Bogu, a po zgonie naszym dostąpili żywota wiecznego. Amen.

 

 

Św. Jakub Starszy Apostoł

 

 

Modlitwa do Świętego Jakuba, Apostoła

Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Duchu Przenajświętszy, jakoś dopomógł, Świętemu Jakubowi Apostołowi stać się pokornego swego Zbawiciela pokornym uczniem i dla niego cierpliwie ponieść prześladowania i śmierć męczeńską, tak też i mnie udziel Łaski do pozbycia się wyniosłości i wszelkiej pychy, która tak wielu grzechów jest początkiem! — Święty Jakubie, Apostole, dla którego i dla Jana brata twego matka twoja prosiła Chrystusa. Pana o pierwsze miejsce w Królestwie Jego, a tyś z Apostołów był pierwszy wezwany do kielicha męczeństwa, uprośże mi u tego Pana Łaskę wielbienia Go, równie w pociechach jak i przykrościach życia i śmierci mojej, ażeby mi się dostała cząstka w Królestwie od Ojca Niebieskiego dla Wybranych. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023